Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Efézus 4–6-ig terjedő fejezetei
  2016-09-12 22:06:53, hétfő
 
  4. fejezet

1Kérlellek tehát benneteket én, aki rab vagyok az Úrban, hogy méltón járjatok ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívtak titeket,2teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elviselve egymást szeretetben,3komolyan igyekezve azon, hogy megtartsátok a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében.4Egy test van, és egy szellem, mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el, amelyre elhívattatok;5egy Úr, egy hit, egy keresztség;6egy Istene és Atyja mindenkinek, aki mindenek fölött és mindeneken keresztül és mindenekben ott van.7Mármost mindegyikünknek ki nem érdemelt kedvesség adatott, aszerint, ahogy a Krisztus kimérte az ajándékot.8Ennélfogva ezt mondja:,,Amikor felment a magasba, foglyokat ejtett;emberajándékokat adott."9Az a kifejezés pedig, hogy,,felment",mit jelent, ha nem azt, hogy le is szállt az alsóbb régiókba, vagyis a földre?10Aki leszállt, az egyben az is, aki felment, sokkal feljebb minden égnél, hogy teljességet adjon mindennek.11És ő némelyeket apostolokul adott, némelyeket prófétákul, némelyeket evangéliumhirdetőkül, némelyeket pásztorokul és tanítókul,12a szentek helyreigazítása céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének felépítésére,13míg el nem jutunk mindnyájan az egységre a hitben és az Isten Fiának pontos ismeretében, a felnőtt férfi szintjére, a termetnek arra a mértékére, amely a Krisztus teljessége szerint való;14hogy ne legyünk többé kisgyermekek, akiket mintha hullámok hánynának-vetnének, és akik ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében az emberek ármánykodása által, tévelygés kigondolásában való ravaszság által.15Hanem az igazságot szólva, szeretet által növekedjünk fel mindenben, összhangban azzal, aki a fej, Krisztus.16Őbelőle az egész test - harmonikusan egybeillesztetve és együttműködésre késztetve minden ízület által, mely megadja, ami szükséges, külön-külön minden egyes tag megfelelő mértékű működése szerint - hozzájárul a test növekedéséhez, hogy felépítse magát szeretetben.17Azt mondom tehát, és emellett tanúskodom az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a nemzetek is járnak elméjük haszontalanságában,18miközben a bennük levő tudatlanság miatt, szívük érzéketlensége miatt elmebelileg sötétségben vannak, és el vannak idegenedve az Isten szerinti élettől.19Minden erkölcsi érzéket elveszítve, gátlástalan viselkedésre adták magukat, hogy mindenféle tisztátalanságot cselekedjenek kapzsisággal.20Ti azonban nem azt tanultátok a Krisztusról, hogy ő ilyen,21feltéve persze, hogy hallottátok őt, és tanítottak benneteket általa, mint ahogy Jézusban van az igazság,22hogy le kell vetnetek a régi egyéniséget, amely korábbi viselkedésmódotokhoz igazodik, és amely megromlik megtévesztő kívánságai szerint;23meg kell pedig újulnotok az elméteket mozgató erőben,24és fel kell öltenetek az új egyéniséget, amely Isten akarata szerint teremtetett igazi igazságosságban és lojalitásban.25Ennélfogva most, hogy levetettétek a hazugságot, igazat mondjon mindegyikőtök a felebarátjának, mivel egymáshoz tartozó tagok vagyunk.26Haragudjatok, ámde ne vétkezzetek;ne menjen le úgy a nap, hogy ingerültek vagytok,27és az Ördögnek se adjatok helyet.28Aki lop, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon keményen, azt cselekedve kezével, ami jó munka, hogy legyen mit odaadnia a szükségben levőnek.29Ne jöjjön ki rothadt beszéd a szátokból, hanem csak olyan, ami jó az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy azt adja a hallgatóknak, ami kedvező.30Továbbá ne okozzatok bánatot az Isten szent szellemének, amellyel el lettetek pecsételve egy váltság általi szabadítás napjára.31Minden rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd távolíttassék el tőletek minden rosszasággal együtt.32Legyetek pedig egymás iránt kedvessé, gyöngéden könyörületessé, készséggel megbocsátva egymásnak, mint ahogy az Isten is készséggel megbocsátott nektek Krisztus által.

5. fejezet
1Legyetek tehát az Isten utánzóivá mint szeretett gyermekek,2és továbbra is szeretetben járjatok, mint ahogy a Krisztus is szeretett benneteket, és odaadta magát értetek felajánlásként és áldozatként az Istennek, kellemes illatul.3Paráznaság és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még csak ne is említtessék közöttetek, mint ahogy szent emberekhez illik,4se szégyenteljes viselkedés, se bolond beszéd, se ocsmány tréfálkozás, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás.5Mert azt tudjátok és magatok is felismeritek, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak vagy kapzsinak - azaz bálványimádónak - sincs semmi öröksége a Krisztus és az Isten királyságában.6Senki ne ámítson el titeket üres szavakkal, mert az imént említett dolgok miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira.7Ne legyetek hát részestársaikká;8mert egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban. A világosság gyermekeiként járjatok továbbra is,9mert a világosság gyümölcse mindenfajta jóságból, igazságosságból és igazságból áll.10Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt,11és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket,12mert amik náluk titokban történnek, azt még elmondani is szégyen.13Amit pedig feddés ér, az mind nyilvánvalóvá lesz a világosság által, mert minden, ami nyilvánvalóvá lesz, világosság.14Ennélfogva ezt mondja:,,Ébredj fel, ó, alvó, és támadj fel a halottak közül, s rád fog ragyogni a Krisztus."15Így hát folyton szigorúan ügyeljetek arra, hogy ne mint balgák, hanem mint bölcsek járjatok,16megvásárolva magatoknak az alkalmas időt, mivel a napok gonoszak.17Ezért hát ne váljatok többé esztelenné, hanem továbbra is érzékeljétek, mi Jehova akarata.18Bortól se részegedjetek le, amelyben kicsapongás van, hanem állandóan teljetek be szellemmel -19zsoltárokkal, Istennek szóló dicséretekkel és szellemi énekekkel szólva egymáshoz, énekelve és közben zenélve szívetekben Jehovának,20mindig, mindenért hálát adva a mi Istenünknek és Atyánknak Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében.21Rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében.22A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek, mint az Úrnak,23mert a férj feje a feleségének, mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek, megmentője lévén e testnek.24Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek mindenben.25Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte,26hogy megszentelje azt, megtisztítva a víznek fürdőjével a szó által,27hogy maga elé állítsa a gyülekezetet annak pompájában úgy, hogy ne legyen azon szennyfolt vagy ránc vagy bármi efféle, hanem hogy szent és szeplő nélküli legyen.28A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti,29mert soha senki nem gyűlölte a saját testét, hanem táplálja és dédelgeti, mint ahogy a Krisztus is a gyülekezetet,30mivel az ő testének tagjai vagyunk.31,,Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy testté lesz."32E szent titok nagy. Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozóan beszélek most.33Mindamellett közöttetek is, úgy szeresse egyenként mindenki a feleségét, mint önmagát;másfelől a feleség mélységes megbecsüléssel legyen a férje iránt.

6. fejezet
1Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrral egységben, mert ez igazságos:2,,Tiszteld apádat és anyádat",ami az első parancs ígérettel:3,,hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig megmaradj a földön."4És ti apák, ne ingereljétek föl gyermekeiteket, hanem továbbra is Jehova fegyelmezésében és az ő gondolkodásának zsinórmértéke szerint neveljétek őket.5Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel, szívetek őszinteségében, mint a Krisztusnak,6nem látszatszolgálattal, mint akik embereknek járnak kedvében, hanem mint Krisztus rabszolgái, egész lélekkel cselekedve az Isten akaratát.7Szolgáljatok jóra hajló rabszolgákként, mint Jehovának, és nem embereknek,8mert tudjátok, hogy ki-ki ami jót cselekszik, visszakapja azt Jehovától, legyen akár rabszolga, akár szabad.9Ti is, urak, továbbra is ugyanezeket cselekedjétek velük, elhagyva a fenyegetést, mert tudjátok, hogy aki nekik is, és nektek is Uratok, az egekben van, és nincsen nála részrehajlás.10Végezetül, továbbra is tegyetek szert erőre az Úrban és erejének hatalmasságában.11Öltsétek fel az Istentől való teljes fegyverzetet, hogy képesek legyetek szilárdan állni az Ördög mesterkedéseivel szemben;12mert nem vér és test ellen van viaskodásunk, hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen.13Ezért vegyétek föl az Istentől való teljes fegyverzetet, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és miután mindent alaposan elvégeztetek, szilárdan állhassatok.14Álljatok tehát szilárdan, úgy, hogy derekatok igazsággal van körülövezve, és viselitek az igazságosság mellvértjét,15és lábatok a béke jó hírének felszerelésével van felsaruzva.16Mindenekelőtt vegyétek föl a hit nagy pajzsát, amellyel képesek lesztek kioltani a gonosznak minden égő nyilát.17Vegyétek a megmentés sisakját, és a szellem kardját is, azaz Isten szavát,18miközben az ima és könyörgés minden formájával élve kitartóan imádkoztok minden alkalommal szellemben. És evégett maradjatok ébren minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentért,19értem is, hogy beszédkészség adassék nekem, amikor megnyitom a számat, hogy beszédbeli nyíltsággal tegyem ismertté azon jó hír szent titkát,20amelyért nagykövetként tevékenykedem láncokban;hogy bátorsággal beszéljek arról, úgy, ahogy beszélnem kell.21Hogy pedig ti is tudjatok dolgaimról, arról, hogy hogy vagyok, Tikikusz, a szeretett testvér és hű szolga az Úrban, mindent tudatni fog veletek.22Éppen abból a célból küldöm őt hozzátok, hogy tudjatok a minket érintő dolgokról, és hogy megvigasztalja szíveteket.23Béke legyen a testvéreknek, és szeretet hittel együtt Istentől, az Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól!24A ki nem érdemelt kedvesség legyen mindazokkal, akik szeretik Jézus Krisztust, a mi Urunkat romlatlanságban! 
 
0 komment , kategória:  Efézus /Újszövetség  
Efézusiaknak írt levél 3.
  2008-06-03 09:33:08, kedd
 
 


Link

Efézusbeliekhez írt levél 3. rész

1. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért;
2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;
3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden,
4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől;
5. A mely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:
6. Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
7. A melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának munkája szerint.
8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
9. És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;
10. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,
11. Amaz örök eleve-elvégezés szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:
12. A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
13. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságaim miatt, a melyek néktek dicsőségtekre vannak.
14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15. A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
20. Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
21. Annak légyen dicsőség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
 
 
0 komment , kategória:  Efézus /Újszövetség  
Efézusiakhoz 2. fejezet
  2008-06-02 14:00:59, hétfő
 
 Link

Efézusbeliekhez írt levél 2. rész

1. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3. A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7. Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.


 
 
0 komment , kategória:  Efézus /Újszövetség  
Pál levele Efézusiakhoz
  2008-06-01 23:45:10, vasárnap
 
 LinkEfézusbeliekhez írt levél 1. rész

1. Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
4. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
7. A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
8. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
9. Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
11. Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12. Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:
13. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
14. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
15. Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
16. Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
20. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
21. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
23. Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

Link
 
 
1 komment , kategória:  Efézus /Újszövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 87
  • e Hét: 1138
  • e Hónap: 4106
  • e Év: 44525
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.