Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Bosnyák Zoltán
  2010-10-12 08:10:21, kedd
 
 
Bosnyák Zoltán: Zsidók a Szovjetunióban

A bolsevizmus ellen folyó keresztes háborúval kapcsolatban önkéntelenül is felvetődik a kérdés: hogyan szakadhatott Európára ez a szerencsétlenség? Melyek voltak a bolsevista rendszer uralomra jutásának politikai, történelmi, gazdasági és társadalmi okai és előzményei, milyen volt a belső szervezete? Milyen eszmei, szellemi erők táplálták? Milyenek voltak a bolsevista uralmi rendszer igazi jellemvonásai? Ha ezekre a kérdésekre feleletet keresünk és a bolsevista rendszer természetrajzát akarjuk megismerni, előbb-utóbb szembe találjuk magunkat azzal a kérdéssel is, hogy milyen szerepet játszott a zsidóság a bolsevizmusban? A bolsevizmus, mint politikai, világnézeti, társadalmi és uralmi rendszer, annyira összeforrt a zsidósággal, ennek kezdeményező, vezető, irányító szerepe a Szovjetunió életében annyira szembeszökő, hogy ennek a kérdésnek elfogulatlan és tárgyilagos szemlélői nem zárkózhatnak el annak megállapítása elől, hogy a bolsevizmus lényegét a zsidóság képezi.

Hz a zsidóság szerepét a bolsevizmusban minden vonatkozásban tisztán akarjuk látni, akkor legalább száz esztendővel kell visszamennünk, egészen Marx Mardochai Károlyig, a trieri rabbi család sarjáig. A kommunista és bolsevista mozgalmak szellemi hajtóerejét az a mérhetetlen sok gyűlölet és bosszúvágy képezte, amelyet Marx a Kapitalban és Kommunista kiáltványban felhalmozott. Ebben a két, jellegzetesen zsidó agytermékben összesűrített dogmák, elvek és tanítások ösztökélték lázadásra, rombolásra azokat, akik hatásuk alá kerültek. Az ószövetségi próféták extátikus átkozódásainak és a Talmud-tudósok nyakatekert okoskodásainak szelleme kísért Marx írásaiban. Mi volt a marxi tanítások lényege? A burzsoázia, a polgári osztály megsemmisítése talán? Nem, ennél sokkal több. Az egész évezredes európai keresztény kultúrának s mindannak, ami ezzel összefüggött, belőle sarjadt ki, vallásnak, hitnek, egyháznak, családnak, a nemzeti eszményeknek, történelmi hagyományoknak, faji öntudatnak kíméletlen kiirtása.

Marx fellépése arra az időre esett, amikor a gettófalak leomlottak már és a zsidóság kiszabadult zárkózott, elkülönült világából, de a vendéglátó népek még idegenkedtek a mindenünnen előretolakodó zsidóktól. A zsidóságban csalódottságot és sértődöttséget váltott ki a befogadó népeknek ez a magatartása. Marxot, aki különben apjával együtt már gyermekkorában kikeresztelkedett, különösen gyűlöletszomjassá és meghasonlottá tette a nemzsidó társadalom részéről tapasztalt legyőzhetetlen ellenszenv. A bosszút és az elkeseredést, amely ezzel kapcsolatban lelkében felhalmozódott, le kellett vezetnie valahogy.

Marx tehát mérhetetlen gyűlölettel fordult szembe a fennálló társadalmi renddel. Sarkaiból akarta kiforgatni a világot. Megteremtetté az osztályharc elméletét, - kiindulva a múlt század eleji, korai kapitalizmus bűneiből és visszaéléséiből - a történelmi materializmus sivár és lelketlen világnézetét. Marx bosszúja a maga személyes és a zsidóságnak, mint közösségnek sérelmeiért teljes és kíméletlen volt. Tanításaiból kerek egy évszázadon át mérhetetlen sok vér és tűz fakadt, gyűlölethullámok zúdultak az emberiségre, az uszítás, az izgatás, a lázadás és a forradalmak sötét démonai ütöttek tanyát a világ minden zugában.

Nincs haza, vallás, állam, nemzet, család, - tehát mindaz, ami az emberi életben cél, tartalom és értelem - hirdették Marx és az ő nyomdokain haladó marxisták mindenféle árnyalatai. Mindezeket meg kell semmisíteni osztályharccal és világforradalommal, mert csak így érheti el a proletáriátus végső célját. Az igazi marxista nem akart jobb sorsot, emberibb életet a proletáriátus részére, mert akkor az nem lett volna többé híve az osztályharcnak és a világforradalomnak.

Marx tanításai kezdetben alig váltottak ki mélyebb hatást. Saját kora nem vette túlságosan komolyan őt. Hívei alig voltak. Nem értették zavaros elméleteit. Hogy a marxi eszmék évtizedekkel később mégis százezres, sőt milliós fanatikus tömegeket tudtak meghódítani, ez elsősorban az eszmeterjesztők érdeme, akik nem engedték feledésbe merülni a marxi igéket. A marxi eszmék legodaadóbb terjesztői, magyarázói túlnyomórészt zsidók voltak. Úgy a marxista mozgalom gyakorlati politikusai, tömegszervezői, mint pedig a különféle marxista szellemi irányzatok művelői között állandóan zsidók vitték a vezető szerepet. Ne higgyük, hogy merő véletlen eredménye csupán az, hogy a világon mindenütt a különböző marxista pártok, mozgalmak és szervezetek vezetői, agitátorai és politikusai legnagyobbrészt zsidók. A zsidóság a magáénak hitte és vallotta a marxizmust.

Bár a marxista tömegszédítés már a századfordulókor az egész világon jelentékeny eredményeket ért el, mégis csak az 1914-1918-as világháború teremtette meg azokat az előfeltételeket, amelyek lehetővé tették sok helyen, elsősorban Kelet-, Közép-Európában a marxi tanokra felépített politikai mozgalmaknak hatalomra kerülését. A háború erőfeszítéseitől kimerült, kifáradt, elalélt, megviselt idegzetű társadalmak könnyű prédájává váltak a földalatti bujtogatásnak és a felelőtlen izgatásnak. Egyik oldalon az elvakult kapitalista önzés, a másik oldalon a nyomor és a nélkülözés fogékonnyá tette a tömegeket a világboldogító tanítások befogadására. Hogy a kommunista forradalomra irányuló első sikeres kísérlet éppen Oroszországban zajlott le, ebben sem szabad puszta véletlent látnunk. Ennek magyarázata részben az, hogy itt volt a legnagyobb a szociális ellentét és feszültség, de ennél sokkal fontosabb, hogy itt éltek a legnagyobb zsidó tömegek, a legválságosabb sorsban. A cári birodalomban tömörült több millió zsidót a kezdetleges fokon álló orosz gazdasági élet nem tudta nyugateurópai értelemben vett kapitalista polgári rétegként eltartani. A zsidóság jelentékeny része proletársorban kellett éljen, a cári kormányzat korlátozó rendszabályai is nyomasztóan nehezedtek rájuk, bár kétségtelen, hogy ezekre az intézkedésekre a tehetetlen és tudatlan orosz tömegek védelme érdekében feltétlenül szükség volta. A zsidó proletártömegek a forradalom állandó melegágyát képezték Oroszországban. Forradalmi magatartásukban a szociális elem vegyült a mély nacionalizmussal. Nehezen lehetne eldönteni, hogy a kettő közül melyik volt a mélyebb, az erősebb. Az oroszországi zsidó szocialista, marxisra mozgalmak, bármilyen különösen hangzik is, határozottan népi, nemzeti színezetűek voltak, nem vetették el az ortodox rituálékat és a zsidó jiddis nemzeti öntudat alapján állottak. A sokmilliós forradalmár zsidó tömegek alkották az élcsapatát a birodalom többi elégedetlenjeinek.

Amíg az orosz fő- és középiskolákban nem vezették be a numerus clausust, a zsidók nagy tömegekben lepték el a magasabb tanintézeteket. Ez volt ugyanis egyik módja, hogy kiszabaduljanak a rezervációs területekről. Elhelyezkedési lehetőség azonban kevés volt a zsidó értelmiség részére. Ezek a nyugtalan és elégedetlen elemek alkották a zsidó és orosz forradalmi mozgalmak szellemi és politikai vezérkarát.

A cári uralom összeomlása után, a Kerenszky-forradalom zűrzavarában, amikor jóformán egyetlen párt, vagy politikus sem tudta, hogy mit akar, ebben az általános bizonytalanságban egyedül a zsidó vezetés alatt álló, de egyelőre még törpe kisebbséget alkotó bolsevista mozgalom előtt állottak világosan a maga céljai, úgy, hogy megtévesztő jelszavakkal és brutális eszközökkel hamarosan úrrá tudott lenni a tömegeken. A bolsevizmus győzelmében a zsidóság elsősorban saját diadalát ünnepelte. Erre meg is volt minden oka, hiszen a bolsevizmus uralomra kerülésében egyformán részes volt az oroszországi zsidó proletáriátus és a nyugateurópai, amerikai zsidó plutokrácia. A zsidóság az egész világon mérhetetlen gyűlölettel volt eltelve a cári uralom ellen. Türelmetlenül várta a leszámolás órájának eljövetelét. 1917-ben végre ez is elérkezett.

Túlságosan messzire vezetne, ha itt most részletesen felsorolnánk azokat az adatokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a bolsevista forradalom végeredményben a világzsidóság által támogatott oroszországi zsidóság műve volt. Franciaország főmegbízottja az Unióban 1919-ben terjedelmes jelentésben tájékoztatta az ententeállamok kormányait azokról az értesüléseiről, amelyek azt bizonyítják, hogy az amerikai és nyugateurópai zsidó pénzemberek és tőkéscsoportok hathatós támogatásban részesítették a bolsevista mozgalmat. New-Yorki zsidó pénzügyi körökben 1916-ban már általánosan tudott dolog volt, hogy zsidó bankházak forradalmat készítettek elő Oroszországban. Jakob Schiff zsidó bankár 1917-ben nyíltan kijelentette, hogy az orosz forradalmat pénzügyi támogatásban részesítette. Az amerikai és az európai frankfurti, stockholmi, párisi zsidó bankházak állandóan nagy összegekkel támogatták a bolsevizmus előkészítőit és szervezőit. A nemzetközi zsidó nagytőke üzleti vállalkozásnak tekintette a bolsevista forradalmat. Egyetlen zsidó bankár kétmillió dollárt adott erre a célra.

A zsidóságunk a cári birodalom összeomlása és a bolsevizmus győzelme felett érzett örömmámora oly nagy volt, hogy azt még leplezni sem tudta, sőt minden érdemet magának követelt.

A londoni Jewish Chronicle 1919-ben a kővetkezőket írja: ,,A bolsevizmus már magában véve is nagyjelentőségű tény. De az is, hogy annyi a zsidó bolsevista. A bolsevizmus eszményei sok tekintetben megegyeznék a zsidóság legmagasabb eszményeivel'."

Ugyanez a zsidó lap ismerteti a cionizmus egyik szellemi vezérének, Izrael Zangwillnak egyik beszédét, amelyben ez annak a fajnak a dicsőségéről beszél, amelyből Beaconsfield, Reading Montagn, Kurt Eisner és Trotzki származik.

L. J. Magnes rabbi New-Yorkban 1919-ben beszédet mondott az európai szociális forradalmakról. Megállapítja, hogy a forradalmak teremtő erőket szabadítottak fel, és íme, egyszerre mekkora sereg zsidó állott készenlétben! A forradalmaknak legtekintélyesebb vezetői és igazi hajtóerői a zsidók.

A Kommunist című újságban Cohan így ír:

,,Minden túlzás nélkül el lehet mondani, hogy a nagy orosz társadalmi átalakulást valóban a zsidók keze hajtotta végre. Vajjon képesek lettek volna-e az orosz munkások ér parasztok lefojtott tömegei arra, hogy maguktól vessék le a polgárság jármát? Nem! A zsidók voltak azok, akik az orosz proletárok részére elhozták az lnternacionale hajnalát ér nemcsak elhozták nekik, hanem ma is ők vezetik a szovjet dolgait, az ő biztos kezükben nyugszik az egész. Addig nyugodtak lehetünk, amíg a vörös hadsereg fővezérlete Trotzki elvtársunk kezében van. Bár a vörös hadsereg soraiban nincs zsidó közlegény, de a bizottságokban, a szovjet szervezeteiben és mint népbiztosok, bátran vezetik a zsidók az orosz proletárok tömegeit a győzelemre. A századok óta a kapitalizmus ellen küzdő zsidók (?) jelvénye az orosz proletárság jelvénye lett. Elfogadták a vörös ötágú csillagot, amely tudvalevően régente a cionizmus és a zsidóság jelvénye volt. Ez alatt a jelvény alatt jön a győzelem, ez alatt jön az élősdi polgárság halála. Azokat a könnyeket, amelyeket a zsidóság elhullatott, a polgárság vére hullásával vezekli meg!"

Nézzük meg már most közelebbről és pontosabban, hogy milyen szerepet játszott tulajdonképpen a zsidóság a bolsevizmusban. Azt már láttuk, hogy a forradalom zűrzavarában, amikor senki sem tudta, hogy mit hoz a holnap, az egész orosz társadalom ijesztő bizonytalanságban élt, egyedül a bolsevista zsidóság volt tisztában a maga céljaival. Nemcsak előkészítette, szervezte és vezette a forradalmat, de gondoskodott az elért eredmények megvédelmezéséről is. Amikor a bolsevista rendszert az a veszély fenyegette, hogy hozzáértő vezető réteg hiányában az államigazgatás akadozó gépezete végleg felmondja a szolgálatot, ismét a zsidóság lépett előtérbe. Az orosz középosztály kétségbeejtő tehetetlenségében utolsó fegyveréhez, a passzivitáshoz nyúlt. Helyét azonban, szinte máról-holnapra, a gettókból százezres tömegekben kitóduló új értelmiség, új vezető réteg, a zsidóság foglalta el. Új hivatáskörükben a zsidók gyorsan feltalálták magukat. Hogy végleg megszabaduljanak versenytársuktól, az egykori orosz értelmiségtől, vagy kényszermunkatáborba terelték, vagy egyszerűen lemészárolták őket.

A bolsevizmus zsidó színezete, különösen kezdetben, szinte teljes és hiánytalan volt. A Szovjetunió fennállásának első éveiből eredő alábbi statisztika világosan mutatja a zsidók döntő túlsúlyát a bolsevista államvezetésben.
A tagok száma A zsidó tagok száma A zsidók %-ban
Népbiztosok tanácsa 22 17 77
Hadügyi bizottság 43 33 77
Külügyi bizottság 16 13 81
Pénzügyi bizottság 30 24 80
Igazságügyi bizottság 21 20 95
Közoktatásügyi bizottság 53 42 79
Munkaügyi bizottság 8 7 88
Vidéki bizottság 23 21 91

Ford ,,Nemzetközi zsidó" című munkájában részletesen ismerteti dr. George A. Simons amerikai lelkésznek oroszországi élményeiről készített jelentését. Simons éppen Szentpéterváron tartózkodott a bolsevizmus uralomra jutásakor. Tapasztalatairól többek között a következőket mondja:

,,New York keleti részéből sok száz agitátor jött át Trotzki Bronstein kíséretében. Sokunkat már a vállalkozás elején meglepett a dolgok feltűnően zsidó színezete; csakhamar kitűnt, hogy az ú. n. bolsevista mozgalom agitátorainak több mint a fele zsidó. Nem akarom támadni a zsidókat. Nem szeretem az antiszemita mozgalmakat, sohasem tartottam velük és nem is fogok. De határozott a meggyőződésem, hogy ezt a dolgot zsidók csinálták és a kiinduló pontját New York keleti részében kell keresni. 1918 decemberében egy Apfelbaum (Zinovjev) nevű ember elnöklete alatt 388 tag közül csak tizenhat volt valóságos orosz, a többi mind zsidó, kivéve egyetlen négert, aki Amerikából jött és Gordon professzornak hivatta magát. A Smolny-intézetben ülésező kommunista kormány 265 tagja New York keleti zsidó részéből való."

Hasonló véleményen vannak mások is, akiknek közvetlen tapasztalatokat sikerült szerezni a Szovjetunióban uralkodó állapotokról. Így pl. Ch. Sarolea, az edinburghi egyetem tanára is kénytelen megállapítani - az elhallgatás vagy elferdítés ezenfelül hiábavaló is volna, mert lehetetlen letagadni -, hogy:

,,a zsidóság a világforradalomban vezető szerepet játszik. Egyszerűen megállapítjuk azt a tényt, hogy a bolsevista forradalom vezetői csaknem kizárólag a zsidó fajból kerültek ki. Ahogy ezerötszáz angol hivatalnok uralkodik India népeinek néhányszáz milliója felett, ugyanúgy uralkodnak a zsidó vezetők is Oroszországban. Sajnos, azonban nemcsak a bolsevizmus előidézésében és későbbi kifejlődésében játszottak nagy szerepet a zsidók: a forradalom legborzalmasabb rémtettei is zsidók nevéhez fűződnek."

A zsidóság a bolsevista rendszer kezdetén megszerzett vezető szerepét később is megtartotta. Bármilyen belső ellentétek, válságok és politikai harcok dúltak is a különböző csoportok és irányzatok között, ezek a zsidóság helyzetét nem érintették. Ezekben a belső harcokban nem egyszer zsidók is elbuktak, vesztesek lettek, mint ilyeneknek, el kellett tűnniük a vezetésből. Helyüket azonban új zsidó nagyságok foglalták el. Csak őrségváltás történt, semmi egyéb. Egyik garnitúra átadta helyét a másiknak. A bolsevista rendszer politikai süllyesztőjében eltűnő zsidók helyére a mélyről, az ismeretlenség homályából, a pártbürokrácia hatalmas apparátusából, a véletlen szerencse, vagy a jó kapcsolatok révén új és új, vezetésre elhivatott zsidó tehetségeket emelnek ki.

A zsidóság tömeges bevonulása a közéletbe tulajdonképpen már a Kerenszki-féle forradalom idejében megkezdődött. A bolsevizmushoz vezető átmeneti korszakban a legelső intézkedések egyike a zsidókat érintő korlátozások hatályon kívül helyezése volt. A zsidók előtt tehát már akkor megnyílt az út mindenütt. Az októberi bolsevista forradalom csak továbbra nyitotta a kapukat.

A bolsevista rendszer első korszakában, az ú. n. Lenin-időszakban, amely 1922-ig tartott, a zsidók túlsúlya annyira szembeszökő volt, hogy maguk az óvatosabb és megfontoltabb zsidók is visszarettentek tőle és legszívesebben hátrább húzódtak volna. Tíz ember irányította ebben az időben a Szovjetunió életét, ezek a következők: Lenin, Sztalin, Trotzki, Sokolnik, Bubnov, Zinovjev, Kamenev, Svedrlov, Uritzki, Dsershinski. A felsoroltak közül hat a zsidó. Néhány józanabb és előrelátóbb zsidó tanácsát a nagy többség elutasította, nem volt hajlandó lemondani uralkodó és parancsoló szerepéről. A bolsevista-rendszer legfelsőbb szerveiben: a Politikai Hivatalban, a Központi Végrehajtó Bizottságban mindig jelentékeny többséggel rendelkeztek a zsidók.

A Lenin halálával kezdődő második korszakban, amikor Trotzki, Sztalin és Zinovjev harcolnak egymással a hatalomért, a zsidóság hatalmi helyzete mit se változik. A zsidók ugyanis ügyes taktikával megoszlottak a három bolsevista vezér között. Bár a zsidók legtöbbje Trotzki és Zinovjev táborához tartozott, mégis bőven jutott közülük Sztalinnak is. Amikor Sztalin ügyes taktikával legyőzte ellenfeleit: Trotzkit, Zinovjevet és Kamenevet, a zsidóság nagy tömegekben tódult mögéje. Sztalin ezt a jelentkezést szívesen fogadta, szüksége volt a zsidóságra, mert ő is felismerte, hogy a bolsevizmus igazi támaszai a zsidók. A második korszakban a zsidóság kezdi felismerni az antiszemita közhangulat erejét, helyenként hátrahúzódik a második vonalba, ugyanakkor azonban a párt központi szervezeteit csaknem teljesen birtokába veszi.

A harmadik, a sztalini korszakban sem történt tehát lényegesebb változás a zsidóság hatalmi helyzetében. Sztalin hatalmának biztosításáért végrehajtott tisztogatási akciók során az áldozatok között kétségkívül voltak zsidók is, de ez következett abból a tényből hogy a zsidók oly nagy számmal voltak találhatók a párt és az államvezetést gyakorló szervekben. Sztalin hadjáratának áldozatai között zsidók is voltak, ezeket azonban nem azért érte utol végzetük, mert zsidók voltak, hanem mert nem bizonyultak megbízhatóknak. Sztalin környezetében elsősorban zsidókat találunk. Belső ellenzékét Sztalin csak a zsidók segítségével tudta legyőzni. Ezzel úgy magát, mint egész uralmi rendszerét elkötelezte a zsidóságnak. A párt és az államigazgatás gépezetében 3o-4o százalék zsidót találunk, de ott találjuk őket az OGPU elnöki tanácsában, a kényszermunkatáborok vezetőségében, a gazdasági élet legfelső szerveiben, a diplomáciában és a sajtóban; nem egy területen arányszámuk felül is múlja az előbb említett százalékokat. Ha itt-ott a legfelső vezetést a látszat kedvéért ki is adta kezéből a zsidóság, ugyanakkor a párt és az állami bürokrácia alsó és középső tagozatai még az eddiginél is nagyobb mértékben telítődtek zsidókkal.

A zsidó Haimann a new yorki Hebrew Tribunenak adott nyilatkozatában már 1919-ben megállapítja, hogy mintegy hatszázezer zsidó van állami szolgálatban, tehát a szovjetunió egész zsidóságának 25%-a. 1939-ben ez a szám már 30 százalékra emelkedett, ekkor már kereken egymillió zsidó áll közszolgálatban.

Sztalin után a legnagyobb hatalom birtokosa a zsidó Kaganovits Lázár, aki főtitkári állásában is helyettesítette a vörös diktátort. Tagja a politikai Hivatalnak, a Központi Komiténak, a Népbiztosok tanácsának, vasútügyi népbiztos. Leánya, Kaganovits Róza, előbb titkárnője, ma felesége Sztalinnak. Egyik legbensőbb bizalmasa Sztalinnak háziorvosa, a zsidó Weisbrod.

A Központi Komiténak a következő zsidók a tagjai: Semljatska, Kaganovits Lázár, Kaganovits Mihály, Losovski, Mechlis, Mitin, Stern, Jaroslavski.

A népbiztosok tanácsában a következő zsidókat találjuk: Kaganovits Lázár, Semljatska, Mechlis, Dubelskij, Ginsburg, Kaganovits M., Suchovolski, Kaplun, Burkman, Bejser, Besus, Einstein, Sapiro, Sejdin, Milstein, Zarapkin. A vörös hadsereg politikai biztosai csaknem kivétel nélkül zsidók. Az állami tervgazdasági bizottságban az egyes osztályok vezetői között a következő zsidókat találjuk: Jampolskij, Gold, Truezkij, Margolin. Az egyes népbiztosságok vezető tisztviselői nagyobbrészt ugyancsak zsidók. A gépipari népbiztosság egyes osztályainak vezetői között a következő zsidókat találjuk: Mittelman, Grinberg, Litvin, Lifman, Kaplun. A sajtót csaknem kizárólag zsidók tartják megszállva. A Tass ügynökség, a Pravda és az Izvestija, továbbá a különböző szaklapok szerkesztői és főmunkatársai szinte kivétel nélkül zsidók. Zsidók, zsidók és zsidók mindenütt!

Hátra volna még az a kérdés: vajjon mi késztette a zsidóságot arra, hogy Oroszországot egy negyedszázadra a borzalmak országává változtassa? Bizonyra része volt ebben a gettó-élet sivárságának és nyomorúságának is, de mélyebb és igazi oka mégis csak a nyughatatlan, kiegyensúlyozatlan, örökké lázadozó, világuralmi ábrándokat tápláló zsidó szellemiség. De bármi volt is az oka a zsidóság bolsevizmusban tanúsított magatartásának, egy bizonyos: a történtekért a felelősséget vállalnia és viselnie kell!
 
 
0 komment , kategória:  Zsidók a Szovjetunióban  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 463
  • e Hét: 3411
  • e Hónap: 10132
  • e Év: 375622
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.