Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2010. évi CLXXXV. törvény/2/
  2011-01-01 15:44:38, szombat
 
  2010. évi CLXXXV. törvény/2/

A médiaszolgáltatási pályázati eljárások előkészítése
49. § (1) A médiaszolgáltatási pályázati eljárások előkészítése érdekében a Médiatanács frekvenciatervek kidolgozására kéri fel
a Hivatalt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felkérésben a Médiatanács meghatározza a mûsorszórási célú frekvenciatervezéshez
szükséges elvi szempontokat, így különösen:
a) a frekvenciahasználat célját,
b) a frekvenciatervezésben alkalmazandó preferenciákat,
c) a frekvenciatervezés ütemezését.
(3) A kidolgozott frekvenciatervnek tartalmaznia kell:
a) a mûsorszóró adók névleges telephelyeit, valamint a telepítés egyéb mûszaki követelményeit,
b) az adókkal várhatóan besugározható ellátottsági körzetet,
c) a Nemzetközi Rádiószabályzat jelölései szerinti frekvenciasávot.
(4) A Médiatanács a frekvenciatervet módosításra visszaadhatja.
(5) A Hivatal a frekvenciatervet a Médiatanács jóváhagyása előtt legalább tizenöt napra közzéteszi. A közzétételről
és annak helyéről a kezdőnapja előtt legalább egy héttel a Hivatal közleményt tesz közzé hirdetményi úton és
a Médiatanács honlapján. A frekvenciatervek közzététele alatt és a lezárását követő további öt napon belül
a frekvenciatervekre bárki írásban - a Médiatanácshoz címzett - észrevételt tehet.
(6) A Médiatanács a közzététel utolsó napjától számított negyvenöt napon belül dönt a frekvenciaterv jóváhagyásáról és
a pályázati felhívás tervezetének előkészítéséről.
(7) A frekvenciatervek és a tervezés elvi szempontjai nyilvánosak, azok a Hivatalnál megtekinthetők.
(8) Médiaszolgáltatási lehetőség megtervezése érdekében a Hatóság költségtérítés ellenében az ügyfél kérelmére is
szolgáltathat adatot, amennyiben a Médiatanács a kérelemben megjelölt vételkörzet tekintetében - médiapiaci és
médiapolitikai szempontok figyelembevételével - a médiaszolgáltatási lehetőség tervezését előzetesen jóváhagyja.
Az így megtervezett médiaszolgáltatási lehetőségre a továbbiakban a pályázati eljárás e törvény szerinti
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A pályázati felhívás tervezete
50. § (1) A Médiatanács a pályázati felhívás előkészítése céljából a pályázati feltételekről pályázati felhívás-tervezetet készít.
A pályázati felhívás tervezetét a Médiatanács hirdetményi úton és honlapján indokolással együtt közzéteszi.
(2) A pályázati felhívás tervezetének közzétételétől számított legkevesebb húsz napon túl, legkésőbb harminc napon
belül a Hivatal nyilvános meghallgatást (a továbbiakban: meghallgatás) tart.
(3) A Hivatal a meghallgatás helyéről és időpontjáról legalább a meghallgatást tíz nappal megelőzően hirdetményi úton
és a Médiatanács honlapján közleményt tesz közzé.
(4) A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban a meghallgatáson szóban vagy írásban, illetve a meghallgatást követő öt
napon belül írásban bárki kérdést intézhet a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehet.
(5) A meghallgatásról nyolc napon belül jegyzőkönyv készül, amely a Hivatalban megtekinthető.
(6) A Médiatanács a beérkezett észrevételek és a nyilvános meghallgatáson elhangzott javaslatok lehetőség szerinti
figyelembevételével a meghallgatást követő negyvenöt napon belül dönt a pályázati felhívás véglegesítéséről.
A pályázati eljárás
51. § (1) Apályázati eljárás - az e törvényben meghatározott kivételekkel - hivatalból, a pályázati felhívás közzétételével indul.
(2) A pályázati eljárás ügyintézési határideje nyolcvanöt nap. A határidőbe nem számít bele a Ket.-ben
meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjától a pályázati ajánlat benyújtásáig terjedő időtartam.
A határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb húsz nappal meghosszabbítható.
A pályázati felhívás
52. § (1) A Médiatanács a médiaszolgáltatási lehetőségek hasznosítására pályázati felhívást ír ki.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a médiaszolgáltatási lehetőség 49. § (3) bekezdés szerinti adatait,
b) pályázati felhívás célját,
c) az eljárás rendjére vonatkozó alapvető szabályokat,
d) a pályázati díj mértékét és megfizetésének módját,
e) a médiaszolgáltatási díj minimális mértékét (médiaszolgáltatási alapdíj), amely alatt - a közösségi
médiaszolgáltatás kivételével - a médiaszolgáltatási jogosultság nem nyerhető el,
f) a pályázati ajánlat benyújtásának formáját, határidejét,
g) a pályázati ajánlat kötelező tartalmát,
h) az értékelési elveket és az értékeléskor figyelembe veendő szempontokat, a pályázati ajánlatok értékelésének
kategóriáit, az egyes értékelési kategóriákhoz rendelt számszerûen meghatározott értékelési keretet, továbbá
az értékelés szabályait, amelyek alapján a Médiatanács dönt a pályázat nyerteséről,
i) a médiaszolgáltatás megkezdésének időpontját,
j) a médiaszolgáltatási jogosultság időtartamát,
k) a pályázati ajánlatra vonatkozó formai követelményeket,
l) a pályázati ajánlat alaki és tartalmi érvényességének feltételeit,
m) a Médiatanács döntése szerinti egyéb feltételeket.
(3) A pályázati felhívás a (2) bekezdésben meghatározottakon túl feltételként tartalmazhatja különösen:
a) a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlati kötöttséget és annak időtartamát,
b) a közszolgálati mûsorszámok meghatározott arányát,
c) a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő mûsorszámok arányát,
d) a nemzeti és etnikai kisebbségi, illetőleg más kisebbségi igények meghatározott mértékû szolgálatát,
e) a hírszolgáltatás kötelezettségét,
f) a hálózatba kapcsolódás, illetve a vételkörzet-bővítés céljára szolgáló pályázati feltételeket,
g) a kiegészítő és értéknövelő médiaszolgáltatás végzésére vonatkozó feltételeket.
(4) A pályázati felhívást a Médiatanács hirdetményi úton és honlapján közzéteszi.
(5) A pályázati felhívást úgy kell kiírni, hogy a közzététel napjától számítva
a) országos médiaszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlat benyújtására legalább hatvan nap,
b) körzeti médiaszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlat benyújtására legalább negyven nap,
c) helyi médiaszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlat benyújtására legalább harminc nap
álljon rendelkezésre.
A pályázati felhívás módosítása és visszavonása
53. § (1) A Médiatanács jogosult a pályázati felhívást az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárási
elvek mentén módosítani.
(2) A pályázati felhívást a pályázati ajánlatok benyújtását megelőző legfeljebb tizenöt napig lehet módosítani.
(3) Apályázati felhívás módosítását a pályázati felhívás közzétételére irányadó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni.
(4) A pályázati felhívás módosítása esetén a Médiatanács köteles a pályázati ajánlat benyújtásának határidejét
meghosszabbítani úgy, hogy az 52. § (5) bekezdés alapján meghatározott határidő a módosított pályázati felhívás
közzétételétől rendelkezésre álljon.
(5) A Médiatanács a pályázati felhívást a pályázati ajánlat benyújtásának határidejét megelőzően legfeljebb tizenöt
nappal - médiapiaci és médiapolitikai szempontok figyelembevételével - visszavonhatja. Ezt a döntését köteles
a pályázati felhívás közzétételével azonos módon közzétenni, valamint megindokolni.
A pályázati díj
54. § A pályázati felhívásra ajánlatot tevő pályázati díjat fizet. A pályázati díj a meghirdetett minimális médiaszolgáltatási díj
öt százaléka. A pályázati díj nyolcvan százaléka a médiaszolgáltatási díjba beszámít
A pályázó
55. § (1) A pályázati eljárásban az a vállalkozás vehet részt
a) amelynek nincs hatvan napnál régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság
által nyilvántartott lejárt adótartozása, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló lejárt fizetési
kötelezettsége, kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban hozzájárult,
b) amely nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási vagy a megszüntetésére irányuló egyéb eljárás alatt, és
c) amellyel szemben a korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárás alapján vállalt mûsorszolgáltatási
vagy hatósági szerződésen alapuló kötelezettségének súlyos megszegését jogerős közigazgatási határozat nem
állapította meg, illetve amelynek a mûsorszolgáltatási vagy a hatósági szerződése felmondásra nem került.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott feltételeknek a pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkező, illetve
a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló bármely vállalkozásnak is meg kell felelnie.
(3) A pályázati eljárásban csak az vehet részt, aki a törvényben megállapított összeférhetetlenségi rendelkezéseknek
megfelel.
(4) Amennyiben egy pályázó olyan - a törvény hatálya alá tartozó - médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik, amely
kizárja a pályázati felhívásban meghirdetett jogosultság elnyerését, pályázati ajánlatot abban az esetben nyújthat be,
ha ajánlata részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetén a szerződés
megkötésének időpontjától a már meglévő médiaszolgáltatási jogosultságáról, illetve ilyen igényéről lemond, vagy
kötelezettséget vállal arra, hogy a korlátozó rendelkezésekbe ütköző helyzetet ugyanezzel a nappal egyéb módon
megszünteti.
(5) A pályázati eljárásban egyidejûleg nem vehetnek részt olyan vállalkozások, amelyek egymásban, vagy egyike
a másikban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve amelyekben ugyanaz a harmadik fél rendelkezik befolyásoló
részesedéssel.
A pályázati ajánlat
56. § A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait:
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát,
ad) elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
ae) vezető tisztségviselőjének, képviselőjének a nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és elektronikus
levelezési címét), továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintát,
b) a pályázó hatályos létesítő okiratát,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy neki vagy a benne tulajdoni részesedéssel rendelkező más vállalkozásnak
milyen nagyságú közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése van a Magyar Köztársaság területén
médiaszolgáltatást végző, illetőleg magyarországi médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban,
d) a tervezett médiaszolgáltatás alapvető adatait:
da) típusát (általános tematikájú vagy tematikus),
db) vételkörzetét,
dc) az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetőséget,
de) jellegét (kereskedelmi, közösségi),
df) a szolgáltatás mûsoridejét, mûsoridő beosztását,
dg) a tervezett kiegészítő és értéknövelő mûsorszolgáltatást,
dh) a médiaszolgáltatás állandó megnevezését és szignálját,
di) vételkörzet-bővítés, illetve hálózatba kapcsolódás esetén ennek tényét,
dj) a tervezett mûsorszerkezetet,
dk) a közszolgálati mûsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő
mûsorszámok közlésére szánt napi, heti, havi minimális mûsoridőt,
dl) a napi rendszeres híradásra szánt minimális mûsoridőt,
dm) a nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális mûsoridőt
e) közösségi médiaszolgáltatás kivételével a médiaszolgáltatási díj mértékére vonatkozó ajánlatot,
f) a médiaszolgáltató üzleti, pénzügyi tervét,
g) banki igazolást arra vonatkozóan, hogy a médiaszolgáltató mûködési költségeinek fedezete legalább a mûködés
első három hónapjára, reklámbevétel nélkül, elkülönített pénzforgalmi számlán a médiaszolgáltató
rendelkezésére áll,
h) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele kapcsolatban nem áll fenn a törvény szerinti kizáró ok, illetve arról, hogy
más, folyamatban lévő pályázati ajánlatának elfogadása esetén nem keletkezne ilyen kizáró ok,
i) a pályázati felhívásban megjelölt egyéb adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat.
A pályázati ajánlatok vizsgálata és alaki érvényessége
57. § (1) A Médiatanács megvizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az alaki és tartalmi érvényesség feltételeinek.
(2) Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
a) a pályázó nem felel meg az 55. § szerinti személyi, részvételi feltételeknek, és az e törvény szerinti
összeférhetetlenségi követelményeknek,
b) a pályázati ajánlat nem a pályázati felhívásban meghatározott határidőben, helyen, példányszámban, formában
és módon került benyújtásra,
c) a pályázati díjat határidőben nem fizették meg,
d) a pályázati ajánlat formailag nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
e) nem, vagy nem megfelelően tartalmazza az 56. § a), da), db), de), e) pontban felsorolt adatokat.
(3) Az alaki érvényességi feltételek körében hiánypótlásnak kizárólag az 56. § b), c), dc), df)-dn), f)-j) pontok tekintetében
van helye.
(4) A hiánypótlás teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a pályázó rendelkezésére. Amennyiben a pályázó
a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a pályázatot úgy kell tekinteni, mintha
már eredetileg is helyes és teljes körû lett volna.
A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő,
a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
A pályázati ajánlat azon elemei
tekintetében, amelyek a pályázati felhívás alapján értékelésre kerülnek, hiánypótlásnak nincs helye.
(5) Alakilag érvénytelen pályázati ajánlat esetén a pályázati díj ötven százaléka visszajár.
Pályázati nyilvántartás és alakilag érvénytelen pályázat
58. § (1) A Médiatanács az alakilag érvényes pályázati
ajánlatot benyújtó pályázókat - a benyújtási határidő lejártától számított
negyvenöt napon belül - hatósági nyilvántartásba veszi
(a továbbiakban: pályázati nyilvántartás). A pályázati
nyilvántartásba vételről a Hivatal a résztvevővé vált pályázókat értesíti,
és a pályázati nyilvántartásba vett pályázók
listáját a Médiatanács honlapján közzéteszi.
(2) Az 57. § (2) bekezdés alapján alakilag érvénytelen pályázat esetén
a Médiatanács a pályázó pályázati nyilvántartásba
vételét végzéssel megtagadja. A nyilvántartásba vételt megtagadó végzés
megszünteti az eljárásban a pályázó ügyféli
minőségét. A pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés ellen
- jogszabálysértésre hivatkozással - a végzés
közlésétől számított nyolc napon belül felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Ítélőtáblától.
A bíróság az ügyben, szükség
esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz.
A Fővárosi Ítélőtábla végzése
ellen fellebbezésnek helye nincs. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtása esetén a Médiatanács a pályázati
eljárást - a bíróság jogerős döntéséig - felfüggeszti. A Médiatanács eljárást
felfüggesztő végzésével szemben önálló
jogorvoslatnak helye nincs.
(3) Amennyiben a Médiatanács az alaki érvénytelenségi okot a pályázati
nyilvántartásba vételt követően, a pályázati
ajánlat érdemi elbírálása során észleli, a pályázat alaki érvénytelenségét
külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázat
érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.
A pályázati ajánlat tartalmi érvényessége
59. § (1) A pályázati ajánlat tartalmi érvényességének vizsgálatakor a Médiatanács a pályázati nyilvántartásba vett pályázó
pályázati ajánlatát összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli, vizsgálja annak
megalapozottságát.
(2) Ha a pályázati ajánlat tartalmilag hiányos, a Médiatanács hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlásra az 57. §
(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Ha a pályázati ajánlat nem egyértelmû, a Médiatanács a pályázótól
az esélyegyenlőség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás-kérés teljesítésére a kézbesítéstől
számított tizenöt nap áll a pályázó rendelkezésére. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban
megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.
(3) A pályázati ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben
a) a pályázati felhívás szerinti értékelési szempontként megjelölt vállalások körében érthetetlen vagy egymásnak
ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák a pályázati
ajánlat érdemi értékelését,
b) a pályázati ajánlat a Médiatanács megítélése szerint lehetetlen,
túlzottan magas vagy alacsony mértékû, illetőleg
kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz,
illetve olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan
vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek ellentmondanak
a Médiatanács rendelkezésére álló tényeknek,
adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik a pályázati kiírásban foglalt
szempontrendszer szerinti értékelést,
c) a pályázati ajánlat megalapozatlansága miatt nem alkalmas
az e törvényben, illetve a pályázati felhívásban
meghatározott célok elérésére, megvalósítására, vagy
d) a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi követelményeknek
nem tesz eleget.
(4) A Médiatanács a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön
végzéssel nem állapítja meg, a pályázati ajánlat
tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.
(5) Tartalmilag érvénytelen pályázati ajánlat esetén a pályázati
díj ötven százaléka visszajár.
A pályázati ajánlat értékelése
60. § (1) A pályázati ajánlatok értékelésére a pályázati felhívásban
meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor.
Az értékelési szempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető
tényezőkön kell alapulniuk, a pályázat
tárgyával, illetőleg a hatósági szerződés lényeges feltételeivel összhangban kell állniuk.
Az egyes szempontok nem
eredményezhetik a pályázati ajánlat ugyanazon tartalmi elemének többszöri értékelését.
(2) A Médiatanács a bírálati szempontokkal összefüggő ajánlati
elemmel kapcsolatban a pályázati felhívásban jogosult
meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető.
(3) Az értékelés elveinek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek
és arányosnak kell lenniük.
(4) A pályázati ajánlatokat a pályázati felhívásban meghatározottaktól
eltérően értékelni nem lehet.
A pályázati eljárás megszüntetése
61. § (1) A Médiatanács végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben
a) a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat,
b) a pályázati eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény,
feltétel folytán okafogyottá válik, így különösen abban
az esetben, ha a pályázati felhívást követően a hazai vagy
a nemzetközi gazdálkodási környezet nagymértékben
megváltozik, illetve a pályázati felhívás kiírásakor fennálló - gazdasági,
jogi, frekvenciagazdálkodási,
médiaszolgáltatási piaci - körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak,
c) a Médiatanács mérlegelése szerinti médiapolitikai szempontok,
illetve az e törvényben vagy a pályázati
felhívásban rögzített alapelvek, célok a pályázati eljárás
lefolytatásával nem biztosíthatóak, vagy
d) a Médiatanács a benyújtott pályázati ajánlatok és a rendelkezésre
álló információk alapján megállapítja, hogy
egyetlen pályázó pályázati ajánlata sem felel meg az e törvényben foglalt céloknak és alapelveknek, illetve
bármely pályázó nyertessé nyilvánítása veszélyeztetné a frekvenciakészlettel, mint állami tulajdonnal való felelős,
rendeltetésszerû, hatékony gazdálkodást.
(2) A Médiatanács az (1) bekezdés szerinti döntését a pályázókkal öt napon belül közli, valamint a pályázati felhívással
azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.
A pályázati eljárás eredménye, az eredmény közzététele, a pályázati ajánlatok nyilvánossága
62. § (1) A Médiatanács hatósági határozatban állapítja meg
a) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és
b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét
(2) Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi
szempontból érvénytelen.
(3) Nyertessé kizárólag olyan pályázó nyilvánítható, amely
a pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan
megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban meghatározott részvételi feltételeknek.
(4) A Médiatanács az (1) bekezdés szerinti döntését a pályázati
nyilvántartásban szereplő pályázókkal öt napon belül közli,
valamint a pályázati felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.
(5) A Médiatanács (1) bekezdésben meghatározott határozatával szemben
a határozat közlésétől számított tizenöt napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálat kérhető
a Fővárosi Ítélőtáblától azzal, hogy a határozat
meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével
a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha
az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal aztnemközölték,
illetve arról addignemszerzett tudomást.
(6) A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Ítélőtábla háromtagú tanácsban,
a kereset benyújtására
meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül bírálja el.
A Fővárosi Ítélőtábla határozatával
szemben fellebbezésnek, perújításnak, felülvizsgálati kérelemnek nincs helye.
(7) A pályázati ajánlatban szereplő adatokról a Médiatanács
a szerződés megkötéséig harmadik személynek nem adhat
tájékoztatást.
(8) Alakilag és tartalmilag érvényes, de nyertessé nem nyilvánított pályázati
ajánlat esetén a pályázati díj nyolcvan
százaléka visszajár.
Hatósági szerződés
63. § (1) A 62. § (1) bekezdés b) pont szerinti határozatnak a nyertessé
nyilvánított pályázóval történő közlésével egyidejûleg
a Médiatanács a pályázat nyertesével való hatósági
szerződéskötés érdekében hivatalból hatósági eljárást indít.
E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban
a pályázat nyertesenemvesz részt, vagy a hatósági szerződés
megkötését akadályozza, az (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési
határidőn túl a hatósági szerződés
nem köthető meg, ez esetben a Médiatanács
az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást
megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.
(3) Helyi médiaszolgáltatásra vonatkozó pályázat esetén,
ha egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve pályázati
követelményeknek, a Médiatanács megköti a hatósági szerződést.
(4) Amennyiben a 62. § (5) bekezdés szerint
a Fővárosi Ítélőtábla eljárását kezdeményezték, a hatósági szerződés
a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntéséig nem köthető meg.
A Fővárosi Ítélőtábla felülvizsgálati eljárásának időtartama
a hatósági eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele.
(5) A Médiatanács a 187. § szerint bírságot szabhat ki,
amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja,
vagy a hatósági szerződést nem köti meg.
(6) A Médiatanács a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából,
a hatósági szerződés megkötésének
akadályozásából származó valamennyi költség viselésére,
megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.
(7) A hatósági szerződésben meg kell határozni a médiaszolgáltató
kötelezettségei teljesítésének megállapításához
szükséges információk előállítására, őrzésére, hozzáférhető
állapotban tartására és közlésére vonatkozó feltételeket.
(8) Amennyiben a hatósági szerződésben meghatározott időpontig
a médiaszolgáltatás nyújtására - a nyertes pályázó
érdekkörében felmerült ok miatt - nem kerül sor,
a Médiatanács jogosult a hatósági szerződésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a hatósági
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
(9) A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben megállapított
médiaszolgáltatási díjat negyedévenként előre köteles
megfizetni. A médiaszolgáltatási jogosultság elnyerésekor a médiaszolgáltatási
díjat fél évre előre kell megfizetni.
(10) Amennyiben a médiaszolgáltató a médiaszolgáltatási
díj bármely részének megfizetésével késedelembe esik, vagy
a díjfizetést elmulasztja, a Médiatanács jogosult a hatósági
szerződésben meghatározott jogkövetkezmények
alkalmazásán túlmenően a hatósági szerződést tizenöt napos határidővel felmondani.
(11) A hatósági szerződésben meg kell határozni a szerződésszegés következményeit,
továbbá a szolgáltatás legfeljebb
harminc napig terjedő felfüggesztésének feltételeit.
(12) A médiaszolgáltató a pályázati ajánlatában vállalt
időtartamban és mûsoridőben a mûsoridő-beosztás szerint, saját
megkülönböztető azonosítási jelét használva, a vállalt
mûsorstruktúrának megfelelő mûsor sugárzására jogosult és
köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel,
eszközökkel vagy hírközlési szolgáltató
(mûsorszóró) szolgáltatás közremûködésével.
A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő mûsorszóró, szétosztó
tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges,
de ez nem érinti a jogszabályokban
meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget.
(13) A 49. § (8) bekezdés szerinti eredeti igénylő
a pályázat nyertesétől az adatszolgáltatással és tervezéssel kapcsolatban
felmerült indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.
Hálózatba kapcsolódás, vételkörzet-bővítés, szerződésmódosítás
64. § (1) A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók
együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt.
A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók
hatósági szerződéseit.
(2) Közösségi médiaszolgáltató csak közösségi
médiaszolgáltatóval kapcsolódhat hálózatba. Országos médiaszolgáltató
nem lehet hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltató.
(3) Nem engedélyezhető a hálózatba kapcsolódás,
a) ha a hálózatba kapcsolódó körzeti vagy helyi médiaszolgáltató
saját médiaszolgáltatása nem éri el naponta
a négy órát,
b) ha a médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkeznek
a Médiatanács felé,
c) ha a médiaszolgáltató vagy a médiaszolgáltatók bármelyike
a hálózatba kapcsolódás következtében nem felelne
meg a 71. §-ban foglaltaknak,
d) ha a hálózatos médiaszolgáltató és a hálózatba kapcsolódó
médiaszolgáltató vételkörzete több mint húsz
százalékban fedi egymást,
e) ha a hálózatba kapcsolódás következtében a médiaszolgáltató
a pályázati ajánlatában tett eredeti vállalásaitól
jelentősen eltérne.
(4) A Médiatanács a vételkörzet-bővítésről kérelemre indult hatósági eljárásban dönt.
A Médiatanács a kérelem
engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltató hatósági szerződését.
(5) A vételkörzet-bővítés engedélyezésének feltétele,
hogy a médiaszolgáltató azonos jellegû jogosultságainak
vételkörzetei legfeljebb negyven kilométeres távolságban legyenek egymástól.
(6) Nem engedélyezhető a vételkörzet-bővítés,
a) ha a médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjtartozással rendelkezik a Médiatanács felé,
b) ha a médiaszolgáltató a vételkörzet-bővítés következtében nem felelne meg
a 71. §-ban foglaltaknak.
(7) Vételkörzet-bővítéssel nem jön létre új jogosultság.
A kibővített vételkörzetû jogosultság érvényességi ideje nem
változik, a teljes jogosultság a kibővített alapjogosultság lejártáig érvényes.
A médiaszolgáltatónak a teljes
vételkörzetben ugyanazt a mûsort kell sugároznia a teljes mûsoridőben.
(8) Ha a médiaszolgáltató vételkörzete a mûsorterjesztő
rendszerrel elért lakosságszám növekedése, vagy hálózatba
kapcsolódás, vagy vételkörzet-bővítés miatt helyiről körzetire,
vagy körzetiről országosra növekszik, a Médiatanács
azzal a feltétellel módosítja a hatósági szerződést,
hogy a médiaszolgáltató eleget tesz a megnövekedett vételkörzetû
médiaszolgáltatásra irányadó, e törvényben foglalt követelményeknek.
(9) A Médiatanács a médiaszolgáltató kérelmére - médiapiaci
és médiapolitikai indokok alapján, illetve a nyomós
közérdekre tekintettel - a meglévő médiaszolgáltatási jogosultság
helyett pályázati kiírás nélkül a frekvenciasáv,
illetve a frekvencia tekintetében hasonló feltételekkel, a médiaszolgáltatási
lehetőségek jegyzékében szereplő más
médiaszolgáltatási jogosultságot kínálhat fel.
A módosítás a médiaszolgáltatási jogosultság időtartamát nem érinti.
Az ideiglenes médiaszolgáltatás
65. § (1) A Médiatanács kérelemre - médiapiaci és médiapolitikai
szempontok figyelembevételével - ideiglenes, legfeljebb
harminc napra szóló hatósági szerződést köthet
a) olyan helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására,
amelynek a frekvenciatervét a Médiatanács a 49. §
(5) bekezdés alapján közzétette, azonban hatósági szerződést még nem kötött,
vagy
b) amelyre más már médiaszolgáltatási jogosultságot szerzett,
de a jogosult médiaszolgáltatása az ideiglenes
médiaszolgáltatás befejezését követő hatvan napon belül nem kezdődik meg.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét,
b) a kérelmező vállalkozás hatályos létesítő okiratát,
c) a tervezett mûsoridőt napi, heti vagy havi bontásban,
d) a mûsortervet,
e) a tervezett ideiglenes médiaszolgáltatás kezdő és befejező napját,
f) az (1) bekezdés b) pont szerinti kérelem esetén a médiaszolgáltató
nyilatkozatát a médiaszolgáltatás
megkezdésének napjáról.
(3) A kérelmet a benyújtástól számított tíz napon belül kell elbírálni.
Amennyiben a kérelem nem felel meg
a (2) bekezdésben foglaltaknak, a Médiatanács hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
A hiánypótlás teljesítésére
a kézbesítéstől számított öt nap áll a kérelmező rendelkezésére.
A hiánypótlási határidő jogvesztő, elmulasztása
esetén a Médiatanács a kérelmet elutasítja.
A Médiatanács a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a kérelem
benyújtásának napja és a tervezett ideiglenes médiaszolgáltatás
kezdőnapja között legalább harminc nap időköznem
telik el.
(4) Ha a médiaszolgáltatási lehetőségre több kérelmet nyújtanak be,
akkor a Médiatanács a kérelmeket érkezésük
sorrendjében bírálja el. Amennyiben a korábban érkezett kérelem alapján
a Médiatanács hatósági szerződést köt,
a később érkezett kérelem elbírálására az (5) bekezdésben foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell, és szükség esetén
fel kell szólítani a kérelmezőt a (2) bekezdés e) pont szerinti
időpontok módosítására.
(5) Ideiglenes hatósági szerződést
a) ugyanazzal a vállalkozással évente egyszer,
b) azonos közigazgatási területen évente három alkalommal lehet kötni.
Az ideiglenes hatósági szerződések
időtartama között legalább tizenöt napnak el kell telnie.
(6) Az ideiglenes médiaszolgáltatásra feljogosított médiaszolgáltató
más médiaszolgáltatóval hálózatba nem
kapcsolódhat, vételkörzet-bővítést nem kezdeményezhet.
(7) Ideiglenes hatósági szerződés alapján a közösségi médiaszolgáltatónak
nem kell médiaszolgáltatási díjat fizetni.
(8) Az (1)-(7) bekezdés alkalmazása során
a 71. §-ban szereplő előírásokat nem kell figyelembe venni.
(9) Az (1) bekezdésben megjelölt ideiglenes médiaszolgáltatási
idő nem hosszabbítható meg.
(10) Amennyiben az audiovizuális médiaszolgáltatási jogosultság
2010. január 1. és a Dtv. 38. § (1) bekezdésben rögzített
céldátum között úgy jár le, hogy az a 48. § (5) bekezdés alapján nem újítható meg,
a Médiatanács a médiaszolgáltató
kérelmére - a jogszabályban az audiovizuális médiaszolgáltatók
mûsorterjesztése digitális átállásának céldátumára
megjelölt határidőig - a médiaszolgáltatási jogosultságra ideiglenes
hatósági szerződést köthet.
(11) Amennyiben a rádiós médiaszolgáltatási jogosultság úgy jár le,
hogy az a 48. § (5) bekezdés alapjánnem újítható meg,
és a pályáztatási eljárás során döntés még nem született,
a Médiatanács a korábban jogosultsággal rendelkező
médiaszolgáltatóval, annak kérelmére,
a nyertes pályázóval történő hatósági szerződés megkötése napjáig, de
legfeljebb hatvan napos időtartamra ideiglenes hatósági szerződést köthet.
(12) A (10)-(11) bekezdés alkalmazása során az (1)-(5) bekezdés,
valamint a (9) bekezdés nem alkalmazható.
IV. FEJEZET
KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÁS
66. § (1) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás
a) egy meghatározott társadalmi, nemzeti és etnikai kisebbség,
kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy
b) egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra,
kulturális mûsorszámok elérésére
irányuló különleges igényeit szolgálja ki, vagy
c) mûsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás
83. §-ban meghatározott céljait szolgáló
mûsorszámok kerülnek közzétételre.
(2) A lineáris közösségi médiaszolgáltatást nyújtó
médiaszolgáltató médiaszolgáltatási szabályzatában meghatározza
a) tevékenységének célját,
b) azon kulturális területeket, témákat, amelyek bemutatását vállalta,
c) a közszolgálati médiaszolgáltatás azon céljait, amelyek szolgálatát vállalta,
d) az általa szolgálni kívánt közösséget vagy közösségeket
(társadalmi csoportot vagy meghatározott földrajzi
területen élőket),
e) amennyiben az (1) bekezdés a)-b) pontnak megfelelően egy meghatározott
közösség igényeit szolgálja ki, úgy
e közösséget, valamint a kifejezetten e közösségnek szóló mûsorszámok minimális,
százalékos arányát a mûsoridő
egészéhez viszonyítottan.
(3) A médiaszolgáltató a közösségi médiaszolgáltatásra vonatkozó törvényi
rendelkezéseknek való megfelelésről és
médiaszolgáltatási szabályzat betartásáról évente beszámol a Médiatanácsnak.
(4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:
a) rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség híreiről,
illetve egyéb hírszolgáltatást is végez,
b) kulturális mûsorszámokat tesz közzé,
c) törekszik a hallási fogyatékkal élők igényeinek
figyelembevételére audiovizuális médiaszolgáltatás esetében,
d) audiovizuális médiaszolgáltatás esetén a magyar, illetve európai
mûsorkvótákra vonatkozó, 20. § szerinti
előírások szerint mûködik, ide nem értve a független
mûsorkészítőkre vonatkozó mûsorkvótákat,
e) legalább naponta négyórányi mûsoridővel rendelkezik,
beleértve a képújság időtartamát is,
f) legalább hetente négyórányi mûsoridőben az adott naptári évben általa készített,
szerkesztett és első ízben
bemutatott (nem ismételt)mûsorszámot tesz közzé,
g) mûsoridejének több mint kétharmadában köteles
a 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló
mûsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált
közösségnek szóló hírmûsorszám, politikai tájékoztató
mûsorszám, kulturális mûsorszám és az egyéb,
nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is,
h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei mûsorszámok
bemutatására szánt mûsoridejének legalább ötven
százalékát magyar zenei mûsorszámok bemutatására fordítja.
(5) A helyi vagy körzeti médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatásként
való elismerése a Médiatanács
médiaszolgáltatási pályázati nyertességről szóló döntésében vagy
a Médiatanácsnál külön e célból kezdeményezett
eljárásban, a Médiatanács határozata alapján történik meg.
Ezen eljárás a médiaszolgáltatásnak a 42. § szerinti
nyilvántartásba vételét követően a médiaszolgáltató által kezdeményezhető.
A Médiatanács eljárása során
megvizsgálja a már mûködő, vagy indítani kívánt médiaszolgáltatást
és annak médiaszolgáltatási szabályzatában
foglaltakat az (1)-(4) bekezdés szerinti kritériumoknak való megfelelés céljából,
majd hatvan napon belül hatósági
határozatot hoz. Országos médiaszolgáltatást nem lehet
közösségi médiaszolgáltatásként elismerni.
(6) Az (5) bekezdés alapján történő elismerést
követően a Médiatanács legalább kétévente - új szolgáltatás esetében
az első év után is - részletes, legalább hét mûsornapra kiterjedő -
vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja
a médiaszolgáltató mûködését, amelynek érdekében az
az általa közzétett mûsorszámokkal, illetve
a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles.
Amennyiben a Médiatanács
megállapítása szerint a vizsgált médiaszolgáltatás nem felel meg
a lineáris közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek,
úgy határozatával visszavonja a közösségi médiaszolgáltatásként való elismerést.
V.FEJEZET
A PIACI KONCENTRÁCIÓ MEGELÕZÉSE ÉS
A JELENTÕS BEFOLYÁSOLÓ EREJÛ MÉDIASZOLGÁLTATÓK
A médiapiaci koncentráció megelőzésére vonatkozó általános szabályok
67. § A lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók
piaci koncentrációja a sokszínû médiapiac fenntartása,
valamint a tájékoztatási monopólium létrejöttének megakadályozása
céljából e törvény keretei között korlátozható.
68. § (1) A legalább harmincöt százalékos éves átlagos közönségaránnyal
rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató,
a lineáris rádiós médiaszolgáltató, valamint a lineáris audiovizuális
és lineáris rádiós piacon együttesen legalább
negyven százalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltató,
a médiaszolgáltató bármely
tulajdonosa, és a médiaszolgáltató bármely tulajdonosában
befolyásoló részesedéssel rendelkező személy vagy
vállalkozás
a) új médiaszolgáltatást nem indíthat, médiaszolgáltatást
végző vállalkozásban részesedést nem szerezhet, és
b) köteles médiaszolgáltatásai mûsorstruktúrájának módosításával,
a magyar mûsorszámok, a független
mûsorkészítők által előállított mûsorszámok arányának növelésével,
vagy egyéb módon intézkedéseket tenni
a médiapiac sokszínûségének növelése érdekében.
(2) Az (1) bekezdés a) pont esetében, amennyiben a
médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által
érintett médiaszolgáltató médiaszolgáltatást végző
vállalatban részesedést kíván szerezni, a Médiatanács a 171. §
szerinti eljárásában a szakhatósági hozzájárulást köteles megtagadni.
(3) Az (1) bekezdés b) pont esetében a sokszínûség növelésére
irányuló intézkedések meghatározása érdekében
a médiaszolgáltató kérelmére a Médiatanács a médiaszolgáltatóval
- legalább egyéves időtartamra szóló - hatósági
szerződést köthet, amely eljárásban a Médiatanácsnak joga van
mérlegelni a médiaszolgáltató által vállalni kívánt
kötelezettségek elfogadását. Ilyen irányú kérelem a Médiatanács
70. § (7) bekezdésben meghatározott hatósági
határozatának közlésétől számított harminc napon belül
terjeszthető elő. Amennyiben a hatósági szerződés
- a megegyezés elmaradása miatt - a 70. § (7) bekezdésben
meghatározott hatósági határozat közlésétől számított
három hónapon belül nem jön létre, akkor a Médiatanács
az eljárást végzéssel megszünteti.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott hatósági szerződés
létrejöttének hiányában a Médiatanács 70. § (7) bekezdésben
meghatározott hatósági határozatának közlésétől számított
hat hónapon belül a médiaszolgáltató köteles
a médiapiac sokszínûségének növelése érdekében tervezett
intézkedéseinek jóváhagyása iránti kérelmet benyújtani.
A Médiatanács a kérelem jóváhagyása iránti eljárásban azt vizsgálja,
hogy a bejelentett intézkedések alkalmasak-e
a korábbi tájékoztatási monopólium csökkentésére, a médiapiac
sokszínûségének és a plurális tájékoztatás
növelésére. E kötelezettség késedelmes teljesítése esetén
a Médiatanács eljárási bírságot szab ki.
(5) Amennyiben a kérelem megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek,
azt a Médiatanács határozatával jóváhagyja.
(6) Kétség esetén a médiaszolgáltatót terheli annak bizonyítása,
hogy a tervezett intézkedések megfelelnek
a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(7) Amennyiben a Médiatanács a tervezett intézkedéseket nem hagyja jóvá,
erről határozatot hoz, amelyben
meghatározza, hogy azok miért nem megfelelőek
a (4) bekezdésben foglalt elvek érvényesülése szempontjából.
(8) A (7) bekezdés szerinti esetben a médiaszolgáltató köteles
a Médiatanács által megállapított határidőben, de
legfeljebb harminc napon belül - a Médiatanács (7)
bekezdésben szereplő határozatába foglalt szempontokat
figyelembe véve - új intézkedéstervezetet benyújtani.
E kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiatanács
eljárási bírságot szab ki. Amennyiben ezen új kérelemben
foglalt intézkedések sem megfelelők a (4) bekezdésben
foglalt feltételek szempontjából, úgy a Médiatanács
a 185-187. § szerint jogkövetkezményt alkalmazhat.
(9) AMédiatanács a határozatával jóváhagyott intézkedések
teljesítését általános hatósági felügyelet keretében ellenőrzi.
(10) A lineáris audiovizuális és lineáris rádiós piacon együttesen elért
éves átlagos közönségarányt az (1) bekezdés
összefüggésében úgy kell meghatározni, hogy a lineáris audiovizuális és a lineáris rádiós piacon külön-külön elért éves
átlagos közönségarány százalékban kifejezett mértékét össze kell adni.
A jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározása
69. § (1) JBE médiaszolgáltatónak minősül a legalább tizenöt százalékos
éves átlagos közönségaránnyal rendelkező lineáris
audiovizuális médiaszolgáltató és lineáris rádiós
médiaszolgáltató feltéve, hogy legalább egy médiaszolgáltatásának
éves átlagos közönségaránya eléri a három százalékot.
(2) A 32. §-ban és a 38-39. §-ban a JBE médiaszolgáltató számára
előírt kötelezettségek teljesítését a Médiatanács
rendszeresen ellenőrzi.
(3) A 68. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott éves átlagos
közönségarány mérésére vonatkozóan a Hatóság külső
vállalkozóval szerződést köthet. A szerződő felet nyílt
pályázati eljárás keretében kell kiválasztani. A szerződés
előkészítésekor és a pályázati eredmény meghatározásakor
a Hatóság együttmûködik a médiaszolgáltatókkal.
A szerződésben meg kell határozni a közönségarány-mérés módszerét,
szakmai kritériumait, valamint az eredmények
auditálásának rendjét.
(4) A Hatóság a közönségarány mérésének módszertanát,
illetve a médiaszolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves
átlagos közönségarányát internetes honlapján közzéteszi.
A médiapiaci koncentráció megelőzésére és a jelentős
befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók
meghatározására irányuló eljárások szabályai
70. § (1) A Médiatanács a médiapiaci koncentráció
megelőzésére és a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló
eljárások lefolytatása érdekében a koncentráció fokának megítélése
szempontjából jelentős (a továbbiakban:
releváns) piaci tényeket és körülményeket - így különösen
médiaszolgáltató előző naptári évi átlagos
közönségarányát - a Ket. szerinti hatósági ellenőrzési
eljárásban a (2)-(12) bekezdés szerinti eltérésekkel vizsgálja.
(2) A Médiatanács a hatósági ellenőrzési eljárásban a releváns
tények és körülmények tisztázása érdekében
a médiaszolgáltatókat végzéssel adatszolgáltatásra kötelezheti.
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs,
az a hatósági ellenőrzést esetlegesen követő, a médiapiaci koncentráció
megelőzésére, illetve a JBE médiaszolgáltatók
meghatározására irányuló eljárásban hozott érdemi
döntés elleni jogorvoslatban támadható.
(3) Az adatszolgáltatásnemvagynemmegfelelő teljesítése
esetén a Médiatanács - a 175. § (8) bekezdése szerint - eljárási
bírságot szabhat ki. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás
nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Médiatanács
ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő
bírsággal sújthatja - ismételt jogsértés esetén sújtani köteles -
a jogsértő médiaszolgáltató
45. § (1) bekezdés ad) pont szerinti tisztségviselőjét vagy bejelentett képviselőjét is.
(4) A közönségarány meghatározásánál figyelembe kell venni,
illetve a közönségarányhoz hozzá kell számítani
a) a médiaszolgáltató által szolgáltatott valamennyi,
a Magyar Köztársaság területén terjesztett lineáris
médiaszolgáltatásnak,
b) az érintett médiaszolgáltató befolyásoló részesedése mellett
mûködő médiaszolgáltatók Magyar Köztársaság
területén terjesztett lineáris médiaszolgáltatásainak, és
c) az érintett médiaszolgáltató bármely tulajdonosának,
vagy tulajdonosa tulajdonosának befolyásoló részesedése
mellett mûködő médiaszolgáltató Magyar Köztársaság területén terjesztett
lineáris médiaszolgáltatásainak
közönségarányát.
(5) Amennyiben a Médiatanács a hatósági ellenőrzés alapján megállapítja,
hogy a médiapiaci koncentráció
megelőzésére, illetve a JBE médiaszolgáltatók meghatározására
irányuló eljárás lefolytatására okot adó körülmény
fennáll, akkor a Ket. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően
kizárólag az eljárás végzésben történő megindításáról dönt.
(6) Amennyiben a hatósági ellenőrzés alapján a Médiatanács azt állapítja meg,
hogy a korábban hozott (7) bekezdés
szerinti határozatban azonosított médiapiaci
koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett
médiaszolgáltató, illetve a (7) bekezdés szerinti határozatban, illetve
a (10) bekezdés szerinti hatósági szerződésben
azonosított JBE szolgáltatók köre nem változott,
akkor az eljárás megindítását mellőzi.
(7) A Médiatanács a médiapiaci koncentráció
megelőzésére, illetve a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló
eljárásában hatósági határozatban azonosítja
a 68. § szerinti, a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó
szabály által érintett médiaszolgáltatót, illetve
a 69. § szerinti JBE médiaszolgáltatót, valamint dönt a korábban
határozatban azonosított e minőségének megszüntetéséről.
(8) A JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló
eljárásban hozott határozatban a Médiatanács a JBE
médiaszolgáltatót a 32. § és a 38-39. § alapján terhelő
kötelezettségek pontos tartalmát is meghatározza az ott foglalt
mérlegelési szempontok figyelembevételével.
(9) A médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve
a JBE szolgáltatók meghatározására irányuló eljárásban hozott
határozat felülvizsgálatára a 163. §-ban foglaltakat kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Médiatanács jogerős
határozatának felülvizsgálatát az ügyfél, illetve
az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással
a Fővárosi Ítélőtáblától kérheti a Médiatanács határozata ellen
indított kereset indításával. A Fővárosi Ítélőtábla
a keresetet peres eljárásban, harminc napon belül bírálja el.
(10) A JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárásban
a Médiatanács határozathozatal helyett hatósági
szerződést is köthet a médiaszolgáltatóval a médiaszolgáltató
JBE azonosításáról, illetve a JBE médiaszolgáltatót
a 32. § és a 38-39. § alapján terhelő kötelezettségek pontos tartalmáról.
Ez esetben a 32. § és 38-39. §-ban foglalt
kötelezettségek megállapításának mérlegelési szempontjaitól
a felek eltérhetnek azzal, hogy a JBE médiaszolgáltató
az ott foglalt kötelezettségek teljesítése alól a hatósági
szerződésben sem mentesíthető.
(11) A médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve
a JBE médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárását
- a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Médiatanács minden
év szeptember 30. napjáig lefolytatja. A JBE
médiaszolgáltatók meghatározásánál az előző naptári év átlagos
közönségarányát kell figyelembe venni. A JBE
médiaszolgáltatót terhelő kötelezettségeknek a JBE médiaszolgáltató
a Médiatanács döntését követő év január 1-től
köteles eleget tenni. A Médiatanács médiapiaci koncentráció megelőzésére,
illetve a JBE médiaszolgáltatók
meghatározására irányuló eljárásában hozott határozata, illetve a megkötött hatósági
szerződés mindaddig
hatályban marad, amíg ugyanezen tárgyban a következő évben folytatott
eljárás eredményeként meghozott
következő határozat, illetve hatósági szerződés hatályba nem lép.
(12) Az (1)-(11) bekezdés alkalmazásában árbevétel alatt az eljárás
résztvevőjének médiaszolgáltatási tevékenységgel
kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevételét kell érteni.
A hatósági vagy mûsorszolgáltatási szerződéssel médiaszolgáltatási jogosultságot
szerző analóg
lineáris rádiós médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójára vonatkozó szabályok
71. § (1) Aki hatósági vagy mûsorszolgáltatási szerződés alapján analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult,
az egyidejûleg legfeljebb
a) egy országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás,
b) két körzeti és négy helyi analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás, vagy
c) tizenkét helyi analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás
végzésére rendelkezhet jogosultsággal.
 
 
0 komment , kategória:  2010. évi CLXXXV. törvény/2/  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 347
  • e Hét: 1900
  • e Hónap: 13443
  • e Év: 378933
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.