Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hogyan munkálkodik Isten a sötét időkben?
  2021-04-29 22:56:28, csütörtök
 
   
  Hogyan munkálkodik Isten a sötét időkben?

Textus: Bírák 6:1-24

Ha naponta figyelemmel kíséred azokat az eseményeket amik a nagyvilágban történnek, akkor könnyen előfordulhat az, hogy elcsüggedsz. Minden nap lehet hallani, hogy emberek szenvednek vagy halnak meg háború, terrorista cselekmények, természeti katasztrófák vagy gyilkosságok miatt. Aztán ott van az a fájdalmas tény, hogy a világ minden irányból, minden eszközzel támadja a mi keresztyén hitünket. Egy másik elszomorító jelenség az, hogy újra és újra olyan beszámolókat lehet hallani, hogy keresztyén vezetők és gyülekezetek valamiféle bűnbe estek vagy hajótörést szenvedtek a hit dolgában. Lelkileg sötét időkben élünk ami kétségbe ejthet bennünket.

A Bírák könyve Izrael népe lelki életének az egyik legsötétebb időszakát vázolja fel. Józsué kivezette Izrael népét a pusztából és bevezette az ígéret földjére. Vezetése alatt, Izrael népe meghódította annak a földnek a nagy részét amit Isten Ábrahámnak, Izsáknak Jákóbnak és Mózesnek ígért. Azonban Józsué halála után, ez történt (Bír 2,10-13):

,,Az egész nemzedék is megtért atyáihoz: más emberek születtek, akik nem ismerték az Urat és azokat a cselekedeteket, amelyeket Izraellel művelt. Ekkor Izrael fiai azt tették, ami gonosz az Úr színe előtt: szolgáltak ugyanis a Baáloknak és elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, s más isteneket követtek és imádtak, a körülöttük lakó népek isteneit, s haragra ingerelték az Urat azzal, hogy őt elhagyták és a Baálnak meg az Astartéknek szolgáltak."

Ezek a versek Izráel siralmas állapotáról számolnak be 1200 évvel Krisztus előtt. De ezeket reánk is lehet alkalmazni. Ha keresztyén családban nőttél fel az nagy áldás, de ugyanakkor ez magában rejt egy veszélyt. A szüleid ismerik az Urat és megtapasztalták az evangélium erejét az életükben. De a kérdés az, hogy te ismered az Urat? Te megtapasztaltad az evangélium erejét az életedben? Ha csupán névleges keresztyén vagy nem ismerve személyesen az Úr Jézus Krisztust, akkor fogékony vagy arra, hogy a mi istentelen kultúránk bálványait kövesd éppen ahogyan Izráel népe tette Gedeon idején.

De a Bírák könyvének a bátorító üzenete az, hogy Isten munkálkodik még a legsötétebb időkben is felhasználva még a leggyengébb embereket is, hogy megvalósítsa az Ő szuverén tervét és célját az Ő dicsőségére. Gedeon soha nem hajtotta volna végre mindazt amit végrehajtott, ha Isten nem kezdeményezett volna. Ezért valójában ennek a történetnek nem Gedeon a hőse. Isten a hőse!
Isten azonban úgy döntött, hogy néhány gyenge ember által munkálkodik akiket Ő megtanított Benne bízni. Pál ezt így fogalmazza meg a 2Kor 4,7-ben:
,,Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne önmagunknak."

Arról olvasunk ebben az igeszakaszban, hogy Isten elhívja Gedeont a szolgálatra. A következő leckét tanulhatjuk meg az ő elhívásából:

Mivel Isten a lelkileg legsötétebb időkben is munkálkodik, ezért megbízhatunk Benne, hogy Ő még a gyengeségünkben is használ minket, hogy megvalósítsa szuverén tervét és célját.

1.Isten munkálkodik még a lelkileg legsötétebb időkben is.

Amikor számba veszed az elcsüggesztő híreket, akkor úgy tűnhet számodra, hogy Isten elment szabadságra. Azonban Ő soha nem tesz ilyent. Pál szavait idézem az Efézus 1,11-ből: ,,eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik." Ez igaz volt Gedeon napjaiban is. A Bírák könyve hat hasonló ciklust tartalmaz: Izráel népe bűnbe esik; bűnük miatt Isten ellenséget küld reájuk, amely szolgaságba kényszeríti őket; végül, amikor a szenvedés már túl nyomasztó, akkor Izráel népe Istenhez kiált könyörögve szabadításért; válaszul Isten elküld egy bírát aki kivezeti őket a szolgaságból a szabadságra. Ezek a bírák Izráel népét az ellenségeiktől szabadították meg katonai beavatkozással és politikai felügyeletet gyakoroltak Izráel országának bizonyos régiói felett.

Az a tény, hogy Isten hajlandó volt újra és újra megszabadítani az Ő bálványimádó népét, az Ő nagy türelmére és kegyelmére mutat rá. De a kemény szolgaság amit rábocsátott az Ő vétkező népére azt tanítja nekünk, hogy a bűn soha nem teljesíti az ígéreteit. Boldogságot és jólétet ígér, de a végén, rabságot és szenvedést hoz a nemzetre, a családokra és az egyénekre.

A Bírák könyvének a témája megtalálható a 21,25-ben: ,,Azokban a napokban nem volt király Izraelben, hanem mindenki azt cselekedte, amit jónak látott" (lásd. szintén Bír 17,6; 18,1; 19,1). A bírák közül többen is hiányosságokkal rendelkező személyek voltak akik arra mutattak rá, hogy Izráel népének szüksége van egy istenfélő vezetőre aki egyesíteni tudja a nemzetet az Úr imádatában. A Biblia történetsorában, a Bírák könyve követi a honfoglalást Józsué vezetése alatt, és megelőzi Ruth rövid történetét, amely bemutatja nekünk, hogy egy fiatal moábita özvegyasszony hogyan bízott Izráel Istenében és hogyan lett befogadva Isten szövetséges népe közé. Ruth könyvének a vége tartalmazza azt a csattanót, hogy Ruth lett Dávid király dédnagyanyja (4:17-22). Majd a Sámuel első könyve elmondja nekünk, hogy Izráel népe hogyan kapott végül királyt: először, a hűtlen Saul királyt és azután Dávidot, a hűséges királyt az Isten szíve szerinti férfiút, akinek leszármazottja lesz Jézus a Messiás.

Gedeon napjaiban, a midiániták uralkodtak Izráel népén. A midiániták egy nomád nép volt akik Izráeltől délkeletre éltek. Ábrahámnak és feleségének Ketúráhnak voltak a leszármazottai (1Móz 25:1-2). Amikor Izráel népe a pusztában vándorolt, a midiániták csatlakoztak a moabitákhoz Bálám tanácsára, hogy erkölcstelenségre és bálványimádásra csábítsák Izráel népét (4Móz 25:1-9). Következésképpen, Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy támadják meg és verjék meg a midiánitákat (4Móz 25,16-18).

Gedeon napjaiban a midiániták a Jordán folyójának keleti részén tartózkodtak az aratás idejéig. Akkor az amálekitákkal együtt beözönlöttek Izráel országába mint a sáskák, elpusztítva termésüket és elvéve erőszakkal az állataikat (Bír 6,4-5). Az izráeliták katonailag nem voltak annyira erősek hogy legyőzzék ezeket a hordákat. Ezért nem tudtak mást tenni mint hogy elbújtak a hegyekben lévő üregekben és barlangokban és tehetetlenül nézték, hogy az idegenek hogyan emésztik fel és viszik el termésüket amiért ők megdolgoztak. Ez hét évig tartott. Végül annyira megnyomorodott a nép, hogy az Úrhoz kiáltottak (Bír 6,1; 6-7).

Mielőtt Isten elhívta volna Gedeont mint katonai szabadítót, előtte Ő elküldött egy névtelen prófétát Izráel népéhez, hogy szembesítse őket a hitehagyásukkal. Először a próféta emlékeztette őket, hogy Isten szabadította meg a népet az egyiptomi rabszolgaságból, majd arra emlékeztette, hogy az Úr azt parancsolta, hogy ne féljenek az amoriták isteneitől akiknek földjén laktak. Végül az Úr félreérthetetlenül hozzátette (Bír 6,10b): ,,de ti nem akartatok hallgatni szavamra."

Aztán, látjuk az Urat munkálkodni, amikor Ő megjelent Ofrában, Gedeon falujában mint ,,az Úrnak angyala" (nem ,,egy angyal", hanem ,,az angyal"). Azt gondolom, hogy az Úr Jézus Krisztus volt megtestesült formában. Emberi alakja volt, de miután megérintette a kezében lévő bottal a Gedeon ételáldozatát amire tűz jött ki a sziklából és megemésztette az ételáldozatot, azután eltűnt. Ekkor Gedeon azt gondolta, hogy meg fog halni mert színről színre látta az Úr angyalát (Bír 6,22). Később, Manoah Sámson apja szintén ettől félt, hogy meg fog halni mivel ő és felesége látták az Úr angyalát. Manoah úgy nevezi az Úr angyalát, hogy ,,Isten" (Bír 13,21-22).

Tehát annak ellenére, hogy Gedeon lelkileg és politikailag sötét időszakban élt, Isten munkálkodott akkor is. Munkálkodott úgy hogy fegyelmezte önfejű népét. Munkálkodott azáltal hogy prófétát támasztott, akin keresztül szembesítette népét a bűneikkel. Munkálkodott oly módon, hogy megjelent testileg Gedeon falujában és azután elhívta Gedeont, hogy megszabadítsa népét. Függetlenül, hogy mennyire sötétek az idők és még ha nem is látjuk hogy hogyan munkálkodik az Úr, biztosak lehetünk, hogy Ő munkálkodik azért hogy megvalósítsa szuverén tervét és célját az Ő dicsőségére. Hogyan teszi ezt?

2.Isten felhasznál gyenge embereket, hogy megvalósítsa az Ő szuverén tervét és célját.

Isten nem olyan férfit keresett aki neves katonai képességekkel rendelkezett, aki már elismert vezető volt a helyiségében és az országában. Hanem ehelyett, Ő egy gyenge embert választott ki aki némiképp gyenge maradt az egész történet alatt és aki a végén kudarcot vallott. Látjuk Gedeon gyengeségét ebben az igeszakaszban ötféle módon megnyilvánulni:

Először, Gedeon legyőzött és gyáva volt. Gedeon búzát csépelt a pajtában. Kinn a szabadban szoktak búzát csépelni és nem a pajtában. Ő azért csépelt a pajtában, hogy ,,megmentse a Midián elől" (Bír 6:11). Félt a midiánitáktól.

Másodszor, Gedeon lassan fogta fel a lelki dolgokat. Ő vagy nem hallotta vagy nem értette meg a próféta üzenetét, aki Izráel borzalmas helyzetét az ők bűneiknek tulajdonította. Gedeon elmondta az angyalnak, hogy az Úr hogyan szabadította meg Izráelt Egyiptomból hatalmas csodák által. De tévesen fejezte be (Bír 6,13): ,,Most meg eltaszított minket az ÚR, és Midián kezébe adott!" Abban igaza volt, hogy az Úr Izráelt Midián kezébe adta, de abban tévedett, hogy az Úr elhagyta őket. Isten még ebben a lelkileg sötét időszakban is munkálkodott.

Harmadszor, Gedeon el volt csüggedve. Látjuk ezt a panaszából, amikor panaszkodott, hogy Isten elhagyta Izráelt. Gedeon minden reménységet elveszített arra nézve, hogy megszabadulhatnak ettől az elnyomó ellenségtől amely szó szerint megette Izráel ebédjét!
Negyedszer, Gedeon önmagára figyelt ahelyett hogy az Úrra figyelt volna. Amikor az Úr azt mondta neki (Bír 6,14): ,,Menj el a te saját erőddel és szabadítsd meg Izraelt a midiániták kezéből, akkor Ő ezzel nem azt sugallta hogy Gedeonnak elég ereje van önmagában ahhoz, hogy megszabadítsa Izráelt Midián kezéből. Gedeon ereje ebben a kijelentésben található: ,,Én küldelek téged!" és az Úr ígéretében (Bír 6,16): ,,Én majd veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen ember volna." Azonban Gedeon a saját alkalmatlanságára nem pedig az Úr erejére és jelenlétére figyelt. Ezt mondja a 15-dik versben az Úrnak: ,,Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb!"

Ötödször, Gedeon kételkedett Isten ígéreteiben. Az Úr megígérte, hogy vele lesz és hogy lefogja győzni az ellenséget. De Gedeon jelt kért ami megerősíti az Úr szavát. Először az áldozatbemutatás volt, majd kétszer a gyapjúval, és végül a Midián katona álma amit Gedeon hallhatott (Bír 7,9-14). De mindaddig amíg nem hallotta meg a pogány katona álmát, addig kétségek gyötörték Gedeont.

Lehet hogy az említett gyengeségek közül valamelyik reád is vonatkozik. Talán legyőzött néhány bűn és megrabolnak téged Isten áldásának teljességétől. Vagy, a lelki dolgokat lassan érted meg. Nem látod hogy Isten hogyan munkálkodhat a sötét helyzetedben. Lehet, hogy el vagy csüggedve a körülményeid miatt. Elveszítettél minden reménységet arra nézve hogy jobbra fordulnak a dolgok az életedben. Vagy talán magadra figyelsz és nem az Úrra. Úgy érzed, hogy túl gyenge és jelentéktelen vagy ahhoz hogy Isten téged használjon. És talán kételkedsz Isten ama ígéretében hogy ő veled van és győzelmet ad neked ellenséged felett. Más szóval, nagyon hasonlítasz Gedeonra!

Mi a megoldás? Nem az, amit a világ mond, hogy higgyél magadban. Nem az, hogy fölépítsd önbecsülésedet vagy hogy kövesd néhány népszerű könyv tanácsait a siker eléréséhez. A megoldás megtalálható a 2Kor 1,8-9 versekben: ,,Mert azt akarjuk, testvéreim, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat." A megoldás a gyenge emberek számára akik akarják látni Istent munkálkodni az ők sötét (emberileg kilátástalan) helyzetükben az, hogy: Istenben bízzanak.

3.A gyenge emberek akiket Isten használ meg kell tanuljanak bízni az Ő hatalmas erejében.

Pál ezt írja (1Kor 1,26-29): ,,Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt."

Pál ezt mondja a korinthusiaknak (2Kor 12,9-10): ,,De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."

Az egész Szentírásban azt látjuk, hogy Isten olyan embereket használ akik gyengék, de akik Őbenne bíznak. Pált már említettem. De ott van még Ábrahám és Sára akiknek nem volt gyerekük és biológiailag nem is lehetett, de Isten gyereket ígért nekik és ők bíztak Benne. Vagy ott van Jákób aki félt a bátyjától Ézsaútól hogy az megöli, de Istenhez folyamodott és belé helyezte bizodalmát. Mózes 40 évig legeltette a nyájat a pusztában amely idő alatt eltűnt a magabiztossága és önteltsége olyannyira hogy amikor az Úr elakarta küldeni őt Egyiptomba hogy vezesse ki onnan Izráel népét akkor Mózes mondta az Úrnak hogy küldjön valaki mást mert ő nem tud jól beszélni. Péter csúfosan elbukott megtagadva az Úr Jézust mielőtt az Úr felhasználta őt eszközként arra, hogy 3000 személyt vezetett hitre pünkösd napján.

De mit jelent Istenben bízni? A vizsgált igeszakaszunk öt dolgot mond el nekünk az Istenben való bizásról.

Először, az Istenben való bízás megköveteli a világgal való megalkuvás bűnéből való megtérést. Bánjuk meg, hogy megalkudtunk a világgal!
A próféta akit Isten küldött szembesítette Izráel népét a bálványimádásával (Bír 6,10). Istenhez kiáltottak szabadításért a nyomorúságukban, de az nem bűnbánat volt. Nem a bűneikből való szabadításért kiáltottak hozzá, hanem hogy a midiánitáktól szabadítsa meg őket. Mielőtt Isten használni tudta volna Gedeont a midiániták legyőzésében, előtte Gedeon el kellett pusztítsa az apja bálványait. Sokan akik magukat keresztyéneknek vallják a személyes sikerük elérésében megpróbálják Istent felhasználni arra hogy megadja nekik azokat az áldásokat amikre vágynak. Majd ha megadta nekik, akkor félreteszik őt a következő alkalomig amikor újra valamire szükségük van. Ha nem adja meg nekik amit kérnek tőle, akkor ők mást istent keresnek aki kielégíti a vágyaikat. De Istenben bízni azt jelenti, hogy megbánjuk azt, hogy megpróbáltuk Őt felhasználni a saját céljainkra és alávetjük magunkat Jézusnak mint Úrnak, még akkor is ha ez szenvedést és mártíromságot jelent.

Másodszor, az Istenben való bízás megköveteli az Isten hatalmának ismeretét amellyel Ő megsegítette a népét a múltban és az Ő ígéretének ismeretét, arra nézve, hogy ad nekünk elegendő erőt elvégezni a szolgálatot amire elhívott.
A próféta elismételte a jól ismert történetet hogy Isten hogyan szabadította meg Izráelt Egyiptomból. Gedeon ismerte a történetet, de nem látta, hogy Isten hogyan tudna munkálkodni abban a jelenlegi sötét helyzetben. Az angyal megígérte, hogy legyőzi Midiánt mint egy embert vagyis hogy olyan könnyedén ahogyan egy embert le lehet győzni. A Szentírásban Isten újra és újra emlékezteti a szolgáit, hogy Neki semmit sem nehéz megtenni. (1Móz 18,14; Jer 32,27; Mt 19,26; Lk 1,37).

Harmadszor, az Istenben való bízás megköveteli, hogy ismerd Isten tervét és célját a jövődre vonatkozóan.
Itt nem arról az ismeretről beszélek, hogy ismerni minden apró részletét annak ahogyan Ő irányítja a jövődet, mert ennek ismerete nem lehetséges. Hanem arról az ismeretről beszélek, hogy ismerni azt, hogy Isten hogyan akar használni téged az Ő országának tervében és céljában. Az angyal először ezt mondta Gedeonnak (Bír 6,12): ,,Az ÚR veled van, erős vitéz!" Lehet, hogy Gedeon amikor ezt hallotta akkor körülnézett, hogy nem-e valaki másnak mondja ezt az angyal. Akkor Gedeon nem volt erős vitéz. Ő egy legyőzött, gyáva ember volt aki csépelte a búzát a pajtában. De Isten amikor megszólítja a szolgáit akkor nem annak nevezi őket amik ők akkor amikor először megszólítja, hanem amivé fogja őket tenni. Jézus az ingatag Pétert ,,kősziklának" nevezi és megígéri, hogy az ő bizonyságán építi fel az egyházát (Mt 16,16-18). Pál a testi korinthusiakat ,,szenteknek" nevezi, annak ellenére hogy ők akkor még távol voltak a szenttől (1Kor 1,2).

Az Úr konkrétan elmondja Gedeonnak, hogy elküldi őt, hogy győzze le Midiánt (Bír 6,14). Valószínűleg, mi is szeretnénk, hogy Isten hozzánk is ilyen konkrétan szóljon mindig, hogy mit akar hogy cselekedjünk. De általánosságban azt mondja nekünk (1Pt 4,10): ,,Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." Ha nem tudod, hogy milyen lelki ajándékod van, kezdjél el szolgálni valahol és az Úr irányítani és finomítani fog téged a folyamatban. Az lesz az ajándékod amit örömmel teszel (nem az ami mindig könnyű!) és amivel másoknak szolgálsz.

Negyedszer, az Istenben való bízás megköveteli hogy legyél meggyőződve az Ő jelenléte felől a mindennapi életedben.
Az Úr kétszer ígéri meg Gedeonnak hogy vele lesz (Bír 6:12,16). Ha Isten velünk és értünk, akkor kicsoda ellenünk (Róm 8,31)? Jézus mielőtt visszament volna a mennybe ezt ígérte népének (Mt 28,20): ,,Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."

Ötödször, az Istenben való bízás megköveteli, hogy legyünk meggyőződve arról, hogy békességünk van Istennel Fiának az értünk bemutatott áldozata által.
Gedeon ételáldozatot készített az Úrnak és odavitte azt Hozzá. Amikor az Úrnak angyala a pálcájának végével megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret, akkor tűz jött ki a kősziklából és megemésztette a húst és a kovásztalan kenyereket, majd az Úrnak angyala eltűnt Gedeon szemei elől. Gedeon megijedett, hogy meg fog halni, mert látta az Urat. De az Úr azt mondta neki (Bír 6,23): ,,Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!" Majd ezt olvassuk (Bír 6,24): ,,Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség."

Nem tudsz bízni Istenben hogy ő használ téged a Neki való szolgálatban addig ameddig nem vagy meggyőződve arról, hogy békességed van Vele az Ő Fia áldozatába helyezett bizodalom által. Róma 5,1: ,,Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által." Ha Krisztusban hiszel és a bűneidért való áldozatában, akkor békességed van Istennel. Még a legsötétebb időkben is, Ő használni akar bennünket a gyengeségünkben amint Benne bízunk, hogy Vele együtt munkáljuk az Ő szuverén tervének és céljának a megvalósulását az Ő dicsőségére.

Következtetés

A világunk, a nemzetünk, és a közösségünk lelki sötétségben van. Lehet, hogy a lelki életedben most egy sötét időszak van. Tudhatod, hogy Isten munkálkodik, még ha nem is látod ennek azonnali bizonyítékát. Ő azt akarja, hogy te bízz Benne, hogy Ő felhasználja a te lelki ajándékaidat amiket rád bízott úgy mint ami része az Ő tervének, hogy megdicsőülve legyen az egyháza által. Hudson Taylor Kína úttörő misszionáriusa mondta: ,,Isten olyan embereket használ akik elég gyengék ahhoz hogy Őrá támaszkodjanak." Így munkálkodik Isten a lelkileg sötét időkben! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: következésképpen, bántalmazásokban, áldozatbemutatás, erőtlenségeimmel, megterheltettünk, keresztyéneknek, megtapasztaltad, gyengeségünkben, bálványimádásra, üldöztetésekben, nyomorúságokban, megtapasztalták, elhívatásotokat, hitehagyásukkal, nyomorúságukban, korinthusiaknak, történetsorában, erőtlenségekben, hiányosságokkal, elrendeltettünk, általánosságban, rabszolgaságból, legszívesebben, megvalósulását, támaszkodjanak, önbecsülésedet, megszégyenítse, megnyomorodott, misszionáriusa, kezdeményezett, beavatkozással, leszármazottja, ellenségeiktől, leszármazottai, megszabadítani, korinthusiakat, sötét időkben, eseményeket amik, nagyvilágban történnek, világ minden, másik elszomorító, egyik legsötétebb, ígéret földjére, nagy részét, egész nemzedék, körülöttük lakó, versek Izráel, nagy áldás, szüleid ismerik, evangélium erejét, bátorító üzenete, legsötétebb időkben, Isten Ábrahámnak, Izsáknak Jákóbnak, Azonban Józsué, Ekkor Izrael, Jézus Krisztust, Mivel Isten, Azonban, Izráel Istenében, Amikor Izráel, Mielőtt Isten, Jézus Krisztus, Ekkor Gedeon, Manoah Sámson, Látjuk Gedeon, Izráelt Egyiptomból, Izráelt Midián, Azonban Gedeon, Ezért Krisztusért, Szentírásban Isten, Akkor Gedeon, Istennel Fiának, Ezért Gedeon, Urunk Jézus Krisztus, Hudson Taylor Kína,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Idézet  A magas műveltség,  Hiába, nem lehet felejteni  Jó éjszakát!  Kellemes hétvégét kívánok!  Az igazi őszi reggel, szikrázó...  Minden változik  Meteorák Görögország.............  Facebookon kaptam  Csillagtérkép  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Ametiszt és kvarc  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam  Annak a következménye  Megköszönöm Uram . . . !  Adj a kéregetőknek ! ......  Őszi eső  Védelmezzen. Álljon ki mellett...  A koleszterinszint csökkentése...  Jöjj el szabadság  Szeretem az őszi reggeleket  Kellemes hétvégét mindenkinek  Őszi levél  Békemenet - 2021 október 23.  Békés megemlékezést  Madárvilág........  Befelé mormoltam  Higyj nekem...  Kellemes őszi vasárnap délután...  Dsida Jenő : Október végén  Szépséges est köszöntsön ránk ...  A világ könnye  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Járom az utam.......  Élelmes madárka .  Ima  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Dsida Jenő : Október végén  Búcsúdal-féle  Esti kép  Facebookon kaptam  Jézus halála  Futás  Szépséges est köszöntsön ránk ...  Facebookon kaptam  A mézes citromos meleg víz hat...  Szombat......  Sineken  képre írva  Békés megemlékezést  A magas műveltség,  Jöjj el szabadság  Havasi gyopár......  Szép estét kedves látogatóimna...  Harmonia.......  A cél  Nagy Imre  Jézus halála  Szabadság napja  Isten  1956-os forradalom és szabadsá...  Őszi áldás  Boldog születésnapot a ma ünne...  A boldogságot csak az bírja el...  A fény célja  Gondolat.....  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Idézet  Jobb emésztés és fogyás gyömbé...  Emlékezzünk együtt a FORRADAL...  A világ nem azért van  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Nyomok  Szent Piroska templom harangto...  A világnak szüksége van olyan ...  A rendszert az egész magyar né...  Isten  Szép estét kedves látogatóimna...  Ébredni hívlak nemzetem  Olaszország.....  Őszi eső  Szép estét  Szeretettel MIndenkinek !  A testamentum  Jó éjszakát!  Arrogancia  Sineken  Nagy Imre  Veszekedés  Kellemes hétvégét kívánok!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Meteorák Görögország.............  Facebookon kaptam  Az igazi őszi reggel, szikrázó...  Topáz  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
sötét időkben, eseményeket amik, nagyvilágban történnek, világ minden, másik elszomorító, egyik legsötétebb, ígéret földjére, nagy részét, egész nemzedék, körülöttük lakó, versek Izráel, nagy áldás, szüleid ismerik, evangélium erejét, bátorító üzenete, legsötétebb időkben, leggyengébb embereket, kincsünk pedig, rendkívüli erőt, következő leckét, lelkileg legsötétebb, elcsüggesztő híreket, bírák Izráel, ellenségeiktől szabadították, kemény szolgaság, témája megtalálható, bírák közül, istenfélő vezetőre, honfoglalást Józsué, fiatal moábita, vége tartalmazza, hűtlen Saul, hűséges királyt, midiániták uralkodtak, pusztában vándorolt, midiániták csatlakoztak, moabitákhoz Bálám, aratás idejéig, amálekitákkal együtt, izráeliták katonailag, hegyekben lévő, idegenek hogyan, névtelen prófétát, próféta emlékeztette, egyiptomi rabszolgaságból, amoriták isteneitől, kezében lévő, gyenge embert, egész történet, végén kudarcot, igeszakaszban ötféle, szabadban szoktak, lelki dolgokat, próféta üzenetét, lelkileg sötét, elnyomó ellenségtől, midiániták kezéből, kijelentésben található, saját alkalmatlanságára, 15-dik versben, leggyengébb Manasséban, áldozatbemutatás volt, pogány katona, említett gyengeségek, sötét helyzetedben, körülményeid miatt, világ mond, siker eléréséhez, megoldás megtalálható, életünk felől, gyenge emberek, világ szemében, erőtlenségeimmel dicsekszem, egész Szentírásban, bátyjától Ézsaútól, pusztában amely, vizsgált igeszakaszunk, világgal való, próféta akit, bűneikből való, midiánitáktól szabadítsa, midiániták legyőzésében, apja bálványait, személyes sikerük, áldásokat amikre, következő alkalomig, saját céljainkra, szolgálatot amire, próféta elismételte, jelenlegi sötét, angyal megígérte, embert vagyis, jövődre vonatkozóan, ismeretről beszélek, angyal először, szolgáit akkor, ingatag Pétert, testi korinthusiakat, ajándékod amit, mindennapi életedben, világ végezetéig, , ,
2021.09 2021. Október 2021.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 103 db bejegyzés
e év: 1680 db bejegyzés
Összes: 31212 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 372
  • e Hét: 7403
  • e Hónap: 61002
  • e Év: 470444
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.