Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A Tóra és népe III. rész
  2011-04-07 22:12:49, csütörtök
 
 
Osgyáni Rónay Károly Dr.: A Tóra és népe III. rész

III.

A Tóra és a zsidó állam.

A ,,héber" név eredete | A teokrácia --- bírák --- zavaros korszaka | A zsidó nemzeti hős- és fénykora. Saul, Dávid, Salamon. | Jeremiás vádjai népe ellen | A görög kultúra hatása | Világvallássá alakulásának akadálya | Makkabäusok szabadságharca

Zsidó írók szerint Krisztus előtt 1320 év körül történt volna a zsidók elköltözése Egyiptomból Mózes vezetése alatt s negyven évig barangoltak volna a pusztában és pedig a Tóra adatai szerint, amint említem, e nép legalább hárommillió főnyi lett volna, mely nagy népet Jahve csodálatos módon táplált volna 40 éven át mannával, fürjekkel stb.

Ez a hit szempontjából igen szerencsés beállítás, a valóság azonban feltétlenül egészen másmilyen lehetett. A zsidók számra nézve bizonyára sokkal, de sokkal kevesebben voltak, mint a Tóra előadja és ha 40 évig éltek a pusztában, csak olyan életet folytathattak, mint a többi ott barangoló nomád törzsek, tehát nem utolsó sorban hadizsákmányból, rablásból élhettek. Velők szemben a kánaánita népek földművelők és állattenyésztők, --- tehát sokkal kulturáltabbak voltak, amit maga a Tóra is bizonyít. Ugyanis, amikor a zsidók Kánaánhoz közeledtek, oda kémeket küldöttek s azok rúdon hoztak óriási szőlőfürtöt és nem győzték dicsérni a tartomány termékeny voltát. Mikor pedig a zsidók Józsua vezérlete alatt Kánaánba benyomultak és meghódították, oly kegyetlenségeket követtek el, hogy a kánaániták őket ,,habirik"-nak, azaz rablógyilkosoknak nevezték s innen származik ,,héber" nevük. Még századok múltán is a hadakozásban nagyon kegyetlenek voltak. A ,,Királyok Könyvé"-ben meg van örökítve, hogy a zsidók legnagyobb nemzeti hőse és költője, akinek a zsoltárok írását tulajdonítják, Dávid király, hadifoglyait részint szétfűrészeltette, részint vasboronákra vettette, részint fejszékkel daraboltatta össze.

Kánaán meghódítása körül nem sok hőstettet követtek el. Még a Jordánon is isteni csoda segítségével keltek át. Jerikó falai a frigyláda körülhordozásától és a kürtök harsány szavától omlottak össze stb.

Noha Józsua Kánaánnak meghódítása után e tartományt a 12 törzs között felosztotta; ezen feloszlás és birtokbavétel leírása inkább csak nagyzolás, mert századokon át folytak apró, de véres harcok változó szerencsével a zsidók és kánaánbeli népek közt, akiknek teljes meghódítása nem akart sikerülni.

A Tóra leírása szerint, amint láttuk, maga Jahve adott Mózes által Izrael népének teokratikus alkotmányt. Maga Jahve volt a nemzet legfőbb királya és parancsolója s a kormányzást a papi osztályra ruházta. Ezen alkotmány pár száz évig állott fönn a zsidó nemzetnek nem nagy hasznára és dicsőségére. A világ folyása csak nem akart a Tóra intézkedései szerint igazodni. Azonban a Tóra egész terjedelmében isteni kinyilatkoztatás, amelynél tökéletesebb valami el sem gondolható és amelyen változtatni nem szabad!

Józsua halála után igen zavaros korszak következett: a bíráké. A bírák egyes kiváló férfiak voltak, leginkább a papi osztályból, akik nem csak a legfőbb bírói hatalmat gyakorolták a zsidó nemzet fölött, hanem rendesen hadvezéreik is voltak, a különféle kánaánita népekkel majdnem szakadatlanul folytatott háborúskodásaikban. E háborúk azonban igen szerény méretűek voltak. Erőteljes központi hatalom nem volt s a ,,Bírák Könyve" maga bevallja, hogy mindenki azt tette, amit akart. Ezen tettek között igen sok csúnya fordul elő. Így Dán törzsének rablásai és gyilkosságai.

Végül a nép maga megsokallta a zavaros viszonyokat és királyt akart választani. Sámuel, az akkori főpap, ezt jó ideig mindenképp meg akarta akadályozni, fekete színekkel festvén le a nép előtt a királyi hatalommal járó visszaéléseket. De a nép nem tágított s így kénytelen volt Kr. e. 1050 év táján Sault királlyá fölkenni. Sámuel azonban mégis folyton ellenese volt Saulnak s 1036 táján titokban Dávidot kente fel királyul, akinek viselkedését Saullal szemben a zsidók szent könyvei ugyan lehetőleg szépíteni iparkodnak, valósággal azonban nagyon is kétszínű volt.

Ezen hős és szent király jelleme is erősen fogyatékos volt, mert eltekintve a már említett s hadifoglyokon elkövetett kegyetlenségeitől, még házasságtöréstől és leplezett gyilkosságtól sem riadt vissza. Az is fel van jegyezve róla, hogy Saul király leányát, Mikhált, kétszáz ellenség szeméremtestének előbőre árán jegyezte el. Nagyon vad erkölcsök uralkodhattak a Tóra tanításai dacára. Azonban az ellenséggel szemben a Tóra is könyörtelen s annak kiirtására ösztönzi népét. ,,Ne kedvezzen nekik szemed." Saul öngyilkossága után 1033 évben kezdett Dávid uralkodni s 993 évben halt meg. Eddig Hebron volt a zsidók fővárosa s ott őrizték a frigyszekrényt. Dávidnak végre sikerült Jeruzsálemet teljesen meghódítani és országa fővárosává tenni. Szerencsés hadjáratai következtében sikerült továbbá hatalmát egyrészt a földközi tenger felé eső keskeny földsávra, továbbá észak felé az Eufrates folyóig kiterjeszteni. Ekkor volt a zsidók országa a legnagyobb kiterjedésű, de még így is intenzív mezőgazdasági, kultúra dacára alig lehetett képes kétmillió főnyi lakosságot táplálni. Hát még ha fa Földközi tenger keskeny sávterületétől és a Genezáret tava fölötti szűkebb országhatártól az Eufratesig terjedő tartománytól eltekintünk, az igazi zsidó ország bizony fölötte szerény terjedelmű volt s azon felül ennek is nagyrésze terméketlen sziklás terület.

Dávid király Jeruzsálem elfoglalásáig Hebron városában székelt s ott volt felállítva a templomot helyettesítő sátor, amelyben őrizték a frigyszekrényt. Nagy ünnepséggel költözött, át innen Dávid király Jeruzsálembe, zeneszóval és tánccal kísérvén a frigyszekrényt, melyet a Jeruzsálemben felvont régi sátorban helyezett el. A zsidó nép kultúrája tehát 300 éven át templom építésig sem haladt elő, noha átkoztuk élő kánaáníták a város építéshez értettek.

Élete vége felé Dávid maga akart egy templom építéséhez fogni, de csak a szükséges nyersanyag beszerzéséig jutott. A faragott kőanyagot a ,,krónika" feljegyzései szerint az országban lakó jövevények által készíttette, helyesebben e munka végzését a jövevények kötelességévé tette. Ebből két tanulságot vonhatunk le. Először, hogy a zsidók Egyiptomban a téglához való sárkeverés munkáját is sokallták, Palesztinában azonban a kőfejtési és faragási munkához a jövevényeket fogták be. Másodszor, hogy ez is bizonyítéka annak, hogy mennyire nem tekintette a zsidó a jövevényt magával egyenértékű ,,felebarát"-nak.

Egyébként Dávid a Tóra által megkívánt hithűség tekintetében soha kifogás alá nem esett.

A bálványimádást kiirtotta és Jahve kizárólagos tiszteletét helyreállította.

Ezúttal kiemelendő ugyanis, hogy a zsidók a kánaánitákkal elvegyülten élvén és azokkal gyakran összeházasodván: a bálványimádás minduntalan elterjedt köztük. Ez ellen szinte állandóan küzdenie kellett a papi osztálynak és a Mózes által is már kilátásba helyezett prófétáknak, tudniillik, a Tóra tiszta tanításait hirdetőknek, akik időről-időre csodatevő erejük latbavetésével a népet Jahve tiszteletére visszavezették.

A pózolást is szerette Dávid. Öregkorában Betlehem környékén a kánaánitákkal hadakozván, a nyári hőségtől eltikkadt. A völgyben levő egyetlen kút az ellenség hatalmában. Dávid kérdezte katonáit, hogy ki hoz neki enyhítő vizet? Három bátor katona vállalkozott rá; áttörtek az ellenséges hadvonalon s éltök kockáztatásával vizet hoztak egy sisakban Dávidnak. Ő azonban elhárította magától, hogy olyan vízből, mely bátor katonái életébe kerülhetett volna, nem iszik s kiönté a sisak tartalmát Jahvénak áldozatul. Ezt azonban Dávid erényeként emeli ki a ,,Királyok Könyve".

Dávidot fia Salamon követte a királyi székben, aki Krisztus előtti 953-ik, tehát 40 éven át uralkodott. Az ő uralkodása fordulópontot képez a zsidó nép történetében. Eddig ugyanis e nép túlnyomóan mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott. Salamon alatt a kereskedésre adták magukat, úgy a tengeren, mint szárazon és pedig rendkívül nagy sikerrel. Ofir tartományból annyi aranyat hoztak haza, hogy az ezüst szinte értéktelenné vált.

Salamon felépíttette Jahve templomát, de saját királyi palotáját is egyaránt nagy fénnyel. A templom méretei ezek voltak: hossza 60 sing, szélessége 20 sing, magassága 30 sing. Minthogy pedig egy sing jóval kisebb volt egy méternél, a templom méretei éppen nem mondhatók nagynak. Építészetileg sem volt kiváló. Fő dísze és értéke abban állott, hogy a kőépület belülről cédrus fával volt borítva, az pedig igen gazdagon volt aranyozva és bevésett cherub alakokkal ékesítve.

Azonfelül a frigyszekrény mellett két óriási aranyból készült cherub állíttatott fel. A templom előtt az áldozati szertartások céljára igen nagy méretű medencét készíttetett rézből, melyet 12 bika hordozott hátán. Eszerint a Tóra tilalma ellenére a templom belseje emberi alakokkal volt díszítve s a híres rézmedencét, melyet réztengernek hívtak, az egyiptomi szent bikákra emlékeztető állati alakok hordozták. A nagy kincs és pompa azonban e hibákat elfeledteté a zsidókkal.

A nagy bölcsnek tartott Salamon különben a krónika feljegyzései szerint 700 királyleányt bírt nőül. Ezekkel nem érte be, hanem 300 ágyast is tartott. Hithűség tekintetében is kifogás alá esett, mert feleségei és, ágyasai legnagyobbrészt pogány népekből valók lévén, az ő kedvükért hitüknek megfelelő isteni tiszteletet is rendezett be, azaz a zsidók szerint bálványimádást. Uralkodása különben békességes volt. Rendkívül nagy vagyona, továbbá bölcsessége tették őt híressé. E három első király uralkodása képezi zsidóország fénykorát.

Salamon halála után a zsidók országa gyors hanyatlásnak indult. Fiai egyenetlenkedtek s a nép is. Utódjául kijelölt fiához csak két törzs, Juda és a többi törzsek egyesült erejével megújított Benjámin maradt hű. A többi tíz törzs elszakadt és egy másik fiának uralkodása alatt külön országot alakított Szamaria fővárossal. Mindkét országban az egyenetlenségek, úgy a politikaiak, mint a vallásiak --- mert minduntalan ismételten elterjedt a bálványimádás --- mindennaposak voltak. Úgy szintén a vad gyilkosságok is. A teokrácia és a királyság nem bírt összebékélni. Minduntalan összetűztek a papság és próféták a királyokkal. A nép is fegyelmezetlen volt. A Tóra szerint legfőbb urául és királyául csak Jahvét ismerte el. Azonfelül e két kis országocska örökké nyugtalan népével két nagy világbirodalom közé ékelve, nem tudta érdekeit nemcsak megvédelmezni, de gyakran felismerni sem. Prófétáik hiába hirdették, hogy ne a gyöngébb Egyiptommal tartsanak, hanem a hatalmasabb Babilóniával, vagy Perzsa-méddel. A politika Kossuth Lajos szerint is az exigenciák tudománya, a teokrácia ellenben hajthatatlan elveken nyugszik.

Előbb Izrael országa bukott el. ÍV. Szalmanaszar asszír király hadvezére Sargon, Krisztus előtt 722-ben elfoglalta Szamariát és az egész országot s a nép nagyobb részét méd és perzsa tartományokba telepítette át s viszont Izrael országába idegen fajbelieket hozott. Ez alapos pacifikálás volt. Nem is állt többé Izrael országa talpra.

Hasonló sors érte nem sokkal később Kr. előtt 586-ban Juda országát. Nabukodonozor megostromolta Jeruzsálemet, lerombolta a város falait és a templomot, melynek kincseit az ország előkelő népével együtt elhurcolta.

Azonban nemcsak a teokrácia okozta ezen kis országok bukását, hanem a zsidó nép romlott volta is. A próféták meg nem szűnnek őket korholni és javulásra inteni. Nemcsak a gyakori bálványozás miatt, hanem önhitt kevélységük, túlzott fényűzésük, bujálkodásuk, hazug voltuk, főképp pedig haszonlesésük miatt. Jeremiás ismételve felpanaszolja, hogy kicsinytől a főpapig és prófétáig csak saját haszna után fut és hamis. A Tórának azon tanítása, hogy Jahve kiválasztott népét földi javakkal, gazdagsággal és élvezetekkel fogja megáldani, nem jó gyümölcsöt termett tehát.

Meghatók Jeremiás siralmai az elpusztított templom, város és ország fölött. Azonban aránylag rövid idő --- alig 70 év múlva --- Cirus perzsa király --- a bibliában Kóresz --- meghódítván Babilóniát, eléggé fel nem derített okból visszaadta a fogságba hurcolt zsidóknak a teljes szabadságot, megengedte, hogy visszaköltözzenek országukba, sőt a templom elrablott híres kincseit is visszaadta nekik. S mi volt e királyi kegyelem eredménye? Az, hogy a fogságba hurcolt zsidó népnek csak egy töredéke --- állítólag 42.000 lélek --- élt a hazájába visszaköltözés jogával, Ezra és Nehemia próféták vezérlete alatt. Ezra a visszatérő zsidóságnak csak 1/10 részét telepítette le Jeruzsálemben, a többi 9/10 részét pedig az ország falvaiban. Ebből az a cél világlik ki, hogy az országnak ismét vissza akarta adni régi mezőgazdasági jellegét. Nagy nehezen felépítette Jeruzsálem városának falait és Salamon híres templomát is, ámbár kisebb méretekben és szegényesebben. A fősúlyt azonban a régi vallás teljes tisztaságában való visszaállítására helyezte. Állítólag a romok közt felfedezte az ősrégi Tórát. Sok tudós megállapítása szerint azt temérdek interpolációval lényegesen megszigorította. Az egybegyűjtött nép előtt felolvasta a Tórát, melynek szigorúsága általános siránkozást okozott. Neki és társának Nehemiának sikerült mégis rábírni a népet, hogy megesküdjék, hogy ezentúl a Tóra rendelkezéseit a legszigorúbban meg fogja tartani. Rávette továbbá a zsidókat, hogy pogány feléségeiktől elváljanak s azokat végleg elbocsájtsák. Az étkezési törvényeket is teljes szigorral életbe léptette s így a zsidó népnek minden más népföl való teljes elválasztása ,,a toro et mensa" ismét életbe lépett és érvényben van mind a mai napig. Büszkén hirdetik a zsidó írók, hogy Ezra óta a zsidó nép többé nem esett vissza a bálványimádásba. Ennek főoka, hogy a többi népektől való különválasztása szigorúbban és teljesebben lett foganatosítva, mint valaha. Viszont azonban a zsidók országa is jelentéktelenebb lett, mint volt valaha. Mint ország nem is bírt soha számbavehető jelentőséggel. Amit a zsidók szent könyvei az ország fontos szerepléséről és a népnek úgy számra, mint hatalomra való nagyságáról írnak, nem egyéb keleti fantáziánál. A nagyzolás és fantázia mai napig is egyik tulajdonsága a zsidóknak.

Juda országa mindig valamelyik nagyhatalom függvénye volt ezentúl. A perzsa birodalom megdöntése után Nagy Sándor könnyedén foglalta el Jeruzsálemet és az országocskát. A zsidók nem is fejtették ki erélyes ellenállást, sőt nagyon hízelgett nekik az, Hogy Nagy Sándor a jeruzsálemi templomban áldozatot mutatott be Jahvénak. A zsidóik vallási türelmetlensége --- mert az mindenkor és igen nagy fokban megvolt bennük --- el bámult azon, hogy ily hatalmas fejedelem nemcsak Zeüsznek, hanem Jahvénak is áldozott. Nagy Sándor igen sok zsidót telepített le az általa épített és róla elnevezett híres Alexandria városában.

A zsidók közelebbi érintkezésbe jutván a görög néppel és műveltséggel, ennek bűvölő erejétől nem tudtak szabadulni. Nagyon elterjedt köztük a görög nyelv és szent könyveiket ők maguk fordították le görög nyelvre. Ez a fordítás a híres Septuaginta. Nevét onnan kapta, hogy 70 tudós dolgozott rajta. Ennek révén viszont a görögök és más nyugati népek is megismerkedtek azon sok és szép tanítással és intézménnyel, különösen a transcendentális Isten fogalommal, mely a Tórában foglaltatik és amelyek mindenfelé igen nagy hatást keltettek úgy, hogy a zsidó vallás a görögök és más népek, közt is kezdett elterjedni. Ezen folyamatot Leroy-Beaulieu oly nagymérvűnek ítéli, hogy akkoriban a zsidó vallás közel állt ahhoz, hogy világ vallása váljék. Ebben azonban a körülmetélés szertartása akadályozta volna meg. De másrészt a zsidó papság is észbekapott és teljes eréllyel küzdött a prozeliták szerzése ellen. Ez logikus is volt, mert hiszen a Tóra csak kizárólag Ábrahám ivadékára szabott lelki köntös. De a Tóra által biztos kilátásba helyezett Messiás-eljövetel és más népek fölött való uralom és sok egyéb más előny is csak Ábrahám ivadékát illetheti és semmi esetre sem más népeket.

Palesztina Nagy Antiochus alatt Kr. e. 203-ban szír fennhatóság alá került s a zsidók még vallásuk szabad gyakorlásában is háborgatva lettek. A Makkabeusok alatt fellázadtak és pedig sikerrel, mert 164-ben sikerült Jeruzsálemet is elfoglalniok, a templomot pedig megtisztítani és újból felszentelni. Ennek emlékére ünneplik a zsidók évenként a Chanuka ünnepet. Ez az önállóság azonban nem tartott soká. 63-ban Pompeius vezérlete alatt a rómaiak foglalták el Jeruzsálemet. Pompeius Herodest rendelte alkirállyá. A Herodes dinasztia alkirályi minőségben és természetesen a rómaiak kegyét hajhászva uralkodott. A zsidók a rómaiak polgárháborúiban jó szimattal Julius Caesar pártjára álltak, amiért ez mindvégig kegyesen bánt velük és sok előjogban részesítette őket.

A zsidók megkísérelték függetlenségük kivívását néhány évtized múlva, de sikertelenül, mert Kr. u. 69., mások számítása szerint 70-ben Vespasianus és fia Titus vezérlete alatt a rómaiak Jeruzsálemet elfoglalták, a templommal együtt lerombolták, a lakosság nagy részét pedig rabszolgákul elvitték.

Ezzel a zsidók országa végleg elpusztult. Voltak még lázadások, ezek közt legnagyobb mérvű Bar-Kochba vezérlete alatt, de az csakhamar vérbe lett fojtva. A Palesztinában visszamaradt zsidóság Diocletián császár alatt a nagy adók miatt átköltözött Babilóniába.

Ez időtől fogva a zsidók soha igazán komoly lépést nem tettek hazájuk helyreállítására,
noha akkor már az ismert antik világban szétszórtan --- a diaszpórában --- sokkal
nagyobb számban éltek,
mint amennyi Palesztinában visszamaradt és sokkal gazdagabbak is voltak,
mint a hazájukban maradottak.
 
 
0 komment , kategória:  A Tóra és népe III. rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 193
  • e Hét: 614
  • e Hónap: 6736
  • e Év: 389772
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.