Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 98 
Imádság
  2018-11-10 13:14:35, szombat
 
  Imádság,


melyben a keresztyén ember bánkódik Isten előtt a felebaráti szeretettel ellenkező cselekedetei miatt és esedezik, hogy Isten plántálja be szívébe és növelje ott az igaz felebaráti szeretet


Óh könyörülő Isten, aki nagy szeretettel elszenvedsz minket és sokképpen jót teszel velünk, de azt is meghagytad, hogy amint te minket szeretsz, mi is úgy szeressük felebarátainkat! Jaj, milyen sok fogyatkozást találok magamban e tekintetben is! Milyen sokképpen ellenkeztek és ellenkeznek még most is sokszor az igaz felebaráti szeretettel indulataim, cselekedeteim! Bemutatom szent Felségednek ezt a nagy lelki nyavalyámat, hogy orvosságát találjam nálad. Eléd teszem ezt a nagy fogyatkozásomat, hogy kegyelmet nyerjek tőled annak jobbítására.
Ha megvizsgálom felebarátaim iránti magaviseletemet, lelkem fájdalmával látom, hogy sokszor rossz indulatok támadtak és támadnak bennem felebarátaim ellen. Sokszor, ha külsőleg szeretetet mutattam is irántuk, szívem ellenkezőleg gondolkozott. Mikor előmenetelüket és szerencséjüket látom, nehezen tartóztathatom magamat, hogy azt neheztelő szemekkel ne nézzem és ne irigyeljem. Nyomorúságuk és szerencsétlenségük pedig nem egyszer titkos örömöt szerzett és szerez nekem. Igen, hajlandó voltam azok boldogságát és előmenetelét, amennyire lehetett akadályozni, szerencsétlenségét, kárát, gyalázatát növelni és öregbíteni. Hajlandó voltam s vagyok perbe szállni és alávaló dolgokért haragban és békétlenségben élni azokkal. Hajlandó voltam s vagyok azok becsülete ellen szólni, beszédüket, cselekedeteiket és magaviseletüket bizonytalan jelekből rosszra magyarázni. Hajlandó voltam s vagyok szolgálatomat és segítségemet megvonni, megtagadni tőlük szükségeikben és fogyatkozásaikban.
Istenem! Istenem! Hát még nyilvánvaló ellenségeimmel, rosszakaróimmal, megbántóimmal szemben hogy viseltem magamat? Milyen sokszor felgerjedtem mérges beszédekre, néha szitkokra és átkokra is fakadtam ellenük. Milyen hajlandó vagyok a gonoszért gonosszal fizetni és a bosszúságért bosszút állni! Milyen távol vagyok attól, hogy a gonoszért jóval fizessek és a bosszúságtételeket csendesen béketűréssel szenvedjem! Milyen távol vagyok attól is, hogy értük imádkozzam és jót kérjek nekik tőled.
Óh könyörülő szent Isten! Keservesen kell ebből megismernem nagy lelki romlottságomat, irántad való szeretetemben és keresztyénségemben való nagy fogyatkozásomat. Megalázom magamat azért előtted, bocsánatot kérek Jézus Krisztus nevében és alázatosan könyörgök: jobbítsd romlottságomat, gyógyítsd lelki nyavalyámat, pótold e nagy fogyatkozásomat kegyelmed által. Plántáld be szívembe és növeld, öregbítsd abban az olyan felebaráti és atyafiúi igaz szeretetet, amilyent kívánsz híveidtől.
Szaggass ki azért belőlem minden képmutatást, haragot, gyűlölséget, bosszúállást, a mások kárán való örömet, boldogságán való szomorúságot és minden egyéb indulatot, ami az atyafiúi szeretettel ellenkezik. Támassz és növelj bennem igazszívűséget, szelídséget, csendességet, tűrést, békességkövetést, segítésre és szolgálatra való készséget, megbocsátást, könyörületességet és az igaz atyafiúi szeretet egyéb indulatait.
Mikor pedig ellenségem, rosszakaróm üldöz, szidalmaz, gyaláz engem, adj nekem erőt és kegyelmet, hogy csendességre inthessem lelkemet, senkit ne fenyegessek, senkit ne átkozzak, senkin bosszút ne álljak, bosszút állni se kívánjak, hanem a gonoszt csendességgel és tűréssel győzhessem meg. Add, hogy mindig szemem előtt legyen a te csodálatos nagy szereteted, mellyel viseltettél irántunk, mikor még ellenségeid voltunk és szent Fiadnak, Megváltónknak csodálatos szeretete, mellyel ellenségeiért könyörgött, azokkal jót tett, sőt azokért meghalt, hogy annak meggondolása által felebarátaim iránt, nemcsak jóakaró, hanem ellenséges felebarátaim iránt is az igazi és valóságos szeretetre hathatósan indíttassam és ösztönöztessem. Legyen majd ez bizonyság számomra afelől, hogy én Jézus igaz tanítványa vagyok, szeretem őt és jutalmának is részese leszek. Az ő nevében hallgass meg engem. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-11-05 16:27:36, hétfő
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért esedezik Istenhez, hogy őt igazán és valóban szerethesse

Felséges Úristen ! Te vagy a legtökéletesebb valóság. Benned van a végtelen hatalom, bölcsesség, szentség és igazság. Rajtad kívül nincs több jó. Szeretet vagy te. Szereted minden teremtményedet, azok között az embereket annyira, hogy egyszülött Fiadat adtad, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emellett milyen megszámlálhatatlanok mindennapi jótéteményeid !
Felhozod napodat mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt adsz az igazaknak és a hamisaknak, betöltöd eledellel és örömmel szívüket.
Milyen méltó vagy hát a szeretetre mind végtelen tökéletességedért, mind szüntelen való jótéteményeidért ! Sőt milyen méltó, hogy egyedül téged, egyebeket pedig csak érted és benned szeressünk ! Milyen méltán kívánod, hogy szeressünk téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből !
De óh én bűnös természetű ember ! Milyen lankadt, erőtlen és szunnyadozó mégis irántad való szeretetem ! Milyen sokszor megtörtént velem, hogy a hiábavaló és mulandó földi dolgokat jobban szerettem nálad ! Milyen sokszor gondoltam, szóltam és cselekedtem olyant, ami nem egyezett meg szereteteddel ! Milyen sokszor elhagytam, elmulasztottam olyant, amit az irántad való szeretetből meg kellett volna cselekednem !
Bocsásd meg óh végtelen szeretetű és könyörületességű Isten az én irántad való szeretetem fogyatkozásait. Erőtelen vagyok én arra magamtól, hogy téged méltóképpen szeresselek. Jöjj hát kegyelmeddel az én természete szerint hideg szívembe, gyújts abban olyan buzgó, olyan tiszta szeretetet, amilyennel tartozom és amilyennel illő szeretnem téged, teremtő, megtartó és jótevő Istenemet.
Olyan szeretetet, amely szerettesse velem azt, amit te szeretsz és gyűlöltesse, amit te gyűlölsz. Olyan szeretetet, amely ne engedjen engem tudva és szántszándékkal vétkezni és akaratod ellen járni. Olyan szeretetet, amely arra bírjon engem, hogy kegyesen éljek előtted és tetszésed szerint irányítsam minden cselekedetemet. Olyan szeretetet, amely kedvessé és gyönyörűségessé tegye számomra a veled való lelki társalkodást, tiszteletedet, dicséretedet és a rólad való elmélkedést. Olyan szeretetet, amely meggyűlöltesse és naponként elhagyassa velem a vétkes szokásokat, beszédet és cselekedeteket. Olyan szeretetet végül, amely engem állhatatossá, csendessé, béketűrővé és alázatossá tegyen a tőled rám bocsátott nyomorúságok elviselésében.
Ilyen szeretettel kívánlak szeretni téged, óh legfőbb szeretetre méltó Isten. Segíts hát engem, hadd szerethesselek ilyen szeretettel. Buzdítsd, növeld és öregbítsd azt naponként bennem Szentlelked által. Végül pedig juttass el arra a kívánatos és boldog állapotra, amelyben tökéletesen és minden fogyatkozás nélkül szerethesselek téged az angyalokkal és a megdicsőült szentekkel együtt a te országodban, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-24 16:37:05, szerda
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért könyörög, hogy magát megtagadhassa

Óh könyörülő Jézus, aki azt kívánod tanítványaidtól, hogy megtagadják magukat! Én is tanítványod kívánok lenni, tudományodat kívánom követni, parancsaidnak kívánok mindenben s abban is engedelmeskedni, hogy magamat megtagadjam.
De tudod és látod, óh mindentudó Jézus, milyen nehéz lecke ez az én romlott természetem számára, milyen sok akadály áll útjában lelki gyarlóságom és erőtlenségem miatt. Kérlek azért végtelen szeretetedre, segíts engem ebben is, hogy kívánságodnak illően megfelelhessek.
Adj annyi kegyelmet, hogy magamat állhatatosan arra határozhassam, hogy inkább megválok e világon mindentől, mint tőled és hogy ez az elhatározásom olyan igaz és valóságos legyen, hogy azt, ha a szükség úgy kívánja teljesíteni is kész lehessek.
Ezért add értenem igazán, hogy mindaz, ami e földön az enyém lehet, hiábavalóság és egyedül csak te vagy az a drága kincs, aki engem valóban gazdaggá és boldoggá tehet. Adj benned való hitemnek annyi erőt, hogy az olyan elválhatatlanul egyesítsen engem veled, hogy semmi teremtmény el ne szakíthasson tőled és hogy mindent megtagadhassak, megutálhassak és elhagyhassak, ami nem fér össze szereteteddel és a veled való közösséggel.
Taníts engem úgy megalázni magamat Istenem előtt, hogy a magam igazságában semmit se bízzam, annak semmit se tulajdonítsak, sőt inkább azt egészen megtagadjam és megértsem, hogy Isten előtti megigazulásra és kedvességre az teljességgel elégtelen és alkalmatlan. Minden bátorságomat, bizalmamat, Isten kegyelme és üdvözítése felől való reménységemet egyedül a te igazságodban keressem és helyezzem.
Segíts engem úgy megtagadni a magam akaratát, hogy azt az én Istenem akaratának mindenkor és mindenben alávethessem és az ő felőlem való rendeléseit, akármilyen kedvezőtlenek legyenek is testemnek, helyeselhessem, kedvelhessem és azokban megnyugodhassam.
Ekképpen Uram Jézus, helyezz engem olyan állapotba kegyelmed és Szentlelked által, hogy én azok közül való legyek, akiknek részük és örökségük te vagy és akik általad boldogok lesznek mindörökké. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-23 19:43:16, kedd
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember könyörög azért, hogy keresztjét felvehesse

Üdvösségem fejedelme, Úr Jézus Krisztus, aki amint magad a szenvedések által mentél be dicsőségedbe, úgy tanítványaidat szenvedésekre hívtad el a világon, a keresztviselés útján akarva bevinni őket a mennyei örömbe és ezért kötelességükké tetted, hogy felvegyék keresztjüket.
Én sem várom azt, hogy e világon mindenkor kedvemre éljek és soha semmi keserűséget ne szenvedjek, mert az ellenkeznék felőlem való elhatározásoddal és akaratoddal. Sőt inkább tudom, hogy földi vándorutamon szenvednem kell és sok nyomorúságon át lehet bemennem Isten országába.
Én is tehát, mint a te követőd, meghagyásod és akaratod szerint kész vagyok felvenni keresztemet, tűrni és viselni a számomra kirendelt keserves dolgokat. De kérlek, jöjj segítségemre kegyelmeddel nagy erőtlenségemben, hogy keresztemet úgy vehessem fel és úgy viselhessem, hogy abban a te akaratodat s az én kötelességemet teljesíthessem és megnyerhessem azt, hogy keresztviselésem neked dicsőségedre, nekem üdvösségemre szolgáljon.
Ezért add, hogy igazán megértsem: a nyomorúságokkal nem gyötörni, hanem gyógyítani és áldani akar engem Isten és ezért az a méltó és illő, hogy akaratában megnyugodjék a lelkem.
Ne hagyd elfelejtenem, hogy bűnös vagyok és megérdemlem, Istenem akármilyen látogatását, hogy így alázattal tudjak járni keresztviselésemben az én Istenem előtt.
Zárja be a te kegyelmed az én számat és tartóztassa meg nyelvemet s szívemet is, hogy soha zúgolódó beszédre és gondolatra ne fakadjak az én Uramnak, Atyámnak és jótevőmnek igazgatása ellen.
Ne hagyj megfogyatkoznom az Istenben való bizalomban semmiféle nyomorúság között. Tudjam mindig úgy nézni azokat, hogy azok az ő irántam való szeretetének bizonyságai.
Adj állhatatosságot, szerezz lelki vidámságot szívemben minden szenvedésem között, hogy el ne csüggedjek, felettébb való búba ne merüljek, a jó útról le ne térjek. Sőt inkább a hitnek, a reménységnek, a kegyességnek és az én Istenemben való örömnek egyre nagyobb mértékére juthassak mindaddig, míg szenvedéseim boldog végére eljuthatok és nálad a te többi tanítványaid és híveid között örömet és nyugalmat találhatok szent országodban, szenvedéseid érdeme és ereje által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-22 13:57:35, hétfő
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért könyörög, hogy Krisztust követhesse

Óh bölcs és jó Isten! Csodálom és dicsőítem nagy jóságodat és bölcsességedet abban is, hogy tulajdon szent Fiad által nemcsak kijelentetted nekünk akaratodat, hanem földi életének példáján is meg akartad mutatni nekünk, miképpen éljünk, hogy előtted kedvesek legyünk.
Óh Uram! Mikor ezt a példát nézem, gyönyörködik abban a lelkem. De amikor látom, milyen engedelmes, emberszerető, alázatos, szelíd, kegyes, béketűrő, buzgó és jótevő volt a te szent Fiad: az Isten és az ember, szégyellnem és kárhoztatnom kell magamat, mert én sokszor engedetlen, szeretetlen, kevély, fennhéjázó, békételen, versengő, bosszúálló, a te dicsőségeddel keveset gondoló, jótéteményt nem gyakorló voltam és vagyok, holott keresztyénnek, Krisztus tanítványának tartom magamat.
Bocsásd meg irgalmas Úristen, hogy sokszor éltem és cselekedtem az ő példájával ellentétesen. Kívánja lelkem, hogy mindenben Üdvözítőmnek, Uramnak, fejemnek, mesteremnek nyomdokait követhessem, úgy járjak, amint ő járt. De, óh én nagy romlottságom és lelki erőtlenségem! Nem mehetek én utána egy nyomnyira sem, nem követhetem őt egy jóságában sem, ha te nem segítesz kegyelmeddel.
Kérlek azért, segíts ebben is engem és adj erőt nekem Krisztus példájának követésére. Amint ő engedelmes volt neked, add, hogy én is engedelmes lehessek. Amint ő alázatos és szelíd volt, add, hogy én is alázatos és szelíd lehessek. Amint ő hajlandó volt a megbocsátásra és a bántások elszenvedésére, úgy én is hajlandó lehessek. Amint ő fáradhatatlan volt az emberek lelki javának és üdvösségének munkálásában, serkents és segíts engem is, hogy amennyire hivatásom és állapotom kívánja és engedi, felebarátaim s kivált a rám bízottak üdvösségére illő gondom legyen. Amint ő igaz szívű és képmutatás nélkül való volt minden beszédében és cselekedetében, add, hogy én is az lehessek. Amint ő a szenvedések eltűrésében béketűrő volt, add, hogy én is az lehessek. Amint ő az ellenségei iránt szeretetteljes, a világ gyönyörűségeinek és hiábavalóságainak megvetője, a te dicsőséged buzgó terjesztője volt, add, hogy én is az lehessek.
Így szoktass ara, óh Uram, engem, hogy mindenkor Krisztus példájának tükrében nézzem meg, hogy mikor, mit és hogyan kell cselekednem, mikor miképpen kell magamat viselnem. Amint ez a szép és tökéletes tükör mutatja, adj nekem készséget és erőt, hogy mindenkor az szerint cselekedjem és viseljem magam.
Óh milyen szép, milyen boldog leszek én így! Minden földi szépség hiábavalóság, csak ez a valóságos szépség: hasonlítani Isten Fiához, Jézushoz. Minden boldogság árnyék és mulandóság, csak ez a valóságos boldogság: úgy élni, mint Krisztus élt. Óh Istenem! Add nekem ezt a valóságos szépséget és boldogságot Krisztus érdeméért a Szentlélek által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-20 11:10:11, szombat
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember Istent vallja legfőbb javának és könyörög, hogy ebben az ismeretben s indulatban erősíttessék és nagyobb tökéletességre jusson

Óh felséges és dicsőséges Szentháromság Isten: Atya, Fiú és Szentlélek! Egyedül te vagy a legfőbb jó, aki szívem végtelen kívánságát betöltheted, aki megszerezheted és megadhatod nekem mindazt, ami az én valóságos boldogságom, aki a szükségben segítséget, a félelemben bátorságot, a veszedelemben oltalmat, a szomorúságban vigasztalást, a kísértésben szabadulást, a halálban életet és boldogságot adhatsz és aki mind létedben, mind tökéletességedben változás nélkül megmaradsz mindörökké.
Rajtad kívül nincs valóságos élet, nincs igaz öröm és boldogság. Akié te nem vagy, az boldogtalan és nyomorult, ha az egész világ az övé is, de akié te vagy, az boldog, ha semmi egyebe sincs. Amint Nóé galambja nem talált a bárkán kívül lábainak nyugalmat, úgy sokkal inkább nem találhat rajtad kívül valóságos nyugodalmat, enyhülést, bátorságot a szegény bűnös ember.
Téged választalak azért én is legfőbb javamnak és mindazt, ami rajtad kívül van, úgy nézem, mint hiábavalóságok hiábavalóságát és a lélek gyötrelmét. E világnak minden gazdagságát, tisztességét és gyönyörűségét kárnak és szemétnek ítélem a veled való közösséghez, kegyelmedhez és szeretetedhez képest.
Kérlek, óh legfőbb jó, hogy e választásomban és elhatározásomban növelj és erősíts engem kegyelmeddel. Mert a sátán, a világ és a test sokszor és sokképpen igyekeznek attól eltántorítani. De ne hagyj engem elhajolni tőled! Sőt inkább egyesítsd magadat mind jobban lelkemmel és kóstoltasd egyre nagyobb mértékben énvelem jóvoltodnak, kegyelmednek és közösségednek édességét és gyönyörűségét, hogy mind inkább hozzád ragaszkodjék lelkem.
Ismertesd és éreztesd mind jobban velem, hogy egyedül csak a veled való közösségben találhatom meg azokat a véghetetlen jókat, amelyeket lelkem kíván és hogy egyedül csak te tehetsz engem tökéletesen boldoggá. Ennek megismerése és meggondolása által munkáld azt bennem, hogy megutálva a világ veszendő javait, mindenek felett azon gondolkozzam és arra kívánkozzam, hogy előtted kedves lehessek és hozzád mind közelebb juthassak, hogy így vakságomban világosságot, tudatlanságomban tanítást, bűnös voltomban megigazulást, kísértéseimben oltalmat, erőtlenségemben kegyelmet, szorongattatásaimban szabadulást, nyugalmat és vigasztalást találjak nálad.
Légy legfőbb jóm akkor is, amikor a halállal szembe kell szállnom. Add, hogy veled és a te kegyelmeddel biztathassam és bátoríthassam akkor magamat. Add, hogy bizalommal és lelki örvendezéssel nézhessek akkor rád hitem és reménységem szemeivel, mint legfőbb jómra és azáltal halálos keserűségeim édesedjenek, fájdalmaim enyhüljenek, szorongásaim könnyebbedjenek, félelmeim eltávolodjanak. Mutasd meg akkor legfőbb jóvoltodat irántam, kiváltképpen abban, hogy számtalan bűnnel megterhelt lelkemnek nyisd meg irgalmasságod végtelen kincseit és adj biztos és bátorságos menedékhelyet a te végtelen könyörületességed rejtekében.
Légy legfőbb jóm halálom után is a vég nélküli örökkévalóságban, eljuttatva engem arra a boldog és kívánatos állapotra, amelyben téged tökéletesen bírhassalak és a veled való boldog közösségben megtalálhassam azokat a megfoghatatlan jókat és kimondhatatlan gyönyörűségeket, melyek a legfőbb jóval való közösségből származnak. Ekképpen, óh Szentháromság Isten, légy az enyém, én pedig a tiéd, hogy boldog legyek általad, te pedig dicsőíttessél általam mindörökké. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-17 08:57:10, szerda
 
  Imádság

melyben a keresztyén ember Szentlélekért esedezik

Úr Isten, mennyei szent Atyám! Én, a te alázatos, szegény szolgád (szolgálód), bűnös fiad (leányod) hozzád járulok és esedezem a legszükségesebb ajándékért: a Szentlélekért, akit kegyelmesen megígértél azoknak, akik kérik tőled.
Óh, milyen nagy szükségem van nekem arra a jó vezetőre, igazgatóra, tanítóra, megszentelőre és vigasztalóra e világ sok tévelygése, nyomorúsága és gonosz példája között, a sátán sokféle kísértése és leselkedése között és az én romlott természetem gonoszra való igazgatásai és ösztönzései között. Tévelygek Uram, ha a te Lelked nem vezet. Tudatlanságban, sötétségben maradok, ha Lelked meg nem világosít. A gonosz példák elvonnak a gonoszra, ha a te Lelked nem tartóztat, lever a sátán és elnyel, ha a te Lelked meg nem tart. Kétségbe ejtenek a nyomorúságok, ha Lelked nem biztat. Sok bűnre, gonoszságra visz romlottságom, ha Lelked meg nem szentel. Üdvözítőmben sem hihetek és a te irgalmasságodban sem reménykedhetek, csak ha Lelked bennem hitet és reménységet támaszt és így nem is üdvözülhetek, hanem lelkestől-testestől elveszek, ha Lelked meg nem tart hit által az üdvösségre.
Irgalmas Úristen! Aki vesztemet, tudom, nem akarod, ajándékozz meg engem azzal, ami nekem ilyen szükséges és ami nélkül el kell vesznem. Lelkedet kérem, Szentlelkedért esedezem: küldd le őt a mennyből és szállítsd le szívembe, hadd szentelje meg lelkemet, testemet. Hadd szerezzen bennem hitet, reménységet, szeretetet, hadd tegye bizonyosabbakká számomra ígéreteidet. Hadd szabadítson meg engem egyre jobban minden tévelygéstől, hadd hajtsa akaratomat mindenben a neked való engedelmességre. Gerjesszen bennem égő buzgóságot dicsőséged terjesztésére. Vigasztaljon engem nyomorúságaimban, erősítsen erőtlenségeimben, adjon tanácsot nehézségeimben, bátorítson félelmeimben. Hadd legyen felemelőm elesésemben, őrizzen az ördög, a világ és a test kísértései ellen. Hadd tegyen bizonyságot lelkemnek afelől, hogy én a te fiad, örökösöd és Jézus Krisztus örökös társa vagyok.
Óh Szentlélek Isten, akit az Atya Jézus nevében boccsát, jöjj el Jézus nevében hozzám, lakozz bennem és maradj nálam! Átadom magamat neked: tedd szívemet lakó templomoddá, tagjaimat az Istennek élő, szent, kedves áldozattá. Drága kegyelmedet öntsd ki lelkembe mind nagyobb mértékben és tégy engem mindinkább alkalmassá annak a mennyei örökségnek az elnyerésére, melyet Jézus szerzett nekem szenvedése és halála árán.
Óh Atya Úristen, küldj nekem Szentlelket! Óh, Fiú Úristen, érdemelj nekem Szentlelket! Óh Szentlélek Úristen, az Atya küldésére, a Fiú érdeméért jöjj hozzám és légy nálam mindaddig, míg a Szentháromság Úristennel való boldog egységre eljuthatok az egekben.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-12 10:28:35, péntek
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azt kéri Istentől, hogy szelíd lehessen

Könyörülő Isten, szeretettel teljes mennyei Atya, aki jót teszel velünk, noha mindennap megbántunk téged. Nem kelsz ki mindjárt bosszúállással ellenünk, mihelyt bosszúsággal illetünk téged, hanem nagy szeretettel elszenvedsz minket és a gonosz helyébe jót adsz nekünk.
Bárcsak én is felebarátaim iránt olyan indulattal lehetnék, hogy mikor vagy erőtlenségből, vagy szándékosan megbántanak és gonosszal illetnek, harag, bosszankodás és bosszúállás kívánása nélkül eltűrhetném és csendességgel bírhatnám lelkemet! Bárcsak ne fakadtam volna ki sokszor rosszakaróim és gyalázóim ellen haragra, szidalomra, átkozódásra és bosszúállásra! Milyen illetlen volt ez a szelíd Jézus tanítványához! Milyen nagyon ellenkezett ez azzal a szelídséggel, melyre az Úr Jézus Krisztus példát adott és megkíván azoktól, akik tanítványai akarnak lenni.
Úristen, én Istenem! Bocsásd meg nekem sok haragos gerjedezésemet, dühösségemet, átkozódásomat, bosszúálló kívánságomat és igyekezetemet, minden egyéb indulatomat, cselekedetemet és magaviseletemet, melyekkel a szelídség határát áthágtam.
Könyörülj rajtam, és add belém a szelídség lelkét. Orvosold természetemnek azt a nagy fogyatkozását, hogy hamar fellobban bennem a harag tüze a bántó beszédekre és cselekedetekre. Adj nekem szelíd és csendes természetet, hogy felebarátaim ellenem való vétkeit békével eltűrhessem és a bosszúságokat csendes szívvel fogadhassam és viselhessem.
Fékezz meg engem kegyelmeddel, hogy a szidalomért szidalomra, az átokért átokra, a gonoszért gonoszra ne fakadjak. Ne induljon bennem a mérgelődés, fenekedés, valaki ártalmára való igyekezet, amelyek a keresztyéni szelídséget kizárják. Óh, bárcsak a szelídség úgy meggyökerezhetne bennem, hogy olyan lehetnék, mint a süket, aki semmit sem hall és mint a néma, aki nem szól, amikor ellenségem gyaláz és szidalmaz engem.
Adj arra is szelíd indulatot belém, hogy felebarátaimnak, akármit vétenek is ellenem, igaz szívből megbocsáthassak és ellenségeimnek, akármilyen gyalázattal és bosszúsággal illetnek, ne csak akkor, ha bocsánatot kérnek, de akkor is ha nem kérnek, szívemben megbocsáthassak és hozzájuk az irántam való kegyetlen és szeretetlen magatartásuk helyett csendes és szelíd magaviseletet tanúsíthassak, sőt ha szükséges segítséggel és jótéteménnyel is lehessek.
Óh, milyen drága és kívánatos dolog lesz az, ha magamat így viselhetem. Ebből bizonyossá lehetek afelől, hogy szent Fiadnak, a szelíd Jézusnak igaz tanítványa vagyok és így a jövőben az ő boldogságának is részese leszek az egekben. Vidd végbe azért, óh Istenem, ezeket bennem és adj ezekre elégséges kegyelmet nekem, Jézusnak, a te szerelmes szent Fiadnak tökéletes szelídségéért és engedelmességéért. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-10-06 15:16:55, szombat
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért könyörög,
hogy alázatos lehessen


Felséges és dicsőséges Isten, akinek királyi széke előtt az angyalok is megalázzák magukat és befedik orcájukat: mélyen megindulva megvallom szívem romlottságát, hogy természetem szerint hajlandó vagyok a kevélységre, sőt ugyancsak meggyökereztek szívemben a kevélység indulatai és sokszor vittek és visznek olyan gondolatokra, beszédekre és cselekedetekre, amelyek ellenkeznek azzal az igaz alázatossággal, ami előtted kedves.
Milyen sokszor elfelejtettem, hogy én por, hamu, nyomorult, nyavalyás és mulandó bűnös ember vagyok! Milyen sokszor elfelejtettem, hogy életem olyan, mint a pára, ami ha egy kevéssé meglátszik is, hamar semmivé lesz! Milyen sokszor elfelejtettem, hogy nemsokára meghalok és akkor minden szándékom és igyekezetem hiábavalóvá lesz, testem megrothad, lelkem pedig ítéletre megy!
Bocsásd meg, óh Istenem, a keresztyén alázatossággal ellenkező minden vétkes gondolatomat, beszédemet és cselekedetemet, melyekre természete szerint kevély szívem vitt el ideig engem. Óh fájdalom, milyen sok rosszat szült ez a gonosz anya eleitől fogva bennem. Milyen sokszor ösztönzött és vett rá olyan dolgokra, amik az alázatos Jézus tanítványához nem illettek. Bánom azokat és Jézus Krisztus nevében kegyelmet kérek tőled.
Kívánok alázatos szívű lenni, kívánom az alázatossággal ellenkező indulatokat, beszédeket, cselekedeteket elkerülni, de kegyelmed nélkül előre nem juthatok. Jövel azért és Szentlelked hathatós munkájával szaggasd ki belőlem a kevély indulatokat és adj nekem alázatos szívet, mind rád, mind az emberekre nézve.
Ezért add, hogy valóban megismerhessem, hogy én semmirevaló, nyomorult bűnös vagyok, hogy én a legkisebb jótéteményedre is méltatlan, minden büntetésedre pedig méltó vagyok és hogy ami vagyok és amim van, mindaz tőled van: magamtól semmim sincsen a bűnön, halálon és kárhozaton kívül. Hogy így ezeket mindenkor szemem előtt tartva, ha valami jó akad bennem, ha valami dicséretes tulajdonság ékesíti lelkemet vagy testemet, ha kedvem szerint folynak dolgaim, ne bízzam el magam, ne büszkélkedjem, mintha ezeket a magam okossága, serénysége szerezte volna meg nekem, hanem rád fordítsam szememet és méltatlanságomnak s tehetetlenségemnek elismerésével magamat megalázva, egyedül téged magasztaljalak és neked adjak hálát.
Add, hogy az emberek előtt is alázatos lehessek. Szerezz bennem olyan értelmet és indulatot, hogy magamat kevesebbre becsüljem, mint másokat, meg ne utáljam egy felebarátomat se, a megutáltatást és kevésre becsültetést pedig békével és csendesen tudjam elviselni. Tartóztass engem, hogy ne fakadjak kevély beszédekre és cselekedetekre, nagyravágyásból való viszálykodásra és versengésre, hanem alázatossággal ékesíthessem minden cselekedetemet. Cselekedd, hogy az intelmeket és a feddést alázatosságból jó néven vehessem; ha felebarátom ellen vétek, ne szégyelljem azt elismerni és megvallani, ha pedig felebarátom vét ellenem, csendesen viselhessem magam és a megbocsátásra hajlandó lehessek, mint Isten ellen sokat vétő és az ő megbocsátása nélkül szűkölködő, alázatos bűnös.
Add végül, hogy az alázatosság azzal is gyümölcsözzék bennem, hogy ne kapjak az emberek dicséretén, ne cselekedjem semmit hiábavaló dicsőségvágyból, hanem alázatosságból, azt kívánva mindenekfelett, hogy csak tőled, én Istenemtől nyerjek dicséretet. Add meg mindezeket, óh irgalmas Isten, azért a drága személyért, aki értem halálig megalázta magát, az én Uram Jézus Krisztusért. Ámen,

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-08-04 15:05:04, szombat
 
  Imádság


Én Atyám! Olyan csodálatos, hogy te vagy az én Atyám. Szeretem ezeknek a szavaknak a hangzását. A te neved szent, olyan szent. Bár eljönne országod ide, erre a földre. Atyám, és ó, annyira vágyom arra, hogy a te akaratod legyen meg - a világban - de az én saját kicsi világomban is. Kérlek, add meg számomra ma, amire szükségem van, mindattól messze vezess el engem, ami megkísértene, hogy elfelejtselek téged. Őrizz, és szabadíts meg a gonosztól. Ó, Uram, tiéd az ország, minden hatalom, és a dicsőség örökkön-örökké. Drága Atyám! Így legyen.

Linda Dillow
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 98 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 341 db bejegyzés
e év: 5879 db bejegyzés
Összes: 17025 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 336
  • e Hét: 11123
  • e Hónap: 29398
  • e Év: 552452
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.