Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Csonka Emil:Szálasi küzdelmei1
  2011-03-08 14:59:58, kedd
 
 
Csonka Emil:
Szálasi küzdelmeiből -- Hogyan történt a hatalom átvétele? I. rész

Ajánlom ezt a könyvet a legrégibb párttagoknak, akik ott voltak a Hungarizmus első harcainál és akik kitartottak mind a hatalomig. Akik vállalták az úttörő munkát és évtizeden át nem vesztették el hitüket, erejüket. A hit és hűség tulajdonosai, az állhatatosság hősei lebegjenek példaképp mindazok előtt, akik tisztelik a hősiesség kultuszát.


Ajánlom továbbá könyvemet a legújabb hívőknek, akik Nemzetünk történelmének e legválságosabb napjaiban megértik a Hungarizmus hívő szavát, akik harcosául szegődnek és örök hűséget fogadnak a Hungarizmus hőseinek. Azoké legyen ez a könyv, akik ma kezet szorítanak az első hungaristákkal, akik átérzik szívükben a testvér szó hatalmas erejét, akik felülemelkednek a kicsiségeken és tudnak hősökké válni, mert megfogta lelküket a Hungarizmus hívő szava.

A hősöknek, apostoloknak, Magyar Nemzetünk minden harcosának ajánlom könyvemet.

ELŐSZÓ

Világot alakító, Nemzetünk életében sorsdöntő események előzményeiről szól ez a könyv. A Hungarista Mozgalom áldozatos harcairól, azokról a nehéz küzdelmekről, melyeket a Nemzet felébresztéséért, a Nemzet élniakarásáért vívott Szálasi Ferenccel az élén a jobb jövőre vágyakozó, élni akaró, életvidám magyarság.

Közel tíz esztendőn át folyt az áldozatos harc rágalmak, hazugságok, üldöztetések kereszttüzében, rettenetes megpróbáltatásokat, megaláztatásokat kellett elszenvedni Szálasi Ferenc harcosainak, sok nehézséget kellett leküzdeni, míg a nép megértette és elfogadta azokat az eszméket, melyeket a hivatalos hatalom minden eszközzel veszélyesnek, bűnösnek, zavarosnak vagy téboly adottnak tüntetett fel.

E könyv terjedelménél fogva sem írhatja le méltón ennek a hősi harcnak maradéktalan történetét, mert nem lehet olyan teljes képet festeni, amiből ne maradna ki még egy-egy jelentős mozzanat vagy ne hiányoznék valamely elvi méltatás. A nagy harcot, a küzdelemnek, a küzdő testvéreknek dicséretét, méltatását, a tíz esztendő alatt végzett hatalmas munkát egyedül Szálasi Ferenc hivatott és képes a maga egészében, hiánytalanul összefogni és a Nemzet elé vinni egy hatalmas munkában, Ő állt mindenek felett, körülötte forogtak az események, azoknak Ő volt alakítója és irányítója. A lelkesedést, hitet, a harci kedvet és a tántoríthatatlan hűséget Nemzetünkhöz, --- Ő keltette fel százezrekben --- Ő hivatott erről jelentést tenni.

E könyv igyekszik az eseményeknek szellemtörténeti képét adni, egyrészt csak a legátfogóbb képet festi másrészt a nagy harcnak egy kis érdekes részletét, közérdeklődésre számot tartó jelenetét közli.

A hála, tisztelet és hűség tolmácsolása akar lenni e könyv. A végtelen hála üzenete Szálasi Ferenc felé, a testvérek, a küzdőtársak, az egyszerű Hungaristák részéről. A köszönet kifejezése azok nevében, akik a kis párthelyiségek körében éltek és élnek nagy-nagy hittel, állhatatos hűséggel, akik mindig leghűbb katonái voltak és örök időkre legmegbízhatóbb, legrendíthetetlenebb hívei maradnak a Pártvezetőnek. Köszönet és hála legyen azonban a könyv a párttagok és mindazok iránt, akik hittek Szálasi Ferencben, akik hitükkel építették Hungarista Mozgalmunkat és akiknek végtelen nagy, tiszta hite végül is céljába segítette nagy harcunkat! Az a lélek és azok a hívők, akik végigjárták Nemzetük szolgálatában az üldöztetett Mozgalom útját, azok a Nemzetet jelenlegi nagy szenvedéseiből is meg fogják váltani és megfordítják Nemzetünk nehéz helyzetét. Csodálatos férfiak ezek, akiknek hite nemcsak a hegyeket fogja megmozdítani, hanem a vörös katonákat is kimozdítja tüzelőállásaiból és kitűzi a Hungarista lobogót a visszaszerzett Kárpátok bérceire! A mi hitünk képes erre!

Szálasi Ferenc küzdelmeinek e könyvben foglalt mozzanatai adjanak erőt, hitet, példát és okulást mindazoknak, akik a Hungarizmus mozgalmi harcai között nem szolgálhatták Nemzetüket, merítsenek erőt és kövessék a példát, hogy a mostani nehéz feladatokat, melyek elé a sors minden magyart állít --- együttes erővel helyesen oldjuk meg --- Nemzettel a Nemzetért!

A szerző.

MIÉRT VOLT SZÜKSÉG A HATALOM ÁTVÉTELÉRE?


A RÉGI MAGYARORSZÁG KORRAJZA

A nemzetiszocializmus magyarországi jelentkezése ugyanazokra az okokra vezethető vissza, amelyek miatt Olaszországban a fasizmus, Németországban a hitlerizmus tért hódított. Szerte a világon, így Európában is, különösen az 1914-18-as világháborúban legyőzött és leigázott nemzetekben a tömegek elnyomó klikkek uralma alatt nyomorogtak. A háború által megkövetelt áldozatok és nélkülözések között talán csábító paradicsomnak tűnik most az a régi világ, a 30-as évek táján kétségtelen, lehetett húst, cukrot stb. kapni, --- tagadhatatlan viszont az is, hogy a politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokat, azok rendjét és életösszhangját nem lehet a háborús időszakok állapotaival lemérni.

Ha visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor a nemzetiszocializmus jelentkezett, meg kell állapítanunk, hogy akkoriban magyar Nemzetünk széles rétegei, a Nemzet testét jelentő tömegek erkölcsi, szellemi és anyagi elnyomottságban és kisemmizettségben tengődtek. Az egyetemes világhelyzet teljes mértékben érvényes volt Hazánkra is. Az egyes nemzetek nacionalista mozgalmainak keletkezését országos viszonylatban ugyanaz tette szükségessé, ami később a második világháború kirobbanását előidézte. Ahogy a nemzetek közötti rendet és életösszhangot nem tudták és nem akarták igazságosan helyreállítani, ahogyan a világ jószágkészletének elosztását égbekiáltó és tűrhetetlen igazságtalanságok közepette hajtották végre, ugyanúgy az egyes nemzeteken belül is egyrészt a társadalmi élet rétegei között mutatkoztak hallatlan aránytalanságok, másrészt az ország vagyona a felső tízezer és a dolgozó milliók között úgy oszlott meg, hogy a felső tízezer érdemtelen jólétben élt és dőzsölt, a nemzet és közösség terheit vállaló, véresen dolgozó nép pedig szinte állati sorban tengődött.

A NEMZETISZOCIALIZMUS -- SZABADSÁGHARC!

Ez a különbség és a belőle származó következmények nem csupán anyagi szempontból értelmezendők. Erkölcsi és szellemi vonatkozásban egyaránt jelentkeztek az óriási különbségek. Nem materialista lázadás volt a nemzetiszocializmus jelentkezése, hanem a lelkében, jellemében, emberségében megbántott ember és emberek közösségének jogos, szent és szükséges forradalma. Nagy általánosságban és végeredményben úgy határozhatjuk meg, legvilágosabban és legegyszerűbben úgy körvonalazhatjuk a nemzetiszocializmus okát és létét, ahogyan Szálasi Ferenc mondotta tanításai során:

A nemzetiszocializmus mozgalmi felépítésében nem más, mint a szegénység és a szegény népek forradalma, szabadságharca a kizsákmányoló plutokrata zsiványrendszer ellen. Európa minden egészséges és életképes, élni akaró és élni tudó népe saját erejéből végzi el azt a tisztogató munkát népi életében, mely az évszázadokon át rászórt erkölcsi, szellemi és anyagi piszkot véglegesen eltakarítja és megalapozza azt a nacionalista és szocialista rendjét, mely teljes politikai, gazdasági és társadalmi felépítésében jó hasznát jelenti.

MAGYAR ÁTKOK -- RENDSZER BŰNEI

A nemzetiszocializmus tehát szabadságharc. Mozgalmi felépítésében, vagyis az egyes nemzeteken belül belső szabadságharc, világviszonylatban nemzetek szabadságharca az elnyomó nemzetek ellen.

Hazánkban az egyetemes európai okokon kívül ezer más körülmény is szükségessé tette a dolgozók szabadságharcát. Nálunk egy megkövesedett, évszázadok bűneit magában hordozó és felfokozó klikk, átkos uralmi rendszer bitorolt mindent, ami a jólét és életbiztonság parancsát lett volna hivatott szolgálni. A zsidóság kizsákmányoló hatalma nem ismert mértéket, szellemi világunk teljesen idegenné vált Nemzetünktől, úr és paraszt --- elmélet alapján elképesztő gyakorlata alakult ki annak, hogy egy közösség tagjai között micsoda áthidalhatatlan szakadékokat lehet kiépíteni. Beteg, revíziós, pacifista szellemet honosítottak meg, sztatikus állapotban vergődtek a lelkek, hideg és alkotmányos terror nehezedett a szívre és akaratra. Békés, csendes halódás folyamatát indították el azok a plutokrata és judaista körök, amelyek a marxizmust melengették keblükön és a marxizmus kezére dolgoztak hihetetlenül bűnös és ostoba politikájukkal.

A magyar élet végzetes lejtőkre sodródott. Hazug és vétkes világ járta Magyarországot. Politikai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt ez a szellem terpeszkedett állami és nemzeti életünkre.

POLITIKAI LÉLEKVÁSÁR

Politikai síkon legszembetűnőbbek voltak az erkölcstelen választások, ahol lelkiismeretlen ígéretek hangzottak el. Hányszor gyújtották fel népünk hitét, hányszor keltették fel reményét könnyelmű, önmagukért való hitvány ígéretekkel, hány ígéretet nem váltottak be és mennyi elvégzendő feladatot nem hajtottak végre politikusaink! Megcsalt, megcsúfolt hittel lelki koldussá és bizalmatlanná tették népünket, törvényesítették az erkölcstelenséget azzal, hogy szentté avatták a politikai hit és meggyőződés megvásárlását, erényt csináltak a hazudozásból és a politika ürügye alatt erkölcsi magaslatra emelték a közéleti cigánykodást és kölcsönös becsapásokat. Megrendelt politikai nagyságokat húztak elő a semmiből, éretlen és üresfejű, elfajzott senkiket közéleti nagyságokká propagáltak és felelős állami helyre ültettek. Öncélú érdekcimboraságok alakultak és a legfelsőbb vezetés vagy saját maga volt az öncélú klikk, vagy menthetetlenül ilyen öncélú zsivány-társaság kiszolgálójává vált. Ezek a klikkek mindent önmagukért tettek, az alkotmányt, törvényt és a jogot saját érdekeik szerint értelmezték és alkalmazták. Ez a szellem --- minthogy hivatalosan jóváhagyatott --- legfelsőbb helytől a legalsóbb rétegekig terjedt és vörös fonalként húzódott végig közéletünkön, bátorítván a magánélet elfajulását célzó különféle erkölcsi és szellemi törekvéseket is!

DÁRIDÓK ÉS NYOMORGÓ MILLIÓK

Gazdasági téren ugyancsak teljesen bűnös elvek uralkodtak. Az öncélú érdekcimboraságok hatalmukat anyagi téren is lelkiismeretlenül és gátlás nélkül alapozták meg. A Tőke és a Pénz uralma bitorolt mindent, a spekuláció aratta diadalait, tömött magtárak és kenyeret nem látott családi asztalok, lukulluszi lakomák és éhező, sokgyermekes családok képe mindennapos volt és természetesnek tűnt a mi tejjel-mézzel folyó édes Hazánkban. Hallatlan szükséges közmunkákat elhanyagoltak, ugyanakkor munkanélküliek tízezrei nyomorogtak betevő falat nélkül. Ezek nem egyes jelenségek voltak, hanem általános és bevett dolgok, ami felett napirendre tértek és elkönyvelték úgy, mint változhatatlant. Hogy ez így is legyen, arról gondoskodott a fent megrajzolt politikai rendszer, amely népünket politikailag hitetlenné és közömbössé tette, elvette erejét, hogy eszébe ne jusson azon is gondolkodni, hogy nem szabad belenyugodni a »változtathatatlanba«.

Kizsákmányolás folyt, nem gazdasági termelés. A vagyoni és jövedelemelosztások nem a közjólét fejlesztését, hanem az egyesek túlméretezett anyagi boldogulását szolgálták. Gazdasági életünkben --- melynek kulcspozícióit és mindenható eszközeit teljesen a kiszipolyozó zsidóság tartotta kézben --- a legteljesebb anyagelvűség uralkodott, úgy is mint elmélet, úgy is mint gyakorlat. Gazdasági politikájukat nem a Teremtés koronájának, az Embernek javára végezték, hanem az anyagot emelték trónra.
Az embert, a parasztot, a munkást, az értelmiséget, a nőt, valamint a katonát csak eszközként állították be célkitűzéseikbe, politikájukat a holt anyaggal csinálták. Csináltak tehát agrárpolitikát és tönkretették a parasztot; csináltak iparpolitikát és tönkretették a munkást; csináltak pénzpolitikát és tönkretették a dolgozók megélhetését; csináltak gazdasági politikát és tönkretették a család jólétét; csináltak állampolitikát és tönkretették a nemzet és nép lelkét, a nacionalizmust; csináltak anyag- és erőpolitikát és tönkretették a nemzet egészséges társközösségét, a szocializmust; csináltak területpolitikát és leállították a beteges, anyagelvű sovinizmust és materializmust; csináltak házasságpolitikát és tönkretették a családot és a nőt; csináltak mindennek a politikának a megvédésére zsoldost és hivatalnokot és tönkretették a katonát és az értelmiséget. Ezek az anyagelvű rendszerek mindent megsemmisítettek, ami merev profitszemléletüknek ellenállott...

Különösen a parasztság és munkásság sorsa volt elviselhetetlen és szinte példanélküli, de proletárrá vált az értelmiségi is, egész Nemzetünk elproletárosodott, akarat és erő nélküli tehetetlenségbe süllyedt. Ez az elmúlt évtizedek Magyarországának gazdasági rajza.

BETEG ÉS ERKÖLCSTELEN TÁRSADALOMSZEMLÉLET

Társadalmi vonatkozásban a mérhetetlen magas válaszfalak, osztálykülönbségek kiépítése volt a hatalmat bitorló öncélú érdekcimboraság célja. Ezt el is érte. Minden más európai államot túlszárnyaló kaszt-rendszerré merevült társadalmi életünk, a válaszfalak oly élesekké váltak, hogy főbenjáró bűnnek számított az is, ha valaki egyik osztályból a másikra fölfelé tekintett. A »büdös paraszt«, »koszos munkás«, szolgalelkű hivatalnok stb. szellemileg és társadalmilag is rabszolga volt, aki ura jelenlétében szinte nem is beszélhetett, mert akkor végigsújtott rajta a korbács. A legerkölcstelenebb társadalmi elvek váltak gyakorlattá, szolgaszellemet szellemet alakítottak ki. Nem testvért és magyart, nem embertársat láttak a másikban, hanem azt nézték, milyen osztályból való, mi a társadalmi állása. Cím- és rangkórság uralkodott, híressé vált ez a magyar betegség. De ez nemcsak irodalmi megállapítás, hanem rettenetesen szomorú valóság, olyan nagyarányú, hogy ma is nagy erőfeszítéseket kell folytatni kiküszöbölésére. Megalázó, arcpirító, szégyenletes felfogás uralta társadalomszemléletünket. Ezen az erkölcsi jelenségen túl a társadalmi élet szellemi és anyagi kihatásai is hasonlóképpen mutatkoztak meg. Egészen beteges szellem alakult ki társadalmi életünkben, amely teljessé tette azokat a tarthatatlan állapotokat, amik uralták az egyetemes magyar életet.

Ennek a világnak megváltoztatására és gyökeres felszámolására indult útjára a magyar nemzetiszocializmus, hogy a gyermekbetegségek kinövése és a hivatott Vezér megtalálása után eredményes harcokat vívhasson a kitűzött célok eléréséért.

 
 
0 komment , kategória:  Csonka Emil:Szálasi küzdelmei1  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 125
  • e Hét: 125
  • e Hónap: 2993
  • e Év: 8142
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.