Belépés
jaksika.blog.xfree.hu
"Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok sok szeretet" J.I. Jaksika
1951.07.31
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 292 
Mit ír a Biblia a kísértésről?
  2011-01-07 13:37:01, péntek
 
  Mit ír a Biblia a kísértésről?


"Jézus így válaszolt neki: "Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet."

Lukács evangéliuma 4:12


"Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni."

Korinthusiakhoz írt első levél 10:13


"Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél."

Galáciabeliekhez írt levél 6:1


"Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában."

Zsidókhoz írt levél 3:8


"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez."

Jakab apostol levele 1:2-3


"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

Jakab apostol levele 1:12


"Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között."

Péter első levele 1:6


"Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára."

Péter második levele 2:9


"És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe."

Lukács evangéliuma 11:4


"Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."

Máté evangéliuma 26:41


"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik."

Timótheushoz írt első levél 6:9


"Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá a mi fáradozásunk."

Thesszalonikabeliekhez írt levél 3:5


"A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy ihassunk! Mózes pedig így felelt nekik: Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat?"

Mózes második könyve 17:2


"Ne kísértsétek Isteneteket, az Urat, ahogyan kísértettétek Masszában."

Mózes ötödik könyve 6:16


"A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik."

Máté evangéliuma 16:1


"Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt: "Mit kísértetek engem, képmutatók?"

Máté evangéliuma 22:18


"Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni."

Korinthusiakhoz írt első levél 7:5

 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Mit ír a Biblia a háláról és a
  2011-01-02 20:25:02, vasárnap
 
 

Mit ír a Biblia a háláról és a hálaadásról?


"Most már hálát adok az ÚRnak. Ezért nevezte el őt Júdának."

Mózes első könyve 29:35


"Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!"

Zsoltárok könyve 42:6


"Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni."

Kolossébeliekhez írt levél 4:2


"Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!"

Zsoltárok könyve 50:14


"Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt."

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 3:9


"Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását."

Zsoltárok könyve 50:23


"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 5:18


"Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval!"

Zsoltárok könyve 95:2


"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért."

Timótheushoz írt első levél 2:1


"Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!"

Zsoltárok könyve 100:4


"Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét: Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az ÚR: Meggyógyítom őt!"

Ézsaiás könyve 57:19


"Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele."

Timótheushoz írt első levél 4:4


"Hálaének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek."

Jeremiás könyve 30:19


"Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál."

János evangéliuma 11:41


"De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"

Korinthusbeliekhez írt első levél 15:57


"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt."

Filippibeliekhez írt levél 4:6


"A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek."

Kolossébeliekhez írt levél 3:16


"Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat, és uralkodsz."

Jelenések könyve 11:17
 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Mit ír a Biblia Istenről?
  2011-01-02 20:21:32, vasárnap
 
 

Mit ír a Biblia Istenről?


"Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet."

János első levele 4:8


"Ábrahám pedig tamariszkuszfákat ültetett Beérsebában, és segítségül hívta ott az Úrnak, az örökkévaló Istennek a nevét."

Mózes első levele 21:33


"És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!"

Jelenések könyve 19:6


"Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!"

Zsoltárok könyve 90:2


"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;"

Timótheushoz írt második levél 3:16


"Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is: a veszedelem napjára."

Példabeszédek 16:4


"Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala."

János első levele 4:9


"Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok!"

Malakiás próféta könyve 3:6


"Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk."

János első levele 4:12


"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."

Jakab levele 1:17


"Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait."

Mózes ötödik könyve 7:9


"Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban,"

Apostolok cselekedetei 17:24


"Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent."

Apostolok cselekedetei 17:25


"Mert én, az Úr vagyok a ti Istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok!"

Mózes harmadik könyve 11:44


"Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,"

Thesszalonikaikhoz írt első levél 4:3


"Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket!"

Józsué könyve 24:19


"Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően."

Filippiekhez írt levél 2:13


"Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákóbnak jogot és igazságot."

Zsoltárok könyve 99:4


"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban."

Filippiekhez írt levél 4:19

 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Mit ír a Biblia az Igéről?
  2011-01-02 20:20:11, vasárnap
 
 

Mit ír a Biblia az Igéről?


"Semmit se tegyetek ahhoz az Igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek."

Mózes ötödik könyve 4:2


"Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te. Az én Igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok."

Mózes ötödik könyve 18:18


"Sőt inkább nagyon közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!"

Mózes ötödik könyve 30:14


"Így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindazokat az Igéket, amelyekkel ma intelek benneteket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg, és teljesítsék ennek a törvénynek minden Igéjét! Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem életet jelent nektek."

Mózes ötödik könyve 32:46-47


"Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem Igéddel!"

Zsoltárok könyve 119:28


"Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert Igédben reménykedem."

Zsoltárok könyve 119:74


"Aki megveti az Igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát."

Példabeszédek könyve 13:13


"Aki megérti az Igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban."

Példabeszédek könyve 16:20


"Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom Igéimet!"

Jeremiás könyve 1:9


"Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy Igémet beteljesítsem."

Jeremiás könyve 1:12


"Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni Igéimre, más isteneket követtek, és azokat tisztelték. Izráel és Júda háza megszegte a szövetséget, melyet őseikkel kötöttem."

Jeremiás könyve 11:10


"Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a sziklazúzó pöröly?"

Jeremiás könyve 23:29


"Amikor valaki hallja a mennyek országának Igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az Igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az Ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az Igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az Igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az Igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."

Máté evangéliuma 13:19-24


"Hirdesd az Igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással."

Timótheushoz írt második levél 4:2


"Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait."

Zsidókhoz írt levél 4:12


"Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott Igét, amely meg tudja tartani lelketeket."

Jakab levele 1:21


"Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő Igéje."

János első levele 1:10
 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Boldogok az irgalmasok
  2011-01-02 15:42:42, vasárnap
 
 

"Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek"
- Az Úr Jézus Krisztus [Máté 05:07]

Már prédikálni a közelmúltban, hogy egyházunk a Boldog Attitudes, vagy a Boldogságok, mivel az Úr Jézus Krisztus az Ő megnyitása az Ő Hegyi Beszéd. WOW ... mi egy tanulmány! Én egész szívvel ajánljuk minden hívő bekerülni tanulmányozza, mi ezeket az elveket valóban azt jelenti, és mi az Úr Jézus azt mondja itt az elején prédikációjában.

Már körül sok a Független baptista ember az én Krisztussal való, és az egyetlen dolog, amit észrevettem, rólunk általában van egy nehéz idő ... boldogság - kifejező mi a boldogság, sőt valahogy gondoltam, hogy a rossz, hogy mi lehet lelki és boldog egyszerre.

Most már tudom, hogy ez "én véleményem", de azt hiszem, mindig ilyen összpontosított "a levél a törvény" - azaz, Tan - és ne érts félre ... doktrína elengedhetetlen! Van ez a mondás a mi templom: A módszerek elvi és mi motívum a Krisztus szeretete. A Tan valóban életbevágóan fontos, de azt látom, sokan nem nyilatkozik következetes öröm és a boldogság a mi tan. Nem tudom, ha félünk megmutatni sok boldogságot, mert mi lenne címkézni karizmatikus, vagy talán "testi" ... nem tudom ... talán most már jó minden ragadt-in-the- iszap mióta mentése Segítsen nekem ki ezt, és tudassa velem, de már megfigyelhető, hogy sok független baptista ember [Itt voltam] általában nehéz időt, hogy boldog. [Ismét kérem, hadd hallani erről - ez ugyanaz veled, vagy nem, amit megfigyelünk, igaz, bibliai boldogság a sorainkban, vagy ha te vagy az?]

Az Úr hegyi beszédben az Ő leghosszabb és legteljesebb diskurzus van tőle mind a négy beszámoló az evangélium. Jézus hirdeti az Ő üzenetét a hívőknek. Az Úr nem prédikálni E Boldogságok a gondolattal, Vajon ezek, és máris keresni mennyország és az örök élet... mit mond az, hogy A mentett Isten gyermeke ezen elvek betartása a védjegyet az életedben! A Boldogságok az alapelveket a keresztények számára, hogy éljen, és ha követi, ők azt jelentette, hogy megadja nekünk igazi, bibliai boldogság!

Ne higgy nekem? Mi volt az első szó ki az Úr szája és megismételte kilencszer a nyitó az ő üzenete? BOLDOG. A szó áldott csak boldogságot jelent a legmagasabb fajta! Úgy tűnik, hogy az Úr Jézus érdekel, hogy az Ő követői lennének boldogok. Ő érdekel a boldogságot. Christian, nem igaz múlt idejű, hogy te lennél vidám és boldog a Krisztussal való? Tanulmányi ki és ültessék át a gyakorlatba a Boldog Attitudes elveket. Meg kell, hogy nagyon fontos, hogy van, és alkalmazza - az Úr Jézus prédikált nekik!

Mi a helyzet ezzel - Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Alapvetően, az Úr azt mondja, "akik show irgalmas lesz boldog a legnagyobb ilyen jellegű, és ők is kapnak kegyelmet". Szóval, hogy igaz, bibliai boldogságot, meg kell mutatnunk kegyelmet mások ... oké ... mit jelent ez?
 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Nem veszik figyelembe
  2011-01-02 15:20:23, vasárnap
 
 

"De nem tagadhatják profán és a régi feleségek" mesék, és a testmozgás magad inkább hozzátok istenfélelem. A testmozgás haszna kevés, de istenfélelem jövedelmező nektek mindent, miután ígéretet az élet, hogy most van, és azt, ami jönni "1 Tim 4:7-8.

Amikor néhány beszélgetés aggodalom a szervezet ezt a szöveget gyakran idézik. Néhányan, akik ellenzik gyakorlása (a félelem a hiúság), azt fogják mondani, hogy "a testmozgás haszna kicsit", vagy hogy nem sok előnye hozzá. Aztán ott vannak mások, akik azt fogják mondani, hogy "a testmozgás haszna kicsit", vagy hogy a testmozgás nem eredmény kevés idő van a földön.

Most valóban úgy gondolom, abból, amit a Biblia azt mondja, hogy mi kellene érintett a mi testi egészség és mit teszünk a testünkkel (lásd 1 Kor 6:19-20; 1 Kor 9:27; Ef 5:29; stb.) . Azt is gondolom, hogy 1 Tim 4:7-8 beszél a megfelelő karbantartás testünk ... nem, amikor a testmozgás, de amikor a bűn. Pál apostol Timóteusnak, hogy megtagadja "profán és a régi feleségek" mesék "a zsidó hagyományok, mint például: absztinencia bizonyos húsok és egyéb jogszabályok, hogy a jelzés önmegtagadás és az önmegtagadás, a test, de hasznot alig vagy egyáltalán fordult alig veszik figyelembe. Egyes ma is próbálni, és lealáz testüket a hagyományok és mesék, de mi a jó fog csinálni, ha a bűn nem lehet elhalt? "De vallásosság jövedelmező nektek mindent, miután ígéretet az élet, hogy most van, és azt, ami jönni".
 
 
1 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Mit ír a Biblia a munkáról?
  2011-01-01 22:52:54, szombat
 
 

Mit ír a Biblia a munkáról?


"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."

Példabeszédek könyve 10:4


"Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel."

Prédikátor könyve 5:2


"Felebarátodat ne zsákmányold ki, és ne rabold ki. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig!"

Mózes harmadik könyve 19:13


"Íme, a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának a fülébe."

Jakab levele 5:4


"Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig."

Zsoltárok könyve 104:23


"Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít."

Példabeszédek könyve 10:4


"Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével."

Példabeszédek könyve 31:13


"Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik; a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jóllakottság."

Prédikátor könyve 5:11


"Egyik a másikat támogatja, és ezt mondják egymásnak: Légy erős! Biztatja a mester az ötvöst, aki simítókalapáccsal dolgozik az üllőn, és ezt mondja a forrasztásról: Jól van, meg kell erősíteni szegekkel, hogy ne mozogjon!"

Ézsaiás könyve 44:6-7


"A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzó szénnél. Pöröllyel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszti erejét; ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinórt, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és emberalakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője, vesz belőle, hogy melegedjék, befűt, és kenyeret süt. De istent is csinál belőle, és leborul előtte; bálványszobrot készít, és imádja azt.
Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jóllakik; közben melegszik, és ezt mondja: De jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét! A fa többi részéből istent készít: bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá: Ments meg engem, mert te vagy az istenem! Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná: Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem, és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok! Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam! Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, nem feledkezem meg rólad!"

Ézsaiás könyve 44:16-21


"Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a Seregek URa: Gondoljátok meg, mi történik veletek! Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőítsenek engem! - mondja az ÚR. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? - így szól a Seregek URa. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok."

Aggeus könyve 1:6-9


"Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik."

Zsoltárok könyve 37:5


"Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik! Fölemelte jobbját az ÚR, az ÚR jobbja hatalmasan munkálkodik!"

Zsoltárok könyve 118:15-16


"Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."

János evangéliuma 5:17


"Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?"

Galáciabeliekhez írt levél 3:5


"Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek."

Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2:13


"A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá."

Példabeszédek könyve 16:26


"Ekkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés:"

Máté evangéliuma 9:37


"Mert méltó a munkás a kenyerére."

Máté evangéliuma 10:10


"Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Lukács evangéliuma 10:2


"Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét."

Timótheushoz írt második levél 2:15

 
 
1 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Mit ír a Biblia a kitartásról?
  2011-01-01 22:51:40, szombat
 
 


A Biblia a"kitartás

kifejezésre a régebbi "állhatatos" szót is használja.


"De abban légy állhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt."

Mózes ötödik könyve 12:23


"Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek."

Jakab apostol levele 1:12


"De aki mindvégig kitart, az üdvözül."

Máté evangéliuma 24:13


"A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak."

Rómaiakhoz írt levél 12:12


"Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az imádkozásban."

Apostolok cselekedetei 2:42


"Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni."

Kolossébeliekhez írt levél 4:2


"Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant."

Zsidókhoz írt levél 11:27


"Azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és hallhatatlanságra, ürük életet ad."

Rómaiakhoz írt levél 2:7


"Az Úr pedig irányítsa sziveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára."

Thesszalonikaiakhoz írt második levél 3:5 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Ne félj...>
  2010-02-03 07:29:03, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
Hálákat adván...>
  2010-02-03 07:28:05, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:   H. Bibliai idézet.  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 292 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 16347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 138
  • e Hét: 1314
  • e Hónap: 2819
  • e Év: 297595
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.