Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Csonka Emil:Szálasi küzdelmei6
  2011-03-08 15:40:25, kedd
 
 
Csonka Emil:
Szálasi küzdelmeiből -- Hogyan történt a hatalom átvétele? VI. rész

V.

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS: ÉLJEN SZÁLASI!

SZÁLASI FERENC MAGYAR ÁLLAMFŐ

A pillanat nagyszerűsége szorítva hat le keblünkre, Magyar Nemzetünk legtörténelmibb perceiben az érzések ezernyi változata fog el bennünket a Királyi Vár márványtermében. Fénylő, csillogó falak, ragyogó, bámulatosán mesteri műalkotások, ünnepélyes hangulat, elfogódott, nagyszerű érzéstől áthatott emberek között megilletődve állunk --- de gondolatunk elhagyja a termet, lelkünk elszáll az ország falvaiba, városaiba. Itt hagyjuk a fényt és a pompát, képzeletünk messze visz bennünket: oda, ahol szegénység van és nyomor, ahol véres harcok dúlnak és gigászi küzdelmekben omlik a vér! Elmegyünk abba a világba, ahonnan Szálasi Ferenc jött, azok közé száll most a gondolatunk, akiktől Szálasi Ferenc hitet, hűséget, felhatalmazást és küldetést kapott: a magyar népmilliókhoz!

Ezekbe a fénylő termekbe, itt a Királyi Várba, ma a Nemzet Akarata vonult be, ma a népmilliók vágya, hőn óhajtott, kiharcolt akarata ünnepel ezen az eskütételen. Hosszú esztendők keserves harcai, hatalmas, egeket mozdító vágyak értek ma céljukhoz, amikor a Nemzet által küldött Szálasi Ferenc, a Csillagbörtön rabruhás fegyence, a Nemzet szolgálatában politikai harcokat vívó Pártvezető, a főhatalom teljes birtokosa: Nemzetvezető lett!

Néhány perc múlva elhallatszik Szálasi Ferenc esküje,
ugyanakkor pedig milliók ajkáról hálaima száll az Ég felé, hálaima és esdeklés:
hitet kérünk és erőt!
A kis falvak kunyhóiból, a városok palotáiból, munkapadok és barázdák mellől,
rongyos ruhájú és pompás öltözékű magyarok: testvérek milliói néznek ma a Királyi Vár felé,
ahol a Nemzet Akaratának diadalát ünneplik...
A mi gondolatunk ma a kunyhókba száll, azok tekintete pedig ide irányul:
Szálasi Ferenc eskütételére.

DÍSSZEMLE A SZENT GYÖRGY TÉREN

Harci indulók hangjai szárnyalnak a Sándor-palota és a Királyi Vár előtti Szent György-téren. Nemzetünk büszkesége: honvédségünk vonul fel díszszemlére. A testőrség és a volt pártszolgálat: a nemzetszolgálat díszszázadai sorakoznak fel a hungarista és nemzetiszínű zászlókkal. Egymásután érkeznek a Várba a kormány, a kormányzótanács, országtanács, a felsőház és képviselőház tagjai, magyar és német politikai és katonai méltóságok, valamint a Nyilaskeresztes Párt és Hungarista Mozgalom vezetősége és tagjai.

Beregfy Károly honvédelmi miniszter, a vezérkar főnöke megérkezésekor szemlét tart a kivonult díszszázadok felett. A miniszterelnökség épületében nemzetszolgálatos díszőrség sorakozik fel és sorfalat áll a néhány perc múlva érkező Nemzetvezető útvonalán.

Egy órakor hagyja el a Sándor-palotát Szálasi Ferenc Nemzetvezető. Felhallatszanak a Himnusz méltóságosan komoly hangjai, a díszszázadok vigyázzba merevednek. A Nemzetvezető ellépett a századok előtt, tiszteleg a kibontott zászlóknak. Szinte egyenként nézi Szálast Ferenc a honvédség és különösen a nemzetszolgálat soraiból feléje tekintő arcokat: hűséges, régi katonák, a pártharcok hősi korszakának kipróbált, bátor harcosai, akiknek hite, hűsége, akarata hozzájárult a mai nap diadalához. Hűséges küzdőtársak, akik a hatalomért folytatott harcban éppúgy Nemzetüket és Szálasi Ferencet szolgálták, mint most, a hatalom birtokában, a Nemzet legfelsőbb szolgálatában.

A MÁRVÁNYTEREMBEN...

700 esztendő óta lakják a magyar királyok a Királyi Várat, de már a hunok korában is uralkodói palota állott ezen a helyen, hiszen a Duna jobbpartján elterülő ősrégi város is Attila fivérétől, Budától kapta nevét. A népek számos hatalmas ütközete, amelyeknek színtere a Kárpát-medence volt, többízben lerombolta az itt felépített fejedelmi épületeket és a gyönyörű palota felső részét újra és újra fel kellett építeni. Alsó része azonban ma is hirdeti az ősi múltat. Világrészek és országok sorsa felett döntő fejedelmek, európai és magyar uralkodók elhatározásai születtek meg itt, évszázadok eseményeit látták ennek az épületnek a falai, nagy bukások és nagy felemelkedések tanúja a Vár. Történelmi nevezetességű közjogi aktusok színhelye volt a Vár több terme, amelyek között egyik legremekebb, legünnepélyesebb a fehér márványterem, amelyik a jelenlegi hatalmas eseménynek: a népmilliók akaratából Nemzetvezetővé választott Szálasi Ferenc eskütételének lesz színtere.

Óriási méretű, fehér márványfalakkal ékeskedő terem.
Fényárban, teljes kivilágításban úszik, 20.000 gyertya fénye tündököl.
A márványfalak, ezüst- és üvegcsillárok a magyar műipar legpompásabb alkotásai.

A terem közepén piros bársonnyal letakart emelvény áll, előtte aranyveretes ládában
a Szent Korona.
Mellette a koronaőrök és a képviselőház őrei.
Az emelvény előtt fog állani Szálasi Ferenc Nemzetvezető, mögötte a kormányzótanács tagjai:
Beregfy Károly vezérezredes, honvédelmi miniszter, a honvédvezérkar főnöke,
dr. Csia Sándor országgyűlési képviselő
és dr. Rajniss Ferenc vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Az emelvénnyel szemben az országgyűlés két házának elnöke helyezkedik el. Jobbra a képviselőház tagjai, balra a felsőház tagjai állanak, az országgyűlés két házának elnöke mellett foglal helyet József főherceg tábornagyi egyneruhában. A képviselők csoportjában pártegyenruhában, zöldingben és jelvénnyel jelentek meg a Nyilaskeresztes Párt és Hungarista Mozgalom képviselői. Teljes számban részt vettek a két Ház együttes ülésén a feloszlatott pártok tagjai és teljes egészében a Nemzeti Szövetség. A felsőház tagjai sorában is teljes létszámmal jelent meg a felsőházi tagok Nemzeti Szövetsége.

A kormányzótanács mögött sorakozik fel a m. kir. kormány, a hungarista miniszterek teljes pártdíszben, egyenruhában, zöld ingben, párttisztségviselői és hűségszéki jelvényekkel.

A terem karzatain a pápai nuncius, a német követség élén megjelent dr. Edmund Veesenmayer, a Német Birodalom követe és meghatalmazottja, kíséretével együtt, valamint az olasz, japán és baráti államok követei és megbízottai. Külön karzatokon foglalt helyet a katonai előkelőségek csoportja, a Párt tisztségviselőinek küldöttsége dr. Gera József testvér vezetésével.

Néhány perccel 1 óra után ünnepélyes pillanatok közt a bársonnyal takart emelvény előtti arannyal veretezett ládából Perényi Zsigmond főkoronaőr az emelvényre helyezte a Szent Koronát.SZÁLASI FERENC ESKÜJE

1 órakor érkezett a Királyi Vár elé a díszszemlét végző Szálasi Ferenc Nemzetvezető. A Vár kapujában a Várkapitány fogadta és az előcsarnok bejáratáig vezette. Itt az országgyűlés két Házának háznagyai és a képviselőházi őrség parancsnoka kísérte a képviselőházi őrség sorfala közt a Nemzetvezető részére fenntartott díszterembe, ahol az országgyűlés együttes ülése által kijelölt küldöttség felkérte az ülésen való megjelenésre.

Közben Tasnádi Nagy András és Múzsa Gyula megnyitják a két Ház együttes ülését és bejelentik az eskütétel bekövetkezését.

Mélységes csend, ünnepélyes percek következnek ezután: Szálasi Ferenc belép a márványterembe, a Szent Korona előtti emelvénynél megáll. Dr. Haala Róbert országgyűlési képviselő az emelvény közelében áll és olvassa az esküszöveget. Szálasi Ferenc Nemzetvezető balkezét esküre emelve, jobbkezét szívére téve leteszi az esküt:

Én Szálasi Ferenc Nemzetvezető esküszöm az élő Istenre,
hogy Magyarországhoz hű leszek, törvényeit, régi,
jó és helybenhagyott szokásait megtartom és másokkal is megtartatom,
függetlenségét és területét megvédem, nemzetvezetői tisztemet az alkotmány értelmében,
az országgyűléssel egyetértésben,
a felelős minisztérium által gyakorlom és mindent megteszek,
amit az ország javára és dicsőségére igazságosan megtehetek.
Isten engem úgy segéljen!


Szilárd, érces, tiszta hangon mondotta el Szálasi Ferenc esküjét. A hit, a remény, biztatás hangja volt, az erős elhatározású államférfi hangja. Nem királyi méltóságra nevelt trónörökös, nem dinasztiák által kiszemelt ember, hanem a Nemzet akaratából vezérré, Nemzetvezetővé emelkedett államférfi esküdött. Szálasi Ferenc az ország népét, falvakat és városokat járt végig, mielőtt belépett volna a Király Várba és az eskü, amit letett, az a nép akaratából a népért vívott harcnak újabb jelentős állomása volt. És ahogy éveken keresztül, Szálasi Ferenc országjárása során szerte az országban, amerre a Pártvezető járt, felhangzott a lelkes kiáltás: Éljen Szálasi --- akként éljenezte az eskütétel elhangzása után Szálasi Ferenc Nemzetvezetőt a magyar országgyűlés. Az eskütétel után a Nemzetvezető felemelt karral, hungarista köszöntéssel fordult az országgyűlés felé. Lelkes éljenzés, »Éljen Szálasi« kiáltások törtek ki, a hatalmas, csodás terem Szálasi Ferenc nevétől volt hangos.

Az eskütétel után a Nemzetvezető elhagyta a Királyi Várat és visszatért a miniszterelnökség épületébe, hogy azonnal folytassa munkáját, amely ma a Nemzet legfelsőbb irányítása.

NEMZETTEL A NEMZETÉRT!

Évtizede annak, hogy Szálasi Ferenc elindult politikai harcára. Felrázta és fellelkesítette, felvilágosította és új útra vezérelte Nemzetét. Amikor kibontotta zászlaját, láthatatlan betűkkel ezt írta rá:
Nemzettel a Nemzetért!
Ma rabigába került országunk egy része.
Földönfutó népünk nagy tábora. A Nemzet válságórájába érkezett.
Katasztrófa fenyegetett és végpusztulás szélén állottunk. Nem volt kezdeményező, bátor akarat, aki kivezessen bennünket a sorscsapások tengeréből. Régi urai elárulták a Nemzetet! És akkor jött Szálasi Ferenc a bátor elhatározással, mögötte a Nemzettel --- a Nemzetért, annak megmentésére. Most pedig folytatódik a munka, a mentő és építő munka, amiben szintén az egész Nemzetnek kell részt vennie. Az egyetemes, fegyveres és dolgozó Nemzet küzd ma önmagáért. Amit elkezdett évtizeddel ezelőtt Szálasi Ferenc, azt a harcot ma fokozottabb felelősséggel folytatja, a Nemzet szolgálatában mindenütt elől jár --- Nemzettel a Nemzetért: a Nemzetvezető Szálasi Ferenc.


 
 
0 komment , kategória:  Csonka Emil:Szálasi küzdelmei6  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 251
  • e Hét: 712
  • e Hónap: 4083
  • e Év: 387119
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.