Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Egy ritka imakönyv
  2011-04-09 14:29:18, szombat
 
 
Hadak útján

KATOLIKUS HONVÉD IMAKÖNYV

A TÁBORI PÜSPÖK SZAVA

Honvédfiaim! Bajtársak!

Az Isten szent Fölsége azért állította Nemzetünket Hazánk szent földjére, hogy oltalmazzuk és védelmezzük a Hitet, a Kereszténységet, az Egyházat!

S Nemzetünk 1000 éven át mindig is teljesítette hivatását: küzdött, harcolt és vérzett a Kereszt védelmében! Az Isten pedig mindkét kezével segítette Nemzetünket és amíg körülöttünk ezer esztendő alatt népek és birodalmak omlottak össze, Országunk és Nemzetünk a Kereszt fényében minden vészből és viharból dicsőségesen került ki a Hadak útján.

Most is a Hadak útján járunk, most is a Keresztet védjük: most is számíthatunk a mindenható Isten segítségére, ha őseink módjára teljes erővel forgatjuk a fegyvert és önfeláldozó hősiességgel küzdünk Istenünk, Egyházunk és Hazánk ellenségei ellen!

Ebben a szent harcban az Isten segítségét biztosítja számunkra, a buzgó imádság!

Fogadjátok azért szeretettel és forgassátok örömmel Püspök-Atyátoknak ezt a legújabb imakönyvét, mint hathatós lelkifegyverteket!

A Hadak Ura-Istene vezesse győzelemre szent Seregeinket!

Budapest, 1944. május 1.

Dr. Hász István s. k.

tábori püspök.

Nihil obstat --- Budapestini 26, Április 1944.

AUGUSTINUS MEDVIGY

censor.

418/1944. Imprimatur. --- Budapestini 28. Aprilis 1944.

STEPHANUS HASZ

Episcopus Castrensis.

A KATOLIKUS KÖSZÖNTÉS

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.

A KERESZTVETÉS.

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-Istennek nevében. Amen.


A SZENTHÁROMSÁG DICSŐÍTÉSÉ.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek -- Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké.

Amen.

AZ ÚR IMÁDSÁGA


Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET


Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

AZ APOSTOLI HITVALLÁS

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében; és a Jézus Krisztusban, Ő egy Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, szülétek Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szállá alá a poklokra, harmadnapra halottaiból föltámada, fölméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya-Istennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Amen.AZ ISTEN TÍZ PARANCSA

1. Én vagyok a te Urad, Istened; Uradat, Istenedet imádjad és csak Neki szolgálj.

2. Istennek nevét hiába ne vegyed.

3. Megemlékezzél arról, hogy az Úr napját megszenteljed.

4. Atyádat és anyádat tiszteljed.

5. Ne ölj.

6. Ne paráználkodj.

7. Ne lopj.

8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.

9. Felebarátodnak feleségét bűnre ne kívánjad.

10. Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad.

Amen.

AZ ANYASZENTEGYHÁZ AT PARANCSA

1. Az Anyaszentegyház szokott ünnepnapjait megüljed.

2. Ünnepnap misét becsületesen hallgass.

3. Bizonyos napokon a parancsolt böjtöket megtartsad és a húseledelektől magadat megtartóztassad.

4. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad és legalább Húsvét táján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed.

5. Tiltott napokon menyegzőt ne tarts.


AZ ÚRANGYALA

Az Úr Angyala köszönté Szűz Máriát és Ő méhében fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. --- Üdvözlégy Mária, stb.

Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint. --- Üdvözlégy Mária, stb.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. --- Üdvözlégy Mária, stb.

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk, Kérünk Téged, Úristen, ontsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Amen.


HONVÉDERÉNYEK.

A Honvédnek mindenkor, de különösen háborúban a következő hét erénnyel kell bírnia:

1. a vallásosság,

2. a hazaszeretet,

3. hűség a Hadúrhoz,

4. engedelmesség az Elöljárók iránt,

5. bajtársi szeretet,

6. kitartás a Zászló és Fegyver mellett,

7. önfeláldozó hősiesség --- halált megvető bátorság.

BEVONULÁSKOR.

Hadak Ura-Istene, jóságos mennyei Atyám!

Tudom, hogy nem elég az imádság és nem elég a munka se, hanem fegyver is kell az ember kezébe, ha boldogulni akar itt a földön! Jaj annak az embernek és még jajjabb annak a népnek, amely nem szereti és nem akarja forgatni a fegyvert: mert azt az embert és azt a népet az erősebb gonoszok előbb, utóbb, de biztosan megsemmisítik és eltemetik!

Én pedig, mint a Te megváltott és drága áron, a legdrágább áron, Egyszülött Fiadnak vére árán megváltott Gyermeked, mint hős Magyarok és szent Ősök ivadéka se a magam jussát nem engedem, se Nemzetünk és Országunk életét nem engedem elrabolni és elpusztítani!

Ezért szent örömmel veszem fel a Te magyar Szentseregednek, dicső Honvédségünknek az egyenruháját és szent örömmel ragadom meg országvédő fegyveremet és ígérem Neked, Nemzetünk gondviselő Atyja: mindent elkövetek, hogy a fegyverforgatást a lehető legjobban megtanuljam!

Mert azt akarom, hogy Te is, onnan felülről az Egekből és magyar Szentjeink is a csillagokból szent büszkeséggel tekintsenek le rám, Édeseim és Bajtársaim megnyugvással, irigyeink és ellenségeink pedig rettegéssel nézzék dicső Honvédségünket és annak soraiban az én elszánt hősiességemet!

De a külső fegyver mellett forgatni akarom a belső, lelki fegyvert is és ezért ígérem és fogadom: katonai szolgálatom alatt az imádságot soha el nem hagyom, a Te Házadba szívesen járok, a káromkodást és csúnya beszédeket kerülöm, véremre, vérem tisztaságára, a saját magam erejének, valamint utódaim egészségének és boldogulásának erre a legnagyobb biztosítékára úgy vigyázok, mint a szemem világára!

Kérve-kérlek mennyei Atyám, fogadd el kegyesen ezt az erős fogadásomat és segíts meg, hogy kemény katonád és buzgó apostolod lehessek --- ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

FÖLKELÉSKOR.

Mindenható Istenem, mennyei Atyám Hálát adok Neked azért, hogy a mai napra felébresztettél!

Neked ajánlom mai napomat és egész életemet!

És esedezve kérlek, segíts meg engemet, hogy a mai napot is és egészéletemet is a Te dicsőségedre, a magam és Édeseim testi és lelki javára, Egyházam és Hazám dicsőségére tölthessem.

Amen!

ÉTKEZÉS ELŐTT.

Fölséges Istenem, mennyei Atyám! Köszönöm, hogy eledelt adtál testem táplálására és erősítésére! Kérve-kérlek, tápláld és erősítsd lelkemet is, hogy édes Hazámnak erős Honvédje lehessek mindenkor. Amen!

ÉTKEZÉS UTÁN.

Jóságos Istenem, mennyei Atyám! Hálát adok Neked a testi eledelért, amelyet nekem nyújtottál!

Adományoddal felfrissülve vidám lélekkel akarok szolgálni Neked, dicső Honvédségünk kötelékében, édes Hazám és Egyházam javára. Amen!

LEFEKVÉSKOR.

Édes Istenem, mennyei Atyám! Köszönöm, hogy megsegítettél a mai napon!

Szánom-bánom napközben elkövetett bűneimet!

És kérve-kérlek, segíts meg az éjszaka engem, óvj meg minden testi és lelki veszedelemtől, hogy majd holnap még hívebben szolgálhassalak Téged! Segítsd meg otthon maradt összes Édeseimet is, különösen drága kedves öregjeimet és Kicsinyjeimet, segítsd meg kedves sebesült vagy fogságba jutott Bajtársaimat, segítsd meg haldokló vagy elesett jó Bajtársaimat: mindnyájunkat segíts meg jóságos Istenem és add, hogy a végső győzelmet minél hamarább kivívhassuk Égnek és Földnek ádáz ellensége fölött. Amen!

MENETKÖZBEN.

Hadak Ura---Istene, mennyei Atyám!

Te magad rendelted, hogy harc és küzdelem legyen az emberélete a földön!

Én nem zúgolódom rendelésed ellen! Csak arra kérlek, tartsd fölöttem mindenható Atyai Jobbodat és segíts meg engem és minden hű magyar Honvéd-fiadat, hogy a Te Szent Fiadnak, a Hősök Hősének, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a példájára mindnyájan, mindenkor erős lélekkel járjuk megváltásunk Hadak útját, Amen!

TÁMADÁS ELŐTT.

Megváltó Jézusom! A támadás előtt Hozzád kiáltok! A Te szent Keresztedre emelem szememet és úgy kérlek Téged: fogadd szívem hűséges szeretetét, fogadd bűneim fölött érzett bánatomat, fogadd azt a szent elhatározásomat, hogy ezután még jobban akarlak szeretni, még hívebben akarlak szolgálni és életemet és véremet is szívesen föláldozom édes Hazámért, Egyházamért, Édeseimért és Te éretted, Megváltó Krisztusom! Amen.

HARC KÖZBEN.

Mennyei Atyám, segíts!

Megváltó Jézusom, segíts!

Szűz Mária, égi Édesanyám, segíts

Szent István király, segíts!

Szent László király, segíts!

Szent Imre herceg, segíts!

Szent Erzsébet asszony, könyörögj érettem!

Szent Margit apáca, esedezzél érettünk!

Minden Magyar Szentek, segítsetek bennünket!

Istennek Minden Szentjei, oltalmazzatok minket! Amen.

TÁMADÁS UTÁN.

Jóságos Istenem, mennyei Atyám! Hálát adok neked, hogy megoltalmaztál a harcban!

Köszönöm, hogy velem együtt annyi jó Bajtársamat is megóvtad!

Hálából ígérem és fogadom, hogy ezután még hívebben szolgállak Téged és drága, szép Hazámat! Amen.SEBESÜLÉSKOR.

Édes Jézusom! Te is megsebesültél a nagy küzdelemben érettem! Én is megsebesültem a nagy harcban Te éretted!

Te megnyugodva viselted a sebeket!

Én is úgy szeretném viselni az enyémeket!

Azért add meg nekem a kegyelmet, hogy fájdalmamban mindig Téged nézzelek és szentséges sebeidet és véres arcodat szemlélhessem és csókolhassam!
Amen.BETEGSÉGBEN.

Édes Jézusom, Isteni Megváltóm!

Neked végtelen szenvedésedben még ágy se jutott, hanem ott kellett függnöd a magas Keresztfán! És a szörnyű napsütésben, szent sebeid égésében nem volt Számodra vigasztalás se égen, se földön!

De mégis elszenvedted mindezt érettem!

Én itt az ágyban, jó Bajtársaim körében, gyöngéd kezek ápolásában viselem szenvedéseimet!

El is akarom viselni szép türelemmel, hogy ezáltal is törlesszem bűneim adósságát és kiérdemeljem
a Te segítségedet magam, Édeseim, harcoló és szenvedő Bajtársaim és egész drága magyar Hazám számára! Amen.

SEBESÜLT BAJTÁRSAKÉRT.

Fölséges Istenem, mennyei Atyám!

Te meghagytad, hogy mindenkor, de különösen szenvedéseinkben szeressük és segítsük egymást.

Ennek a szent parancsodnak engedelmeskedve kérlek: segítsd meg sebesült Bajtársaimat, adj nekik a szenvedésben türelmet és minél hamarább állítsd őket talpra, hogy ismét kézbe vehessék a fegyvert azok ellen, akik Ellened, Egyházad és a mi drága Hazánk ellen támadnak! Amen.

FOGSÁGBA ESETT BAJTÁRSAKÉRT.

Megváltó Jézusom! Te tudod, mi a fogság! Nemcsak isteni mindentudásod révén, hanem saját keserves tapasztalatod után is!

Mert te is voltál fogságban, a gonoszok tömlöcében!

Ezekre a szenvedéseidre kérlek, segítsd meg fogságba esett Bajtársainkat! Adj nekik testi és lelki erősséget szenvedéseik elviselésére!

És ne engedd, hogy akár csábítás, akár szenvedés megingassa és meggyöngítse honvédlelkükben az örök hűséget. Irántad, Egyházunk és édes Hazánk iránt! Amen.

ELESETT BAJTÁRSAKÉRT.

Szűz Mária, égi Édesanyám! Elesett Bajtársaimra gondolva, Tehozzád fordulok és gyermeki szeretettel kérlek, ne felejtkezzél meg jó magyar Honvédfiaidról, akik Éretted, Isteni Fiadért, Jézus Krisztusért, Egyházunkért és Hazánkért áldozták föl életüket és vérüket!

Édesanyai kezeddel fonj örök koszorút hős Lelkükre és vezesd be őket a magyar Szenteknek, a magyar Csillagoknak örök Seregébe! Amen.HARCOS BAJTÁRSAKÉRT.

Szűz Mária, Édesanyám!

Gyermeki bizalommal Hozzád fordulok és kérve-kérlek: segítsd meg az én harcos Bajtársaimat!

Eszközöld ki számunkra a Hadak Urának-Istenének mindenható kegyelmét, hogy mindnyájan hősök legyünk mindenkor és mindenütt és árkon-bokron, tűzön-vízen keresztül győzelemről-győzelemre vihessük szent Zászlóinkat Istennek és az egész Emberiségnek ellenségei ellen! Amen.

ELŐLJÁRÓINKÉRT.

Szent István Királyunk, országunk Megalapítója, nemzetünk Apostola és Istápja, én, a Te harcoló Honvédfiad esedezve kérlek: segítsd meg dicső Honvédségünk összes Elöljáróit, hogy Hozzád hasonlóan mindenkor előttünk járjanak és ragyogjanak a katonai erények fényében! Amen.

HONVÉDSÉGÜNKÉRT.

Szent László Királyunk, nemzetünk legdicsőségesebb Katonája! A Te neved már fiatal korodban is öröme volt népünknek és rettegése ellenségeinknek; mert hadbaszáltad mindig diadalt hozott nemzetünknek, gyászos vereséget ellenségeinknek!

Kérve-kérlek: mind a két hatalmas kezeddel segítsd dicső Honvédségünket mindenkor, de különösen a mostani szent harcainkban, amikor Istenünkért, Krisztus Urunkért, Egyházunkért és Hazánkért harcolunk Égnek és Földnek ádáz ellenségei ellen! Amen.

A HADÚRÉRT.

Kapisztrán Szent János, Honvédségünk égi Védőszentje, aki századokkal ezelőtt a magyar seregeket lángszavaddal összetoboroztad és Hunyadi Jánossal együtt győzelemre vezetted, bizalommal kérlek: segítsd meg Legfelsőbb Hadurunkat, hogy mindenkor örömmel nézhesse hős seregeinket és minél hamarább megláthassa teljes győzelmünket! Amen.

A HAZÁÉRT.

Árpádházi Szent Margit Apáca, Hazánk örök Gyöngyvirága, Te annyira szeretted édes Hazánkat, hogy a tatársírból való kiemelése végett lemondtál minden földi élvezetről, apáca lettél és a kolostorban szigorú vezeklésre fogtad magad és egészen föláldoztad ifjú életedet Hazánkért!

Vedd liliomos kezedbe a kérésemet és mutasd be mennyei Atyánknak azt az esedezésemet: tartson távol tőlünk a jóságos Isten minden torzsalkodást és marakodást és adja, hogy mindnyájan egyek legyünk Édesanyánknak, szép Hazánknak munkás, áldozatos, hősi szeretetében! Amen.

AZ EGYHÁZÉRT.

Fölséges Istenünk, mennyei Atyánk Te úgy szerettél engemet, hogy Egyházad gyermekévé emeltél fel!

Hálát adok Neked ezért a végtelen nagy kegyelmedért és kérve-kérlek: oltalmazd meg Egyházunkat minden bajtól, különösen a hitetlen és istenellenes vörösök szörnyű kegyetlenségétől! És add, hogy a mostani idők borzalmai után Anyaszentegyházunk megdicsőülten folytathassa szentséges munkáját! Amen.

A PÁPÁÉRT.

Hősök Hőse, világ Megváltója és Üdvözítője, Jézus Krisztusom, aki Egyházad látható Fejévé Szent Pétert és az Ő törvényes Utódait rendelted, buzgó szívvel kérlek: segítsd, áld és oltalmazd mostani helyettesedet, XII. Pius Pápát, Szentséges Atyánkat és add, hogy a gonoszoknak minden ellene irányuló mesterkedése és erőlködése meghiúsuljon és --- mint a Te áldott Helytartód --- az igazak hálájának és szeretetének fényében tündökölve vezethessen bennünket az örök boldogság révébe! Amen.

A CSALÁDÉRT.

Jóságos Istenem, mennyei Atyám! Te oltottad szívünkbe, annak is a legmélyére Édeseink forró szeretetét!

Ettől a szeretettől indíttatva, teljes bizodalommal terjesztem Atyai szereteted elé kéréseimet!

Segítsd és oltalmazd édes jó Szüleimet!

Segítsd és oltalmazd Testvéreimet!

Segítsd, oltalmazd és erősítsd édes Hitvestársamat!

Segítsd és oltalmazd Gyermekeimet!

Segítsd és oltalmazd összes Rokonaimat!

Add meg mindnyájunknak a vigasztalás, megnyugvás és lelkierősség adományát, hogy megnyugvással, sőt örömmel töltse el őket a keresztesháborúban való részvételem! Amen.

A JEGYESÉRT.

Szűz Mária, Édesanyám, gyermeki bizalommal köszöntlek és kérlek: segítsd meg Jegyesemet és eszközöld ki számára a hozzámvaló hűségnek és állhatatosságnak a kegyelmét, hogy minden kísértésnek olyan hősies erővel álljon ellen, mint amilyen hűséggel ápolom én is szívemben az iránta való szeretetet és mint amilyen hősiességgel küzdők és harcolok az Istennek, az Egyháznak, a Hazának és a házi tűzhelynek ádáz ellenségei ellen! Amen.

SZENTGYÓNÁSRA.

Irgalmas Megváltó Jézusom! A Te irgalmas szeretetednek egyik legcsodálatosabb bizonysága a bűnbánat szentségének megalkotása! Ebben a szentségben ugyanis a Tőled nyert isteni hatalom erejével Lelkiatyáink megbocsátják bűneinket és így kiszabadítanak bennünket bűneink börtönéből, leoldják rólunk vétkeink bilincseit, begyógyítják lelkünk sebeit, ismét kinyitják előttünk a mennyország kapuit és visszahelyeznek bennünket az Isten Gyermekeinek magasztos méltóságába és boldogságába!

Köszönöm Neked, Megváltó Jézusom, hogy ezt a csodálatos szentséget megalapítottad és azt is köszönöm, hogy olyan könnyűvé tetted számunkra ennek a szentségnek a fölhasználását: merthiszen nem kell mást tennünk, mint bűneinket össze kell szednünk, meg kell bánnunk, erősen meg kell fogadnunk, hogy többé nem vetkezünk, lelkiatyánk előtt őszintén meg kell gyónnunk őket és a feladott elégtételt szépen el kell végeznünk!

Ha bűneink összeszedését, megbánását, az erős fogadást, a gyónást és elégtételt töredelmes szívvel és lélekkel elvégezzük, akkor felhatalmazott Szolgáid feloldoznak bennünket és így kiszabadítanak bennünket a tömlődből, a bilincsekből, behegesztik sebeinket, kinyitják számunkra az Egeket és visszaadják a Te Gyermekeid derűjét és erejét!

Kérve kérlek azért Üdvözítő Jézusom: segíts meg engem, hogy bűneimet, amelyeket az Isten 10 parancsolata, az Anyaszentegyház 5 parancsolata és katonai kötelességeim megszegésével elkövettem, a lelkiismeretvizsgálásban mind összeszedhessem; segíts meg, hogy mélyen megbánhassam a Te megbántásodat, lelkem elcsúfítását és örök veszedelembe döntését ;

segíts meg, hogy erősen és keményen megfogadhassam minden súlyos bűnnek, mint a Te nagy megsértésednek és az én végzetes veszedelmemnek teljes erőből való elkerülését a jövőben;

segíts meg, hogy bűneimet világosan, őszintén és töredelmesen mondjam el Lelkiatyámnak;

végül segíts meg, hogy a feladott elégtételt pontosan elvégezhessem és utána mint a börtönből és bilincseiből kiszabadult rab, mint a súlyos operáción szerencsésen átesett és meggyógyult beteg, mint a koporsóból, a sírból feltámasztott halott, vidám lélekkel, ujjongó szívvel állhassak be Küzdő Egyházad szent Seregének soraiba és mint a Te katonád diadalmasan harcolhassak Éretted és Hazámért! Amen.

SZENTÁLDOZÁSRA.

Hősök Hőse, világ Megváltója és Üdvözítője, kegyes Jézusom!

Te azt akarod, hogy mindnyájan hősök legyünk az imádságban, hősök a munkában, hősök a gonoszság ellen kötelező harcban, hősök a szenvedések elviselésében, hősök Hazánk önfeláldozó szeretetében.

Ezért nemcsak hősi, isteni életedet állítottad elénk mintául, nemcsak hősi, isteni halálodat ragyogtatod elénk csodálatos például, hanem a kenyér színe alatt, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben itt vagy, itt lakozol, itt tartózkodól mellettünk és köztünk az élet csataterén, templomaink oltárán! Itt tartózkodól, --- de nemcsak azért, hogy bármikor Hozzád mehessünk, Eléd térdelhessünk és mint Gyermekeid és Katonáid Veled beszélgessünk, Téged imádhassunk, erősítő és vigasztaló sugallataidat hallgassuk és magunkkal vigyük!

Megváltó Jézusom, nemcsak ezért vagy Te itt köztünk, hanem azért is és legfőképpen azért, hogy a kenyér színe alatt a Szentáldozásban hozzánk jöjj, velünk egyesülj és így mi Tebenned, Te pedig mibennünk lakozzál és saját isteni erőddel erősíts bennünket a lelkünkért, Éretted és Hazánkért folyó szent munkában és szent harcban!

Mint a Te harcos Fiad, mint a Te Honvédkatonád mélységes alázattal, a kafarnaumi százados alázatával és hitével, de egyben nagy örvendezéssel is járulok szentséges Asztalodhoz és kérlek:

Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondjad és meggyógyul és megacélosodik az én lelkem! De mivel Te végtelen jóságodban egyesülni akarsz velem, azért örvendezve hívlak:

Jöjj, jöjj hozzám Jézusom, hogy Veled egyesülve vívhassam meg harcomat Te éretted és édes Hazámért!

Amen.

SZENTMISÉRE.

Hősök Hőse, világ Megváltója és Üdvözítője, jóságos Jézusom!

Te irántunk táplált végtelen szeretetedben nem elégedtél meg azzal, hogy Istenember létedre, mint egyszerű munkásember 33 évig itt jártál és dolgoztál a földön!

Azzal sem elégedtél meg, hogy érettünk életedet áldoztad fel szörnyű szenvedések között a magas Keresztfán!

Hanem mindezeken felül megparancsoltad Apostolaidnak és törvényes Utódaiknak és az általuk felszentelt papjainknak, hogy a Tőled nyert hatalommal újítsák meg titokzatos módon vérontás nélkül Keresztáldozatodat, a Szentmisében!

Ennek a szent Hitnek boldogító birtokában és csodás fényében úgy nézek arra a kis oltárra, mint a Golgota ormára, úgy tekintek szolgádra, mint a Te másodra és úgy veszek részt a Szentmise-áldozat bemutatásán, mintha első Keresztáldozatodat szemlélném és élném át!

Ezért Kezdetkor a pappal együtt én is mindenek előtt lélekben leborulok és Irántad való szeretetből szánom és bánom összes bűneimet, amelyekkel Téged, végtelen jóságos Istenemet és Megváltómat megsértettelek és megszomorítottalak!

Glóriára a szent Angyalokkal éneklem; dicsőség a magasságban az Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Evangéliumkor szent örömmel gondolok a Te üzenetedre és várva-várom oktatásodat, vigasztalásodat, erősítésedet, buzdításodat és atyai korholásodat is, amiket szolgád ajkán keresztül, szeretett Lelkiatyánk prédikációjában nekünk nyújtasz!

Felajánláskor felajánlom magamat, minden gondolatomat érzésemet, testemet-lelkemet, fájdalmaimat és örömeimet, szorongásaimat és félelmeimet és egész életemet. Egyházunkért és Hazánkért, a teljes Győzelemért, az igazi krisztusi Békéért!

Úrfelmutatáskor leborulok a földre és onnan nézek fel a Szentostyára és a Szentkehelyre, a Szentostyában a Te szent Testedre, a Szentkehelyben a Te szentséges Véredre és úgy kérlek Téged: segíts meg engemet és mindnyájunkat itt a külső fronton és odahaza a belső fronton egyaránt, hogy egymással versenyezzünk Istenünk és Hazánk munkás és áldozatos, hős szeretetében!

Szentáldozáskor, amikor kedves lelkiatyánk olyan szép ájtatossággal veszi magához a Te szent Testedet és Véredet, hacsak lehet, mi is egyesülünk Veled valóságosan, ha pedig az nem lehet, akkor lélekben, vagyis vágyban és abban a szent elhatározásban, hogy én Jézusom Veled élek, én Jézusom Veled harcolok, én Jézusom Érted halok, én Jézusom Tiéd vagyok élve-halva. Amen.

Utolsó evangéliumra és áldásra még egyszer kitárom Feléd a kezemet és lelkemet és térdrehullva azzal a szent ígérettel fogadom áldásodat, hogy mint a Te hűséges Honvédfiad Szent István Királyunk, Szent László Királyunk és a többi magyar Szentjeid példájára hősiesen akarok küzdeni mindenkor Istenemért, Egyházamért és Hazámért.

Amen.

HALÁLVESZEDELEMBEN.

Tökéletes bánat.

Édes Fiaim! A katona a harctéren mindig halálveszedelemben forog: ezért mindig készen kell lennie a halálra!

Mivel pedig a halálban halhatatlan lelkünk a test börtönéből kiszabadulva azonnal az örök Ítélőbírónak, az Istennek a színe elé kerül ítéletre, azért mindent el kell követnünk, hogy lelkünk bűneinktől megtisztultan, szép tisztán szállhasson az Isten trónja elé!

Lelkünk megtisztítása rendes körülmények között, vagyis akkor, ha elég idő és pap van rendelkezésünkre, szentgyónásban történik: de rendkívüli körülmények között, vagyis akkor, ha se idő, se lelkiatya nincs a szentgyónás elvégzésére, akkor a tökéletes bánat fölindításával is elérhetjük lelkünk megtisztítását bűneinktől!

A tökéletes bánatot pedig úgy indítjuk fel, hogy az Istenre, az ő végtelen jóságára gondolunk és bűneinket azért utáljuk és vetjük el, mert azokkal a jóságos Istent megbántottuk! És egyben megígérjük, hogy ezután az Istent soha többé nem bántjuk meg!

A tökéletes bánat fölindításának legrövidebb módja a következő fohásznak a lélek mélyéről fakadó fölindítása:

Édes Istenem! Teljes szívemből szeretlek Téged és azért szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal Téged, a végtelenül jóságos Atyámat megbántottak.

Erősen fogadom, hogy többé nem vétkezem! Neked ajánlom magamat és éretted kész vagyok életemet is feláldozni. Amen.

A tökéletes bánatnak ezt a fölindítási módját mindannyiszor alkalmazzátok és használjátok, valahányszor veszedelembe juttok: akkor megtisztult lélekkel indulhattok az Istenért és Hazáért folyó igazi Keresztesháború minden tüzébe!

Mert ha az Isten úgy határozna felőletek, hogy elfogadja áldozatotokat, akkor vándormadár lelketek örömmel repülhet az örök Bíró elé: hiszen jutalom vár rátok, a legnagyobb jutalom, a Hősök hervadatlan babérkoszorúja --- a magyar Szentek dicsőséges és boldogságos Táborában! Amen.

LESZERELÉSKOR.

Szent István Királyunk, Nemzetünk Atyja, Országunk Istápja!

Most, amikor elérkezett leszerelésem napja, Hozzád, fordulok és kérlek, vedd a kezedbe és mutasd be Te mennyei Atyánknak leszerelő Honvédfiadnak, késő unokádnak az imáját!

Először is hálát adok a jóságos Istennek azért a nagy Kegyelemért, hogy épkézláb emberré teremtett, az Ő magyar Szent seregébe méltatott, a fegyverforgatás nagy mesterségének megtanulására segített, az Egyházért és Hazáért folyó Keresztesháborúba elvezérelt, az istentelenek ellen győzelemre vezetett, babérosan és egészségesen hazasegített és most már megengedte, hogy Édeseim drága körébe repülhessek! Mindezt köszönöm az én jó Istenemnek és kérlek Szent István Királyunk, mutasd be köszönetem adóját mennyei Atyánknak odafent az Egekben! De mutasd be, kérlek, azt az erős fogadásomat is, hogy csak a ruhámat vetettem le, a katonai szellemet le nem vetem a világ minden kincséért se, soha, de soha!

Honvéd leszek, honvéd maradok mindenkor, halálos holtomig, koporsóm bezártáig!

És ezt avval mutatom meg, hogy mindenütt ott leszek, ahol Egyházam és Hazám nyílt vagy titkos ellenségeinek a lefogásáról és megsemmisítéséről lesz szó! Mindenütt ott leszek, ahol Egyházunk és Hazánk védelméről és erősítéséről kell gondoskodnunk!

Ha pedig Édesanyánk, drága szép Hazánk veszedelembe kerülne és hívna, akkor az Ő első szavára rögtön, de azonnal indulok ismét fegyverbe, fegyverbe, szent Zászlónk alá!

Hogypedig Egyházunknak és Hazánknak mindenkor legyen keménylelkű és keménykezű serege, minél nagyobb diadalmas serege, azért ígérem és fogadom: kérem az Istentől az Ő legnagyobb ajándékát, a Gyermeket, minél több Gyermeket és rajta leszek, hogy Gyermekeim lelkében is magasan égjen és lobogjon az ősi keresztény katolikus Hitnek és az igaz magyar hősi Hazaszeretetnek minden ellenségen diadalra segítő szent Lángja. Amen.

HARCI INDÍTÉKOK.


Kikért harcolunk?

Magunkért!

Édeseinkért!

Magyar Nőinkért!

Magyar Férfiainkért!

Gyermekeinkért!

Magyar Földünkért!

Magyar Falvainkért!

Magyar Városainkért!

Templomainkért!

Zárdáinkért!

Iskoláinkért!

Istenünkért!

Krisztus Urunkért!

Szűz Anyánkért!

Magyar Szentjeinkért!

Mert mindezeket a földi és égi kincseket el akarja pusztítani és lelkűnkből ki akarja irtani a vörös rém!

Kik ellen harcolunk?

A vörös rém ellen!

Mert ez a szörnyeteg:

Szabadság --- ellenes!

Egyenlőség --- ellenes!

Testvériség --- ellenes!

Magántulajdon --- ellenes!

Család --- ellenes!

Haza --- ellenes!

Vallás --- ellenes!

Krisztus --- ellenes!

Egyház --- ellenes!

Kultúra --- ellenes!

Isten --- ellenes!

Kárhozatos hatalom!

Kikkel együtt harcolunk?

Földi és Égi Szövetségeseinkkel!

Japánokkal!

Finnekkel!

Németekkel!

Magyar Szentekkel!

Magyar Őseinkkel!

Nagyasszonyunkkal!

Istenünkkel!


Mi kötelez a hősi harcra?

Eskünk!

Becsületünk!

Apáink verejtéke!

őseink vére!

Hőseink öröksége!

Magyar hírünk!

Magyar múltunk!

Magyar jelenünk!

Magyar jövendőnk!

A gyávák szégyene és gyalázata!

Az igazak ,,Csak azért is"-e!

Az Élet, amely hív!

A Halál, mely fenyeget!

Az elfajzott gyávák kárhoztatása a hős Ősök részéről!

A nyomorultak kárhoztatása --- az utódok részéről!

Az árulók kárhoztatása --- a népek részéről!

A megmért és pelyvának talált népek és emberek elvetése --- Isten részéről!

Mi lesz hősi harcunk jutalma?

Győzelem!

Diadal!

Hozsanna!

Új magyar élet --- szabadságban!

Új magyar élet --- testvériségben!

Új magyar élet --- az anyagi javak igazságos megosztásában!

Új magyar élet --- magyar kézen levő szent Földünkön!

Új magyar élet --- magyar kéz alatt viruló iparral!

Új magyar élet --- magyar kézzel dolgozó kereskedelemmel!

Új magyar élet --- Szentistváni tiszta erkölcsökkel!

Új magyar élet --- Krisztusi szép családi szentélyekkel!

Új magyar élet --- magyar kézben, magyar lelket sugárzó rádióval, mozival, újsággal, tudománnyal művészettel, törvényhozással és közigazgatással!

ÉNEKEK.


MISEÉNEKEK:

A MISE KEZDETÉRE.

1. ÁLDOZATTAL JÁRUL HOZZÁD, --- Ónagy Isten, hív néped, --- hogy végtelen jóságodért, --- hálát adjon Teneked. Te a gyermeki szíveknek --- áldozatját nem veted meg; --- szálljon arra országodból --- isteni szent tetszésed.

GLÓRIÁRA.

2. DICSŐSÉG LEGYEN EGEKBEN --- a fölséges Istennek. --- Békesség legyen a jámbor --- szándékú embereknek. --- Add, hogy mindig élő hittel, --- hív reménnyel, szeretettel, --- mondjunk méltó dicséretet, --- ó Atyánk, szent Nevednek.

KRÉDÓRA.

3. JÉZUS, TE HOZTAD AZ ÉGBŐL --- az üdvösség igéit, --- a Te drága ajándékod --- az egy üdvözítő Hit. --- Ez élessze szíveinket, --- ez vezesse tetteinket, --- Uram, Uram, Uram, kihez menjünk, --- ha malasztod nem segít.

OFFERTÓRIUMRA.

4. AZ OLTÁRON MEGÚJUL MOST --- a kereszt áldozatja, --- mint azt vérrel bűneinkért --- Megváltónk bemutatta. Ámbár itt nincsen vérontás, --- de megvan az Isten-áldás; bőven árad ránk a váltság --- vérének szent harmatja.

SZANKTUSZRA.

5. AZ ANGYALOK SEREGÉVEL --- zengjük: szent az Úr Isten! --- A tiszta szív örömével --- mondjuk: szent az Úr Isten! Zengje velünk az ég és föld, melyet dicsősége betölt: Szent az Isten, Szent az Isten: --- őrökké szent az Isten!

------------------------------------------

1. EGYBEGYÜLTÜNK, Ó NAGY ISTEN, --- buzgó imádásodra, --- hogy lelkünk méltó lehessen --- isteni áldásodra, --- mely az oltáráldozatban --- számunkra elrejtve van. --- Ő tekints tehát kegyesen --- itt esdeklő nyájadra

2. Dícséret, áldás, dicsőség, --- mennyben a nagy Istennek --- Lelki és testi békesség --- földön az érvéreknek. --- Az angyali seregekkel --- kiáltsuk szívörömmel: --- Istennek legyen dicsőség, --- békesség az embernek.

3. Ó Atyánk, nekünk --- e földön --- egy kegyes anyát adtál, --- kinél szívünk mindörökön, --- oltalmat s nyugtot talál: --- Szentegyházad jó Anya, --- az igazság oszlopa, --- nem félünk, bármely vész törjön --- ránk, mert ő jobbunkon áll.

4. Jézus Krisztus szerzeménye --- a kenyér s bor-áldozat, --- mit neved dicsőségére --- Uram, szolgád bemutat, --- Legyen oly kedves, Atya, --- mint Fiad áldozatja: --- lelkünknek üdvösségére, --- kérünk kegyesen fogadd.

5. Szent, örökké szent az Isten! --- Atya, Fiú, Szentlélek! --- Zengjen égen s földön minden --- hálát az Istenségnek. --- Áldott, ki az Úr nevében --- zengi szívörömében: --- Szent, örökké szent az Isten! --- Atya, Fiú s Szentlélek.

SZENTSÉGI ÉNEKEK.

1. EZ NAGY SZENTSÉG VALÓBAN, --- ezt imádjuk legjobban, --- melyet Jézus nekünk hagyott --- testamentumban.

2. Együtt van itt test és vér, --- mely minden kinccsel fölér, --- ha elhagyjuk bűneinket, --- minden jót ígér.

3. Háborúban oltalmazz, --- híveidnek irgalmazz, --- a döghalált és éhséget --- tőlünk távoztasd.

4. Állj mellettünk nagy Isten, --- rejtett e kenyér színben --- Légy irgalmas, kérünk, hallgass --- minden szükségben.

5. Tebenned van reményünk, --- életünk s egészségünk, --- egyedül csak téged kérünk, --- légy segítségünk.

---------------------------------------

1. MOST LETT A KENYÉR --- Krisztus testévé, --- most vált a színbor --- Jézus vérévé. --- Test már a kenyér, --- a bor igaz vér, --- ezt hiszem ámbár --- elmémbe nem fér.

2. Itt az istenség --- az emberséggel, --- megegyezett --- nagy szövetséggel, --- ebben reménylek, --- valamíg élek, --- ebben erősíts, Jézusom kérlek.

3. Itt azon test s vér --- fölmutattatok, --- mely a keresztfán --- értünk ontatott. --- Ó lágy szeretet! --- Érted mennyit tett; --- valld meg hát, bűnös: --- mért nem szereted?

MÁRIA-ÉNEKEK.

1. BOLDOGASSZONY, ANYÁNK, --- régi nagy Pátronánk, --- nagy ínségben lévén, --- így szólít meg hazánk; --- Magyarországról, édes Hazánkról, --- ne feledkezzél el szegény magyarokról.

2. Kegyes szemeiddel --- tekintsd meg népedet, segéljed áldásra --- magyar nemzetedet. Magyarországról stb.

------------------------------------------

1. TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK vezércsillaga, --- édes reménységünk, kegyes szűz Anya!

--- Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia;

--- azért áldunk örvendezve, ó szűz Mária!

2. Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, --- hogy kövessünk annak egész folyamán. Téged stb.

3. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, --- átragyogsz minden bú és baj fellegén. --- Téged stb.

KARÁCSONYI ÉNEKEK.

1. DICSŐSÉG MENNYBEN AZ ISTENNEK! Dicsőség mennyben az Istennek! --- Az angyali seregek vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek.

2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek. --- Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet. Békesség, békesség embernek.

3. Dicsérjük a szent angyalokkal! Imádjuk a hív pásztorokkal --- Az isteni gyermeket, ki minket így szeretett, Dicsérjük, imádjuk és áldjuk.

1. MENNYBŐL AZ ANGYAL lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok,

2. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, --- ő lészen nektek Üdvözítőtök valóban, valóban.

3. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; --- Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

4. El is menének köszöntésére azonnal, azonnal --- Szép ajándékot vívén szívükben magukkal, magukkal.

1. PÁSZTOROK, PÁSZTOROK ÖRVENDEZVE sietnek Jézushoz Bethlehembe; Köszöntést mondanak a kisdednek, ki váltságot hozott az embernek.

2. Angyalok szózata minket is hív értse meg ezt tehát minden hű szív; --- A kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

3. Üdvözlégy kis Jézus! reménységünk aki ma váltságot hoztál nekünk. --- Meghoztad az igaz Hit világát, megnyitád szent Atyád mennyországát.

NAGYBÖJTI ÉNEKEK.

1. A KERESZTFÁHOZ MEGYEK, mert máshol nem lelhetek --- nyugodalmat lelkemnek. --- S ott tallálak, ó szűz Anya, --- fájdalom közt bágyadozva: tőr veré át lelkedet.

2. Mely gyötrelem volt neked isteni Szülöttedet --- látni szegény jászolban: --- s midőn annyi ellenségek --- romlására esküvének: tőrvéré át lelkedet.

3. De midőn ezek felett láttad, mennyit szenvedett, --- szenvedett az ártatlan; --- láttad őt a Kálvárián, --- két lator közt a keresztfán: --- kínodat ki mérje meg ?

1. KERESZTÉNYEK, SÍRJATOK, mélyen szomorkodjatok; --- keseregjen minden szív, amely Jézusához hív!

2. Nincsen abban irgalom, hozzád buzgó fájdalom, --- aki Téged meg nem szán, ó Jézus, a Keresztfán.

3. Szent testének sebeit, vérrel festett kékeit, --- aki látja és nem sír, élő hittel az nem bír.

4. A kősziklák repednek, nap és hold sötétednek; --- minden állat megindul, csak a bűnös nem búsul.

5. Szállj szívedbe, sirasd meg bűneidet s gondold meg: --- hogy az Isten Fia volt, aki érted így megholt.

HÚSVÉTI ÉNEK.

1. FÖLTÁMADT KRISZTUS e napon, Alleluja! Hála légyen az Istennek.

2. Hogy minden ember vigadjon. Alleluja! stb.

3. Értünk halált ki szenvedett. Alleluja! stb.

4. S megváltott minden lelkeket Alleluja! Stb.

5. Mennek a szent nők sírjához. Alleluja! stb.

6. Kenetet visznek Krisztushoz Alleluja! stb.

7. Fényes Szép angyalt látnak ott. Alleluja! Stb.

8. S hallanak boldog szózatot. Alleluja! Stb.

ÉNEKEK SZENTEKRŐL.

1. AH, HOL VAGY MAGYAROK tündöklő csillaga, ki voltál valaha országunk istápja.

2. Hol vagy István király, téged magyar kíván, --- gyászos öltözetben, te előtted sírván.

3. Rólad emlékezvén, csordulnak könnyei --- búval harmatoznak szomorú mezei.

4. Tekints István király, szomorú hazádra, --- fordítsd szemeidet régi országodra.

1. ISTEN HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK Elődbe. Rút bűneinket jóságoddal född be. --- Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed. Érdemét idézzed.

2. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, --- László királynak vitéz lovagságát, Ó, ha csak ezt látnád!

3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit imái vezekelve szállnak. --- S minket hiába, Uram, ne sirasson Áldott Boldogasszony.

4. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, De könyörögnek ők tépett hazánkért. --- Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek : Hazánkat így mentsd meg!

1. HOL SZENT PÉTER SÍRBA TÉVE és Rómának dobog szíve. --- Ezrek ajkán, ezer nyelven, hő ima zeng édesdeden: --- Tartsd meg, Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!

2. Új erőre kap e szózat, bejárva a szent sírokat; --- zúgva vonul hegyen, síkon, áttör zajló hullámokon: --- Tartsd meg stb.

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!
Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel:
Balsors, akit régen tép,
hozz rá víg esztendőt, megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában, hiszek egy Isteni örök Igazságban,
hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.

Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar, bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell.


 
 
0 komment , kategória:  Hadak útján  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 270
  • e Hét: 3991
  • e Hónap: 10712
  • e Év: 376202
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.