Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A ghettótól – a trónig
  2011-01-02 15:37:11, vasárnap
 
 
Várady Gyula: A ghettótól - a trónig

III. Magyarország történelmi küldetése.

Vagy a zsidóság megy vissza a ghettóba,
vagy az eddigi államalkotó keresztény fajok
a legrémesebb hekatombákon keresztül a katakombákba!

E kétségbeesett korszaknak nincs más választása,
ebből a rémes helyzetből nincs más kibontakozás,
ebből az enervált, narkotikus álomból, nincs más felébredés!

Hogy a zsidóság ilyen hermetice el tudja zárni az ő antiszociális terveit
a nagyközönség figyelme elől és hogy oly kevesen látnak be az ő világcéljai mögé,
az nem csodálni való;
hisz ők kétezer év óta álarcot viselnek és legsajátosabb politikai terveiket:
a lépésről-lépésre való előrehaladást,
a nemzedékről-nemzedékre átöröklő gyűlöletet,
mindig ügyesen tudták elrejteni a jelszavak és az általános érdekek kulisszái mögé;
a világáramlatokat mindig ők idézték föl és mindig ők indították meg,
melyek évszázadok óta mindig közelebb vitték a célhoz az ő hajójukat.
A nemzetközi karaván mindig egyenes vonalban haladt az ő világcéljai felé és
hogy a figyelmet elterelje magáról, mindig a kellő pillanatban dobott oda a vak
és siket tömegnek egy-egy hangzatos jelszót,
melyet az a tömeg elkapott, összeveszett rajta,
a nemzetközi karaván pedig haladt tovább-tovább...
És most elérkezett a döntő pillanathoz...
Azután megfontolandó az is, hogy

a zsidóság világpolitikai terveinek világot átfogó nagysága s
az azok megvalósítására felhasznált és mozgásba hozott eszközöknek
ezerfélesége miatt valóban nem csodálni való,
ha, tanácstalanul vívódik és gyámoltalanul szóródik szét az átlagos,
szegény gyarló emberi lélek!

Mindezek megfontolása után világosan és határozott körvonalakban domborodik ki
minden gondolkodó ember előtt

Magyarország történelmi küldetése.

Magyarországnak élére kell állania egy világmozgalomnak,
mely a világ-kataklizma 24 órájának utolsó perceiben

a zsidó világszervezettel szemben életre hívja az egész földön
az államalkotó fajok és nemzetek világszövetségét,

ezt a nagy szolidaritást, mely egyedül veheti fel a harcot a most
a zsidók által a szabadkőművesek világszervezetének
hamis cége alatt megalakított “népek ligájával", “népszövetséggel" stb.,
melyek mögött és által egyedül és kizárólag
a zsidó világpolitika érdekei érvényesülnének.

A keresztény fajoknak és nemzeteknek e világszövetsége,
mint politikai tényező által pedig késedelem nélkül életre hívandó
a föld összes államalkotó nemzeteinek
“szent szövetsége"
a Magyarországon egyelőre szerencsésen elhárított,
de Oroszország fölött úrrá lett s onnan az egész világot állandóan
fenyegető zsidó világuralmi törekvés ellen,
melynek minden zsidó az államalkotó fajok között ma ügynöke,
holnap kémje és a neki otthont adó fajnak árulója.

Ha most, midőn a trianoni zsidóbékét még nem tartják
Magyarországra nézve az anyagi és erkölcsi kifosztás
“ultima ratio"-jának
és újabb szorító csavarokkal akarják kínpadra feszíteni
szegény magyar nemzetünket;
ha most, midőn területi integritásunk megrablása után
alkotmányjogi és erkölcsi integritásunkat is kikezdették:

ha Magyarország,
mely ma még politikai tényező s mely ma egyedüli akadálya
az európai szovjetköztársaságok megalakulásának,
ha Magyarország a teljesen zsidó kezekbe jutott
nemzetközi diplomácia tüntető mellőzésével,
egyenesen az államalkotó keresztény népekhez és nemzetekhez
egy kiáltványt intézne,
persze az elkerülhetetlen radikális óvintézkedések után,

mely a legutóbbi idők letűnt igazságai és tanulságai alapján
a fenyegető zsidó világuralom borzalmas veszedelmére és
ezzel kapcsolatban a zsidó világtervekre,
mint megsemmisülésének és feldaraboltatásának egyedüli előidézőire elszántan,
komolyan és férfiasan rámutatna: vajon nem fordítaná-e felénk ez az elszánt,
de tőlünk minden erkölcsi és anyagi eszközzel kierőszakolt fellépés,
a történelmi kényszerűségnek és igazságnak ez
a csodálatraméltó feltárása a föld összes államalkotó népeinek figyelmét
és rokonszenvét, annál is inkább,
mert Magyarország szava azokról a magaslatokról hangzanék,
ahová Magyarország az elől a vízözön elől menekült,
amely vízözön ugyanazokkal
a veszélyekkel fenyegeti a többi keresztény fajokat és államokat is?

A rossz túlhajtásából származik legtöbbször a történelemben
a jó győzelme.
Magyarországnak világtörténelmi küldetése van.

És ennek a küldetésnek, ennek az elhivatásnak minél elszántabb,
hívebb és önfeláldozóbb betöltése adhatja vissza egyedül
ennek a ragyogó múltú, de ma dermedt és apatikus nemzetnek lelki erejét és
ezeréves pozícióját az államalkotó fajok jövendő nagy egyensúlyában.
Ennek a történelmi küldetésnek betöltése, mint a gyűjtőlencse a napsugarakat,
ismét össze fogja gyűjteni a magyarság lelkében szunnyadó
ezeréves immanens nemzeti erőket és ezzel be fogja kapcsolni
Magyarországot a föld keresztény nemzeteinek a szellemi, erkölcsi,
anyagi és nemzeti fölszabadulásért és megújhodásért folyó egyetemes
nagy versenyébe.
Megtelítjük tartalommal az üres jelszóvá devalválódott
keresztény újjászületést s kimozdítanók kormányunkat is arról a holtpontról,
ahol világnézet hiányában alkotó ereje fennakadt;
fel fogunk emelkedni világtörténelmi hivatásunk
nagy feladatainak napsugaras magaslataira.
Párisban és Londonban csak a magyarországi fehérterrort és
a világzsidóságnak ellenünk való többi rágalmait veszik ma tudomásul
és hogy
milyen eredménnyel, mutatja elhagyatottságunk és elszigeteltségünk,
mutatja valutánk teljes leromlása.
Azokon kívül, akik kárörömmel nézik vergődésünket,
senki ma a földön nem törődik velünk és tragédiánkkal.
A külföld hangulata irántunk ma még ellenségesebb és kedvezőtlenebb,
mint volt a béketárgyalások idején, mert ma nemcsak a proletárdiktatúra bukása
miatt reánk halálosan fenekedő világzsidóság engesztelhetetlen gyűlölete lebeg felettünk,
hanem a nyugati államok katholikus rétegeié is,
akik sokat vártak és semmit, vagy nagyon keveset kaptak tőlünk.

Helyzetünk “peccatum originale"-ja ott keresendő,
hogy belső ellenségeinket elmulasztottuk teljesen lefegyverezni akkor,
amikor azt
a becsületes Európa tapsai közt tehettük volna

s ehelyett nagy lendülettel és nagy vehemenciával indultunk el
a rekrisztianizáció útján, aztán

a szükséges világnézet általános hiányában

egyszer csak megálltunk és ma sem hidegek,
sem melegek nem vagyunk,
tehetetlenül vergődünk a két ellenséges világnézet mesgyéjén,
nem tudva megtenni a világmegváltó lépést,
mely felénk fordítaná a világkereszténység sóvár figyelmét.
A kezdeményezéshez meg volt az erőnk és bátorságunk,
melyet az elmúlt helyzet rémülete és a felszabadulás nagy szalmalángja szült;

de a megkezdett úton való haladásra nincsenek meg sem
a nagy koncepcióink, sem a nagy államférfiaink, sem a nagy világnézetünk,
sem meggyőződésünk, talán még elszántságunk sincs.

Nem tudjuk magunkat reászánni, sem a világzsidóság elszánt semmibevevésére,
ignorálására, sem a világkereszténység elszánt és következetes felvilágosítására,
amire pedig az átélt borzalmas idők nagy tanulságai alapján nemcsak jogunk,
de bizonyára isteni küldetésünk is van. Nem tudjuk belátni,
hogy politikai emelkedésre és megértő támogatásra
csak ebben az egy irányban számíthatunk.
Míg az egymással élet-halálharcban vívódó két világnézet mesgyéjén balanszírozunk,
míg el nem szánjuk magunkat a pozitív haladás határozott vonalú irányára,
míg nevetséges és szánalmas pozörjeink, az ántánt kegyét hajhászva,
a zsidósággal kacérkodnak, szóval míg teljesen bele nem éljük magunkat
isteni küldetésünkbe, addig nem lesz sem belső, sem külső békénk.
A Magyarország által megindítandó világmozgalom gazdag és
céltudatos gondolatvilágától várja ma megváltását, felfrissülését,
a külföldi államok egyformán gúzsba kötött, narkotizált és tétlenségre bénított
egész kereszténysége.
Ennek az életrevaló és az életre támaszkodó világmozgalomnak,
mint pozitív politikának céljai világosak, egyszerűek és megfoghatók,
csak az értük való küzdelemnek kell mozognia mindig erkölcsi magaslatokon.
Ha a világzsidóság egy kétezeréves kultúrát,
egy kort és egy világot akar szédelgéssel,
hazugsággal és vérszomjas gyűlölettel rombadönteni és rabszolgaságba kényszeríteni:

Magyarországnak az átélt véres idők nagy tanulságai alapján
gondviselésszerű joga és küldetése van arra,
hogy ezt a kort és ezt a világot kijózaníthassa, felvilágosíthassa,
megmentse és megszabja a jövendő haladás irányát

minden idők és minden nemzetek számára, arról a magaslatról,
ahová ismétlem Magyarország a világzsidóság által felidézett vízözön elől
menekült és amely vízözön ugyanazon veszélyekkel és elnyeléssel fenyegeti
a többi összes államalkotó fajokat is.
Én úgy látom a helyzetet, hogy a nyugati zsidóság
Közép-Európa összezavarásának heves vágyától vezettetve
és elragadtatva előbb-utóbb oly követelésekkel fog Magyarországgal
szemben előállani,
hogy tisztán nemzeti becsületünk védelmében,
mikor már minden el van tőlünk rabolva, ezen az egyen kívül,
minden önfegyelmezésünk és önlegyőzésünk mellett is

egyszer kényszerítve leszünk mégis kilépni a porondra.

Ez a sorsdöntő pillanat, ha előbb nem,
akkor mindenesetre be fog következni,
mikor arról lesz szó, hogy

milyen álláspontot fog elfoglalni Magyarország az általános leszerelés
és lefegyverzés kérdésével szemben? Mert ha ez a leszerelés valóban
megvalósíttatnék és ez megnyerné a “népszövetségek",
"népligák" jóváhagyásán kívül az összes hatalmak beleegyezését is,
úgy ez a leszerelt Magyarországot mai csonka alakjához kötné örök időkre
és lehetetlenné tenné számára még a reményét is annak,
hogy amit árulás által elveszített,
azt valaha is becsületes fegyvereivel visszaszerezhesse!!

Ezt Magyarországnak mindenesetre még idejekorán meg kell előznie,
tudva azt, hogy mi makulátlan nemzeti becsületünk
leszámításával alig rendelkezünk ma egyéb erőkkel.

Ezt a nemzeti becsületet, ezt a szeplőtelen nemzeti öntudatot kell
ma Magyarország és az
emberiség reneszánszának szolgálatába állítanunk.

Abban a homályban és ebben a zavarban, amelyben ma az emberiség él,
a hazugságnak,
a szédelgésnek és
szemfényvesztésnek ebben a sötét korszakában nagy világosság,
de nagy teher is
a magyar nemzeti becsület;
talán ugyanaz,
ami Krisztus Urunk vállain a kereszt volt:
és talán van is valami valószínűség ebben az összehasonlításban,
ha Magyarországnak az ő makulátlan nemzeti becsületével az
ő világfölényes tiszta nemzeti öntudatával,
az ő évezredes világhíres erkölcsi bátorságával és elszántságával,
melyekhez képest minden más fegyver bátran lekicsinyelhető,
sikerülne

megváltania

a fenyegető zsidó világrémtől

a többi összes államalkotó fajokat!

 
 
0 komment , kategória:  A ghettótól – a trónig  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 241
  • e Hét: 791
  • e Hónap: 12334
  • e Év: 377824
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.