Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
az antikrisztus árnyéka 5.rész
  2011-01-17 10:44:06, hétfő
 
 
Ritter Gaston: A zsidóság és az antikrisztus árnyéka V. rész

8. Csakhamar.

Először mondja meg nekünk Juda,
hogy ő hogyan érti, azután meg fogjuk neki mondani,
hogy mi hogyan vélekedünk.
1925 nyarán egy berlini zsidó nyaralt a Hochtesch egyik hegyi falujában.
Önhittségével csakhamar a falu lakóinak rosszindulatát vonta maga ellen,
sőt hisztérikus dühkitörései miatt a falu fiatalsága játékot kezdett űzni Ábrahám fiával.
Egy ilyen visszatetsző jelenet alkalmával,
ez a zsidó egyszer kifakadt:
Várj csak, te csőcselék!
20 év múlva másként fogtok ti vetünk beszélni és mi másképpen veletek!

1918-ban a magyar tanácsköztársaság kikiáltásakor
a zsidók túl hangosan ujjongtak:

Béla a mi királyunk!
Így az eszmének mégis le kellett szivárognia már a zsidó nép legalsóbb rétege közé is,
hogy sejtelmesem eljöttnek érzi hatalmi időszakuk elérkeztét.
Zion bölcse nem hagy minket efölött kétségben:

Célunk közel van előttünk, ezt nyugodtan lehet mondani.
Csak még rövid darabja az útnak és a szimbolikus (jelképes) kígyó köre,
népünk jelképe, bezárul.
Ha ez a gyűrű bezárul, minden államot körül fog fogni erős csavarok módjára...
Csakhamar mindenütt nyugtalankodások és csődök lesznek...
és minden el lesz pusztítva a dühöngő nép ütlegei által. (III. o. 3. 4.)

Azután ezt fogjuk a népeknek mondani:
eddig minden balul ütött ki, ti mind sokat szenvedtetek.
Mi azonban most végre el akarjuk távolítani minden bajok okozóját, t.i.:
az államhatárokat, valutakülönbséget, a nemzetiségeket. (X. 4.)

Kényszerítenünk kell továbbá az ellenséges kormányokat,
azoknak az intézkedéseknek a meghozatalára,
melyek a mi nagyszabású tervünkre nézve, mely már végefelé közeledik,
előnyösek. (VII. 5.)

Valójában már nem feküsznek előttünk akadályok.
Vezetőségünk olyan magasan áll minden korlát fölött,
hogy már nagyzás nélkül diktatúrának nevezhetjük.(XI. 7. 8.)

Ez a szétszóródás a népeik között immár a világuralom küszöbéig vezetett minket.
Az épület befejezése felé közeledik. (XI. 7. 8.)

Talán el fog múlni még egy egész évszázad,
amíg a meglévő kormányformák teljes használhatatlanságának beismerése általánossá lesz...
és uralmunk végleges fölállítását elő fogja idézni. (XV. 1.)
Ez a beszéd elhangzott 1897-ben!

De az alkotmányok eltávolítása előtt is bekövetkezhetik a mi világuralkodónk elismerése...
ha a folytonos zavargások által gyötrött népek, általunk fölbujtva,
e kiáltásban törnek ki:
Adjatok nekünk egy közös uralkodót, aki mindnyájunkat egyesít és
az örökös perpatvar okozóit, az államhatárokat eltávolítja és jogot
és békét hoz nekünk. (X. 24. 26.)

Ezért nem tudunk hát kilábolni a krízisek áradatából!
Ismerjük a kínzókat,
kiknek a harcosok hekatombái lettek föláldozva 4 esztendős szörnyű öldöklésben;
a kínzókat,
kik tőlünk még egyre új hekatombákat kívánnak,
hogy a népek ne jussanak lélegzetvételhez.

Láthatatlanul működik egy ismeretlen gonosz szellem közöttünk.
Ennek a láthatatlan megmarkolásnak egész Európa,
az egész világ gyámoltalanul ki van szolgáltatva.

Egy európai,
sőt világforradalom tornyosul szemünk előtt,
tornyosul mindnyájunk ellen. A proletárok ezt a gigászi forradalmat
saját érdekükben vélik csinálni.
Mögöttük azonban ördögi démonok vigyorognak és gúnyolódnak:

Ti dolgoztok és vesződtök és azt hiszitek, hogy magatoknak hatalmát és uralmat szereztek.
Ha, ha!
Hiú ábránd!
Csupán Ahasvernek,
a vén zsidónak szereztek hatalmat, nyereséget és világuralmat!
Nektek is, proletárok, föl fog nyílni a szemetek és akkor olyanok lesztek,
nem, mint az Isten, nem, hanem, mint a rabszolgák.

Azonban még nem ütött ennek az órája,
amelyből szt. Pál megírta:

Senki ne ámítson el titeket bármi módon, mert előbb az elszakadásnak kell jönnie
s a bűn emberének, a kárhozat fiának megjelenni,
ki ellenszegül és fölemelkedik minden fölött, mi Istennek mondatik,
vagy tiszteltetik,
hogy az Isten templomában fog ülni, mutatván magát, mintha Isten volna...
És akkor megjelen ama gonosz,
kit az Úr Jézus megöl az ő szájának leheletével és
semmivé tesz az Ő .eljövetelének fényességével,
kinek eljövetelekor a sátán működése által mindenféle erő,
jelek és hamis csodák lesznek és mindennemű csábítás gonoszra...
Azért engedi meg Isten rájuk hatni a tévelygést
(Krisztustól való elszakadás következményeképpen),
hogy higyjenek a hazugságnak, hogy megítéltessenek mindnyájan,
kik nem hittek az igazságnak, hanem beleegyeztek a gonoszságba.
(Sz. Pál apostol II. lev. a tesszalonikiakhoz, 2. rész 3, 4, 8, 9, 10, 11.)

El fog tehát jönni a kárhozat fia
és a zsidók létfeladatuknak tekintik az ő útját egyengetni,
anyagiasan fölfogva Izaiás próféta jövendölésének ezen részét:
Egyengessétek az Úr útjait.
Már kezdettől fogva dolgoztak ezen az útkészítésen és
napjainkban kétszeres buzgósággal dolgoznak.
És egyszer el fog jönni mutatván magát, mintha Isten volna.
Aki nem fog meghajolni semmilyen igaz uralom,
előtt,
még az isteni előtt sem, ki semmilyen más vallást nem fog tűrni a mienk mellett.
És el fog ő jönni a népek büntetéséül,
kik elhagyták Krisztust,
mert nem hittek az igazságnak.

De ez alkalommal még nem fog eljönni, nem, most még nem!

II. Pillantás a zsidó világpolitika kulisszái mögé.

Az eddig hallottakban Izrael bölcs vezérei kijelentik:

Mi harácsoltunk össze aranyhegyeket...
Nekünk kell a népek közötti viszonyt állandóan megzavarni...
Mi rendelkezünk nagyszámú bankárral...
Mi ojtottuk bele a kormányba a szabadelvűség méregét...
Mi adtuk meg a tudománynak ezt az alakját...
Mi a sajtót már egészen a kezünk közé kaptuk...
Mi lépünk föl mint a munkásosztály megmentői...
Mi nem fogunk akkor más vallást tűrni a mienk mellett...
Mi jutottunk már el a világuralom küszöbére...

És e mögé
a mi
mögé mégis nagy kérdőjel való.
Izrael is csak eszköz egy Hatalmasabb kezében.
A nagy feltűnést keltő ördögűzésnél Kanada Carling nevű német falujában,
melyet a német kapucinus atya, P. Riesinger Teofilus végzett
s mely csak az ördögűzés 23. napján,
1927 szeptemberében fejeződött be, a sátán ismételten mondotta:
Ugy-e a mexikói események!
ezt mi csináltuk, ez a mi művünk.

Meg fog minket még ismerni. Lucifer szítja már számára másik katlan alá a tüzet,
hogy Neki és Egyházának melege lesz...
Tehát a zsidó világszínpad mögött még egy másik erő tolja a díszleteket.
Ismétlem itt sz. Pál szavait:
Előbb az elszakadásnak kell jönnie, a bűn emberének, a kárhozat fiának megjelennie...
kinek eljövetelekor a sátán működése által mindenféle erő,
jelek és hamis csodák lesznek.
Ha a Nagy-Orient-ből a zárdába menekült Bersone Klotild emlékiratai igazak,
úgy
Franciaországnak már jó idő óta a sátán a valódi uralkodója
és mindama országoknak,
melyeket a szabadkőművesség kormányoz,
vagy jobban mondva,
amelyeket a páholyok titkos urai, a zsidók kormányoznak.

Mint a gonosz szellemek a megszállottakban,
beszélnek és hátborzongató dolgokat cselekszenek,
s amint őket spiritiszta értelemben médiumoknak használják,
ugyanilyen alakban nyilvánítja ki a sátán akaratát a páholyokban,
természetesen, csak a kiválasztottaknak.

Iszonyúak azok a bűncselekmények,
melyeket Bersone Klotild a volt autonóm nagymesternő velünk közöl,
bűncselekmények,
melyek szerzője igazán csak maga a sátán lehet.
XIII. Leo pápának a szabadkőművesek ellen írt körlevelében szintén
van ilyen bűncselekményekről szó:

Alakoskodni és sötétben maradni másokat a legerősebb kötelékekkel
magához láncolni rabszolgaként, anélkül,
hogy ennek okát tisztán fölismernék, a nekik idegen gaztettre,
mely a természetből kifolyólag, mindenképen ellenkezést szül...
Mindenkinek,
aki belépett a szabadkőművesek közé, meg kell ígérnie és jót kell érte állania,
hogy a vezetőknek és mestereknek
az első szóra a legnagyobb engedelmességgel engedelmeskedik,
hogy kész minden intésre és minden jelre a parancsoltat véghezvinni,
hogy engedetlenség esetén még a legkeményebbet, a halált is akarja...

Bersone emlékiratai borzalmas megerősítője XIII. Leo pápa szavainak.

Erről a sátáni hatalomról,
mely minden világszínpad mögött,
a zsidó mögött is,
a díszleteket tologatja a könyvek könyvében, a Szentírásban a legvilágosabban szó van.
Meg akarjuk keresni e nyomait,
mert várt események, előrelátott megpróbáltatások nem hoznak ki a kerékvágásból.
Nagy szent Gergely pápa mondja 35. homiliájában:
A mi Urunk és Megváltónk tudatja a megpróbáltatásokat,
hogy a ránk szakadó események annál kevésbé zavarjanak meg,
mentül inkább előrevártak voltak.

Vigyázzatok, hogy valaki el ne ámítson titeket. (Máté, 24. 4.)
mondja az Úr határozottan.
Vigyázzatok, hogy meg ne háborodjatok... (Máté, XXIV. 6.)
A fügefáról pedig vegyetek példát.
Midőn immár ága zsenge és levelei sarjadnak, tudjátok, hogy közel van a nyár.
Úgy ti is,
midőn ezeket látjátok történni, tudjátok, hogy közel van az ajtóban. (Márk, XXIII. 28. 29.)

Ha az ember az ószövetségben
a messiási jövendöléseket szépen rendezett összeállításban olvassa,
csodálkozik azon,
hogy a zsidók,
úgy a régi, mint az új időkben, Krisztus eljövetelét, a Messiásét, föl nem ismerték;
ezek azon könyveknek a jövendölései,
melyeket a zsidók még ma is, mint szent kincseket őriznek.
Nemcsak,
hogy föl nem ismerték, hanem fanatikusan küzdöttek ellene,
a jövendölések leghivatottabb magyarázói,
a főpapság által és még ma is éppen olyan fanatikus módon harcolnak ellene,
mint egy démoni hatalom eszközei,
melynek kiszolgáltatták magukat, kiszolgáltatták mammonikus,
anyagias fölfogásával annak az áldásnak,
melyet Isten ősatyjuknak, Ábrahámnak tett:
És megáldatnak ivadékodban a föld minden nemzetségei. (Mózes, I. k. Gen. 22. 18;).

Istennek az Ő határozatában úgy tetszett,
hogy a világ végének és Krisztus újrajövetelének óráját áthatolhatatlan fátyollal borítsa.
Azonban kinyilatkoztatott az embereknek jeleket,
részben maga Jézus Krisztus által, (Máté, XXIV.)
részben sz. János apostol által, (Titkos Jelenések)
melyek azokat a napokat meg fogják előzni.

A látnok-apostol előtt Patmos szigetén, az emberiség két táborra oszlik:
itt Krisztus, ott a sátán.
Krisztus bárány képében jelenik meg:

A Bárány legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya és akik vele vannak,
hivatottak, választottak és hívek. (Titk. Jel 17. 14.)
A gonosz szellemről pedig mondja:
És levetteték ama nagy sárkány, a régi kígyó, ki őrdögnek és sátánnak neveztetik,
ki elcsábítja az egész világot.(T. Jel. 12. 9.)

Krisztus nem fog látható alakban belenyúlni a nagy idők eseményeibe.
A dolgok le fognak bonyolódni,
mint természetes következményei a történteknek, a világtörténelem, le fog peregni.
A sárkány oldalán levő emberek alig is fogják sejteni milyen szörnyetegnek intézik az ügyeit,
a páholyok nagymesterei,
még a zsidók is alig sejtik.
Azt képzelik,
hogy ők intézik a népek sorsát, pedig csak gyönge kerekecskéi a világ nagy óraművének.
Krisztus elleni szerszámok a sátán kezében.
A világtörténelem azon fejezetének,
melyről a Titkos Jelenések beszélnek, belső vezetését a túlvilágon kell keresni.

Ellenkezést vetek közötted és az Asszony között,
a te ivadékod és az Ő Ivadéka között.
Ő megrontja fejedet és te sarka után leselkedel.
(T. Jel. 12. 1. Mózes, I. k. Gen. 15.)
A titkos jelenések idejében ez a harc teljesen és tökéletesen a tetőpontra fog hágni.
A szentséges Szűz Fia által,
mint győztes fog kikerülni. A próféta látomásában egy sereg csodálatos eseményt beszél el.
Mind csak jelképei természetes eseményeknek.
Ez már a prófétai látomások tulajdonsága,
hogy a természetes módon lefolyó eseményeket borzadályt ébresztő képekben szemléli.

A látnok hatalmas csoportját látja a kormányoknak,
igen egy világuralmat.
És láték a tengerből feljönni egy vadállatot,
melynek 7 feje vala és 10 szarva és szarvain 10 korona. (T. Jel. 13. 1.)
A hét fej 7 hegy,
melyeken az asszony ül és 7 király is... (T. Jel. 17. 9.)
És a vadállat,
(mely a tengerből jön) mely volt és nincs, ez a nyolcadik. (T. Jel. 17. 12.)
És a 10 szarv,
melyeket láttál, kik az országot még át nem vették, de hatalmat nyernek egy órában
(a latin és német szöveg szerint egy órára. (Köztársasági elnökök.)
Ezeknek egy szándékuk vagyon. (17. 9-13.)
És a sárkány ennek adá erejét és nagy hatalmát. (Jel. 13. 2.)
És imádák a sárkányt,
ki hatalmat adott a vadállatnak és imádák a vadállatot mondván,
kicsoda a hasonló a vadállathoz és ki harcolhat vele.
És hatalom adaték neki cselekvésre 42 hónapig. (13-5.)
És hatalom adaték neki,
hogy harcoljon a szentek ellen, meggyőzve őket.
És hatalom adaték neki minden nemzetségen és népen, nyelven és nemzeten.
És imádák őt mindnyájan a föld lakói,
kiknek nincs beírva nevük a Bárány életkönyvébe...(Jel. 13. 7-8.)

Itt világosain hatalmicsoport háborújáról van szó,
melyhez 8 uralkodó és 10 köztársaság tartozik.
Világosan ki van fejezve az is, hogy a sátánnak,
a nagy sárkánynak karmai is benne lesznek a játékban,
igen,
hogy éppen itt fogja ő is belevetni teljes erejét,
ő fogja az egyesült világhatalmaknak a győzelmet megszerezni.
De csak ideiglenes győzelem lesz.
A fegyverek első csatája után az eszmék csatája fog folyni minden erővel a Bárány ellen,
Krisztus ellen.
Mintegy ezt a fölfogást megerősítve írja a New Age,
a hivatalos orgánuma az amerikai felsőfokú szabadkőműveseknek:

Ha az ágyúk elhallgatnak, a háborúnak még korántsem lesz azonban vége,
hanem más területeken finomabb formában kell folytatni
A továbbiakban a New Age tudatja:

hogy megkezdődik a döntő harc a vallásos politika intrikáinak baljóslatú csinálmányai ellen,
(mely éppen úgy,
mint a király,
a szabadkőműves elvek diadalával véget ér és valószínűleg (?) vér nélkül fog lefolyni és
a felsőségnek minden fajtáját és nemét el fogja tüntetni,
különösen azonban a pápa felsőbbségét,
a világ régi ellenségéét.

A jövendölések szerint a finomabb harc semmi esetre sem fog vér nélkül lefolyni
és nem is fog a szabadkőműves alapelvek győzelmével végződni.
Vér nélkül nem is volna a sátán módja szerint,
mely borzalmas véráldozatot követel és az embereket
a legmélyebb bosszúszomjjal gyűlöli,
a páholyok tagjait is, ha szolgáinak is neki.

...De jaj a földnek és a tengernek,
mert leszállott az ördög hozzátok és nagy az ő haragja, tudván,
hogy kevés ideje vagyon. (Jel. 12. 12.)
És levetteték ama nagy sárkány,
a régi kígyó, ki ördögnek és sátánnak neveztetik és a földre vetteték...

Ez a fájdalom nem vonul el vér nélkül.
A 8 monarchia és 10 köztársaság világuralmi egyesüléséből,
melyeket a tengerből kiszálló monarchia vezet,
kiválik egy monarchia.

A sátán ezt választja ki további különös eszközéül és Isten úgy fogja rendezni,
hogy a sátán maga fogja eddigi segítőtársain Isten büntetését végrehajtani.

És láték egyet fejei közül mintegy halálra sebezve,
de az ő halálos sebe meggyógyíttaték. (Jel. 13. 3.)
És láték más vadállatot feljönni a földből
(megkülönböztetésül az előbbi a tengerből-ből),
két szarva volt (köztársaság)...
az ő halálos sebe meggyógyíttaték...
úgy szóla, mint a sárkány. (Jel. 13. II.)
És nagy jeleket cselekvék...
És elcsábítá a földön lakókat...
azt mondván a földön lakóknak, hogy bálványképet emeljenek a vadállatnak,
mely karddal megsebesíttetett, de föltámadott.
És adaték neki...,
hogy akik nem imádják a vadállat képet, megölessenek.
(Jel. 13. 13. 14. 15.)
És megcselekszi,
hogy mindenkinek, kicsinynek és nagynak, gazdagnak és szegénynek,
szabadnak és szolgának,
bélyeg legyen az ő jobbkezeiken vagy homlokaikon;

és hogy senki ne vehessen vagy adhasson, hanem akin a vadállat bélyege,
vagy neve,
vagy nevének száma vagyon. (Jel. 13. 16. 17.)

Itt nyilvánvalóan nincsen szó finomabb harcról, finomabb eszközökről,
hanem sátáni terrorról,
mely mindenkit megölet, aki nem imádja.
Valóban egy orosz embernek jutott eszébe Lucifernek,
vagy Judásnak emlékművet emelni!?

Nem,
embertől ilyen gondolatok nem származnak, ezek csak a sárkánytól származnak,
melynek kezében a zsidó vezetésű, kizárólag zsidó vezetésű páholyok hathatós,
ördögien hathatós eszközök.
És ha a zsidók jóhiszeműen gondolják is,
hogy a páholyok segítségével maguk számára az Ábrahámnak megígért
zsidó világbirodalmat teremtik meg,
valójában mégis csak a sátán útját készítik elő az Antikrisztus számára.

Ez a zsidóság szomorú hivatása.

Ehhez úgy látszik,
bár a föld minden népe közé szétszórtan, mint a végenyészet előtti nép,
menten a vendéglátó népekbe való beolvadástól különös módon fönn lettek tartva.

Amit Nikolstonski
mint szemtanú leír az orosz vértanúságról, az nem származhatik embertől,
hanem csakis sátánilag befolyásolt embertől,
megszállottól származhatik. Közli:

Minden kizárólag azon nyugszik, amit én, magam láttam...
Kiewben...
A házikápolna oly módon volt meggyalázva, hogy azt itt nem adhatom elő.
A cseka parancsnokságában egy széket találtunk,
melyen még rajta függtek a szíjjak, melyekkel az áldozatok oda lettek szíjazva.
A komor szobának a padlója tele volt vérfoltokkal és
a véres székre még emberi bőrmaradványok és
hajas fejbőrdarabok voltak tapadva.
Mi ment itt végbe....?

Egy 4 méter hosszú és 2 méter széles cellában,
15-20 ember volt összepréselve, közöttük nők és aggastyánok.
Ezeket a szerencsétleneket soha sem engedték ki
és minden szükségüket itt kellett elvégezniük és a sötétségben benne feküdniük
és aludniok.
Gyakran valamilyen elzüllött egyént tettek a cellába,
kinek a foglyokat nemcsak nappal, hanem a már amúgy is kínnal telt éjszakákon
is kínoznia és őket borzalmas halállal biztatnia kellett.
Rendesen tolvajokat és részegeket használtak föl,
kiknek ezért a rájuk mért elzárási büntetésüket megrövidítették...

Nagyon gyakori esemény volt,
hogy egy-egy fogolynak hirtelen kijelentették, hogy megszabadult és jöjjön ki
s amikor ez végtelen örömében a folyosóra sietett,
a levetkőztető-szobába s onnét a vágóhídra vezették, hogy kivégezzék.
A gyilkos banda
amellett nem tudott eléggé betelni a nevetéssel...

A kivégzéseik helye az udvaron volt egy garázsban.
Mellette nagy,
háromemeletes épületben laktak a hóhérok, degeneráltak, szadisták és kokainisták.
Itt tartották miden éjjel orgiáikat és ebben a házban hajtották végre
a szadisták az ördögi kínzásokat...
A garázsban a levegő a rettenetes hullaszagtól és a vér-tenger párolgásától olyan sűrű volt,
hogy a szem könnyezett.
Itt a valóságban az embervér folyamát láttam...
vegyest agyvelővel, koponyacsonttal, hajdarabkákkal és egyéb emberi maradványokkal,
melyek több araszt magasban feküdtek.
A falak be voltak fecskendezve vérrel s még velő és fejbőrrészek is tapadtak rajta.
A levezetőcsatorna egész 10 m. hosszúságban meg volt telve vérrel,
mely lassan csurgott le...

A szomszédban,
a kertben 127 hulla feküdt az utolsó mészárlásból.
Mind szétzúzott fejjel feküdtek, sok teljesen laposra nyomott fejjel.
Néhánynak egyáltalán hiányzott a feje.
amely azonban nem volt levágva, hanem leszakítva.
Minden hulla teljesen mezítelen volt.
Mellettük feküdt egy része a szadisták által halálra kínzott embereknek.
Itt hullák feküdtek,
fölhasított hassal, másoknak tagjai hiányoztak, ismét mások teljesen szét voltak darabolva.
Egyeseknek a szeme volt kiszúrva
s ezeken különböző sebesüléseket lehetett még látni.
Több hullának hiányzott a nyelve.

Egyik sarokban számos végtagot találtunk, melyekhez hiányzottak a törzsek.
A kerítés oldalában több hullát találtunk eltemetve,
melyeken nem lehetett erőszakos halál nyomát látni.
Az orvosi vizsgálatnál azonban szájukat, légző- és nyelőcsövüket földdel betömve találták.
Ezeket a szerencsétleneket tehát élve temették el.

Ezek között voltak aggastyánok, férfiak, nők és gyermekek.
Mintegy gúnynak hevert itt az udvaron valóságos hegye az üres,
legkitűnőbb boros, likőrös, francia-pezsgős üvegeknek...

...A kínzásoknak egy nemét még különösen ki kell emelni.

Az áldozatot odakötözték egy oszlophoz,
mire egy több arasznyi széles vascsövet szorítottak egyik nyílásával testének
valamely részéhez és kellően odaerősítették.
A másik nyíláson egy patkányt tettek a csőbe
s a nyílást dróthálóval elzárták, azután előtte tüzet gyújtottak.
A kétségbeesésbe hajtott állat,
erre az áldozat testén keresztül kezdett magának utat készíteni...

De elég ebből,
hiszen ezekkel a sátáni kegyetlenségekkel már könyveket írtak tele.
Igenis, sátáni kegyetlenségek;

mert ez többé nem mondható emberinek, még állatinak sem.
Erre csupán a sátán által megszállt bűn embere képes.
A legjobb esetben azt mondja,

az ember szadizmus; megszállottságnak kell lennie.

Akik a sátánnak szolgáltak,
tőle magától részesülnek sátáni jutalomban...
...Jöszte,
megmutatom neked ama nagy parázna asszony kárhoztatását,
ki a sok vizeken ül...
Én elmondom neked ez asszony titkát és a vadállatét,
mely őt hordozza,
melynek hét feje van és 10 szarva,
(mely a tengerből száll föl.) ...
Az asszony, akit láttál, ama nagy város...
ki a sok vizeken ül. (T. Jel. 17. I. 18.)

A vizek, melyeket láttál, ahol a parázna asszony ül,
népek és nemzetek és nyelvek...
És a 10 szarv,
melyeket a vadállaton láttál, azok meggyűlölik a paráznát és egyedül hagyják őt
és mezítelenül és megeszik húsát és őt tűzzel égetik meg.
Mert Isten adta nekik a szívükbe,
hogy azt cselekedjék, mi Neki kellemes,
hogy országukat a vadállatnak adják, míg beteljesednek az Isten igéi.
(T. Jel. 17. I. 7. 15. 16. 17.)
Leomlott, leomlott a nagy Babylon!
Ördögök lakhelye lett és minden tisztátalan lelkek tanyája...
Mert az ő paráznaságának kelyhéből ittak minden nemzetek...
és a föld kalmárai,
az ő gyönyörűségének bőségéből lettek gazdagokká...

Menjetek ki abból én népem...,
mert bűnei fölhatoltak az égig és az Úr megemlékezett az:
ő gonoszságairól.
Fizessetek neki,
amint ő fizetett nektek és kétszeresen viszonozzátok ő cselekedeteit;
a pohárba,
melyet töltött kétannyit töltsétek neki...
Azért egy napon jőnek el az ő csapásai,
a halál, siralom és az éhség.., mert erős az Isten, ki őt megítéli... .
És egy erős angyal felvon, egy nagy követ, mint egy malomkő és a tengerbe veté,
mondván: Ily zuhanással döntetik le Babylon,
ama nagy város és többé már nem találtatik, mert a te árusaid a föld fejedelmei voltak...
(T. Jel. 18. 2. 3. 4. 5. 6. 21. 23.
Borzalmas, sorsdöntő órákat mutat itt nekünk a próféta.
Jaj annak,
akit talál.
Jaj a földnek és tengernek, mert a sátán leszállt hozzátok!
Az azonban biztos és világos,
hogy nem fog úgy, mint a háború, a szabadkőműves elvek győzelmével végződni,
hanem a Bárány győzelmével.

Aki a királyok Királya.

Ha, ki imádja a vadállatot és az ő képét és fölveszi annak bélyegét homlokára,
vagy kezére,
az is inni fog az Isten haragjának borából. (T. Jel. 14. 9. 10.)
És láték az égen más,
nagy és csodálatos, jelt, hét angyalt, kiknél a hét utolsó csapás vala...

Mindenható Úr Isten!
Igazak és valók a Te utaid, örökkévaló Király!
Ítéleteid kinyilatkoztattak... (T. Jel. 15. I. 3. 4.)

És elméne az első (angyal) és kiönté csészéjét a földre;
és fájdalmas és igen gonosz fekély ütött ki az embereken,
kiken a vadállat bélyege vala és azokon, kik annak képét imádták...
És mázsányi nagy jégeső szállá égből az emberekre... (TV Jel. 16. 2. 21.)

Ez már nem fest úgy,
mint a szabadkőműves elvek győzelme. Ezek a szabadkőműves-elvek különben
a jegyzőkönyvek szerint így hangzanak:

Aki uralkodni akar, annak ravaszsággal, fortélyossággal,
csellel, gonoszsággal és tettetéssel kell dolgoznia...
Nyíltság,
becsületesség, szakadékai az államtudománynak,
mert a legjobbakat letaszítják a trónról.

Ezek csak közönséges gonosztevő-elvek,
melyek az alsó-fokú testvérek előtt bizonyára nem ismeretesek.

Erős az Isten,
aki ítélkezni fog ilyen gonosztevő-elvek fölött.

Bersone Klotild emlékiratai...
nélkül, is megmaradnék amellett az állításom mellett,
hogy a patmosi látnok
a sárkány képében a sátán által befolyásolt szabadkőművességet látta.

Ez a szabadkőművesség így
az Antikrisztus előrevetett árnyéka.

Dr. Wichtl,
ez a bécsi kormánytanácsos mondja önmagáról:

Nehezen fog sok olyan szabadkőműves akadni,
kik éppen úgy kiismerik magukat királyi művészetükben,
mint én,
a be nem avatott,
akinek összehasonlíthatatlanul nagyobb nehézségek között sikerült a bálványtemplom
útvesztőibe behatolni...

Ez a páholyok összehasonlíthatatlan ismerője művet írt, melynek címe:

Világszabadkőművesség, világforradalom, világköztársaság,
megvizsgálása a világháború eredetének és végcéljának.

Ebben a művében rámutat a páholyok baljóslatúan befolyásoló és hajtóerőire
a világháború előkészítése- és kitörésekor,
annak az emberiségre zúdításakor.

Így pl.
Ferenc Ferdinánd trónörököst a páholyok már 1912-ben halálraítéltek.

A szerb Nagy-Orieint kapta meg a megbízatást a keresztülvitelre.
Ez a gyilkosság tehát többet jelent,
mint csak a háború véletlen előidézőjét.

A titkos nyilatkoztatások háborúja
Gastontól
című könyvecskében a szerző ezt a gyilkosságot a látnokapostolnál is megtalálni véli.
Az asszony képe alatt,
kinek nagy szárnyai vannak, Ausztriát véli fölismerni
(Ausztria kétfejű sasmadara.)

A férfikorban szült fiú a trónörökös,
ki csak férfikorban jutott ehhez az öröklött joghoz és elragadtatása,
anélkül,
hogy uralkodáshoz jutott volna,

a serajevói gyilkosságot jelentse.

...és a sárkány a szülendő asszony elé álla, hogy mihelyt szül,
az ő fiát megegye.
És szüle fiú magzatot,
(a német szövegben: férfi magzatot=mannbaren)

aki vasvesszővel vala kormányzandó minden pogányokat.
És ezen fia elragadtaték Istenhez és az Ő királyi székéhez. (T. Jel. 12. 4. 5.)

A már említett carlingi ördögűzésnél a démon határozottan mondatta
a megszállott által:

Igen, a sátán már szabadon van bocsátva és az Antikrisztus már megszületett.
Még fiatal és kicsiny, előbb elrejtve föl kell nőnie,
mielőtt fölléphet hatalmában.
Mi olvassuk az idők jeleit...
Ha 2000-t írnak majd, a végefelé közelít...

Továbbá közölte a gonoszlélek,
hogy az Antikrisztus nőtől született ember lesz,
de a sátán,
mint megszállottat le fogja magának foglalni és tökéletesen kormányozni fogja.
A sátán elejétől kezdve a hazugság atyja
s hitelt nem érdemel.
Szavainak csak annyi értéke van, mint minden hasonló spiritiszta megnyilvánulásnak,
melyek legtöbbször a jelenlevők fölfogásához idomulnak.
De az események egész összességével együtt,
mégis némi figyelemre méltók.

A szabadkőművesek törekvéseinek célja
világköztársaság,
a zsidóké világuralom
és a sárkányé
a Civitas Diabolica, az Antikrisztus birodalma.

Világköztársaság bizonyára igen szép volna,
isteni és természeti törvényekre fölépítve.
Akkor nem kellene a föld egyik részén emberek millióinak éhenhalni,
míg a másikon a búzát elégetik, vagy a tengerbe dobják.
Ezek a tervek,
sajnos, azonban csak előmozdítói egy zsidó terror-uralomnak,
ez viszont csak eszköz az Antikrisztus Civitas Diabolicája számára.
Ez is urára fog találni,
ki megfékezi.
Az urak Ura Ő, a királyok Királya,

Aki megmondotta:
Ég és Föld elmúlnak, de az Én igéim el nem múlnak. (Máté, XXIV. 35.)
Hallani fogtok pedig harci híreket;
vigyázzatok, hogy meg ne háborodjatok, mert ezeknek meg kell lenni;
de még nincsen vége.
Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen és leszen dögvész,
éhség és földindulás helyenkint.
Mindez csak kezdete a gyötrelmeknek.
Akkor átadnak titeket, zaklatásra és megölnek titeket és gyűlöletben lesztek
minden nemzetnél az Én nevemért.
És akkor sokan megbotránkoznaik...
És az egész világon hirdettetni fog az ország ezen evangéliuma,
bizonyságul minden nemzetnek és akkor eljön a vég.
(Máté, XXIV. 6. 7. 8. 9. 10. 14.)

Hogy meg ne zavarodjunk,
ezt mondotta meg előre az Úr és megmondotta az Új szövetség nagy prófétájával.
Tartsuk nyitva a szemünket és végezzünk összehasonlítást.
Szolgáljon nekünk vigaszul a szorongattatásokban,
melyek minden oldalról tornyosulnak és fenyegetnek.
Hiszen lehetséges,
hogy az Antikrisztus órája még sokáig nem ütött;
annál jobb!

Az Úr büntető szava semmi esetre se érjen minket utol.
A nagy tömeg az idők jeleit nem fogja észrevenni,
mint ahogy az Úr hirdeti.
És amint történt Noe napjaiban, úgy lesznek az Ember Fiának napjaiban is.
Ettek és ittak, házasodtak és kiházasíttattak...

A világtörténelem tovább fog peregni, látszólag magától értetődő következetességgel,
sokakat meg fog őrölni és szükségszerűségből kifolyónak fogják tartani,
nevetni fognak és amellett házasodni és férjhezmenni.
Miért is sírjon az ember a Kínában éhen haló milliók miatt,
ha úgy sem lehet változtatni rajta és Kína olyan messze van,
arra napkeletre!!!

A nagy színház világszínpadán az utolsó díszleteket majd az urak Ura fogja fölállítani,
a királyok Királya és végül így fog énekelni a kar:
Méltó a Bárány,
Ki megöletett, hogy erőt és istenséget, bölcsességet és erősséget,
tiszteletet dicsőséget és áldást vegyen...
A királyi széken ülőknek és a Báránynak áldás és tisztelet,
dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. (T. Jel. V. 12. 13.)
 
 
0 komment , kategória:  az antikrisztus árnyéka 5.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 268
  • e Hét: 729
  • e Hónap: 4100
  • e Év: 387136
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.