Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
az antikrisztus árnyéka 6.rész
  2011-01-17 10:38:26, hétfő
 
 
Ritter Gaston:
A zsidóság és az antikrisztus árnyéka VI. rész - Vége.

III. Ez alkalommal még nem.

A zionizmus az ő világmeghódító-tervével már fölfegyverzi janicsárjait
az általános-rohamra: t. i. a szabadkőműveseket és légióit.
De ez alkalommal még nem sikerült nekik. Isten tervében a világ még nem érett meg
az Antikrisztus számára.
Ember tervez, Isten végez! Tavasz lesz még egyszer!
Hideg őszi szelek korbácsolják az öreg tölgy ágazata közé a zuhogó esőt,
vadul tombolnak a viharok a magas sziklán épült templom falai körül.
Ha már az ősz ily keményen köszönt be, mit fog hozni a kegyetlen, hosszú tél?
És mégis,
már ma is kihalljuk a vihar zenéjéből lágy hangját a kedves dalnak:
Tavasz, tavasz lesz még egyszer!
Hónapok múlva az öreg tölgy ágai ismét zsenge zöldbe borulnak.
Tavasz lesz mégis!
lehet odakiáltani a népeknek,
melyeket most jéghideg viharok és fagyok próbálnak meg és kínoznak a kétségbeesésig.

Így hirdetik azt öreg, sárgult lapjai a misztikának és a kegyelemben részesített látnokok.
A következő nemzedékeknek vigaszul hagyták hátra az elkövetkezendő súlyos
megpróbáltatások nehéz óráira ezeket a jámbor írásokat,
bizonyítékául annak,
hogy nem vak véletlen, hanem egy örök mindenható Hatalom irányítja a világtörténelem
folyását
Azokra az időkre, melyekben mi élünk,
úgy látszik egész sereg jövendölés készült.
Mohón kapunk utánuk, kutatunk az írások között és kicsendül belőlük a dallam:
tavasz, tavasz lesz számunkra ismét!

A jámbor, buzgó lelkipásztornak,
Holzhauser Bertalannak, aki 1658. május 20-án halt meg,
Európa jövőjéről csodálatos látomásai voltak,
melyekben a maguk nemében sok hasonlatosság van
a sz. János apostol által írt Titkos Jelenések könyvében és egyenesen
az Apokalypsis magyarázó-látomásai lehetnek.

Többek között ezt írja:
Ezek után nyugatról szélvihart láttam (Németország fölött) jönni...
Azután mintegy békét láttam és az emberek azt hitték,
hogy béke van és győzelem.
Emellett emberek és nyelvek hosszú láncolatát és jöttek és fölülkerekedtek
és mintegy azt lehetett vélni, hogy vége van a birodalomnak...
Aligha téves felfogás,
ha az ember ezt a látomást a világháború Németországra való rossz
kimenetelének tekinti.
A látomásban azután fordulat következik a politikaiból a kulturálisba,
a szabadkőművesség Krisztus elleni előtörése Oroszországon keresztül.
Mit, a szabadkőművesség Oroszországból?
Ez ostobaságnak tűnik.
És mégis!

Magyarázatul álljon itt Wichtl:
Világszabadkőművesség, világforradalom,
világköztársaság című könyvének 24. fejezete:
Világkapitalizmus, zionizmus, bolsevizmus, szabadkőművesség.
Ma a világbankok és a szabadkőművesség vezetői
nyíltan összedolgoznak
az állítólag antikapitalista világforradalom vezetőivel...
Megfigyeléseink közben lépésről-lépésre láttuk,
hogy a nagykapitalisták és a proletár politikusok egyenesen megható
egyetértésben dolgoznak együtt...
Legrosszabbul áll Oroszország ott
(1928-ban) 550 bolseviki gyakorolja a rémuralmat,
ezek közül 447 zsidó.
Hasonlóan
majdnem mindegyik proletárvezérhez, Szovjetoroszország
két legnagyobb zsarnoka szintén szabadkőműves...
1917. dec. 24-én a tiszteletreméltó Roziéres páholy testvér
az Art et travail páholyban Parisban,
nagy dicsőítő beszédet tartott a szabadkőműves-testvérekről,
Leninről és Trotzkyról...

A gazdasági-program csak csalétek a proletár számára...

Ebből az Oroszországból indul ki a fő kulturális támadás
a kereszténység ellen,
melyre vonatkozóan, vigasztalóan olvassuk Holzhausernál:
És mégsem maradtak fölül.
Jézus legyőzte őket, hogy mindenki megismerje, hogy erő,
hatalom, győzelem és uralom az Úrnál van...
Az Úr volt egyedül,
Ki igaz hadvezéreinek harcát vezérelte...

Oly hatalmas lesz
a fölülemelkedés és a győzelem a zionista szabadkőművesség fölött,
hogy mindenkinek föl kell ismernie:

Itt Isten működött közre!

Mivel a Titkos Jelenésekben csaknem azonos részek vannak,
mint amilyenek Holzhauser látomásaiban tárulnak elénk,
azért érdekesség szempontjából utalunk rá:

És láttam a tengerből egy állatot fölszállni...
és hadat visel...
és le fogja győzni...
és a föld lakói örvendezni és ujjongani fognak... (13. fejezet) ...

És harcolni fognak a Bárány ellen,
de a Bárány le fogja őket győzni,
mert Ő az urak Ura és a királyok Királya...

Erős az Isten, Ki ítélkezni fog...

Holzhauser a továbbiakban így értesít látomásairól:

Ezek után békét láttam az egész országban és láttam,
ahogy a gyilkosok elmenekültek és
ahogy Krisztus keresztjének ellenségei tönkrementek...
Nyugalom állott be...
És láncot kovácsolnak a béke biztosítására,
nagy és csodálatos láncot,
mely az egész világot és lakóit az egységbe fogja fogni...
Tehát tavaszi zene hangzik felénk Holzhauser látomásaiból,
egy fénylő cél,
mely megér még egynéhány áldozatot.

Odáig az út tövisek között fog vezetni és meglehet,
hogy a világ ennek egy részét már megtette,
a hátralevőn még át kell vándorolnia.
Sz. Brigitta (megh. 1373. júl. 23-án),
kinek jövendölései közül már több nagyszerűen beteljesedett, hirdeti nekünk:

Az ötödik fejedelem föláldozott bárány,
de nem makulátlan, kinek vére sok szomorúságra fog okot adni és romlásra...
(Ferenc Ferdinánd főherceg.)
A hatodik királyon megmutatom neked,
hogy ő a tengert és földet nyugtalanná fogja tenni.
Birodalmát szomorúságban fogja hátrahagyni.
(Vilmos császár.)
És nemcsak ezt a birodalmat fogom megpróbálni, hanem sok nagy várost,
mert egy éheset fognak felkölteni, mely el fogja nyelni,
amit ők bevitték
(kommunizmus).
Az esztelenek fognak kormányozni és az öregeknek és bölcseiknek
nem fog szabadni a fejüket fölemelni.
Becsület és igazság le lesznek taposva, míg nem jön el az,
ki haragomat ki fogja engesztelni...

Niederbronni Eppinger Erzsébet,
(szül. 1814-nen)
akinek jövendölései szintén kitűnőeknek bizonyultak,
mondja,
hogy egyes területeket különösen nehéz megpróbáltatások fogják érni,
mialatt máshol nyugalom és rend lesz.
...Ezek alatt a gonosz napok alatt megmutatják
a hit és vallásosság értékének megbecsülését, ha látni fogják a békét,
mely azokon a helyeken uralkodik,
ahol ezeket az erényeket gyakorolják...
Tehát az a terület, amely vallástalan materializmussal van megáldva hasonlíthatatlanul több megpróbáltatásban fog részesülni.

Különös vizsgálatnak lett
az úgynevezett lehnini-jóslat alávetve.
Eddig az Észak-Németországban fekvő Lehnin nevű kolostor egyik
jámbor apátjának tulajdonították.
A legújabb kutatások Habsburg Rudolf vejét találják szerzőjének,
ki a lehnini kolostorba vonult vissza és itt halt meg,
szentség hírében.
Valószínűleg tőle származik az a különös, titokzatos 100 latin hexaméter,
melyekben
a német királyok és császárok jövő sorsát megírta.

II. Vilmos császárról és idejéről így ír:
Az viseli a jogart,
ki törzséből az utolsó lesz, Izrael elvetemült gonosztettet művel,
melyet a halállal fog kelleni jóvátenni.
Itt valószínűleg a zsidók világmeghódító programja értendő,
melynek keresztülviteléhez semmi gonosztett sem látszik túl nagynak számukra.

Tovább így hangzik;
A pásztor visszakapja a nyájat és Németország a királyt.
Nem örül az idegen...
Itt úgy látszik a Hohenzollerek bukását festi,
majd a zsidók által vezetett bolseviki forradalmat és annak balsikerét.
Németországnak mindenesetre nehéz időkön kell keresztülmennie,
míg ismét eljut odáig,
hogy fölvegyen egy lelkipásztort és egy királyt.
A tavasz előtt még egy nagyon jeges téli utat kell megtenni.
Természetes,
hogy a kétségbeesésből való fölemelkedéskor a nép meg fog emlékezni azokról,
akik a hideg,
fagyos éjszakába, kivetették, a zsidókról.

Hasonló hangokat üt meg Rembord Bernát látnok.
(Szül. 1689-ben.)
Az emberek gúnyolni fogják Istent, ha kocsik fognak mindenfelé szaladni,
anélkül
hogy élő állatok húznák és ha az úthosszat a madarak röpte után fogják kiszámítani...
Az emberek fogják a madarakat és a levegőben fognak röpülni...
Mert ekkor a nagyravágyás,
élvhajhászat és fényűzés a ruházatban oly nagy lesz,
hogy Isten meg fogja büntetni a világot.
Nagy jajgatás lesz azután
a hegyvidékek országaiban ez időtájt...
Ti hegyvidéki országok, figyeljetek!
Uralkodóházatok a magasból hirtelen le fog hanyatlani.
(Hohenzollern.) ...
Hogyha Mondorfnál a Rajnán hidat vernek
(1918. nov.-ben ott hidat vertek, amikor a németeket Franciaországból kiverték). ...
Köln szent városa borzalmas csatát fog látni.
Sok idegen népet gyilkolnak itt le és ők itt hitükért küzdenek...
Ebben az időben
Németországban nem lesz többé zsidó.
És azután a földön boldog, jó idő fog következni.
Isten dicsérete fog lakni a földön és nincs már háború, mert a vizek fölött...
Ha az emberek most ki is gúnyolnak engem,
azért mégis el fog jönni az idő, amikor szavaimat igaznak fogják találni.

Mindenütt csaknem ugyanazzal a képpel találkozunk:
kultúrharc,
melybe belejátszanak a zsidók, nagy megpróbáltatások és azután mégegyszer szép idők,
zsidómentes Németország!

Holzhauser nagy hadvezérről szól.
Sz. Brigitta azt mondja róla,
aki haragomat (Istenét) ki fogja engesztelni és Rembord egyenesen egy császárról beszél:
Aki ekkor a császári koronát viseli,
az lesz a férfiú,
akit a világ remélt.
Római császárnak fogják nevezni és a világnak békét fog adni...
A jövendő nagy uralkodóba vetett hit mindenütt megvan,

de sehol sincsen megnevezve,
hogy milyen nemzetből fog származni.

Belley testvér, egy francia, (megh. 1830-ban)
a következőt látta:
Hirtelen szörnyűséges dolgok tárultak elém...
Zűrzavaros hangokat hallottam a fekete felhőből, melyek kiáltották:
Éljen a vallás és a nagy uralkodó, kit nekünk szánt Isten.
Egyidejűleg nagy csata folyt,
oly dühös,
hogy az ember hasonlót még nem látott.
A vér úgy folyt, mint mikor esik,
különösen dél felől északnak...
Ennek a harcnak az ideje nem fog 3 hónapnál tovább tartani.
A gonosz többsége ezalatt el fog pusztulni és akik túlélik,
meg fognak ijedni a fenyítéktől,
úgy,
hogy nem tehetnek másként, minthogy fölismerjék Istent és imádjuk mindenhatóságát.

És az Egyház sorsa ezeknek a hideg téli viharoknak ideje alatt?
Holzhauser a titkos kinyilatkoztatásokat és vele együtt az egyházi idő végét
hét korszakra osztja,
7 fejezetre.

Az utolsó (7.) korszak az Antikrisztus kora.
Ezt megelőzi,
mint hatodik a nagy uralkodó ideje és a szent pápáé,
de ezt a szép korszakot meg fogja előzni a borzasztó ötödik,
melyet ő,
mint a nagy szomorúságok, egyházi és szociális szorongattatások,
az Egyház és papság üldöztetésének korát jellemzi,
melyben istentelenség és erkölcstelenség arcátlanul terpeszkednek.

Az ötödik korszaknak
ezeket a bajait a hatodik hirtelen és csodálatosan el fogja távolítani.
Miután az ötödik korszak kimondhatatlan szerencsétlenséget okozott,
a katolikusokat elnyomták,
az Egyházat és szolgáit elűzték és úgy bántak velük, mint a megvetettekkel,
miután a fejedelemségeket kipusztították,
az alattvalókat leigázták és minden összeesküdött köztársaságok létesítésére,

a hatodik korszakban
a Mindenható keze által csodálatos változás fog történni,
amelyet senki sem tud emberileg megmagyarázni.
Mert az a hatalmas uralkodó,
Istentől küldetve, buzgólkodni fog az igazságért.
Minden népek jönni fognak,
hogy Istent, az ő Urukat, imádják... amíg eljön az, akinek jönnie kell,
a kárhozat fia,
amikor a sátán újból szabadon lesz bocsátva.

Akaratlanul is emlékezetünkbe jutnak sz. Máté evangéliumából
az Úr Jézus szavai:
És megölnek titeket és gyűlöletben lesztek minden nemzetnél
az Én nevemért. (Máté, XXIV. 9.) ...
És az egész világon hirdettetni fog az ország ezen evangéliuma...
és akkor eljön a vég. (Máté, XXIV. 14.)

Sz. Hildegard mondta ezekről az időkről többek között:
Az emberek odalesznek a fölötte való csodálkozástól és be fogják ismerni,
hogy eddig még hasonlót nem láttak...
A zsidók is be fogják ismerni hogy régen eljött Az,
Akinek megjöttét oly sokáig tagadták...

Zsidók és tévhitűek hangosan fognak ujjongani és kiabálni:

Végre elközeleg saját megigazulásunk.
A tévedések kötelékei leestek lábunkról.

A hívők serege jelentékenyen meg fog szaporodni a pogányok odaözönlésével...

Agredai Mária azt mondja:
Azt a kinyilatkoztatást nyertem,
hogy Szűz Mária közbenjárására még minden tévtan el fog tűnni.
Sz. Brigitta,
a görögök visszatérését tudatja.
Az orvoli remete pedig az angolokra vonatkozóan mondja:
Ebben az időben a tengernek egy nagy népe fog kétharmadrészben visszatérni az igaz hitre.

És Grignon de Montfort Lajos azt mondja:

Szűz Mária a Leghatalmasabbnak birodalmát ki fogja terjeszteni az istentelenek,
bálványimádók és mohamedánok fölé...

Csak nemrégiben figyelmeztetett egy tudós a Schildwache-ban
Ezekiel próféta 38. és 39. fejezetére és megállapította,
hogy ez a szovjet sorsát,
az orosz-kommunisták istentelen mozgalmát tárgyalja.
Istennek a büntetése arra az időre esik,
amikor Izrael a népek közül összeszedetik és Isten által ismét visszavezettetik Palesztinába,
ahol Izrael is meg fogja ismerni üdvét
(a Megváltót):
És nem rejtem él többe orcámat előttük, mivel hogy kiöntöttem
az Én Lelkemet Izrael egész házára, úgymond az Úr Isten.
(Ezekiel, 39. 29.)
(Vesd össze szt. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelével, 9. 27.)

A büntetés azonban,
melyet Ezekiel próféta előre lát és leír, borzalmas lesz:

És lőn az Úr beszéde énhozzám, mondván:

Ember fia! fordítsd orcádat Góg ellen, Magóg földe ellen,...
Togorma háza észak táján...
Ezeket mondja az Úr Isten:
Aznap tanácsok ötlenek szívedbe és igen gonosz gondolatokat fogsz gondolni és
azt mondod:
elmegyek a nyugovókhoz és bátorságban lakókhoz,...
hogy ragadományokat foglalj...
És fölmégy az én népeimhez,...
mint a felhő,
hogy ellepjed a földet. Te utolsó napjaidban leszesz és elhozlak téged az én földemre,
hogy a nemzetek megismerjenek Engem,
mikor megszenteltetem benned, óh Góg, az ő szemeik előtt...

Mert az napon nagy rengés leszen Izrael földén;
és megrémülnek színem előtt a tenger halai...
és összeroskadnak a hegyek...
És összehívom ellene minden hegyemen a fegyvert, úgymond az Úr Isten,
kinek-kinek fegyvere az ő atyjafia ellen lesz irányozva.
És megítélem őt mirigyhalállal és vérrel,
sebes záporral és igen nagy jégesővel...

Nem hagyom többé megfertőztetni Nevemet;

és megtudják a nemzetek, hogy én vagyok az Úr Isten...
Íme eljő és megleszen, úgymond az Úr Isten;
ez az a nap, melyről szólottam...

És leszen az napon:
Gógnak nevezetes temetőhelyeit adok... a vándorok völgyét napkeletre a tengeri felé,
mely álmélkodásba ejti az átmenőket, és eltemetik ott Gógot és minden ő sokaságát és
a völgy góg sokaság völgyének fog hivatni...
hét hónapig temeti őt,
hogy megtisztítsák a földet;
tetemei pedig őt, mind a föld népe...
És férfiakat rendelnek,
kik a földet szüntelen bejárják, hogy fölkeressék és eltemessék azokat,
kik még a föld színén maradtak vala,...
keresni pedig hét hónap múlva kezdik el...
Mondd minden szárnyas állatnak és minden madárnak...
Gyűljetek össze,
hogy húst egyetek és vért igyatok... esztek kövérséget megelégedésig és
isztok vért megrészegülésig az áldozatból melyet én szerzek nektek...
És megmutatom dicsőségemet a pogányok között,
és meglátja minden nemzet ítéleteimet,
melyet tartok...
És megtudják a pogányok,
hogy öngonoszsága miatt fogatott meg Izrael háza, mivelhogy elhagytak Engem
s Én elrejtettem tőlük orcámat...
Az ő tisztátlanságuk és vétkök szerint cselekedtem velők...
Most visszatérítem Jákobot a fogságból...

Ezekiel, 38. I. 2. 6. 10. II. 12. 16. 19. 20. 21. 22.
és Ezekiel 39. 7. 8. II. 12. 13. 14. 17. 19. 20. 23. 24. 25.)

Talán éppen Isten terve Izraellel;
az antiszemitizmus az odavezető utat már egyengette.
A materialista-kommunizmusban a zsidók a vezetők,
az istentelen-mozgalomban is.
Ha ez Isten ítélőszéke elé kerül, akkor a zsidók a népek ítélőszéke elé kerülnek és
ezek majd megmutatják nekik az utat az ígéret földjére.

Tehát még sokat,
nagyon sokat, szomorút és vigasztalót kell a világ történelmének átélnie.
Előttünk,
mostani világépítők és történelemcsinálók előtt tisztán áll,

hogy a zionizmus nem fog célt érni;

ez alkalommal félre fog sülni;

és Isten kezéből visszahatás fogja őket érni, amely számunkra és számukra az
oly hideg téli viharok után ismét tavaszi levegőt és tavaszi örömöket fog hozni.

Az igazak kedvéért megrövidíttetnek ezek a napok
(a szükség és kín napjai),
ígéri az Úr.
Ez erről a megpróbáltatásról is szól.
Azért most minden keresztény igyekezzen minden erejét
megfeszítve az egészre vetni magát,
hogy tényleg legyen és ne csak látszólag,
hogy biztosítsa magának a kiválasztottságot.
Öltsétek föl a hit vértezetét:
imát, bűnbánatot, a felebaráti szeretet cselekedeteit,
a jó és legjobb példa adását,
mindenben és mindenkinek!

Rossz cselekedetek a rossz elvét erősítik, a jó cselekedetek a jó elvét.
Mindenki közreműködik az egyik, vagy a másik oldalon.
Semlegesség ezen a területen nincsen.
Aki nincs velem, ellenem van!
Aki nem tartozik az építők közé, az a rombolók közé tartozik.
Minden kereszténynek az építők közé kellene most tartoznia!

 
 
0 komment , kategória:  az antikrisztus árnyéka 6.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 540
  • e Hét: 4777
  • e Hónap: 11498
  • e Év: 376988
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.