Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Csonka Emil:Szálasi küzdelmei2
  2011-03-08 15:05:42, kedd
 
 
Csonka Emil:
Szálasi küzdelmeiből -- Hogyan történt a hatalom átvétele? II. rész

I.

CÉL: A HATALOM ÁTVÉTELE

AZ ELSŐ BESZÉD...

1937-et írunk, a régi Magyarország bűnei fennen tobzódnak, orgiáit üli az a könnyelmű gondtalanság, amely hazánk sírját ássa. Ebben a békebeli felelőtlen világban harcolnak a nemzetiszocializmus kis pártjai, amelyek között most új párt jelent meg és új Vezér: Szálasi Ferenc...

Október 24-e.

Budán a Vigadó épülete mind népesebb lesz, kisebb-nagyobb csoportok igyekeznek az épületbe, a nemzetiszocialisták tartanak gyűlést. Ostorozzák a bűnös Magyarországot, felvilágosítják Nemzetünket, igyekeznek mindenkit rádöbbenteni arra, hogy ami eddig volt a magyar életben --- az rossz, végzetesen rossz és halálossá válhatik. Nyilas gyűlést tartanak, a Nemzet érdeklődése már felfigyelt a pártok munkájára. Mindenkit érdekel a Mozgalom, mindenki vár valamit. Igaz ugyan, hogy pozitív célkitűzés, elfogadható és történelmi erejű kijelentés még nem hangzott el, részprogramok és ideális elképzelések jelentkeztek eddig --- de a mostani gyűlés sokat ígérő, nagyjelentőségű: beszédet mond a Nemzet Akaratának Pártja, illetve annak vezetője, Szálast Ferenc nyugalmazott őrnagy.

Valamennyi jobboldali párt egyesült ezen a napon, összefogtak és közös gyűlést tartottak a Fajvédő Szocialista Párt keretében. Zsibong a gyűlésterem, beszélgetések, tanácskozások, viták folynak, míg megkezdődik az ülés. A megnyitó beszéd és több rövid felszólalás után bejelentik, hogy Szálast Ferenc következik szólásra. Nevének hallatára hatalmas éljenzés tölti be a termet, általános üdvözlés közepette emelkedik szólásra a NAP vezetője. A várakozás nem marad kielégítetlen, Szálasi beszédében a nemzeti szocializmus áldozatos tábora megkapja, amit vár: a határozott célmegadást. Tömör, sokatmondó, nagyjelentőségű kijelentéseket tesz Szálasi. A nemzetiszocialista pártok előtt ez az első nagyobb felszólalása --- de ez egymagában eldöntötte, ki lehet a hazai mozgalmak Vezére.

CÉLUNK A HATALOM ÁTVÉTELE!

--- A magyar nemzetiszocialista mozgalom célja --- mondotta --- a hatalom átvétele! A magyar nemzetiszocialista népközösség felépítése, a magyar nemzetiszocialista hatalom megteremtése a nép keretéből van, a népen nyugszik és a népért cselekszik. Valamely nép csak akkor menthető meg, ha önmagát tudja megmenteni. Éppen ezért a magyar nemzetiszocialista mozgalom csak a magyar nép hatalmi pilléreiben bízik.

--- Északon és délen, keleten és nyugaton hatalmas erők ostromolják a Dunamedencét. A megszállott területen levő testvérnemzeteink és magyar népünk fogják eldönteni a magyar Nemzet következő sorsát. Rajtunk múlik nemzeti életünk új alapjának lefektetése.

A liberalizmus megtette kötelességét, a liberalizmus el fog tűnni.

--- Az új alap a nemzetiszocializmus. A nemzetiszocializmusnak olasz gyakorlata a fasizmus, a német gyakorlata a hitlerizmus és magyar gyakorlata a Hungarizmus. (Hatalmas éljenzés.) A Hungarizmusnak valóság-alapja van.

A Duna medencéjében élő népek egyetlen erkölcsi, szellemi és anyagi közösségbe való kovácsolásáért küzdünk abból a célból, hogy újra feltámadjon a mi hibánkból és mások árulásából elveszett nagy magyar független haza. A Hungarizmus minden egyes testvérnemzetnek meg fog adni mindent azért, hogy tőlük mi is mindent követelhessünk, elsimerjük azokat a jogokat, amelyeket úgy szereztek, hogy vérüket áldozták a mi nagy hazánkért.

--- A magyar nemzetiszocialista mozgalom három pilléren épült fel: Az első az erkölcsi pillér. Ennek a pillérnek az alapjai a következők:
igaz Istenhit, igaz Krisztus-szeretet.
Kizárólag ez vezethet igazi nemzet- és hazaszeretetre.
Nem tűrhetjük,
hogy az egyén belső élete kettészakadjon, hogy vallási meggyőződése nemzeti meggyőződésével összeütközésbe kerüljön.

--- A második pillér: a szellemi alap. Harmadik pillérünk: a gazdasági, az anyagi alap. Minden a nemzeti és a népi közösségé. A népi közösség a nemzet felségjoga alapján átadja ezt a hatalmat az államnak azért, hogy a köz javára gazdaságosan működjék ezzel a vagyonnal.

--- A népi közösség felépítésében a paraszt a nemzettartó, a munkás a nemzetépítő, az értelmiségi a nemzetvezető és irányító és a hadsereg a nemzetvédő hatalom. A nő, az ifjúság és a gyermek a nemzet halhatatlanságának zálogai.

--- A mi népi közösségünk iparral rendelkező magasfokú parasztállamot akar, nem pedig paraszttal rendelkező alacsony fokú iparállamot.

--- A magyar nemzetiszocialista mozgalom a munkásnak, ennek az elkeseredett szocialistának számára hazát és munkást tisztelő nemzetet teremt a munka és a megbecsülés alapján.

--- Az értelmiséget vissza fogjuk kényszeríteni a népi közösségbe.

--- Elvben az időben mindenkinek állást kell foglalni: vagy itt, vagy amott.

--- Aki nincs közöttünk, az ellenünk van. Ebből a harcból kibúvás vagy felmentés nincs.

--- A hadsereg elválaszthatatlan a népi közösségtől és nem más, mint a fegyveres nemzet végrehajtó ereje. A hadsereg nem politizál, világnézetét azonban a Szolgálati Szabályzat lefektette. Mégpedig három pilléren kell, hogy nyugodjék: ez az Istenfélelem, hazaszeretet és bajtársiasság.

A SZÁLASI-BESZÉD ELVI JELENTŐSÉGE

Szálasi Ferencnek a politikai harcok mezején való jelentkezése előtt gombamódra szaporodtak el Hazánkban a különféle nemzetiszocialista jelszavak és külsőségek köré csoportosuló pártok, alakulatok, szövetségek. Számtalan ilyen politikai csoport volt, egyik sem rendelkezett azonban kikristályosodott eszmerendszerrel, mindegyikből hiányzott a pozitív célmegadás mind eszmei, mind gyakorlati vonatkozásban. Legfőképpen pedig egyik párt programjában sem volt fellelhető a magyar adottságokon alapuló nacionalista eszmerend. Ezek a pártok megelégedtek a német nemzetiszocializmus külsőségeinek és legáltalánosabb elveinek minden további nélkül való átvételével. Egyik sem akart a Nemzet életében korszakfordító lenni, a vezető csak parlamentáris síkon, a régi politikai élet egy-egy pártját kívánta vagy tudta csupán kialakítani. Nem volt senki, akiben hivatástudat és küldetéstudat élt volna, mindegyik politizálni akart, nem megváltani.

Ebbe a színes kavargásba, kialakulatlan, határozatlan gomolyagba Szálast Ferenc hozta a határozott, körvonalazott kristálytiszta eszmei és gyakorlati célkitűzéseket.

Eszmei alap a Hungarizmus volt, gyakorlati alap pedig a Budai Vigadóban mondott beszéd kitétele:
Célunk a hatalom átvétele!

A HUNGARIZMUS

A Hungarizmus a közösségi világnézetnek, a nemzetiszocializmusnak magyar gyakorlata. Ez az eszmerend elfogadja a nemzetiszocializmusnak nagy, általános, minden népre egyaránt érvényes tételeit --- de ezeken az általános igazságokon kívül magában hordja Magyar Nemzetünk sajátos adottságaiból eredő életkövetelményeket is! Az európai igazságok mellett meglát részigazságokat is, melyek csak ránk, magyarokra vonatkoznak, de amelyek érvényesítése parancsoló szükség. Ez pedig nem más, mint földrajzi helyzetünkből és ezeréves történelmünkből eredő tanulság, az, hogy a Kárpát-medencében, jóllehet különféle népcsoportok élnek, csak egy erős állam élhet eredményesen. Ennek az erős, az egész Kárpát-medencére kiterjedő államnak, illetve az ebben élő Nemzetnek vezetőnépe pedig a magyar kell legyen. A Hungarizmus tehát a Magyar Birodalmi Gondolat.

Nagy horderejű, bátor eszmehirdetés volt ez annakidején. Merőben különbözött a többi pártok programjától, mert túlnőtt a Csonkahaza határain és a történelmi Magyarországgal számolt. Ez a tény pedig nyilvánvaló ellenzésre talált azoknál a külföldi hatalmaknál, akiknek uralmáért könyörgött, hajlongott a régi magyarországi pacifista, revízióról meddőén szavalgató rendszere. Ájult, beteg módon békés revízióról álmodoztak, azoknak kegyét kerestük akkor, akik Trianonba taszítottak bennünket és akik soha mást nem adtak számunkra, mint egy-egy szép beszédet, nagy ígéretet --- és rabszolgaságot, kisemmizést!

Ezt az ájult állapotot oldotta fel Szálasi, mikor a politikai élet küzdőterén hadat üzent ennek a kölcsönös, de meddő szeretkezésnek, kijelentette, hogy Nagy Hazánk, a Kárpát---Duna élettér egész területén élő Nemzetünk vezetését akarjuk, ennek megszerzése végett kezünkbe kívánjuk venni a hatalmat!

Ezért támadta Szálasi Ferencet olyan kíméletlenül a rendszer, mert nem veszélytelen, béka-horizontok között vergődött, hanem hatalmas hivatást jelölt meg, amely a világzsidóság által beállított Közép-Európa nyugodt zsidóegyensúlyt is felborította volna.

Szálasi Ferenc
Út és Cél című alapvető munkájának előszavában így jellemezte eszméjének jelentőségét:

A POLITIKA A PILLANAT ÉRVÉNYESÜLÉSÉVEL LETT EGYENLŐ

A mai magyar politikai pártok valamennyien magukon hordják a magyarság háborúutáni megaláztatásának, a csonkaságnak önkéntes bélyegét. Programjuk legfeljebb a revízió áhítozásáig jut el. Nem foglalja azonban szervesen magában azt, hogy ez a politikai program mit kíván tenni a tőlünk elszakított területekkel és népességgel. Röviden: valamennyi program olyan siváran mai, amilyen sivár helyzetünk, mindegyik párt csupán aktuális lelkesedés és nem a jövendő útja, a gyakorlati politika a pillanat érvényesülésével lett egyenlővé és nem az örök magyar hivatás tennivalóinak szilárd eltökélése, férfias fogadalma.

Politikai mozgalom még nem kapott annyi támadást, mint a magyar nemzetiszocializmus Hungarizmusa. Ez nem elkeserítő, mert arra mutat, hogy a Hungarizmus nemzetiszocializmusa más mint valamennyi többi párt nacionalizmusa és szocializmusa. Nem lehetünk tekintettel a lejárt és hibás pártok politikai irigységére és nem változtathatta meg őszinte vallomásunkat az a biztosan tudott tény, hogy ez a nacionalista szocializmusunk és szocialista nacionalizmusunk újabb támadásokat fog maga után vonni. Nem törődünk ezzel. Tudjuk, hogy vallott Hungarizmusunk az egyedül helyes, mert nem a megcsonkított magyarsághoz szabtuk, hanem a magyarság történelmi és sérthetetlen hivatását, a méltó jövendő határvonalait építjük. És mert ilyen, kötelességünk a rendületlen helytállás. A mai rémült érdekek és irigy politikai szólamok, valamint a barátságos ide-oda térítgető jótanácsok el fognak tűnni a nemzet újjászületésekor a Kárpál--- Duna népcsaládok népi közösségében.

A mi nacionalizmusunk nem az a politikai nacionalizmus, amelyet eddig már annyiszor elkoptattak. A mi nacionalizmusunk a nemzet mai és holnapi hivatását jelenti. A mi szocializmusunk nem a marxizmus osztályharca, hanem a nemzet kebelében élő társadalmi rétegek munkabékéje. És mert ma mindenki hisz mozgalmunk történelmi hivatásában és mert mindenki sóvárogva kívánja, hogy a különféle társadalmi rétegek között jöjjön létre a nemzeti megbékülés, ezért új és leküzdhetetlen a mi mozgalmunk. Ez a mindenki hite lángol és világít a mi harcosainkban: az új magyar parasztban, az új magyar munkásban, az új magyar nőben, az új magyar ifjúságban, az új magyar értelmiségben, az új magyar katonában és összes testvérnemzeteinkben.

Vörösmarty Mihály adja harcosaink nagy riadóját és felelősséget:

Szép vagy ó Hon! Bérc, völgy változnak gazdag öledben,
Téridet országos négy folyam árja szegi:
Ám természettől mindez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.

Mert: »Nem a falvak és városok teszik a Nemzetet, hanem a férfiak!«
Testvérek! Mozgalmunk győzelméhez három kell: Hit! Hazaszeretet! Fegyelem!«

GYAKORLATI CÉL: A HATALOM ÁTVÉTELE!

A vigadói beszéd nagy jelentősége abban áll, hogy itt jelentette ki először egy magyarországi politikus, hogy az államhatalmat ki akarja venni a rendszer és urai kezéből, hogy azzal ő, illetve a Nemzet sáfárkodjék.

Nem is olyan régen még azt írta egyik fővárosi publicista, hogy Szálasi azért bukott el, mert a hatalmat akarta átvenni. A vigadói beszéd után természetesen még feneketlenebb gyűlölettel indult meg a hajsza Szálasi ellen, mert a bejelentés hadüzenet volt és egyben következtetni engedett arra, hogy Szálasiban vezéri és államférfiúi képességek rejlenek.

Minden hivatott politikus, aki nagyra tör, a hatalom szerelmese. Ez nem bűne, hanem erénye a vezéreknek, enélkül nem hivatottak nagy szerepre. Aki kijelenti, hogy nem törekszik a hatalom átvételére, az nem államférfi, legfeljebb politikus, ellenzéki pártvezér.

Ha nincs eszmény, ami a politikust vezérli, ha nincs az eszményért lelkesítő érték, akkor a politikus önmagában elveszett, látszólag arathat sikereket, de totális sikert soha el nem érhet. Csak az eszménynek és annak erkölcsi értéktartalmának van a tömegekre kiható és cselekvésre ösztönző ereje. Szálasi a Hungarizmusban megadta az eszményt: történeti hivatásunk újra való kiharcolását a Kárpát---Duna-medencében. Ez önmagában olyan eszmény, mely a legteljesebb erkölcsi tartalommal bír. Ez az ideál és tisztasága tette Szálasinak azt a törekvését, hogy a hatalmat kezébe ragadja.

Ezen az alapvető követelményen túl szükségessé tette a hatalomra való törekvést a korabeli Magyarország, népének és minden egyes családjának siralmas helyzete, az a körülmény, hogy a hatalom urai azzal bűnösen, öncélúan sáfárkodtak. A konszolidált Magyarország vérző sebeit meggyógyítani, a magyarságot megváltani nem lehetett ellenzéki padsorokból, hanem csak a hatalom teljes birtokában!

Ezért jelentette ki Szálasi:
A hatalomnak nem részesei, hanem teljes értékű birtokosai akarunk lenni!

A HATALOM CÉLJA ÉS JELENTŐSÉGE

Az államférfi részére legelső követelmény mindig a hatalom. A kérdés, ami a kezébe adott hatalom birtoklását jogosulttá teszi, most már azon dől el, hogy a hatalmat önmagáért, öncélúan kívánja-e felhasználni, zsarnokká válik-e, vagy pedig a közösséget akarja-e boldogítani a főhatalom gyakorlója? A történelem bebizonyította, hogy azok, akiknek kezéből Szálasi a hatalmat kivette, a hatalommal önmaguk javára, a közösség kárára rútul visszaéltek! Szálasi Ferenc pedig áldozatvállalásával, a börtön megjárásával, a fényes, kecsegtető múlt eldobásával és a keresztút szenvedéseivel bebizonyította, hogy a hatalmat nem egyéni vagy klikk-érdekekre akarja használni, hanem a Hungarizmusban meghirdetett eszmény megvalósítására, a történelmi Nagy Hazának, az örök Magyarországnak --- a Nagy Magyar Birodalomnak kiharcolására! E nacionalista célkitűzésen túl jogosulttá és parancsolóan szükségessé tette a hatalom átvételét a hungarista eszme másik követelése: a szocializmus megvalósítása, a Dolgozó Nemzet jólétének és életbiztonságának megteremtése! A nacionalizmus és szocializmus életösszhangja, az eljövendő jólétben élő Magyar Nemzet élete avatta szentté Szálasi Hungarizmusát --- és ez követelte a hatalom átvételét!

A hatalom átvétele tömegekre kiható nagy cél volt, ez adott erőt tízezreknek az üldöztetés elviselésére. Mindig, mindenütt ez serkentett, hívott, tett képessé nagy tömegeket, hogy fanatikusán, áldozatosan vívják a párt mozgalmi harcait! Ezért szálltak szembe a hungaristák minden üldöztetéssel és ezért arattak diadalt ármányon, cselszövésen és rendőrszuronyon túl. Senki sem ontja a vérét képviselőházi mandátumért, választás alatt fizetett pörköltért, szavazat ellenében adott kedvezményekért --- de mindenki harcol a hatalomért, ha az nemes és tiszta cél szolgálatában történik.

Minden vezér és államférfi pályája elején azért kapja a legtöbb támadást, amit később legfőbb érdemének emlegetnek. Szálasi Ferencet elsősorban a Hungarizmus eszmerendjéért és a hatalomra való törekvéséért akarták kiirtani!

Ma a Nemzet és a magyar országgyűlés kijelentette, hogy Szálasi Ferenc a hatalom átvételével a végpusztulástól, a halálos összeomlástól mentette meg Nemzetünket! Rövidesen eljön az idő, mikor megmutatkozik, hogy a sokat kárhoztatott Hungarizmus helyes volt, szükséges és diadalmas!

Szálasi Ferenc jellemének és kiválóságának bizonyítéka, hogy a soha nem látott üldöztetések, támadások és sima megkísértések ellenére nem változtatta meg célkitűzéseit, elveit, mert azokat nem a pillanatnyilag éppen felszínen lévő konjunktúra szájaíze szerint szabta meg, hanem mindenkor az örökérvényűség törvényeinek parancsára. Történelemformáló akaraterejére jellemző, hogy az először meg nem értett és ellenzett eszmék érdekében szembeszállt a közfelfogással, az esetleges részmegalkuvásokkal járó előnyökről lemondott, eszméit maradéktalanul megőrizte tisztaságukban, azokat megértette és elfogadtatta Nemzetével és Európával.

Mozgalmi harcunk idején Cél volt: a Hatalom! A Célhoz vezető Út pedig: a börtön!

 
 
0 komment , kategória:  Csonka Emil:Szálasi küzdelmei2  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 69
  • e Hét: 490
  • e Hónap: 6612
  • e Év: 389648
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.