Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A ZSIDÓK ÚTJA/1
  2012-07-22 19:55:39, vasárnap
 
 


Dr. Matolcsy Mátyás:


A ZSIDÓK ÚTJA/1


Folytonos vándorlásjellemezte évezredeken át a zsidósá­got. Körülbelül ezer évvel Krisztus szü­letése elölt a Tigris és Euphrates környékén laktak. Krisztus után 500-ig ide-oda vándoroltak Palesztina és Ba­bilon között. 70 körül Egyiptom volt földje, ahonnan erőszakkal kellett őket kiűzni. Ekkor ismét visszatértek Palesz­tinába, amely kitűnő geopolitikai fek­vésénél fogva igen alkalmas terület volt a kereskedésre. Innen az ókori Rámai Birodalmat árasztották el, mint kereskedők, pénzkölcsönzők, és rab­szolgakereskedők. Nemcsak a régi Itá­liába, hanem Galliába, Spanyolország­ba, Afrikába és a Földközi tenger ke­leti részén elterülő országokba is be­nyomultak. Ahol csak megjelentek, min­denütt felháborodást keltettek.

Akkoriban sehol sem keveredtek össze a vendéglátó népekkel. Innen van, hogy a mózesi tanítás erős kor­látokat állít a zsidók és a nemzsi­dók közé. Faji tulajdanságaik, me­lyek ma már mindenki előli ismerete­sek, már akkor ellenszenvet keltettek. Időnként elkergették őket, de sokszor maguk önként mentek tovább, hogy új vidékeken zsákmányoljanak ki. De mindenütt, ahol már egyszer jártak, visszamaradt egy kis zsidó közösség, amely a világzsidóság nagy hálózatá­nak sejtjévé vált. Krisztus születése­kor Palesztinában körülbelül 700.000 zsidó élt, a Római Birodalomban azon­ban már 3 és fél millió volt a zsidók száma.

A zsidók vándorlása a régi római birodalomban
Keleten új lehetőségeknyíltak meg a zsidóság számára a Középkor elején. A Római Birodalom ha­talma hanyatlóban volt. A földközi tengeri térség többé már nem volt gaz­dasági centruma az akkor ismert vi­lágnak. Nyugateurópában és Olaszor­szágban a zsidók üzleti tevékenysége miatt itt-ott már kellemetlen lázadások mutatkoztak. A zsidóság számára mi­ sem volt kézenfekvőbb, mint megpró­bálkozni azzal, hogy hátha új lehető­ségeket nyújt a zsidó szatócsok szá­mára a német népnek éppen akkor kezdődő kelet felé irányuló megmoz­dulása, vándorlása. A germánság ke­leten új földeket szántott fel, új váro­sokat alapított és nagy területekkel növelte a német nép életterét. Először óvatosan, majd mind öntudatosabbad csatlakoztak a zsidók a nagy nép­mozgalomhoz, s mindenütt felajánlot­ták kereskedői szolgálataikat. Ezek a zsidótelepülések ,,támaszpontok"-ul szolgáltak, ahonnan kiindulva, jó hír­szolgálatuk segítségével távolabbi ke­leti területek felé nyomultak előre, ugyannyira, hogy még olyan vidékre is előre nyomultak, ahová a germá­nok már nem jutottak el,

A ,,jiddis" elterjedésé sok keleti várasban még ma is tanúskodik erről a folyamatról.

A Római Birodalom virágkorában keleti forrásból áramlott a zsidóság folyama nyugat felé, a népvándorlás korában pedig Európa keleti részét árasztották el.

A zsidók vándorlása Európában a X. századtól a XVII. századik
A keleti zsidóság torlódásaAz új zsidó ,,haza" Lengyelország és Litvánia lett, ahol a nyugatról bevándorló zsidóság a keletről már korábban benyomult zsidó települése­ket elérte. A zsidóság itt roppant összetorlódott, úgy, hogy innen északra a Baltikum felé és keletre Fehéroroszország felé nyomult előre. A kelet és délkelet felé történő előretörésből keletkeztek a zsidó települések Romá­niában, Magyarországon és Ukrajnában. Ezek az országok azóta is súlyosan szenvednek a zsidók térhódításától. Besszarábia, mely ma ismét Oroszországhoz tartozik, újra zsidó bevándorlás színhelyévé lett, ahova most erőteljesen szivárog be a zsidóság Romániából.

Több, mint 100 évvel ezelőtt Oroszország szükségesnek látta, hagy erről a torlódási területről feléje irányuló erős beszivárgásnak gátat emel­jen. Oroszország nyugati tartományaiban meghatározott települési zónát jelöltek ki, amelyen túl a zsidók nem vándorolhattak. E települési terület Cserta néven ismeretes. Keletkezése egy 1791-ből származó orosz tör­vényre vezethető vissza. Keleti határai a Duna és a Dnjeper voltak. 1831 óta a cári birodalom keretén belül Lengyelország is a Cserfához tar­tozott, amelyen túl a zsidók nem mehettek Oroszország belsejébe. A Cserta területen a keleti zsidók túlzsúfolódlak s ez egy évszázadon át odavezetett, hogy ott a zsidóság különleges arculata fejlődött ki. Ugyan­csak megmaradt a keleti zsidóság különleges szociális helyzete, amely élesen különbözik a középeurópai zsidóság helyzetétől.

A Cserta a keleti zsidóság vállalkozóbb kedvű rétege számára kellemetlen börtönné vált, - de értették is a módját, hogy határain átjus­sanak. A századforduló körül a zsidóság torlódása oly erős volt, hogy egyrészt milliós tömegben vándorolt nyugat felé, másrészt pedig az ,,otthon" maradt zsidóság gyűlölettől fűtött szervezkedése a cári Oroszország össze­omlására vezetett.

Ezeken a vidékeken a XIX. században ismét és ismét fellángoló pogromok oka mindig az volt, hogy a zsidók a népet kiszipolyozták és a kétségbeesésbe kergették. Később, az ipar általános fejlődése idején, a lengyel zsidóság megtalálta a módját, hogy a nemesség védelme alatt vezetőpozíciót szerezzen, különösen Orosz-Lengyelországban.

Fajilag a keleti zsidók (askenázik) erősen különböznek a nyugati zsidóktól (szefardok), akiket számbelileg jóval felülmúlnak. A keleti zsi­dók előázsiai karakterű kevertfajú nép, míg a nyugati zsidók, bár ugyan­csak erősen kevertek, mégis egységesebbek.

A zsidók vándorlása Keleteurópában

A keleti zsidóság Nyugateurópába és tengerentúlra vándorolUgyanakkor, amidőn Oroszországban a múlt század közepe táján a zsidóság szigorú korlátozásoknak volt alávetve, a nyugateurópai országokban az emancipációs mozgalom virágzott. A zsidók a vendéglátó népeket humanista eszmékkel puhították meg, hogy azok őket egyenjogú polgároknak tekintsék. Így a zsidóság las­sanként a nyugateurópai országokban csaknem valamennyi fontos pozíciót elfoglalt. Amikor a keleti zsidók nagy vándorlási hulláma nyugatra érkezett, a zsidóság már abban a helyzetben volt, hogy segédkezet nyújt­hatott fajtestvéreinek. A keleti zsidó bevándorlók tömegesen árasztották el Magyarország, Ausztria, Németország nagy várasait. Magyarországon voltak nagy államférfiak, maga Széchenyi is, akik a zsidó emancipáció ellen fog­laltak állást. Németországban pedig Nagy Frigyes és Goethe energikusan az ,,emancipáció" ellen nyilatkoztak. A múlt század második felében azon­ban mégis győzött a ,,humanitás" gon­dolata s a zsidók útja megnyílt.

A régi Ausztria-Magyarországot a keleti zsidóság épp úgy elözönlötte, mint a Német Birodalmat.

Nyugateurópa nagyvárosai: Paris, London, Amsterdam ugyancsak a zsi­dók vándorlásainak főállomásai lel­tek, akik pedig az átkelést megfizet­hették, azokat az amerikai lehelősé­gek vonzották. Északamerika mindössze néhány generáció alatt a föld­kerekség legnagyobb zsidó országává lett. Közép- és Délamerika, de Dél­afrika sem mentesült a keleti zsidó­ság beszivárgásától.

A keleti zsidóság kereskedelmi és érintkezési nyelvül legnagyobb részt a németet használta. Sőt még Ameri­kában is német nyelven jelentkezett, úgy, hogy maguknak a zsidóknak a számítása szerint 1925-ben a világ össz-zsidóságának 80%-a németül be­szélt, angolul pedig csak 20%-a, több nyelvet pedig csak egy egész kis töredék beszélt.

A zsidók világvándorlása
A zsidók AmerikábanA zsidók csak az utolsó két emberöltő alatt özönlötték el Amerikát. Washington idejében az Egyesült Államokban mindössze 1234 zsidó volt, 1937-ben a zsidó hitűek száma már 5 mil­lión felül van! New York a Föld legnagyobb zsidó városa lett. Két és félmillió zsidó hitű lakosa a világ zsidóságának 15%-át teszi ki. New Yorkban minden negyedik ember zsidó. Brooklyn városrészben minden harmadik, Bronx-ban a tulajdonképpeni gettóban pedig ninden második. Jeruzsálemben, az ősi zsidó fővárosban ezzel szemben mindössze 76.000 zsidó lakik.

Óriásira dagadt a keleti zsidóságnak Amerikába irányuló vándorlása. 1884-tőt 1914-ig több, mint 3 millió vándorolt át, ebből a világháborút mege­lőző 15 esztendő alatt csak Oroszországból másfél millió zsidó hajózott át Amerikába.

1900-ban az Amerikai Egyesült Államokban 530.000, 1937-ben már 5 millió zsidó lakott. A legnagyobb részük nagyvárosokban él, ahol a legkönnyeb­ben tehetnek szert befolyásra a közéletben és a gazdasági életben egyaránt. Ma ugyanúgy megtaláljuk őket Roosevelt elnök környezetében (Laguardia, New York polgármestere (félzsidó), Baruch M. Bernát, Amerika Rathenau-ja Rosenmann Sámuel, Roosevelt udvari jogásza, Morgenthau Henrik pénzügymi­minisztere [épp úgy, mint a legfelsőbb bíróságoknál] Marcus Pecora, a korrupció védelmezője, Louis Dembitz Brandeis, a Legfelsőbb Törvényszék tagja), a filmszakmában (]akob Cohen - Jackie Coogan, Charlie Chaplin, Carl Lemmle, film-nagyvállalkozó), a színházi és pénzvilágban (Felix Warburg, Ottó Kahn, Schwab acélkirály, J. Seligmann), valamint ezrével még a kereskedelmi és gazdasági élet első pozícióiban. A zsidók voltak azok, akik Amerikát a világháborúban angol oldalon való belépésre serkentették, mint ahogy ma is mindent elkövetnek, hogy Amerikát ugyanezen az oldalon a hábo­rúba belesodorják.

A világ zsidóságából Amerikára eső hányad százalékban Zsidók a városokban

http://www.hunhir.info/?pid=hirek&id=55898
Nem mi, rabbijaik mondják ki végre, hogy a zsidó önmítosz lelki betegség
2012. július 20. 13:59
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Ma, amikor a judaizmus közszolgálati médiumokban való ajánlgatása soha nem látott mérteket ölt világszerte, de nálunk különösen is, s ennek jeleként valósággal divat lett keresztény vezető körökben a zsinagógalátogatás, továbbá honlapjaikon önmagukat keresztényekként meghatározók érdeklődése rabbijaiknál, betérhetnének-e vallásuk felvételével közéjük, egyáltalán, mi is valójában a zsidóság, nem árt, ha ez utóbbi kérdésre adott válaszaikkal szembesülünk, melyekből egyebek mellett azt is megtudjuk, hogy nem mi, az ugyebár hol nyílt, hol burkolt nyilasoknak, náciknak, fasisztáknak tekintettek, hanem rabbijaik mondják ki végre, hogy a zsidó önmítosz lelki betegség.
Ha könyveiket olvassuk, azonnal szembeötlő, mennyire nem definiálják identitásukat, az, hogy pozitív válasz helyett rendre negatív információt kapunk tőlük (nem vallás, nem etnikum, nem nemzeti kisebbség, nem kultúra), ugyanakkor, hogy minimális öndefiniálatlanságuk ellenére viszont a mesterlövészek villámgyorsaságával tudják, ki mitől és miként (vélt vagy valóságos) ellenségük, egyszóval ki az anti, felvetve ilyetén a további kérdést, vajon nem ez vált-e ki közülük számosakból mindenkor amolyan ,,öngyűlölet"-et, mint egykor a Mussolini Itáliájában katolizált, őt csodáló Giovanni Papini újságíróból, aki szerint, amint könyvében (Gog, 1934) írta, kora Európája a közülük kikerült intellektuelek befolyása alatt áll, akik ,,bár különböző népek között születtek és különböző kutatásoknak szentelték magukat, mindannyian: németek és franciák, olaszok és lengyelek, poéták és matematikusok, antropológusok és filozófusok egy közös célra törnek: az elismert igazságokat kétségbe vonni, lerántani azt, ami a magasban van, bepiszkítani, ami tisztának látszik, megingatni azt, ami szilárd és megkövezni azt, ami tiszteletben áll".

Nos, a Mazsihisz honlapján szereplő ,,Kérdezd a rabbit" rovatban az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemnek a kérdésék sokaságát váró tanárai közül Balázs Gábor szerint persze ,,a zsidósággal ,,nem szimpatizáló" vagy öngyűlölő zsidók is zsidónak számítanak" (tehát eszerint a ritka őszinteségű Papini is), bár hogy pontosan mitől, azt nem árulta el, ezzel egy újabb kérdést kikényszerítve, azt, hogy ilyetén nem azon korábbi következtetésünket kívánta-e (akaratlanul is) igazolni, miszerint végső soron még ezek az ,,öngyűlölő" övéik sem tudják megtagadni mivoltukat, akik olyanok, mint azon tolókocsiba kényszerültek, akik magas hegyeket szeretnének megmászni, ám lelki gyötrődéseik, visszaeséseik és szárnyalásaik megmaradnak, mert sohasem érik el a végső pontot, a kiegyensúlyozott, boldog szeretetlétet, a tudat állandóságát, a félelem nélkül élés misztériumát?

Száz szónak is egy a vége: tényleg különös világ a judaizmus, úgy tűnik, olyan, mint egy ország, mely nem jelöli ki határait, de ha bárki is áthágja azokat, retorziókkal sújtja (még jó, ha bombák helyett csak jelzőkkel), melyben a határ tisztázatlansága nem mentesít a határsértés büntetésétől (talán nem is sejtve, ezzel mennyire csak az általuk unos-untalan megbélyegzettek számát növelik), melyben csak egy valami van, ami állandó, és ez a krónikus identitászavar, amelyet végül mi sem tükröz jobban, mint az említett rovatban egy hozzájuk forduló azon kérdésére, hogy ha az antiszemitizmusról tudományosan bebizonyított tény, hogy ,,lelki betegség", akkor az ellentéte, a filoszemitizmus is az-e, adott helyeslő válaszuk: bár szerintük persze az utóbbi nem azt hirdeti, hogy a zsidóság ,,magasabb rendű" lenne, hanem csak kivédeni igyekszik általa ,,azokat az ,,érveket", amelyeket az antiszemiták felvonultatnak" a lényeg mégiscsak az, hogy nem mi, az ugyebár hol nyílt, hol burkolt nyilasoknak, náciknak, fasisztáknak tekintettek, hanem rabbijaik mondják ki végre, hogy a zsidó önmítosz lelki betegség.


http://betiltva.com/files/matolcsy.php
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: szolgakereskedők, keresztényekként, kiegyensúlyozott, zsidótelepülések, fehéroroszország, lengyelországban, tisztázatlansága, korlátozásoknak, zsákmányoljanak, nyugateurópában, fajtestvéreinek, beszivárgásától, világvándorlása, filoszemitizmus, tulajdonképpeni, megbélyegzettek, vezetőpozíciót, túlzsúfolódlak, kétségbeesésbe, világháborúban, nagyvállalkozó, beszivárgásnak, oroszországhoz, tartományaiban, térhódításától, kiszipolyozták, vándorolhattak, magyarországon, összetorlódott, magyarországot, kikényszerítve, vándorlásainak, szolgálataikat, németországban, öntudatosabbad, intellektuelek, ókori Rámai, régi Itá­liába, vendéglátó népekkel, mózesi tanítás, nemzsi­dók közé, világzsidóság nagy, zsidók száma, zsidók vándorlása, régi római, zsidóság számára, földközi tengeri, akkor ismert, zsidók üzleti, zsidó szatócsok, német népnek, germánság ke­leten, ZSIDÓK ÚTJA, Matolcsy Mátyás, Rámai Birodalmat, Római Birodalomban, Római Birodalom, Nagy Frigyes, Német Birodalmat, Egyesült Államokban, Amerikai Egyesült Államokban, Baruch, Amerika Rathenau-ja Rosenmann Sámuel, Morgenthau Henrik, Marcus Pecora, Louis Dembitz Brandeis, Legfelsőbb Törvényszék, Jackie Coogan, Charlie Chaplin, Carl Lemmle, Felix Warburg, Ottó Kahn, Tompó László, Mussolini Itáliájában, Giovanni Papini, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemnek, Balázs Gábor,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nem vagyok több  Pünkösdi rózsa  Mesék a tavaszi virágokról  Facebookon kaptam  Kráter  Facebookon kaptam  Gyrekekről - Kassák Lajos   Néha  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Anyai szeretet  Pünkösdkor a kereszténységet é...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Békés - szép jó éjszakát kíván...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egy gyermek élete  A cukorbetegség sok mindenre h...  Új droggal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Amikor még nincs gyerek, soksz...  Én, csak a magam mődján imádko...  Facebookon kaptam  De a nemes nemes dolgokat terv...  Világ csudája, repül a sógornő...  Néha  Ember figyelj és tanulj  Miért menekülnek  Búcsúzik a tavasz... - Érkezi...  Facebookon kaptam  Mesék a tavaszi virágokról  Sok lány  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Személytelen, lélektelen, robo...  Ha elfogadnak  Aranyos Zsolt: Egyszerűen szer...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Majdnem az  Facebookon kaptam  Kányádi Sándor: Napsugár- hívo...  Esti kép  Van még számomra is bocsánat  Facebookon kaptam  Az Univerzum védelme  Az anyaság alázat  Érzem  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Hogyan legyél nyitottabb?  Istennel vagyunk mi győztesek  Pünkösdi rózsa mit üzensz? Pün...  Hegymagos Lőrinci mákvirágos, ...  Búcsúzik a tavasz... - Érkezi...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gyermeknap  Születésnapra  Gondolatok  Hegymagos Lőrinci mákvirágos, ...  Facebookon kaptam  Egyszerűen éli az életét  Invidualizmus jelentése  Facebookon kaptam  Út a nő szívéhez: Hogyan ébres...  Facebookon kaptam  Van még számomra is bocsánat  Amikor a Szentlélek  A Keresztény egyházi ünnep  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Dorothy Law Nolte - Ha egy gye...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztina b...  Facebookon kaptam  Lelkünk úgy működik, mint az ö...  Pünkösdi rózsa mit üzensz? Pün...  Az igaz­ság megismerése  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Húsvét után  Facebookon kaptam  RabindranathTagore: Az én dalo...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Anyám  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
ókori Rámai, régi Itá­liába, vendéglátó népekkel, mózesi tanítás, nemzsi­dók közé, világzsidóság nagy, zsidók száma, zsidók vándorlása, régi római, zsidóság számára, földközi tengeri, akkor ismert, zsidók üzleti, zsidó szatócsok, német népnek, germánság ke­leten, nagy nép­mozgalomhoz, zsidótelepülések &#8222, zsidóság folyama, népvándorlás korában, keleti zsidóság, nyugatról bevándorló, zsidó települések, országok azóta, zsidók térhódításától, zsidóság Romániából, torlódási területről, 1791-ből származó, cári birodalom, keleti zsidók, zsidóság különleges, középeurópai zsidóság, századforduló körül, zsidóság torlódása, cári Oroszország, népet kiszipolyozták, kétségbeesésbe kergették, ipar általános, lengyel zsidóság, nemesség védelme, nyugati zsidóktól, keleti zsi­dók, nyugati zsidók, múlt század, zsidóság szigorú, nyugateurópai országokban, emancipációs mozgalom, vendéglátó népeket, zsidóság las­sanként, helyzetben volt, keleti zsidó, zsidó emancipáció, zsidók útja, zsi­dók vándorlásainak, átkelést megfizet­hették, amerikai lehelősé­gek, föld­kerekség legnagyobb, keleti zsidó­ság, németet használta, számítása szerint, világ össz-zsidóságának, zsidók világvándorlása, zsidók Amerikában, zsidók csak, zsidó hitűek, világ zsidóságának, tulajdonképpeni gettóban, keleti zsidóságnak, világháborút mege­lőző, legnagyobb részük, legkönnyeb­ben tehetnek, gazdasági életben, legfelsőbb bíróságoknál, korrupció védelmezője, zsidók voltak, világháborúban angol, hábo­rúba belesodorják, világ zsidóságából, zsidó önmítosz, judaizmus közszolgálati, további kérdést, közülük kikerült, közös célra, elismert igazságokat, kérdésék sokaságát, zsidósággal &#8222, ritka őszinteségű, újabb kérdést, végső pontot, tudat állandóságát, félelem nélkül, határ tisztázatlansága, határsértés büntetésétől, általuk unos-untalan, krónikus identitászavar, említett rovatban, hozzájuk forduló, zsidóság &#8222, lényeg mégiscsak, szolgakereskedők, keresztényekként, , ,
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 186
  • e Hét: 186
  • e Hónap: 3027
  • e Év: 383359
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.