Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
az antikrisztus árnyéka 1.rész
  2011-01-17 10:51:35, hétfő
 
 
Ritter Gaston: A zsidóság és az antikrisztus árnyéka I. rész

Nr. 4609

NIHIL OBSTAT.

Dr. Ioannes List m. p.

Lect. spir, sem. mai.

Imprimatur.

Graecii, die 20 Iunii 1933.

Ferdinandus

Princ. Eppus.

Előszó.

Egy papi konferencián az egyik lelkész félig komolyan,
félig tréfásan így szolt hozzám:
Az Antikrisztusról szóló dolog talán mégis csak rege.
Nem tudom elképzelni, miiként üldözhesse ő majd
a keresztényeket egyszerre az egész földkerekségen.
Gondold csak el, az egész világon, Amerikában, Ausztráliában, stb.!

Ez a beszéd ösztökélt arra,
hogy ezt az akkor már befejezett kéziratot nyomdába adjam.
Sajnos,
Zion bölcseinek jegyzőkönyve túlságosan kevéssé ismert a klérus és a kat.
intelligencia körében.
Ebben a kis iratban csak kevés részletet ismertetek belőle.
Ezek azonban elegendők annak bemutatására,
hogy hogyan lesz lehetséges, hogy a föld összes gyötrött népei fölé egy világelnököt,
majd világuralkodót, egyben világpatriárchát lehessen helyezni.
A fölolvasó maga mondta hallgatóinak,
már 1897-ben:

Igyekeztem titeket előkészíteni a közeli jövő fontos eseményeire...
Valóban nincsenek már előttünk akadályok.
Vezetésünk már annyira korlátlan, hogy minden túlzás nélkül diktatúrának nevezhetjük...
Talán még egy egész évszázad el fog múlni,
(1897-ben mondva!)
amíg általánossá válik annak fölismerése,
hogy minden meglévő kormányforma teljesen használhatatlan...
Az örökös zavargások alatt gyötrődő népek általunk fölbujtva,
e kiáltásban fognak kitörni:

Adjátok nekünk egy egészséges világkormányt,
mely eltávolítja az örökös cívódások okait és rendet és békét teremt!

Az ellenség kényszerülve lesz minket nemzetközi tejhatalmakkal fölruházni,
melynek segítségével a világ összes kormányhatalmát békességesen fölszívjuk
és egy felsőkormányt alkotunk.
Legelőször a meglévő kormányok fölé fogunk egy mintaszervezetet rendelni.
(Népszövetség?)

Ez már az Antikrisztus árnyéka lehet.
Ennek a kis írásműnek a célja, hogy ezekre fölhívja a figyelmet.

A szerző.

Egy pillantás a politikai világszínpad kulisszái mögé.

Az 1835. esztendőben Spanyolországban polgárháború dúlt
a Karlisták és Christinusok között. A Rotschild-család a Christinusoknak
16 millió frankot kölcsönzött.
Nemsokára sürgette a visszafizetését.
Ennek elérhetésére megvesztegette Toreno gróf minisztert, 2,100.000 frankkal.
A Rotschildok
ilyen módon tényleg visszakapták a pénzüket.
Azután összeállottak a Rotschild-házak és a spanyol, Fond-on á la baisse játszottak.
Erre a spanyol nép vagyonán véghezvitt operációra rászántak 1,800.000 font sterlinget.
Ennek a játéknak a következtében a spanyol értékpapírok tulajdonosai közül
ezrek vesztették el,
egész vagyonuk két harmadát.
De a Rotschildok ebben az egész dologban oly mérhetetlen sokat nyertek,
hogy a Toreno gróf miniszter részére fölhasznált 2,100,000 frank megvesztegetési díj
Rotschild Salamom saját szavai szerint csak
un pot-de-vin,
borravaló maradt.
Rotschild Salamon írja Bécsbe Metternichnek,
hogy Don Carlos hatalomra jutását nagyrészt csak annak (a pénz-operációnak) köszönheti.
De ne árulja el a titkunkat,
mert mily sokan akarnának halálos bosszút állni rajtunk az őket ért pénzbeli
szerencsétlenségért.
(Az osztrák udvari- és állami levéltárból.)

Istennek Ábrahámhoz intézett szavait:
És megáldatnak ivadékodban a föld minden nemzetségei...
mi keresztények úgy értelmezzük, mint a Megváltó megígérését,
aki nekünk meghozta Isten lelki országát.
A zsidók azonban ennek a jövendölésnek mindig világi értelmezést adtak és
ma is úgy értelmezik,
mint a zsidók anyagi világuralmának ígéretét.
Ebből a jövendölésből kifolyólag tartják magukat arra hivatva,
hogy egyszer a föld összes népei fölött átvegyék a világuralmat.
Ezt a célt előkészíteni és követni, vallási hitük, vallási feladatuk.

1. Történelemből.

Előttünk feküsznek
Zion bölcseinek a jegyzőkönyvei.
(Kiadóhivatal:
Wieni Egyesületi-nyomda, Wien, VII. Bandgasse 28.)
Ezek a jegyzőkönyvek csak parányi töredékeit tartalmazzák azoknak a fölolvasásoknak,
melyeket 1897. augusztus havában,
Baselben, az első zionista-kongresszuson tartott egy beavatott,
francia nyelven, zsidó hallgatóiknak,
hogy
felfödje ellőttük a múlt és jelen politikai titkait és előkészítse őket
a közeli jövő ama fontos eseményeire.

Ezeknek a fölolvasásoknak egy része
(tehát csak egy része!)
árulás folytán az orosz kormány kezébe jutott.
Mivel az árulás mindig titokzatos sötétségbe burkolódzik, mindmáig rejtve maradt,
hogy hogyan jutott Oroszország a jegyzőkönyvekhez.
A mai orosz kormány ismerné az árulás útját, mégpedig az állami levéltárakból,
őrizkedik azonban beszélni róla,
mert a zsidóknak legnagyobb érdeke, hogy elhitessék,
(miszerint a jegyzőkönyvek nem egyebei antiszemita hamisítványoknál).
Sajnos,
ebbéli igyekezetüknek, igen nagy eredménye van azok között
a nemzsidók között, kik nézeteiket a zsidó sajtóból szerzik.

Az orosz kormány
Sergei Nilus tudós által nyilvánosságra hozatta a fontos zsákmányt.
Sergei Nilus 1906-ban megjelent:
Az Antikrisztus, mint közelfekvő államjogi lehetőség
című művének egyik része
Zion bölcseinek jegyzőkönyve.
Egyik példánya ennek a műnek Londonba került a Brit-Museumba;
beérkezési bélyegzője:
1906. aug. 10. és 3926, d, 17. számi alatt van bevezetve.

Ennek a műnek első kiadásait a zsidók mind szó nélkül,
összevásárolták és egyszerűen agyonhallgatták.
(1911-ben megjelent a harmadik és: 1917-ben a negyedik kiadás.)
Úgy,
hogy ezen Zion bölcseinek jegyzőkönyvei
Oroszországon kívül a háború befejezéséig ismeretlenek maradtak.
Minden országból,
mindazok, kik eddig ezeknek a jegyzőkönyveknek a terjesztésén fáradoztak,
egyhangúan igazolják,
hogy a zsidóság eddig összevásárlással és agyonhallgatással
a legjobb eredménnyel küzdött a reájuk nézve kellemetlen nyilvánosságra hozatal ellen.
Amikor azonban az ismertté válást nem lehetett többé elnyomni,
sorra került a többi zsidó harceszköz.

Azt mondták,
hogy a jegyzőkönyvek nem egyebek, mint a német háború utáni propaganda termékei,
hogy a bűnösséget és leveretést á zsidóságra hárítsák.
Amerikában Zion sajtója főleg, azt terjesztette,
hogy a jegyzőkönyvek orosz, arisztokrata körökből származnak,
melyek a forradalmon szeretnék magukat megbosszulni.
Igen ám, de a londoni példány 1906-ból?...

Ekkor a zürichi zsidó sajtóközpontban, hirtelen fölhangzik a megváltó jelentés:
a zürichi múzeumtársaságnak egy tagja kérdést intézett Londonba és
egy londoni keresztény tudóstól azt a választ kapta,
hogy Sergei Nilus kérdéses művét 3296, 17. szám alatt 1906-ban;
nem küldték be.
Mint valami diadalordítás zúgott végig ez a hír, kövér betűkkel szedve,
az egész zsidó sajtóerdőn:
a reakciós antiszemiták egyik legnagyobb hazugságáról rántódott le a lepel,
a Zion bölcseinek jegyzőkönyve egy sötét bűnözőnek, vagy őrültnek a műve.

Erre Monsign. Torrin kinek nagy érdemei vannak a zsidó tervek leleplezése körül,
Parisból szintén kutattatott Londonban,
azzal a meglepő eredménnyel:
Sergei Nilus nevezett műve valóban megvan a Brit-Múzeumban 3926, d, 17. szám alatt;
beérkezési pecsétje 1906. aug. 10.
A két számot összehasonlítva, azonnal szembetűnik,
hogy a zsidók a két számnak,
a 9- és 2-nek kicserélésével csalást rögtönöztek.

Ezután a vereség utáni a zsidó sajtó tudomásul adta, hogy már ismert a szerző.
A jegyzőkönyvek csupán plágium Joly Maurice rég elfelejtett könyvéből:
Dialogues aux enfers entre Macchiavelli et Montesquien.
Azonnal itt volt a bizonyíték,
hogy ez a Joly senki más, mint Joel Mózes, egyike az 1871.-i francia kommün vezéreinek.
És ismét csönd lett Zion újságberkeiben.

Mivel már más segítség nincsen,
Juda most a fenyegetéshez és megfélemlítéshez folyamodik.
Dr. Gotthein György zsidó-német országgyűlési képviselő,
a Neue Freie Presse-ben közli:
Akik a Zion bölcseiben
közölt szemmellátható hazugságokat igazaknak tartják...
üldözési hóbortba estek és az tartja őket megszállva...
Ezeknek a megszállottaknak meg fog kelleni vizsgálni szellemi állapotukat
és amellett megállapítani,
nem szenvednek-e közveszélyes őrültségben.

Miért oly haragos Izrael ezekre a jegyzőkönyvekre?

Azért,
mert egy zsidó világbirodalomnak és
egy óriási világösszeesküvésnek óriásméretű tervét tárják föl előttünk.
A jegyzőkönyvek világhódító terve két részre oszlik:

1. a rombolás tervezete,
2. az újjáépítés.

A rombolás hallatlan,
ördögi ravaszsággal támad a népek összes anyagi és szellemi javaira,
államra, pénzügyekre, sajtóra, földbirtokra, háztulajdonra, társadalomra,
vallásra, iskolára, művészetre
és magára a családra.
A fölépítési terv magas államférfiúi bölcsességről,
mély igazságról és az emberi természet és törvények fényes ismeretéről tesz tanúságot,
melyek szerint az emberiség a fölidézett chaosból szigorú rendben
a zsidó világuralom alá hajtassék.
Ebből, a részből minden politikus megtanulhatna valódi konyhaművészetet.

A zsidók által csalárdul,
de sajnos, nem eredménytelenül támasztott harc a jegyzőkönyvek valódisága ellem,
teljesen hiábavaló fáradtság.
1897 óta a dolgok tényleges folyását látva, megdöbbenéssel eszmélünk rá,
hogy egy és ugyanaz a felső vezetőség intézi az eseményeket,
a nagyokat és kicsinyeket,
vezeti Oroszországban, egész Európában, Ázsiában, Afrikában,
Amerikában és Ausztráliában és, hogy a világesemények minden szála ott fut össze,
ahonnan a zsidó uralkodó,
annak három bölcse és
a 300 beavatott tanácsa irányítja a népek sorsát.

A kérdés már nem az,
hogy valódiak,
vagy nem valódiak-e a jegyzőkönyvek, hanem már egyedül csak az,
hogy
van-e még menekülés Ahasver kezei közül,
melyek karmai már mélyen belevésődtek húsunkba.
Dostojevsky már 1880-ban írja
Följegyzett gondolatok c. munkájában:
Számomra a Bismarckok, Beaconsfields-ek, a francia köztársaság, mint hatalmak,
csak színfalak.
Uruk, mint mindnyájuk ura, egész Európának ura, mégis csak a zsidó.

Mint a csillagok serege a Nap köré sorakozik,
úgy állják körül ők is engedelmesen a világ urát.

Mint valami óriási pók ül Ahasver a népek tarkóján és szívja belőlük a vért.
Polipkarok tartják az egész világot átfogva.
Lehetséges még kivédeni?
Képesek még a népek kibontakozni ebből a halálos ölelésből?
A legerősebb népek gyors nemzetiségfölötti összefogása még képes volna lerázni
a bilincseket;

melyeket a zsidóság már rávert a világra.

 
 
0 komment , kategória:  az antikrisztus árnyéka 1.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 0
  • e Hónap: 11543
  • e Év: 377033
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.