Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
1Krónikák 26-29-ig terjedő befejező fejezetei
  2016-09-29 22:12:01, csütörtök
 
 
1Krónikák 26. fejezete

1A kapuőrök osztályaihoz tartoztak:a kórahitáktól Meselémia, az Asáf fiai közül való Kóré fia;2Meselémiának pedig ezek voltak a fiai:Zakariás, az elsőszülött;Jediáel, a második;Zebádia, a harmadik;Játniel, a negyedik;3Elám, az ötödik;Johanán, a hatodik;Eljeho-Énai, a hetedik.4Obed-Edomnak is voltak fiai:Semája, az elsőszülött;Jozabád, a második;Jóah, a harmadik;Sákár, a negyedik;Netánel, az ötödik;5Ammiél, a hatodik;Issakár, a hetedik;Peullétai, a nyolcadik;mert megáldotta őt Isten.6A fiának, Semájának is születtek fiai. Ezek uralkodói voltak atyjuk házának, mert derék, erős férfiak voltak.7Semája fiai:Otni, Refáel, Obed, Elzábád, akinek derék emberek voltak a testvérei, Elihu és Semákiás.8Ezek mind Obed-Edom fiai voltak, ők és fiaik és testvéreik, derék emberek, erősek a szolgálatra;hatvanketten tartoztak Obed-Edomhoz.9Meselémiának is voltak fiai és testvérei, derék emberek, tizennyolcan.10A Mérári fiai közül való Hósának is voltak fiai. Simri volt a fő, mert nem ő volt ugyan az elsőszülött, de apja őt nevezte ki főnek;11Hilkija a második, Tebália a harmadik és Zakariás a negyedik. Hósa fiai és testvérei összesen tizenhárman voltak.12A kapuőrök ezen osztályaiban a főembereknek megvoltak a maguk feladatai, akárcsak a testvéreiknek, hogy szolgálatot végezzenek Jehova házában.13 Így hát kijelölték sorsvetéssel az egyes kapukat kicsinynek és nagynak egyaránt, atyai házaik szerint.14A keleti rész Selémiának jutott sorsvetéssel. A fiának, Zakariásnak is sorsot vetettek, aki értelmes tanácsadó volt;neki az északi rész jutott sorsvetéssel.15Obed-Edomnak a déli rész jutott, a fiainak pedig a tárházak.16Suppimnak és Hósának a nyugati rész, közel a Salleket kapuhoz, a fölfelé vezető országútnál;egyik őrcsapat a másikhoz igazodva;17kelet felé hat lévita volt;észak felé naponta négy; dél felé naponta négy;és a készleteknél kettő-kettő;18a nyugaton levő csarnoknál négy az országút mellett, kettő a csarnok mellett.19Ezek voltak a kapuőrök osztályai a kórahiták fiai és Mérári fiai közül.20Ami a lévitákat illeti, Ahija felügyelt az igaz Isten házának kincstárára és a megszentelt dolgok kincstárára.21Ladán fiai, a gersoniták Ladántól származó fiai, a gersonita Ladán atyai házainak fői:Jehiéli.22Jehiéli fiai, Zétám és testvére, Jóel felügyeltek Jehova házának a kincstárára.23Az amramitákat, a jicharitákat, a hebronitákat és az uzzielitákat tekintve24Sebuel, Mózes fiának, Gersomnak a fia volt a készletek főgondviselője.25Ami a testvéreit illeti, Eliézernek Rehábia volt a fia, az ő fia Jesája, az ő fia Jórám, az ő fia Zikri, és az ő fia Selomót.26Erre a Selomótra és testvéreire bízták a megszentelt dolgok egész kincstárát, amelyet Dávid király, az atyai házak fői, az ezrek és a százak vezetői és a hadvezérek megszenteltek.27A háborúkból és a zsákmányból szenteltek meg dolgokat Jehova házának fenntartására.28Ezenkívül mindazt is, amit Sámuel, a látó, Saul, Kís fia, Ábner, Nér fia, és Joáb, Céruja fia szentelt meg. Amit megszentelt valaki, arra Selomit és a testvérei felügyeltek.29A jichariták közül Kenániás és fiai rendeltettek a külső tennivalókra Izrael tisztviselőiként és bíráiként.30A hebroniták közül Hasábia és testvérei, ezerhétszáz derék ember felügyelt Izrael igazgatására a Jordán nyugati vidékén Jehova minden munkájában és a király szolgálatában.31A hebroniták közül Jerija volt a hebroniták feje a nemzetségeik, az ősatyák szerint. Dávid királyságának negyvenedik évében megkeresték őket, és bátor, erős férfiakat találtak közöttük Jázerben, Gileádban.32A testvérei, derék emberek, kétezer-hétszázan voltak, az atyai házak fői. Dávid király ki is nevezte őket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiainak fél törzse fölé, az igaz Istent és a királyt illető minden ügyben.

27. fejezet
1Ami Izrael fiait illeti szám szerint, az atyai házak főit, az ezrek és a százak vezetőit és tisztviselőiket, akik a király szolgálatára álltak mindabban, ami azoknak az osztályait érintette, akik hónapról hónapra be- és kivonultak az esztendő minden hónapjában, huszonnégyezren voltak egy-egy osztályban.2Az első hónap első osztályának élén Jásobeám, Zabdiel fia állt, és huszonnégyezren voltak osztályában.3Pérec némely fiát, aki feje volt a szolgálatot végző csoportok összes vezetőjének, az első hónapra jelölték ki.4A második hónap osztályának élén az ahóhita Dódai állt osztályával, és Miklót volt a vezér;huszonnégyezren voltak osztályában.5A harmadik, szolgálatot végző csoport vezetője a harmadik hónapra Benája, Jójadának, a papi elöljárónak a fia volt;huszonnégyezren voltak osztályában.6Ez a Benája a harmincnak vitéze volt, és a harminc felett állt;osztályának élén a fia, Ammizabád állt.7A negyedik a negyedik hónapra Asáhel, Joáb testvére volt, és Zebádia, a fia őutána;huszonnégyezren voltak osztályában.8Az ötödik vezető az ötödik hónapra az izráhita Samhut volt;huszonnégyezren voltak osztályában.9A hatodik a hatodik hónapra Ira, a tékoai Ikkés fia; huszonnégyezren voltak osztályában.10A hetedik a hetedik hónapra a pelóni Hélec, Efraim fiai közül;huszonnégyezren voltak osztályában.11A nyolcadik a nyolcadik hónapra a husatita Szibbekai, a zerahiták közül; huszonnégyezren voltak osztályában.12A kilencedik a kilencedik hónapra az anatóti Abiézer, Benjámin fiai közül;huszonnégyezren voltak osztályában.13A tizedik a tizedik hónapra a netófai Maharai, a zerahiták közül;huszonnégyezren voltak osztályában.14A tizenegyedik a tizenegyedik hónapra a piratoni Benája, Efraim fiai közül;huszonnégyezren voltak osztályában.15A tizenkettedik a tizenkettedik hónapra a netófai Heldai volt, Otnieltől;huszonnégyezren voltak az osztályában.16És Izrael törzsei felett ezek voltak:a rúbeniták vezetője Eliézer, Zikri fia;a simeonitáké Sefátia, Maáka fia;17Lévié Hasábia, Kemuel fia; Ároné Cádók;18Júdáé Elihu, Dávid egyik testvére;Issakáré Omri, Mikáel fia;19Zebuloné Ismája, Abdiás fia; Naftalié Jerimót, Azriel fia;20Efraim fiaié Hósea, Azaziás fia;Manassé fél törzséé Jóel, Pedája fia;21Manassé gileádi fél törzséé Iddó, Zakariás fia;Benjáminé Jaásiel, Ábner fia;22Dáné Azarel, Jerohám fia. Ezek voltak Izrael törzseinek fejedelmei.23És Dávid nem vette számba a húszéveseket és a náluk fiatalabbakat, mert Jehova megígérte, hogy megsokasítja Izraelt, és annyian lesznek, mint az egek csillagai.24Joáb, Céruja fia kezdte el a számlálást, de nem végezte be;és harag zúdult mindezért Izraelre, és nem került be a szám a Dávid király napjairól szóló beszámolóba.25A király kincseire Azmávet, Adiel fia felügyelt, a mezőn, a városokban, a falvakban és a tornyokban levő kincsekre pedig Jonatán, Uzziás fia.26A mezőn dolgozó földművesek felett Ezri, Kelub fia állt,27a szőlők gondviselője a rámai Simei volt, a szőlőkben levő borkészleteké pedig a sifmi Zabdi.28A Sefélán található olajfaligetekre és szikomorfákra a géderi Baál-Hanán felügyelt, az olajkészletek felett pedig Joás állt.29A Sáronon legelő csordákra a sároni Sitrai, a völgyekben levő csordákra Sáfát, Adlai fia,30a tevékre az ismáelita Obil, a szamárkancákra a meronóti Jehdéja,31a nyájakra pedig a hagrita Jáziz felügyelt. Ezek mind Dávid király javainak a gondviselői voltak.32Jonatán, Dávid unokafivére tanácsadó volt, értelmes férfi, és titkár is egyben;Jéhiel, Hakmóni fia pedig a király fiaival volt.33Ahitófel a király tanácsadója volt, az arkita Húsai pedig a király társa.34Ahitófel után volt Jójada, Benája fia, és Abjátár; a király hadvezére pedig Joáb volt.

28. fejezet
1És Dávid egybegyűjtötte Izrael minden fejedelmét, a törzsek fejedelmeit, a királynak szolgáló osztályok fejedelmeit, az ezrek vezetőit és a százak vezetőit, továbbá a király és fiai minden vagyonának és jószágának gondviselőit, és velük együtt az udvari tisztviselőket és az erős férfiakat is, igen, minden bátor és erős férfit Jeruzsálembe.2Akkor felállt Dávid király, és ezt mondta:,,Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Szívem vágya volt, hogy házat építsek nyugvóhelyül Jehova szövetségládájának, Istenünk lábzsámolyául, és előkészítettem az építkezést.3De az igaz Isten ezt mondta nekem:Nem fogsz házat építeni nevemnek, mert hadakozó ember vagy, és vért ontottál.4Jehova, Izrael Istene pedig kiválasztott engem apám egész házából, hogy Izrael királya legyek időtlen időkig;mert Júdát választotta vezetőnek, Júda házában pedig apám házát, és apám fiai között engem helyeselt, hogy királlyá tegyen egész Izrael felett;5aztán összes fiam közül (mert Jehova sok fiút adott nekem) Salamon fiamat választotta, hogy ő üljön Jehova királyságának trónján Izrael felett.6Ezt is mondta nekem:Salamon fiad fogja megépíteni házamat és udvaraimat;mert fiamnak választottam őt, én pedig atyja leszek.7Megszilárdítom királyi uralmát időtlen időkre, ha erős lesz abban az elhatározásában, hogy parancsolataim és bírói döntéseim szerint cselekszik, amint a mai napon van.8Most tehát egész Izraelnek, Jehova gyülekezetének a szeme előtt és Istenünk füle hallatára:tartsátok meg és keressétek Jehova Istenetek minden parancsolatát, hogy birtokolhassátok e jó földet, és örökségül hagyhassátok azt fiaitokra magatok után időtlen időkre.9Te pedig, Salamon fiam, ismerd meg atyád Istenét, és szolgáld őt teljes szívvel és örömteli lélekkel;mert Jehova minden szívet megvizsgál, és érti a gondolatok minden hajlamát. Ha keresed őt, engedi, hogy megtaláld, de ha elhagyod őt, elvet téged mindörökre.10Lásd meg hát, mert Jehova választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy bátor, és cselekedj!"11És Dávid átadta fiának, Salamonnak az előcsarnoknak, a ház helyiségeinek, raktárainak, tetőszobáinak, sötét belső szobáinak és az engesztelési fedél helyiségének az építési tervét;12igen, mindannak a tervét, amit ihletés által kapott Jehova házának udvarairól, a körös-körül elhelyezkedő összes étkezőről, az igaz Isten házának kincstáráról és a megszentelt dolgok kincstáráról;13a papok és a léviták osztályairól, Jehova háza szolgálatának minden munkájáról és Jehova háza szolgálatának minden eszközéről;14az aranyról is súlya szerint, az aranyról, amely az egyes szolgálatok összes eszközéhez kellett, minden ezüsteszközről súlya szerint, minden eszközről, amely az egyes szolgálatokhoz kellett;15az arany lámpatartók és aranylámpáik súlyáról az egyes lámpatartók és lámpáik súlyának megfelelően, és az ezüst lámpatartókról a lámpatartó és lámpái súlyának megfelelően az egyes lámpatartók rendeltetése szerint;16a sorba rakott kenyerek asztalaihoz, az egyes asztalokhoz szükséges aranyról a súlya szerint, és az ezüstasztalok ezüstjéről;17a színarany villákról, tálakról és kancsókról, és az aranytálacskákról az egyes tálacskák súlya szerint, meg az ezüsttálacskákról az egyes tálacskák súlya szerint;18továbbá a füstölőoltárhoz szükséges finomított aranyról annak súlya szerint, és a szekér ábrázolásáról, tehát a szárnyukat kiterjesztő és Jehova szövetségládáját befedő aranykerubokról.19,,Jehova éleslátást adott az egészhez, igen, az építési terv minden munkájához írásban, és ezt az ő kezéből kaptam, amely rajtam nyugodott."20És Dávid ezt is mondta még a fiának, Salamonnak:,,Légy bátor és erős, és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert Jehova Isten, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben, és nem hagy el téged, mígnem befejeződik Jehova háza szolgálatának minden munkája.21Íme, itt vannak a papok és a léviták osztályai az igaz Isten házának minden szolgálatára;veled van az egész munkában minden készséges ember, aki jártas minden szolgálatban, meg a fejedelmek is, és az egész nép, hogy minden szavadat teljesítsék."

29. fejezet
1Dávid király akkor így szólt az egész gyülekezethez:,,Salamon fiam, akit Isten kiválasztott, fiatal és tapasztalatlan, a munka pedig nagy; mert nem embernek lesz a vár, hanem Jehova Istennek.2Erőm legjavát adva készítettem elő Istenem házának az aranyat az aranymunkához, az ezüstöt az ezüstmunkához, a rezet a rézmunkához, a vasat a vasmunkához, és a fát a famunkához;ónixköveket, kemény habarcsba való köveket, mozaikkövecskéket és mindenféle értékes követ, és alabástromkövet is bőségesen.3Mivel örömömet lelem Istenem házában, különleges tulajdonom is van még, arany meg ezüst, és ezt is odaadom Istenem házának mindazon felül, amit már előkészítettem a szent ház számára:4háromezer talentum aranyat Ofír aranyából, és hétezer talentum finomított ezüstöt a házak falainak bevonására;5aranyat az aranymunkához, ezüstöt az ezüstmunkához és a mesterek kezének minden munkájához. Ki ajánlkozik önként, hogy megtöltse ma a kezét Jehovának szánt ajándékkal?"6Erre az atyai házak fejedelmei, Izrael törzseinek fejedelmei, az ezrek meg a százak vezetői, és a király dolgainak felügyelői önként ajánlkoztak.7Adtak tehát az igaz Isten házának szolgálatára ötezer talentum és tízezer dárik értékű aranyat, tízezer talentum értékű ezüstöt, tizennyolcezer talentum értékű rezet és százezer talentum értékű vasat.8Akiknél kövek voltak, odaadták azokat Jehova házának kincsei közé a gersonita Jéhiel felügyelete alá.9És örvendezett a nép, hogy önkéntes felajánlásokat adtak, mert teljes szívvel adták az önkéntes felajánlásokat Jehovának;maga Dávid király is nagy örömmel örvendezett.10Így hát áldotta Dávid Jehovát az egész gyülekezet szeme előtt, és így szólt Dávid:,,Áldott légy, ó, Jehova, atyánknak, Izraelnek Istene, időtlen időktől fogva időtlen időkig!11Tiéd, ó, Jehova, a nagyság, a hatalom, a szépség, a kiválóság és a méltóság;mert minden, ami az egekben és a földön van, a tiéd. Tiéd a királyság, ó, Jehova, aki fölemelkedsz mindenek fejévé.12Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, és te uralkodsz mindenek felett;erő és hatalom van kezedben, és a te kezed képes naggyá és erőssé tenni mindeneket.13Most azért, ó, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük szépséges nevedet.14Mert ugyan ki vagyok én, és mi az én népem, hogy erőnk volna az ilyen önkéntes felajánlásokhoz?Hisz tőled van minden, és a te kezedből adunk neked.15Mert bizony jövevények vagyunk előtted, és telepesek, miként ősatyáink is mindnyájan. Napjaink olyanok e földön, mint az árnyék, és nincsen remény.16Ó, Jehova Istenünk! Ez az egész bőség, melyet előkészítettünk, hogy házat építsünk neked és szent nevednek, a te kezedből van, és mind a tiéd!17Jól tudom, ó, Istenem, hogy te a szívek vizsgálója vagy, és a feddhetetlenségben gyönyörködsz. Én szívem egyenességében, önként ajánlottam fel mindezeket, és most örömmel látom, hogy itt levő néped önként ad neked felajánlásokat.18Ó, Jehova, ősatyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene! Őrizd meg ezt időtlen időkig mint néped szíve gondolatainak hajlamát, és irányítsd szívüket magadhoz!19Adj Salamon fiamnak teljes szívet, hogy megtartsa a te parancsolataidat, bizonyságaidat és rendelkezéseidet, és mindent megtegyen, és felépítse a várat, amiért előkészületeket tettem."20Azután így szólt Dávid az egész gyülekezethez:,,Áldjátok hát Jehovát, a ti Isteneteket!"Erre az egész gyülekezet áldotta Jehovát, ősatyáik Istenét. Mélyen meghajoltak és leborultak Jehova előtt és a király előtt.21Annak a napnak másnapján áldozatokat mutattak be Jehovának, és égő felajánlásokat vittek Jehova elé:ezer fiatal bikát, ezer kost, ezer hím bárányt és italfelajánlásaikat, igen, rengeteg áldozatot egész Izraelért.22Azon a napon ettek és ittak Jehova színe előtt nagy örvendezéssel, és másodszor is királlyá tették Dávid fiát, Salamont, és felkenték őt Jehova előtt vezetőnek, és Cádókot is papnak.23Salamon pedig leült Jehova trónjára királyként apja, Dávid helyett, és sikeres volt;minden izraelita engedelmeskedett neki.24A fejedelmek meg a hatalmasok, sőt Dávid király valamennyi fia is mind alávetették magukat Salamon királynak.25Jehova ezután is felettébb naggyá tette Salamont egész Izrael szeme előtt, és olyan királyi dicsőséggel ruházta fel, amilyen egyetlen királynak sem volt őelőtte Izrael felett.26Ami Dávidot, Isai fiát illeti, egész Izrael felett uralkodott;27és a napok, amelyeken ő uralkodott Izrael felett, negyven évet tettek ki. Hebronban hét évig, Jeruzsálemben pedig harminchárom évig uralkodott.28Végül meghalt jó öregségben, betelve a napokkal, gazdagsággal és dicsőséggel, s fia, Salamon kezdett uralkodni helyette.29Dávid király dolgai pedig, mind az elsők, mind az utolsók, meg vannak írva Sámuelnek, a látónak szavai közt, Nátán próféta szavai közt, és Gádnak, a látnoknak szavai közt,30csakúgy, mint egész királysága és hatalma, és azok az idők is, melyek elmúltak felette, Izrael felett, és az országok minden királysága felett. 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
1Krónikák 21–25-ig terjedő fejezetei
  2016-09-29 21:41:57, csütörtök
 
  1Krónikák 21. fejezete

1Sátán pedig fölkelt Izrael ellen, és arra indította Dávidot, hogy vegye számba Izraelt.2Dávid akkor így szólt Joábhoz és a nép vezetőihez:,,Menjetek, vegyétek számba Izraelt Beér-Sebától Dánig, és hozzatok hírt nekem, hadd tudjam meg a létszámukat."3Joáb azonban ezt mondta:,,Tegyen hozzá Jehova az ő népéhez százannyit, mint amekkora most. Nem úgy van-e, ó, uram király, hogy ők mindnyájan az én uraméi mint szolgák?Miért akarja ezt az én uram?Miért tenné vétkessé Izraelt?"4A király szava azonban erősebbnek bizonyult, mint Joáb, így hát Joáb elment, és bejárta egész Izraelt, aztán megérkezett Jeruzsálembe.5Joáb ekkor átadta Dávidnak a nép összeírásának számadatait;Izraelben összesen egymillió-egyszázezer kardforgató férfi volt, Júdában pedig négyszázhetvenezer kardforgató férfi.6De Lévit és Benjámint nem számlálta meg közöttük, mert utálatosnak tartotta Joáb a király szavát.7Ez a dolog pedig rossz volt az igaz Isten szemében, és megverte Izraelt.8Ezért ezt mondta Dávid az igaz Istennek:,,Igen nagy bűnt követtem el azzal, hogy ezt tettem. Most azért kérlek, engedd el a te szolgád vétkét, mert nagyon ostobán cselekedtem."9Jehova ekkor így szólt Gádhoz, Dávid látnokához:10,,Menj, és így szólj Dávidhoz:Ezt mondja Jehova:Három dolgot fordítok ellened. Válaszd ki magadnak az egyiket, hogy azt tegyem veled."11Gád tehát bement Dávidhoz, és így szólt hozzá:,,Ezt mondja Jehova:Válassz:12három évig éhínség legyen;három hónapig pusztítsanak téged ellenségeid maguk előtt, és utolérjen ellenfeleid kardja;vagy három napig Jehova kardja, igen, járvány sújtsa az országot, és Jehova angyala pusztítson Izrael egész területén?Most azért lásd meg, hogy mit feleljek annak, aki elküldött engem."13Dávid erre így szólt Gádhoz:,,Nagyon gyötrődöm emiatt. Hadd essem inkább Jehova kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, de ember kezébe ne essem."14Jehova akkor járványt küldött Izraelre, úgyhogy elhullott Izraelből hetvenezer ember.15És az igaz Isten elküldött egy angyalt Jeruzsálemre, hogy pusztulást hozzon rá;mihelyt pusztítani kezdett, Jehova látta azt, és kezdett sajnálatot érezni a csapás miatt, ezért így szólt az angyalhoz, aki pusztított:,,Elég!Engedd le a kezed!"Jehova angyala ekkor a jebuszita Ornán szérűjének közelében állt.16Amikor Dávid fölemelte a szemeit, meglátta Jehova angyalát:ott állt a föld és az ég között, kezében kivont kard volt, melyet Jeruzsálem felé nyújtott. Erre Dávid és a vének zsákruhába öltözve arcra borultak.17Így szólt Dávid az igaz Istenhez:,,Nemde én mondtam, hogy vegyék számba a népet, és én vagyok az, aki vétkeztem, és bizony rosszat tettem?Ezek a juhok mit tettek?Ó, Jehova Istenem, engem sújtson a kezed, kérlek, és apám házát, de ne a népedre mérj csapást!"18Jehova angyala pedig szólt Gádnak, hogy mondja meg Dávidnak, hogy menjen fel Dávid, és állítson oltárt Jehovának a jebuszita Ornán szérűjén.19Dávid fel is ment Gád beszéde szerint, amelyet Jehova nevében szólt.20Közben az történt, hogy Ornán megfordult, és látta az angyalt;négy fia pedig, aki vele volt, elrejtőzött. Ornán ekkor búzát csépelt.21Dávid tehát elment Ornánhoz. Amikor Ornán odanézett, és meglátta Dávidot, nyomban kiment a szérűről, és arccal a földig meghajolt Dávid előtt.22Dávid ekkor így szólt Ornánhoz:,,Add nekem a szérűhelyet, hogy oltárt építhessek ott Jehovának. Teljes árán add azt nekem, hogy megszűnjön a népet sújtó csapás."23Ornán azonban így szólt Dávidhoz:,,Vedd csak el magadnak, és azt tegye uram, a király, ami jó a szemében. Íme, odaadom a marhákat égő felajánlásul, a cséplőszánt tűzifának, a búzát meg gabonafelajánlásul. Az egészet odaadom."24Dávid király azonban ezt mondta Ornánnak:,,Nem, hanem teljes árán veszem meg, mert nem viszem el Jehovának azt, ami a tiéd, hogy ingyen kapott égő áldozatokat mutassak be."25Így hát Dávid hatszáz sekel súlyú aranyat adott Ornánnak a helyért.26Akkor Dávid oltárt épített ott Jehovának, majd égő áldozatokat és közösségi áldozatokat ajánlott fel, és kezdte segítségül hívni Jehovát. Ő erre úgy válaszolt, hogy tüzet küldött az egekből az égő felajánlás oltárára.27És szólt Jehova az angyalnak, az pedig visszatette kardját a hüvelyébe.28Abban az időben, amikor Dávid látta, hogy Jehova válaszolt neki a jebuszita Ornán szérűjén, ott mutatott be áldozatot.29De Jehova hajléka, amelyet Mózes készített a pusztában, és az égő felajánlás oltára abban az időben Gibeon magaslatán volt.30És Dávid nem tudott oda elmenni, hogy kikérje Isten tanácsát, mert megrettent Jehova angyalának a kardjától.

22. fejezet
1Akkor Dávid ezt mondta:,,Ez Jehovának, az igaz Istennek háza, és égő felajánlás oltára ez Izrael számára."2Meg is parancsolta Dávid, hogy gyűjtsék egybe az Izrael földjén levő jövevényeket, aztán kőfejtőkké tette őket, hogy kőtömböket fejtsenek az igaz Isten házának építéséhez.3Igen sok vasat készített elő Dávid a kapuk ajtóira való szögeknek és a kapcsoknak, és rezet is mérhetetlenül sokat,4és megszámlálhatatlanul sok cédrusfát is, mert rengeteg cédrusfát hoztak a szidóniak és a tírusziak Dávidnak.5Dávid ugyanis ezt mondta:,,Salamon fiam fiatal és tapasztalatlan, a Jehovának építendő háznak pedig fölöttébb fenségesnek kell lennie, szépségéről híresnek minden országban. Hadd készítsem hát elő neki, ami kell."Így tehát igen nagy előkészületeket tett Dávid a halála előtt.6És elhívta fiát, Salamont, hogy megparancsolja neki, hogy építsen házat Jehovának, Izrael Istenének.7Így szólt Dávid a fiához, Salamonhoz:,,Szívem vágya volt, hogy házat építsek Jehova Istenem nevének,8de Jehova ilyen szózatot intézett ellenem:Sok vért ontottál, és nagy háborúkat vívtál. Nem fogsz házat építeni nevemnek, mert rengeteg vért ontottál a földre színem előtt.9Íme, fiad születik. Ő a nyugalom embere lesz, én pedig nyugalmat adok majd neki az ellenségeitől mindenfelől;mert Salamon lesz a neve, és békét és nyugodalmat adok Izraelnek az ő napjaiban.10Ő fog a nevemnek házat építeni;ő a fiammá lesz, én pedig atyjává leszek. És megszilárdítom királyságának trónját Izrael felett, időtlen időkre.11Most pedig, fiam, legyen veled Jehova! Légy sikeres, és építsd föl Jehova Istened házát, amiképpen megmondta felőled.12Csak adja meg neked Jehova, hogy értelmes légy és megértsd a dolgokat, és adjon neked parancsolatot Izrael felől, igen, hogy megtartsd Jehovának, a te Istenednek törvényét.13Akkor leszel sikeres, ha ügyelsz azoknak a rendelkezéseknek és bírói döntéseknek a betartására, amelyeket Jehova parancsolt meg Mózesnek Izrael felől. Légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj!14Íme, nyomorúságom idején előkészítettem Jehova házához százezer talentum aranyat és egymillió talentum ezüstöt;a réz és a vas meg sem mérhető, mert oly sok van belőle;fát és követ is készítettem elő, de azokhoz még hozzá fogsz tenni.15Sok munkás lesz veled, kőfejtők, kő- és faművesek, és mindenféle mesterember a legkülönfélébb munkákban.16Az aranynak, ezüstnek, réznek és vasnak se szeri, se száma. Kelj föl, és cselekedj, és legyen veled Jehova!"17És Dávid megparancsolta Izrael minden fejedelmének, hogy segítsék a fiát, Salamont:18,,Nemde veletek van Jehova, a ti Istenetek? Nemde nyugalmat adott nektek mindenfelől?Hiszen kezembe adta e föld lakóit, és meghódolt a föld Jehova előtt és népe előtt.19Most tehát szíveteket, lelketeket arra fordítsátok, hogy keressétek Jehovát, a ti Isteneteket, és keljetek föl, építsétek meg Jehovának, az igaz Istennek szentélyét, hogy bevigyük Jehova szövetségének ládáját és az igaz Isten szent eszközeit a Jehova nevének épített házba."

23. fejezet
1Dávid pedig megöregedett és betelt a napokkal, ezért a fiát, Salamont tette Izrael királyává.2Egybegyűjtötte Izrael összes fejedelmét és a papokat meg a lévitákat.3Számba vették a lévitákat harmincéves kortól fölfelé;megszámolták őket fejenként, életerős férfianként, és harmincnyolcezren voltak.4Közülük huszonnégyezren Jehova házának munkájára felügyeltek, hatezren tisztviselők és bírák voltak,5négyezren kapuőrök, és négyezren Jehovát dicsérték azokon a hangszereken, amelyekről Dávid ezt mondta:,,A dicséretekhez készítettem."6Dávid akkor osztályokra osztotta őket Lévi fiai, Gerson, Kehát és Mérári szerint.7A gersonitákhoz tartozott Ladán és Simei.8Ladán fiai voltak:Jéhiel, a főember, és Zétám meg Jóel, hárman.9Simei fiai:Selomót, Haziel és Hárán, hárman. Ezek voltak az atyai házak fői Ladántól.10Simei fiai voltak:Jahát, Zina, Jeus és Beria. Ők négyen voltak Simei fiai.11Jahát volt a fő, Zizah pedig a második. Jeusnak és Beriának nem volt sok fia, így ők egy atyai házzá lettek, és egy hivatali osztálynak számítottak.12Kehát fiai voltak:Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel, négyen.13Amrám fiai:Áron és Mózes.Áron pedig különválasztatott, hogy ő szentelje meg a szentek szentjét, igen, ő és a fiai időtlen időkre, hogy áldozati füstöt füstölögtessenek Jehova előtt, és szolgáljanak neki, és az ő nevében áldást mondjanak időtlen időkig.14Ami Mózest, az igaz Isten emberét illeti, a fiait továbbra is a léviták törzséhez számították.15Mózes fiai voltak: Gersom és Eliézer.16Gersom fiai:Sebuel, a fő.17Eliézer fiai: Rehábia, a fő;Eliézernek nem voltak más fiai, Rehábia fiai azonban igen-igen megsokasodtak.18Jichár fiai voltak:Selomit, a főember.19Hebron fiai:Jeria, a fő;Amária, a második;Jaháziel, a harmadik;és Jekameám, a negyedik.20Uzziel fiai:Mika, a fő;és Issija, a második.21Mérári fiai voltak: Mahli és Músi. Mahli fiai:Eleázár és Kís.22Eleázár azonban meghalt, és nem voltak fiai, csak leányai. Így aztán a testvéreik, Kís fiai vették őket feleségül.23Músi fiai:Mahli, Éder és Jeremót, hárman.24Ezek voltak Lévi fiai az atyáik háza, vagyis az atyai házak fői szerint, a megbízottjaik szerint, a neveik száma szerint fejenként, a munka végzői Jehova házának szolgálatában, húszéves kortól fölfelé.25Mert Dávid ezt mondta:,,Jehova, Izrael Istene nyugalmat adott népének, és Jeruzsálemben fog lakozni időtlen időkig.26És nem kell a lévitáknak hordozniuk a hajlékot, sem semmilyen szolgálati eszközét."27Mert Dávid utolsó szavai szerint ezek voltak Lévi fiainak megszámláltjai húszéves kortól fölfelé.28A feladatuk ugyanis az volt, hogy rendelkezésükre álljanak Áron fiainak Jehova házának szolgálatában, ügyeljenek az udvarokra, az étkezőkre, minden szent dolog megtisztítására, és a szolgálat munkájára az igaz Isten házánál,29csakúgy, mint a sorba rakott kenyerekre, a gabonafelajánlás finomlisztjére, a kovásztalan lepényekre, a sütőlapon sütöttekre, az összedolgozott tésztára, és minden, mennyiséget és nagyságot jelző mértékre;30hogy ott álljanak reggelente, hálát és dicséretet mondva Jehovának, ugyanígy este is;31és hogy minden égő áldozatot felajánljanak Jehovának sabbatonként, az újholdak idején és az ünnepi időszakokban, szám szerint, a rájuk vonatkozó előírás szerint, éspedig szüntelenül Jehova színe előtt.32Ők gondoskodtak a találkozás sátrának őrzéséről, a szent hely őrzéséről, és testvéreiknek, Áron fiainak az őrzéséről is Jehova házának szolgálatában.

24. fejezet
1Áron fiainak is voltak osztályaik. Áron fiai voltak:Nádáb és Abihu, Eleázár és Itamár.2De Nádáb és Abihu meghaltak apjuk előtt, és nem voltak fiaik;Eleázár és Itamár azonban továbbra is papként szolgált.3Dávid pedig az Eleázár fiai közül való Cádókkal és az Itamár fiai közül való Ahimélekkel osztályokba sorolta őket szolgálati tisztségük szerint.4Ám Eleázár fiai között több főember találtatott, mint Itamár fiai között. Így hát elosztották őket:Eleázár fiainak atyai házaik főiül tizenhatot, Itamár fiainak atyai házaik főiül pedig nyolcat.5Továbbá elosztották őket sorsvetéssel, ezeket is, amazokat is, mert Eleázár fiai közül is, meg Itamár fiai közül is kellett hogy legyenek vezetői a szent helynek, és vezető emberei az igaz Istennek.6Akkor Semája, Netánel fia, a léviták közül való titkár felírta őket a király és a fejedelmek előtt, Cádók pap és Ahimélek, Abjátár fia előtt, meg a papok és a léviták atyai házainak fői előtt;egy atyai házat Eleázárnak, egyet pedig Itamárnak választottak.7Az első sors Jehojáribra esett, a második Jedájára,8a harmadik Hárimra, a negyedik Seórimra,9az ötödik Malkijára, a hatodik Mijáminra,10a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijára,11a kilencedik Jésuára, a tizedik Sekániára,12a tizenegyedik Eliásibra, a tizenkettedik Jákimra,13a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebeábra,14a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre,15a tizenhetedik Hézirre, a tizennyolcadik Happiceszre,16a tizenkilencedik Petáhiára, a huszadik Jéhezkelre,17a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámulra,18a huszonharmadik Delájára, a huszonnegyedik Maáziára.19Ez volt az ő hivatali rendjük a szolgálatukban, hogy bemenjenek Jehova házába az őket megillető jog szerint, amelyet ősatyjuk, Áron adott nekik a keze által, ahogy azt Jehova, Izrael Istene megparancsolta neki.20És Lévi többi fiai közül, Amrám fiai közül volt:Subáel;Subáel fiai közül:Jehdéja;21 Rehábiától, Rehábia fiai közül:Issija, a fő;22 a jicharitáktól:Selomót;Selomót fiai közül:Jahát;23 Hebron fiai pedig:Jeria, a fő;Amária, a második;Jaháziel, a harmadik;Jekameám, a negyedik.24Uzziel fiai:Mika;Mika fiai közül:Sámir.25Mika testvére volt:Issija;Issija fiai közül:Zakariás.26Mérári fiai voltak:Mahli és Músi;Jaázija fiai:Benó.27Mérári fiai, Jaázijától:Benó, Sohám, Zakkur és Hibri.28Mahlitól:Eleázár, de neki nem születtek fiai.29Kístől, Kís fiai:Jerahméel.30Músi fiai voltak:Mahli, Éder és Jerimót. Ezek voltak a léviták fiai az ő atyai házaik szerint.31Ők is sorsot vetettek, pontosan úgy, ahogy testvéreik, Áron fiai tették Dávid király, Cádók és Ahimélek előtt, meg a papok és a léviták atyai házainak fői előtt. Ami az atyai házakat illeti, a fő éppen olyan volt, mint fiatalabb testvére.

25. fejezet
1És Dávid meg a szolgálatot végző csoportok vezetői különválasztottak némelyeket a szolgálatra annak az Asáfnak, Hémánnak és Jedutunnak a fiai közül, akik hárfákkal, húros hangszerekkel és cintányérokkal prófétáltak. Az ő számukból kerültek ki a megbízottak, hogy szolgáljanak.2Asáf fiai közül:Zakkur, József, Netánia és Asaréla, Asáf fiai, Asáf felügyelete alatt, aki a király felügyelete alatt prófétált.3Jedutuntól Jedutun fiai: Gedália, Céri, Jesája, Simei, Hasábia és Mattitja, ők hatan az atyjuk, Jedutun felügyelete alatt, aki hárfával prófétált, hogy hála és dicséret zengjen Jehovának.4Hémántól Hémán fiai:Bukkija, Mattánia, Uzziel, Sebuel, Jerimót, Hanánia, Hanáni, Eliáta, Giddalti, Romámti-Ézer, Josbekása, Mallóti, Hótir és Maháziót.5Ezek mind Hémán fiai voltak, aki a király látnoka volt az igaz Isten dolgaiban, s aki felemelte a szarvat;így az igaz Isten tizennégy fiút és három leányt adott Hémánnak.6Mindnyájan az atyjuk felügyelete alá tartoztak az éneklésben Jehova házában, cintányérok, húros hangszerek és hárfák kíséretével az igaz Isten házának szolgálatában. Asáf, Jedutun és Hémán a király felügyelete alá tartozott.7Kétszáznyolcvannyolcan voltak a testvéreikkel együtt, akik megtaníttattak a Jehovának való éneklésre, és mindannyian képzettek voltak.8Kijelölték sorsvetéssel a teendőket, a kicsinyek éppúgy, mint a nagyok, a képzettek és a tanítványok egyaránt.9Az első sors az Asáftól való Józsefre esett, a második Gedáliára(ő és testvérei és fiai tizenketten voltak);10 a harmadik Zakkurra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;11a negyedik Jicrire, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;12az ötödik Netániára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;13a hatodik Bukkijára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;14a hetedik Jesarélára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;15a nyolcadik Jesájára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;16a kilencedik Mattániára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;17a tizedik Simeire, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;18a tizenegyedik Azarelre, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;19a tizenkettedik Hasábiára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;20tizenharmadikként Subáelre, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;21tizennegyedikként Mattitjára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;22tizenötödikként Jeremótra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;23tizenhatodikként Hanániára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;24tizenhetedikként Josbekására, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;25tizennyolcadikként Hanánira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;26tizenkilencedikként Mallótira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;27huszadikként Eliátára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;28huszonegyedikként Hótirra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;29huszonkettedikként Giddaltira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;30huszonharmadikként Maháziótra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre;31huszonnegyedikként pedig Romámti-Ézerre, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre. 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
1Krónikák 16-20-ig terjedő fejezetei
  2016-09-28 23:29:06, szerda
 
  1Krónikák 16. fejezet

1Így hát bevitték az igaz Isten ládáját, és elhelyezték abban a sátorban, amelyet Dávid állíttatott neki; aztán égő felajánlásokat és közösségi áldozatokat mutattak be az igaz Isten előtt.2Amikor Dávid végzett az égő felajánlás és a közösségi áldozatok bemutatásával, megáldotta a népet Jehova nevében.3Ezenkívül kiosztott minden izraelitának, mind a férfiaknak, mind a nőknek egy-egy kerek cipót, egy-egy datolyalepényt és egy-egy mazsolalepényt.4Aztán lévitákat állított Jehova ládája elé szolgákul, hogy emlékezetbe idézzék Jehovát, Izrael Istenét, hálát adjanak neki, és dicsérjék;5Asáf volt a fő, második őutána Zakariás, továbbá Jeiél, Semirámót, Jéhiel, Mattitja, Eliáb, Benája, Obed-Edom és Jeiél, húros hangszerekkel meg hárfákkal;Asáf cintányérokkal zengedezett, 6 Benája és Jaháziel papok pedig a trombitákkal szüntelen az igaz Isten szövetségének ládája előtt.7Akkor, azon a napon ajánlott Dávid először hálaéneket Jehovának Asáf és a testvérei által:8,,Adjatok hálát Jehovának, hívjátok segítségül a nevét! Ismertessétek meg tetteit a népek között!9Daloljatok neki, zengjetek neki éneket, Gondolkodjatok el minden csodálatos tettén.10Dicsekedjetek az ő szent nevével, Örüljön a szívük azoknak, akik Jehovát keresik.11Keressétek Jehovát és erejét, Szüntelenül keressétek arcát.12Emlékezzetek csodálatos tetteire, melyeket véghezvitt, Csodáira és szájának bírói döntéseire,13Ó, szolgájának, Izraelnek utódjai, Jákob fiai, az ő választottjai!14Ő Jehova, a mi Istenünk;az egész földre kihatnak bírói döntései.15Emlékezzetek szövetségére időtlen időkig, A szóra, melyet parancsolt, ezer nemzedékig;16Ábrahámmal kötötte ezt a szövetséget, És Izsáknak adta esküjét.17Megőrizte az esküt mint rendelkezést Jákobnak, Mint időtlen időkig tartó szövetséget Izraelnek,18Ezt mondva:Neked adom Kánaán földjét Mint a ti örökrészeteket.19Akkor volt ez, amikor kevesen voltatok, Bizony, nagyon kevesen, és jövevényként laktatok ott.20Nemzetről nemzetre vándoroltak, S egyik királyságtól a másik népig.21Nem engedte meg, hogy bárki is kárt okozzon nekik, Sőt, királyokat feddett meg miattuk,22Így szólva:Ne nyúljatok felkentjeimhez, És ne bántsátok prófétáimat!23Énekeljetek Jehovának mindnyájan, ti föld lakói! Hirdessétek nap nap után szabadítását!24Beszéljétek el a nemzetek között dicsőségét, Minden nép között az ő csodálatos tetteit.25Mert Jehova nagy és felettébb dicsérendő, Őt féljék minden isten felett.26Mert a népek istenei mind csak hiábavaló istenek. Jehova alkotta az egeket.27Méltóság és pompa van előtte, Erő és öröm az ő helyén.28Adjátok meg Jehovának, ó, népek családjai, Adjátok meg Jehovának a dicsőséget, övé legyen az erő!29Adjátok meg Jehovának neve dicsőségét, Vigyetek ajándékot, és járuljatok eléje. Hajoljatok meg Jehova előtt szent ékességben.30Gyötrődjetek miatta mindnyájan, ti föld lakói! A termékeny föld is szilárdan áll:Soha meg nem inog.31Örüljenek az egek, és vigadjon a föld! Mondják el a nemzetek között:Maga Jehova lett a király!32Zúgjon a tenger, és ami betölti azt, Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van!33Az erdő fái is kiáltsanak örömükben Jehova előtt, Mert eljött, hogy megítélje a földet.34Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó, Mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége.35És mondjátok:Ments meg bennünket, ó, megmentésünk Istene, Gyűjts egybe minket, és szabadíts meg a nemzetektől, Hogy hálával illessük szent nevedet, és ujjongva szóljuk dicséretedet!36Áldott legyen Jehova, Izrael Istene időtlen időktől fogva időtlen időkig!"És az egész nép ezt mondta:,,Ámen!",és dicsérték Jehovát.37Ő pedig otthagyta Jehova szövetségének ládája előtt Asáfot és testvéreit, hogy a láda előtt szolgáljanak szüntelen, a napi teendők szerint;38továbbá Obed-Edomot és testvéreit, hatvannyolc embert, és Obed-Edomot, Jedutun fiát, és Hósát mint kapuőröket;39Cádók papot és testvéreit, a papokat Jehova hajléka előtt a gibeoni magaslaton,40hogy égő felajánlásokat mutassanak be szüntelen Jehovának az égő felajánlás oltárán, reggel és este, pontosan úgy, ahogy meg van írva Jehova törvényében, melyet parancsként adott Izraelnek;41velük volt Hémán, Jedutun és a többi kiválasztott ember, akiket név szerint jelöltek ki, hogy hálát adjanak Jehovának, mert,,időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége";42velük volt Hémán és Jedutun, hogy megszólaltassák a trombitákat, a cintányérokat és az igaz Isten énekének kísérő hangszereit;Jedutun fiai pedig a kapunál voltak.43És elment az egész nép, ki-ki a maga házába. Dávid pedig visszatért, hogy megáldja a saját házát.

17. fejezet
1Történt pedig, hogy miután Dávid a maga házába költözött, így szólt Dávid Nátán prófétához:,,Íme, én cédrusból készült házban lakom, de Jehova szövetségének ládája sátorlapok alatt van."2Nátán akkor ezt mondta Dávidnak:,,Tedd meg mindazt, ami a szívedben van, mert az igaz Isten veled van."3Azon az éjszakán pedig Isten szava így szólt Nátánhoz:4,,Menj, és mondd meg Dávidnak, az én szolgámnak:Ezt mondja Jehova:Nem te építesz nekem házat lakhelyül.5Hisz nem laktam én házban attól a naptól fogva, hogy felhoztam Izraelt, mind a mai napig, hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból a másikba mentem.6Mindazon idő alatt, amikor ott jártam egész Izrael között, vajon mondtam-e egyetlen szóval is Izrael bírái valamelyikének, akiknek parancsot adtam népem terelgetésére:,,Miért nem építettetek nekem házat cédrusból?"7Most tehát így szólj az én szolgámhoz, Dávidhoz:Ezt mondja a seregek Jehovája:Én hoztalak el a legelőről, a nyáj mögül, hogy vezetője légy népemnek, Izraelnek.8Veled leszek, bármerre jársz is, és kiirtom előled összes ellenségedet;nevet szerzek neked, amilyen a nagyok neve a földön.9Helyet jelölök ki népemnek, Izraelnek. Elültetem őket, és a maguk helyén fognak lakni, és nem háborgatják őket többé. Nem fogják megint kifárasztani őket az igazságtalanság fiai, mint ahogy először tették,10azoktól a napoktól fogva, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Meg fogom alázni minden ellenségedet. És megmondom neked:,,Házat is épít számodra Jehova."11És úgy lesz, hogy amikor betelnek a te napjaid, hogy elmenj, és ősatyáiddal légy, én fölemelem magodat teutánad, aki az egyik fiad lesz, és megszilárdítom királyi uralmát.12Ő fog nekem házat építeni, én pedig megszilárdítom a trónját időtlen időkre.13Én atyjává leszek, ő pedig fiammá lesz. Szerető-kedvességemet nem vonom meg tőle, mint ahogy megvontam azt elődödtől.14Időtlen időkig megtartom őt házamban és királyságomban, s trónja is fennmarad időtlen időkig."15Nátán pedig pontosan e szavak és e látomás szerint beszélt Dáviddal.16Dávid király ezután bement, leült Jehova előtt, és így szólt:,,Ki vagyok én, ó, Jehova Isten, és mi az én házam, hogy eljuttattál idáig?17Sőt, mintha csekélység volna ez szemedben, ó, Isten, még a távoli jövőre nézve is szólsz a te szolgád házáról, és olyan embernek tekintesz, aki feljebb emelkedhet, ó, Jehova Isten!18Mit tudna még Dávid mondani neked szolgád megtiszteltetéséről, amikor te jól ismered szolgádat.19Ó, Jehova!A te szolgádért és szíved szerint cselekedted mindezeket a nagy dolgokat, megismertetve minden nagy tettedet.20Ó, Jehova! Senki sincs hozzád hasonló, és nincs Isten rajtad kívül mindarra nézve, amit füleinkkel hallottunk.21Mely nemzet az a földön, amelyik olyan volna, mint a te néped, Izrael, amelyért elment az igaz Isten, hogy megváltsa magának mint népet, hogy nevet szerezz magadnak nagy tettek és félelmetes dolgok által, nemzeteket űzve el a te néped elől, amelyet megváltottál Egyiptomból?22Aztán népeddé tetted Izraelt, a te népedet időtlen időkre, és te, ó, Jehova, te lettél Istenük!23Most pedig, ó, Jehova, legyen a szó, amelyet szolgádról és a házáról szóltál, megbízható időtlen időkig, és cselekedj úgy, ahogy beszéltél.24Legyen megbízható, és legyen nagy a te neved időtlen időkig, és így beszéljenek:A seregek Jehovája, Izrael Istene, Isten Izrael felett, és maradjon fenn előtted Dávidnak, a te szolgádnak háza.25Mert te, Istenem, kinyilatkoztattad a te szolgádnak, hogy házat szándékozol építeni neki. Ezért keresett alkalmat a te szolgád, hogy imádkozzon színed előtt.26Most azért, ó, Jehova, te vagy az igaz Isten, és te ígéred ezt a jót szolgád felől.27Határozd most el, és áldd meg a te szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted időtlen időkig;hiszen te, ó, Jehova, megáldottad, és időtlen időkig áldott az!"

18. fejezet
1Történt aztán, hogy Dávid megverte és behódoltatta a filiszteusokat, és elvette a filiszteusok kezéből Gátot meg alárendelt városait.2Aztán megverte Moábot, és a moábiták sarcfizető szolgái lettek Dávidnak.3Dávid még megverte Hadadézert is, Cóba királyát Hamátban, amikor az elindult, hogy kiterjessze hatalmát az Eufrátesz folyóig.4Dávid ezenkívül zsákmányolt tőle ezer szekeret, foglyul ejtett hétezer lovast és húszezer gyalogost. Dávid akkor valamennyi szekérhúzó ló lábának inát szegte, de száz szekérhúzó lovat meghagyott belőlük.5Amikor a damaszkuszi szírek segítségére siettek Hadadézernek, Cóba királyának, Dávid megvert a szírek közül huszonkétezer embert.6Dávid ezután helyőrségeket állított Szíriába, Damaszkuszba, és a szírek sarcfizető szolgái lettek Dávidnak. Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig megsegítette őt.7Dávid ezenkívül elvette azokat az aranyból készült kerek pajzsokat, amelyek Hadadézer szolgáinál voltak, és elvitte azokat Jeruzsálembe.8Tibhátból és Kúnból, Hadadézer városaiból igen sok rezet vitt el Dávid. Salamon abból készítette el a réztengert, az oszlopokat és a rézeszközöket.9Amikor Tóu, Hamát királya hallotta, hogy Dávid megverte Hadadézernek, Cóba királyának egész haderejét,10azonnal elküldte a fiát, Hadórámot Dávid királyhoz, hogy megkérdezze hogyléte felől, és kifejezze elismerését azért, hogy harcolt Hadadézer ellen, és megverte őt(Hadadézer ugyanis harcedzett ellenfele volt Tóunak); és volt nála mindenféle arany-, ezüst- és réztárgy.11Dávid király ezeket is Jehovának szentelte azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet elvitt az összes nemzettől, Edomtól, Moábtól, Ammon fiaitól, a filiszteusoktól és Amálektől.12Abisai, Céruja fia pedig tizennyolcezer edomitát vert meg a Só-völgyben.13Így aztán helyőrségeket állított Edomba, és az edomiták mind Dávid szolgái lettek. Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig megsegítette őt.14És Dávid uralkodott egész Izrael felett. Bírói döntéseket hozott, és igazságot szolgáltatott egész népének.15Joáb, Céruja fia volt a sereg vezére, Josafát, Ahilud fia pedig emlékíró volt.16Cádók, Ahitub fia, és Ahimélek, Abjátár fia, papok voltak, Savsa pedig titkár volt.17Benája, Jójada fia a kereteusok és a peleteusok fölé volt rendelve;Dávid fiai pedig az elsők voltak a király oldalán.

19. fejezet
1Történt aztán, hogy meghalt Náhás, Ammon fiainak a királya, és a fia kezdett uralkodni helyette.2Dávid akkor így szólt:,,Szerető-kedvességgel fogok bánni Hánunnal, Náhás fiával, mert az apja is szerető-kedvességgel bánt velem."Dávid tehát követeket küldött, hogy vigasztalják meg őt az apja miatt. El is jutottak Dávid szolgái Ammon fiainak földjére, Hánunhoz, hogy megvigasztalják.3Ammon fiainak fejedelmei azonban így szóltak Hánunhoz:,,Talán bizony apádat tiszteli Dávid a szemedben azzal, hogy vigasztalókat küldött hozzád?Nem inkább azért jöttek hozzád a szolgái, hogy átkutassák, feldúlják és kikémleljék az országot?"4Hánun erre fogta Dávid szolgáit, leborotválta őket, és felében levágta ruháikat az ülepükig, majd elküldte őket.5Később elmentek némelyek, és beszámoltak a férfiakról Dávidnak, ő pedig azonnal elküldött eléjük, mert nagyon megaláztattak azok a férfiak. És így szólt a király:,,Maradjatok Jerikóban, míg jól megnő a szakállatok. Azután térjetek vissza."6Idővel Ammon fiai látták, hogy bűzössé lettek Dávid előtt. Hánun és Ammon fiai ezért küldtek ezer ezüsttalentumot, hogy szekereket és lovasokat fogadjanak bérbe Mezopotámiából, Arám-Maákából és Cóbából.7Bérbe fogadtak tehát harminckétezer szekeret, és Maáka királyát a népével együtt. Azok erre eljöttek, és letáboroztak Medeba előtt;Ammon fiai is egybegyűltek városaikból, aztán hadba vonultak.8Amikor Dávid meghallotta ezt, nyomban elküldte Joábot és az egész sereget meg a vitézeket.9És Ammon fiai kivonultak, csatarendbe álltak a város bejáratánál, az odaérkezett királyok pedig külön voltak a mezőn.10Amikor Joáb látta, hogy elöl is, hátul is roham készülődik ellene, azonnal kiválasztott néhányat Izrael összes válogatott embere közül, és felsorakoztatta őket a szírekkel szemben.11A nép többi részét fivérének, Abisainak a kezére bízta, hogy ők Ammon fiaival szemben sorakozzanak fel.12Azután így szólt:,,Ha a szírek túl erősek lesznek velem szemben, te légy az én megmentőm;ha azonban Ammon fiai lesznek túl erősek veled szemben, akkor én mentelek meg téged.13Légy erős, hogy bátrak legyünk népünkért és Istenünk városaiért!Jehova pedig majd megteszi, ami jó a szemében."14Akkor Joáb a vele levő néppel együtt előrenyomult a csatába a szírek elé, és azok megfutamodtak előle.15Ammon fiai pedig látták, hogy a szírek megfutamodtak, és maguk is menekülni kezdtek a testvére, Abisai elől, aztán bementek a városba. Joáb később bement Jeruzsálembe.16Amikor a szírek látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, követeket küldtek, és elhozatták a Folyó vidékén levő szíreket, élükön Sofákkal, Hadadézer seregének a vezérével.17Amikor ezt jelentették Dávidnak, ő azonnal egybegyűjtötte az egész Izraelt, átkelt a Jordánon, eljutott hozzájuk, és felsorakozott ellenük. Amikor Dávid csatarendbe állt a szírekkel szemben, azok harcba szálltak ellene.18Ámde megfutamodtak a szírek Izrael elől, Dávid pedig hétezer szekérhajtót és negyvenezer gyalogost ölt meg a szírek közül. Sofákot, a sereg vezérét is halálra adta.19Mikor aztán Hadadézer szolgái látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, nyomban békét kötöttek Dáviddal, és a szolgálatába álltak. Szíria azután már nem akart azzal próbálkozni, hogy megmentse Ammon fiait.

20. fejezet
1örtént pedig az esztendő fordultakor, abban az időben, amikor hadba vonulnak a királyok, hogy Joáb vezette a harcoló sereget, és elpusztította Ammon fiainak országát. Elment, ostrom alá vette Rabbát, míg maga Dávid Jeruzsálemben maradt. És megverte Joáb Rabbát, és lerombolta.2Dávid pedig levette Malkám fejéről a koronát. Egy talentum arany súlyúnak találta, és drágakövek voltak benne. Ez Dávid fejére került. Óriási zsákmányt hozott el a városból.3Elhozta a benne levő népet is, és kőfűrésszel, éles vasszerszámokkal meg fejszével dolgoztatta őket. Így tett Dávid Ammon fiainak minden városával. Végül Dávid és az egész nép visszatért Jeruzsálembe.4Történt ezután, hogy háború tört ki Gézerben a filiszteusok ellen. Ekkor terítette le a husatita Szibbekai Sippait, aki a refaiták szülöttei közé tartozott, úgyhogy legyőzettek.5Újra háború tört ki a filiszteusok ellen, és Elhanán, Jáir fia leterítette Lahmit, a gáti Góliát testvérét, akinek a lándzsanyele olyan volt, mint a takácsok zubolyfája.6És újra háború tört ki Gátban. Volt ott akkor egy rendkívül termetes ember, akinek hat-hat ujja volt kezein is, lábain is, tehát huszonnégy. Ő is a refaiták szülötte volt.7Állandóan gúnyolta Izraelt. Végül aztán Dávid testvérének, Simeának a fia, Jonatán leterítette.8Ezek a refaitáktól születtek Gátban;és elestek Dávid keze által és szolgái keze által.
 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
1Krónikák 11–15-ig terjedő fejezetei
  2016-09-28 21:20:54, szerda
 
  Krónikák 10. fejezet

1Idővel az izraeliták mind egybegyűltek Dávidhoz Hebronba, és ezt mondták:,,Íme, mi csontod és húsod vagyunk.2Tegnap is, és azelőtt is, akkor is, amikor Saul volt a király, te voltál az, aki ki- és bevezette Izraelt, és Jehova, a te Istened így szólt hozzád:Te fogod terelgetni népemet, Izraelt, és te leszel népemnek, Izraelnek a vezetője."3Izrael vénei tehát mindnyájan elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid szövetséget kötött velük Hebronban Jehova előtt. Ezután fölkenték Dávidot Izrael királyává, Jehova szava szerint, amelyet Sámuel által közölt.4Később Dávid és egész Izrael elment Jeruzsálembe, azaz Jebuszba; ott pedig a jebusziták lakták a földet.5És Jebusz lakói így szóltak Dávidhoz:,,Nem fogsz te ide bejutni."Ennek ellenére Dávid elfoglalta Sion erődjét, más szóval Dávid városát.6Dávid ezt mondta:,,Aki elsőként sújt le a jebuszitákra, az főember és fejedelem lesz."És Joáb, Céruja fia ment fel elsőként, és főember lett.7Dávid pedig letelepedett a nehezen megközelíthető helyen. Ezért nevezték azt Dávid városának.8És építeni kezdte a várost körös-körül, a Dombtól fogva egészen a körülötte fekvő részekig, Joáb pedig életre keltette a város többi részét.9És Dávid egyre nagyobbá lett, mert a seregek Jehovája vele volt.10Ezek pedig Dávid vitézeinek a főemberei, akik szilárdan kitartottak mellette a királyságában egész Izraellel együtt, hogy királlyá tegyék őt Jehova Izraelre vonatkozó szava szerint.11Ez Dávid vitézeinek a névsora: Jásobeám, egy hakmonitának a fia;ő volt a feje a háromnak. Háromszáz ember fölött suhogtatta lándzsáját, akik egyszerre ölettek meg.12Utána következett Eleázár, az ahóhita Dodó fia. Ez is egyike volt a három vitéznek.13Ő volt Dáviddal Pas-Dammimnál, ahova a filiszteusok egybegyűltek a harcra. Volt ott egy földdarab tele árpával;és a nép megfutamodott a filiszteusok elől.14Ő azonban odaállt a földdarab közepére, megmentette azt, és vágta a filiszteusokat, úgyhogy Jehova nagy megmentést szerzett.15És lementek egyszer hárman a harminc főember közül a sziklához, Dávidhoz, Adullám barlangjába, miközben a filiszteusok tábora Refaim völgyében táborozott.16Dávid ekkor a nehezen megközelíthető helyen tartózkodott, a filiszteusok egyik helyőrsége pedig Betlehemben volt.17Egy idő után Dávid ezt mondta sóvárogva:,,Ó, bárcsak ihatnék a betlehemi víztároló vizéből, mely a kapunál van!"18Erre az a három utat tört a filiszteusok táborába, és vizet húzott a betlehemi víztárolóból, amely a kapunál van. Már hozták is, és odavitték Dávidnak;de Dávid nem akart inni belőle, hanem kiöntötte Jehova elé,19aztán így szólt:,,Távol legyen tőlem az én Istenemért, hogy ezt megtegyem! Hát a vérét igyam ezeknek a férfiaknak a lelkük árán?Hiszen lelkük kockáztatásával hozták."És nem akart inni belőle. Ezeket tette a három vitéz.20Abisai, Joábnak a testvére pedig feje lett a háromnak, és háromszáz megölt felett suhogtatta lándzsáját. Hírneve volt, akárcsak a háromnak.21A három között nagyobb tisztelet övezte őt, mint a két másikat, és a vezetőjük lett, de az első hárommal nem ért fel.22Ami Benáját, egy vitéz embernek, Jójadának a fiát illeti, aki sok tettet vitt véghez Kabcéelben, ő terítette le a moábi Áriel két fiát. Ő volt az, aki lement, és leterítette az oroszlánt a vizesveremben a hóesés napján.23Ő terítette le a rendkívül termetes, öt könyök magas egyiptomi férfit is. Az egyiptomi kezében lándzsa volt, mint amilyen a takácsok zubolyfája, de ő lement hozzá egy bottal, kiragadta a lándzsát az egyiptomi kezéből, és tulajdon lándzsájával ölte meg.24Ezeket tette Benája, Jójada fia, és nevet szerzett a három vitéz között.25Noha őt nagyobb tisztelet övezte, mint a harmincat, az első hárommal nem ért fel;Dávid pedig a testőrsége élére állította.26A hadsereg vitézei voltak: Asáhel, Joábnak a testvére, Elhanán, a betlehemi Dodó fia,27a haróri Sammót, a pelóni Hélec,28Ira, a tékoai Ikkés fia, az anatóti Abiézer,29a husatita Szibbekai, az ahóhita Ilaj,30a netófai Maharai, Héled, a netófai Baánah fia,31Itai, a Benjámin fiainak Gibeájából való Ribai fia, a piratoni Benája,32a Gaás völgyeiből való Húrai, az arbáti Abiel,33a baharumi Azmávet, a saálbóni Eljahba,34a gizóni Hásem fiai, Jonatán, a harári Ságé fia,35Ahiám, a harári Sákár fia, Elifál, Ur fia,36a mekérai Héfer, a pelóni Ahija,37a kármeli Hecró, Naárai, Ezbai fia,38Jóel, Nátán testvére, Mibhár, Hagri fia,39az ammonita Célek, a beróti Naharai, Céruja fiának, Joábnak a fegyverhordozója,40a jitrita Ira, a jitrita Gáreb,41a hettita Uriás, Zabád, Ahlai fia,42Adina, a rúbenita Siza fia, a rúbeniták egyik főembere, akivel harmincan voltak;43Hanán, Maáka fia, és a mitnita Josafát,44az astaróti Uzzija, Sáma és Jeiél, az aróeri Hótám fiai,45Jediáel, Simri fia, és testvére, a tíci Jóha,46a mahávi Eliel, Jeribai és Josávia, Elnaám fiai, és a moábita Jitma;47Eliel, Obed és a mecóbájai Jaásiel.

12. fejezet
1És ezek azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba, amikor még nem mozoghatott szabadon Saul miatt, Kís fia miatt; a vitézek közé tartoztak, és segítettek a harcban,2íjjal voltak fölfegyverkezve, jobbjukkal is, baljukkal is köveket hajítottak és nyilakat lőttek az íjjal. Saul testvérei közül valók voltak, Benjáminból.3A főember, Ahiézer és Joás, a gibeai Semáa fiai;Jeziel és Pelet, Azmávet fiai;Beráka és az anatóti Jéhu;4a gibeoni Ismája, aki vitéz férfi volt a harminc között és a harminc felett;Jeremiás, Jaháziel, Johanán és a gedérai Jozabád;5Eluzai, Jerimót, Beália, Semária és a hárifi Sefátia;6Elkána, Issija, Azarel, Joézer és Jásobeám, kórahiták;7továbbá Joéla és Zebádia, a gedori Jerohám fiai.8Gád fiai között is voltak, akik elkülönültek, és Dávid oldalára álltak a nehezen megközelíthető helyen a pusztában;bátor és erős emberek voltak, harcra termett katonák, akik készenlétben tartották a nagy pajzsot és a lándzsát;arcuk oroszlánarc volt, és olyan gyorsak voltak, mint a gazellák a hegyeken.9Ézer volt a főember, Abdiás a második, Eliáb a harmadik,10Mismanna a negyedik, Jeremiás az ötödik,11Attai a hatodik, Eliel a hetedik,12Johanán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik,13Jeremiás a tizedik, Makbannai a tizenegyedik.14Ezek Gád fiai közül valók voltak, a sereg fejei. A legkisebb felért százzal, a legnagyobb meg ezerrel.15Ezek keltek át a Jordánon az első hónapban, amikor az mindenütt elöntötte partjait, aztán elűzték a völgyek minden lakóját, keletre és nyugatra.16Benjámin és Júda fiai közül is elmentek néhányan egészen a nehezen megközelíthető helyig, Dávidhoz.17Dávid erre kiment eléjük, megszólalt, és ezt mondta nekik:,,Ha békés szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítsetek nekem, akkor egy lesz a szívem veletek. De ha azért, hogy eláruljatok ellenségeimnek, holott semmi galádság nem tapad kezemhez, akkor legyen gondja rá ősatyáink Istenének, és teremtsen rendet!"18Ekkor szellem szállt Amásaira, a harmincnak főemberére:,,Tiéd vagyunk, ó, Dávid, és veled vagyunk, ó, Isai fia! Béke, béke neked, és béke a te segítődnek!Mert megsegített téged Istened."Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok főemberei közé helyezte őket.19Manasséból is pártoltak át Dávidhoz, amikor a filiszteusokkal együtt harcba ment Saul ellen;de nem segített nekik, mert tanácsot tartva a filiszteusok szövetséges fejedelmei, elküldték őt, mondván:,,A mi fejeink árán fog átpártolni az ő urához, Saulhoz."20Amikor Ciklágba ment, ezek pártoltak át hozzá Manasséból: Adnah, Jozabád, Jediáel, Mikáel, Jozabád, Elihu és Cilletai;Manassé ezreinek fői.21Ők voltak segítségére Dávidnak a rablócsapattal szemben, mert mindnyájan erős vitézek voltak;és vezérek lettek a seregben;22mert bizony napról napra mentek az emberek Dávidhoz, hogy segítsenek neki, mígnem nagy tábora lett, mint amilyen Isten tábora.23És szám szerint ennyien voltak a hadra felszereltek fői, akik Dávidhoz mentek Hebronba, hogy neki adják át Saul királyságát Jehova parancsa szerint.24Júda fiai, akik nagy pajzsot és lándzsát hordoztak:hatezer-nyolcszázan, fölszerelkezve, hogy hadba vonuljanak.25Simeon fiai közül:hétezer-egyszázan, a sereg erős vitézei.26A léviták fiai közül:négyezer-hatszázan.27Jójada volt a vezetőjük Áron fiainak, és háromezer-hétszázan voltak vele.28Ezenkívül az ifjú Cádók, az erős vitéz, és ősatyáinak háza, huszonkét vezető ember.29Benjámin fiai, Saul testvérei közül:háromezren;addig többségük szigorúan őrizte Saul házát.30Efraim fiai közül:húszezer-nyolcszáz erős vitéz, hírneves emberek, ősatyáik háza szerint.31Manassé fél törzséből:tizennyolcezren, akiket név szerint kijelöltek, hogy elmenjenek, és királlyá tegyék Dávidot.32Issakár fiai közül, akik fel tudták ismerni az időket, hogy megértsék, mit kell tennie Izraelnek:főembereik kétszázan, és minden testvérüknek az ő utasításaikat kellett követnie.33Zebulonból a hadba vonulók, a minden harci eszközzel csatasorba állók:ötvenezren;nem kettős szívvel sereglettek Dávidhoz.34Naftaliból:ezer vezér, és velük együtt nagy pajzzsal és lándzsával harminchétezren.35Dán fiai közül a csatasorba állók: huszonnyolcezer-hatszázan.36Áserből a hadba vonulók, hogy csatasorba álljanak:negyvenezren.37A Jordánon túlról Rúben fiai közül, Gád fiai közül és Manassé fél törzséből, minden hadi eszközzel:százhúszezren.38Mindezek harcosok voltak, akik együtt sereglettek csatasorba;teljes szívvel mentek Hebronba, hogy királlyá tegyék Dávidot egész Izrael felett;és a többi izraelita is mind egy szívvel azon volt, hogy királlyá tegyék Dávidot.39Ott maradtak Dáviddal három napig, ettek és ittak, mert a testvéreik előre gondoskodtak róluk.40Még akik a szomszédságukban voltak, egészen Issakárig, Zebulonig és Naftaliig, azok is hoztak szamarakon, tevéken, öszvéreken és marhákon élelmet, lisztből készült ennivalót, aszaltfüge-lepényt és mazsolalepényt, bort, olajat, marhát és juhot minden mennyiségben, mert örvendezés volt Izraelben.

13. fejezet
1És Dávid tanácsot tartott az ezrek és a százak elöljáróival és minden vezetővel,2majd így szólt Dávid Izrael egész gyülekezetéhez:,,Ha jónak látjátok és elfogadható a mi Istenünk, Jehova előtt, küldjünk el többi testvérünkhöz Izrael valamennyi vidékére, és a papokhoz meg a lévitákhoz is városaikba és azok legelőire, hogy gyűljenek egybe hozzánk.3És hozzuk át magunkhoz a mi Istenünk ládáját." Ugyanis nem törődtek azzal Saul napjaiban.4Erre az egész gyülekezet azt mondta, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép szemében.5Dávid tehát egybegyűjtötte az egész Izraelt az Egyiptom-folyótól egészen Hamát széléig, hogy elhozzák az igaz Isten ládáját Kirját-Jeárimból.6Akkor Dávid és egész Izrael fölvonult Baálába, Kirját-Jeárimba, amely Júdához tartozik, hogy felhozzák onnan az igaz Istennek, a kerubokon ülő Jehovának ládáját, amely az ő nevéről neveztetik.7Csakhogy az igaz Isten ládáját föltették egy új szekérre, Abinádáb házából;Uzzah és Ahió vezették a szekeret.8Dávid és az egész Izrael pedig teljes erejéből ünnepelt az igaz Isten színe előtt;énekekkel, hárfákkal, húros hangszerekkel, tamburinokkal, cintányérokkal meg trombitákkal.9Idővel aztán eljutottak egészen Kidon szérűjéig. Uzzah akkor kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert a bikák majdnem felborították.10Jehova haragja ekkor fellángolt Uzzah ellen, úgyhogy lesújtott rá, mert kinyújtotta kezét a ládára. És ott halt meg Isten színe előtt.11Dávidot pedig elöntötte a harag, mivelhogy Jehova kitört Uzzah ellen;és annak a helynek Pérec-Uzzah lett a neve;így hívják mind a mai napig.12Dávid azon a napon megijedt az igaz Istentől, és így szólt:,,Hogyan vigyem el magamhoz az igaz Isten ládáját?"13És nem vitte el Dávid magához a ládát Dávid városába, hanem elvitte azt a gáti Obed-Edom házába.14Az igaz Isten ládája Obed-Edom háznépénél maradt, az ő házában három hónapig;és Jehova áldása volt Obed-Edom háznépén és mindenén.

14. fejezet
1Hírám, Tírusz királya pedig követeket küldött Dávidhoz, továbbá cédrusfát meg falépítőket és famunkásokat, hogy házat építsenek neki.2Dávid felismerte, hogy Jehova megszilárdította őt mint Izrael királyát, mert felettébb felmagasztaltatott a királysága az ő népe, Izrael miatt.3És még vett magának Dávid feleségeket Jeruzsálemben, s még nemzett Dávid fiúkat és leányokat.4Ezek a nevei a Jeruzsálemben született gyermekeinek:Sammua, Sobáb, Nátán és Salamon,5Ibhár, Elisua és Elpélet,6Nógah, Néfeg és Jáfia,7Elisáma, Beéljáda és Elifélet.8És a filiszteusok meghallották, hogy Dávid fölkenetett egész Izrael királyává. Akkor fölvonultak mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Amikor Dávid hírét vette ennek, kivonult ellenük.9A filiszteusok pedig megérkeztek, aztán ott portyáztak Refaim völgyében.10Dávid akkor megkérdezte Istent:,,Fölvonuljak-e a filiszteusok ellen, és kezembe adod-e őket?"Jehova erre így szólt hozzá:,,Vonulj föl, és én bizonyosan kezedbe adom őket."11Dávid tehát fölment Baál-Perácimba, és ott megverte őket. Akkor ezt mondta Dávid:,,Az igaz Isten áttört ellenségeimen kezem által, mint ahogy rést ütnek a vizek."Ezért nevezték el azt a helyet Baál-Perácimnak.12Ott is hagyták az isteneiket, Dávid pedig parancsot adott, és elégették azokat tűzben.13Később a filiszteusok újra a völgyben portyáztak.14Dávid akkor ismét megkérdezte Istent, és az igaz Isten most ezt mondta neki:,,Ne vonulj föl utánuk. Kerüld meg őket, ne menj egyenesen ellenük;a bákabokrok előtt támadj rájuk.15És ha majd menetelés zaját hallod a bákabokrok teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert az igaz Isten kivonul előtted, hogy megverje a filiszteusok táborát."16Dávid pedig pontosan azt tette, amit megparancsolt neki az igaz Isten, és vágták a filiszteusok táborát Gibeontól Gézerig.17Dávid híre minden országban elterjedt, és Jehova rettegést bocsátott minden nemzetre, hogy rettegjenek tőle.

15. fejezet
1Ő pedig házakat épített magának Dávid városában, ezenkívül helyet készített az igaz Isten ládájának, és sátrat állított fel neki.2Akkor így szólt Dávid:,,Senki sem hordozhatja az igaz Isten ládáját, csak a léviták, mert Jehova őket választotta ki arra, hogy hordozzák Jehova ládáját, és hogy időtlen időkig szolgálják őt."3Dávid azért egybegyűjtötte egész Izraelt Jeruzsálembe, hogy felvigyék Jehova ládáját a helyére, amelyet elkészített neki.4És összegyűjtötte Dávid Áron fiait meg a lévitákat;5Kehát fiai közül Urielt, a vezetőt, és testvéreit;százhúszan voltak;6Mérári fiai közül Asáját, a vezetőt, és testvéreit;kétszázhúszan voltak;7Gersom fiai közül Jóelt, a vezetőt, és testvéreit;százharmincan voltak;8Elicáfán fiai közül Semáját, a vezetőt, és testvéreit;kétszázan voltak;9Hebron fiai közül Elielt, a vezetőt, és testvéreit; nyolcvanan voltak;10Uzziel fiai közül Amminádábot, a vezetőt, és testvéreit;száztizenketten voltak.11Dávid ezenkívül elhívta Cádók és Abjátár papokat, továbbá a lévita Urielt, Asáját, Jóelt, Semáját, Elielt és Amminádábot,12és így szólt hozzájuk:,,Ti vagytok a léviták atyai házainak fői. Szenteljétek meg magatokat, ti és testvéreitek, és vigyétek fel Jehovának, Izrael Istenének ládáját arra a helyre, amelyet készítettem neki.13Mivel első ízben nem tettétek, Jehova Istenünk kitört ellenünk, mert nem a szokáshoz híven kerestük őt."14Így hát megszentelték magukat a papok és a léviták, hogy felvigyék Jehovának, Izrael Istenének a ládáját.15És vitték a léviták fiai az igaz Isten ládáját, úgy, ahogy Mózes megparancsolta Jehova szava által, a vállukon, a rajtuk levő rudakon.16Dávid ekkor szólt a léviták vezetőinek, hogy állítsák föl testvéreiket, az énekeseket az éneket kísérő hangszerekkel, húros hangszerekkel, hárfákkal és cintányérokkal, hogy zengedezzenek, hadd szóljon az örvendezés hangja.17A léviták erre fölállították Hémánt, Jóel fiát;a testvérei közül Asáfot, Berekia fiát;Mérári fiai közül, a testvéreik közül Etánt, Kúsája fiát;18velük voltak a testvéreik a második rendből:Zakariás, Bén, Jaáziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Benája, Maáséja, Mattitja, Elifélehu, Miknéja, továbbá Obed-Edom és Jeiél, a kapuőrök;19az énekesek:Hémán, Asáf és Etán, réztányérokkal, hogy zengedezzenek;20Zakariás, Aziel, Semirámót, Jéhiel, Unni, Eliáb, Maáséja és Benája, alamótra hangolt húros hangszerekkel;21Mattitja, Elifélehu, Miknéja, Obed-Edom, Jeiél és Azaziás, seminitre hangolt hárfákkal, mint vezetők;22Kenániás, aki a léviták vezetője volt a láda hordozásánál - az ő irányítása alatt vitték -, mert hozzáértő ember volt;23Berekia és Elkána, akik kapuőrök voltak a ládánál;24Sebánia, Josafát, Netánel, Amásai, Zakariás, Benája és Eliézer papok, akik hangosan trombitáltak az igaz Isten ládája előtt, továbbá Obed-Edom és Jehija, akik kapuőrök voltak a ládánál.25Dávid, Izrael vénei és az ezrek vezetői voltak azok, akik mentek, hogy fölvigyék Jehova szövetségének ládáját Obed-Edom házából örvendezés közepette.26És történt, hogy amikor az igaz Isten megsegítette a lévitákat, amint vitték Jehova szövetségének ládáját, akkor feláldoztak hét fiatal bikát és hét kost.27Dávid pedig finom szövetből készült palástot viselt, éppúgy, mint mindazok a léviták, akik a ládát vitték, meg az énekesek, és Kenániás, aki irányította az énekeseket annak hordozásában;és Dávidon lenvászon efód volt.28És az izraeliták mindnyájan örömkiáltások és kürtszó mellett, trombiták és cintányérok kíséretével vitték fel Jehova szövetségének ládáját, miközben hangosan zengették húros hangszereiket és hárfáikat.29És történt, hogy amikor Jehova szövetségének ládája eljutott egészen Dávid városáig, Mikál, Saul leánya letekintett az ablakból, és meglátta Dávid királyt, amint ugrál és ünnepel;és kezdett megvetést érezni iránta szívében.


 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
1Krónikák 6–10-ig terjedő fejezetei
  2016-08-18 22:11:02, csütörtök
 
  1. fejezet

1Lévi fiai voltak:Gerson, Kehát és Mérári.2Kehát fiai:Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel.3Amrám fiai:Áron és Mózes;ezenkívül Mirjam. Áron fiai:Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár.4Eleázár nemzette Fineást, Fineás nemzette Abisuát.5Abisua nemzette Bukkit, Bukki nemzette Uzzit.6Uzzi nemzette Zeráhiát, Zeráhia nemzette Mérajótot.7Mérajót nemzette Amáriát, Amária nemzette Ahitubot.8Ahitub nemzette Cádókot, Cádók nemzette Ahimaácot.9Ahimaác nemzette Azáriát, Azária nemzette Johanánt.10Johanán nemzette Azáriát. Ez szolgált papként abban a házban, amelyet Salamon épített Jeruzsálemben.11Azária nemzette Amáriát, Amária nemzette Ahitubot.12Ahitub nemzette Cádókot, Cádók nemzette Sallumot.13Sallum nemzette Hilkiját, Hilkija nemzette Azáriát.14Azária nemzette Seráját, Serája nemzette Jocadákot.15Jocadák volt az, aki elment, amikor Jehova száműzetésbe vitte Júdát és Jeruzsálemet Nabukodonozor keze által.16Lévi fiai voltak:Gersom, Kehát és Mérári.17Ezek pedig Gersom fiainak nevei:Libni és Simei.18Kehát fiai voltak: Amrám, Jichár, Hebron és Uzziel.19Mérári fiai:Mahli és Músi. És ezek voltak a léviták családjai ősatyáik szerint:20Gersomtól:a fia, Libni, ennek fia, Jahát, ennek fia, Zimma,21ennek fia, Jóah, ennek fia, Iddó, ennek fia, Zerah, ennek fia, Jeátrai.22Kehát fiai voltak:a fia, Amminádáb, ennek fia, Kórah, ennek fia, Asszír,23ugyanennek fia, Elkána, ugyanennek fia, Ebiasáf, és ennek fia, Asszír;24ennek fia, Tahát, ennek fia, Uriel, ennek fia, Uzziás, és ennek fia, Sául.25Elkána fiai:Amásai és Ahimót.26Ami Elkánát illeti, Elkána fiai ezek voltak:a fia, Cófai, és ennek fia, Náhát,27ennek fia, Eliáb, ennek fia, Jerohám, ennek fia, Elkána.28Sámuel fiai:Jóel, az elsőszülött, és Abija, a második.29Mérári fiai voltak:Mahli, ennek fia, Libni, ennek fia, Simei, ennek fia, Uzzah,30ennek fia, Simea, ennek fia, Haggija, és ennek fia, Asája.31Dávid pedig ezeket rendelte arra, hogy irányítsák az éneklést Jehova házánál, miután nyugvóhelyére került a láda.32Ők látták el az éneklés szolgálatát a hajlék, vagyis a találkozás sátra előtt, mígnem Salamon felépítette Jehova házát Jeruzsálemben;a megbízatásuk szerint szolgáltak.33Ezek voltak a szolgálattevők meg a fiaik:a kehátiták fiai közül Hémán, az énekes, aki Jóel fia, aki Sámuel fia,34aki Elkána fia, aki Jerohám fia, aki Eliel fia, aki Tóah fia,35aki Cúf fia, aki Elkána fia, aki Mahát fia, aki Amásai fia,36aki Elkána fia, aki Jóel fia, aki Azária fia, aki Sofóniás fia,37aki Tahát fia, aki Asszír fia, aki Ebiasáf fia, aki Kórah fia,38aki Jichár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki Izrael fia volt.39Ami a testvérét, Asáfot illeti, aki a jobbján szolgált:Asáf Berekia fia volt, aki Simea fia,40aki Mikáel fia, aki Baászéja fia, aki Malkija fia,41aki Etni fia, aki Zerah fia, aki Adája fia,42aki Etán fia, aki Zimma fia, aki Simei fia,43aki Jahát fia, aki Gersom fia, aki Lévi fia volt.44És testvéreik, Mérári fiai bal kéz felől:Etán, aki Kisi fia, aki Abdi fia, aki Malluk fia,45aki Hasábia fia, aki Amácija fia, aki Hilkija fia,46aki Amci fia, aki Báni fia, aki Sémer fia,47aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Mérári fia, aki Lévi fia volt.48És testvéreik, a léviták adattak az igaz Isten háza hajlékának minden szolgálatára.49Áron és a fiai áldozati füstöt füstölögtettek az égő felajánlás oltárán és a füstölőoltáron, hogy teljesen ellássák a szentséges dolgokkal kapcsolatos teendőket, és hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, pontosan úgy, ahogy Mózes, az igaz Isten szolgája megparancsolta.50És ezek voltak Áron fiai: a fia, Eleázár, ennek fia, Fineás, ennek fia, Abisua,51ennek fia, Bukki, ennek fia, Uzzi, ennek fia, Zeráhia,52ennek fia, Mérajót, ennek fia, Amária, ennek fia, Ahitub,53ennek fia, Cádók, ennek fia, Ahimaác.54És ezek voltak lakóhelyeik a fallal körülvett táboraik szerint a területükön Áron fiainak, akik a kehátiták családjához tartoztak, mert rájuk esett a sors.55Tehát nekik adták a Júda földjén fekvő Hebront a körülötte levő legelőkkel.56A város mezejét és településeit Kálebnek, Jefunné fiának adták.57Áron fiainak adták a menedékvárosokat, Hebront és Libnát a legelőivel, Jattirt és Estemoát a legelőivel,58Hilent a legelőivel, Debirt a legelőivel,59Asánt a legelőivel és Bét-Semest a legelőivel;60továbbá Benjámin törzséből Gébát a legelőivel, Alémetet a legelőivel és Anatótot a legelőivel. Összesen tizenhárom városuk volt családjaik között.61Kehát többi fiának pedig tíz várost adtak sorsvetéssel a törzs családjából, és a fél törzsből, Manassé feléből.62Gersom fiainak a családjaik szerint tizenhárom várost adtak: Issakár törzséből, Áser törzséből, Naftali törzséből és Manassé törzséből, Básánban.63Mérári fiainak a családjaik szerint tizenkét várost adtak sorsvetéssel Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből.64Izrael fiai tehát odaadták a lévitáknak a városokat legelőikkel együtt.65Sorsvetéssel adták Júda fiai törzséből, Simeon fiai törzséből és Benjámin fiai törzséből e városokat, és ezeket név szerint megnevezték.66És Kehát fiainak bizonyos családjai Efraim törzséből kapták területük városait.67Tehát nekik adták a menedékvárosokat, Sikemet a legelőivel Efraim hegyvidékén, és Gézert a legelőivel,68Jokmeámot a legelőivel és Bét-Horont a legelőivel,69Ajjalont a legelőivel és Gát-Rimmont a legelőivel;70továbbá Manassé fél törzséből Ánert a legelőivel és Bileámot a legelőivel, Kehát többi fia családjának.71Gersom fiainak pedig odaadták Manassé fél törzsének családjából a Básánban fekvő Golánt a legelőivel és Astarótot a legelőivel;72Issakár törzséből Kedest a legelőivel és Daberátot a legelőivel,73Rámótot a legelőivel és Anémot a legelőivel;74Áser törzséből Másált a legelőivel és Abdont a legelőivel,75Hukókot a legelőivel és Rehobot a legelőivel;76Naftali törzséből a galileai Kedest a legelőivel, Hammont a legelőivel és Kirjátaimot a legelőivel.77Mérári többi fiának odaadták Zebulon törzséből Rimmonót a legelőivel és Tábort a legelőivel,78továbbá a Jordán vidékén Jerikónál, a Jordántól keletre, Rúben törzséből a pusztában fekvő Bécert a legelőivel és Jahácot a legelőivel,79Kedemótot a legelőivel és Mefaátot a legelőivel;80Gád törzséből pedig a gileádi Rámótot a legelőivel és Mahanaimot a legelőivel,81Hesbont a legelőivel és Jázert a legelőivel.

7. fejezet
1Issakár fiai pedig ezek voltak: Tóla, Pua, Jásub és Simron, négyen.2Tóla fiai:Uzzi, Refája, Jeriel, Jahmai, Jibsám és Semuel, ősatyáik házának fői. Tóla fiai bátor és erős férfiak voltak a leszármazásuk szerint. Dávid napjaiban huszonkétezer-hatszáz volt a számuk.3Uzzi fiai:Izráhia;Izráhia fiai:Mikáel, Abdiás, Jóel, Issija..., öten, és mindnyájan fők voltak.4Leszármazásuknak megfelelően, ősatyáik háza szerint, harci csapataik voltak, harminchatezer férfi, mert sok feleségük és fiuk volt.5Testvéreik Issakár valamennyi családjából bátor és erős emberek voltak, összesen nyolcvanhétezren a származási jegyzékük szerint.6Benjámin fiai voltak:Bela, Beker és Jediáel, hárman.7Bela fiai:Ecbón, Uzzi, Uzziel, Jerimót és Íri, öten, ősatyáik házának fői, bátor és erős emberek;a származási jegyzékükbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.8Beker fiai:Zemira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; mindezek Beker fiai.9Származási jegyzékük: leszármazásukat tekintve ősatyáik házának fői, a bátor és erős férfiak húszezer-kétszázan voltak.10Jediáel fiai:Bilhán;Bilhán fiai:Jeus, Benjámin, Ehud, Kenaána, Zétán, Társis és Ahisáhár.11Mindezek Jediáel fiai voltak, az atyai házak fői szerint, bátor és erős emberek, tizenhétezer-kétszázan, hadba vonulók, hogy harcoljanak.12Ír fiai voltak:Suppim és Huppim; Aher fiai:Húsim.13Naftali fiai voltak:Jahciel, Gúni, Jécer és Sallum, Bilha fiai.14Manassé fiai:Aszriel, akit szír ágyasa szült.(Ő szülte Mákirt, Gileád atyját.15Mákir feleséget vett Huppimnak és Suppimnak, a nővérét pedig Maákának hívták.)A másodiknak Celofád volt a neve, Celofádnak pedig leányai születtek.16Idővel Mákir felesége, Maáka fiút szült, és a Péres nevet adta neki;ennek testvérét Séresnek hívták;a fiai voltak:Ulám és Rékem.17Ulám fiai:Bedán. Ezek voltak Gileád fiai, aki Manassé fiának, Mákirnak volt a fia.18A nővére Hammoléket volt. Ő szülte Ishódot, Abiézert és Mahlát.19Semida fiai voltak: Ahián, Sikem, Likhi és Aniám.20Efraim fiai pedig:Sutelah, és ennek fia, Bered, ennek fia, Tahát, ennek fia, Eleáda, ennek fia, Tahát,21ennek fia, Zabád, ennek fia, Sutelah, továbbá Ézer és Eleád. Őket pedig megölték Gát emberei, az ország szülöttei, mert lementek, hogy elvegyék a jószágaikat.22Efraim, az atyjuk sok napon át gyászolt, és a testvérei eljöttek, hogy megvigasztalják.23Később együtt hált a feleségével, az pedig teherbe esett, és fiút szült. És Efraim a Beria nevet adta neki, mert veszedelem idején volt az asszony a házában.24A leánya Seéra volt. Ez építette meg Bét-Horont, az alsó és a felső várost, és Uzzen-Seérát.25Fia volt továbbá Réfah és Resef, és ennek fia, Telah, ennek fia, Tahán,26ennek fia, Ladán, ennek fia, Ammihud, ennek fia, Elisáma,27ennek fia, Nún, és ennek fia, Józsué.28Birtokuk és lakóhelyeik voltak:Bétel és alárendelt városai;keletre Naárán, nyugatra Gézer és alárendelt városai;Sikem és alárendelt városai egészen Gázáig és alárendelt városaiig;29Manassé fiai mellett Bét-Seán és alárendelt városai, Taának és alárendelt városai, Megiddó és alárendelt városai, és Dór az alárendelt városaival. Ezekben laktak Izrael fiának, Józsefnek a fiai.30Áser fiai voltak:Jimnah, Jisva, Jisvi és Beria; és Szerah volt a nővérük.31Beria fiai:Héver és Malkiel, aki Birzait atyja volt.32Héver nemzette Jaflétot, Sómert és Hótámot, és Suát, a nővérüket.33Jaflét fiai voltak:Pásák, Bimhál és Asvát. Ezek voltak Jaflét fiai.34Sémer fiai:Ahi, Rohga, Jehubba és Arám.35Testvérének, Hélemnek a fiai: Cofáh, Jimna, Séles és Amál.36Cofáh fiai:Szuah, Harnefer, Suál, Béri, Imra,37Bécer, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra.38Jéter fiai voltak: Jefunné, Pispa és Ara.39Ulla fiai:Arah, Hanniel és Ricja.40Mindezek Áser fiai voltak, ősatyáik házának fői, válogatott, bátor és erős férfiak, a fejedelmek fői;és a származási jegyzékben a sereghez tartoztak háború esetére. Szám szerint:huszonhatezer férfi.

8. fejezet
1Benjámin nemzette Belát, az elsőszülöttjét; Asbél volt a második, Ahára a harmadik,2Nóhah a negyedik és Ráfa az ötödik.3Belának ezek voltak a fiai:Addár, Gera, Abihud,4Abisua, Naámán, Ahóah,5Gera, Sefufán és Húrám.6És ezek voltak Ehud fiai. Ezek voltak az ősatyák házainak fői Géba lakói között, és száműzetésbe vitték őket Manahátba;7Naámán meg Ahija; és Gera vitte őket száműzetésbe, és ő nemzette Uzzát és Ahihudot.8Saharaim pedig gyermekeket nemzett Moáb mezőségén azután, hogy elküldte őket. Húsim és Baára voltak a feleségei.9És Hódes nevű feleségétől nemzette Jobábot, Cibját, Mésát és Malkámot,10Jeucot, Sakiát és Mirmát. Ezek voltak a fiai, az ősatyák házainak fői.11És Húsimtól nemzette Abitubot és Elpaált.12Elpaál fiai voltak:Éber, Misám és Semed;ő építette meg Onót és Lódot és alárendelt városait;13továbbá Beria és Sema. Ezek az ősatyák házainak fői voltak Ajjalon lakói között. Ezek űzték el Gát lakóit.14Ezenkívül:Ahió, Sasák és Jeremót,15Zebádia, Arád és Éder,16Mikáel, Ispa és Jóha, Beria fiai;17Zebádia, Mesullám, Hizki és Héver,18Ismérai, Izlia és Jobáb, Elpaál fiai;19Jákim, Zikri és Zabdi,20Eliénai, Cilletai és Eliel,21Adája, Berája és Simrát, Simei fiai;22Jispán, Éber és Eliel,23Abdon, Zikri és Hanán,24Hanánia, Elám és Antótija,25Ifdéja és Pénuel, Sasák fiai;26Samsérai, Sehárja és Atália,27Jaárésia, Illés és Zikri, Jerohám fiai.28Ők a leszármazásukat tekintve az ősatyák házainak fői voltak, főemberek. Ezek Jeruzsálemben laktak.29És Gibeonban lakott Gibeon atyja, Jeiél;a feleségét pedig Maákának hívták.30Elsőszülött fia Abdon volt, aztán Cúr, Kís, Baál és Nádáb,31Gedor, Ahió és Zéker.32Miklót pedig Simeahot nemzette. Ezek ott laktak a testvéreikkel szemben Jeruzsálemben, együtt a testvéreikkel.33Nér nemzette Kíst, és Kís nemzette Sault;Saul nemzette Jonatánt, Málki-Suát, Abinádábot és Esbaált.34Jonatán fia Mérib-Baál volt, és Mérib-Baál nemzette Mikát.35Mika fiai voltak:Piton, Mélek, Tárea és Aház.36Aház nemzette Jehoaddát, és Jehoadda nemzette Alémetet, Azmávetet és Zimrit. Zimri nemzette Mócát,37és Móca nemzette Bineát;az ő fia Ráfah, az ő fia Eleása, és az ő fia Ácel.38Ácelnek hat fia volt, és így hívták őket:Azrikám, Bókeru, Ismáel, Seárja, Abdiás és Hanán. Mindezek Ácel fiai voltak.39Testvérének, Éseknek a fiai: Ulám, az elsőszülöttje, Jeus, a második, és Elifélet, a harmadik.40Ulám fiai pedig bátor, erős, íjat hajlító férfiak voltak, és sok fiuk és unokájuk született:százötven. Mindezek Benjámin fiai közül voltak.

9. fejezet
1Minden izraelitát származási jegyzékbe vettek;íme, be vannak írva Izrael királyainak könyvébe. És a júdabeliek száműzetésbe vitettek Babilonba a hűtlenségük miatt.2Az első lakosok a városaikban, az ő birtokukon az izraeliták, a papok, a léviták és a nétineusok voltak.3Jeruzsálemben Júda és Benjámin fiai, valamint Efraim és Manassé fiai közül valók laktak:4Utai, aki Ammihud fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, Pérecnek, Júda fiának a fiai közül.5A siloniták közül:Asája, az elsőszülött, és fiai.6Zerah fiai közül:Jéuel és hatszázkilencven testvérük.7Benjámin fiai közül:Sallu, aki Mesullám fia, aki Hodávia fia, aki Hasszenua fia,8továbbá Ibnéja, aki Jerohám fia, Elah, aki Uzzi fia, aki Mikri fia, és Mesullám, aki Sefátia fia, aki Réuel fia, aki Ibnija fia.9És testvéreik a leszármazásuk szerint kilencszázötvenhatan voltak. Mindezek férfiak voltak, akik az atyai házak fői voltak ősatyáik háza szerint.10A papok közül:Jedája, Jehojárib és Jákin,11Azária, aki Hilkija fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Mérajót fia, aki Ahitubnak, az igaz Isten háza vezetőjének a fia,12továbbá Adája, aki Jerohám fia, aki Pashúr fia, aki Malkija fia;Maásai, aki Adiel fia, aki Jahzéra fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémit fia, aki Immér fia;13és testvéreik, ősatyáik házának fői, ezerhétszázhatvanan, erős és derék emberek az igaz Isten háza szolgálatának munkájában.14A léviták közül:Semája, aki Hassub fia, aki Azrikám fia, aki Hasábia fia, Mérári fiai közül;15Bakbakkar, Héres, Galál és Mattánia, aki Mika fia, aki Zikri fia, aki Asáf fia;16Abdiás, aki Semája fia, aki Galál fia, aki Jedutun fia, továbbá Berekia, aki Asa fia, aki Elkána fia. Ő a netófaiak településein lakott.17Kapuőrök voltak: Sallum, Akkub, Talmon, Ahimán és testvérük, Sallum, a fő;18ő mind ez ideig a király kapujában őrködött, a keleti oldalon. Ezek voltak Lévi fiai táborainak a kapuőrei.19Sallum, aki Kóré fia, aki Ebiasáf fia, aki Kórah fia, és testvérei az atyja házából, a kórahiták, a szolgálat munkájára felügyeltek mint a sátor ajtónállói, atyáik pedig Jehova táborára mint a bejárat őrei.20Fineás, Eleázár fia volt a vezetőjük azelőtt. Jehova vele volt.21Zakariás, Meselémia fia volt a találkozás sátra bejáratának kapuőre.22Összesen kétszáztizenketten voltak azok, akiket kiválasztottak, hogy kapuőrök legyenek a küszöböknél. A településeiken laktak a származási bejegyzésük szerint. Ezeket Dávid és Sámuel, a látó helyezte bizalmi tisztségükbe.23Ők és fiaik Jehova házának, tehát a sátor házának kapuira felügyeltek, őrszolgálatot teljesítettek.24Négy irányban voltak a kapuőrök:keletre, nyugatra, északra és délre.25És a településeiken levő testvéreiknek fel kellett menniük melléjük időről időre, hét napra.26Mert a kapuőrök közül négy erős ember volt bizalmi tisztségben. Léviták voltak, és ők felügyeltek az étkezőkre és az igaz Isten házának kincseire.27Az igaz Isten háza körül töltötték az éjszakát, mert az őrszolgálat volt a feladatuk, és az ő gondjaikra volt bízva a kulcs, igen, hogy reggelről reggelre nyissanak.28Néhányan közülük a szolgálathoz szükséges eszközökre viseltek gondot, mert szám szerint vitték be és szám szerint hozták ki azokat.29Némelyiküket arra jelölték ki, hogy ügyeljen az eszközökre, és minden szent eszközre, továbbá a finomlisztre, a borra, az olajra, a tömjénre és a balzsamolajra.30A papok fiai közül valók voltak azok, akik elkészítették a kenőcskeveréket balzsamolajból.31A léviták közül való Mattitja, a kórahita Sallum elsőszülöttje kapta azt a bizalmi tisztséget, hogy felügyeljen a serpenyőben sütött dolgokra.32A kehátiták fiai közül, a testvéreik közül néhányan a sorba rakott kenyerekért feleltek, hogy azok sabbatról sabbatra elkészüljenek.33És ezek voltak az énekesek, a léviták atyai házainak fői az étkezőkben, a szolgálat alól felmentettek, ugyanis az volt a felelősségük, hogy éjjel-nappal munkában legyenek.34Ezek voltak a léviták atyai házainak fői a leszármazásuk szerint, főemberek. Ezek Jeruzsálemben laktak.35És Gibeonban lakott Gibeon atyja, Jeiél. A feleségét pedig Maákának hívták.36Elsőszülött fia Abdon volt, aztán Cúr, Kís, Baál, Nér és Nádáb,37Gedor, Ahió, Zakariás és Miklót.38Miklót pedig Simeámot nemzette. Ők ott laktak a testvéreikkel szemben Jeruzsálemben, együtt a testvéreikkel.39Nér nemzette Kíst, és Kís nemzette Sault;Saul nemzette Jonatánt, Málki-Suát, Abinádábot és Esbaált.40Jonatánnak a fia Mérib-Baál volt, és Mérib-Baál nemzette Mikát.41Mika fiai voltak: Piton, Mélek, Táhrea és Aház.42Aház nemzette Jarát, és Jara nemzette Alémetet, Azmávetet és Zimrit. Zimri nemzette Mócát,43és Móca nemzette Bineát; az ő fia Refája, az ő fia Eleása, az ő fia Ácel.44Ácelnek hat fia volt, és így hívták őket: Azrikám, Bókeru, Ismáel, Seárja, Abdiás és Hanán. Ezek voltak Ácel fiai.

10. fejezet
1A filiszteusok pedig háborút indítottak Izrael ellen, és Izrael férfiai elfutottak a filiszteusok elől, és levágva hullottak el a Gilboa-hegyen.2A filiszteusok ott voltak Saulnak és fiainak a sarkában. És megölték a filiszteusok Jonatánt, Abinádábot és Málki-Suát, Saul fiait.3Hevessé vált a harc Saul ellen, és végül az íjjal lövők rátaláltak, és sebet ejtettek rajta az íjászok.4Saul akkor így szólt a fegyverhordozójához:,,Vond ki a kardodat, és szúrj át vele, nehogy idejöjjenek ezek a körülmetéletlenek, és kegyetlenkedjenek velem."De a fegyverhordozója nem akarta ezt, mert nagyon félt. Saul ekkor fogta a kardját, és beledőlt.5Amikor a fegyverhordozója látta, hogy Saul meghalt, akkor maga is beledőlt a kardjába, és meghalt.6Így halt meg Saul és három fia, és a házából valók mind együtt meghaltak.7Amikor a völgyben levő izraelita férfiak mindnyájan látták, hogy megfutamodtak, és hogy Saul meg a fiai meghaltak, akkor elhagyták városaikat, és elmenekültek. A filiszteusok azután odamentek, és letelepedtek azokban.8Másnap aztán, amikor a filiszteusok elmentek kifosztani a megölteket, megtalálták Sault és fiait elterülve a Gilboa-hegyen.9Akkor levetkőztették őt, levágták a fejét, elvitték a fegyvereit, és üzenetet küldtek a filiszteusok földjére, körös-körül mindenfelé, hogy hírt adjanak bálványaiknak és a népnek.10Végül a fegyverzetét elhelyezték istenük házában, és a koponyáját odaerősítették Dágon házára.11A gileádi Jábes lakói pedig mindnyájan meghallották, hogy mi mindent műveltek Saullal a filiszteusok.12Ezért fölkerekedtek mind a vitéz emberek, elvitték Saul holttestét és fiainak a holttestét, bevitték őket Jábesbe, és eltemették a csontjaikat a jábesi nagy fa alá, és böjtöltek hét napig.13Így halt meg Saul a hűtlenségéért, miután hűtlenül cselekedett Jehovával szemben, nem tartva meg Jehova szavát, és mert szellemidézőhöz fordult, hogy tudakozódjon,14de Jehovánál nem tudakozódott. Ő ezért megölte őt, és Dávidnak, Isai fiának adta a királyságot.
 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
1Krónikák 1–5-ig terjedő fejezetei
  2016-08-15 18:01:28, hétfő
 
  1. fejezet

1Ádám, Sét, Énós,2Kénán, Mahalalel, Járed,3Énók, Metusélah, Lámek,4Noé, Sém, Hám és Jáfet.5Jáfet fiai voltak: Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirász.6Gómer fiai:Askenáz, Rifát és Tógarma.7Jáván fiai:Elisah, Társis, Kittim és Rodánim.8Hám fiai:Kús, Micraim, Pút és Kánaán.9Kús fiai:Széba, Havila, Szabta, Raáma és Szabtéka. Raáma fiai:Sába és Dedán.10Kús nemzette Nimródot. Ez volt az első, aki hatalmassá lett a földön.11Micraim nemzette Ludimot és Anámimot, Lehábimot és Naftuhimot,12Patruszimot és Kaszlúhimot(tőle származtak a filiszteusok)és Kaftorimot.13Kánaán nemzette Szidónt, az elsőszülöttjét, és Hétet,14továbbá a jebuszitákat, az amoritákat és a girgasitákat,15a hivvitákat, az árkitákat és a szinitákat,16az arvadiakat, a cemáriakat és a hamatitákat.17Sém fiai voltak:Elám, Assur, Arpaksád, Lud, Arám, Továbbá Úc, Hul, Geter és Mas.18Arpaksád nemzette Sélát, és Séla nemzette Ébert.19Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg volt a neve, mert az ő napjaiban vált megosztottá a föld;testvérének pedig Joktán volt a neve.20Joktán nemzette Almodádot, Sélefet, Hacarmávetet és Jerahot,21Hadórámot, Uzált és Diklát,22Obált, Abimáelt és Sábát,23Ofírt, Havilát és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.24Sém, Arpaksád, Séla,25Éber, Péleg, Réu,26Sérug, Náhor, Táré,27Ábrám, azaz Ábrahám.28Ábrahám fiai voltak: Izsák és Ismáel.29Ezek a leszármazottaik: Ismáel elsőszülöttje Nebájót; ezenkívül Kédár, Adbeél és Mibsám,30Misma, Dúma, Massa, Hadád és Téma,31Jetur, Náfis és Kedema. Ezek voltak Ismáel fiai.32Keturának pedig, Ábrahám ágyasának a fiai, akiket szült, ezek:Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suah. Joksán fiai voltak:Sába és Dedán.33Midián fiai:Éfa, Éfer, Hánók, Abida és Eldáa. Ezek mind Ketura fiai voltak.34És Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai voltak:Ézsau és Izrael.35Ézsau fiai:Elifáz, Réuel, Jeus, Jalám és Kórah.36Elifáz fiai:Témán, Omár, Cefó, Gatám és Kenáz, továbbá Timna és Amálek.37Réuel fiai:Náhát, Zerah, Sammah és Mizza.38Szeir fiai pedig Lótán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ézer és Disán voltak.39Lótán fiai:Hóri és Hómám. Lótán nővére pedig Timna volt.40Sobál fiai voltak: Alván, Manahát, Ebál, Sefó és Onám. Cibeon fiai: Aja és Ana.41Ana fiai:Dison. Dison fiai:Hemdán, Esbán, Itrán és Kerán.42Ézer fiai:Bilhán, Zaáván és Akán. Disán fiai:Úc és Arán.43És ezek azok a királyok, akik Edom földjén uralkodtak, még mielőtt király uralkodott Izrael fiai felett: Bela, Beór fia; városának neve Dinhába volt.44Végül meghalt Bela, és Jobáb, a Bocrából való Zerah fia kezdett uralkodni helyette.45Végül meghalt Jobáb, és a temaniták földjéről való Húsám kezdett uralkodni helyette.46Végül meghalt Húsám, és Hadád, Bedád fia kezdett uralkodni helyette;ő verte meg Midiánt Moáb mezején. Városának neve pedig Avit volt.47Végül meghalt Hadád, és a Masrékából való Szamla kezdett uralkodni helyette.48Végül meghalt Szamla, és a Folyó menti Rehobótból való Sául kezdett uralkodni helyette.49Végül meghalt Sául, és Baál-Hanán, Akbór fia kezdett uralkodni helyette.50Végül meghalt Baál-Hanán, és Hadád kezdett uralkodni helyette. Az ő városának neve Páu volt, feleségét pedig Mehetábelnek hívták; ez Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya.51Végül meghalt Hadád. És Edom sejkjei ezek lettek: Timna sejk, Alva sejk, Jetét sejk,52Oholibáma sejk, Elah sejk, Pinon sejk,53Kenáz sejk, Témán sejk, Mibcár sejk,54Magdiel sejk és Irám sejk. Ezek voltak Edom sejkjei.

2. fejezet
1Ezek voltak Izrael fiai:Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon,2Dán, József és Benjámin, Naftali, Gád és Áser.3Júda fiai ezek voltak:Ér, Onán és Séla. Ez a három született neki Sua leányától, a kánaánita nőtől.Ér, Júda elsőszülöttje pedig gonosz volt Jehova szemében, ezért megölte őt.4Támár, a menye szülte neki Pérecet és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt.5Pérec fiai voltak:Hecron és Hámul.6Zerah fiai:Zimri, Etán, Hémán, Kálkól és Dára. Öten voltak összesen.7Kármi fiai:Ákár, aki kegyvesztetté tette Izraelt, és hűtlenséget követett el azzal, ami pusztulásra volt szánva.8Etán fiai:Azária.9Hecron fiai, akik születtek neki:Jerahméel, Rám és Kelubai.10Rám nemzette Amminádábot, és Amminádáb nemzette Nahsont, Júda fiainak fejedelmét.11Nahson nemzette Szalmát, és Szalma nemzette Boázt.12Boáz nemzette Obedet, és Obed nemzette Isait.13Isai nemzette Eliábot, az elsőszülöttjét; Abinádáb volt a második, Simea a harmadik,14Netánel a negyedik, Raddai az ötödik,15Ocem a hatodik, és Dávid a hetedik.16Nővéreik ezek voltak:Céruja és Abigail; Céruja fiai pedig:Abisai, Joáb és Asáhel, hárman.17Abigail szülte Amasát; és Amasa apja az ismáelita Jéter volt.18Kálebnek, Hecron fiának is születtek fiai a feleségétől, Azubától, meg Jerióttól;ezek voltak annak fiai:Jeser, Sobáb és Ardon.19Végül meghalt Azuba. Így Káleb elvette Efratát, ő pedig idővel Húrt szülte neki.20Húr nemzette Urit, és Uri nemzette Bécalelt.21Azután Hecron együtt hált Gileád atyjának, Mákirnak a leányával. Hatvanéves volt, amikor elvette őt, és ő szülte neki Ségubot.22Ségub nemzette Jáirt, és ez huszonhárom várost szerzett Gileád földjén.23Később Gesúr és Szíria elvette tőlük Havvót-Jáirt, és Kenátot meg alárendelt városait, hatvan várost. Ezek mind Mákirnak, Gileád atyjának a fiai voltak.24Miután Hecron meghalt Káleb-Efratában—Hecron felesége pedig Abija volt—, az asszony megszülte neki Ashúrt, Tékoa atyját.25Hecron elsőszülöttjének, Jerahméelnek a fiai ezek voltak:Rám, az elsőszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem és Ahija.26Jerahméelnek pedig lett egy másik felesége is, akit Atárának hívtak. Ő volt Onám anyja.27És Jerahméel elsőszülöttjének, Rámnak a fiai ezek voltak:Maác, Jámin és Éker.28Onám fiai:Sammai és Jáda. Sammai fiai pedig: Nádáb és Abisur.29Abisur feleségét Abihailnak hívták; ez idővel Ahbánt és Mólidot szülte neki.30Nádáb fiai:Szeled és Appaim. Szeled pedig fiak nélkül halt meg.31Appaim fiai:Isi. Isi fiai:Sésán, és Sésán fiai:Ahlai.32És Sammai testvérének, Jádának a fiai ezek voltak:Jéter és Jonatán. Jéter pedig fiak nélkül halt meg.33Jonatán fiai:Pélet és Záza. Ezek voltak Jerahméel fiai.34Sésánnak pedig nem voltak fiai, csak leányai. Mármost Sésánnak volt egy egyiptomi szolgája, név szerint Járha.35És Sésán feleségül adta a szolgájához, Járhához a leányát, és az idővel Attait szülte neki.36Attai nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zabádot.37Zabád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Obedet.38Obed nemzette Jéhut, és Jéhu nemzette Azáriát.39Azária nemzette Hélecet, és Hélec nemzette Eleását.40Eleása nemzette Sismait, és Sismai nemzette Sallumot.41Sallum nemzette Jekámiát, és Jekámia nemzette Elisámát.42És Kálebnek, Jerahméel testvérének a fiai ezek voltak: Mésa, az elsőszülöttje, aki Zifnek volt az atyja;továbbá Marésahnak, Hebron atyjának a fiai.43Hebron fiai voltak: Kórah, Tappuah, Rékem és Sema.44Sema nemzette Rahámot, Jorkeám atyját, és Rékem nemzette Sammait.45Sammai fia Máon volt, Máon pedig Bét-Cúr atyja.46Káleb ágyasa, Éfa szülte Háránt, Mócát és Gazézt. És Hárán nemzette Gazézt.47Jahdai fiai pedig ezek voltak: Regem, Jótám, Gésán, Pelet, Éfa és Saáf.48És Káleb ágyasa, Maáka szülte Sébert és Tirhánát.49Idővel megszülte Saáfot, Madmanna atyját;és Sevát, Makbena atyját és Gibea atyját. Káleb leánya pedig Aksza volt.50Ezek voltak Káleb fiai. Húrnak, Efrata elsőszülöttjének fiai:Sobál, Kirját-Jeárim atyja;51Szalma, Betlehem atyja;Háref, Bét-Gáder atyja.52És Sobálnak, Kirját-Jeárim atyjának ezek a fiai születtek:Haroé és a fele rész menuhót.53Kirját-Jeárim családjai voltak a jitriták, a putiták, a sumatiták és a misraiták. Ezektől származtak a córatiták és az estáoliak.54Szalma fiai voltak:Betlehem és a netófaiak, Atrót-Bét-Joáb és a manahátiták fele, továbbá a córiták.55A Jábecben lakó írnokok családjai voltak a tirátiták, a simeatiták és a szukátiták. Ezek voltak azok a keniták, akik Rékáb házának atyjától, Hammattól származtak.

3. fejezet
1Dávidnak pedig ezek voltak a Hebronban született fiai:az elsőszülött Amnon a jezréeli Ahinoámtól, a második Dániel a kármeli Abigailtól,2a harmadik Absolon, aki annak a Maákának volt a fia, aki Talmainak, Gesúr királyának volt a leánya, a negyedik Adónia, Haggit fia,3az ötödik Sefátia Abitáltól, a hatodik Itreám Eglától, a feleségétől.4Hatan születtek neki Hebronban, és hét évig és hat hónapig uralkodott ott. Jeruzsálemben pedig harminchárom évig uralkodott.5És ezek születtek neki Jeruzsálemben:Simea, Sobáb, Nátán és Salamon, ez a négy Betsabétól, Ammiél leányától.6Ezenkívül Ibhár, Elisáma és Elifélet,7Nógah, Néfeg és Jáfia,8továbbá Elisáma, Eljáda és Elifélet, kilencen;9ez volt Dávid összes fia az ágyasok fiain kívül, és a nővérük Támár volt.10Salamon fia pedig Roboám volt, ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát,11ennek fia Jórám, ennek fia Aházia, ennek fia Joás,12ennek fia Amácija, ennek fia Azária, ennek fia Jótám,13ennek fia Aház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manassé,14ennek fia Ámon, és ennek fia Jósiás.15Jósiásnak pedig ezek voltak a fiai:az elsőszülött Johanán, a második Joákim, a harmadik Sedékiás, a negyedik Sallum.16Joákim fiai:a fia, Jekóniás, és ennek fia, Sedékiás.17A raboskodó Jekóniás fiai ezek voltak:a fia, Sealtiel,18Malkirám, Pedája, Senaccár, Jekámia, Hosáma és Nedábia.19Pedája fiai:Zorobábel és Simei;Zorobábel fiai:Mesullám és Hanánia(nővérük pedig Selomit),20továbbá Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, öten.21Hanánia fiai:Pelátia és Jesája;Jesája fiai:Refája;Refája fiai:Arnán;Arnán fiai:Abdiás;Abdiás fiai:Sekánia;22Sekánia fiai:Semája, és Semája fiai:Hattus, Igál, Bária, Neárja és Sáfát, hatan.23Neárja fiai:Eljoénai, Hizkija és Azrikám, hárman.24Eljoénai fiai:Hodávia, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni, heten.

4. fejezet
1Júda fiai voltak:Pérec, Hecron, Kármi, Húr és Sobál.2Sobál fia, Reája nemzette Jahátot;Jahát nemzette Ahumáit és Lahádot. Ezek voltak a córatiták családjai.3Ezek pedig Étám atyjának a fiai:Jezréel, Jisma és Jidbás(a nővérüket Haclelponinak hívták),4továbbá Pénuel, Gedor atyja, és Ézer, Húsa atyja. Ezek voltak Húrnak, Efrata elsőszülöttjének, Betlehem atyjának a fiai.5És Ashúrnak, Tékoa atyjának két felesége lett:Hela és Naára.6Idővel Naára szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenit és Ahastárit. Ezek voltak Naára fiai.7Hela fiai pedig:Ceret, Jichár és Etán.8És Kóc nemzette Ánubot, Cobébát és Ahárhelnek, Hárum fiának a családjait.9És Jábec tiszteletre méltóbb volt, mint a testvérei. Anyja nevezte el Jábecnek, mondván:,,Fájdalommal szültem őt."10Jábec pedig kezdte segítségül hívni Izrael Istenét, és ezt mondta:,,Ha megáldva megáldasz, és kiterjeszted területemet, ha velem lesz a kezed, és megóvsz a veszedelemtől, hogy ne ártson az nekem..."És Isten megadta, amit kért.11És Kelub, Súha testvére nemzette Mehirt, és ez volt Eston atyja.12Eston nemzette Bét-Rafát, Paseahot és Tehinnát, Ír-Náhás atyját. Ezek voltak Réka emberei.13Kenáz fiai voltak: Otniel és Serája;Otniel fiai:Hatát.14Meonótai nemzette Ofrát. És Serája nemzette Joábot, Ge-Harasim atyját;belőlük ugyanis mesteremberek lettek.15És Kálebnek, Jefunné fiának a fiai ezek voltak:Iru, Elah és Naám;Elah fiai:Kenáz.16Jehallélel fiai:Zif, Zifa, Tíria és Asárel.17Ezrah fiai:Jéter, Méred, Éfer és Jálon;az asszony pedig gyermekeket fogant:Mirjamot, Sammait és Isbát, Estemoa atyját.18Az ő zsidó felesége szülte Jeredet, Gedor atyját, Hévert, Szokó atyját, és Jekutielt, Zanoah atyját. Ezek Bitiának, a fáraó leányának a fiai voltak, akit Méred feleségül vett.19És Hódija feleségének, Naham nővérének a fiai ezek voltak: a garmita Keila atyja és a maákáti Estemoa.20Simón fiai:Amnon, Rinna, Ben-Hanán és Tilon. Isi fiai:Zóhét és Ben-Zóhét.21Júda fiának, Sélának a fiai:Ér, Léka atyja, Laáda, Marésah atyja, és a finom szövetet készítők házának családjai Asbea házából,22továbbá Jokim és Kozebának emberei, Joás és Sáráf—ezek moábita nők urai lettek—,és Jásubi-Lehem. Régiek ezek a beszédek.23Ők voltak Netaim és Gedéra fazekasai és lakói. A király munkája végett laktak ott.24Simeon fiai pedig ezek voltak: Nemuel, Jámin, Járib, Zerah és Sául,25ennek fia, Sallum, ennek fia, Mibsám, és ennek fia, Misma.26Misma fiai pedig:a fia, Hammuel, ennek fia, Zakkur, és ennek fia, Simei.27Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt;a testvéreinek azonban nem volt sok fiuk, és egyetlen családjuk sem volt olyan népes, mint Júda fiai.28És ott laktak Beér-Sebában, Móladában, Hacar-Suálban,29Bilhában, Ecemben, Toládban,30Betuelben, Hormában, Ciklágban,31Bét-Markabótban, Hacar-Szúszimban, Bét-Biriben és Saáraimban. Ezek voltak a városaik egészen Dávid uralkodásáig.32A településeik ezek voltak:Étám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán, öt város.33Mindazon településeik, amelyek ezek körül a városok körül voltak, elértek egészen Baálig. Ezek voltak a lakóhelyeik és a róluk készült származási jegyzékek.34Továbbá Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amácija fia;35Jóel és Jéhu, aki Jósibia fia, aki Serája fia, aki Asiel fia volt;36Eljoénai, Jaákoba, Jesohája, Asája, Adiel, Jesimiel, Benája37és Ziza, aki Sifi fia, aki Allon fia, aki Jedája fia, aki Simri fia, aki Semája fia volt.38Ezek a név szerint említettek voltak a fejedelmek családjaikban, és ősatyáik háznépe megsokasodott.39És elmentek Gedor bejárójához, egészen a völgy keleti részéig, hogy legelőt keressenek nyájaiknak.40Találtak is kövér, jó legelőt, a föld pedig igen tágas volt, háborítatlan és nyugodt; mert azelőtt Hám leszármazottai laktak ott.41Ezek a név szerint följegyzettek elmentek Júda királyának, Ezékiásnak a napjaiban, és szétverték az ott található hámiták és meunik sátrait, úgyhogy pusztulásra adták őket, és így van ez mind a mai napig;azután letelepedtek a helyükön, mert ott volt legelő nyájaiknak.42És ötszáz ember Simeon fiai közül elment tőlük a Szeir-hegyre Isi fiainak, Pelátiának, Neárjának, Refájának és Uzzielnek a vezetésével.43Levágták Amálek elmenekült maradékát, és még ma is ott laknak.

5. fejezet
1És Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai mert ő volt az elsőszülött, de mivel megszentségtelenítette apjának nyoszolyáját, ezért elsőszülöttségi jogát Izrael fiának, Józsefnek a fiai kapták meg, és nem kerülhetett be a származási jegyzékbe úgy, mint akinek elsőszülöttségi joga van;2mert Júda hatalmasabbnak bizonyult a testvéreinél, és tőle kellett származnia a vezetőnek;de az elsőszülöttségi jog Józsefé volt—,3Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai voltak:Hánók, Pallu, Hecron és Kármi.4Jóel fiai pedig:a fia, Semája, ennek fia, Góg, ennek fia, Simei,5ennek fia, Mika, ennek fia, Reája, ennek fia, Baál,6ennek fia, Beérah, akit száműzetésbe vitt Tilgát-Pilnészer, Asszíria királya;ő fejedelem volt a rúbeniták között.7Testvérei a családjaik szerint, ahogy leszármazásuknak megfelelően a származási jegyzékbe kerültek, a következők voltak:Jeiél, a fő, továbbá Zakariás8és Bela, aki annak az Azáznak volt a fia, aki Semának, Jóel fiának volt a fia—lakóhelye Aróerben volt, és egészen Nébóig meg Baál-Meonig.9Kelet felé egészen odáig terjedt a lakóhelye, ahol az Eufrátesz melletti pusztába lehet menni, mert megsokasodott a jószáguk Gileád földjén.10Saul napjaiban háborút indítottak a hagriták ellen, és azok elestek a kezük által;így aztán ők laktak a sátraikban a Gileádtól keletre eső egész vidéken.11A velük szemben levő Gád fiai pedig Básán földjén laktak egészen Szalkáig.12Jóel volt a fő, Sáfám a második, továbbá Janai és Sáfát Básánban.13Testvéreik, akik ősatyáik házához tartoztak, a következők voltak:Mikáel, Mesullám, Seba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten.14Ezek voltak Abihail fiai, aki Húri fia, aki Jároah fia, aki Gileád fia, aki Mikáel fia, aki Jésisai fia, aki Jahadó fia, aki Búz fia volt;15Ahi, Gúni fiának, Abdielnek a fia, ősatyáik házának feje.16Gileádban, Básánban és alárendelt városaiban laktak, és Sáron minden legelőjén, ameddig csak határaik terjedtek.17Mindnyájan beírattak a származási jegyzékbe Júda királyának, Jótámnak a napjaiban, és Izrael királyának, Jeroboámnak a napjaiban.18Ami Rúben fiait, Gád fiait és Manassé fél törzsét illeti, a vitézek, a pajzzsal és karddal felszerelt, íjat hajlító és harcedzett férfiak, akik hadba vonultak, negyvennégyezer-hétszázhatvanan voltak.19És háborút indítottak a hagriták ellen, és Jetur, Náfis meg Nódáb ellen.20És segítséget kaptak velük szemben—úgyhogy a hagriták és az azokkal tartók mind a kezükbe adattak—,mivel Istenhez kiáltottak segítségért a háborúban, ő pedig engedett könyörgésüknek, mert bíztak benne.21Zsákmányul ejtették jószágaikat, ötvenezer tevéjüket, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer emberi lelket.22Bizony sokan estek el halálra sebzetten, mert az igaz Isten harca volt ez. És ott laktak a helyükön egészen a száműzetés idejéig.23Manassé fél törzsének a fiai pedig Básántól Baál-Hermonig, a Szenirig és a Hermon-hegyig lakták a földet. Ezek népessé váltak.24Ősatyáik házának fői voltak:Éfer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremiás, Hodávia és Jahdiel, akik bátor és erős férfiak voltak, hírneves emberek, ősatyáik házának fői.25De hűtlenül kezdtek cselekedni ősatyáik Istene ellen, és erkölcstelenkedtek a föld azon népeinek isteneivel, amelyeket kiirtott előlük Isten.26Izrael Istene ezért felindította Asszíria királyának, Púlnak a szellemét, igen, Asszíria királyának, Tilgát-Pilnészernek a szellemét, ő pedig száműzetésbe hurcolta Rúben fiait, Gád fiait és Manassé fél törzsét, és elvitte őket Halába, Háborba, Hárába és a Gózán-folyóhoz, és ott is maradtak mind a mai napig.
 
 
0 komment , kategória:  1 Krónikák könyve/Ószövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 149
  • e Hét: 149
  • e Hónap: 3117
  • e Év: 43536
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.