Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Bosnyák Zoltán:A tűzvonalból4
  2010-12-30 18:40:48, csütörtök
 
 

Bosnyák Zoltán: A tűzvonalból IV.

Szakítás a zsidósággal. Ezzel a címmel Frick, német birodalmi belügyminiszter, egy kőnyomatosba a Rassenpolitische Auslands-Korrespondenzbe hosszabb cikket írt, melyben a nürnbergi zsidó törvények okát és jelentőségét ismerteti. Hasonló tartalmú jogszabályok életbeléptetésével a magyarság védelme érdekében mi sem késlelkedhetünk sokáig, miért is érdemesnek tartjuk Frick cikkének tartalmát olvasóinkkal megismertetni.

Számos egyéb, a német népre életbevágó fontosságú kérdésen kívül, a fajkérdés megoldása is a nemzeti szocialista mozgalomra maradt.

A történelem és népesedéstudomány tanítása szerint egy nép fennmaradása lényegében véve attól függ, hogy meg tudja-e vérét tisztán és egészségesen tartani? Külső körülmények befolyásolhatják ugyan egy nép életét, de sorsa, jövője attól függ, hogy a vérsége által megszabott fajiságát meg tudja-e őrizni, mert ebből fakadnak összes sajátságai, kultúrája és teljesítményei. Ha valamely nép a maga vérének tisztaságát nem őrzi meg és sok idegen vért vesz magába, úgy ennek az lesz a szükségszerű következménye, hogy faji egységében szakadás áll be és a nép a maga faji sajátosságait elveszti.

A nemzeti szocialista mozgalom kezdettől fogva számolt ezekkel a tényekkel. A pártprogramra megállapításakor már szem előtt tartották azt tényt, hogy Németországban a fajkérdés elsősorban a zsidó problémával azonos. A pártprogram 4. pontja szerint német állampolgár csak német vérű egyén lehet. Zsidó tehát nem. Az 5. pont szerint a nem állampolgár csak vendég és reá az idegenekre vonatkozó törvény érvényes. A 6. pont értelmében az államvezetésbe csak az állampolgárok szólhatnak bele és mindenféle közhivatalt is csak ők viselhetnek. E programpontok alapján született meg 1935. szeptember 15-én a német vér és a német becsület védelméről szóló törvény. Az új birodalmi polgári törvény különbséget tesz az államhoz tartozók és a birodalom polgárai között. A régi liberális felfogás szerint a birodalom minden tagját fajra és vallásra való tekintet nélkül egyforma jogok és kötelességek illetik meg. Ma a birodalom ügyeinek vitelébe csak a német vérű birodalmi polgárok szólhatnak bele.

Természetesen a németeknek a zsidóktól való elkülönítése nem szorítkozhatott csupán közjogi térre. Minden eszközzel meg kellett akadályozni, hogy a német népbe továbbra is zsidó vér jusson. Éppen ezért úgy házassági, mint házasságon kívüli viszonylatban német vérűek és zsidók között minden kapcsolat szigorúan tilos és súlyosan büntetendő. A tilalom ellenére kötött házasságok érvénytelenek. A kevertvérűek helyzetét külön kellett szabályozni. Minthogy ezek se nem zsidók, se nem németek, nem lehet őket sem a zsidókhoz, sem a németekhez számítani. A birodalmi polgári jogot ugyan elnyerhetik, de közszolgálatba nem léphetnek és a nemzeti szocialista párt tagjai sem lehetnek. Gondoskodniuk kellett arról is, hogy a keverékek minél rövidebb idő alatt eltűnjenek. A keverékek egy része a zsidóságba olvad. Akinek két nagyszülője zsidó, német vérűvel csak hatósági beleegyezéssel köthet házasságot. Az újabb adatgyűjtések azt mutatják, hogy kevert vérűek házasságából csak csekély számú utód származik. Az olyan kevertvérű, akinek csak egy nagyszülője zsidó, minden további nélkül házasságot köthet német vérűvel és így felszívódhat a német néptestbe.

,,Mindezeknek a rendszabályoknak távolról sem az a céljuk, hogy a zsidók népiségük miatt talán alárendeltebb helyzetbe kerüljenek, csupán a további fajkeveredést kellett megakadályoznunk, ha a német nép további fennmaradását biztosítani akartuk, mondja Frick. Az életlehetőségektől a zsidókat senki sem fosztja meg Németországban, azonban a német sorsot a jövőben csak németek alakítják majd ki.

Frick miniszter cikkét olvasva, akaratlanul is ajkunkra tolul a kérdés, mikor szabadulunk már meg mi is a zsidó vér- és lélekfertőzéstől?

* * *

Fraknói (Frankl) Vilmos. A Magyar (tartalma és szelleme szerint zsidó) Hírlap egyik legutóbbi számában érdekes helyszíni tudósítást közöl Fraknói-Frankl Vilmos püspök szülőfalujáról. Megtudjuk ebből a cikkből, hogy a püspök zsidó származású és csak két éves korában katolizált. Apja Frankl Sándor, a Hunyady grófok háziorvosa anyja Gersel Johanna volt. Kár, hogy ez a tudósítás nem terjeszkedik ki arra a szóbeszédre is, amely szerint Fraknói püspök egész életében buzgó szombattartó volt és szigorúan megtartotta a rituális étkezési törvényeket.

* * *

Ignotus és az egyetemi ifjúság. Ignotus igazi nevén Veigelsberg Hugó ez a Bécsben élő magyarul író osztrák zsidó újságíró a Magyar (Zsidó) Hírlapba írt egyik talmudízű elmefuttatásában ausztriai példára hivatkozva fegyveres karhatalmat követel a fajvédő eszmék mellett békésen tüntető egyetemi ifjúsággal szemben. Mélyre süllyedhettünk, ha már az 1918-as országpusztítás egyik szellemi vezérharcosa is ilyen hangon merészel írni a magyar egyetemi ifjúságról!

* * *

Antiszemita hullám Dél-Afrikában. A Cél januári számában már röviden beszámoltunk arról,
hogy a dél-afrikai nemzeti ellenzék javaslatot terjesztett a parlament elé
a zsidó bevándorlás eltiltásáról. A javaslatokat azóta a parlament már elfogadta és
azok életbe is léptek. Jellemző az ottani helyzetre Hertzog tábornoknak
az államelnöknek a vita során elmondott beszéde.

Hertzog tábornok hangsúlyozta, hogy a rendszabályokra két okból is szükség van.
Először, mert a zsidók az utóbbi időben csakugyan nagy tömegekben tódultak
Dél-Afrikába, másodszor, mert ez a zsidó bevándorlás a
lakosság körében növekvő elkeseredést szült.

Beszéde más helyén megemlíti az államelnök, hogy a dél-afrikai kormány
Európából figyelmeztetést kapott, hogy óvakodjék a nem kívánatos,
forradalmi elemek beözönlésétől.
Már csak ezért is a legszigorúbb ellenőrzésnek kellett alávetni a bevándorlókat.
A zsidóság számának gyors megnövekedése a nemzsidó lakosság
legszélesebb köreiben egyre fokozódó nyugtalanságot okozott.
Attól kellett tartanunk, hogy ha a bevándorlást nem korlátozzuk,
vérontásra kerül sor. (R. A. K.)

* * *

Franciaországban több a magzatelhajtás, mint a születés.
Az amnesztia-javaslat vitája során Lyon képviselője, Burgeot, azt követelte,
hogy a közkegyelem ne terjeszkedjék ki azokra, akik saját testükön,
vagy akár másokon magzatelhajtást hajtottak végre,
mert ezek a nemzet életbevágó érdekei ellen vétettek.

Burgeot felszólalásában megemlítette, hogy szülész szakemberek véleménye szerint
a városokban sokkal több az abortus, mint a szülés.
Egész Franciaországban évi 500.000-től 1.000.000-ig terjed
az abortusok száma. Lelkiismeretlen, legnagyobbrészt külföldi zsidó orvosok követik el a bűnös beavatkozást. Kövessék Olaszország és Németország példáját, ahol a legszigorúbban büntetik az ilyen bűncselekményeket.

Bizony, e tekintetben a magyar büntető törvénykönyv is sürgős reformra szorul!

* * *

A lengyelek és a zsidókérdés. A vilnai egyetem tanácsa az ifjúság többször megismételt kérését teljesítette, amikor elrendelte, hogy a laboratóriumi gyakorlatok külön tartandók a zsidó és a nemzsidó ifjúság számára.

A vilnai tanács rendélete értelmében a keresztény Jakobinus közkórházba
a jövőben nem szabad zsidókat felvenni, a zsidókórházba
viszont keresztények nem vehetők fel.

* * *

A pusztuló Európa. A legutóbbi népszámlálásoknak a születésekre
vonatkozó megdöbbentő eredményei,
a néphalál fenyegető veszélyét rajzolták fel az európai horizontra.

Anglia. A Morning Post részletesen beszámol arról az előadásról,
amelyet Sir William Beveridge tartott Londonban.
Az előadó véleménye szerint 25 év múlva Angliában valóságos népesedéspolitikai
pánik tör majd ki. A születések hatalmas visszaesése ma még nem tűnik fel,
mert az angol nép elöregedett, de ha a népes, idősebb korosztályok kihalnak,
a hiány egyszerre nagyon is érezhetővé válik.
A lányok, akik majd anyák lesznek, már megszülettek és számuk sokkal kisebb,
mint a mostani anyáké.
Ha ezek a jövendő anyák átlagban ugyanannyi gyermeket hoznak világra,
mint a mostaniak, a népesség számának hanyatlása máris elkerülhetetlen.
Statisztikusok számítása szerint 1976-ban már csak
4 millió 15 éven aluli gyermekre lehet számítani, ilyen irányú fejlődés esetében 100 év múlva
Angliának már csak 20 millió lakosa lesz,
ami pedig egyet jelent a birodalom bukásával.

Franciaország. A milánói ,,La Stampa" munkatársa megrázó képet fest Franciaország
elnéptelenedéséről. Mindenütt üres házakat,
pusztuló falvakat, kihalt provinciákat lát az ember.

A francia nép elöregedése veszedelmes méreteket öltött. Az

50-59 évesek száma 4.5 millió
60-69 évesek száma 3.3 millió
70 évnél idősebbek száma 2.2 millió

Tízmillió ember, az összlakosság egy negyed része 50 évnél öregebb.
Franciaország valóban az ,,aggok menedékháza"!

Ausztria. Czernark volt osztrák közoktatásügyi miniszter a tanköteles gyermekek számának rohamos hanyatlásáról számol be. Vannak falvak, ahol egyetlen gyermek sincs. Ausztriának ez a szomorú dicsőség jutott osztályrészül, hogy a legkisebb születésszámú országok élére került.

Hollandia. Az amszterdami De Tijd című újság egyebek közt így ír: Megdöbbenéssel vettünk tudomást a születésszám nagymérvű visszaeséséről. Ha ez így megy tovább, a holland nép öngyilkosságáról kell beszélnünk...

Mi lesz az európai kultúrával, ha kipusztul hordozója, az európai, a fehér ember?

Ne feledjük, hogy Csonka-Magyarország születési arányszáma messze elmarad az utódállamoké mögött!!!

* * *

Magyar sorsok. Az egyik erdélyi magyar napilap munkatársa megrázó riportban számol be a bukaresti gyárnegyedben élő magyar munkások gyermekeinek sorsáról. Íme néhány sor:

,,M. Anna ötödik elemista, Budapesten született 1924-ben. Az első elemit Brassóban járta, a II.-at Reghinul Sasescben, a lll.-at Ilva-Mican, a IV.-et Bukarestben a Bule vardul Ferdinándon, az V.-et Sosea Pantelimonon (Bukarest).

V. Sándor. 1925-ben született Targu Muresen, az I-II-ik osztályt ott járta,
a III-ik osztályt Bukarest Aparatorii Patrieiben, a IV-V. osztályt a 35. számú elemiben.

K. László, apja magyar állampolgár, munkanélküli vasesztergályos, a 35. számú elemi III. osztályába jár. Az első osztályban 49 tanuló közül másodiknak végzett. Kis aranyérdem jelet kapott és oklevelet, a másodikban 42 tanuló közül elsőnek végzett, kitüntetéssel, nagyarany jelvénnyel, díszoklevéllel és jutalomkönnyvel. A vizsgán külön kiemelték ritka tehetségét".

Az újságíró kérdi tőle: nem volt még bajod az oláh gyerekekkel?

Nekem? Miért? Nem bántanak engem. Az olvasókönyvben ugyan úgy írnak le minket, hogy négyszögletű a fejünk és lókoponyákból isszuk a bort, de a fiúk nevetnek ezen és nem hiszik el. Hogy lehet ez, hiszen neked olyan fejed van, mint nekünk és pohárból iszod a vizet.
mondják nekem..."
 
 
0 komment , kategória:  Bosnyák Zoltán:A tűzvonalból4   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 347
  • e Hét: 1900
  • e Hónap: 13443
  • e Év: 378933
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.