Belépés
ennmary.blog.xfree.hu
Nem mondhatom el senkinek, elmondom,hát mindenkinek--- "Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer,......" --Pedig , ...... :) Ennmary x
1972.11.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
közösségi portálok
  2014-02-26 19:29:15, szerda
 
   
  Hogyan használjuk a közösségi portálokat - és hogyan ne?

Alig­ha­nem már mind­annyian meg­emész­tet­tük a tényt, hogy ismerő­se­ink­kel nem­csak egy kávé­zó­ban, hanem egy közös­ségi por­tá­lon is össze­fut­ha­tunk. Ki-ki saját meg­lá­tása sze­rint bolyong­hat e sajá­tos közös­ségi tere­ken, van, aki egy szom­bat esti flört után már küldi az ismerős­nek jelö­lést, míg más csak a leg­szo­ro­sabb bará­ta­i­nak tar­to­gatja on-line éle­tét. Erre­felé nem jel­lemző a kívülről kapott szi­gorú tár­sa­sági eti­kett, (sze­ren­cse, végre egy laza közeg, gon­dol­hat­juk), így azt, hogy mikor és mennyit pör­günk egy site-on, csak az önsza­bá­lyo­zás szabja meg.

Vajon tény­leg olyan könnyű ügye­sen laví­rozni a vir­tu­á­lis tár­sas élet­ben? Áll­junk meg egy szóra (vagy pár bekez­désre), és gon­dol­juk át, vajon melyek lehet­nek az on-line szo­ci­á­lis szfé­rá­ban a konst­ruk­tív és a káros gyakorlatok.

Táguló hori­zont

A rek­lám­szak­em­be­rek és kom­mu­ni­ká­ciós guruk hamar rájöt­tek, hogy ez az a hely, ahol a leg­gyor­sab­ban, a lehető leg­na­gyobb töme­get bom­báz­hat­ják hírek­kel és hir­de­té­sek­kel; min­den poszt úgy spric­celi szét tar­tal­mát a közös­ségi térbe, mint spray a levegőbe. Raj­tunk áll, hogy a fogyasz­tói tár­sa­da­lom elszen­vedői vagy ala­kí­tói vagyunk, hogy pro­fi­tá­lunk az infor­má­ció­özönből vagy bele­ful­la­dunk. Kap­csol­juk be a szűrő­be­ren­de­zést, és fóku­szál­junk arra, ami szá­munkra érde­kes, ne enged­jünk be min­den lim­lo­mot! Napi jócse­le­ke­de­tün­ket úgy is kipi­pál­hat­juk, ha útjára indí­tunk egy aján­lást, hisz manap­ság olyan üzle­tet találni, ahol elér­hető áron minő­sé­get, mint tűt a szé­na­ka­zal­ban... Vagy csak egy kat­tin­tás­sal segít­sük egy jó szín­da­rab, könyv, zene pr-ját, hisz sze­gény művé­sze­ket az ág is húzza... Eset­leg van Önök között, ked­ves Olva­sók, olyan, aki egy közös­ségi olda­lon buk­kant egy ígé­re­tes állás­hir­de­tésre? Kis túl­zás­sal egy poszt valaki szá­mára az utolsó szal­ma­szál is lehet...

Arra, hogy a közös­ségi site-ok kitá­gí­tot­ták az emberi kap­cso­la­to­kat, hogy a régi ismerő­sök sem fel­tét­le­nül süllyed­nek a múltba, és kon­ti­nens­nyire levő bará­ta­ink is min­dig kéz­nél (bil­lentyű­nél) van­nak, nem is fecsé­rel­nék több szót. Eset­leg van Önök között olyan, ked­ves Olva­sók, aki on-line meg­ke­re­sett már egy isme­ret­lent, mond­juk jövő­beni szak­mai együttmű­kö­dés reményében?

Min­den­napi like-adagunk

A tájé­ko­zott­sá­gon és fel­tur­bó­zott kap­cso­lati hálón kívül van még valami, ami­hez on-line könnyen hoz­zá­jut­ha­tunk. Eric Berne elmé­lete sze­rint az ember szá­mára rend­kí­vül fon­tos a kör­nye­zettől kapott pozi­tív meg­erő­sí­tés arról, hogy ő meg­fe­lelő, érté­kes, jó tulaj­don­sá­gok­kal bíró sze­mé­lyi­ség, egy­szó­val, hogy OK. Nos, a közös­ségi site-okon van egy zse­ni­á­lis, mély ember­is­me­retről tanú­sá­got tevő funk­ció: a ,,like" gomb. Alig­ha­nem mind­annyian für­kész­tük már egy-egy posz­to­lás után, hogy hányan like-olták a nagy­vi­lágba kiál­tott sza­va­in­kat. A sok ,,like" ugyanis azt jelzi, hogy érde­kes, izgal­mas anya­got tet­tünk az üzenő­falra, tehát mi magunk ins­pi­ráló, sok­színű egyé­ni­sé­gek vagyunk. Ki hitte volna, hogy az inter­ne­ten még az önér­té­ke­lé­sün­ket is épít­het­jük... Ennek tuda­tá­ban tehát ne fukar­kod­junk a ,,Tet­szik" gomb hasz­ná­la­tá­val, már csak azért se, mert aki sok pozi­tív vissza­jel­zést ad, az sokat is kap vissza... Arról nem is beszélve, hogy az infor­má­ció a ,,Like" útján is terjed.

Szű­külő élettér

Ter­mé­sze­te­sen a vir­tu­á­lis világ nem­csak hoz­zá­ad­hat, hanem el is vehet az éle­tünk­ből. Mikor kezd­jünk el gya­na­kodni, hogy ,,prob­lé­más hasz­ná­lat­ról" van szó? Pél­dául akkor, ha az on-line ször­fö­zés fel­falja a napunk jelentős részét. A gyors kat­tin­tá­sok­kal ugyanis nem­csak időt taka­rít­ha­tunk meg, de időt is veszít­he­tünk: sok kicsi sokra megy.

Az inter­net­függő­ség és az infor­má­ció­függő­ség már egy ideje beke­rült a köz­tu­datba, de miről is van szó pon­to­san? A dol­gok való­színű­leg kicsúsz­tak az irá­nyí­tá­sunk­ból, ha feszül­tek, ide­ge­sek, szo­ron­góak, vagy épp fruszt­rál­tak leszünk attól, hogy néhány órára, napra távol kell len­nünk vir­tu­á­lis közös­sé­günktől, mert atyaég, nehogy lema­rad­junk valami pótol­ha­tat­lan­ról; ha pedig ott vagyunk, tel­je­sen bekat­ta­nunk, és össze­vissza kat­tint­ga­tunk olyan posz­tokra, amik nem is érde­kel­nek való­já­ban, vagy olyan pro­fi­lokra, akikről már magunk se tud­juk, kicso­dák. Egy­szerűen nem bírunk lejönni, csak töm­jük magunkba az ingereket...

Gyak­ran nehéz meg­ha­tá­rozni, hogy mi szá­mít jó és mi rossz hasz­ná­lat­nak. Ha vala­ki­nek szé­le­se­dik a látó­köre, élete gaz­da­go­dik az on-line szfé­rá­tól, miköz­ben a világ­há­lón kívül is van­nak elfog­lalt­sá­gai, szo­ros emberi kap­cso­la­tai, nincs miért aggód­nunk. Ha azon­ban a sok posz­to­lás és like-olás csak arra szol­gál, hogy az illető pótolja a hiányzó közös­sé­get, elfedje a sivár­sá­got és a magányt, szük­sé­ges vál­toz­tatni - nem­csak az internetezésen.

On-line se ragasz­kod­junk ahhoz, ami elmúlt!

Ott az a ren­ge­teg ismerős, néme­lyi­ket talán már be se tud­juk azo­no­sí­tani, csak udva­ri­at­lan­ság­nak érez­nénk törölni a kap­cso­la­tot... S talán akad köz­tük néhány olyan is, akit érde­mes lenne egy rövid időre elfe­lej­teni... Akár feles­le­ges szen­ve­dést is okoz­ha­tunk magunk­nak, ha volt pár­kap­cso­la­ta­ink pro­fil­ját néze­get­jük, vagy csak vala­kiét, aki nem hívott fel egy szom­bat este után. Az elen­ge­dést is segít­het­jük azzal, ha meg­nyom­juk a ,,delete" gombot...

Távoz­zunk néha egy rövid időre!

Ha eset­leg magára ismert, ked­ves Olvasó, e rövid jel­lem­zésből, itt az ideje a meg­tisz­tu­lás­nak. Hatá­roz­zunk meg egy időin­ter­val­lu­mot (pl. egy hét), amed­dig nem jelent­ke­zünk be, és tölt­sük ezt az időt a ,, 3D-ben": a ter­mé­szet­ben, egy könyv tár­sa­sá­gá­ban, vagy hús­vér embe­rek­kel. Meg fogunk lepődni, milyen sok­rétű az élet a vir­tu­á­lis való­sá­gon kívül.

Ha rövid időre sem tudunk távol maradni, saj­nos drasz­ti­ku­sabb meg­ol­dás­hoz kell folya­mod­nunk: töröl­jük, jól lát­ják, igen, töröl­jük pro­fi­lun­kat néhány hónapra, és csak akkor regiszt­rál­junk ismét, ha elég erős­nek érez­zük magun­kat, hogy kont­rol­lál­juk, mennyi időt töl­tünk az olda­lon, és leg­fő­kép­pen, hogyan tölt­jük el. Fogad­juk el, hogy az on-line tár­sa­sági gya­kor­la­tot is tanulni kell, ha pedig túl­zá­sokba estünk, cso­por­to­sít­sunk át az off­line életünkre.
 
 
0 komment , kategória:  Hírek, nálunk...!!   
Címkék: internetezésen, gyakorlatok, portálokat, reményében, használjuk, ingereket, életünkre, közösségi, együttmű, levegőbe, kívülről, beszélve, jelentős, magunkba, fogyasz, hónapra, hiányzó, ugyanis, pótolja, vagyunk, regiszt, özönből, bolyong, ismerős, mennyit, akikről, szerűen, lejönni, tanulni, günktől, elfedje, kicsúsz, leszünk, élettér, könnyen, süllyed, közösségi portálokat, közös­ségi por­tá­lon, szom­bat esti, ismerős­nek jelö­lést, leg­szo­ro­sabb bará­ta­i­nak, kívülről kapott, laza közeg, önsza­bá­lyo­zás szabja, vir­tu­á­lis tár­sas, on-line szo­ci­á­lis, káros gyakorlatok, lehető leg­na­gyobb, közös­ségi térbe, fogyasz­tói tár­sa­da­lom, kat­tin­tás­sal segít­sük, közös­ségi olda­lon, Eric Berne,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.09. 22:31 Halálos baleset az 58-as úton
12.09. 21:39 Illegális bevándorlás - Migrációkutató: 2050-re 500 millióval nő a migráció...
12.09. 21:23 Női kosárlabda NB I - Győzött a Cegléd
12.09. 21:13 Hasogdzsi-gyilkosság - Amerikai sajtóértesülések: Trump veje tanácsokat ado...
12.09. 21:03 Szénászky Zsoltot választották polgármesterré Nagytőkén
12.09. 21:03 Jégkorong Erste Liga - Három vereség után újra csíkszeredai siker
12.09. 20:56 Nagy Sándor lett Tibolddaróc polgármestere
12.09. 20:37 Férfi röplabda NB I - A Kazincbarcika és a Pénzügyőr is könnyedén győzött
12.09. 20:37 Női röplabda Extraliga - Négy szettben nyert a Vasas
12.09. 20:26 Jégkorong Erste Liga - Gálázott Bécsben a Ferencváros
Tudjátok ?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
Már lehet kérdést feltenni?
még több kérdés
Blog Címkék
Ditke télapója járt nálam  Megbocsátás  Szent Miklós ünnepén  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  A szemszárazság kezelése  Kellemes teàzàst  Png kislány  Hull a pelyhes fehér hó  A nő nagy festett szemekkel né...  Fekvő kutya  Adventi zsemle és forró citrom...  Télapó  Listát ellenőrző  Facebookon kaptam  Ferenc Pápa mai üzenete 12.05  Télapó  Advent  Megbocsátás  Megbocsátás  Télapó  A tökéletes forralt bor ( rece...  Télapó  Facebookon kaptam  Vers a Mikuláshoz  Havas téli táj, hull a hó  Szép estét  Aranyosi Ervin:Én leszek a Mik...  Egy nőt nem nehéz boldoggá ten...  Megbocsátás  Harang  Hóember  Vicc  Habos kávé Télapós bögrében  Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Szép estét  Igazságosság  Mikulás csízma  Télapó  Esti kép  Megbocsátás  A gyerekek hisznek a mikulásba...  Itt a Mikulás! Ma december 6....  Esti kép  Mese a Mikulásról  Szép estét, jó éjszakát minden...  Egy angyal  Horvát Jánosné: Télapó  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Télapó  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Vicc  Mi az élet négy szakasza?  Igazságosság  A test törekvése  Reményik Sándor: A karácsonyfa...  Szomorú szamár  Facebookon kaptam  Télapó  Jó reggelt! Kellemes, vidám Mi...  Mikulás Bódai-Soós Judit: Ajá...  Szép estét mindenkinek!  Facebookon kaptam  Osvát Erzsébet: Hull a hó  Az ember Fiának visszajövetele  Hello  Vicc  Megbocsátás  Szomorú szamár  Szép fények, a hóesés és a vil...  Szent Miklós ünnepén  Szèp napot kívánok  Rózsa itallal  Szèp estét kedves látoga...  Az ember Fiának visszajövetele  Pósa Lajos: Mikulás Öreg Miku...  Hello  Rózsa itallal  Vicc  Megbocsátás  Télapó  Szèp napot kívánok  Megbocsátás  A tökéletes forralt bor ( rece...  Mi az élet négy szakasza?  Megbocsátás  Télapó traktoron  Mire irányítjuk és mivel töltj...  Boldog Mikulást  Élő szentmise közvetítés 1. ad...  A gyerekek hisznek a mikulásba...  Facebookon kaptam  Télapó  Csak be ne szoruljak!  Kígyózó  Zelk Zoltán - Mikulás  Szép estét  Facebookon kaptam  Mikulás a havas fenyvesben  Helló december  mikulás 
Bejegyzés Címkék
közösségi portálokat, közös­ségi por­tá­lon, szom­bat esti, ismerős­nek jelö­lést, leg­szo­ro­sabb bará­ta­i­nak, kívülről kapott, laza közeg, önsza­bá­lyo­zás szabja, vir­tu­á­lis tár­sas, on-line szo­ci­á­lis, káros gyakorlatok, lehető leg­na­gyobb, közös­ségi térbe, fogyasz­tói tár­sa­da­lom, kat­tin­tás­sal segít­sük, közös­ségi olda­lon, poszt valaki, utolsó szal­ma­szál, közös­ségi site-ok, emberi kap­cso­la­to­kat, régi ismerő­sök, ember szá­mára, kör­nye­zettől kapott, közös­ségi site-okon, nagy­vi­lágba kiál­tott, vir­tu­á­lis világ, on-line ször­fö­zés, napunk jelentős, ideje beke­rült, dol­gok való­színű­leg, on-line szfé­rá­tól, világ­há­lón kívül, illető pótolja, hiányzó közös­sé­get, rövid időre, szom­bat este, könyv tár­sa­sá­gá­ban, vir­tu­á­lis való­sá­gon, on-line tár­sa­sági, off­line életünkre, internetezésen, gyakorlatok, portálokat, reményében, használjuk, ingereket, életünkre, közösségi, együttmű, levegőbe, kívülről, beszélve, jelentős, magunkba, fogyasz, hónapra, hiányzó, ugyanis, pótolja, vagyunk, regiszt, özönből, bolyong, ismerős, mennyit, akikről, szerűen, lejönni, tanulni, günktől, elfedje, kicsúsz, leszünk, élettér, könnyen, süllyed, törölni, annyian, lepődni, maradni, magányt, adagunk, találni, utolsó, néhány, hogyan, atyaég, fruszt, feszül, lentyű, hívott, valaki, melyek, szabja, ismerő, bírunk, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 10 db bejegyzés
Összes: 5440 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 188
  • e Hét: 188
  • e Hónap: 1460
  • e Év: 199319
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.