Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Baja Mihály: Húsvéti ének a csatatéren
  2018-04-02 07:20:54, hétfő
 
  Baja Mihály:

Húsvéti ének a csatatéren


Derengő, csillagfényes éj,
Ébren virraszt a csatatér.
Susognak szárnyas angyalok:
Krisztus feltámadott!

Harangszó andalít haza,
Fülembe cseng hívó szava,
Húsvét, megértük nagy napod:
Krisztus feltámadott!

A lelkem kis falumba száll,
Szeretteimre rátalál.
S hallgatjuk hívőn a papot:
Krisztus feltámadott!

És zúg a zsoltár, égi dal
Szárnyán ujjongó diadal,
Mi zengjük és az angyalok:
Krisztus feltámadott!

Hajnal derül, napfény rezeg,
Feszülnek izmok és erek,
Szemünk villáma ég, lobog:
Krisztus feltámadott!

Ordít felénk ezer halál.
Golyó süvölt, golyó talál.
Az ajkunk vérrel felzokog:
Krisztus feltámadott!

Hü hitvesem, kicsiny fiam,
El nem veszünk mindannyian,
Ne sírjatok, ha meghalok:
Krisztus feltámadott!

Túl vérmezők, poklok felett
Cseng, jobban, mint a jegyverek,
Mosollyal eszmél a halott:
Krisztus feltámadott!

S megyünk a Golgotára, föl,
A hol Keresztje tündököl,
Honnét a béke ránk ragyog:
Krisztus feltámadott!

Protestáns egyházi és iskolai lapok
1916. április 23.
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Nem az a bánat . . .
  2017-10-13 07:33:14, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Debreceni öreg kollégium
  2017-03-13 07:32:07, hétfő
 
  Baja Mihály:

Debreceni öreg kollégium

- Ünnepi költemény a négyszázéves évfordulóra. -

Hálát adó nagy ünnepünkön
Hívalkodásra nincsen ok,
Ha hallgatunk, még hangosabban
Kiáltanak a századok.
Visszhangjaként kiáltom én is :
- Meghallja négy égtáj, tudom -
Négyszáz esztendős már az ősi
Debreceni Kollégiom!

Mikor Mohács után az éjbe
Hullott e véráztatta föld :
Az élő Evangéliomnak
Napfénye innen tündökölt,
Ős Debrecen megérti jókor
A szót, az Istentől jövőt :
Hittel, tudással, e hatalmas
Fegyverrel vívja a jövőt.

A harmatot a nap felissza,
S az égi fénynek része lesz ;
Gyúlnak kis apró mécsvilágok,
Szegények iskolája ez !
Jönnek, jönnek mindegyre többen,
Itt már az ég is tiszta kék,
Ide, hol a nagy Méliusznak
>Világító lámpása< ég.

Vetíti fényét a homályba,
S az éjszakáink oszlanak,
Emlője drága nedvét issza
Nagyvárad, Pápa és Patak.
Pártikulák zsengéi várják,
Ahol a föld még nem forog,
Megmozgatják Titán-erővel
A rektorok, préceptorok.

Az ércből az arany kiválik,
Van, aki többre hivatott :
Wittenberg, Genf, Heidelberg várja,
Szívet-hazát cserélhet ott.
De szent a rög, mely küldte őket,
A Skóla mindenekelőtt!
Szűkös kenyérre visszajönnek
És gazdagítják a jövőt.

Az eszme sólyomszárnya lendül,
Csattogva visz magasba föl,
Az új idők vihardalával,
Mely a megnyílt egekbe tör.
A kor zenéje zeng e dalban,
Melódiája nem vitás :
A zord világra hadd derülj ön
Az éltető Humanitás!

Gazdag sugárban ontja rája
Fényét a fejedelmi kegy,
Az atyai istápolásban
Az Egyház és a Város egy.
De jött az önkény : dúlja, fosztja,
Pusztítja tűz, császári gőg . . .
S imádkozva építik ujjá
A helvét hitvallást tevők.

Apró kis szurtos mendikánsok
Motoznak hajnalban, korán,
Sanyarú sors : szolgadiákok,
Tüzet csiholnak szaporán.
Addig-addig szítják a lángot,
Csiszolnak szívet, agyvelőt :
Hírök betölti a világot!
S ragyog tíz nemzedék előtt.

Jönnek hosszú galériában
Költők, tudósok, püspökök,
Akiknek ajkán az igazság
Villám szavával mennydörög.
Tisztúl az ég, az éjszakára
Végtére hajnalpír derül . . .
S a fényt te, drága Alma Mater,
Ontottad rendületlenül.

Bűbájos emlék száll szívemre,
Mikor rá visszagondolok,
Debreceni Kollégiomban
Diáknak lenni nagy dolog.
Nekem is van egy büszkeségem,
Melytől mindkét szemem ragyog :
Hogy az öreg Kollégiomban
Diák voltam, diák vagyok!

Szép volt. A Cétusok világa
Ragyogta erdők harmatát,
Belőle sarjadt a szabadság
Fáján a legszebb lombos ág.
Rákóczinál kuruc vitéz volt,
Negyvennyolcban honvédnek állt
S Doberdónál negyven palástos
Diák kereste a halált.

Hová lett roppant virtusával
A régi Tűzoltó-diák?
Ki a szörnyű vörös kakasnak
Gerundiummal nekivág ?
A kisbotosnak, nagybotosnak
Ki tudja már ma a nevét?
De az égő Kollégiomnak
Ők mentették meg mindenét.

S a híres >Rézmetsző deákok ?<
Neki búsulva, hevenyén,
Térképet írtak, csodamódra,
Még a mult század elején.
A Szénior s a Kontraskriba,
S a sok szép tógátus diák?
A Gaudeámusz igitúrral
Már messzetűnt melódiák.

Hát a Kántus, az örökifjú?
Zengő bokor kék ég alatt,
Az egyetlen beszédes emlék,
Ami a múltból megmaradt.
Ha dalolnak, szeretném őket
Mindkét kezemmel áldani,
Daloljatok, ti fogtok egykor
Sírom felett megállani.

Ott áll a Skóla, büszke daccal,
A századokkal szembenéz,
Vaskalapját szemére vágja,
így mondaná ezt jó Vitéz,
Ki lelke búját itt szerezte,
De ihletést is itt szedett
S a feddő, régi oskolával
Keményen néz farkasszemet.

Simogatom lelkem szemével,
Kopott biz ez kívül-belül,
Nem is csoda, hisz szembeszállott
A sok viharral emberül.
De nékem így szép, patinásan,
Ahogy négy századot megért,
Valahogy meg ne csúfoljátok,
Az Isten szent szerelmeért!

Maradjon minden úgy, ahogy van :
Vakolatja - hulló arany -,
A vén falépcső, kikopottan,
Azokon járt le s föl Arany
Az Oratórium, a szent hely,
Mely hallotta Kossuth szavát
S a tanterem, a széles udvar,
Hisz Horthy Miklós odajárt!

S a Himnuszt itt ringatta titkon
Nagy lelke mélyén Kölcsey
S amoda fönt a Csillagdában
Álmodozott Csokonai.
Alatta, a Kántus-teremmel
Szemben, jó Szabolcska Mihály
Verselgetett s ott ültem én is
Az istenek lábainál.

Elég. A mult tündértavában
Lelkem hattyúját fürdetem
S rám nyílik gyémántkapujával
A Jövendő, az Egyetem.
A Fundámentumot te adtad,
Amelynek szent neve Sión . . .
Mi elhullunk, mint a fa lombja,
Te állj, öreg Kollégiom!

Budapesti Szemle. 1939.


A debreceni Kollégiumnak mint mr református iskolának
élete felől az első biztos nyom 1549-ben jelentkezik, előző életének
gyökerei azonban már a középkor végső századaiba visszanyúlnak.
Ez utóbbi időkben városi iskolai jellege volt.
Debrecen hitbeli reformálásának kezdő évét 1538-ra tehetjük .
Az iskola első tanítványai a város kalmárcsaládjainak gyermekei
közül kerülnek ki, mellettük azonban a XVI. század második
felétől kezdve folyton szaporodnak azok a tanulók, kik a török előnyomulás miatt hajlék nélkül marad t köznemesi és jobbágyi családok sarjadékai.
Hova-tovább ezek az iskola kegyelemkenyerén élő szegény gyermekek adják meg
az iskola tanulói összetételének különleges jellegét.
Méliusz Juhász Péterrel kezdődik iskolánkban a lelkészképzés,
illetőleg az akadémiai oktatás 1558 táján . Méliusz egyik műve Világító lámpás címet visel.
Sárospatak és Pápa főiskolája keletkezését 1531-hez fűzi.
Az idők mostohasága miatt azonban sokszor mindkettő hallgatni, vagy
bújdosni kénytelen. Ez időkben a két iskola vidékének fiai Debrecenben
tanulnak. Nagyvárad iskoláját a török hódítás 1660-ban
megszüntette . A növendékek Martonfalvi György tanár vezetésével
Debrecenbe vándoroltak s ennek iskolájába mindenestől beolvadtak.
Ettőlfogva jut a Kollégium népesség és hatás tekintetében nagyobb jelentőségre.
A pártikulák azok a vidéki kisebb iskolák voltak, melyek
a Kollégiumnak mintegy részecskéiként az anyaiskola szellemében tanítottak .
A tanítást a Kollégiumból kiküldött nagydiákok végezték,
akik a rektor és a praeceptor nevet viselték. A pártikulák száma
a XVIII. század első negyedében meghaladj a a negyedfélszázat.
A kollégiumi nagydiákok tanulmányaikat rendszerint külföldi
egyetemeken végezték be. Előbb Wittenberg, majd Heidelberg,
később Svájc és Hollandia egyetemeit látogatták. Többeket a külföld egyetemi tanszékekkel tisztelt meg, legtöbbjük azonban még marasztalás ellenére is visszatért a hazai földre, s vált belőlük itthon számos neves professzor, vagy egyéb közéleti kiválóság.
Humanitas a klasszikus tudományok és művészetek összessége.
Eredetileg sok pogány elem tapad hozzá. Ettől a reformáció
szabadította meg azáltal, hogy igaz értékeit a keresztyén nevelés és
oktatás szolgálatába bevonta . A református régi iskolák eszménye
mindmáig a keresztyénség szellemében megnemesült humanisticum.
A Kollégium legrégibb pártfogó támaszai : Debrecen városa és egyháza,
továbbá számos tehetős családon kívül Bocskay, Bethlen,
I. Rákóczi György és Apafi Mihály fejedelem.
Debrecen a török hódoltság korában, majd a kuruc háborúk
idején állandó zaklattatás, fosztogatás alatt szenvedett. Gyakorta
pusztított a a tűzvész, háborgatta az ellenséges érzésű államhatalom.
Vele szenvedett a Kollégium is. Az 1802-i tűzvész alkalmával csaknem
teljesen elpusztult. A magyarországi református gyülekezetek
közadakozásából épült újjá , amint ezt a Kollégium homlokzatán lévő
felírás a következőképpen hirdeti: >A HELV . VALLÁSTÉTELT TARTÓ MAGYARORSZÁGI EKKLÉSIÁK ÉS JÓLTEVŐK ADAKOZÁSÁBÓL ÉPÜL T MDCCCIII-tól MDCCCXVI-ig.<
Az iskola szegény tanulói személyes szolgálatukkal fizettek
a jótéteményekért. Kinek-kinek megvolt a maga fejlettségéhez és
rátermettségéhez mért feladata . Azonkívül, hogy az iskola rendben-
és tisztántartás a körül a >szolgadiákok< fáradoztak, még az iskolának
szánt adományokat is a >mendicans<-ok szedték össze messze vidékekről.
Coetus volt a neve az iskolában bennlakó diákság testületének.
mely eredetileg saját kebeléből választott tisztviselőivel kormányozta magát.
Széleskörű szabadságán ébren is őrködött, de ugyanakkor
általános nemzeti eszményeinket is híven ápolta . A szabadságharcokból
is mindig derekasan kivett e a részét, legutoljára a világháborúban,
mikor pl. - egyik legjellemzőbb eset - 42 vizsgázott theologus diák,
lemondván hadmentességi jogáról, önként fegyveres
szolgálatot vállalt ; többen közülök hősi halált haltak.
A XVII. század vége óta 1880-ig a diákság volt Debrecen
tűzoltótestülete ; az egész világon legrégibb tűzoltóegylet.
Felszerelése közt legjellegzetesebb szerszám a tréfá s diáknyelven >gerundium<-nak
nevezett >bot<; nagybot, kisbot 12-16 kilogramm súllyal.
A kúpalakú bunkóban végződő szerszám házfalak és palánkok rombolására szolgált.
A XVIII. század végén képekkel illusztrált tankönyvek és
térképek még ritkák és drágák. A szükség tehát néhány életrevaló
és ügyeskezű diákot rákényszerített a rézmetszés elsajátítására és
képek sokszorosítására. A rézmetsző-diákok később még Bécsből is kaptak megrendeléseket. Soraikból vált ki Erős Gábor, a mult század derekának leghíresebb cinkográfusa.
A szénior az ifjúság sorából választott első tisztviselő, helyettese
és hivatali utóda az ellenőr (contrascriba). - A bennlakó akadémiai tanulók egyenruhát hordtak ; ennek legjellegzetesebb képviselője a magyar szűrhöz hasonló szabású,
színes posztóból készült felső ruhadarab : a tóga .
A Kántus 1739-ben alakult meg Maróthi György kollégiumi
tanár vezetésével négy ifjúból. Legrégibb összhangzatos énekkar hazánkban.
A Kollégium szigorú nevelési rendszerébe Csokonai nem tudott
belehelyezkedni. E miatt az iskolából 1795-ben távoznia kellett.
Ércszobra, mely Izsó Miklós gyönyörű alkotása , a Kálvin-téren,
a Kollégiumra néző elhelyezésben áll.
Arany János két ízben volt a Kollégium tanítványa : 1833-ban
és kisújszállási rektorságából visszatérése után 1835-36-ban.
1836 február havában színésznek állt be.
A szabadságharc országgyűlése 1849 január 9 - május 21-ike
között a kollégiumi imateremben (Oratórium) tartott a volt üléseit.
Itt szerkesztetett az a híres trónfosztó határozat, melyet másnap
(április 14.) a Nagytemplomban hirdettek ki.
Horthy Miklós kormányzó a Kollégium gyakorló elemi iskolájának volt növendéke 1876-78 között.
Kölcsey Ferenc Kollégiumunk tanítvány a volt 1796-1809 között.
Szabolcska Mihály szénior volt 1889-ben.
A Kollégium főiskolai tagozataiból fejlődött ki az 1914-ben megnyílt M. Kir. Tisza István Tudományegyetem.

 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Az ősi templom.
  2016-09-06 07:06:23, kedd
 
  Baja Mihály:

Az ősi templom.


Falumbeli öreg templom,
Jaj, de régen láttalak!
Megölellek a lelkemmel.
Százszor is megáldalak.

Messze jártam s míg mögöttem
Tűnt a völgy, a hegyorom :
Mint az édesanyám képe,
Úgy kísértél, vén torony.

Messziről jöttél utánam,
Lassan, észrevétlenül
S mikor elhagytak az álmok,
Nem maradtam egyedül.

Máskor meg, ha csüggedeztem,
Te kanyarodtál elém,
Mindig fölfelé mutattál
S nem hagyott el a remény.

Mindig hívtál, mindig vártál
S míg sok évem elszaladt,
Hol közelről, hol messzünnen
Kongott hű harangszavad.

Most megálltál és bevártál :
Árnyékodban pihenek.
Úgy érzem, hogy hazaértem,
Mint anyjához a gyerek.

Tárd ki szárnyas, pántos ajtód,
Nyisd ki kebled belsejét,
Itt bent minden oly világos,
Ott kint minden oly setét.

Ismerősként üdvözölnek
Régimódi fapadok.
Fölcsendül egy régi zsoltár,
Én meg sírva fakadok.

Zengi fönt az öreg kántor,
Orgonánkat búgató,
Halk játéka zengő-bongó,
Szíveket simogató.

Ott szunyókál az öreg pap,
Míg a szószéken, felül,
Prédikál a fiatalja
Hívő-rendületlenűl.

Hol van már a jó öreg pap?
S mind a többi hű rokon?
Elköltöztek jobb hazába,
Rózsa nyílik sírjokon.

Kérdem ezt is, kérdem azt is,
S míg kimondom a nevet :
Odakint a temetőben
Egy-egy fej fa integet.

Ám kik egykor ifjú fővel
Templomoztak itt velem,
- Szent mezőn az új kalászol
Sorba mind megismerem.

Oh mi szép, hogy él a régi
Tűzhelyen a hű parázs,
Kit gomolygó szél kapott el :
Visszahozza e varázs.

Élsz fajomnak ősi törzse,
Dús a lombod, leveled.
Bár maradnék én is, én is,
Mindörökre itt veled! -

Falumbeli öreg templom,
Jaj, de régen láttalak!
Megölellek a lelkemmel,
Ezerszer megáldalak.

Budapesti Szemle. 1938.
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja M: Dal a hazai kalácsról
  2011-11-23 17:57:07, szerda
 
  Baja Mihály: Dal a hazai kalácsról


Barnahéjú, puhabelű,
Drága kis jószágom,
Hogy jutottál hozzám ennyi
Tenger pusztaságon.

Messze földről jövögettél,
Hogy hozott a posta,
Hej; de véled az én egész.
Boldogságom hozta.

Nézlek, nézlek, míg a szemem .
Csak megtelik könnyel,
S míg majszollak örömömben:
Jut rád is özönnel.

S mintha otthon ülnék újra
A kis asztal mellett:
Ez az édes-kedves illat
Úgy körül melenget.

Mikor együtt szegtük meg az
Ünnepi kalácsot...
Átéli most lelkem újra
Azt a boldogságot.

Ó! de drága két kezének
Áldott sültje-főztje,
Míg betartasz, lelki-testi
Vágyamat te töltsd be.

Te fakassz most a szívemben
S arcomon virágot,
Mit nem ér egy kis falatkád?
Egy egész világot!

Körüllengő illatod tán
Jó anyám szerelme?
Vagy tán az ő ideszálló
Áldott szíve-lelke?
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Két év után
  2011-11-09 13:00:39, szerda
 
  Baja Mihály:

Két év után


Két éve már, hogy itthon nem valék,
Két év után most újra itt vagyok,
Köszöntelek, te csöndes házfedél,
Hol jó anyám az édes ringatott.
Hol álmodoztam tündérszép virágról,
Ahonnan messze; messze vitt a lét...
S jártam a puszták végtélen homokját,
Két éve már, hogy itthon nem valék.

Mi volt e két év, azt csak én tudom,
De nem panaszlom, most itthon vagyok;
Szegény szememben oly régóta tán
Örömkönnyű először mos ragyog?
Vajon felejtem-e e két esztendőt,
Mit átszenvedtem túl a szép húszon?
Felejtesd el édes otthon vélem
Mi volt e két év; azt csak én ,tudom.

Kicsiny szobámban hadd pihenjek el,
Hisz' oly régóta nem nyugodtam itt.
Ez a szoba, ez a fehér kis ágy,
Én Istenem de sokra is tanít.
Én is tudom már, hogy a nagy világon
Lelkem e helyet nem találja fel:
De elfáradtam, hagyjatok magamra,
Kicsiny szobámban hadd pihenjek el.
Ha két szemed mindig vigyázna rám!
Jóságos arcod annyi nyugtot ad.
Egyik kezed tedd dobogó szívemre,
A másikat meg hadd csókolja szám,
Így elfelejtem azt a két esztendőt...
Takarj be engem édes jó anyám.
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Hazafelé
  2011-10-11 19:19:09, kedd
 
  Baja Mihály:

Hazafelé


Száll a vonat hegyen-völgyön síkon át,
Megyek, megyek édesanyám, tehozzád,
Alig várom azt az órát, a percet,
Melyben újra kebelemre ölellek.

Hogy örülsz majd hogyha meglátsz engemet!
Örömében sír, nevet is a szemed,
Hogy csókolsz majd össze százszor s még egyszer,
Áldjon meg az Isten érte ezerszer.

Sok világot, messze földet bejártam,
Boldogságra, jaj, sehol se találtam.
S lelkemnek ha panasza és búja van :
Csak tehozzád sóhajtozik untalan.

Csak hogy végre odahaza lehetek,
Odahajtom az öledbe fejemet,
S elfelejtem ezt a gonosz világot,
Amely engem ilyen sokat megbántott.

Száll a vonat hegyen-völgyön síkon át,
Megyek, megyek édesanyám tehozzád,
Alig várom azt az órát, a percet,
Melyben újra kebelemre ölellek.
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Levél hazulról
  2011-08-22 16:13:40, hétfő
 
  Baja Mihály:

Levél hazulról


Messze mesze tájról.
Ma levelet kaptam;
Amíg. kibetűztem,
Százszor megsirattam.

Öreg a betűje,
Régi módon vetve,
Reszket már a penna
Jó anyám, kezedbe`.

Gyere haza fiam,
- Írja levelébe`-
Ha hamarább nem, hát
Húsvét ünnepére.

Ha akkor sem jöhetsz,
- Szavamhoz szót öltök -
Nem messze van tőle
Áldozócsütörtök.

De ha így se jönnél,
Ha akkor se látunk:
Pünkösd vasárnapján.
Okvetlen elvárunk,

Gyere haza; fiam,
Gyere haza, lelkem,
Várnak a virágok
A virágos kertben.

Mire megjössz tán majd
A rózsa is nyílik,
Halvány orcádhoz a
Piros bimbó illik,

Fel is tűzöl egyet
Úgy mégy a templomba:
Minden leány, asszony
A neved suttogja.

Hogy lássalak én is,
De nehezen várom!
Rólad is szól minden
Esti imádságom.

Te vagy az eszembe,
Míg az Urat félem,
S hogy hazavezessen;
Tőle csak azt kérem.

Ó, ha még eztán is
Mindhiába várna:
Édesanyád szíve
Nagyon, nagyon fájna.

Meg is írtam neki,
Hogy mikorra várjon,
Hogy jó anyám szíve
Sokáig ne fájjon.

 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Anyámhoz
  2011-08-04 17:03:38, csütörtök
 
  Baja Mihály:

Anyámhoz


Ne sírj, ne sírj, édesanyám,
Hogy annyi bú-baj szakadt rám
Hogy fiadnak nyugta nincsen.
Majd megsegít a jó Isten.

Csillagtalan éjszakámba'
Lesz még hajnal hasadása,
Az én könnyem is felszárad,
Ha reményem napja támad.

Visszatér még régi kedvem,
Hiszek majd az emberekben,
Ami bántott, elfelejtem.
Tiszta lesz az ég felettem.

Boldogságom; büszkeségem,
Felragyog a régi fényben,
Elkerülnöm nem kell senkit,
Vígan köszöntök mindenkit.

Csak téged ne érjen bánat,
Téged, édes jó anyámat,
Elhordom én a bánatot,
De tiedtől leroskadok.
 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
Baja Mihály: Karácsony
  2009-12-26 12:35:24, szombat
 
  Baja Mihály:

Karácsony


Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,
Mi Betlehemben legelőször voltál:
Újjászülője a kerek világnak,
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.

Az angyaloknak ajkán a hozsánna
Ma is elhat a pásztorok füléhez,
s koldust, királyt vezet ma is a csillag
Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez.

Te most is az vagy, csak mi változánk meg,
Csak nekünk ócska minden ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.

Mennek, mennek a pásztorok seregben,
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.
Mennek, mennek a bölcsek és királyok,
De nem az élet örök kútfejéhez.

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága ...
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled
száz lidérc fény közt el nem tántorodna.

A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.

 
 
0 komment , kategória:  Baja Mihály  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 173
  • e Hét: 2933
  • e Hónap: 15122
  • e Év: 39664
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.