Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 109 
Imádság
  2019-01-22 18:45:50, kedd
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember hite növeléséért esedezik Istenhez

Irgalmas jó Isten, kitől mint világosság atyjától száll alá minden jó adomány! Hálát adok neked és áldom szent nevedet azért a nagy és megbecsülhetetlen jótéteményedért, hogy velem megismertetted magadat és akit elbocsátottál, Jézus Krisztust. Tudtomra adtad a bűnösök üdvözítése felől elhatározásodat, drága ígéreteidet és parancsaidat. Ezen felül azt is megcselekedted velem Szentlelked által, hogy én téged megengesztelt Istenemnek és Atyámnak tartalak, szent Fiadat úgy látom, mint Üdvözítőmet és Megváltómat, kijelentett igazságaidnak és ígéreteidnek hiszek, parancsaidat teljesíteni kívánom és ekképpen van hitem a te kegyelmed által.
De még mindig kicsi és erőtlen az, ami miatt sokszor kétkedő a bizodalmam, sokszor lankad a könyörgésem, sokszor buzgóság nélküli és kedvetlen az istentiszteletem, nyughatatlan és gyakran békételen a keresztviselésem, sokféle fogyatkozással és botlással van tele az életem.
Óh Isten, aki a megrepedezett nádszálat el nem töröd és a füstölgő gyertyabelet ki nem oltod, aki nem szoktad félbehagyni elkezdett jó munkádat, ne utáld meg és ne büntesd meg kishitűségemet és emiatt sokféle erőtlenségemet. Inkább jöjj segítségemre és Szentlelked drága kegyelme által adj növekedést és erősödést hitemnek.
Ezért beszéded és Szentlelked által gyújts mind nagyobb lelki világosságot szívemben és juttass az üdvösség titkainak nagyobb és elevenebb ismeretére. Győzd meg még jobban lelkemet kijelentett tudományod és ígéreteid igazsága felől, hogy azokhoz állhatatosan és megtántorodás nélkül ragaszkodhassam. Tedd olyan kedvesekké, jóízűekké és gyönyörűségesekké lelkem számára a lelki és mennyei javakat, hogy azokat többre becsüljem az egész világnál. Tégy engem bizonyosabbá a te kegyelmed és az én bűneim bocsánata felől. Kiáltsd be hathatósan lelkembe: Bízzál fiam, megbocsáttattak bűneid! A nyomorúságokról és keresztviselésekről, melyeket hordoznom kell, értesd meg lelkemmel, hogy azok nem haragod jelei az én veszedelmemre, hanem atyai szereteted munkái az én javamra, és hogy a nyomorúságoknak egy szempillantásig tartó keserűsége a dicsőségnek igen-igen nagy, örökkévaló állandóságát szerzi meg nekem.
Ekképpen a hit lelke által ajándékozd meg hitemet annyi erővel, hogy az által úgy szemlélhessem a jövendő világot, mint már jelenvalót és javainak drága és dicsőséges voltát már ez életben érezhessem; e jelenvaló világot pedig meggyőzhessem, csábító és gonoszságra izgató javait és gonoszait megvethessem, a sátán minden kísértését és incselkedését visszaverhessem, és szívemet a te félelmedben, szeretetedben és a jövendő örök dicsőség várásában úgy megerősíthessem, hogy soha semmi teremtmény el ne szakíthasson a te szerelmedtől, amely van a Jézus Krisztusban.
Hiszek én, óh Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek! Nyújtsd ki kegyelmed kezét, fogj meg, segíts ki, mikor Péterrel süllyedezem, mint kishitű ember. A te erődet végezd el az én erőtlenségemben, és megtartásomban és üdvözítésemben dicsőítsd meg hatalmadat és könyörületességedet kegyelmed örökkévaló dicséretére, Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-16 14:04:08, szerda
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért esedezik, hogy Isten adjon neki erőt a bűn ellen


Óh mindentudó és mindenre elégséges Isten! Teljes szívemből kívánnék és szeretnék tökéletesen járni utaidban, kívánnám és szeretném akaratodat mindenben teljesíteni és életemet mindenben szentséges törvényed szerint rendezni. De, óh a siralmas romlottság, a nagy lelki erőtlenség milyen sokszor megmutatkozik bennem! Milyen sokszor férkőznek be szívembe a bűnös és hiábavaló gondolatok, gerjednek fel a vétkes indulatok és kívánságok, szaladnak ki számon a bűnös és meggondolatlan beszédek, sőt hányszor vetemedem meggondolatlanságból bűnös és nem illő cselekedetekre is.
Óh Istenem, milyen nehéz ez nekem ! De magamtól és a magam errejével semmit sem segíthetek magamon, akárhogy elszánom magamat, akárhogy vigyázok, minden vigyázásom és igyekezetem hiábavaló önmagában. Hozzád folyamodom és esedezem ezért: adj nekem erőt a bűn ellen, adj kegyelmet, hogy ne csak a nagyoktól, hanem azoktól is, melyek kicsinek látszanak, megóvhassam magamat. Lakozzék a te Szentlelked bennem, tartsa tisztán szívemet a bűnös indulatoktól és gondolatoktól és amikor romlottságom bűnt akar gondolni, szólni vagy cselekedni, Lelked intsen, feddjen és tartóztasson engem.
Úr Isten, aki kívánságot, igyekezetet és akaratot adtál nekem a jóra, adj képességet is annak véghezvitelére. Erősítsd bennem az újjászületett részt, hogy kegyelmed által a bűnt, egyiket a másik után meggyőzhessem, a vétkes indulatokat és kívánságokat, egyiket a másik után megzabolázhassam, megfojthassam, rajta uralkodhassam és keresztyénségemet naponta tökéletesebbé és valóságosabbá tehessem.
Mivel pedig nem lehet, hogy bűnös ne legyek amíg élek, Uram Jézus, bűnös fogyatkozásaimat és erőtlenségeimet fedezd el szent Atyád szemei elől végtelen érdemeddel, hogy azok miatt meg ne utáljon és el ne vessen engem.
Sőt cselekedd azt a te tökéletes engedelmességed erejével, hogy a tökéletességre való szív szerinti igyekezetemet, bár arra ez életben e földi gyarlóság miatt el nem juthatok, úgy vegye, mintha eljutottam volna. Végül pedig egy napon, végtelen irgalmából fogadjon be éretted és általad engem a tökéletesség boldog helyébe, hogy ott megynyerjem amit itt óhajtottam, elérjem amire itt igyekeztem: hogy minden bűntől megtisztult és tökéletes legyek az én mennyei szent Atyámnak és neked, Üdvözítőmnek és a Szentlélek Úr Istennek örökkévaló tiszteletére és dicsőítésére. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-14 19:02:41, hétfő
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember megszenteltetéséért esedezik Istenhez

Óh szent Isten, aki azt parancsolod nekünk beszédedben, legyetek szentek, mert én szent vagyok, akit szent élet nélkül közülünk senki nem láthat! Milyen nagy irgalom és örök hálaadásra méltó kegyelem az, hogy a bűnös embert, akit megváltottál szent Fiad által, meg is szenteled Szentlelked által, hogy szent színed látására és a veled való boldog közösségre eljuthasson! Milyen nagy boldogság az nekünk, elveszett, nyomorult bűnösöknek, hogy miután váltságot szereztél nekünk, ami által a bűn büntetésétől megmenekülhetünk, megszenteltetést is kereshetünk nálad, ami által a bűn rútságából kitisztulhatunk, uralma alól kiszabadulhatunk és neked tetsző állapotra juthatunk.
Én is, óh könyörülő Isten, a többi bűnösök között kívánkozva előtted kedves lenni, megszenteltetést keresek nálad. Mert ha magamra gondolok, lelkem keserűségével úgy találom, hogy még sok és tetemes fogyatkozás van bennem, sokszor bűnösek gondolataim, indulataim, szavaim és cselekedeteim. Úgy találom, hogy még sok jót elmulasztok, melyet cselekednem kellene és sok vétkes dolgot cselekszem, amit elkerülnöm kellene. Sokszor kellett és kell tapasztalnom azt is, hogy a gonosz távoltartására és jó cselekvésére való szándékaim és elhatározásaim hiábavalókká lesznek, mert rossz szokásaim és vétkes hajlandóságaim sokszor erőt vesznek akaratomon. Nincs erőm, nincs képességem, hogy azokat meggyőzzem, a jóra való szándékaimat véghezvigyem, fogyatkozásaimat megjobbítsam és megszenteltetésemet előmozdítsam, ha csak te onnan felülről kegyelmet nem adsz nekem.
Esedezem azért, óh kegyelemnek Atyja, szent Isten, hogy megszentelő kegyelmedet add, növeld és tedd hathatósabbá bennem. Szentelj meg engem mindenestől hogy tiszta és kedves legyek előtted. Szenteld meg elmémet és értelmemet, hogy hiábavaló, rossz és vétkes dolgokkal ne foglalkozzék hanem jó és hasznos elmélkedésekben gyönyörködjék. Szenteld meg szívemet, hogy abból rossz gondolatok ne származzanak, hanem jó gondolatok műhelye legyen, vétkes indulatok ne gerjedezzenek benne, hanem jó indulatok kútfeje legyen. Szenteld meg akaratomat, hogy mindenkor azt akarjam, ami neked kedves, azt pedig ne akarjam, amit te gyűlölsz. Szentleld meg számat, hogy ne szóljon rothadt, gonosz és haszontalan beszédeket, hanem jó, épületes és hasznos beszédeket szóljon. Szenteld meg szememet, hogy tilalmas dolgokra nézni ne szeressen, bölcs munkáid szemlélésében pedig gyönyörködjék. Szenteld meg minden tagomat, hogy azok ne a hamisság, hanem a jócselekedetek eszközei legyenek.
Támassz bennem szíves és buzgó igyekezetet a szentség követésére és áldd meg azt jó előmenetellel. Világosítsd lelkem szemét, hogy mind jobban láthassam a bűn iszonyú és rettenetes voltát és annak gyűlölése mind jobban gerjedjen és növekedjék bennem, a jóság szép és hasznos voltát mind jobban megismerhessem és annak szeretete mind jobban megerősödjék bennem.
Vésd be szívembe parancsaidat és Jézus példáját. Ajándékozz meg annyi kegyelemmel, hogy életemet ezek szerint rendelhessem, gondolataim, indulataim, beszédeim és cselekedeteim fogyatkozásait jobbíthassam és a jóra való szándékaimat boldogan megvalósíthassam.
Add végül, hogy a feslett, rossz társaságokat, mint a bűn nagy alkalmait és a megszenteltetés nagy akadályait szívem szerint gyűlölhessem, megvethessem s elkerülhessem és hogy mikor a világ fiaival való érintkezésbe bele is kell elegyednem, úgy viselhessem magam, mint Isten gyermeke és mint a szentségben nagyobb tökéletességre igyekvő hívő ember.
Ekképpen és ezek által cselekedd, én Istenem, hogy halálomig a szentségben növekedhessek, halálom után pedig, vidd tökéletességre szentségemet a mennyei szentek boldog társaságában a te nagy irgalmadból az Úr Jézus Krisztus szerelméért. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-13 14:40:55, vasárnap
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért esedezik, hogy Isten szakassza el őt a világtól

Irgalmas Isten! Milyen nagy a te jóvoltod abban is, hogy az embereknek ezen a földön alkalmas lakóhelyet készítettél, hogy ennek javaival élve téged dicsőítsenek és örök boldogságukat munkálják, miután pedig e világon kiszabott idejüket eltöltik, egy napon a veled való boldog közösségre eljussanak és örökké boldogok legyenek a jövendő életben.
De óh megromlott emberi szív! Milyen gonoszul elfordítja a te kegyelmes jó célodat a maga veszedelmére, amikor úgy a földhöz ragad, hogy az örök életről, amelyre teremtetett, elfeledkezik. Úgy viseli magát, mintha e világ örökkévaló lakóhelye volna. Fut, fárad, epekedik, sőt vétkezik a földi javakért, az egy szükséges dolgot pedig, üdvösségének munkálását elmulasztja.
Szakaszd el, óh én Istenem, szívemet a világnak ilyen vétkes és veszedelmes szeretetétől. Ismertesd meg velem igazán a világi dolgok hiábavalóságát, sőt ártalmas és veszedelmes voltát és azoktól emeld fel kívánságomat és szeretetemet a mennyeiekre és örökkévalókra. Add, hogy illőképpen meggondolhassam és mindenkor elmémben tarthassam, hogy rövid idő múlva elmúlik ez a világi élet, mint a pára, és hogy ennek javai, gonoszai is elenyésznek, mint a füst és az álom, és hogy a jövendő élet és annak javai is, gonoszai is végtelenek és változhatatlanok lesznek, hogy így mindenkor elébe tegyem az örökkévalót a mulandónak, a valóságot az árnyéknak és hiábavalóságnak.
Serkents és segíts engem, óh Uram, hogy e rövid árnyékéletemet arra a fő célra fordítsam, amit elém adtál. Ne engedd, hogy azt egészen a földi hiábavalóságok körül töltsem el, hanem az legyen mindenkor fő célom, igyekezetem és kívánságom, hogy ez életben a te dicsőségedre lehessek, ez élet után pedig a mennyországba mehessek. Tartóztass engem az olyan szorgoskodástól, mely miatt szolgálatodnak és üdvösségemnek nagy munkáját félretenném vagy nagy hiányossággal végezném. Ne engedj soha semmi világi jót oly felettébb megszeretnem, semmi világi gonosztól oly felettébb megijednem, hogy amiatt megbántásodra vetemedjem.
Adj kegyelmet arra is, hogy e világ gonosz példáinak, szokásainak és csalogatásainak mindenkor bátor szívvel ellenállhassak, hogy azok gonoszra ne vigyenek engem. Igazgass Szentlelkeddel, hogy mikor a világ fiaival érintkeznem kell, azok gonosz szokásaitól és cselekedeteitől tisztán tarthassam magamat, hogy ne legyek részes az ő bűneikben. Ne engedd, hogy magaviseletük és cselekedeteik módjait megszeressem és kövessem, hanem mindig azon a jó úton vezess engem, amely előtted kedves és hozzád vezet. Cselekedd végül és vidd véghez azt bennem drága kegyelmed által, hogy kész legyek ne csak világi javaim nélkül meglenni, hanem életemet is letenni, mikor te úgy akarod, tudván, hogy a te akaratod mindenkor jó, szent és tökéletes.
Add meg ezeket nekem, óh nagykegyelmű Úristen és vidd nagyobb tökéletességre, hogy elszakadva szívem e világtól, úgy éljek ebben, mint jövevény és bujdosó, várva azt a várost, melynek örök fundamentuma van és igyekezve a mennyei Jeruzsálem felé, ahová egy napon e bujdosás földjéből boldogan el is juthassak Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-12 10:54:34, szombat
 
  Keresztyén gyermekek imádsága szüleikért

Óh könyörülő Isten, teremtőm, táplálóm és gondviselőm! Áldott légy, hogy engem keresztyén szülők által hoztál e világra és hogy azokba olyan szeretetet oltottál irántam, hogy erőtlen kicsinységemben, mikor magamon semmit sem segíthettem, gondviselésük alá vettek engem és könyörülő szívvel ápolgattak, neveltek és tápláltak.
Nem hálálhatom meg soha eléggé sem szent Felségednek, sem édesapámnak s anyámnak amit általuk velem cselekedtél. Könyörgök azért hozzád, hogy elfogyhatatlan kincsedből jutalmazd meg minden törődésüket, gondviselésüket, ruházásukat, táplálásukat, intéseiket, tanításaikat és minden jótéteményüket, amiket velem és értem tettek.
Vedd körül őket, óh Isten, a te kegyelmeddel, örvendeztesd lelküket jóvoltoddal, őrizd minden gonosztól, fedezd be szárnyaid árnyékával és vezesd Szentlelked által. Vigasztald és erősítsd őket minden kedvezőtlen viszontagságukban, melyeknek e világon kitétetnek. Adj nekik erőt, egészséget. Mikor pedig életük telésével együtt nehezednek és fogyatkoznak, légy gyámoluk és segítségük. Vénségük idején ne vesd el őket, mikor megfogyatkozik erejük, ne hagyd el őket.
Gerjeszd, neveld és tartsd meg bennem is irántuk a tisztelet, szeretet, engedelmesség és hála indulatait. Őrizz, hogy semmi olyat ne szóljak, se ne cselekedjem, ami nekik bántásukra és szomorúságukra lenne. Add hogy örömükre és vigasztalásukra legyek. Adj nekem módot és erőt arra, hogy hálás lehessek irántuk és ha csak némi részben is visszaszolgálhassam nekik velem közölt szeretetük és könyörületességük munkáit.
Gyermekségem sok vétkét és bolondságát pedig, melyekkel édesapám és anyám ellen vétettem, kegyelmesen bocsásd meg nekem. Ha engedetlen voltam, ha fenyítésüket megutáltam, s azért rájuk haragudtam, ha őket megszomorítottam, ha ellenük rugódoztam, ha irántuk illendő tisztelettel nem voltam, ha erőtlenségeiket magamban megítéltem, ha nekik kárt okoztam, ha jóságukért hálátlansággal fizettem, vagy akármi módon a nekik tartozó tiszteletet és engedelmességet megtagadtam: ne ítélj és ne büntess meg irgalmas Úr Isten azokért, amint megérdemelném, ne küldd reám az átkot, melyre méltó vagyok.
Tartsd meg jóvoltodat és irgalmasságodat édesapám s anyám iránt, amíg élnek. Mikor pedig eljön az az idő, amelyben el kell menniök a minden élőknek útján, mikor az utolsó halálos betegség rájuk elkövetkezik: könnyítsd betegágyukat édes vigasztalásoddal, enyhítsd fájdalmaikat kegyelmed és szereteted éreztetésével s rövidítsd meg nekik a halál keserűségeit, végre pedig engedj nekik csendes, boldog és üdvösséges halált és bemenetelt az örök hajlékokba, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-11 13:23:58, péntek
 
  Keresztyén szülők imádsága gyermekeikért


Óh mindenható, bölcs és jó Isten, aki többi áldásaid és adományaid között gyermekeket is adtál nekem, hogy azokat a te félelmedben és dicsőségedre neveljem! Tudom, hogy minden munkám hiányos, minden igyekezetem hiábavaló a te áldásod, kegyelmed és segedelmed nélkül.
Bemutatom azért őket szent Felségednek magammal együtt ebben az alázatos imádságomban. A te irgalmasságod kezébe adtam őket mindjárt testi születésük után a szent keresztségben. Oda ajánlom most is újra könyörgésemben, és szívem teljes indulatából esedezem hozzád, adj erőt, okosságot és kegyelmet, hogy úgy nevelhessem őket, hogy a te dicsőségedre legyenek és üdvözüljenek. Amit én véghez nem vihetek az ő javukra, vigye véghez a te hatalmad és jóvoltod. Amit én hibásan, hiányosan cselekszem, szándékom és akaratom ellenére az ő kárukra, igazítsa, jobbítsa meg azt a te drága kegyelmed.
Áldd meg őket, óh könyörülő édes Atya, mindazokkal a mennyei és földi áldásokkal, amelyek nekik javukra és üdvösségükre szolgálnak. Mindenek felett pedig reménykedve azért könyörgök hozzád, hogy korán szenteld meg őket, hányd ki belőlük a romlottság magvait, szaggasd ki a gonoszság gyökereit és foglald el magadnak őket. Adj nekik olyan értelmet, amely téged szeressen. Erősítsd meg őket szövetségedben, hogy tőled soha el ne szakadjanak és a te félelmedben, hogy a gonoszság útjára el ne hajoljanak.
Add nekik Szentlelkedet, aki soha ne hagyja el őket, hanem igazgassa őket mindenkor a te utaidban, világosítsa igazságodban, tanítsa akaratodra, gerjessze szeretetedre, oltalmazza az ördög tőreitől, a bűn ragadó mérgétől, a rossz társaságok elvesztő erejétől és tartsa meg épségben és ártatlanságban.
Korukkal és esztendeikkel együtt neveld őket, óh Isten, a kegyelemben is, testük növekedésével együtt öregbítsd őket az okosságban, a tudományban és minden keresztyéni jóságban is, hogy téged félő, dicsőségedet terjesztő, a társadalomban hasznos, jó emberekké legyenek. Ne növekedjenek a te bántásodra, az emberek botránkoztatására, az én szomorúságomra és gyalázatomra, hanem a te tiszteletedre, az emberek hasznára és az én örömömre. Hárítsa el róluk a te nagy irgalmad, hogy az élet után a pokol boldogtalan lakói közé számláltassanak, hanem a mennyei boldog kar sokasodjék általuk.
Szent felségednek ajánlom földi életüket is. Viselj gondot rájuk, tápláld őket, adj nekik egészséges testet, tartsd meg tagjaik és elméjük épségét, őrizd őket minden szerencsétlenségtől, parancsolj angyalaidnak felőlük, hogy kezükben hordozzák őket és fordítsanak el róluk minden veszélyt.
Egész jövendő földi életükért is könyörgök szent Felségednek. Nem kérem azt, hogy nagy kincset és gazdagságot adj nekik e világon, mert ha téged félnek, elég gazdagok lesznek, a nélkül pedig mit használna nekik, ha az egész világot megnyernék is? Csak azt kérem, hogy adj nekik módot, erőt és alkalmat valami tisztességes hivatásra, amelyben jó lelkiismerettel foglalatoskodva eledel és ruházat nélkül ne szűkölködjenek és legyen tehetségük arra is, hogy segíthessék a szűkölködőket. Uram hallgass meg és teljesítsd szívbeli kéréseimet véghetetlen irgalmadból Jézus Krisztusért. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2019-01-04 16:27:22, péntek
 
  Imádság,

melyben a keresztyén ember azért esedezik, hogy Isten vezesse őt a jó úton

Elfogyhatatlan kegyelmű szent Úristen! Áldott légy, hogy megmutattad nekünk az utat, amelyen járva boldogok lehetünk és ezen felül kész is vagy minket azon vezetni, hogy el ne tévelyedjünk, támogatni, hogy el ne essünk, őrizni, hogy rossz útra ne térjünk és el ne vesszünk. Nem is lehet másként sem a rossz utat elkerülnünk és a veszedelemtől megmenekülnünk, sem a jó úton járnunk és az örök életre eljutnunk, hanem csak kegyelmed és Szentlelked vezetése, oltalma és őrizete alatt.
A mennyországba kívánkozó és igyekező többi hívő bűnös között én is, ismerve nagy erőtlenségemet és tehetetlenségemet, hozzád folyamodom és szívem teljes indulatából esedezem: vezérelj engem tanácsoddal az örök élet felé. Látod, óh Uram, jobban mint én, hogy milyen sokféle hitetés és kísértés ostromol engem, milyen sok akadály és ellenség áll elém az örökkévalóság felé tartó utazásomban. A sátán sokféle álnokságával, a világ gonosz példáival és csalárd javaival, a test gonosz indulataival és kívánságaival szüntelen a széles utat javallja és nagy erővel igyekszik arra vonni; de jaj, a veszedelemre visz az!
Állj mellém azért, Istenem, erősíts meg ezek ellen és ne engedd, hogy a veszedelem útjára ragadhassanak. Őrizz az eltévelyedés ellen, segíts az elesés ellen, oltalmazz és ments meg minden gonosztól. Neked adom át magamat egészen. Kegyelmed és Szentlelked által, jótetszésed szerint birtokolj és igazgass engem, tarts meg a hit és a kegyesség jó útján mindvégig és adj azon olyan boldog előmenetelt, hogy annak végén megtalálhassam az örök életet.
Ne távozz el, óh Isten, éntőlem, mikor erőtlenségem és romlottságom maitt nem akarok mindjárt arra menni, amerre vezetni akarsz. Ne hagyj engem magamra, hanem vezetésedet tedd hathatóssá bennem. Add nekem azt a keresztyén eszességet, amely engem vigyázóvá tesz minden cselekedetemre, minden tisztemre, minden kísértésemre, a sátánnak, a világnak és a testnek minden íncselkedésére, hogy meg ne csalhassanak. Vésd be mind jobban a te félelmedet szívembe, ami engem arra bírjon mindenkor, hogy Lelked indítását kövessem és szent igéd vezetése szerint irányítsam életemet és minden cselekedetemet.
Végre, mikor a halál völgyére le kell mennem, akkor is fogd meg kezemet kegyelmed kezével és ezen a sötét és félelmes völgyön vezess engem mint erőtelen, de benned bízó és hozzád kívánkozó hívő bűnös embert. Sehol se hagyj el engem, sehol se engedj elmaradnom tőled. Hadd jussak el kegyelmes vezetésed alatt a mennyei boldogságba, ahol a te felőlem való csodálatos tanácsodat, rólam való kedves gondolataidat és értem való kegyelmes cselekedeteidet mindörökké csodálhatom, imádhatom és dicsőíthetem Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-12-23 19:33:43, vasárnap
 
  Ó, Istenem és Atyám, megtérek a láthatókkal való bűnös foglalatosságomból. A világból túl sok van bennem. Te itt voltál, és én nem tudtam róla. Megvakultam jelenlétedre. Nyisd meg szemem, hogy lássalak téged magamban és körülöttem! Krisztusért, Ámen.

A. W. Tozer
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-12-08 19:35:46, szombat
 
  Imádság

melyben a keresztyén ember azért könyörög, hogy Isten adjon neki kegyelmet a maga sorsával való megelégedésre

Felséges Isten, legfőbb Úr, könyörülő és kegyelmes mennyei Atya, akinek senki semmit nem adott, hogy tartoznál visszaadni neki; mindenképpen szabadon uralkodol, megalázol és felmagasztalsz, szegénnyé teszel és gazdagítasz, és teljes szabadsággal rendeled el az emberek állapotát, körülményeit és minden viszontagságát.
Milyen méltó és illő, hogy az ilyen felséges Úr, rendeléseiben megnyugodjék minden teremtmény! Milyen méltó és illő, hogy mindenki megelégedjék azzal az állapottal, hellyel és helyzettel, amelybe te, bölcs és jó Isten helyezted! Milyen méltó és illő, hogy mindenki térdet-fejet hajtson előtted és alázatosan s hálaadással vegye el, amit szent Felséged méltóztatott és méltóztatik adni neki!
De milyen vakmerő mégis a nyomorult ember! Ritkán nyugszik meg rendeléseidben, ritkán elégszik meg azzal, amivel ingyen való jóvoltodból megajándékozod. Békétlenkedik, panaszkodik, ha kedve szerint nem folynak dolgai. Irigy szemekkel nézi másokon áldásaidat; gonosz sokszor azért, mert te jó vagy. Töri magát, epekedik, sőt vétkezik, hogy kedve szerinti állapotra juthasson, és ha kívánsága szerint nem boldogul, arra is vetemedik, hogy vádolni meri gondviselésed útjait.
Ments meg és őrizz meg engem, óh én Istenem az ilyen vakmerőségtől, hogy ne vétkezzem ellened. Zabolázd meg, sőt fojtsd meg bennem azokat az indulatokat és kívánságokat, amelyek ilyenre vihetnének és adj nekem kegyelmet, hogy amilyen állapotba akartál és akarsz helyezni, abban megnyugodjam, amit akartál és akarsz velem cselekedni, azt elfogadjam, amit másnak adsz, azt ne irigyeljem, amit nekem ajándékozol, azt hálaadással és alázattal vegyem, tisztelve és imádva mindenkor gondviselésed igazgatását.
Vésd be hát mélyen szívembe, hogy neked teljes jogod és hatalmad van rajtam; hogy igaz vagy minden rendelésedben; hogy semmivel sem tartozol nekem; hogy akármilyen keserves állapotban legyek, mindenkor keservesebbet érdemlek, hogy te jobban tudod és jobban is akarod nálam javamat; hogy amit te akarsz, az mindenkor jobb annál, mint amit magam akarnék, és hogy most én a vándorlás földjén vagyok, ahol kevéssel meg kell elégednem, várva a mennyei hazát, ahol tökéletes boldogság és végtelen gazdagság van.
Emeld fel hát lelkemet e földi vándorútról a mennyei hazára, a veszendő földi javakról az örökkévaló mennyei javakra, hogy amikor e világ fiai törődnek, nyughatatlankodnak és vétkeznek földi boldogulásukért, én rajtad és mennyei hazámon tartsam szememet, szívemet, kívánságomat. Mostani sorsom és állapotom minden keserűségét azzal a jó reménységgel édesítsem, hogy majd felviszel engem innen ama boldog lakóhelyre, ahol minden fogyatkozásom kipótoltatik, minden keserűségem örömre fordul, minden bajom, törődésem, nyugtalanságom kedves nyugodalomra változik és ahol benned, óh mindenre elégséges Isten, tökéletes megelégedést találhatok Jézus Krisztus által. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Imádság
  2018-11-21 13:00:11, szerda
 
  Imádság

melyben a keresztyén ember azért könyörög, hogy mértékletes lehessen

Óh nagy jóságú, végtelenül bölcs és gazdag kegyelmű Isten! Látom és dicsőítem imádandó tökéletességedet abban is, hogy minket, földön lakó embereket úgy alkottál, hogy étellel és itallal tápláljuk életünket, álommal és nyugalommal újítsuk s élesszük fáradtság alá vetett testünket: ételül és italul sokféle ajándékot adtál, éjszakát is szereztél, hogy annak csendje alkalmas legyen az alvásra és nyugalomra. És miután a bűn gyalázatossá tette az ártatlanság mezítelenségét, maga szent Felséged ruhákat készített első szüleinknek, amelyekbe felöltöztetted őket, és nekünk is mind ez ideig kirendelted öltözetünket. Sőt nemcsak szükségünkre, hanem felüdülésünkre és gyönyörködtetésünkre való dolgokat is sokfélét alkottál és mutattál nekünk, hogy azokkal fáradt elménket és testünket megújíthassuk. Mindezek is bizonyságai jóságodnak, bölcsességednek, irántunk való kegyelmednek és szeretetednek.
De amint minden egyéb földi jó, ezek az ajándékaid is károssá és veszedelmessé válhatnak, ha visszaélünk velük, azért kérlek én Istenem, ne engedd, hogy én ezekkel visszaéljek és más tilalmas célra használjam, mint amire szent Felséged adta és adja azokat. Taníts meg engem ezért kegyelmed által arra, hogy a mértékletesség határát mindenben megtartsam.
Add, hogy mértékletes lehessek az ételben és italban, hogy amiatt lelkem testem meg ne nehezedjék és a te szolgálatodra, üdvösségem munkálására és hivatásom munkáira alkalmatlanná ne váljék. Segíts, hogy gyűlöljem és elkerüljem a dobzódást és részegséget, az ételben és italban való válogatást és mérték nélküli gyönyörködést, a mértéktelen vendégeskedést és tékozlást. Elégedjem meg annyi étellel és itallal, amennyi életem s egészségem fenntartására és megújulásomra szükséges.
Add, hogy mértékletes legyek az öltözetben is. Gyűlöljem a ruhákban való dúskálódást és kevélykedést. Ne vágyjam állapotom felett való öltözetre, hanem hozzám illő, tisztességes és egyszerű öltözettel megelégedjem, meggondolva mindig, hogy az öltözet semmi valóságos szépséget és előmenetelt nem az embernek, hanem inkább az emberen levő romlottság jele és bizonysága.
Add, hogy mértékletes legyek az alvásban is, úgy élve azzal, mint orvossággal a célból, hogy a munkában megfogyatkozott erőm helyreálljon, elbágyadt tagjaim megéledjenek és hivatásom munkáira alkalmassá váljanak. Add értenem és eszembe vennem, hogy nagy kár és nagy gonoszság a drága időt, a rövid időt, amit a tisztességes munkálkodásra és a lélek javának előmozdítására adtál, alvással és heveréssel tölteni.
Add végül azt is, hogy mértékletes lehessek a szórakozásban is. Gyűlölje lelkem az olyan időtöltést, melyben olyasmik fordulnak elő, amik szent Felségedet megbántják. Soha senki kedvéért ne elegyítsem magam olyanokba, sőt az ártatlan és bűn nélküli mulatságokra is kelleténél több időt ne fordítsak, hanem csak annyit, amennyi felfrissülésemre szükséges.
Mivel pedig mint minden egyéb jóság, a mértékletesség is csak úgy nyer Felséged előtt kedvességet és dicséretet, ha nem pusztán földi érdekből gyakorolják, azért adj nekem olyan indulatot és értelmet, hogy ha a mértékletesség gyakorlásában tekintek is valamit egészségemre, javaimra és becsületemre, fő indító okom és fő célom mégis az legyen, hogy akaratodnak engedelmeskedjem és neked kedves legyek.
Mindezekre adj kegyelmet nekem, óh én Istenem és ezt a kegyelmedet növeld bennem. Egykor pedig vigy be engem e gyarló életből abba a tökéletes mennyei életbe, ahol ételre és italra, alvásra és ruházatra, fáradtság miatt való nyugalomra és unalom miatti megújulásra semmi szükségem nem lesz, mivel a veled való boldog közösség úgy betölt engem minden jóval, hogy soha semmi szükségem és hiányom nem lesz. Hallgass meg Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Szikszai György
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 109 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 4 db bejegyzés
e hónap: 627 db bejegyzés
e év: 627 db bejegyzés
Összes: 18672 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 647
  • e Hét: 5940
  • e Hónap: 27590
  • e Év: 27590
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.