Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A zsidóság térhódítása a ....
  2011-03-02 19:00:44, szerda
 
 
Bosnyák Zoltán:
A zsidóság térhódítása a magyar egyetemeken és főiskolákon


Évek hosszú sora óta már szinte megszoktuk, hogy ilyenkor ősszel --- az egyetemi felvételek és beiratkozások idején --- az ú. n. baloldali, helyesebben héber sajtó hasábokon keresztül mind vakmerőbb hangon botránkozik meg azon, hogy Judea fiait a magyar egyetemek és főiskolák nem fogadják tárt karokkal. Ebben az esztendőben azonban mintha elmaradt, vagy legalább is elhalkult volna ez a sajtólárma.

Bizonyára sokan vannak, akik a nemzetközi viszonyok változásában, a német eseményekben s a zsidókérdés napirendre kerülésében látják ennek a mindenképpen feltűnő csendnek a magyarázatát, holott a Jerikói sajtókürtök váratlan megnémulásának a magyarság szempontjából sokkal végzetesebb és veszedelmesebb okai vannak.

Tudvalevő, hogy a társadalmi és politikai, tehát a szellemi élet vezérkara, az egyetemekről kerül ki. Az egész nemzeti élet irányító, vezető rétege jórészt az egyetemek fiatalságának soraiból termelődik ki, miért is, ha nem közömbös nekünk, hogy miképpen alakul népünk sorsa, milyen lesz nemzeti életünk fejlődésének irányvonala, akkor éber figyelemmel kell kísérnünk mindazt, ami az egyetemeken történik.

Négy-öt évtizeddel ezelőtt, a szabadelvűség divatos szóvirágaitól megmámorosodva, szabad utat nyitottunk a zsidóságnak az egyetemeken, mely könnyelmű és végzetes lépés következménye csakhamar jelentkezett az ország gazdasági, társadalmi és kultúréletének egyre fokozódó elzsidósodásában.

A proletár rémuralom ökölcsapásaira volt szükség, hogy feleszméljünk.
A nemzeti fellángolás határozatlan akarásai, tétova kezdeményezései közepette egyes-egyedül
talán az egyetemi hallgatók felvételét szabályozó,
1920. évi XXV. t. c, a numerus clausus törvény
jöhetett volna a magyarság önvédelme szempontjából számba. Becsületes és következetes végrehajtásával néhány évtized alatt talán sikerült volna a zsidóságnak könnyelműen
és meggondolatlanul átengedett pozíciókat népünk számára visszahódítani.
Nem titok azonban,
hogy ez a törvény sohasem volt pontosan végrehajtva,
úgyhogy igazi hivatását is csak félig-meddig töltötte be,
egészen 1928-ig,
amikor is a nemzetközi és magyarországi zsidóság közös aknamunkája következtében
a XV. t. c.-kel még az a csekélyke eredmény is szétfoszlott.
A módosítások által a numerus clausus teljesen alkalmatlanná vált nagy
nemzetpolitikai és fajvédelmi hivatásának betöltésére s bármilyen szempontból is vizsgáljuk a kérdést,
rá kell jönnünk,
hogy a módosított törvény sokkal inkább

szolgálja a zsidók, mint a magyarság érdekeit.

A módosított törvény, miként a következőkben az adatok részletes felsorakoztatásával fogjuk bizonyítani, teljességgel képtelen gátat vetni annak, hogy a zsidók korlátlan számmal tóduljanak az egyetemekre, másrészt viszont a zsidóság bármikor rámutathat és rá is mutat a törvényre, mondván: íme, Magyarországon még mindig fennállnak a fehér terror csökevényei, a reakció maradványai!

A magyarországi zsidó kisebbség, úgy látszik, végleg elérkezettnek látja az időt az egyetemeken való számbeli fölényének, átmenetileg elveszett túlsúlyának visszahódítására. Sok jel vall arra, hogy a zsidóság, legalább pillanatnyilag, nem is tévedett számításában.

Ezzel szemben a magyar nemzeti társadalomból szinte egészen kiveszett a fenyegető belső veszélyekkel szemben való védekezés hite és elszántsága. A magyar közvéleményt a teljes tájékozatlanság, a szervezetlenség, a lomha és jámbor közömbösség végzetes népbetegségei kerítették hatalmukba. A zsidóság, úgy látszik, mindezek tudatában határozta el, hogy új rohamot indít az egyetemek megszállása érdekében.

Néhány hónappal ezelőtt jelent meg a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal kiadásában --- adataink legnagyobb részét mi is innen vesszük --- Janik Gyula tollából: A magyar főiskolai hallgatók statisztikája az 1931-32 tanévben. Ebben a teljes tudományos felkészültséggel, sokoldalú, nem egy vonatkozásban új adatgyűjtés alapján megírt tanulmányban olvassuk egyebek között a következőket: ,,A hallgatók felekezeti megoszlását feltüntető arányszámokból kitűnik, hogy az 1931-32 tanévben az izraelita vallásnak javára az összes többi felekezet arányszáma visszaesett."

Vizsgáljuk meg ezt közelebbről.

A főiskolai hallgatók felekezeti megoszlása %-ban.
Tanév \tRóm. Kat. (64,9)* \tRef. (20,9) \tEvang. (6,1) \tIzraelita (5,1)
1921-22 \t57,1 \t19,2 \t8,8 \t12
1926-27 \t28,7 \t21,3 \t9 \t8,6
1927-28 \t60 \t20,3 \t8,9 \t8,4
1928-29 \t60,4 \t19,6 \t8,8 \t8,8
1929-30 \t59,4 \t19,9 \t8,7 \t9,5
1930-31 \t59,5 \t19,3 \t8,1 \t10,5
1931-32 \t59 \t18,6 \t7,9 \t12,3

* A zárójelbe tett számok az ország egész népességének felekezet szerint való megoszlását mutatják 1930-ban.

A fentebbi táblázatból kitűnik, hogy a zsidóság, számarányát mindig jóval meghaladó mértékben nyert befogadást az egyetemekre. A numerus clausus módosítása óta azonban térfoglalása egyre erőteljesebb ütemben fokozódik, oly annyira, hogy 1831-32-ben már csaknem másfélszer --- 150%-al --- több a zsidó főiskolai hallgató, mint amennyi népességi arányszámuknak megfelelne. Megállapíthatjuk továbbá a numerus clausus módosításának azt a szemmel látható eredményét, hogy a zsidó hallgatók arányszáma 1929-óta csaknem 50%-kal (8,8%-ről, 12,3%-ra) emelkedett.

Meg kell jegyeznünk, hogy az 1921-22 tanév magas zsidó arányszáma (12%) azzal magyarázható, hogy a rendelkezések a numerus clausus életbelépésekor már beiratkozott zsidó hallgatókra nem vonatkoztak.

Még megdöbbentőbb a zsidóság előnyomulása, ha csak az elsőéves hallgatók arányszámait vesszük figyelembe:
\tróm. kat. \tref. \tevang. \tizraelita
1930-31 tanév \t60,5 \t18,6 \t7,8 \t10,3
1931-32 tanév \t58,6 \t17,8 \t7,7 \t14,1

Janik Gyula tanulmányában ezekkel a számokkal kapcsolatban a következőket állapítja meg: ,,Különösen kiemelkedik az izraelita hitfelekezetnek a hallgatók számából való igen magas részesedése, amely ma már jóval több, mint kétszerese a népességi arányszámnak." Ezek a számok azonban kétségkívül annak is bizonyítékai, hogy a zsidó hallgatók arányszámának gyors megnövekedése a mi főiskoláinkon nem véletlen, vagy elszigetelt jelenség, hanem egy céltudatos és tervszerű hadjáratnak az eredménye. Aziránt sem lehet kétségünk, hogy a zsidóknak a főiskolákra való tódulása az 1932-33 és az 1933-34 tanévekben --- amelyeknek adatgyűjtései még nem ismeretesek --- sem akadt meg, sőt inkább erősbödött. Ebben az esetben pedig az sem okozhat majd nagyobb meglepetést, ha kitűnik, hogy főiskoláink hallgatóságának ez idő szerint már mintegy 18-20% zsidó!

Nem lesz minden tanulság nélkül, ha vizsgálat tárgyává tesszük azt is, hogy egyes főiskoláink külön-külön, valamint ezeknek fakultásai milyen mértékben zsidósodtak el. Ezekből a számokból ki fog tűnni, hogy vannak olyan főiskoláink --- amelyek nem tudni, mi okból* --- szinte teljesen erőtleneknek, védekezésre képteleneknek bizonyultak a zsidóság rohamával szemben.

A zsidók arányszáma az egyes egyetemeken és s különböző karokon %-ban.
\tTanév
1928-29 \t1929-30 \t1930-31 \t1931-32
Tudományegyetemek:
Budapest \t7,6 \t7,9 \t9 \t10,6
Debrecen \t17,2 \t16,1 \t17,4 \t21,5
Pécs \t11,1 \t10,6 \t11,2 \t14,2
Szeged \t14,8 \t12,3 \t13,7 \t15,8
Karok:
Jogtudományi \t9,5 \t10,9 \t11,8 \t14,2
Orvosi \t13,6 \t13,5 \t14,3 \t17,6
Gyógyszerészeti \t13,3 \t13,4 \t10,6 \t8,4
Bölcsészeti \t10,9 \t10 \t10,1 \t12
Közgazdaságtudományi \t15,7 \t14,9 \t16 \t19,7
József-műegyetem \t9,4 \t9,4 \t10,7 \t11,8

A zsidóság térhódításának megdöbbentő méreteiről tulajdonképpen csak ezek a számok nyújtanak hű és pontos képet, mert az előbb ismertetett adatokban az ország valamennyi főiskolájának hallgatósága szerepelt, amely főiskolák között pedig nem egy van, ahol zsidó egyáltalán nem (teológiák), vagy viszonylag csekély számban fordul elő (erdő-bányamérnöki, állatorvosi, gazdasági akadémiák stb.). A fenti táblázatból első szempillantásra kitűnik a debreceni tud. egyetem és a közgazdaságtudományi kar semita jellege. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezeken a főiskolákon ma már minden harmadik-negyedik hallgató héber. Ha még néhány esztendeig tart ez a folyamat, akkor e főiskolák és palesztinai kollegáik közt már alig lesz különbség.

Különösen pedig nem volna szabad az orvosi karok egyre veszedelmesebb elzsidósodása felett minden további nélkül napirendre térni.

A numerus clausus eltörlésének legvégső következményeit azok a számok világítják meg igazán, amelyek egyes főiskolák egyik-másik fakultásának elzsidósodását s egyúttal a mi fajtánk végzetes gyöngeségét tükröztetik.
1931-32 tanév \tA hallgatók összes száma \tZsidó
Abszolút szám \t%
Debrecen: jogi kar \t589 \t190 \t32,5
orvosi kar \t298 \t78 \t26,2
Pécs: Orvosi kar \t358 \t91 \t25,4
bölcsészeti kar \t167 \t36 \t21,5
Szeged: Orvosi kar \t327 \t83 \t25,3
Műegyetem: Vegyészmérnöki szakosztály \t53 \t10 \t18,8
Miskolc: Jogakadémia \t340 \t69 \t20,2

Janik Gyula fentebb idézett tanulmányában végül a következőket állapítja meg: ,,Magyarországon a feltüntetett adatok szerint a numerus claususnak abból a szempontból, hogy a zsidóság is csak a népességben elfoglalt arányszámának megfelelően vegyen részt a felsőbb oktatásban, újabban már alig van jelentősége." A statisztikusnak, akinek a számok hideg csoportosítása és mérlegelése a hivatása, be kell érnie ennyivel, de akiben még él a fajszeretet tüze s akik látják az e számok mögött népünket fenyegető új katasztrófát, nyomorúságot s egy újabb végső összeomlás körvonalait, azoknak ez nem lehet elég, azoknak cselekedniök kell!

Hogy a zsidóság valóban minden erejét főiskoláink megszállására koncentrálta s hogy ez esetben ismét egy a magyarság létérdekei ellen intézett szervezett támadásról van szó, az abból is kitűnik, hogy ugyanakkor, amikor a középiskolai érettségizők között a zsidók arányszáma csökken, a főiskolai hallgatók között erőteljesen növekszik:

Laky Dezső professzor, aki először dolgozta fel a főiskolai hallgatókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtést, noha a zsidókérdésben a hivatalos, ú. n. ,,felekezeti" álláspont alapján áll, szinte túlzásba menő tapintattal kezeli az idevonatkozó adatokat, mégsem térhet ki annak megállapítása elől, hogy ,,az 1919-20, tanévben az izraelita vallású hallgatók arányszáma pontosan arra a nívóra süllyedt le, amelyet a népességi arányszám szerint várni lehetett. A következő években ez arányszám ismét erőteljesen emelkedett. Körülbelül kétszer akkora arányban tanulnak az egyetemi hallgatók között izraelita vallású ifjak, mintsem tanulhatnának akkor, ha egyetemeinken a felvételnél valóban a felekezeti szempontokat mérlegelnék."

Rendkívüli szemléltetően világítja meg a zsidóságnak egyetemeinken való térfoglalását az a Laky Dezső munkájából (A magyar egyetemi hallgatók statisztikája, 1930.) átvett alábbi táblázat, melyet e sorok írója az 1931---32. tanévre végzett számításokkal egészített ki. Ebben a táblázatban az egyes főiskolák és különböző fakultások hallgatóságát az ország azonos vallású népességéhez viszonyítjuk. Pontosabban kifejezve, azt fogjuk vizsgálni, hogy az ország különböző keresztény felekezeteinek és a zsidó kisebbségnek tíz-tízezres csoportjára mennyi jut a főiskolák és a különböző fakultások hasonló felekezetű hallgatóságából.

Az egyetemi hallgatók csoportjai az azonos vallású népességre számítva.

(Tízezer ugyanolyan vallású lakosra jut a hallgatók közül.)
\tRóm. kat. \tRef. \tEvang. \tZsidó
1929-30 \t1931-32 \t1929-30 \t1931-32 \t1929-30 \t1931-32 \t1929-30 \t1931-32
Egyetemek, fakultások
Bpesti tudomány egyetem \t6,7 \t6 \t4,7 \t3,9 \t9,5 \t7,9 \t8,7 \t12,4
Debreceni tudomány egyetem \t0,6 \t0,5 \t4,4 \t4,1 \t1 \t0,9 \t4,5 \t7
Pécsi tudomány egyetem \t1,6 \t1,2 \t0,7 \t0,7 \t4,1 \t3,7 \t2,9 \t4,5
Szegedi tudomány egyetem \t1,9 \t1,8 \t1,6 \t1,7 \t2,2 \t2,4 \t4,1 \t6,3
Jogi karok \t4,9 \t4,5 \t4,6 \t4,3 \t6,1 \t6,1 \t9,2 \t14,2
Orvosi tudomány egyetem \t2,4 \t2,1 \t2,6 \t2,1 \t3,5 \t2,8 \t5,8 \t8,6
Bölcsészeti tudomány egyetem \t2,6 \t2,6 \t2,6 \t2,6 \t4,2 \t3,6 \t4,4 \t6,7
Műegyetem \t1,7 \t1,4 \t1,3 \t1 \t3,3 \t2,8 \t2,9 \t3,5
Közgazdaságtudományi kar \t1,4 \t1,3 \t1,2 \t0,9 \t2,2 \t2 \t4 \t5,6

Ezek a számok önmaguk beszélnek s egy megrendítő vádbeszéd hangjai csendülnek ki belőlük.

Hát még nem ért bennünket elég csapás, szenvedés és megaláztatás, hogy egyszer s mindenkorra okuljunk és tanuljunk? Miképpen lehetséges az, hogy Pázmány Péter ősiegyeteme 1931-ben az ország minden tízezer katolikusából csak 6, de minden tízezer zsidajából 12 hallgatót nevelt? És a magyarságára oly büszke kálvinista metropolis egyeteme úgy akarja a magyar és kálvinista célokat szolgálni, hogy az ország minden tizezer reformátusából csak 4, de ugyanannyi zsidóból már 7 hallgatót képez ki? Tízezer zsidóra háromszor annyi joghallgató és négyszerannyi orvostanhallgató jut, mint ugyanannyi róm. katolikusra, vagy reformátusra!

Befejezésül --- Janik Gyula többször idézett munkájának adatai alapján --- hasonlítsuk össze a hozzánk közel eső államok főiskoláit elzsidósodásuk szempontjából.
\tZsidók a népesség %-ában \tA főiskolai hallgatók közül zsidó %-ban
Németország \t0,9 \t3,8
Csehszlovákia \t2,4 \t15
Jugoszlávia \t0,5 \t4,5
Oláhország \t5,8 \t14,1
Lengyelország \t10,9 \t18,5
Magyarország \t5,1 \t12,3

Németországban, mint látjuk, négyszer, Csehszlovákiában hatszor annyi a zsidó hallgató, mint amennyi népességi arányszámuknak számuknak megfelelne. Tudni kell azonban, hogy mindkét ország egyetemein nagy számmal vannak külföldi zsidók, továbbá, hogy az új Németország ezt a kérdést az árja paragrafus bevezetésével az egyetemeken gyökeresen és példátmutatóan rendezte. A többi államokban (Lengyel-, Oláh-, Magyarország) a zsidók hozzávetőleg kétszer olyan mértékben részesednek az egyetemi hallgatók számából, mint a népesség arányszámának megfelelne. Egyedül Jugoszlávia kivétel, itt azonban olyan kevés a zsidók száma (a lakosságnak mindössze fél százaléka), hogy noha kilencszer jobban részesednek az egyetemi hallgatók számából, mint a népességből, mégis a főiskolai hallgatóknak csak 4,5%-a zsidó.

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy az egyetemeken a magyarságra nézve nemzetpolitikai szempontból nagyon súlyos a helyzet. A magyar társadalomnak, ha csak parányi életerő is pislákol még benne, új, világos és határozott rendszabályokat kell sürgősen követelnie. Ezeknek az új rendelkezéseknek vissza kell állítaniok az eredeti numerus clausus törvényt.* A végrehajtási utasításainak a legszigorúbban elő kell írnia az arányszámok pontos betartását, továbbá el kell rendelnie, hogy a kikeresztelkedetteket s mindazokat, akiknek családjában felmenőén akár apai, akár anyai ágon zsidó vér van, a zsidók arányszámába kell betudni. A diplomák nosztrifikálására nézve is hasonló korlátozásokat kell életbe léptetni 1920-30-ig 203 diplomát honosítottak, ezek között 102, tehát 50% zsidó). Végül minél hamarább a numerus clausushoz hasonló intézkedéseket kellene foganatosítani az állástalan diplomás fiatalság érdekében az egész magángazdasági életben, ahol ez idő szerint kíméletlen és tűrhetetlen fordított numerus clausus érvényesül a magyarság rovására és a zsidóság javára (lásd nagybankok, gyáripar stb., de egyik-másik közintézményünknél is hasonló a helyzet, pl. az OTI és MABI orvosainak túlnyomó része zsidó).

Íme, tizennégy évvel a magyar ellenforadalom után, ilyen a helyzet Magyarországon! Nyilvánvaló, hogy itt cselekedni kell, még pedig minden vonalon, de legfőbbképpen a magyar főiskolai hallgatóság gerinces és öntudatos része felé fordítjuk tekintetünket s reménykedve várjuk, hogy egyetemeink egyre fokozódó elzsidósodásával szemben meg fogja találni a fajvédelem célravezető eszközeit. Hiszen a fajpolitikai szempontok mellett itt elsősorban az ő jövőjéről, boldogulásáról, vagy reménytelen életküzdelméről és nyomorúságáról van szó.

* Tudni tudjuk, csak... hiába tudjuk. (Szerk.)

* Lásd Méhely Lajos: A numerus clausus mérlege, A Cél, 1932. szept. sz.

 
 
0 komment , kategória:  A zsidóság térhódítása a ....  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 187
  • e Hét: 1710
  • e Hónap: 4578
  • e Év: 9727
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.