Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten titokzatos, félelmetes és bosszúálló
  2022-04-10 22:00:09, vasárnap
 
  Isten titokzatos, félelmetes, és bosszúálló

Textus: 1Kir 19,11-18

1) Az Isten akivel dolgunk van titokzatos, félelmetes és rettenetes.

2) Isten útjai félelmetesek. Ő bosszúálló Isten.

A mi Istenünk olyan Isten, akit mindenkinek szolgálnia kellene. Ő a Teremtőjük, és Ő alapvetően jó. Az, hogy az emberek fellázadtak ellene, és nem szolgálják Őt, nagy gonoszság. Az a tény, hogy az emberek vétkeznek azáltal, hogy hamis isteneket szolgálnak, olyan szörnyű gonoszság, hogy azt büntetni kell.

Illés elcsüggedt és elbátortalanodott. Fel akarta adni Isten munkáját. Hogy Illést helyreállítsa, Isten bepillantást engedett neki az Ő dicsőségébe - és a bűn büntetésének szörnyű tetteibe.

Illés nem értette a szél, a földrengés és a tűz jelentését - ezért Isten elmagyarázta neki. Azt mondta neki (15 - 17 versek):

,,Menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend fel Hazáélt Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsí fiát kend fel Izráel királyává; Elizeust, az ábél-mehólái Sáfát fiát pedig kend fel prófétává magad helyett! És aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg."

Fontos megérteni, hogy ezek az emberek szörnyű ítéletre és büntetésre vannak felkenve. Isten eszközei voltak, hogy ítéletet hajtsanak végre azokon, akik elutasították Istent és nem engedelmeskedtek neki.

Itt van először is Hazáel, aki az első eszköz Isten kezében.

2Kir 8,7-15: ,,Elizeus ezután elment Damaszkuszba. Benhadad, Arám királya éppen beteg volt. Amikor jelentették neki, hogy az Isten embere odaérkezett, ezt mondta a király Hazáélnak: Végy magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé! Kérdeztesd meg vele az URat, hogy felépülök-e ebből a betegségből! Hazáél tehát eléje ment, vitt magával ajándékul mindenféle damaszkuszi drágaságot, amennyit negyven teve elbír. Amikor odaért, megállt előtte, és így szólt: Fiad, Benhadad, Arám királya küldött hozzád, hogy megkérdezze, felépül-e ebből a betegségből? Elizeus ezt mondta neki: Menj, és mondd azt neki, hogy bizonyosan felépül. Bár az ÚR velem megláttatta, hogy meg fog halni. Akkor az Isten embere mereven maga elé nézett, azután sírva fakadt. Hazáél megkérdezte: Miért sírsz, uram? Ő így felelt: Mert tudom, hogy milyen veszedelmet hozol Izráel fiaira. Erődjeiket fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, és terhes asszonyaikat felhasogatod. Erre azt mondta Hazáél: Ugyan micsoda a te szolgád, ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék véghez? De Elizeus így felelt: Megláttatta velem az ÚR, hogy te leszel Arám királya. Elizeustól eltávozva bement urához, aki megkérdezte tőle: Mit mondott neked Elizeus? Ő így felelt: Azt mondta nekem, hogy bizonyosan fölépülsz. Másnap azonban fogott egy takarót, vízbe mártotta, és urának az arcára terítette, úgyhogy az meghalt. Utána Hazáél lett a király."

Hazael gyilkos, kegyetlen, szörnyűséges király lett. Nagy kárt okozott Izraelnek. Összefoglalót kapunk róla a 2Királyok könyvében. Például a 2Királyok 10:32-33-ban azt olvassuk:

,,Abban az időben kezdte az ÚR megcsonkítani Izráelt, mert megverte őket Hazáél Izráel határa mentén mindenütt: a Jordántól napkeletre..."

2Kir 13,3: ,,Ezért fellángolt az ÚR haragja Izráel ellen, és egész uralkodása alatt Hazáélnak, Arám királyának... a kezébe adta őket."

22 vers: ,,Hazáél, Arám királya sanyargatta Izráelt Jóáház egész idejében."

Hazáél mindebben eszköz volt Isten kezében. Isten haragja Izráel ellen égett, ezért Hazáél elnyomta őket.

Isten népe a Baált követte, és Illés számára úgy tűnt, hogy minden elveszett. De Isten megmutatta neki, hogy Hazáélen keresztül meg fogja büntetni a népet. Isten az egyik ellenségét, egy idegent, Hazáél szíriai királyt használta fel arra, hogy haragját Izraelre elhozza. Isten megmutatta Illésnek, hogy azok, akik elutasították Őt, akik harcoltak ellene - nem fognak sikerrel járni. Súlyos büntetést fognak kapni.

Ez különösen igaz Jézabelre.

A másik eszköz Isten kezében Jéhu volt.

A következő dolog, amit Illésnek tennie kellett, az volt, hogy felkenje Jéhut Izrael királyává. Isten azt mondta Illésnek (1Kir 19,17):

,,Aki majd megmenekül Hazáél kardjától, azt Jéhú öli meg."

Nos Jéhú gonosz király volt. De ami itt jelentős, az az, hogy Isten ezt a gonosz embert arra használta fel, hogy büntetését Jézabel királynőre és Akháb királyra és családjukra kirója. Emlékeztek, hogy miután Aháb király megölte Nábótot és elvette a szőlőjét, Jézabel utasítását követve, Illés ezt mondta neki: (1Királyok 21:20-24):

,,mivel arra vetemedtél, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az ÚR. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből Aháb férfiutódait, apraját-nagyját! Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijjá fiának a házát a bosszúságért, amelyet nekem okoztál, és vétekbe vitted Izráelt. Jezábelről pedig így szól az ÚR: A kutyák eszik meg Jezábelt Jezréel falánál! Aki Aháb családjából a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg."

A téma szempontjából a lényeg itt az, hogy Jéhú volt az az ember, akit Isten erre használt. Erről a 2Királyok 9. és 10. könyvében olvashatunk. Jéhú megölte Akháb fiát és utódját, Jorám izraeli királyt, akit hátba lőtt az íjjal. Ezután elrendelte, hogy Jorám holttestét dobják a Nábót tulajdonában lévő mezőre. Jéhú ezután Jezréelbe ment, és megölette Jézabel királynőt. A 2Királyok 9:30-37-ben olvashatjuk:

,,Azután Jéhú megérkezett Jezréelbe. Amikor Jezábel ezt meghallotta, kifestette a szemét, feldíszítette a haját, és úgy ült ki az ablakba. Amikor Jéhú bement a kapun, Jezábel ezt kérdezte: Békés-e a szándékod, Zimrí, uradnak gyilkosa? Ő pedig fölnézve az ablakra így szólt: Ki az, aki velem tart? Akkor kitekintett két-három udvarnok. Ő megparancsolta: Dobjátok le! Le is dobták, úgyhogy vére a falra fröccsent meg a lovakra, amelyekkel áthajtott velük rajta. Jéhú pedig bement, és miután evett és ivott, ezt mondta: Nézzetek utána ennek az átkozottnak, és temessétek el, mert mégiscsak egy király leánya volt! De amikor odamentek, hogy eltemessék, nem találtak belőle mást, csak a koponyáját, a lábait és a két kézfejét. Visszatértek, és jelentették neki, mire ő ezt mondta: Az ÚR igéje ez, amelyet kijelentett szolgája, a tisbei Illés által: ,,A kutyák eszik meg Jezábel testét a jezréeli birtokon. És olyan lesz Jezábel holtteste a jezréeli birtokon, mint a trágya a mezőn; nem mondják meg róla, hogy ez volt Jezábel."

Ezután Jéhú megölette Akháb királynak mind a hetven fiát. Jezréel népével megölette mindannyiukat, lefejeztette őket, és a fejüket elküldték neki. Aztán elment Samáriába, és megölte mindazokat, akik megmaradtak Akháb családjából. Mindez az Úr Illésnek mondott szava szerint történt. (2Királyok 10:17) Jéhú volt Isten eszköze, aki végrehajtotta az ítéletet Ahábon és Jézabelen.

Ez pedig azt jelenti, hogy amikor elgondolkodsz a világban lévő összes gonoszságon, az összes igazságtalanságon, az összes gonosztevőn...

tudd, hogy Isten mindent rendbe hoz. Mindent helyreállít.

Isten meg fogja tenni. Efelől semmi kétség.

Igen, lesznek olyan időszakok, amikor úgy tűnik, hogy a világban minden a feje tetejére állt. Illés számára is úgy tűnt, hogy Jézabel királynő győzedelmeskedik és megállíthatatlan. De Isten mindent rendbe hozott. Mindent helyreállított. Őt elpusztította. Igazságot szolgáltatott.

A jövőben a dolgok még rosszabbnak fognak tűnni, mint Illés idejében. Ilyen időkről olvashatunk a Jelenések 13:3-10-ben:

,,Az egész föld csodálta a fenevadat: imádták a sárkányt, mivel átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, és adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja! Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére."

Micsoda borzalom fogja jellemezni azokat a napokat. De testvérek, bármennyire is rosszul mennek a dolgok - ne feledjétek, hogy Isten mindent helyre fog hozni, helyre fog állítani.

Ebben teljesen biztosak lehettek, mert azt látjuk itt, hogy

Isten olyan hatalmas, hogy még az ellenségeit is felhasználja céljai elérésére, megvalósítására.

Isten a pogány Hazáélt használta arra, hogy megbüntesse Izrael északi királyságának engedetlen népét. Isten Hazáél hatalomvágyát, Ben-Hadad király meggyilkolását és kegyetlenségét használta fel arra, hogy megbüntesse az engedetlen Izraelt.

E dolgok közül sok rejtélyes számunkra - mint például Elizeus üzenete, hogy Ben-Hadad király meg fog gyógyulni, mint ahogy az is, hogy Hazáél király lesz. De mindennek az egyik világos pontja az, hogy Isten ezt a gonosz, vérszomjas ellenséget használta fel az Ő céljai megvalósítására.

Ugyanezt látjuk Akháb halálában is. Isten egy hazug lelket használt fel Aháb egyik prófétájának szája által, hogy Ramót-Gileádnál a halálba csalja Ahábot. (1Királyok 22:22) Isten József testvéreit és bűnüket használta fel arra, hogy megmentse Izrael népét az éhínségtől. (1Mózes 50:20) József azt mondta a testvéreinek (1Mózes 45:8):

,,nem ti küldtetek ide, hanem Isten."

1Móz 50,20-21: ,,Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa."

Isten olyan hatalmas, olyan nagy, olyannyira ura mindennek, hogy még az ellenségeit is képes felhasználni céljai elérésére, megvalósítására.

Isten még a Sátánt is felhasználta az Ő igaz céljainak megvalósítására. Isten Jézus halála által akarta megmenteni az Ő népét. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, árulás kellett történjen. A Lukács 22:3-4-ben olvashatjuk:

,,A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre."

A Sátánt olyan gyűlölet töltötte el Jézus iránt, hogy felbujtotta Júdást Jézus elárulására. De mindez Isten terve szerint történt. Ahogy Péter mondta pünkösdi prédikációjában (ApCsel 2:23):

,,azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek."

Testvérek, bízhattok Istenben, hogy tökéletes tervét megvalósítja. Ahogy Jób mondta, miután Isten megjelent neki (Jób 42:2):

,,Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál."

Soha nem kell elkeserednünk vagy elcsüggednünk. Isten uralkodik. Minden hatalom Jézusnak adatott. Ő mindent rendbe fog hozni, helyre fog állítani . Az Ő hatalma olyan nagy, hogy még az ellenségeit is felhasználja céljai megvalósítására.

Azt kell megértsétek, ti, akik nem vagytok keresztények, hogy ez a tanítás (az a tény, hogy Isten megbünteti a bűnt azt jelenti) arról szól, hogy bűneitek büntetését fogjátok elszenvedni, hacsak nem járultok Jézushoz.

Isten a bűnt biztosan meg fogja büntetni. A bűn gonosz, mivel Isten és az Ő uralma ellen irányul. Helyes, hogy a bűnt meg kell büntetni. És meg is lesz büntetve.

Jézabel bűne egy ideig büntetlenül maradt. Egy ideig úgy tűnt, hogy megmenekül Isten haragjától, és hogy kárt fog okozni Illésnek. De nem volt képes megölni őt. Senki sem volt képes rá. Isten felvitte Illést a mennybe.

De aztán Jézabelt utolérte Isten büntetése. A kutyák megették őt. Megbűnhődött a bűneiért.

A te bűneidet is meg kell büntetni. A nagy kérdés az - Isten rajtad fogja-e megbüntetni azokat? Akárcsak Aháb, akárcsak Jézabel, szembe fogsz-e nézni Isten haragjával a bűneid miatt?

Van egy másik út is. Jézus elveheti bűneidet. Ő meghalt a bűnösökért. Az egyik nagyszerű dolog, amit az igeszakaszunkból látunk, hogy Istennél van kegyelem is. A János 3:16 azt mondja:


"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen."


A 18. versben Isten azt mondta, hogy 7000 embert tartott meg magának Izraelben. Izraelben nem mindenki fog elpusztulni. Isten 7000 lelket megőrzött magának. A 7000 egy szimbolikus szám. A hét egy különleges szám, amely a teljességet jelzi. A 7000 a 7-es szám szorozva 10x10x10-zel. A tíz szintén a teljességet jelző szám. A 7000 Isten megváltottjainak számát jelképezi - Isten egész népét -, mindegyikük biztonságban van.

Akarod, hogy egyike legyél ennek a számnak? Jézus az egyetlen reménységed. Ő meghalt a bűnösökért. Elviselte Isten haragját bűneikért. Átvette a helyüket, hogy megmenekülhessenek. Fordulj Jézushoz, és Nála és Benne megtalálod az igazi életet és szabadságot. Ő az egyetlen reménységed.

Végül, a keresztények számára az a tény, hogy Isten megbünteti a bűnt, azt jelenti, hogy ki kell tartani az Úr munkájában, és figyelmeztetni kell az embereket a veszélyre ami őket fenyegeti,

Isten féltékeny Isten, aki nem adja másnak a tiszteletét, a dicsőségét. Ő a borzalmas bosszúállás Istene. Mi kell legyen a mi válaszunk erre? A 2 Korinthus 5:11 azt mondja nekünk:


"Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, az embereket igyekszünk meggyőzni."


Arra vagyunk elhívva, hogy elmenjünk, és másoknak beszéljünk a mi Nagy Megváltónkról, Jézusról, aki meghalt a bűnösökért, és aki hívja magához őket. Nem szabad belefáradnunk, és nem szabad elbátortalanodnunk. Ne adjuk fel a küzdelmet. Ahogy Pál apostol írja az 1Korinthus 15:58-ban,


"Tehát, szeretett testvéreim, legyetek állhatatosak, rendíthetetlenek, tegyetek mindig többet az Úrért, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiábavaló az Úrban."


Isten meg fogja menteni az Ő népét. A ti munkátokon keresztül fogja ezt megtenni. Nem számít, milyen nehéz lesz a küzdelem, a szolgálat, nem számít, milyen kiábrándító, nem számít, milyen csalódást keltő, nem számít, milyen terméketlen - folytassátok, tartsatok ki. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: állhatatosságára, engedelmeskedtek, rendíthetetlenek, győzedelmeskedik, megváltottjainak, megállíthatatlan, igeszakaszunkból, megvalósítására, prédikációjában, megtörténhessen, megparancsolta, meggyilkolását, figyelmeztetni, helyreállított, kegyetlenségét, helyreállítsa, elcsüggednünk, összefoglalót, szempontjából, iskáriótesnek, megcsonkítani, elutasították, tizenkettőnek, királyságának, mindannyiukat, feldíszítette, megváltónkról, elkeserednünk, belefáradnunk, hatalomvágyát, valósíthatnál, végrehajtotta, elgondolkodsz, szolgáltatott, elpusztította, életkönyvébe, emberek fellázadtak, emberek vétkeznek, ábél-mehólái Sáfát, emberek szörnyű, első eszköz, király Hazáélnak, arcára terítette, 2Királyok könyvében, időben kezdte, kezébe adta, egyik ellenségét, másik eszköz, következő dolog, gonosz embert, kutyák eszik, téma szempontjából, Hogy Illést, Hazáélt Arám, Azután Jéhút, Utána Hazáél, Hazáél Izráel, Izráelt Jóáház, Jéhut Izrael, Kiirtom Izráelből Aháb, Jezábelt Jezréel, Azután Jéhú, Amikor Jezábel, Amikor Jéhú, Ezután Jéhú, Isten Hazáél, Isten József, Isten Jézus, Júdást Jézus, Ahogy Péter, Ahogy Jób, Akárcsak Aháb, Elviselte Isten, Fordulj Jézushoz, Nagy Megváltónkról, Ahogy Pál,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Isten ajándéka az életem  Imádság  Lépj be  Borsmenta – illatos, ízl...  Egyház  Mexikói narancsvirág  Ha nyugalmadat nem leled . . ...  Harmonia.......  A legtöbb ember nem is él, csa...  „Megpróbáljuk  Tadzs Mahal  Igazi pásztor  Szívbetegség és a cukorberegsé...  Facebookon kaptam  Imádság és bűn  Szegfűszeggel a gyulladás és a...  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Lukácsi József - Van úgy...  Facebookon kaptam  Vesétől  Harmonia.......  - él a hűség is.  Igazi pásztor  Kellemes hetet kívánok!  Imádság  Olaszország.....  Hamis  Az állatokat tisztelni kell!  Tadzs Mahal  Válogatós? Betegség is okozhat...  Céklával a magas vérnyomás ell...  Borsmenta – illatos, ízl...  Imádság  Ébredés  Korhatár nélkül  Szereteben gazdag - szép őszi ...  Kétféle ember  Imádság  A szív és az élet tisztaságáró...  Kis herceg - részlet  Napi horoszkóp  Krisztus bennem  Délutáni pihenés........  Kutyavilág........  Szeret, nem szeret........  Elment Péter tököt venni  Ősz írja színekkel, meséinkkel  Imádság  Kiképzés .......  Egyház  „Az emberek soha  A törött vízhordó edény - kína...  Idézet........  Szentlélek  Ember és imaélet  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam Krisztina b...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Rohantam  Mindannyiunk életében ott az a...  Bensőséges kapcsolat Istennel  Kellemes hetet kívánok!  Facebookon kaptam  Elcsavarogtál, hazaviszlek ! ....  Mai harmónia kártyám  Szentségtelen hozzáállás  Facebookon kaptam  Egy nap...  Kis herceg - részlet  Facebookon kaptam  Kellemes hetet kívánok!  Facebookon kaptam Krisztinától  Kis herceg - részlet  Szegfűszeggel a gyulladás és a...  Megelégedés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A szorongás és álmatlanság gyó...  Facebookon kaptam  A soha meg nem változó Krisztu...  Jó éjszakát  Spurgeon - Október 5  Krisztus bennem  Az állatokat tisztelni kell!  A szorongás és álmatlanság gyó...  Viharos hétfő  Mosolyogtál már ma ? .......  „Az emberek soha  Szentlélek  Ha nyugalmadat nem leled . . ...  Facebookon kaptam  Szentlélek  Közös ügyünk, az állat védelem  Kis herceg - részlet  Kutyavilág........  Sötétség és világosság  Látogatóimnak szeretettel ! ..... 
Bejegyzés Címkék
emberek fellázadtak, emberek vétkeznek, ábél-mehólái Sáfát, emberek szörnyű, első eszköz, király Hazáélnak, arcára terítette, 2Királyok könyvében, időben kezdte, kezébe adta, egyik ellenségét, másik eszköz, következő dolog, gonosz embert, kutyák eszik, téma szempontjából, falra fröccsent, király leánya, tisbei Illés, jezréeli birtokon, hetven fiát, fejüket elküldték, ítéletet Ahábon, világban lévő, összes igazságtalanságon, összes gonosztevőn, világban minden, feje tetejére, egész föld, cselekvésre negyvenkét, mennyben laknak, szentek ellen, hatalom minden, földön lakik, megöletett Bárány, világ kezdete, szentek állhatatosságára, pogány Hazáélt, engedetlen Izraelt, egyik világos, hazug lelket, halálba csalja, templomőrség vezetőivel, bűnösök keze, bűnt biztosan, ideig büntetlenül, kutyák megették, nagy kérdés, bűneid miatt, egyik nagyszerű, igeszakaszunkból látunk, szimbolikus szám, különleges szám, teljességet jelzi, 7-es szám, teljességet jelző, 7000 Isten, egyetlen reménységed, igazi életet, keresztények számára, borzalmas bosszúállás, embereket igyekszünk, állhatatosságára, engedelmeskedtek, rendíthetetlenek, győzedelmeskedik, megváltottjainak, megállíthatatlan, igeszakaszunkból, megvalósítására, prédikációjában, megtörténhessen, megparancsolta, meggyilkolását, figyelmeztetni, helyreállított, kegyetlenségét, helyreállítsa, elcsüggednünk, összefoglalót, szempontjából, iskáriótesnek, megcsonkítani, elutasították, tizenkettőnek, királyságának, mindannyiukat, feldíszítette, megváltónkról, elkeserednünk, belefáradnunk, hatalomvágyát, valósíthatnál, végrehajtotta, elgondolkodsz, szolgáltatott, , ,
2022.09 2022. Október 2022.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 117 db bejegyzés
e év: 1229 db bejegyzés
Összes: 33064 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1900
  • e Hét: 5529
  • e Hónap: 6525
  • e Év: 787562
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.