Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Ezsdrás (1:1–10:44) teljes könyve
  2016-08-21 16:26:24, vasárnap
 
  1. fejezet

1És Círusznak, Perzsia királyának első esztendejében - hogy beteljesedjék Jehova szava, amelyet Jeremiás szája által szólt - Jehova felserkentette Círusznak, Perzsia királyának szellemét, ő pedig felhívást küldött szét egész birodalmában szóban és írásban is, amely így szólt:2,,Ezt mondja Círusz, Perzsia királya:A föld összes királyságát nekem adta Jehova, az egek Istene, és ő bízott meg azzal, hogy építsek neki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van.3Bárki van is köztetek az ő egész népéből, legyen vele az ő Istene. Menjen fel Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse újjá Jehovának, Izrael Istenének - ő az igaz Isten - a házát, amely Jeruzsálemben volt.4S aki csak megmaradt e népből mindazokon a helyeken, ahol jövevényként lakik, segítsék azt az ott lakó emberek ezüsttel és arannyal, javakkal meg háziállatokkal, és önkéntes felajánlással az igaz Isten háza számára, amely Jeruzsálemben volt."5Ekkor Júda és Benjámin atyáinak fői, meg a papok és a léviták felkeltek - és mindazok, akiknek az igaz Isten felserkentette a szellemét -, hogy felmenjenek, és újjáépítsék Jehova házát, amely Jeruzsálemben volt.6S mindazok, akik körülöttük voltak, ezüsteszközökkel erősítették meg az ő kezüket, és arannyal, javakkal, háziállatokkal meg értékes tárgyakkal, mindazokon kívül, amit önként ajánlottak fel.7Círusz király is előhozatta Jehova házának felszerelési tárgyait, melyeket Nabukodonozor hozatott el Jeruzsálemből, majd az ő istenének házában helyezett el.8Círusz, Perzsia királya előhozatta azokat Mitredát, a kincstárnok felügyelete alatt, és megszámlálva átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének.9Íme a számuk:harminc kosár alakú aranyedény, ezer kosár alakú ezüstedény, huszonkilenc tartalék edény,10harminc kicsi aranytál, négyszáztíz másodrendű, kicsi ezüsttál, valamint ezer egyéb felszerelési tárgy.11Az összes arany és ezüst felszerelési tárgy száma ötezer-négyszáz volt. Sesbaccár mindent felhozott, amikor felhozta a száműzött népet Babilonból Jeruzsálembe.

2. fejezet
1Ezek voltak a tartomány fiai, akik kijöttek a száműzöttek fogságából, akiket Nabukodonozor, Babilon királya vitt száműzetésbe Babilonba, s akik később visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindegyik a maga városába,2akik Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Márdokeussal, Bilsánnal, Mispárral, Bigvaival, Rehummal és Baánahhal jöttek. Az Izrael népe közül való férfiak száma a következő:3Paros fiai kétezer-egyszázhetvenketten;4Sefátia fiai háromszázhetvenketten;5Arah fiai hétszázhetvenöten;6Pahat-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiai közül kétezer-nyolcszáztizenketten;7Elám fiai ezerkétszázötvennégyen;8Zattu fiai kilencszáznegyvenöten;9Zakkai fiai hétszázhatvanan;10Báni fiai hatszáznegyvenketten;11Bebai fiai hatszázhuszonhárman;12Azgád fiai ezerkétszázhuszonketten;13Adónikám fiai hatszázhatvanhatan;14Bigvai fiai kétezer-ötvenhatan;15Adin fiai négyszázötvennégyen;16Áter fiai Ezékiás ágán kilencvennyolcan;17Bécai fiai háromszázhuszonhárman;18Jóra fiai száztizenketten;19Hásum fiai kétszázhuszonhárman;20Gibbár fiai kilencvenöten;21Betlehem fiai százhuszonhárman;22Netófa férfiai ötvenhatan;23Anatót férfiai százhuszonnyolcan;24Azmávet fiai negyvenketten;25Kirját-Jeárim, Kefira és Beérót fiai hétszáznegyvenhárman;26Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegyen;27Mikmász férfiai százhuszonketten;28Bétel és Ai férfiai kétszázhuszonhárman;29Nébó fiai ötvenketten;30Magbis fiai százötvenhatan;31a másik Elám fiai ezerkétszázötvennégyen;32Hárim fiai háromszázhúszan;33Lód, Hádid és Onó fiai hétszázhuszonöten;34Jerikó fiai háromszáznegyvenöten;35Szenáa fiai háromezer-hatszázharmincan.36A papok:a Jésua házából való Jedája fiai kilencszázhetvenhárman;37Immér fiai ezerötvenketten;38Pashúr fiai ezerkétszáznegyvenheten;39Hárim fiai ezertizenheten.40A léviták:Hodávia fiainak, Jésuának és Kadmielnek fiai hetvennégyen.41Az énekesek, Asáf fiai százhuszonnyolcan.42A kapuőrök fiai, Sallum fiai, Áter fiai, Talmon fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai fiai, összesen százharminckilencen.43A nétineusok:Ciha fiai, Hásufa fiai, Tabbaot fiai,44Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,45Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,46Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,47Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,48Recin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,49Uzza fiai, Paseah fiai, Bésai fiai,50Asna fiai, Meunim fiai, Nefuszim fiai;51Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,52Baclut fiai, Mehida fiai, Harsa fiai,53Barkósz fiai, Sisera fiai, Temah fiai,54Neciah fiai, Hatifa fiai.55Salamon szolgáinak fiai:Szótai fiai, Szóferet fiai, Peruda fiai,56Jaálah fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,57Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Haccebaim fiai, Ámi fiai.58A nétineusok és Salamon szolgáinak fiai összesen háromszázkilencvenketten voltak.59Ezek voltak azok, akik Tel-Melahból, Tel-Harsából, Kerubból, Addonból és Immérből jöttek fel, de ők nem tudták megmondani atyáik házát és eredetüket, hogy Izrael népe közül valók-e:60Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai hatszázötvenketten.61És a papok fiai közül:Habája fiai, Hakkóc fiai, Barzillai fiai, aki a gileádi Barzillai lányai közül vett magának feleséget, s az ő nevük után nevezték őt.62Ezek voltak azok, akik keresték a bejegyzésüket, hogy nyilvánosan igazolják leszármazásukat, de nem találták meg, ezért mint beszennyezetteket, kirekesztették őket a papságból.63A tirsáta pedig azt mondta nekik, hogy nem ehetnek abból, ami szentséges, mindaddig, míg egy pap fel nem áll az urimmal és tummimmal.64Az egész gyülekezetben összesen negyvenkétezer-háromszázhatvanan voltak,65a rabszolgáikat és rabszolgaleányaikat leszámítva, akik hétezer-háromszázharmincheten voltak;és volt még kétszáz férfi és női énekesük.66Hétszázharminchat lovuk, kétszáznegyvenöt öszvérük,67négyszázharmincöt tevéjük és hatezer-hétszázhúsz szamaruk volt.68Az atyai háznépek fői közül némelyek pedig, amikor Jehova házába mentek, amely Jeruzsálemben volt, önkéntes felajánlásokat adtak az igaz Isten háza számára, hogy felállítsák azt a maga helyén.69Képességük szerint adtak aranyat a munka költségeire, hatvanegyezer drachmát, ezüstöt, ötezer minát és száz papi köntöst.70És a papok, a léviták s a nép közül némelyek, valamint az énekesek, a kapuőrök és a nétineusok letelepedtek városaikban, és egész Izrael, ki-ki a maga városában.

3. fejezet
1Mire elérkezett a hetedik hónap, Izrael fiai már a városaikban voltak, s a nép egy emberként Jeruzsálembe gyűlt.2Jésua, Jocadák fia, és testvérei, a papok, meg Zorobábel, Sealtiel fia, és az ő testvérei felkeltek, és megépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égő áldozatokat mutassanak be rajta aszerint, amit Mózesnek, az igaz Isten emberének törvénye ír.3Felállították tehát az oltárt, szilárdan a maga helyére - mert rémület szállta meg őket az országok népei miatt -, és égő áldozatokat kezdtek bemutatni rajta Jehovának, reggeli és esti égő áldozatokat.4Majd a leírtakkal összhangban megtartották a lombsátorünnepet égő áldozatokat mutatva be nap mint nap, a minden egyes napra meghatározott számuk szerint.5Ezután az állandó égő felajánlás következett, valamint az újholdakra valók és Jehova minden megszentelt ünnepi időszakára valók, és mindazok számára valók, akik készségesen ajánlottak fel önkéntes felajánlást Jehovának.6A hetedik hónap első napjától fogva kezdtek égő áldozatokat bemutatni Jehovának, amikor még nem rakták le Jehova templomának alapját.7Pénzt adtak a kővágóknak és a mesterembereknek, élelmet, italt és olajat adtak a szidóniaknak és tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát Libanonból a tengeren át Joppéba, miként azt Círusz, Perzsia királya engedélyezte nekik.8Második évében annak, hogy eljöttek az igaz Isten házába, Jeruzsálembe, a második hónapban, Zorobábel, Sealtiel fia, és Jésua, Jocadák fia, valamint a többi testvérük, a papok és a léviták, s mindazok, akik kijöttek a fogságból Jeruzsálembe, hozzáfogtak az építéshez;a lévitákat pedig, húszéves kortól fölfelé, a Jehova házán végzett munka felügyeletére állították.9Jésua meg az ő fiai és testvérei, Kadmiel és az ő fiai, valamint Júdának fiai egy emberként felálltak, hogy ők majd felügyelnek az igaz Isten házában munkát végzőkre, és Hénadád fiai, azoknak fiai és testvéreik meg a léviták úgyszintén.10Amikor az építők lerakták Jehova templomának alapját, akkor a papi öltözetet viselő papok trombitákkal, a léviták, Asáf fiai pedig cintányérokkal felálltak, hogy dicsérjék Jehovát, Dávidnak, Izrael királyának útmutatása szerint.11És énekelve felelgettek, dicséretet és hálát adva Jehovának,,,mert jó, mert időtlen időkig tart szerető-kedvessége Izrael iránt".Az egész nép pedig hangos kiáltásban tört ki, dicsérve Jehovát, amiért lerakták Jehova házának alapját.12És sokan a papok, a léviták és az atyai háznépek fői közül, az idős férfiak, akik látták az előző házat, hangosan sírtak, amikor a szemük láttára lerakták e ház alapját, míg sokan mások örömujjongásban törtek ki.13Úgyhogy a nép nem tudta megkülönböztetni az örömkiáltás hangját a nép sírásának hangjától, mert a nép hangosan kiáltozott, és hangja messzire hallatszott.

4. fejezet
1Mikor Júda és Benjámin ellenségei meghallották, hogy a száműzetés fiai templomot építenek Jehovának, Izrael Istenének,2azonnal Zorobábelhez és az atyai háznépek főihez mentek, és így szóltak hozzájuk:,,Hadd építsünk veletek, hisz miként ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük, és őneki áldozunk Esár-Haddonnak, Asszíria királyának napjai óta, aki felhozott bennünket ide."3Zorobábel és Jésua azonban, meg Izrael atyai háznépeinek többi fői ezt mondták nekik:,,Nincs közötök hozzánk, hogy velünk építsetek házat Istenünknek, mert mi magunk építünk Jehovának, Izrael Istenének, ahogyan Círusz király, Perzsia királya parancsolta nekünk."4Erre az ország népe igyekezett gyengíteni Júda népének kezét, és elcsüggeszteni őket, hogy ne építsenek.5Tanácsadókat béreltek fel ellenük, hogy meghiúsítsák szándékukat, Círusznak, Perzsia királyának minden napján egészen Dáriusznak, Perzsia királyának uralkodásáig.6Ahasvérus uralmának idején, uralmának kezdetén vádiratot írtak Júda és Jeruzsálem lakói ellen.7Artaxerxész napjaiban pedig Bislám, Mitredát, Tábeél és társai írtak Artaxerxésznek, Perzsia királyának; a levelet arámi betűkkel írták, arámi nyelvre lefordítva.8Rehum, a fő kormánytisztviselő és Simsai, az írnok levelet írtak Artaxerxész királynak Jeruzsálem ellen eképpen:9Rehumtól, a fő kormánytisztviselőtől, Simsaitól, az írnoktól és a társaiktól, a bíráktól és a Folyón túli alacsonyabb rangú kormányzóktól, valamint a titkároktól, Erek népétől, a babilóniaiaktól, Susán lakóitól, vagyis az elamitáktól,10s a többi nemzettől, akiket a nagy és tiszteletre méltó Asznappár száműzetésbe vitt és letelepített Szamária városaiban, s a többiektől a Folyón túl...;íme,11itt egy másolat a levélből, amelyet ebben az ügyben küldtek:,,Artaxerxész királynak, a szolgáidtól, a Folyón túli férfiaktól: Most pedig12adassék tudtára a királynak, hogy a zsidók, akik feljöttek tőled ide mihozzánk, Jeruzsálembe érkeztek. Építik a lázadó és gonosz várost, befejezik a falakat, és javítják az alapokat.13Adassék most tudtára a királynak, hogy ha újjáépítik ezt a várost, és befejezik a falait, akkor sem adót, sem sarcot, sem vámot nem adnak majd, és ebből vesztesége származik a királyok kincstárainak.14Nos, mivel a palota sójával sózunk, és nem tartjuk illőnek, hogy szemléljük, amint kifosztják a királyt, azért üzenjük meg, és azért tudatjuk ezt a királlyal,15hogy nézzenek utána őseid feljegyzéseinek könyvében. Akkor megtalálod majd a feljegyzések könyvében, és megtudod, hogy e város lázadó város, megkárosítja a királyokat és a tartományokat. Már a régmúlt napoktól fogva lázítók voltak benne. Emiatt tarolták le ezt a várost.16Tudomására hozzuk hát a királynak, hogy ha e várost újjáépítik, és falait befejezik, akkor nem lesz részed a Folyón túl."17A király választ küldött Rehumnak, a fő kormánytisztviselőnek, Simsainak, az írnoknak és a Szamáriában lakó társaiknak, valamint a többieknek a Folyón túl:,,Békesség! Íme,18jól érthetően felolvasták előttem a hivatalos okiratot, melyet küldtetek nekünk.19Ezért parancsot adtam ki, és megvizsgálták, s úgy találták, hogy az a város a régmúlt napoktól fogva felkel a királyok ellen, lázadás és lázongás folyik benne.20Erős királyok uralkodtak Jeruzsálem fölött, kik az egész Folyón túli részt kormányozták;adót, sarcot és vámot fizettek nekik.21Most azért adjatok ki parancsot ezeknek az életerős férfiaknak, hogy álljanak le, s a város ne épüljön újjá, míg parancsot nem adok ki.22Vigyázzatok hát, hogy semmi hanyagság se legyen ennek végrehajtásában, nehogy még több kár érje a királyokat."23Miután felolvasták Rehum előtt, valamint Simsai, az írnok és az ő társaik előtt Artaxerxész király hivatalos okiratának másolatát, azok Jeruzsálembe siettek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállították a munkájukat.24Ekkor szűnt meg a munka Isten házán, amely Jeruzsálemben volt, és szünetelt egészen Perzsia királya, Dáriusz uralkodásának második évéig.

5. fejezet
1És Aggeus próféta meg Zakariás próféta, Iddónak unokája prófétált a Júdában és Jeruzsálemben lévő zsidóknak Izrael Istenének nevében, aki felettük volt.2Ekkor történt, hogy Zorobábel, Sealtiel fia és Jésua, Jocadák fia felkelt, és elkezdte újjáépíteni Isten házát, amely Jeruzsálemben volt;velük voltak Isten prófétái, és segítették őket.3Abban az időben Tattenai, a Folyón túli kormányzó és Setár-Bózenai, valamint a társaik odamentek hozzájuk, és ezt mondták nekik:,,Ki adott nektek parancsot arra, hogy megépítsétek ezt a házat, és elkészítsétek ezt a gerendázatot?"4Majd így szóltak hozzájuk:,,Hogy hívják azokat az életerős férfiakat, akik ezt az épületet építik?"5Istenük szeme azonban a zsidók vénein volt, és azok nem állították le őket, mígnem jelentés ment Dáriuszhoz, és hivatalos okiratot küldtek vissza ebben az ügyben.6Íme a levél egy másolata, melyet Tattenai, a Folyón túli kormányzó és Setár-Bózenai, valamint társai, a Folyón túli, alacsonyabb rangú kormányzók küldtek Dáriusz királynak;7üzenetet küldtek neki, és az írás ekképp szólt:,,Dáriusz királynak:Teljes békesség!8Adassék tudtára a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Istennek házához;építik azt helyükre görgetett kövekből, és gerendákat helyeznek a falakba;a munka buzgalommal folyik és előrehalad a kezük alatt.9Mi ekkor megkérdeztük ezeket a véneket. Ezt mondtuk nekik:Ki adott nektek parancsot arra, hogy megépítsétek ezt a házat, és elkészítsétek ezt a gerendázatot?10Megkérdeztük a nevüket is, hogy tudathassuk veled, és leírhassuk azoknak az életerős férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak.11És így feleltek nekünk: »Mi az egek és a föld Istenének szolgái vagyunk, és azt a házat építjük újjá, amely sok évvel ezelőtt épült, s amelyet Izraelnek egy nagy királya épített és fejezett be.12De mivel atyáink megharagították az egek Istenét, ő Babilon királyának, a káldeus Nabukodonozornak a kezébe adta őket, aki lerombolta ezt a házat, és száműzetésbe vitte a népet Babilonba.13Círusznak, Babilon királyának az első évében azonban Círusz király parancsot adott ki Isten házának az újjáépítésére.14Sőt, Isten házának arany- és ezüstedényeit, amelyeket Nabukodonozor elvitt a templomból, amely Jeruzsálemben volt, és Babilon templomába vitt, Círusz király előhozta Babilon templomából, és Sesbaccárnak adta;így hívják azt, akit kormányzóvá tett.15És ezt mondta neki:Vedd ezeket az edényeket, menj, és helyezd el a templomban, amely Jeruzsálemben van, s építtessék újjá Isten háza a maga helyén.16Amikor ez a Sesbaccár megérkezett, lerakta az alapjait Isten házának, amely Jeruzsálemben van;s attól fogva mostanáig folyik az újjáépítés, de még nem fejeződött be.17Most pedig, ha jónak tűnik a királynak, nézzenek utána a király kincstárában, amely ott van Babilonban, hogy Círusz király valóban adott-e ki parancsot arra, hogy újjáépítsék Isten házát Jeruzsálemben;és küldje meg nekünk a király a döntését erről."

6. fejezet
1Ekkor történt, hogy Dáriusz király parancsot adott ki, és utánanéztek ennek a Babilonban elhelyezett kincsekről készült feljegyzések házában.2És Ekbatánában, a Média tartományában lévő megerősített helyen találtak egy tekercset, melyben ez az emlékeztető feljegyzés állt:3,,Círusz király első évében Círusz király parancsot adott ki Isten háza felől, amely Jeruzsálemben van:Építsék újjá a házat olyan hellyé, ahol áldozatokat mutatnak be;rakják le alapjait, magassága legyen hatvan könyök, szélessége hatvan könyök,4három sor helyére görgetett kővel, és egy sor gerendával;a költséget pedig a király házából állják.5Juttassák vissza Isten házának arany-és ezüstedényeit is, amelyeket Nabukodonozor vitt el a templomból, amely Jeruzsálemben volt, és hozott Babilonba;hogy eljussanak a templomba, amely Jeruzsálemben van a maga helyén, és tegyék azokat Isten házába.6Most azért, ti, Tattenai, a Folyón túli kormányzó és Setár-Bózenai, valamint társaik, a Folyón túli alacsonyabb rangú kormányzók, maradjatok távol onnan.7Ne háborgassátok az Isten házán végzett munkát! A zsidók kormányzója és a zsidók vénei újjáépítik Istennek a házát a maga helyén.8Én pedig parancsot adtam ki arról, hogy mit tegyetek a zsidóknak e véneivel, hogy újjáépüljön az Isten háza;és a Folyón túl szedett adó királyi kincstárából haladéktalanul fizessék ki a költséget ezeknek az életerős férfiaknak, megszakítás nélkül.9És amire csak szükség van, fiatal bikákra, kosokra és bárányokra az ég Istenének szánt égő felajánlásokhoz, búzára, sóra, borra és olajra, amit csak a Jeruzsálemben lévő papok mondanak, adják meg azokat nekik folytonosan, napról napra, hiány nélkül;10hogy folyamatosan engesztelő felajánlásokat mutassanak be az egek Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak életéért.11Parancsot adtam ki, hogy ha valaki megszegi ezt a rendeletet, annak házából húzzanak ki egy gerendát, és feszítsék meg azon, s házát tegyék nyilvános árnyékszékké emiatt.12És az Isten, aki lakhelyet szerzett ott a nevének, döntsön meg minden királyt és népet, amely kinyújtja kezét, hogy megszegje e rendeletet és elpusztítsa az Isten házát, amely Jeruzsálemben van. Én, Dáriusz, parancsot adok ki. Haladéktalanul hajtsák végre!"13Ekkor Tattenai, a Folyón túli kormányzó és Setár-Bózenai, valamint társaik, azonnal úgy cselekedtek, ahogyan Dáriusz király üzente.14A zsidók vénei pedig építettek, és előrehaladtak Aggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó unokájának prófétálása folytán;megépítették és befejezték azt Izrael Istene parancsának köszönhetően, valamint Círusz, Dáriusz és Artaxerxész, Perzsia királya parancsának köszönhetően.15Adár holdhónap harmadik napjára, Dáriusz király uralkodásának hatodik évében elkészítették ezt a házat.16És Izrael fiai, a papok meg a léviták, valamint a többi volt száműzött örömmel tartotta meg Isten házának felavatását.17Hoztak Isten házának felavatására száz bikát, kétszáz kost és négyszáz bárányt, valamint az egész Izraelért bemutatott bűnért való felajánláshoz tizenkét kecskebakot, Izrael törzseinek száma szerint.18És kijelölték a papokat rendjük szerint és a lévitákat osztályuk szerint Isten szolgálatára, amely Jeruzsálemben folyik, Mózes könyvének előírásával összhangban.19És a volt száműzöttek megtartották a pászkát az első hónap tizennegyedik napján.20A papok és a léviták egységesen megtisztították magukat, mindannyian tiszták voltak, s így levágták a pászkaáldozatot az összes volt száműzött, testvéreik, a papok és saját maguk számára.21Ekkor Izrael fiai, akik visszatértek a száműzetésből, ettek, s mindazok is, akik csatlakozva hozzájuk elkülönítették magukat az ország népeinek tisztátalanságától, hogy keressék Jehovát, Izrael Istenét.22És hét napon át tartották a kovásztalan kenyerek ünnepét örvendezéssel; mert Jehova megörvendeztette őket, és feléjük fordította Asszíria királyának a szívét, hogy megerősítse kezüket a munkában, amelyet az igaz Istennek, Izrael Istenének a házán végeztek.

7. fejezet
1Mindezek után Artaxerxésznek, Perzsia királyának uralkodása idején Ezsdrás, Serája fia, aki Azária fia, aki Hilkija fia,2aki Sallum fia, aki Cádók fia, aki Ahitub fia,3aki Amária fia, aki Azária fia, aki Mérajót fia,4aki Zeráhia fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia,5aki Abisua fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki Áronnak, a papi elöljárónak a fia,6ez az Ezsdrás feljött Babilonból. Ő hozzáértő másolója volt Mózes törvényének, amelyet Jehova, Izrael Istene adott;így a király megadta neki mindazt, amit kért, az ő Istenének, Jehovának rajta nyugvó keze szerint.7És feljöttek némelyek Izrael fiai, a papok, a léviták, az énekesek, a kapuőrök és a nétineusok közül Jeruzsálembe Artaxerxész király hetedik évében.8Végül Ezsdrás megérkezett Jeruzsálembe az ötödik hónapban, a király hetedik évében.9Ugyanis az első hónap első napján ő határozta meg a Babilonból való felmenetelt, és az ötödik hónap első napján Jeruzsálembe érkezett, Istenének rajta nyugvó jó keze szerint.10Mert Ezsdrás felkészítette szívét arra, hogy Jehova törvényéhez forduljon tanácsért, hogy cselekedje azt, és rendelkezést meg igazságot tanítson Izraelben.11Íme egy másolat arról a levélről, amelyet Artaxerxész király adott Ezsdrás papnak, a másolónak, aki Jehova parancsolatainak szavait és Izraelnek adott rendelkezéseit másolta:12,,Artaxerxész, a királyok királya, Ezsdrás papnak, annak, aki az egek Istenének törvényét másolja:Legyen teljessé a béke! Íme,13parancsot adtam ki, hogy a birodalmamban Izrael népéből mindazok, akik el akarnak menni veled Jeruzsálembe, papjaikkal és lévitáikkal együtt, menjenek el.14Mivelhogy parancs küldetett ki a királynak és hét tanácsadójának színe elől, hogy nézzenek utána Júda és Jeruzsálem ügyének Istened törvényében, mely a kezedben van,15és vigyék el az ezüstöt és az aranyat, amelyet a király és tanácsadói önként adtak Izrael Istenének, akinek lakhelye Jeruzsálemben van,16mindazzal az ezüsttel és arannyal, amelyet Babilon összes tartományában találsz a nép és a papok ajándékával együtt, akik önként adakoznak Istenük háza számára, amely Jeruzsálemben van,17ezért tüstént vásárolj ezen a pénzen bikákat, kosokat, bárányokat, és hozzájuk tartozó gabonafelajánlásokat meg italfelajánlásokat, és mutasd be ezeket Istenetek házának oltárán, amely Jeruzsálemben van.18Azt tegyétek a fennmaradó ezüsttel és arannyal, ami jónak tűnik neked és testvéreidnek;Istenetek akarata szerint cselekedjetek.19És azokat az edényeket, amelyeket az Istened házában való szolgálatra kapsz, teljes egészében szállítsd Isten elé Jeruzsálembe.20Ami pedig még szükséges Istened házához, amiről neked kell gondoskodnod, azt a király kincstárából add meg.21Én, Artaxerxész király parancsot adtam ki a Folyón túli összes kincstárnoknak:bármit kér is tőletek Ezsdrás pap, aki az egek Istene törvényének másolója, az haladéktalanul legyen meg,22egészen száz talentum ezüstig, száz kór búzáig, száz bát borig, száz bát olajig, sóban pedig korlátlanul.23Amit csak az egek Istene parancsol, mindent buzgalommal meg kell tenni az egek Istenének házáért, hogy ne legyen harag a király birodalma és a fiai ellen.24Tudtotokra adatik, hogy nem lehet sem adót, sem sarcot, sem vámot kiszabni egyetlen papra, lévitára, zenészre, kapuőrre, nétineusra, és Isten házának egyetlen munkására sem.25Te pedig, Ezsdrás, Istenednek bölcsessége szerint, amely a kezedben van, jelölj ki kormányzati tisztviselőket és bírákat, hogy ítélkezzenek a Folyón túl lévő összes nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istenednek törvényeit;aki pedig nem ismeri azokat, azt ti oktassátok.26S azon, aki nem cselekszi Istenednek törvényét és a király törvényét, azonnal hajtsák végre az ítéletet, legyen az akár halál, számkivetés, pénzbírság vagy bebörtönzés."27Áldott legyen Jehova, ősatyáink Istene, aki azt a gondolatot adta a király szívébe, hogy ékesítse Jehova házát, amely Jeruzsálemben van!28És kiterjesztette rám szerető-kedvességét a király és annak tanácsadói előtt, s a király minden hatalmas fejedelme előtt. Én pedig erőt gyűjtöttem Jehovának, az én Istenemnek rajtam nyugvó keze által, és egybegyűjtöttem Izrael népe közül a főembereket, hogy feljöjjenek velem.

8. fejezet
1Ezek voltak az atyai háznépeik fői, és a származási jegyzékbe vettek, akik feljöttek velem Babilonból Artaxerxész király uralkodásának idején:2Fineás fiai közül Gersom; Itamár fiai közül Dániel; Dávid fiai közül Hattus;3Sekánia fiai és Paros fiai közül Zakariás, és vele együtt százötven férfit jegyeztek be;4Pahat-Moáb fiai közül Eljeho-Énai, Zeráhia fia, és vele kétszáz férfi;5Zattu fiai közül Sekánia, Jaháziel fia, és vele háromszáz férfi;6Adin fiai közül Ebed, Jonatán fia, és vele ötven férfi;7Elám fiai közül Jesája, Atália fia, és vele hetven férfi;8Sefátia fiai közül Zebádia, Mikáel fia, és vele nyolcvan férfi;9Joáb fiai közül Abdiás, Jéhiel fia, és vele kétszáztizennyolc férfi;10Báni fiai közül Selomit, Jósifia fia, és vele százhatvan férfi;11Bebai fiai közül Zakariás, Bebai fia, és vele huszonnyolc férfi;12Azgád fiai közül Johanán, Hakkátán fia, és vele száztíz férfi;13és az Adónikám fiai közül valók, akik utolsókként jöttek, név szerint ezek:Elifélet, Jeiél és Semája, és velük hatvan férfi;14valamint Bigvai fiai közül Utai meg Zabbud, és velük hetven férfi.15Egybegyűjtöttem őket az Ahavába tartó folyónál, és ott táboroztunk három napig, hogy szemügyre vegyem a népet és a papokat, de Lévi fiai közül senkit sem találtam ott.16Elküldtem hát Eliézerért, Árielért, Semájáért, Elnátánért és Járibért, Elnátánért és Nátánért, Zakariásért és Mesullámért, főemberekért, meg Jojáribért és Elnátánért, a tanítókért.17Majd parancsot adtam nekik Iddó felől, aki a Kaszifja nevű hely főembere, szavakat adtam szájukba, hogy beszéljenek Iddóval és a testvéreivel, a nétineusokkal a Kaszifja nevű helyen, hogy hozzanak nekünk szolgákat Istenünk háza számára.18És Istenünk rajtunk nyugvó jó keze szerint elhoztak nekünk egy értelmes férfit Mahli fiai közül, aki Lévinek, Izrael fiának az unokája, név szerint Serébiát, és az ő fiait és testvéreit, tizennyolcukat;19és Hasábiát, és vele Jesáját Mérári fiai közül, valamint testvéreit és azoknak fiait, húszukat.20A nétineusok közül pedig, akiket Dávid és a fejedelmek adtak a léviták szolgálatára, kétszázhúsz nétineust, akiket mind név szerint választottak ki.21Ekkor böjtöt hirdettem ott, az Ahava-folyónál, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, hogy megtudjuk tőle, melyik a jó út számunkra, kicsinyeink és minden javaink számára.22Mert szégyelltem volna hadsereget és lovasokat kérni a királytól, hogy azok segítsenek minket az úton az ellenséggel szemben, hisz ezt mondtuk a királynak:,,A mi Istenünk keze mind az őt keresők felett van, hogy jót tegyen, de ereje és haragja mindazok ellen van, akik elhagyják őt."23Ezért hát böjtöltünk, és kérleltük Istenünket emiatt, ő pedig engedett a könyörgésünknek.24Én ekkor kiválasztottam a papi fejedelmek közül tizenkettőt, név szerint Serébiát, Hasábiát, és velük együtt tíz testvérüket.25És kimértem nekik az ezüstöt, az aranyat és a felszerelési tárgyakat, az adományt Istenünk háza számára, melyet a király és a tanácsadói meg a fejedelmei, valamint a fellelhető összes izraelita adományozott.26Tehát kimértem a kezükbe hatszázötven talentum ezüstöt és száz ezüst felszerelési tárgyat, amelyek értéke két talentum, valamint száz talentum aranyat,27meg húsz kicsi aranytálat, amelyek értéke ezer dárik, és két felszerelési tárgyat, melyek kiváló, ragyogóan vörös rézből készültek, oly tetszetősek, mint az arany.28Majd ezt mondtam nekik:,,Szentek vagytok Jehovának, a felszerelési tárgyak is szentek, az ezüst és az arany pedig önkéntes felajánlás Jehovának, ősatyáitok Istenének.29Legyetek éberek, és vigyázzatok, míg ki nem méritek azokat a papi fejedelmek, a léviták és Izrael atyáinak fejedelmei előtt Jeruzsálemben, Jehova házának étkezőhelyiségeiben."30És a papok meg a léviták megkapták a kimért ezüstöt, aranyat és a felszerelési tárgyakat, hogy elvigyék azokat Jeruzsálembe, Istenünknek házába.31Végül elindultunk az Ahava-folyótól az első hónap tizenkettedik napján, hogy Jeruzsálembe menjünk;Istenünk keze pedig felettünk volt, és megszabadított minket az ellenség markából és az út mentén lesben állóktól.32Így Jeruzsálembe érkeztünk, és három napig maradtunk ott.33A negyedik napon kimértük az ezüstöt, aranyat és a felszerelési tárgyakat Istenünk házában Meremót pap kezébe, aki Urija fia - és vele volt Eleázár, Fineás fia, és velük volt Jozabád, Jésua fia, meg Noádia, Binnui fia, a léviták —,34szám szerint és súlyra mindent;ezután pedig mindennek a súlyát lejegyezték, még akkor.35És akik kijöttek a fogságból, a volt száműzöttek, égő áldozatokat mutattak be Izrael Istenének:tizenkét bikát egész Izraelért, kilencvenhat kost, hetvenhét kosbárányt és tizenkét kecskebakot bűnért való felajánlásul, mindezt égő felajánlásként Jehovának.36Ekkor átadtuk a király törvényeit a király satrapáinak és a Folyón túli kormányzóknak, ők pedig segítették a népet és az igaz Isten házát.

9. fejezet
1Amikor mindezek befejeződtek, a fejedelmek nyomban odajöttek hozzám, és ezt mondták:,,Izrael népe, a papok és a léviták nem különítették el magukat az országok népeitől, azoknak utálatosságaitól, a kánaánitáktól, hettitáktól, perizitáktól, jebuszitáktól, ammonitáktól, moábitáktól, egyiptomiaktól és amoritáktól,2hisz lányaik közül feleséget vettek maguknak és fiaiknak. Ők, a szent mag, az országok népeivel keveredtek;és a fejedelmek meg a helytartók keze volt az első ebben a hűtlenségben."3Mihelyt meghallottam ezt, megszaggattam ruhámat és palástomat, tépni kezdtem fejem hajszálait és szakállamat, és csak ültem aléltan.4És hozzám gyűltek mindazok, akik remegtek a szavakra, melyeket Izrael Istene a száműzött nép hűtlensége ellen szólt, míg én aléltan ültem egészen az esti gabonafelajánlásig.5Az esti gabonafelajánláskor felkeltem megalázottságomból megszaggatott ruhámban és palástomban;térdemre estem, és tenyeremet Jehova, az én Istenem felé emeltem.6És ezt mondtam:,,Ó, Istenem, szégyenemben és zavaromban nem merem feléd emelni arcomat, ó, Istenem, hisz vétkeink fejünk fölé sokasodtak, és vétkességünk egészen az egekig nőtt.7Ősatyáink napjaitól fogva nagy vétkességben élünk, mind a mai napig;vétkeink miatt adattunk az országok királyainak kezébe mi, a mi királyaink és papjaink, kard, fogság és fosztogatás által, a mi arcunk szégyenére, mint ezen a mai napon is van.8És most, alig egy pillanatra kegy áradt felénk Jehovától, a mi Istenünktől azáltal, hogy meghagyta nekünk a megmenekülőket, és cöveket adott nekünk szent helyén, hogy felragyogtassa szemünket, ó, Istenünk, és megelevenítsen bennünket egy kissé szolgaságunkban.9Hisz szolgák vagyunk, de szolgaságunkban nem hagyott el bennünket a mi Istenünk, hanem szerető-kedvességet terjeszt ki ránk Perzsia királyai előtt, hogy megelevenítsen minket, és felállítsuk Istenünknek házát, helyreállítsuk elpusztított helyeit, és kőfalat adjon nekünk Júdában és Jeruzsálemben.10Mit mondhatnánk most, ezután, ó, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat,11melyeket szolgáid, a próféták által parancsoltál, ezt mondva:A föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld az országok népeinek tisztátalansága miatt, az ő utálatosságaik miatt, amelyekkel megtöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságuk által.12Most hát leányaitokat ne adjátok fiaiknak, és ti se vegyétek leányaikat fiaitoknak. Időtlen időkön át ne keressétek velük a békét és az ő jólétüket, hogy megerősödhessetek, és egyétek a föld javait, és birtokba vegyétek azt fiaitok számára időtlen időkre.13S miután mindezek ránk jöttek gonosz tetteink és nagy vétkességünk miatt - mert te, ó, Istenünk, túl elnéző voltál, mikor felbecsülted vétkünket, és nekünk adtad azokat, akik megmenekültek, mint ezek is -,14ismét megszegjük-e parancsolataidat, és házassági szövetségre lépjünk ezeknek az utálatosságoknak a népeivel?Hát nem haragszol-e meg ránk a végsőkig, hogy aztán senki sem marad meg, és senki sem menekül meg?15Ó, Jehova, Izrael Istene, te igazságos vagy, hisz meghagytál minket, mint megmenekült népet, ahogy ezen a napon is van. Íme, előtted vagyunk vétkességünkben, mert nem lehet megállni előtted e dolog miatt."

10. fejezet
1Mihelyt Ezsdrás imádkozott és vallomást tett sírva és leborulva az igaz Isten háza előtt, hozzá gyülekeztek az Izrael népéből valók, egy igen nagy gyülekezet, férfiak, nők és gyermekek, mert a nép keservesen sírt.2Majd Sekánia, az Elám fiai közül való Jéhiel fia megszólalt, és ezt mondta Ezsdrásnak:,,Mi cselekedtünk hűtlenül Istenünkkel szemben, mert idegen feleségeket fogadtunk be az ország népei közül. De íme, mégis van remény Izrael számára e dologban.3Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel, és bocsássuk el az összes feleséget és a tőlük születetteket Jehova tanácsa szerint, és azoké szerint, akik remegnek Istenünk parancsolatára, hogy az a törvény szerint betartassék.4Kelj fel, mert rád vár e dolog, és mi veled vagyunk. Légy erős, és cselekedj!"5Ezsdrás ekkor felkelt, és megeskette a papi fejedelmeket, a lévitákat és egész Izraelt, hogy e szó értelmében cselekszenek. Ők pedig megesküdtek.6És Ezsdrás felkelt az igaz Isten háza elől, és Eliásib fiának, Johanánnak az étkezőhelyiségébe ment. Odament, de nem evett kenyeret és nem ivott vizet, mert gyászolt a száműzött nép hűtlensége miatt.7Majd felhívást küldtek szét egész Júda-és Jeruzsálem-szerte minden volt száműzöttnek, hogy gyűljenek Jeruzsálembe;8és aki nem jön el három napon belül a fejedelmek és a vének tanácsa szerint, annak minden vagyonát tilalom alá vetik, őt magát pedig elkülönítik a száműzött nép gyülekezetétől.9Júda és Benjámin minden férfija összegyűlt hát Jeruzsálemben három napon belül, a kilencedik hónapban, a hónap huszadik napján, és az egész nép az igaz Isten házának nyitott részében ült, reszketve e dolog miatt és a záporesők miatt is.10Ezsdrás pap végül felállt, és így szólt hozzájuk:,,Ti bizony hűtlenül cselekedtetek azzal, hogy idegen feleségeket fogadtatok be, és csak növeltétek Izrael vétkességét.11Most pedig tegyetek vallomást Jehovának, ősatyáitok Istenének, cselekedjetek az ő kedvére, és különítsétek el magatokat az ország népeitől s az idegen feleségektől!"12Erre az egész gyülekezet felelt, és hangosan ezt mondta:,,Pontosan a te szavad szerint kell nekünk cselekednünk.13A nép azonban nagy, és mivel most a záporesők időszaka van, nem állhatunk idekint. És mindez nem egy-két napba telik majd, mert nagymértékben lázadtunk fel e dologban.14Hadd képviseljék hát, kérünk, fejedelmeink az egész gyülekezetet;és mindazok a mi városainkban, akik idegen feleséget fogadtak be, jöjjenek el a meghatározott időkben minden egyes város véneivel és bíráival, míg el nem fordítjuk magunkról Istenünk izzó haragját e dolog miatt."15(Jonatán, Asáhel fia, és Jahzéja, Tikva fia azonban felkeltek ez ellen, és a lévita Mesullám meg Sabbetai támogatták őket.)16A volt száműzöttek pedig úgy cselekedtek;Ezsdrás pap és a férfiak, akik atyai háznépük atyáinak fői voltak - mindannyian név szerint -, elkülönítették magukat, és leültek a tizedik hónap első napján, hogy tudakozódjanak a dolog felől.17Az első hónap első napjára végeztek mindazoknak a férfiaknak az ügyével, akik idegen feleséget fogadtak be.18A papok fiai között is találtak olyanokat, akik idegen feleséget fogadtak be: Jésuának, Jocadák fiának fiai és az ő testvérei közül Maáséját és Eliézert, Járibot és Gedáliát.19De kezüket adták rá, hogy elbocsátják idegen feleségüket, és mivel vétkesek, egy kost adnak a nyájból vétkességükért.20Immér fiai közül Hanáni és Zebádia;21Hárim fiai közül Maáséja, Illés, Semája, Jéhiel és Uzziás;22Pashúr fiai közül Eljoénai, Maáséja, Ismáel, Netánel, Jozabád és Eleása.23A léviták közül Jozabád, Simei, Kelája(vagyis Kelita), Petáhia, Júda és Eliézer;24az énekesek közül Eliásib; a kapuőrök közül Sallum, Telem és Uri.25Izrael népéből, Paros fiai közül Ramia, Jizzija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;26Elám fiai közül Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jeremót és Illés;27Zattu fiai közül Eljoénai, Eliásib, Mattánia, Jeremót, Zabád és Aziza;28Bebai fiai közül Johanán, Hanánia, Zabbai és Atlai;29Báni fiai közül Mesullám, Malluk, Adája, Jásub, Seál és Jeremót;30Pahat-Moáb fiai közül Adna, Kelál, Benája, Maáséja, Mattánia, Bécalel, Binnui és Manassé;31Hárim fiai közül Eliézer, Issijah, Malkija, Semája, Simeón,32Benjámin, Malluk és Semária;33Hásum fiai közül Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manassé és Simei;34Báni fiai közül Maádai, Amrám, Uel,35Benája, Bedéja, Keluhu,36Vania, Meremót, Eliásib,37Mattánia, Mattenai és Jaásu;38Binnui fiai közül Simei,39Selémia, Nátán, Adája,40Maknadbai, Sásai, Sárai,41Azarel, Selémia, Semária,42Sallum, Amária és József;43Nébó fiai közül Jeiél, Mattitja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel és Benája.44Ők mind idegen feleséget vettek maguknak, de elküldték a feleségeket a fiakkal együtt.
 
 
0 komment , kategória:  Ezsdrás könyve /Ószöv.  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 1061
  • e Hónap: 2502
  • e Év: 42921
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.