Regisztráció  Belépés
eladasos.blog.xfree.hu
"Joyeux Noël et bonne année" Sovány Vígasz
2000.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Újkori meghasonlásunk.
  2010-04-23 07:02:07, péntek
 
   
 A magyar történetírásban éppúgy, mint közgondolkodásban, Mohács a bukás, a sorsforduló, minden rossz szimbóluma. Mohács, mely önmagában nem volt több egy jelentős csatavesztésnél. Nem volt a legnagyobb, s utána voltak hasonlóan súlyosak is. Mohácsért mindmáig szokás az akkori uralkodó osztályt felelőssé tenni. Pedig minden hibája, bűne ellenére a nemesség, s köztük a főnemesek szinte teljes számban megjelentek a csatatéren, s ha kellett, meg is haltak. Gyáván senki sem futott el.

Akik nem voltak ott, azok vagy az erdélyi hadakat vezető Szapolyai János, vagy a horvát-szlavón sereget irányító Frangepán Kristóf zászlaja alatt gyülekeztek. S utóbb egyik sereg sem hibáztatható a késés miatt. Egyrészt, mert nem volt idejük odaérni, másrészt meg tekintettel kellett lenniük egyéb felvonuló török egységekre is. Mohácsnál egyébként tizenhárom főnemes esett el.
Egyes vélemények szerint az a tény, hogy nyolc főpap (püspök, érsek) is elesett, különlegesen tiszteletreméltó dolog. Bizonyítja, főpapjaink egyedülállóan nagy hazafiak voltak - pedig valójában csak kötelességüket teljesítették. A Mohácsnál elesett főpapok együttesen több mint másfél ezer falut, közel kétszáz várat és várost birtokoltak. Az ország területének mintegy kétharmadán szedték be a dézsmát, az egyéb járulékokról, kedvezményekről, előjogokról (pl.: ius primae noctis) nem is beszélve. Főpapjaink az ország zászlósurai közé tartoztak. Nem kegyet gyakoroltak tehát részvételükkel, hanem kötelességüket teljesítették. Ezt ők még természetesnek is vették, csak egyes mai utódaik hiszik, hogy itt valami rendkívüli esettel állunk szemben.

A feudalizmus még a jogok és kötelességek egyensúlyának kora volt. Azok a főpapok különben sem voltak a szó mai értelmében vett papok. A Mohácsnál elesett nyolc közül talán ha kettő lett fölszentelve - azok is kinevezésük után. Misét pedig összesen is kevesebbet mondtak, mint egy mai plébános működése első évében. Főurak, katonák, lovagok voltak, s aszerint is éltek. A Mohácsnál elesett Perényi Ferenc váradi püspök volt közülük a legfiatalabb (25-26 éves). Tizennégy (!) évesen neveztetett ki Váradra az ország egyik leggazdagabb (évi 25-26 ezer aranyforint) püspöksége élére. Érdeme annyi volt, hogy az akkori nádor, Perényi Imre fiának született. Műveltségkedvelő, életvidám reneszánsz főúrként élt.

Kár érte. De nem ő volt a legfiatalabb magyarországi főpap. Mátyás király felesége, Beatrix unokaöccsét, Hippolito d'Este ferrarai herceget hétéves (!) korában neveztette ki esztergomi érsekké. A legismertebb mohácsi hős, Tomori Pál, azért lett kalocsai érsek, mert a Délvidék főkapitányaként jövedelemre volt szüksége, amiből katonáit fizethette. Akik Mohácsnál megjelentek, tudták, miért vannak ott. Senki sem keresett kibúvót, mikor a király is hadba vonult. Drágffy János országbíró példája nem kirívó, de példaértékű. Az ő joga (és kötelessége) volt csatában a Szűz Máriát ábrázoló országzászlóz vinni. S hogy tévedésből se jusson eszébe a megfutamodás, sarkantyú nélkül szállt lóra. Meg is halt. Úgy találtak rá, hogy holtában is testével védte a zászlót. Annyira biztos volt jövőjében, hogy az ütközet előtt végrendeletét is megújította. Az ország harmadik közméltósága volt az esztergomi érsek és a nádor után. Manapság már ilyen magas rangú - demokrata - államférfiak nem szoktak harcban, főleg az élen meghalni. Küldik maguk helyett inkább a becsapott választóikat.
A mohácsi mezőn felsorakozott mintegy 25 ezer katona (Szapolyai szegedi táborában 10 ezren, Frangepán seregében pedig 6-7 ezren lehettek) jelentős haderő volt. A nemzet tehát igencsak mozgósított minden lehetséges erőt, s parasztfelkeléstől se tartottak. Jellemző, hogy az 1525-ben Paviánál, az Itália fölötti uralmat eldöntő csatában V. Károly római császár és I. Ferenc francia király együttesen vonultatott fel ekkora haderőt. Miként a Rómát 1527-ben kifosztó császári haderő se tett ki többet 15-20 ezer főnél. A tragédia az volt, hogy az oszmán-török akkor az ismert világ első számú hatalma volt, nyílt csatában pedig a török fősereg (amit személyesen a szultán vagy a nagyvezér vezetett) 1664-ig verhetetlennek bizonyult. Ennek ellenére, ha a magyar sereg csapattestei között jobb lett volna az együttműködés, a végkifejlet másként is alakulhatott volna. A Mohácsnál elesett főpapokkal azonban úgy tűnik, elment e zászlósurak személyes hadakozási kedve, bár a kötelezettség megmaradt. A török kiveréséig (karlócai béke, 1699) később nemcsak, hogy nem esik el török elleni harcban püspök vagy érsek, de nem is vesz részt ezekben - anyagilag azért hozzájárultak a harcokhoz. Jellemző, hogy miközben sorra estek el - hosszabb-rövidebb időre - a püspöki és érseki székhelyek, (Pécs, Esztergom, Kalocsa, Csanád, Vác, Veszprém, Győr, Eger, Várad), a védők között soha egy főpap nem szerepelt. A Mohácsot követő évtizedekben még három főpap halt erőszakos halállal, mindegyik gyilkosság áldozata lett. Gosztonyi János erdélyi püspököt Szapolyai ölette meg, Czibak Imre váradi püspököt Luigi Gritti, Szapolyai kormányzója, Fráter György esztergomi bíboros-érseket pedig I. Ferdinánd, az ellenkirály.

A főpapsággal szemben a főnemesség mindvégig komoly személyi áldozatot hozott a török ellen továbbra is, ezt mutatja az, hogy talán nem is volt olyan főúri család, akinek valamelyik fia ne e harcokban vesztetett volna életét. Legjellemzőbb példa talán a békeidőben (1652) lezajlott vezekényi csata (Bars megye). Ez a két fél által is alig néhány ezer katonát felvonultató ütközet nem az eredménye miatt figyelemre méltó, hanem mert egyszerre négy Esterházy esett el benne. De a felszabadító háborúban (1683-99) is sorra estek el a legnagyobb családok (Pálffy, Zichy, Csáky, Esterházy stb.) fiai. Több nagy nemzetség (Palóczyaktól a Zrínyiekig) a török elleni harcokban halt ki. Az utolsó Zrínyi, Ádám, a költő Zrínyi Miklós fia például a zalánkeméni csatában (1691) esik el.

A kettős királyválasztással szoktuk dicső múltunkat temetni, pedig az csak egy olyan kezdet volt, mely később helyrehozatott. A nemzetben ebben az időben történt lelki meghasonlás nem ezzel kezdődött. A Mohács utáni idő ugyanis a reformáció kora is. A magyarság pedig - török veszély ide vagy oda - igen aktívan részt vett benne.

A XVI. század végéig állítólag három főúri család (Petheő, Erdődy, Draskovich) kivételével a magyar főnemesek mind protestánsok voltak, őket követte a társadalom nagy része is, miközben a központi hatalom katolikus maradt. A protestáns prédikátorok pedig nemcsak igehirdetők, de egyben ideológusok is voltak. Vallási problémáikat, sérelmeiket emelték nemzeti üggyé. Tőlük ered a minden alapot nélkülöző, magyar-zsidó nyelvrokonság és sorsközösség eszméje, a bűnös és kis nép teóriája. Szerintük ugyanis a török azért van, hogy bűnei miatt sújtsa a magyarságot. Általuk lett közgondolkodásunkban a katolikus Habsburg a magyarság kérlelhetetlen ellensége, mely másra sem vágyik, mint a nemzet kiirtására, miközben lehet, hogy sok esetben csak protestantizmusellenességről volt szó. Tudni kell még prédikátorainkról, hogy a török barátságot is inkább ápolták, mint a Habsburg uralkodók iránti hűséget, ami csak annyiban érthető, hogy a hódoltság területén szabadabban működhettek. E protestáns gyökerekből ered a későbbi kuruc mozgalom, a népi írók tevékenysége is innen táplálkozik. Mindegyik egy réteg igazságát, érdekét tette össznemzeti üggyé. A protestantizmus nagy érdeme az anyanyelvi kultúra felvirágoztatása, melyben viszont ez a szemlélet mindmáig kiemelt szerepet játszik.

Felkeléseink a Habsburgokkal szemben mindig tartalmaztak rendi sérelmeik mellett vallási törekvéseket is. Ez mindmáig összekeveredik közgondolkodásunkban. Figyelemre méltó, hogy míg Bocskai felkelését még az ország - nagyrészt protestáns révén - jórészt támogatta, addig a későbbiekben, ahogy nőtt a rekatolizált főurak száma, úgy csökkent e felkelések főúri és társadalmi bázisa is. Thökölyt már csak egy protestáns kisebbség támogatta, a katolizált főurak közül szinte senki sem. Ennek ellenére a vallási alapú nemzeti meghasonlás nem csökkent, hiszen a katolikus is csak fél szívvel álltak a Habsburgok mellett. Hitük és aulikusságuk ott tartották őket, de éledő nemzeti érzésük gyakran háborgott. Ugyanakkor a katolikus klérus mindvégig rendíthetetlenül Habsburg-hű volt minden nemzeti megmozdulással szemben. Voltak persze egyéni kivételek (például Rákóczy idején Telekessy István püspök vagy Mednyánszky Cézár 1848-49-ben), de ez a lényegen nem változtatott. Hogy mennyire kemény volt a korabeli katolikus egyház szembenállása a magyar érdekekkel, azt jól mutatja, hogy a katolikus Szapolyai Jánost török kapcsolatai miatt kiközösítette VIII. Kelemen pápa (ugyanezért a francia királyt és önmagát persze nem), Rákóczy Ferenc idején pedig az akkori pápa, XI. Kelemen körlevélben tiltotta el a katolikus papokat a kurucokkal való együttműködéstől. Ugyanakkor a protestánsok se ismerték fel rendre, hol húzódik a nemzeti érdek, hol a vallási és hol a személyes becsvágy határa. Thökölynek és kurucainak a szerepe a legpéldaszerűbb ebből a szempontból. Az evangélikus Thököly rendi és vallási sérelmek miatt kezdte harcát, melyhez francia és török támogatást kapott. A töröknek Bécs alatti veresége (1683) után viszont kétes helyzetbe került, s ha tett is kísérleteket az átállásra, olyan lehetetlen feltételeket szabott (szentbirodalmi hercegi cím, tábornagyi rang, családi birtokainak visszaszerzése, a Rákóczy-birtokok kezelése, nemzetközi garancia) egyre romló pozíciója ellenére, ami már önmagában lehetetlenné tette számára a váltást. Ezért harcolt még 1685-ben is 15-20 ezer katonával török szövetségben a Szent Liga ellen. Helyzetét végül a váradi pasa oldotta meg, mikor letartóztatta. Aminek hatására azonnal mintegy tízezer kuruc állt át a császári oldalra. Ekkor kezdődik Zrínyi Ilona hősies, de kilátástalan harca Munkács megvédéséért. A török aztán hamar belátta, hogy tévedett Thököly letartóztatásával, de hiába bocsátotta szabadon, az már többé nem tudta régi hatalmát, befolyását visszaszerezni. Így Thököly egy rövid periódust (1690) leszámítva többé már nem volt több mint egy török csapatvezér. Később annyira súlytalan figura lett, hogy a Habsburgok a korábbiakkal ellentétben már kiadatását se szorgalmazták, noha csereként a törökök többször felajánlották.

Nemzeti szempontból, miként tévedés Szent István állítólagos intelmeinek a soknyelvű nép erősségéről vallott gondolata, ugyanúgy káros volt a több vallásra szakadás egy olyan korban, mikor a vallásnak meghatározó szerepe volt, az összefogás pedig mindenekfeletti szükséglet volt. E vallások esetében egymást legfeljebb csak kényszerből eltűrő, de nem egymás mellett megférő igazságokról volt szó. Ami még a viszonylag toleráns magyar közegben is minimum a lelkek mélyén állandósította a szakadást.

Thököly kapcsán érdemes tisztázni a kuruc nevet, eredetét, jelentését. A labancé egyértelmű: loboncos (hajú). A közvélekedés szerint a kuruc szó a latin crux, crucis=kereszt szóból ered, és Dózsa kereszteseit követve használták e nevet Thököly, majd Rákóczi Ferenc katonái. E tévhit a református vallású és meglepően egyben labanclelkű Cserey Mihálytól ered, tőle vette át Bél Mátyás, s őt követte sokáig a történettudomány. Ennek az eredetnek azonban több dolog ellentmond. Például az, hogy a kurucok többsége a félnemesi katonai rendbe, hajdúk közé tartoztak. Akik aligha neveztették magukat a lenézett jobbágyokról. A feudalizmus világában Dózsa nevével nemeseket, főurakat nehéz lett volna megnyerni. Akkoriban pedig még a felfelé igazodj elve érvényesült. A szóeredetre több más verzió is van. Jelenlegi tudásunk szerint először 1636-ban fordul elő Marosvásárhelyen a ,,kurva" szó értelmében. Egyes vélekedések szerint viszont I. Rákóczy György erdélyi fejedelem testőreinek vértjeinek nevéből (kuracin) ered. Memi, egri pasa 1671-ben kurucoknak nevezi az arrafelé kóborló fegyveres magyarokat. Állítólag az oszmán-törökben van ennek a szónak rabló, útonálló, betyár jelentése. Ezt látja alátámasztani az, hogy voltak kurucok, akik ,,igazi kurucnak" nevezték magukat, érezvén a szó eredetileg pejoratív értelmét. Nem közismert, de tény, hogy Rákóczi Ferenc tiltotta (!) a kuruc név használatát, vallomásaiban se írja le azt.
A reformációt követően a magyarság körében, váltakozó erőviszonyok mellett, egyszerre érvényesült hivatalosan is négy vallás, megosztva ezzel a társadalmat. Szokás elismerően beszélni arról, hogy Erdélyben vallásszabadság volt. Ami humánus és szép dolog volt, főleg így utólag. De éppen a vallásnak akkor még meghatározó társadalmi szerepe miatt ez bizonyos hátrányt is jelentett. A nemzet egységes lelki mozgósítását ugyanis akadályozta. Egy nemzetnek ugyanis csak egy lelke lehet. a négy ,,bevett vallásnak" sajnos semmi köze a politeista világ isteneinek, igazságainak egymás mellett éléséhez. A politeizmus ugyanis azt vallja, hogy az igazságnak, miként a valóságnak, ezer arca van. Tehát mindegyik egyszerre érvényes lehet. e monoteista (totalitárius) üdvtanok viszont kizárólag saját igazságukat fogadják el, e többit csak kényszerből tűrik. Erdélyben másfél évszázad alatt mind a négy elfogadott vallásnak volt fejedelme, s kivétel nélkül mindegyik saját vallását igyekezett erősíteni. Szapolyai János Zsigmond végül is unitárius lett, Báthory István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond, Báthory Endre, II. Rákóczy Ferenc katolikus volt, Székely Mózes, Bocskay István, Rákóczy Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, a két Rákóczy György, Barcsay Ákos, Rhédey Ferenc, Kemény János, Apaffy Mihály református, míg Thököly Imre evangélikus uralmat gyakorolt. A Tündérországnak nevezett Erdély, melynek tündér jelzője nem a jóságot vagy szépséget jelenti, hanem inkább boszorkány értelemben értendő, a vallási megosztottság révén még inkább a cselvetések, a kiszámíthatatlanság bizantinikus világát jelenítette meg.

Erdély protestáns jellege a Habsburg megszállás (1690) után is megmaradt, s emiatt is könnyebb volt külön kormányozni. Az ottani protestánsoknak ugyanis nem volt nagy kedvük az akkor már többségében katolikus Magyarországgal egyesülni. Jellemző, hogy csak a társadalomban a vallás szerepének jelentős visszaszorulása idején (reformkor) merül fel komolyabban a ,,két haza" egyesítésének gondolata. De az erdélyi protestáns elzárkózásból eredő és a nemzetet mindmáig megosztani vágyó transzszilvanizmus eszméje még ma is károsan hat közgondolkodásunkra.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: műveltségkedvelő, történettudomány, marosvásárhelyen, felvirágoztatása, tiszteletreméltó, együttműködéstől, rendíthetetlenül, tündérországnak, csatavesztésnél, magyarországgal, mindenekfeletti, vallásszabadság, történetírásban, visszaszorulása, protestantizmus, protestánsoknak, főkapitányaként, legpéldaszerűbb, kedvezményekről, természetesnek, kötelességüket, részvételükkel, helyrehozatott, összekeveredik, visszaszerzése, megmozdulással, visszaszerezni, állandósította, szentbirodalmi, kérlelhetetlen, verhetetlennek, vallomásaiban, szembenállása, nyelvrokonság, egyedülállóan, alátámasztani, magyar történetírásban, jelentős csatavesztésnél, akkori uralkodó, főnemesek szinte, erdélyi hadakat, horvát-szlavón sereget, késés miatt, ország területének, egyéb járulékokról, ország zászlósurai, főpapok különben, ország egyik, akkori nádor, legfiatalabb magyarországi, legismertebb mohácsi, ütközet előtt, Szapolyai János, Frangepán Kristóf, Perényi Ferenc, Perényi Imre, Tomori Pál, Akik Mohácsnál, Drágffy János, Szűz Máriát, Gosztonyi János, Czibak Imre, Luigi Gritti, Fráter György, Zrínyi Miklós, Telekessy István, Mednyánszky Cézár, Szapolyai Jánost, Rákóczy Ferenc, Szent Liga, Zrínyi Ilona, Szent István, Rákóczi Ferenc, Cserey Mihálytól, Rákóczy György, Szapolyai János Zsigmond, Báthory István, Báthory Kristóf, Báthory Zsigmond, Báthory Endre, Székely Mózes, Bocskay István, Rákóczy Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, Barcsay Ákos, Rhédey Ferenc, Kemény János, Apaffy Mihály, Thököly Imre,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
Mustáros, gombás csirkemell
Madártej
Régimódi krumplis palacsinta
még több recept
Véleményezd!
02.10. 22:40 A Dal 2018 - Dánielfy Gergely nyerte az első elődöntőt
02.10. 22:39 Bocskai emlékverseny - Három aranyéremmel zártak a magyarok
02.10. 21:27 Szakértő: oldódhat a feszültség a két Korea között a téli olimpia végeztéve...
02.10. 21:16 Kövér László: magyarok és a székelyek is súlyos árat fizettek az összetarto...
02.10. 20:47 Férfi kézilabda BL - Már a címvédő Vardar sem veretlen
02.10. 20:47 Turisztikai Szövetség: a minőséget kell megcéloznia a magyar vendéglátásnak
02.10. 20:37 M1: Brüsszel választási fegyvere az OLAF
02.10. 20:37 Női kézilabda BL - Magabiztosan győzött a címvédő Győr
02.10. 20:36 Osztrák jégkorongliga - Szétlövéssel kikapott a Fehérvár
02.10. 20:27 Gulyás: a csángók figyelmeztetnek, milyennek kell lennünk
Tudjátok ?
Kinek, mit jelent a "haza"?
Mi a véleményem a migránshelyzetről?
Találó a matematika könyv boritója?
Mi a megfejtés nr. 47 ?
Szeretnéd, ha jobban látszódnának az érzelmeid?
még több kérdés
Blog Címkék
Uram, add, hogy meg tudjunk gy...  Nagyböjt első vasárnap 02.18  Hány esőcsepp....  Juhász Gyula - Valami nagy  Párkereső  Takarítottam....  Barát az  üzenet...  Tudod mi a boldogság? Nem csak...  Petőfi Sándor:Pacsirtaszót hal...  Grenadírmars  Ami a szívből jön, őszinte és ...  Ne felejtsd el az apróságokban...  Gondolat..  Mindig azt adod,ami vagy  Tallóztam  Aki tegnap voltál: ma már nem ...  Csupa élvezet  Isten méltósága  "Legyen előtted mindig út,  Minden dicsőségnél, minden teh...  Nincs kárhoztatás!  Papagájpár  Gyors mákos szelet  Az ember hajlamos arra, hogy é...  Aki tegnap voltál: ma már nem ...  Ha öröm ér, fogadd örömmel,  Soha ne tedd a boldogságod kul...  Szép szíves kép !  Egy boldogabb világot kívánok ...  Habos kávé  Juhász Gyula - Valami nagy  Takarítottam....  Névnapra szép verses-könyvek  Örülj az életnek, önfeledten, ...  Ami a szívből jön, őszinte és ...  Az életben két dolog van, amir...  Szép napot kívánok mindenkinek  Aki tegnap voltál: ma már nem ...  Juhász Gyula - Valami nagy  Szėp dėlutànt  Isten méltósága  Galaxis  Tigris  Petőfi Sándor:Pacsirtaszót hal...  Még hiszek a boldogságban, abb...  Tavaszváró  Öt étel, amellyel megőrizhető ...  Egy rózsaszál  Szėp dėlutànt  Isten méltósága  Minden dicsőségnél, minden teh...  tavasz, tavasz!...  Gondolatok  "Legyen előtted mindig út,  Jószay Magdolna: Dallam neked  Ha megtanulsz mosolyogni, észr...  Házikó  Az életben két dolog van, amir...  Ne felejtsd el az apróságokban...  Pandamacik a vízesésnél  Papagájpár  Gondolat..  Még....  Szép képek...  Hamis Istenek illúziói azok kö...  Sellő teliholdnál  Nagyböjt első vasárnap 02.18  Színt váltó gerbera  Szép napot kívánok mindenkinek  Nincs Cím  Na...  Ma...  Törvény  Ne kérdezd  Szeretettel köszöntöm névnapju...  Sarki fények  Elbűvölő...  Az ember sose kéri, hogy szere...  Petőfi Sándor:Pacsirtaszót hal...  Ne vágyakozzunk nagy örömökre  Egy boldogabb világot kívánok ...  Na.....  Bűn  Mi lenne a szó, mit megérthetn...  Love !  Légy bölcs: ne szárnyalj túl m...  Áldott...  A szeretet nem azt jelenti, ho...  "A magányt, kétségbeesést és r...  Áldott...  Aki tegnap voltál: ma már nem ...  Mindig azt adod,ami vagy  Szép szíves kép !  Soha ne tedd a boldogságod kul...  Nyíló rózsák  Kellemes kávézást  Gyors mákos szelet  Ne kérdezd  Csupa élvezet 
Bejegyzés Címkék
magyar történetírásban, jelentős csatavesztésnél, akkori uralkodó, főnemesek szinte, erdélyi hadakat, horvát-szlavón sereget, késés miatt, ország területének, egyéb járulékokról, ország zászlósurai, főpapok különben, ország egyik, akkori nádor, legfiatalabb magyarországi, legismertebb mohácsi, ütközet előtt, ország harmadik, esztergomi érsek, nádor után, élen meghalni, becsapott választóikat, mohácsi mezőn, nemzet tehát, 1525-ben Paviánál, oszmán-török akkor, ismert világ, török fősereg, szultán vagy, nagyvezér vezetett, magyar sereg, végkifejlet másként, kötelezettség megmaradt, török kiveréséig, védők között, főpapsággal szemben, főnemesség mindvégig, török ellen, eredménye miatt, felszabadító háborúban, legnagyobb családok, török elleni, utolsó Zrínyi, költő Zrínyi, zalánkeméni csatában, olyan kezdet, nemzetben ebben, időben történt, reformáció kora, magyarság pedig, magyar főnemesek, társadalom nagy, központi hatalom, protestáns prédikátorok, minden alapot, török azért, katolikus Habsburg, magyarság kérlelhetetlen, nemzet kiirtására, török barátságot, hódoltság területén, későbbi kuruc, népi írók, réteg igazságát, protestantizmus nagy, anyanyelvi kultúra, szemlélet mindmáig, ország &#8211, rekatolizált főurak, protestáns kisebbség, katolizált főurak, vallási alapú, katolikus klérus, korabeli katolikus, magyar érdekekkel, katolikus Szapolyai, francia királyt, akkori pápa, katolikus papokat, kurucokkal való, nemzeti érdek, személyes becsvágy, legpéldaszerűbb ebből, evangélikus Thököly, töröknek Bécs, váradi pasa, császári oldalra, török aztán, rövid periódust, török csapatvezér, korábbiakkal ellentétben, törökök többször, több vallásra, olyan korban, vallásnak meghatározó, összefogás pedig, viszonylag toleráns, lelkek mélyén, kuruc nevet, labancé egyértelmű, közvélekedés szerint, latin crux, , ,
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 9030 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2129
  • e Hét: 12608
  • e Hónap: 72612
  • e Év: 182854
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.