Belépés
ennmary.blog.xfree.hu
Nem mondhatom el senkinek, elmondom,hát mindenkinek--- "Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, halni nem mer,......" --Pedig , ...... :) Ennmary x
1972.11.23
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
gonolkozz,.-
  2014-08-12 19:11:39, kedd
 
  Én azt hallottam, hogy minden pszichológusnak van valami agyi baja [beütés, akárminek nevezhetjük], azért lettem pszichológusok. Azt gondolják, hogy az ő bajuk is elmúlik egyszer, ha sok más emberen segítenek. Most senki ellen nem vagyok, félreértés ne essék, csak ezt hallottam és gondolkoztam azon, hogy lehet benne valami. :D Ismertem olyat, aki az akart lenni, neki is volt bibije. :D

Ma már úgy gondolom, hogy mindkettő jó, ha van. Olyan barát is kell, akit nem nagyon ismerünk, meg olyan is, akit nagyon. De a minőség fontosabb, igen. Csak mindkettőnek megvan az előnye. :DA pozitív gondolkodás

Pozitívan gondolkodni annyit jelent, mint figyelmesen és állhatatosan végigjárni az élet útját. Higgadtan, bizalommal, humorral, tettel, tenni azt, amit kell. Hálával ismerni fel a látszat mögött a valóságot, és biztonsággal élni a lét nyújtotta bőségben.

A pozitív gondolkodás a látszatot áttőrő, mélyreható gondolkodás. Felold bennünket a kényszer alól, hogy mindent meg kelljen ítélnünk, hogy negatív módon el kelljen ítéljünk. A pozitív gondolkodásnak mindig van valami köze a szeretethez. Hisz minden szeretet az élet szerelmi vallomása, amely nekünk, embereknek szól. És a pozitív gondolkodás mindenben felfedi a szeretetet!

 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
Burnout! A kiégés megelőzhető!??
  2013-07-24 11:06:10, szerda
 
  Burnout! A kiégés megelőzhető!Korábbi írá­sunk­ban a kiégés veszé­lye­iről, tüne­te­iről és fel­is­me­ré­séről írtunk. Ha a bur­nout már elő­re­ha­la­dott stá­di­um­ban van, akkor érde­mes szak­em­bert fel­ke­resni, de ha ,,égési sérü­lé­sek" nél­kül sze­ret­nénk végezni a mun­ká­kat, akkor érde­mes a követ­kező ötle­te­ket fon­to­lóra venni.

Erő­for­rás­gyűj­tés: múlt és jövő

A kiégés meg­elő­zé­sé­ben kiemel­kedő sze­repe van, ha tisz­tá­ban vagyunk saját erő­for­rá­sa­ink­kal. Erő­for­rást jelent­het saját érté­ke­ink fel­is­me­rése (és leírása), múlt­beli sike­re­ink fel­idé­zése és összegyűj­tése. Érde­mes nem öndi­csé­ret­ként, hanem a szük­sé­ges önbi­za­lom alap­ja­ként kezelni eze­ket, melyek erőt adhat­nak a jövőre vonat­ko­zóan is.

A jövő­kép kiala­kí­tása is segít­het a kiégés meg­elő­zé­sé­ben. Készít­he­tünk 10 -5-2-1 éves ter­ve­ket, melyek a mun­kára és a magán­életre egy­aránt kiter­jed­het­nek. Fon­tos a célok mel­lett a célok eléré­sé­hez kap­cso­lódó érté­ket is meg­ne­vezni, mert ezen érté­kek iránytű­ként szol­gál­hat­nak a jelen­ben és segí­te­nek meg­aka­dá­lyozni, hogy a napi tapo­só­ma­lom­ban elvesszen az, ami iga­zán fontos.

Kap­cso­la­ta­ink

A sok és/vagy fárasztó munka gyak­ran annyira elvonja az ener­giát, hogy az emberi kap­cso­la­tokra egyre keve­sebb idő jut. Ért­hető, kinek van kedve egy stresszes nap után a gyer­me­ké­vel ját­szani, a pár­já­val beszél­getni, vagy épp ven­dé­ge­ket hívni?! Még keve­sebb ked­vet érez­he­tünk kap­cso­la­ta­ink ápo­lá­sára, ha a mun­kánk során embe­rek­kel fog­lal­ko­zunk. Talán ért­hető ez a hoz­zá­ál­lás, de elő­se­gíti a kiégés kiala­ku­lá­sát. A sze­ret­te­ink­kel, hoz­zánk közel állók­kal töl­tött idő nem rabolja az ener­giát, ellen­kező­leg: ener­gi­á­val tölt fel és hoz­zá­já­rul érzelmi egyen­sú­lyunk megőrzéséhez.

Idő­ke­ze­lés

A kiégést elő­se­gíti, ha gyakran/állandóan azt érez­zük, hogy időszű­ké­ben vagyunk. Ha azt érez­zük, hogy 48 óra sem lenne elég mind­arra a fel­adatra, ami ránk vár, akkor folya­ma­tos stresszt élünk meg (vagy oko­zunk magunk­nak). A túl­ter­helt­ség, a kap­ko­dás, az elin­té­zet­len fel­ada­tok hal­mo­zó­dása a bur­nout elő­szo­bája. Egyre keve­sebb idő jut tény­le­ges pihe­nésre, és ami­kor az éjszaka köze­pén arra ria­dunk fel, hogy mit felej­tet­tünk el meg­csi­nálni előző nap, akkor érde­mes meg­állni egy pil­la­natra és átgon­dolni a vál­toz­ta­tás lehetőségét.

( A haté­kony idő­ke­ze­lésről egy korábbi cik­künk­ben olvas­hatsz: A töké­le­tes idő­be­osz­tás 5 pontja)

Orá­lis bur­nout megelőzés

Az orá­lis bur­nout meg­elő­zés nagyon egy­szerű, mégis nagyon nehéz: mondj nemet! Ter­mé­sze­tes­nek tart­juk, hogy tel­je­sít­sük mások kéré­seit - egy mun­ka­he­lyen kivált­kép­pen - és több­nyire csak magunk­ban bosszan­ko­dunk, vagy épp szo­ron­gunk ami­att, hogy ,,hogyan, és mikor és miért pont én...,,

Bár­mi­lyen nehéz is, ha sze­ret­nénk elke­rülni a kiégést, akkor meg kell tanul­nunk nemet mon­dani. Ter­mé­sze­te­sen nem min­den kérésre, csak azokra, ame­lyek tel­je­sí­tése meg­ha­ladja a lehető­sé­ge­in­ket, ener­gi­án­kat, vagy kompetenciánkat.

Burnout! Önt is fenyegeti a kiégés?A kiégés ma már egyre ismer­tebb és saj­nos egyre gya­ko­ribb jelen­ség. Régeb­ben bizo­nyos fog­lal­ko­zá­sok ese­tén for­dult elő nagy gya­ko­ri­ság­gal (pl. mentőor­vos, peda­gó­gus), ma már egyre több szak­má­ban nagy a veszé­lyez­te­tett­ség. A kiégés veszé­lye foko­zott azok­ban a szak­mák­ban, ahol embe­rek­kel fog­lal­ko­zunk, így a fog­or­vos­tól a szo­ci­á­lis mun­ká­sig, a banki alkal­ma­zot­tól az ügy­fél­szol­gá­lati mun­ka­tár­sa­kig egyre töb­ben érin­tet­tek lehet­nek. A bur­nout leg­na­gyobb veszé­lye, hogy korai sza­ka­szá­ban nehéz fel­is­merni, elő­re­ha­la­dott álla­pot­ban pedig már súlyos pszi­chés és fizi­kai tüne­tek­kel járhat.

A bur­nout 3 ismertetőjele

1. Érzelmi kimerültség

Az érzelmi kime­rült­ség a leg­fon­to­sabb jel­lemzője a kiégés­nek. ,,Nincs erőm..", ,,Üres­nek érzem magam belül.." típusú gon­do­la­tok jelen­nek meg.

2. Deper­szo­na­li­zá­ció (elszemélytelenedés)

A bur­nout­ban szen­vedő egyre türel­met­le­neb­bekké válik az embe­rek­kel (ügy­fe­lek­kel) szem­ben. Közöm­bös­ség és ciniz­mus, eset­leg düh is meg­je­len­het. Mind­ezek követ­kez­té­ben egyre ellen­sé­ge­sebb maga­tar­tás és a kap­cso­la­tok kerü­lése jelen­het meg.

3. Csök­kenő teljesítőképesség

A kiégés kez­deti fázi­sá­ban a tel­je­sítő­ké­pes­ség átme­ne­ti­leg megnő­het, hiper­ak­tív maga­tar­tás is meg­je­len­het. A tel­je­sít­mény csök­ke­nése erős kime­rü­lés ese­tén, a bur­nout késői fázi­sá­ban jelentkezik.Mit okoz a kiégés?

1. Testi tünetek

Vál­to­za­tos testi tüne­tek, beteg­sé­gek meg­je­le­né­sé­vel áll­hat kap­cso­lat­ban a kiégés: gya­kori meg­fá­zá­sok, a fül­zú­gás, fog­csi­kor­ga­tás, alvá­s­za­var és hát­fáj­da­lom, vagy akár a mell­kasi fáj­dal­mak és heves szív­ve­rés is előfordulhat.

2. Érzelmi hullámzás

A kiégés első fázi­sá­ban az idő­hi­ány és a nél­kü­löz­he­tet­len­ség érzése jele­nik meg, de han­gu­lat­in­ga­do­zás és inge­rült­ség is elő­for­dul­hat. A későbbi fázi­sok­ban a kime­rült­ség, a fásult­ság, a remény­te­len­ség, ese­ten­ként depressziós tüne­tek is előfordulnak.

3. Visel­ke­dés­vál­to­zás

A bur­nout visel­ke­dés­vál­to­zás­sal is együtt jár. A kez­deti hiper­ak­ti­vi­tást csök­kent tel­je­sítő­ké­pes­ség követi. Meg­je­len­het a sza­bá­lyok túl­zott betar­tása, a visel­ke­dés rugal­mat­lanná válik. Érdek­te­len­ség és kon­cent­rá­ciós prob­lé­mák is felléphetnek.A kiégés mind­ezek elle­nére jó barát! Figyel­mez­tet arra, hogy élet­vi­te­lünk, mun­ká­hoz való viszo­nyunk már a pszi­chés és a fizi­kai egész­sé­gün­ket veszé­lyez­teti. A bur­nout kiala­ku­lása meg­előz­hető (követ­kező cik­künk­ben ehhez adunk pár taná­csot), de ha már nya­kig benne vagyunk, akkor is van remény a meg­ol­dásra, ilyen­kor azon­ban már érde­mes szak­em­ber segít­sé­gét igénybe venni.

 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
összecsapnak a hullámok...
  2013-05-17 17:10:29, péntek
 
  Mindenkivel előfordulhat, hogy elveszti az uralmat a problémák felett, úgy érzi, összecsapnak a feje fölött a hullámok. Lehet ez pillanatnyi hangulat, vagy tartósabb krízis, ami azt jelenti, olyan helyzetben találja magát az ember, amiből nem szabadulhat, ugyanakkor az általa ismert, hozzáférhető probléma megoldási eszközök nem elegendőek. Ilyen esetben sokféleképp reagálhatunk.
Van, aki igyekszik nem tudomást venni a helyzet súlyosságáról, és ha sikertelen a figyelemelterelés, valamilyen tudatmódosító szert hív segítségül. Van, aki csak passzívan várja, történjen valami, és közben magát marcangolja.


Jó, ha ilyenkor ki tudja mondani legalább maga előtt az ember: segítségre van szüksége. Akár nem is fizikaira, hanem egy másik személyre, aki meghallgatja, akinek elmondva máris más színben tűnnek fel a dolgok, akivel közösen átgondolhatja a szempontokat, a kiút lehetőségeit.

De ez nem minden pillanatban adódik így, de az is lehet, hogy a probléma jellege olyan, amit nehéz lenne megosztani egy régi ismerőssel. valaki aki nem ....
Nem diagnosztizálnak, nem mondják meg, mit kell tenni, inkább a figyelmüket adják, és együtt gondolkodnak a hívóval. Miért hívna valaki telefonszolgálatot ahelyett, hogy személyesen beszéljen egy ismerősével? Nos, ezeknek a vonalaknak megvan az az előnye, hogy névtelenül, arctalanul, tehát teljesen anonimen hívhatók.
Sokan szégyellnek segítséget kérni, mert nem tanulták meg, hogy ez az egyik egészséges, normális útja a problémák megoldásának.
Különösen fontos szempont ez, ha igazán nagy a baj, ha már az öngyilkosság gondolata is felmerül, és még egy utolsó esélyt ad neki az ember, hátha valaki segít.

Tragikus, mikor elérhető lett volna a segítség, de mivel nincs benne eléggé a köztudatban, hogy fel lehet hívni ezeket a telefonszolgálatokat, a magányos, elszigetelődött ember úgy vet véget az életének, hogy talán elég lett volna egy empatikus fül, és egy kis együttérzés ahhoz, hogyha nem is oldódnak meg egy csapásra a problémái, de megérzi, mégis létezhet kiút a pillanatnyi lelkiállapotból, élethelyzetből.
Nem helyettesíti a pszichoterápiát sem,
Arra azonban nagyon is jó, hogyha gyors segítségre van szükség, éljünk vele, és arra is, ha egyszerűen csak nehéz időszakát éli az ember, és szüksége van egy kapaszkodóra, akkor ott legyen neki.

Link
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
valami megoldás..... hol? merre?
  2013-03-27 08:17:55, szerda
 
  sokat aggódtam a pénz miatt, kifizetni a számlákat, és nem költeni. Na, ilyenkor mindig jött egy nemvárt kiadás.

Aztán leültem, és összeírtam, mi mindent megoldottunk ebben az időszakban, és rájöttem, hogy sokkal jobban állunk, mint azt gondolnám.(vagy nem ,de az biztos) :)
Mert nem a kudarcokra kell koncentrálni (csak), hanem a megoldásukra, és a múltbeli sikerélményekre.ami persze (elmúlt) de akkor is

Szóval kell némi tudatosság, de csak ésszerűen, és nem szabad semmin görcsölni.

De próbálkozom, keresem a pozitívumait,(több -kevesebb sikerrel)
és igyekszem legyűrni azt a mérhetetlen rosszkedvet, amit ez az egész okoz,aztán,
hogy eluralkodjon,rajtam néha a kétségbeesés.
az is ezzel jár, csak valahogy tudni kell felülkerekedni ezeken, ami nagy energiákat vesz igénybe.

Szóval stressz. A fogalma, a Wikipédia szerint: eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából ,,folyamatos feszültség" vagy ,,tartós idegesség", mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenállóképességét.


A stressz és a szorongás kezeléséhez legmegfelelőbb módszerek megtalálását nehezíti, hogy ilyenkor általában eleve türelmetlenek vagyunk. Márpedig a stressz és a szorongás különböző okokból eredhet, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi ellen mivel védekezünk. Ha nincs elég türelmünk vagy ismeretünk ahhoz, hogy eldöntsük, valójában mi is a bajunk, akkor a jó szándék is zsákutcába vihet.
Például relaxációs technikák segítségével elérhetjük, hogy megnyugodjunk, és kicsit lelassuljanak gondolataink és reakcióink. Ha a túlpörgést valamilyen rövid távon ható stressz vagy szorongás váltotta ki, akkor ez a módszer megfelelő. Ha azonban a stressz forrása továbbra is fennmarad, vagy meg sem lehet szüntetni, akkor sokkal mélyebbre kell ásnunk. Meg kell értenünk a dolog eredetét, ha lehet, fel kell oldani, ha ez nem lehetséges, olyan önsegítő technikát kell alkalmazni, ami a stressz elviselését, és az azzal való szembesülést könnyíti meg.


Lehetséges-e saját magunkat kiráncigálni a bajból?

Természetesen komoly problémák esetén ne kísérletezzünk önsegítéssel, hanem forduljunk szakemberhez. Erre van szükség, ha valaki annyira szorong vagy zaklatott,...... ...........

...térdre kényszerített ez a város....:(...és az életem....újra erősnek kell lennem....:(....
Doktor House - - Holding On / Kitartás -- -- Link
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
az a múlt , hmmm........
  2013-03-19 16:08:55, kedd
 
  A múlt elhasználódott ismereteinek elengedésére és a szellemi horizont tágulására irányuló törekvés kezdetben ,,csak" az egyezmény értelmi szerzőinek életében indított el alkímiai folyamatokat, majd megpengette a lelkük mélyén álmot tartogató emberek lelki húrjait szerte a világon.

Azt súgja: lehet az ember számára bármilyen nehéz egy helyzet, a benne élő lélek képtelen elfogadni a lineáris időkeret szabályait, és örökké állhatatos marad az univerzum törvényei szerint.

Ez annyit jelent, hogy a fárasztó, kimerítő problémáknak mindig létezik megoldása. Ha az ember úgy is érzi, hogy nincs kiút, a lélek mindig ismeri, hol talál zöld lámpát az úton. Tehát a lelki mélypontok miatt az embernek sohasem kell szégyenkezni, mert a mélység mélyén megszületik a remény, és kapu nyílik a beteljesedés felé. vagy nem ......

Ha úgy érzed, hogy életed megrekedt egy pontján, fordulj segítségéért, no de hova ? ki az aki , akit érdekel ?..termése a fejemben..és lehet ez most durva lesz....!!!.....

...ha valaki azt mondogatja, hogy valamit nem csinálok jól, mellette meg semmilyen alternatívát, de még irányt se tud mutatni, hogy szerinte mi lenne a "jó", az inkább kussoljon......

..és egy idézetben még az "üzenet" nekem Máraitól:

"A legnagyobb hősiesség megmaradni munkád mellett, akármit szól is ahhoz a világ. S ennél is igazibb hősiesség megsemmisíteni munkádat, ha úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni azt, amire önmagaddal szerződtél."Terapia2013 : Link

Az út a boldogsághoz - teljes film magyarul : Link

Eszközök az élethez - teljes film magyarul : Link

Önfelfedezés:
Ha egyszer jelen vagy az Ön-felfedezés Energiaterében, az olyan, mintha jégdarabként lennél meleg vízben.
A meleg víz az Önvaló. A jég az elme.
A meleg víz nem harcol a jéggel. A jég nem tud ellenállni az olvadásnak.
Ez egy természetes és végzetes vonzódás.
/Mooji/
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
hát valahogy így .............. van ez .....
  2013-03-19 16:01:24, kedd
 
  Meg úgy egyáltalán kit érdekel ez az egész? Engem biztosan. Ezen kívül lehet, hogy senkit.

Nekem miért fontos? Mert eszköznek szánom. Az ember kitalál valamit, szépen eltervezi és amint odajut, hogy kivitelezze megjelennek a gondok és nehézségek.

A rosszkedv, a keserűség, a kontroll megbillenése. Mi segíthet ilyenkor?

Valami, ami emlékeztet arra mik az eredeti céljaim, mit mondtam reggel vagy akár 2 órával ezelőtt. Valami, amitől nem csinálok segget a számból.

Egy hely ahova kiadhatom azt ami bánt, amitől nehéznek érzem, ami kételyeket ébreszt. Normál esetben meg lehetne ezt beszélni egy ismerőssel vagy baráttal is. Szépen végighallgatna visszafogott mosollyal, mérsékelt lelkesedéssel, aztán tanácsolna valamit. Jobb esetben olyasmit, amitől helyrerázódom, rosszabb esetben olyasmit, amitől elfelejtem mit akartam eredetileg és le is mondok róla. Akkor legalább neki sem kell legközelebb újra és újra meghallgatnia ugyanezt.
Lehetne így is, de a saját terveim megvalósítása alapvetően magányos feladat.
Akkor miért nem írom ezt egy kockás füzetbe vagy egy csinos kis word dokumentumba a laptopmon? Talán, azért mert kellenek a példák. Sikeresek és sikertelenek egyaránt. Megnézni, hogy aki jól csinálta az mit csinált jól, aki elbukott az mit rontott el. Ezt pedig összehasonlítani a saját helyzetünkkel és építkezni a konklúzióból. Több hasonló blogot olvasok én is ebből a célból. Segítenek, motiválnak, ötletet adnak. Vannak tartósak (általában a sikeres kisebbség) és tiszavirágéletűek. Idővel kiderül ennek mi lesz a sorsa, de tanulságosnak tanulságos lesz.

És miért pont visszhangok? Mert itt kimondom, amit gondolok. Ki a nagy semmibe, ahonnan nem jön válasz, maximum csak a saját korábbi szavaim köszönnek vissza. Újra és újra egészen addig, ameddig szükség van rájuk.

Mr.Busta - Fedezék! : Link
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
csak úgy .. indulat nélkül...
  2013-03-18 09:09:50, hétfő
 
  egyre inkább elfelejtem, mi a valóság.
( )TE is egy másik, tökéletes álomba menekülsz, ahol senki más nem számít, csak te.

eddig a négy évig, és most megmérgeztem az agyam, eladtam a lelkem, kést döftek a szívembe.


lehet, hogy tévedek.
lehet, hogy igazi nem egy ócska hazugság.
lehet, hogy csak nem bírom elviselni, hogy most a valóság keserű.

mi történt velem? mi történt veled?
miért kell minden egyes alkalommal változatos szókinccsel kifejeznem, hogy mennyire gyűlölöm ezt a kialakult helyzetet?

vélemény. ízlések és pofonok.
nem gátollak, gondoljatok amit akartok.
gondoljatok...... .....
beleuntam. nem tudok már úgy nézni, előre ahogy kellene..
belőlem a teljes érdektelenség,
a mély gyűlölet,
a szürkeség sugárzik.
nem akarom, hogy magammal ragadjak, bárkit is .

elveszett belőled minden.
...... ...... te se szeretsz. elvesztem.
sírnék.
szánalom/röhej/gyerek///vér//lassan/padlón/

mi történt velem?

/ezt se tudom majd soha elmondani./


Kowalsky meg a Vega - Magasban és mélyben : Link

 
 
2 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
A csendes őrültek kora ez
  2012-12-24 10:53:01, hétfő
 
  Amíg egy társadalomban a lőfegyver birtoklása és használata olyan természetes, mint a levegővétel, addig nincs miről beszélni.

Az ember már csak ilyen. A rivalizálás, az életben maradás ösztöne és az erőszak etológiai örökség, az ősközösség sem volt mentes a gyilkosoktól, küzdeni ellene akkora hülyeség, mint az esőtánc aszály idején. Viszont a kultúra, a szocializáció eszközei és folyamata, és amit összességében civilizációnak nevezünk, éppen azt a célt szolgálja, szerencsére nagyrészt sikeresen, hogy a vadállat úgy-ahogy, de nyugton maradjon. A gond akkor van, ha a felelősség kérdésköre elhagyja az egyén szintjét, és ez össztársadalmi szintre emelkedik - mert e szinten már változtatni is nehezebb. Jelen esetben is erről van szó.

Most azon fogadkoznak a főemberek, hogy mindenféle szabályokkal megakadályozzák, hogy a tisztelt lakosság nagy tűzerejű fegyverhez jusson. A gond az, hogy a tisztelt lakosság állig fel vagy fegyverezve nagy tűzerejű fegyverekkel. Hiába akad néhány, a korlátozás mellett valóban elkötelezett nagyfejű, a terv már most ,,füstbe van menve". Nem kell ahhoz kisdoktorit írni, hogy tudjuk: a világ legerősebb és dollárral legjobban kitömött fegyverlobbija Washingtont (is) szorongatja. Senki nem mer ugatni, ha azok morognak. Márpedig morognak. Éppen olyan logika mentén megy ez, mint a gazdaság más területein is: fél Kína sem azért szereli össze az okostelcsit, hogy a raktárakban rohadjanak meg. Aki vasat gyárt és hozzá lőszert, az azt akarja eladni. Ha szétnézünk a világban, arra gondolhatunk: bárcsak a kertünk virágozna úgy, mint a fegyverbiznisz.
A modern társadalom a maga bizonytalanságaival, értékveszítettségével, paranoid képzeteivel és a közösségeket romboló mechanizmusaival hozza az Adam Lanza-féle arcokat, első blikkre normális életet élő csendes őrülteket. S ne feledjük: a patológiás viselkedésnek számos szintje létezik, a lövöldözés a kontrollját veszített embernek csak az egyik megnyilvánulása. A posztmodern korszak futószalagon termeli ki magából a különböző aspektusokban torzult személyiségeket, és hozzá jó pénzért az eszközöket is. A végeredmény csak fájdalom és szomorúság.
Link
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
egy kis gebasz
  2012-12-18 13:14:04, kedd
 
  A test megbetegedései és sérülései mellet (vagy miatt) a léleknek is vannak zavarai, betegségei. E betegségek lefolyása gyakran ,,csöndes" és egy lassú személyiségváltozással is összeköthetőek, de akut is bekövetkezhetnek.

A pszichológiai vészhelyzetek okai:

- testi betegség/sérülés pl.: valamilyen agyi sebesülés, mérgezés vagy hipoxia következtében
- lelki reakciók különböző élethelyzetekre pl.: élettárs, gyermek, munkahely elvesztése
- lelki reakciók, amik egy betegségre vezethetőek vissza
- betegségek, amik a test, környezeti behatások, és megoldatlan helyzetekre vezethetőek visszaVannak helyzetek, amikor a szomorúság/depresszió normális, A hozzátartozóknak sokszor nehéz ezzel kapcsolatban megértőnek lenni. Az olyan kiengesztelések, mint, "már megint az lesz" nem segítenek a betegnek, sőt hagyják széthullani a fontos beszélgetés alapját.Hallgassuk figyelmesen a beteget. Beszélgetéssel alakítsunk ki egy bizalmas viszonyt. Ne bagatellizáljuk el a beteg bajait, fájdalmait.
Hallgassuk figyelmesen a beteget. Beszélgetéssel alakítsunk ki egy bizalmas viszonyt. Ne bagatellizáljuk el a beteg bajait, fájdalmait.
A skizofrénia egy hasadás a tudat és akarat, tudat és érzelem, egyéniség és világ között, vagy az érintett személyiségében. Emellett a beteg gyakran nagyon szenved és többnyire erős félelmei vannak, melyek rá tudják venni veszélyes viselkedésre.

 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
depi....
  2012-12-11 20:04:18, kedd
 
  Sírj csak be szépen kis Balázs néhány téged ért kritikától, addig majd eGo von Hüdegut elmeséli mipofán terem a depresszió.

A depresszió szublimációra kényszerít, cseppfolyóssá válsz szobád közepének parkettaredőin és szilaj lepkefingként illansz el a semmibe. A depresszió ordításra kényszerít, mint gyerekkorod álmainak ablakon dörömbölő rézfaszú baglya. A depresszió beszippanni kényszerít egy fekete lyukba, ahol nincsen idő, se tér, csak saját léted súlya. A depresszió nihilbe kényszerít, ahol a seggedig lemar a magány, mégis minden feléd intézett szó fülsüketítő karistolás. A depresszió tehetetlenségbe kényszerít, haszontalan szarnak érzed magad a társadalom perifériáján, de nem teszel ellene semmit, csak várod-várod a tébolyult érzelmi hullámvasút végét. A depresszió mókuskerékbe kényszerít, hogy minden gondolat a lelked pilácsát leoltó utolsó taps körül forogjon.

A depresszió nem taszít a földre, mint valami megcsonkolt, cicanadrágos, mártírhalálba küldött angyalkát, csak egy magnumot fúr a halántékodba elhitetve veled, hogy nagyon meg akarsz dögleni.


Elborult elmével, zihálva rohanok a konyhába ... vérben forgó szemekkel pásztázom az evőeszköz készletet ... hirtelen megragadok egy kanalat, hogy szíven szúrjam magamat ... Semmi ... Előkapom a derelye vágót, karistolom az ereimet ... sehol egy csepp vér ... ó, mondd uram, miért nem tudok véget vetni az életemnek?!

Két válasz van: vagy egy gyáva féreg vagyok, vagy egy bátor csatár. Pusztán csak nézőpont kérdése, hogy az öngyilkos hajlam bátorságot vagy gyávaságot tanúsít ... Szerintem gyávaságot ... nem éppen nagy erősségre vall ilyen módon megszabadulni a gondoktól ... én inkább küzdök, amíg kapok levegőt ...

Visszarakom a kanalat és a derelye vágót ... azt nagyokat hahotázok mások hülyeségein ...

Megütött már a csend lágysága úgy, hogy vas ökölnek érezd, s közben halld lelked hangját? S ha igen, elég kemény volt-e a hallgatag perc ahhoz, hogy valóban észre vedd, álruhaként szolgáló tested három fontos dolgot is rejt: ész, szív, lélek ... s mind közül a lélek az egyetlen, melyet oly módon csonkítanak meg a sebek, mint a tüdőbe égő kátrány hegek ... örök mementója lesz az elszálló hitnek és reménynek, kevesebbé téve vele önmagát az embert.

A kopott zongorán megannyi durva hangot ütő kusza kotta sorai közt olykor felbukkan egy-egy lágy dallam, féltett gyermeki suttogás ... pillanatnyi önfeledt boldogság, mely apró rezgésében rejti minden fóbiáját az utolsó, végletesen végzetes, drasztikus sikolyról, ami lezárja a természet egyik legnagyszerűbb művét: a létet.


Link


Link

Link
 
 
0 komment , kategória:  baj van,de már, :(   
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 10 db bejegyzés
Összes: 5440 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 226
  • e Hét: 3116
  • e Hónap: 9110
  • e Év: 195615
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.