Belépés
sayuri.blog.xfree.hu
Önmagában a szeretet nem elég.Féltő gonddal kell őrködnünk az emberek felett,akiket szeretünk,sosem elég azt mondani ,szeretlek,hanem minden áldott nap ki is ke... cseresznyák brigitta
1972.01.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
szeretettel
  2012-04-21 20:10:56, szombat
 
   
  VII. FEJEZETHázasság és szerelem
A duálok csak akkor ismerhetik fel egymást, ha megszabadultak hibáiktól. - Ha a duálok egyszer összekerültek, s
azután ismét szétválnak egymástól, a lelküknek azon a részén, amelyen össze voltak kapcsolva, állandó hiányérzetet éreznek. - Újabb, téves szerelmi ébredések a régi emlékekből. - A szerelmi érzés is azé, aki adja, nem pedig
azé, aki kapja. - A "higgadt mérlegeléssel" kötött érdekházasságok. - Az anyagias felfogás a duálok találkozásá-
nak legfőbb gátja. - A bűnök, mint a szerelmesek közötti drótsövények. - Ezeknek az akadályoknak elhárítása. -
A duálérzés kifejlődésének legfőbb feltétele: meg kell szűnnie a szerelmi életben a változatosságnak, s a két
félnek egyenlő jogokkal kell bírnia. - A testi életben mindenki Isten kegyelmét élvezi. - Az isteni Gondviselés
által nyújtott segédeszközök a testi életben való érvényesülés érdekében. - Akik ezzel visszaélnek, azok megcsú-
folják az Isten kegyelmét. - Ezeknek lelki nyomora a duáltörvényben. - A duáljukkal találkozott szellemek nemcsak gyorsabban haladnak, de többet is szenvednek, főképp a női szellemek. - A két duálfél összekapcsolódásá-
nak egyes esetei. - A duálok megismétlődő együttélésének boldogsága. - A vezető szellemek hatásának mikéntje
a földi emberekre. - A szellem érzésének, gondolatának és akaratának definíciója.
A duálok tulajdonképpen csak akkor ismerhetik meg egészen, és csak akkor nem té-
veszthetik el egymást, ha többé-kevésbé mindketten megszabadultak azoktól a hibáktól, tévedésektől és bűnöktől, amelyek elszakadásukat okozták. Csak amikor már ezek a nehéz és áthatolhatatlan kérgek leváltak a lélekről, akkor kezdik megérezni az érni kezdő duálok azt a
hiányt, amely úgy jelentkezik, mint az éhség, ami betöltésre vár, de amit minél inkább igyekeznek másvalakivel betölteni, minden ilyen kísérlet után annál kínosabb hiányérzet marad
vissza. Nem mondom, hogy ez a hiányérzet éppen szenvedést okoz, de a lélek egy részét nem
hagyja békén, nem hagyja pihenni, mert az a rész mindaddig betöltetlenül marad, ameddig a
lélek meg nem találja az éppen az ő lelki természetének megfelelő kiegészülést, vagyis ameddig a lelki természet minden kicsiny rétegében meg nem találja azt a kielégülést, amelyre vá-
gyik, amely a tudat alatt ott van és a lelket keresésre ösztönzi. Ameddig a lélek még nem fejlődött odáig, hogy benne ilyen ürességérzet jelentkezik, addig könnyen megtalálja a kielégü-
lést, az örömét a neki idegen duálfél közelségében is. És hogyha az érzései valamennyire feltisztultak, és magához hasonló fokozatú szellemmel találkozik, még bizonyos pihenést is élvezhet; de valahányszor egy-egy ilyen összeköttetés megszűnik, minden egyes ilyen kielégí-
tettségnek hitt pótlás után csak jobban és jobban felébred benne az az érzés, amely őt a saját
duálja felé hajtja.
Hogy ez miféle érzés, azt nem lehet emberi szavakkal megmagyarázni; ennek megkö-
zelítő természetes analógja a delejesség, amely egymáshoz vonzza a hasonló delejű egyéneket. Ha még nem fejlett duálok kerülnek össze, vagyis olyanok, akiknek még sok a hibájuk, de
fokozatilag mégis közel vannak egymáshoz - vagy pedig, ha az egyik fél magasabb fejlettségre emelkedett, de segíteni kíván az alacsonyabb fokozaton küzdő duáljának, s e célból kerülnek egymással érintkezésbe -, ha nem is hosszú időre, hanem csak úgyszólván pillanatig
érintkeznek is, és a bűnök okozta villamosság és a léleknek a forrongásai, amelyeket mind-52
egyik fél önmagában hordoz, el is szakítja őket egymástól - a lelküknek az a része, amelyen
egyszer össze voltak egymással kapcsolva, többé nem képes összekapcsolódni mással. Attól
kezdve azon részen állandóan hiányérzet mutatkozik. S hogyha megint életek múlnak el, úgy
hogy a lelkük el is felejtkezik ezekről az átélt alkalmakról - mivel nem tudja, hogy ez az érzés
miből és hogyan keletkezik, hiszen az emberek legnagyobb része nem is tud róla, hogy ilyen
törvény létezik és hogy ez a törvény minek van alávetve - ennek hatását érezni kénytelenek,
mert azon az érintkezési ponton az emlék minden egyes alkalommal kiújul. Hiszen tulajdonképpen ez viszi bele a testet öltött szellemeket azokba a nagy tévedésekbe, amelyek nekik sok
boldogtalanságot és fájdalmat okoznak.
Ti. a lélek azokat az elmúlt érzéseket és hatásokat elraktározta, és azoknak az emlé-
keknek valami sejtelemszerű felelevenedése a testen keresztül is befolyásolja az ő későbbi
ízlését, vágyait, elképzeléseit. Úgy hogy az érzése néha talán csak egy hangfoszlányra, egy
mozdulatra, egy elmosódó kicsiny hasonlóságra is megmozdul, és a testen keresztül máris azt
hiszi a lélek, hogy megtalálta azt, akit keres, s abban a pillanatban fellobog, felélénkül az
egész érzésvilága. És beleszeret - nem abba a lélekbe, aki azt felébresztette, hanem abba a
mozdulatba, abba az arcjátékba, abba a kicsiny hasonlóságba, ami a lelkében azt az elmúlt
emléket felelevenítette; mert ez az ő saját érzését megérintve, felújította benne az emlékezé-
seket. Így megint csak azt kell megállapítanom, amit már más alkalommal is mondtam, hogy
nem érdem az, ha valaki valakiben nagy szerelmi érzést tudott felébreszteni. Minél magasabb
rendű valakiben a duális fejlettség, annál magasabb rendű és fejlettebb ezen a részen az érzésvilága is, és annál igazabb, odaadóbb, hűségesebb és tökéletesebb a szerelme. Ez éppen úgy
az ő lelki világához tartozó járulék, mint a virágnak a szirma, annak bársonyos, hajlékony
természete, illata, formája, egész pompázó megjelenése. Minden lélekben ilyen a saját duá-
lis fejlettségének a színe, pompája, az érzésének lángolása, és mindannak a sejtelmes
csodavilágnak a kiépítése, amit az ember szerelemnek nevez. Ez azé, aki érzi, nem pedig
azé, aki felébresztette.
De az emberek annyira gőgösek és önhittek, hogy még ezt az érzést is hajlandók a
saját dicsőségük és hiúságuk hizlalására beállítani, és azonnal elbizakodottakká, gőgösekké és
hiúkká válnak, ha ilyen nagy érzést fel tudnak kelteni maguk iránt. Mindenesetre ennek az
érzésnek a felkeltésére vannak eszközök, és ezek az eszközök azok a csalóka káprázatok,
amelyek mint az ellentét fegyverei készen állanak, hogy az ember lelkét csalódásba, szenvedésbe és kétségbeesésbe vigyék bele. Ilyen eszköz mindkét lélek részéről a szépség, a fiatalság, a virágzás idejében tündöklő pompában való megjelenés a test szerint. Mivel pedig a lé-
lek emlékezetében az ősrégi múltnak ködében a tökéletes forrna, a szépség van elkönyvelve
és elraktározva, mint a benső érték, és benső szépség külső kifejezője, tehát mint a boldogság
járuléka is. Azért azok a lehetőségek, amelyek ezekre az eltemetett emlékekre mindig hatni
tudnak és hatni fognak - mert az ember lelke nem tud lemondani arról, amit élvezett, amije
akkor volt, amikor még nem esett bűnbe -, mint a szépségre és boldogságra való visszaemlé-
kezések, ejtik annak a pillanatnyi káprázatnak a fogságába, ami előtte az időleges életben a
test formájában kínálkozik. Hiába van bölcsesség, az ismeret, a tudás: a fiatal képzelőerő,
a felgyújtott lobogó emlékezés minden egyes virágzás alkalmával úrrá lesz a lelken; a
meglevő legragyogóbb szellemi képesség sem tud annyira hatni a testben megjelenő szellemre, mint az ilyen megvalósultnak hitt álomkép.
Ez azonban nem jelenti csak magát a testnek szépségét. Hiszen mindenki tudja, hogy
bármilyen ragyogó legyen is a szépség, bármilyen elragadó is a külső: a test megöregszik,
elhervad, mint a virág, kóróvá lesz, és az enyészet karjaiba dől; elég egy betegség, és a test
egészen utálatossá válhat, mert az enyészet törvényének hatása nem kívánatos folyamat az
örök életre előhívott szellem előtt. És mégis a saját álma, annak vélt megvalósulása egy pillanatra megbódítja a lelket, és a széphez köti hozzá az érzését, a vágyát, a képzeletét, a célját; az
lesz az érzéseinek állomása. Hogy ott csalódhat, hogy ott fájdalom várhat reá, arra abban a53
pillanatban nem tud gondolni, mert azt hiszi, hogy ezek a hatalmas érzések a halálba, a megsemmisülésbe szállnak alá. Mert azt hiszi, azt hiteti el vele a látszat, a bűn, hogy kizárt dolog
a csalódás, kizárt dolog, hogy ezek a hatalmas érzések a halálba, a megsemmisülésbe szálljanak alá, mert azt hiszi, hogy ez az érzés örökkévaló. Átálmodja, átéli azt az emléket, amit
magával hozott és amit mindenáron valósággá akar tenni. Nem kérdezi, hogy van-e reá
érdeme, hogy jár-e az neki, van-e hozzá joga; ő azt akarja és erőszakolja mindenen keresztül. Pedig ez az az út, amely az embert könnyebb újabb vétekbe, tévedésbe, csalódásba
sodorja bele, mert a valóditól, az igazitól, a neki járótól legtöbbnyire eltereli a figyelmét, és
így a lélek nem képes arra a munkára, amit önmagán kell elvégeznie. Ha pedig ezt nem vé-
gezte el, akkor sokszor annak ellenére, hogy olyan közel áll hozzá az igazi, hogy úgyszólván
csak a kezét kellene érte kinyújtania, mégsem nyújtja ki, ennélfogva elsuhan mellette az alkalom, hogy céljait, vágyait csakugyan el is érhesse és megvalósíthassa. Mikor azután csalódik,
amikor a sok gyötrődés és önmarcangolás után a lélek elfáradva összeesik, és a vágyai mármár nem merik kinyújtani azokat a sugarakat, amelyekkel keresgél, akkor egy kevésbé szép,
kevésbé csillogó és kevésbé káprázatos megjelenésű valaki pihenést és megnyugvást nyújt
neki; s abban a megnyugvásban kialakul benne egy másik okoskodás, amely talán éppen ellenkezője az elsőnek. Talán mondanom sem kell, hogy ez már az ősz hangulata, az ősz elgondolása, amely ha nem is kínálja a léleknek azt az édes gyümölcsöt, amiért először nyújtotta ki
a kezét, mégis valami megnyugvást, valamelyes megelégedést ad.
Ebből a kétféle érzésből: a tavasz fellobogásából és az ősz lemondásából és bú-
csúzkodásából áll elő az emberek gondolkodásában és érzésében az a megalkuvás, amely
a "célszerűen" kitervezett házasságokat hozza létre. Nem érdekházasságot értek én ez
alatt, amelyet kizárólag az anyagiakért kötnek, hanem azt, amelyben a lélek megalkuszik,
mert eltompult, s amelyet "higgadt mérlegeléssel" köt, s amelyhez ennél fogva az érzéseinek,
a virágzó, lobogó szerelmi érzésnek talán alig van valami köze. Ilyen esetben úgyszólván a
test követelményeinek élve morzsolódik le az élet, a nélkül az eszményi törekvés nélkül, ami
az embert egy lépcsőfokkal feljebb emelhetné az álmainak megvalósulása felé. Ezek a megalkuvó lelkek húzzák az élet igáját. Gyermekeket nemzenek, akiket magukhoz hasonló hajlamokkal, redukált lelki vágyakkal, anyagias törekvésekkel és megalkuvó gondolkodással nevelnek. A lélek hovatovább eltompul az igaz és nemes iránt, és csak az anyag hatása alatt, az
anyag szolgálatába helyezve éli az életet, s ezt a tendenciát hagyja a gyermekeire is. Így alakul ki a kétféle élet, a kétféle törekvés. Az egyik, amely majdnem teljesen a testi szükségletekre irányul, amelynek az az elgondolása, hogy ez az élet a valóság, s hovatovább minden
lelki és szellemi törekvés elfakulva, elhervadva ebben vész el, a másik irány pedig, amely az
ideális törekvésekből áll, s minden szép, jó és igaz megvalósulását keresi. Ez utóbbi kénytelen
megütközni az előbbinek megvastagodott és elszíntelenedett, testies törekvéseivel, amelyek
minden szépet, jót és felemelőt beburkolnak, s amelyek az ideális törekvésű emberlelkek útjá-
ba - akik nem akarnak és nem tudnak megalkudni - csak fájdalmat, szenvedést és megpróbáltatást szórnak.
Mivel pedig a földi életben a házasság is, a szerelem is, a gyermekek nemzése, nevelé-
se, és az új embereknek az életbe való beállítása ebbe a megvastagodott, elszürkült életfelfogásba süllyedt bele, azért nagyon nehéz itt a duálok találkozása és boldogulása. Nehéz a jobb
és igazabb törekvésű szellemeknek az elgondolásaikat, ideális eszméiket megvalósítaniuk;
mivel először meg kell kezdeniük ezzel a sűrű szürkeséggel, azokkal a fogalmakkal, amelyeket a szüleiktől kaptak, és amelyeket az általános társadalmi élet még csak megerősített bennük. Innen van, hogy ha mégoly igaz és tiszta törekvéssel lépnek is az életbe, ezek a törekvé-
sek elkopnak, elszíntelenednek. Az érzéseik fénye és csillogása elfakul, mert a világ és az
embereknek a természet törvényébe belekevert ez a lelki szürkesége az ő lelki szemük előtt is
elködösíti a látóhatárt. Mi, akik azokat a törvényeket hirdetjük, amelyeket az Isten az emberek
megtisztulása, javulása és megigazulása érdekében adott, azért küldettünk, hogy ezekről az54
igazságokról az anyag és a tudatlanság porát, füstjét, hamuját lesöpörjük, és az emberi lelket
megszabadítsuk azoktól az előítéletektől, amelyeket elődeiktől örökölt. S amelyeknek nyomá-
sa alatt az embernek meg kell alkudnia, minden szép és igaz törekvését és álmát oda kell adnia és be kell váltania a test követeléseire, mert azt hiszi, hogy azoknak úgysem lehet megvalósulniuk. Mi azonban azt mondjuk, hogy igenis a férfi és a női lélek közelebb juthat
egymáshoz és ahhoz az álomhoz, amit a lelkében hordoz; és leszakíthatja a boldogság
rózsáját, de nem meggondolatlanul, hanem felkészülve arra, hogy a rózsának tövise is
van. Előbb tehát meg kell tisztítania a rózsa szárát a tövisektől, és csak azután szabad odanyúlnia, hogy leszakítsa. Mert aki botor fejjel, készületlenül nyúl érte, megsebzi magát, és
könnyen meglehet, hogy a sebesülése halálos is lesz.
Azt jelenti ez, hogy az embernek nem szabad a vágyainak és álmainak csillogó káprá-
zatába vakon beleadnia az egész lelkét a maga bűneivel, hibáival és fogyatékosságaival, hanem mind a nőnek, mind a férfinak le kell magáról tisztítania azokat a bűnöket és tévedéseket,
amelyek reá rakódtak, és egészen be kell töltenie emberi hivatását. Igaznak, jónak, becsületesnek, szorgalmasnak és törekvőnek kell lennie. Egész lelkével kell önmagán dolgoznia, és
lelkének minden jó és igaz törekvését bele adva kell elvégeznie azt a munkát, amit földi életé-
ben vállalt, s be kell töltenie annak az életpályának követelményeit, amelytől a megélhetése
függ, és amely az ő emberi értékét jelenti. Mert hiszen nyilvánvaló, hogy más értéke van az
egyszerű földmunkásnak, és más annak, aki alkotó munkára van hivatva; és megint más érté-
ke van annak, aki ezt az alkotó munkát a gyakorlati életbe átviszi és megtestesíti. Tehát az
ember értéke a külső világban is a szerint számít, hogy milyen értékű munkát végez. Azonban
az emberi hiúság elfelejtkezik arról, hogy ne csak azt nézze, hogy forma szerint kire milyen
munka van bízva, hanem azt, hogy annak a feladatnak lélek szerint hogyan felel meg az illető,
mert ez adja meg az ember igazi értékét. Ennyit az általános emberről. Aki egészen, a szó
szoros értelmében becsülettel tölti be azt a hivatást, amelyet vállalt, annak lelkében kinyílik az
a virág, ami őt a házasságba bevezeti; megszeret valakit, és a jobbik esetben viszonzásra talál.
Ha tehát igazán becsületes ember, aki emberi hivatását mindenképpen be akarja tölteni, akkor
nem szabad arra számítania, hogy majd az, akit feleségül vesz, minden tekintetben hibátlan
angyali lény lesz, hanem számítania kell arra is, hogy annak a nyíló rózsának tövisei is vannak, és mint a pompázó virágnak, levelei is vannak s van szára, és gyökere is, amely a földből
táplálkozik.
Persze minderre nem gondol a fiatal férfi és leány a lángolás idejében, amikor csak a
vágyak szemüvegén keresztül tekint a másikra, hanem mindenre, a legnagyobb áldozatra is
képesnek hiszi magát, csak hogy a vágyát megvalósíthassa, mert a másikban mindegyik töké-
l e t e s e s z m é n y i l é n y t s e j t é s ó h a j t , a k i v e l p a r a d i c s o m i é l e t e t f o g é l n i . A z o n b a n a d o l o g n e m
úgy van, mert itt ezen a Földön mindegyik lélek sokrétegű tévedésekbe, bűnökbe keveredve
mint megannyi tüskés akadállyal van körülfonva, amelyek mint a bűnökből, hibákból, téves
elgondolásokból és nézetekből kialakult elképzelésekből, önzésből, gőgből, hiábavalóságokhoz való ragaszkodásból és hiúságból összeszövődött drótsövények állanak útjába a lelki öszszeolvadásnak és eggyé levésnek. Sőt vannak esetek, hogy egyik-másik ezeket a bűnöket és
tévedéseket eltitkolandó, felveszi a hazugság álarcát, és tetszetős formában igyekszik a másik
előtt megjelenni. Mert fél a felfedeztetéstől, hogy a szép és kívánatos külső alatt nyilvánvaló-
vá talál lenni az ő nem kívánatos, sőt talán utálatos, elrettentő, bűnös szokása, érzése, gondolata, vagy cselekedete, amiről ez idő szerint még nem esnék jól lemondania, mert megszokta,
és a lelkének téves beállítottsága folytán nélkülözhetetlennek is tartja. Ezek azok a drótakadályok, amelyek a két lelket egymástól elválasztják. Mikor tehát a szeretettel telt lélek ezen a
drótsövényen keresztülnyújtja a kezét, mert megsimogatni óhajtja a másikat, vágyódik utána,
vágyódik a boldogságra, a kiegészülésre, akkor megütközik a szúró, elválasztó akadályokban.
Végül pedig mindkét fél megsebzi magát a tövisekben, és fájó lélekkel vonul vissza a saját
énjébe, s többé nem találja olyan elragadónak, bájosnak, szépnek, imponálónak a másikat,55
mert egész közelről nézve bizony csak gyarló embert talált, hibákkal és tévedésekkel megrakva. És akkor átlendül a másik végletbe: amilyen kívánatosnak látta a tökéletesnek, ideálisnak
elképzelt embert, éppen olyan gyötrelmesnek találja annak közelségét, miután megismerte.
Ennek oka az, hogy azt az önmaga szemüvegén keresztül látta, a saját képzeletének csodafátylán keresztül szemlélte.
De hogyha mindkét fél önmagába tekint, és meglátja önmagában is azokat a hibákat és
tévedéseket, amelyek őt fogva tartják, és arra az Eszményképre tekint fel, aki előtte követendő
példaképül áll, és a lelkét napról napra jobbá, becsületesebbé, alázatosabbá és szeretetteljesebbé igyekszik kialakítani: akkor ebben az igyekezetben hovatovább sok lehetőség alakul ki
előttük az egymással való összeolvadásra. Mert ebben a nagy, nemes, szent és igaz törekvésben a köztük fennálló akadályok erejüket vesztik, meglágyulnak, puhákká lesznek, végül teljesen megsemmisülnek, s akkor egymásra talál a két lélek. S hogyha nem is olyan eszményi
ragyogásban látja egyik a másiknak földi megjelenését, mint az ifjúság mámorában, de látja
azt a nemes és igaz törekvést, amely új emberré teszi mind a férfit, mind a nőt: akkor ebből az
igazabb és jobb új emberből mindig többet meglátnak egymásban, és anélkül, hogy nagy erő-
feszítést fejtenének ki, szinte észrevétlenül megszeretik egymást. Ez a szeretet aztán sokkal
mélyebben, sokkal erősebben kapcsolja őket össze egymással, mint az a káprázat, amely ezt
az érzésvibrációt megindította; mert az ifjúság virágzása elmúlik, a virág szirma lehull, a báj
elmúlik, a ragyogó álmokat keltő külső elhervad: de a lélek gyümölcse megmarad, és ez mindennél értékesebb eredmény.
Ilyen két lélek között, akik megértik és szeretik egymást, akinek közös a céljuk az Isten felé vezető úton, közös a munkájuk, az elgondolásuk, a megállapításaik: ez az összekapcsolódás nagyobb hatalommá válik, mint az ifjúság virágában fellobogó, mindent felégető
szerelmi érzés. Mert ez a megértő szeretet arra van hivatva, hogy azt az ifjúkori álmot meg-
őrizze, megvalósítsa, szépé, igazzá és ragyogóvá tegye, s a házasságban olyan soha ki nem
alvó, hanem folyton egyenletesen parázsló meleg érzéssé tegye, amely az élet kietlen, kegyetlen és megpróbáltatásokkal teljes sivatagában mindig felelevenítő, megbékéltető és megnyugtató otthont nyújthat kettőjük számára. A folyton megújuló izgalmakkal járó szerelmi örö-
mök hajszolása kifosztja a lelket az álmokból, és megszegényíti azt. Minél többet szeretett
valaki, minél többre pazarolta el a szerelmi érzéseit, annál szegényebbé lesz már a földi életé-
ben is, s annál szegényebb lesz a szelleme a duáltörvényben. Mivel pedig így elfakul és elszíntelenedik a duálérzése, annál kevésbé tudja megtalálni azt, aki az övé, még ha tud is a
duáltörvényről, s ha belátja is annak szépségét, jóságát, igaz és kívánatos voltát, mert a lelké-
ben elkopik az a vonzóerő, ami mind a földi, mind a szellemi világban érzékeny az ő lelkéhez
tartozó másik féllel való összekapcsolódásra, s így erre a megérzésre alkalmatlanná válik. Az
ilyen lelkek elsuhannak egymás mellett; egymás mellett élhetnek, és mégsem tudják kifejleszteni önmagukban ezt a megérző képességet, mert ez el van tompulva. Ha érez is az ilyen ember bizonyos szerelmi vágyakozást, de nem képes a lelkében lévő hibákat és tévelygéseket
leküzdeni, akkor ez az érzés, ez a vonzódás a bizonytalanságban és céltalanságban vész el.
Mert ha erősebb az önzés, a gőg, a gyűlölködés érzése, vagy mondjuk, a testiség érzé-
se, akkor a duális érzés képtelen áthatolni a tévedéseknek és bűnöknek ezen a megvívhatatlan
bástyafalán, és ha mégúgy vágyakozik is a duálviszonyban való boldogulásra, erőtlenül esik
vissza. Mindebből az a tanulság, hogy az embernek a lelkét minden oldalról ki kell képeznie,
át kell alakítania, jobbá, igazabbá, tökéletesebbé kell fejlesztenie, tehát meg kell térnie bűneiből. A duáltörvényben pedig meg kell szűnnie azoknak a változatosságoknak, amik az
embert érzékibbé teszik. De le kell az embernek mondania arról is, hogy a házastársát a
saját képére és hasonlatosságára akarja átalakítani; le kell mondania arról a törekvésről és
vágyról, hogy az ő bűnös, hibás, tévelygésekre hajló természetéhez keresse azt, aki ahhoz
hozzáilleszkedjék. I s t e n n e m a bűn ö k h ö z é s t é v e d é s e k h e z a l a k í t o t t a a d u á l f e l e t , m e r t a
tökéletességre eljutott emberszellem másik fele az, akivel majd találkozni fog. Tehát hiá-56
ba keresi az elbizakodott, zsarnok, gőgös férfi a neki mindenben engedelmeskedő, elvtelen,
elgondolásokban és kezdeményezésekben szegény női lelket, aki éppen csak végrehajtója és
kivezetője az ő akaratának: abban nem találhatja meg a duálját, hanem csak a szolgálóját.
Ameddig a férfi így gondolkozik, ameddig a nőt szolgálójának akarja látni, addig szó sem
lehet arról, hogy a hozzá hasonló és vele egyérzésű másik felét megtalálhassa; sőt ha meg is
találta, mint két üstökös, amely száguldásában találkozik egymással, s egy pillanatnyi érintkezés után messzire elvágódik egymástól: úgy szakadnak el ők is a hasonló tévedések és bűnös
hajlandóságok ütközése folytán.
De a nő is, ameddig ravaszkodik, hazudozik, s ameddig a férfit a saját akaratának és
céljainak szolgálatába akarja állítani, és a szerelmével azért ajándékozza meg, hogy a saját
céljait ezzel is megközelíthesse: az ő szépségének hódoló ifjú szerelmesében hiába keresi a
lelkének másik felét. Hiába tetszik neki a hódolat és a magasztalás, hiába tetszik neki a férfi
önfeláldozása: nem találhatja meg benne azt, aki az ő lelkéhez tartozik, mert az éppen olyan
zsarnok, éppen olyan saját céljait hajszoló valaki az életben, és éppúgy fel akarja használni, és
ki akarja őt zsákmányolni, mint ahogyan ő cselekszik azzal. Ha pedig valaki balgán mindenét
odaadja annak a számító és más célokat hajszoló férfinak vagy nőnek, csak arra ad ezzel alkalmat, hogy kihasználják, ellopják azt a szeretetet, azt a szerelmet, amit ő a másikra rápazarolt. Viszont aki a másik fél vonzalmát arra használja ki, hogy ezáltal magának dicsősé-
get, jólétet, kényelmet, vagy más földi előnyt szerezzen, az ellopja a lelki értékeket, hogy
anyagiakat vásároljon rajtuk. Pedig aki valamit ellop, ugyanazt ellopja tőle más. Amenynyi csalódáson valaki keresztülvezeti az őt szerető lelket, ugyanannyi csalódáson kell neki is
keresztülmennie, mert arra szolgált rá. És amikor a csalódásokban keserű könnyek és fájdalmak között a saját lelkébe tekint, abban a fájdalomban és megnyugvás utáni vágyban alakul
csak ki az igazi érzés a lelkében. És ha addig a dús ajándékot lábbal tiporta, azután már mint a
koldus a kenyérhéjat is meg fogja becsülni, és nagyobb örömöt szerez neki az alamizsna, mint
annak idején azok a nagy áldások, amelyeket ajándékképp kapott, de amelyeket nem érdemelt
meg. Én azt mondom, hogy akik csalódások és fájdalmak közepette szenvednek, akik nem
kívánatos életet élnek a Földön, akik vágyódva tekintenek a szépségre és boldogságra, azok
sokkal közelebb vannak álmaik megvalósulásához, mint akik ma érdemtelenül fürödnek abban a boldogságban, abban a káprázatos életben, amelyet ezren és ezren irigyelnek tőlük.
Csak a szenvedéssel, csak a lélek hibáinak, bűneinek és tévedéseinek porrá zúzá-
sával tud a Gondviselés hozzáférni a lélek mennyei természetéhez. Csak akkor érti meg a
lélek az igazság szavát, az Isten szavát, amikor lehullottak róla azok a kemény rétegek, azok a
kérgek, amelyek őt a bűnnel, a tévelygéssel, a bűnre való hajlandósággal beburkolták. Hiába
adja az Isten a legnagyobb ajándékot is a tévelygő földi embernek, elszórja azt az úton, és
felszedi a sátán, s vesz magának rajta hatalmat, uralmat az ember fölött. Ezzel a sátánnal
küzdve kell azután járnia a földi embernek az élet útjait. Mert minden ilyen csalódásban,
szenvedésben, fájdalomban benne van az ellentét elgondolása, az ellentét félrevezetése, csábí-
tása, suttogása, amely ennél az ébren maradt vágynál fogva hol űzi-hajtja, hol csalogatja az
embert, hogy minél többet vehessen el tőle.
Az ember ebben a múló világban, ebben a múló életben megkoronázott király;
megkoronázta őt a kegyelem, megajándékozta mindazzal a szépséggel, jósággal és mindazokkal a lehetőségekkel, amelyekkel felruházottan ha az isteni szóra figyel, ha az isteni
törvényt követi, hamarosan, minél előbb elérheti a teljes megtisztulás és megigazulás
állapotát. A testben minden emberi lélek - bármilyen fogyatékos legyen is - Isten kegyelmét
élvezi. Éppen ezért láthatjátok sokszor, hogy nagyon alacsony szellemi fokozaton álló lelkek
ragyogó külsőt, jó egészséget, erős testalkatot kapnak a kegyelem ajándékaképp, amellyel sok
mindent elérhetnek és kívánatossá válhatnak a másik nemű emberek előtt;. Holott, hogyha
egy-egy ilyen lélek a maga fokozatának megfelelő külsőben jelennék meg, akkor a többi
emberek félelemmel és rettegéssel menekülnének tőle, hogy ne is lássák, és vele ne talál-57
kozhassanak, mert tudják, hogy nem várhatnak semmi jót azon a fokozaton lévő lélektől. Azonban a Gondviselés angyalai azt akarják, hogy itt a mulandó életben az alig fejlődő,
ezeket a külső burkokat még alig levetkőzni készülő lelkek is érezhessék a jobbnak, az igazabbnak közvetlen hatását, hogy legyen fogalmuk a jóról és igazról. Hogy meggyőződvén a jó
és igaz létezéséről, lélekben előrehaladva fogékonyabbakká váljanak az isteni jó és igaz meg-
értése és elfogadása iránt, hogy így kívülről a jót megérezzék és megszeressék, a szépet megláthassák, és törekedjenek maguknak megszerezni s a lelküket ékesíteni vele. Hogy az ilyen
elesett lelkeknek fogalmuk legyen a hűségről, a ragaszkodásról, arról a boldogító melegségről, amely biztonságot nyújt a léleknek, amire építkezhessék, amiből az érzéseiben magasabbra emelkedhessék.
Azonban mint árnyék, mint lehetőség ott áll a sátáni gondolat, hogy az előnyösnek
látszó, kívánatos dolgokat az önzés folytán igyekezzék magáévá tenni, s érte semmit nem adni; kihasználni és ellopni az élet értékeit; visszaélni a szeretettel, a bizalommal, a hűséggel.
Félrevezetni azt, aki hisz és bízik benne, megszerezni magának mindazokat az előnyösnek
látszó gyönyörűségeket, amelyeket helyzete és adottsága mint eshetőségeket hozzáférhetőkké
tesz számára. Pedig mindehhez az ő benső, lelki törvénye szerint, azaz igazság szerint nem
lenne joga, mert hiszen mindenért, amit az ember a Földön élvez, valamit adnia kell. Magáért
az életért is fizetnie kell, az élet terhét hordoznia kell, az élet terhével rárótt kötelességeket
teljesítenie kell, mert csak amennyi kötelezettséget teljesít, igazság szerint csak annyi örömhöz, boldogsághoz, előnyhöz van joga. Az ilyen lelkek azok, akik az Isten kegyelmét sietnek
megcsúfolni, az adott helyzeteket kihasználva maguk körül mindenféle csalódást és fájdalmat
okozni, és ezáltal az emberek lelkében minden szépet és jót halálra ítélni. Ezek csinálják a
zavart, ezek állítják meg a fejlődést, a haladást, mert mindenütt űr képződik körülöttük, mivel
a lelkükkel semmit sem töltenek be, s így a ténykedéseik nyomán hiányok, örvények, forrongások keletkeznek. De maguknak is csak gyötrelmet vásárolnak ezek a lelkek, akik pusztán
kegyelemből vannak itt; mert amikor a halál törvénye levetkőzteti őket, még szegényebbekké
lesznek, mint amilyenek voltak. Ezeknek nagy szenvedés lesz az osztályrészük, és ez a szenvedés, ez a szegénység, ez a fájdalom és az elvesztett jók visszaszerzése utáni vágy mint lobogó láng égeti a lelküket, s arra indítja őket, hogy újabb meg újabb harcokba és próbálkozá-
sokba bocsátkozzanak, amik azután a fejlődésüket szolgálják.
Az ilyen mélyen elesett lelkek az élet többi oldalán vallott kudarcokon és megpróbáltatásokon kívül a duális oldalon is éppen ilyen gyarlóságokkal, visszaesésekkel, csalódásokkal, fájdalmakkal és szenvedésekkel találkoznak, illetőleg töltik meg az életet. Horzsolódnak,
súrlódnak abban a törvényben, amelyet a maga világában minden nép és faj többé vagy kevésbé tökéletes vagy tökéletlen formában a házasság intézményében ismer. Az egyenlő fokozatra jutott duálok összecsapódnak, megint eltávolodnak, majd újból összesodorja őket az
élet, hogy ismét eltávolodjanak egymástól; azonban mindannyiszor egy-egy fokkal több érzés
marad nyitva az öntudatuk előtt, egy fokkal mindig feljebb emelkednek - de egy fokkal mindig többet is szenvednek. E z a s z env ed é s á l l őr t , é s a z e t től va ló f é l e l em a z , am i ők e t n em
engedi az elért fokozatról leszédülni; mert az egymás iránt megmaradt érzés mindig arra indítja mindegyiket, hogy hasonlót keressen ahhoz, akinek emlékét őrzi a lelkében. Ez
az a titokzatos erő, amelynek nem tudnak ellenállni, akik ezt egyszer megismerték; ezért haladnak gyorsabban, és ezért szenvednek többet. Főképp sokat szenvednek a duáljukkal összetalálkozott női szellemek, mert az áldozatos életeknek egész sorozatát élik végig, részben
azért, hogy önmagukat minél tökéletesebbé és jobbá képezzék ki, részben azért, hogy a közé-
jük állott akadályokat eldolgozzák.
Abban az esetben, ha igen nagy a két szellemfél között a fokozati különbség, éspedig a
női fél van magasabb fokozaton, akkor megeshetik, hogy a nő mint gyermekét fogadja
magához a duálfelét, hogy önmagából többet adhasson, hogy úgyszólván testileg és lelkileg is felnevelhesse őt. De ez igen ritkán megy teljesedésbe; legtöbbnyire az történik, hogy58
vagy az anya hal meg a gyermek fejlődési idejében, vagy a gyermek hal meg, még mielőtt a
nemiség tudata felébredne benne, hogy az érzése mindenképpen tiszta maradhasson. Továbbá
e lőf o r d u l , h o g y m i n t s z e r e l m e s e k k e r ü l n e k ö s s z e , s a k k o r , h o g y a z t i s z t a é r z é s m a r a d -
hasson, a fejlettebb lélek még a házasságkötés előtt eltávozik a szellemhazába.
Csak az erősen fejlett duálok, akik már több próbát végigéltek és mindenben levizsgáztak, élnek együtt végig egy-egy hosszabb vagy rövidebb emberi életet. De ilyen esetben is
bizonyos cél, bizonyos elvégzendő munka az, ami eléjük van tűzve, amit kiegyenlített fluidjaikkal hivatva vannak együtt elvégezni: az emberiségért valami nagyobb munkát vagy valami
nagy áldozathozatalt, amelyben egymást támogatva, egymást kiegészítve igyekeznek a helyü-
ket betölteni a földi életben. Azután ez az élet is elmúlik; hiszen a test elhervad, megöregszik,
meghal. Azonban ilyen egymásra talált duálok, amikor a szellemvilágban ismét találkoznak,
már nem az elhervadt test emlékével, hanem új formában, hogy úgy mondjam, lelki újjászületésben, új alakulatban, új körülmények között, új ragyogásban, új szépségben látják viszont
egymást. Ehhez az új élethez a régi emlékek úgy tapadnak, mint a virág gyökerei a földhöz, és
nem képezi legfőbb örömüket és boldogságukat, hogy egymást megszerették és egymással
élve bizonyos célt elértek - az csak egy kedves emlék marad. Ők maguk azonban - mint ahogyan a növény jobb talajba áthelyezve és nemes ággal beojtva új életet él - a rájuk virradó új
életnek új lehetőségeivel, új ismereteivel, új tanulmányaival, új körülményei között, új formá-
ban, új célokért lelkesedve, új életlehetőségek között, új egymásra ismerésben, új érzéseket
keltő mámorban kezdik meg újabb feladatukat.
Az ilyen felfejlett duálok minden egyes fokozaton, minden egyes emelkedési lehetőség
alkalmával ilyen átalakuláson mennek keresztül. A lélek mélysége kiapadhatatlan forrásával
gazdagítja a lét szépségeit, és a lélek minden egyes álmának, gondolatának, érzésének valóra
válásával jobban és jobban egymásra ismernek. Minden egyes egymásra ismeréssel nagyobbakká, erősebbekké, hatalmasabbakká, jobbakká, igazabbakká és tökéletesebbekké válnak
úgyannyira, hogy akik itt éltek a Földön, ebben a szegényes lehetőségekkel teljes világban, el sem gondolhatják, el sem képzelhetik, milyen eshetőségek azok, amelyek az élet
szépségeit megszámlálhatatlan változatokban még eléjük tárhatják. A szenvedés, a megpróbáltatás, a nyomor, a csalódás, a kételkedés, a bizonytalanság érzései itt maradnak a bűnnel, a tévelygéssel az ő levetett formájukban, a testben. És mindaz maradjon is itt, hogy a minősítés törvénye minden egyes atomot átdolgozva megtisztítson és felemeljen, hogy az élet
napja átragyogja és mennyei anyaggá változtassa át, és ezek az anyagok, amiket a mennyei
Nap átvilágított, itt maradjanak a Földhöz kötve. De nem azért, hogy a Föld lehúzhassa őket,
hanem, hogy ebből az átdolgozott anyagból mint az örökkévaló Isten kegyelméből gazdaggá
lett gyermekek, ők is ajándékozhassanak a Föld megsűrűsödött, megkeményedett, nehezen
feldolgozott lelkierőinek. És ezeken az erőkön keresztül ők is segíthessenek felemelni azokat,
akiket szerettek, vagy akik őket szerették, akik valami érzés folytán, akár a hála, akár a részvét, vagy a jóra való igyekezet folytán érzéseket ébresztettek bennük, vagy ők ébresztettek
azokban, hogy azokat segítségükkel elláthassák.
Mert ne úgy képzeljétek a szellemek pártfogását, hogy azok az egész idejüket az emberek mellett töltik és óvják őket, hogy szakadékba ne essenek! Nem. Hanem azok az átdolgozott fluidok, a megvilágosított erők, amelyek felett a Földtől megszabadult ilyen szellemek
rendelkeznek, a szeretet által összekapcsolódnak a földiekkel, a földiek lelkével, a földiek
lelkének vágyódásával, javulni akarásával, tiszta elhatározásával, törekvésével. S ezek az
erők, ezek a fluidok azok közt a vágyak és akaratok közt, amelyek az eltávozottal és az élővel
összekapcsolódhatnak, hidat képeznek, és ezen a hídon közlekednek a Földön élőnek a lelké-
vel az eltávozottól eredő gondolatok, érzések, akaratok és vágyak. Anélkül, hogy annak a
gondolatait pontról pontra lefoglalnák, vagy őt az ő Istentől kapott enyhületet és boldogságot
nyújtó életében zavarnák. Ezek a tiszta erők nemcsak arra hatnak, akit szerettek, hanem arra is
- akár emberek, akár test nélküli emberszellemek is azok, és ha alacsonyabb fokozaton állnak59
is - akin így áthaladnak, és aki a maga életerejével akaratlanul is, öntudatlanul is továbbítja az
így rajta keresztüláramló éter-rezgéseket. Mert hiszen az éterrezgések is továbbítják a szellemi gondolatokat, érzéseket és akaratokat, miután a szellem gondolata, érzése, akarata sem
más, mint az ő életével telített erő, azaz ő maga; mert a gondolat és érzés az az erő, amely
mindig keresi azt a célt, hogy hol és hogyan teljesedhetik ki és valósulhat meg. Mert hiszen ha
ez nem volna ilyen hatalom, akkor az anyag a maga tompa elesettségében és életnélküliségé-
ben sohasem lenne képes erővé és szellemi közvetítővé lenni.
 
 
0 komment , kategória:  A N É V T E L E N S Z E L   
Címkék: változatosságnak, elszíntelenedett, összekapcsolódás, keresztülnyújtja, felfedeztetéstől, összetalálkozott, öszszeolvadásnak, követelményeinek, tökéletesebbekké, boldogtalanságot, hasonlatosságára, megvalósulásához, elbizakodottakká, összekapcsolódni, elszíntelenednek, meggondolatlanul, fogékonyabbakká, újjászületésben, keresztülmennie, felelevenítette, életlehetőségek, érdekházasságok, megsemmisülésbe, hatalmasabbakká, keresztülvezeti, megvalósíthassa, kötelezettséget, elszíntelenedik, gondolkodásában, elgondolásokban, visszaesésekkel, hozzáférhetőkké, gyönyörűségeket, érdekházasságot, áthatolhatatlan, megközelíthesse, duálok csak, duálok egyszer, lelküknek azon, régi emlékekből, szerelmi érzés, anyagias felfogás, duálok találkozásá-, szerelmesek közötti, akadályoknak elhárítása, duálérzés kifejlődésének, szerelmi életben, testi életben, isteni Gondviselés, duáljukkal találkozott, duálok megismétlődő, vezető szellemek,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.12. 09:51 Ingatlan.com: egyre nagyobb a panellakások kereslete
12.12. 09:21 Ötven településen indul el a Tanítsunk Magyarországért! program
12.12. 09:11 Tőzsde - Erős kezdés Európában
12.12. 09:11 BUX: 39 820,47 pont, -0,10 százalék a nyitáskor
12.12. 09:10 Strasbourgi lövöldözés - Salvini: a terroristákat meg kell állítani
12.12. 09:03 Több mint száz védett madarat találtak a pénzügyőrök Röszkén
12.12. 09:00 A Sky kiszáll a kerékpársportból
12.12. 08:31 BÉT - Emelkedésre számítanak az elemzők a tőzsdén
12.12. 08:00 Devizapiac - Erősödött kissé a forint
12.12. 07:51 Tőzsde - Erős kezdés várható Európában
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Advent idején, több jóság árad...  Kicsi angyal ajándéka  Reméljetek velem!  Facebookon kaptam  Tükröződve  Természetben lévő  Vidám szép estét  Nagyon sokféle irányban indulh...  Ha kiárasztod...  Jöjj el Üdvözítőnk…  Te, Uram...  Lelki gőg  Szép napot  Szép napot  Cicák mikulás sapkában  Brokkoli és a méregtelenítés  2018. December 7., pénteki Na...  Határozat a XX. Század Múzeum ...  Magyar ereklye: A Szent Jobb  Nagyanyó varr  Jó éjszakát  Motoros Mikulás  Amikor az igazi Mikulás is ajá...  Ballag a télapó  Facebookon kaptam  Délutáni mosoly.......  Facebookon kaptam  Hózáporban  Ballag a télapó  Egyfelé  Facebookon kaptam  Isten mindnyájunkra gondot vis...  Az első gyertya  Lelki gőg  Bőség angyala  Nem kell túlzásokba esni!  Az én imám . . .  Facebookon kaptam  Reméljetek velem!  Az ima  Vers  Egyfelé  Szűzanya és a gyermek Jézus  Kicsi angyal az erdőben  Lelki gőg  Nem kell túlzásokba esni!  Dorosné Éva gyönyörű képei, pé...  Bűn  Mai cuki  Adventi levelet várok!!  Ernyővel a kézben  Megzenésítik Szent II. János P...  Gurmár a vércukorszint csökken...  Sátán  A goji bogyó élesíti a látást  Film Vörös vér - Vérvörös nap ...  Hitetlenség  1. adventi hét péntek 12.07  Szép estét  Isten első követelése  Lelki gőg  Most aki gyertya, el ne aludjé...  Ha valaki...  Nő a dér, álom jár  Mikulásnapi meglepetés a kórhá...  Bőség angyala  Facebookon kaptam  Délutáni mosoly.......  Advent idején, több jóság árad...  Komolyzene  Ferenc pápa: Az Úr az a szikla...  Vers  Ferenc pápa: Az Úr az a szikla...  Gurmár a vércukorszint csökken...  Jó reggelt kedves látogatóim...  Le ne állj ott a sírás völgyén...  Esős kép  Kalózlány  Íme 1 részlet a Luganoi Tanulm...  Vers  Lelki gőg  Reményik Sándor: Csendes csod...  Kellemes hétvégét  Boldog Mikulást videó  Brokkoli és a méregtelenítés  Márai Sándor Ajándék  Tükröződve  Kalózlány  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Jön és ébreszt...  Határozat a XX. Század Múzeum ...  Facebookon kaptam  Lelki gőg  Gurmár a vércukorszint csökken...  Hózáporban  Ballag a télapó  Lelki gőg  Szűzanya és a gyermek Jézus an...  Vers 
Bejegyzés Címkék
duálok csak, duálok egyszer, lelküknek azon, régi emlékekből, szerelmi érzés, anyagias felfogás, duálok találkozásá-, szerelmesek közötti, akadályoknak elhárítása, duálérzés kifejlődésének, szerelmi életben, testi életben, isteni Gondviselés, duáljukkal találkozott, duálok megismétlődő, vezető szellemek, földi emberekre, szellem érzésének, duálok tulajdonképpen, érni kezdő, hiányérzet éppen, lelki természet, tudat alatt, lelket keresésre, neki idegen, érzései valamennyire, hasonló delejű, alacsonyabb fokozaton, bűnök okozta, átélt alkalmakról, emberek legnagyobb, törvény minek, érintkezési ponton, emlék minden, testet öltött, nagy tévedésekbe, lélek azokat, elmúlt érzéseket, testen keresztül, érzése néha, elmosódó kicsiny, pillanatban fellobog, kicsiny hasonlóságba, duális fejlettség, saját duá-, érzésének lángolása, ember szerelemnek, emberek annyira, felkeltésére vannak, eszközök azok, csalóka káprázatok, ellentét fegyverei, ember lelkét, virágzás idejében, test szerint, ősrégi múltnak, tökéletes forrna, benső érték, eltemetett emlékekre, ember lelke, pillanatnyi káprázatnak, időleges életben, fiatal képzelőerő, felgyújtott lobogó, testben megjelenő, ilyen megvalósultnak, testnek szépségét, test megöregszik, enyészet karjaiba, enyészet törvényének, saját álma, pillanatra megbódítja, széphez köti, érzéseinek állomása, hatalmas érzések, megsemmisülésbe szállnak, megsemmisülésbe szálljanak, érzés örökkévaló, embert könnyebb, neki járótól, kezét kellene, lélek elfáradva, vágyai mármár, kevésbé szép, megnyugvásban kialakul, másik okoskodás, édes gyümölcsöt, kétféle érzésből, tavasz fellobogásából, emberek gondolkodásában, anyagiakért kötnek, lélek megalkuszik, eszményi törekvés, lépcsőfokkal feljebb, álmainak megvalósulása, megalkuvó lelkek, élet igáját, lélek hovatovább, anyag hatása, tendenciát hagyja, kétféle élet, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47938 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1487
  • e Hét: 10245
  • e Hónap: 37491
  • e Év: 2102472
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.