Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Anka János:Északi fény V.rész
  2011-05-04 19:34:41, szerda
 
 
Anka János: Északi fény V. rész -vége.


XII.

Az apostolkodással bajt csináltam magamnak. Gazdag barátom veszedelmesen gyűlölködött. Többek előtt izgága, összeférhetetlen embernek mondott. Eszmei fejtegetéseimmel ellenkező hatást értem el nála. Mikor a szemét akartam kinyitni, a vak ellenségeskedést keltettem fel benne. Veszedelmes embernek tartott, ki demagógiát csinál. Izgat- elveket hirdet. Megértettem a szegény lelket. Az új világtól kiváltságos helyzetét, jólétét féltette. Ráadásul családja miatt aggódott, házasságáról és gyermekeiről súlyos dolgokat mondtam. A faji elmélet végképp megvadította. Így felébredt benne a régi hörcsög, a kíméletlen természet. Nem hagyta magát, két kézzel kapaszkodott a hasonló gondolkozású liberális polgárokba.

Ifjú erővel, dühös elszántsággal forgolódott közöttük. Megbeszéléseket tartottak a kaszinóban. A végén ligát szerveztek az ,,idegen eszmék" ellen: Így akarták az új korszak szellemét megbélyegezni. Barátom lett az elnök az elavult gondolkozású ligában. Az első ülésen nagy beszédet mondott. Az egész mondóka tulajdonképpen nekem szólt. Tenger haragját azokra öntötte, kik új világról fecsegnek. Nem becsülik a tisztes polgári hagyományokat, sőt idegen érdekek szolgálatában állnak. Megsokalltam a mérgezett nyilakat. A lakásán kerestem, de a komornyik szerint nem volt otthon. Így elfogtam a nevezetes kaszinó előtt.

- Mi a bajod velem, Jóska?

- Nem ismerem az urat, -- nézett keresztül rajtam, -- ilyen emberekkel nem barátkozom.

Kicsit elkapott az indulat.

- Még te mersz ilyen hangon beszélni? Te légből kapott úr. Nem sül ki a szemed? Haszontalan, önző életet éltél. Nem törődtél semmivel, csak a zsebeddel. Anyagi érdekekért feláldoztad magyar önérzetedét is. Lelki zsidó lettél, gyökértelep és felesleges ember a nemzeti társadalomban. Silány, korcs gyermekeid sorsa is a te lelkeden szárad. Idiótákkal szaporítottad az emberiséget...

Felfordult vele a világ, a haragtól remegett. A keresztvizet akarta leszedni rólam, de fuldokló dühében csak ennyit tudott mondani.

- Az ilyen német bérencekkel elbánunk! Nem akartam utcai botrányt rendezni, hagytam menni. tólul a következő levelet írtam neki:

,,Igen tisztelt Uram!

Lelki zsidónak bizonyult a német kérdésben is. Én erre írásban adom önnek a német nagyságról alkotott meggyőződésemet. Nem a mostani idők hatása alatt alakult ki az bennem, hanem régen, évtizedekkel ezelőtt. Akkor is komoly tanulmányok közben, az évezredek szellemi életének vizsgálata folyamán győződtem meg, hogy a német géniusz az emberiség fáklyahordozója a történelmi haladásban. Annak idején a görög lángelme fektette le azokat a gondolatpilléreket, melyeken az európai műveltség eszmeállványai és elmélethídjai nyugszanak. A görög építette fel a maga világmagyarázó gondolatával az emberiség számára az értelmi világot. A szellemet és az anyagot, a testet és a lelket ő fedezte fel és ő adott nekik nevet. Mikor tehát ezekről beszélünk, görög fogalmakkal gondolkozunk. Ezek után idézem ,,Az örök ember" címmel 1931-ben megjelent munkámból a német zseniről írott sorokat:

,,A. német örökölte az új korra szóló mandátummal a görög dicsőséget. Az újkori kultúra számára a germán elme konstruálta a világmagyarázó nagy gondolatot. Rája várt az az óriási feladat, hogy az emberi értelem világalakító értelmét kibontsa. A görög lerakta az örök érvényű fogalmi alapot, de a német lángelme építette fel arra a kultúrális világot. A görög géniuszban megnyilatkozott emberi értelem mélységéből kihozta a végső következtetéseket az élettel való kapcsolatban. A német gondolat fejezte be a prometheusi munkát a titáni cél megvalósításával. A görög és a német géniusz képviseli Európát az eszmék örökkévalóságában.

Az újkorban mindenhol a germán lélek szabta meg a szellemi irányt a népek számára. A kultúrális élet a német gondolat horizontjában virágzott ki. A német eszmekör határozta meg azt a világtörténelmi periódust, mely az emberiség mai gondolatvilágát és civilizációját kialakította. A német inspirálta a célgondolatot és értéktudatot a modern életbe. A népek a kultúrális problémákról és életkérdésekről a németek eszével gondolkoznak. Ennek igazolására nézzük meg a modern élet irányadó fogalmait.

A német gondolat állította az embert a világ központjába. Az individuális elv hosszú ideig politikai dogma volt. A modern társadalom és állam eszmevilága abból táplálkozott. Ezt pedig Leibnitz fogalmazta meg a monaszelméletben. A mai ember a problémákat a fejlődés és haladás tükrében látja. A történet ilyen felfogása Hegeltől ered. A kultúrát, mint az ember történeti alkotását Herder fedezte fel, ő is adta neki a nevet. A kultúra fogalmával és öntudatával tehát a germán szellem ajándékozta meg az emberiséget. A ,,kultúrember" és a ,,kultúrideál" német szellemi fogantatásból született. Ma pedig ezekkel fejezik ki a műveltség legmagasabb törekvéseit. Ma az élet és a természet a világmagyarázat központi fogalma. Ezt is a német plántálta a gondolkozásba. Az irodalom és a művészet is a német esztétika láthatárából kapta az értékmérő szempontokat. A modern társadalom tömegmozgalmait szintén a német világmagyarázat inspirálta, a szocializmusnak német eredete van. A szabadság apostolai az ember ,,méltóságára" az államférfiak pedig ,,kötelességtudatára" hivatkoznak. Ez a két nagyszerű szempont Kant fogalmazásából fakadt. Nem vagyunk az ,,antik végzet", vagy a középkori természet ,,játékszere", hanem a magunk világának teremtői és alkotói. Mindezek a mi akaratunktól függnek. Ez Kant tanítása és ezt a világot hordozza a német gondolat. Cselekedni, cselekedni, ez az, amiért vagyunk, mondja a legnémetebb filozófus, Fichte. A görög észember volt, a német tettember".

Ezeket írtam könyvemben. Már akkor láttam a német géniusz sorsdöntő szerepét az európai kultúrában. Az új korszaknak öntudatlanul német szellemi öntudata volt. Most már a német tovább ment küldetése útján. A valóságban is bebizonyította a német világmagyarázó gondolat igazságát, hogy a mi öntudatunk alakítja a világot. Ezt foganatosítja most Európában. Az emberi öntudatnak világhordozó jelentőséget adott, hát ezt tettre hívja, munkába állítja az egész kontinensen. Mit jelent ebből a szempontból a nemzeti szocialista birodalom? Most a német géniusz betetőzte szellemi nagyságát és dicsőségét a korszerű szociális eszmény megvalósításával és az új európai rend megteremtésével. Mindenben beváltotta azt, amire a történelemben küldetése volt."

XIII.

Csak ennyit írtam neki. A többit elmondtam a fiainak.

- Most már végeztem apáddal, megszakadt a barátragunk. Az ilyen vakokkal nem lehet megértetni semmit.

- Én sem tudok vele beszélni, -- sóhajtott fel a fiú, -- teljesen elidegenedtünk.

- Az elvi ellentét még nem volna baj, -folytattam, -- de gonosz indulattal támad az emberre. Látod, látod. Kitört akaratlanul a világnézeti harc közöttünk. Az eszme mindig szembeállítja a hívőket és a hitetleneket. Miért van az, barátom? Ez az eszmetörvény útja a történelemben. A földet végtelenből jövő világosság veszi körül égi pályáján. Az emberiség életét és gondolkozását is így kíséri az eszme. A történelmi élet mindig eszmeirányban halad. Mindig a gondolat hordozza a jövőt. A korszerű eszmeirányt feltartóztatni nem lehet.

- Mi az oka ennek?

- A népek hasonló élmények és válságok útján mindenütt ugyanarra a lelki belátásra és tanulságra ébrednek. A lelki törvény mindenütt ugyanazt a pálfordulást érleli a gondolkozásban. Nem a propaganda dönti el a gondolatok harcát, hanem a törvényszerűen kialakult lelkület eszmei készsége, közéleti ereje. Ahol nincs meg arra a lelki talaj a társadalomban, ott a propaganda sikertelen marad. Viszont a megérlelődött történelmi fázisban, semmiféle hatalom nem állíthatja meg a korszakos gondolatot. Az eszmei tusakodást megfigyelheted magadon is. Propaganda csinált belőled hivő lelket?

- Nem! Mindig ilyen voltam. A magam érzései és tapasztalatai alapján jutottam arra a meggyőződésre, hogy szellemi megújhodás, szociális igazság nélkül nem lehet boldogabb jövőt teremteni.

- Szóval az élet hatása alatt lettél nacionalista, csak akkor még nem láttad világosan a kérdéseket. Az eszme megfogant benned, de nem volt az még határozott fogalom. Mi magyarok sok népet megelőztünk a nacionalista ébredéssel, de nem tudtuk azt politikai és gazdasági rendszerbe önteni. A faji gondolat is az európai mozgalom kezdetét kristályosodott ki a magyar öntudatban. Lélekben az új korszak úttörői voltunk. Mi tehát nem idegenből vettük az új szellemet, hanem a magunk szenvedéséből, lelki megrendülésből merítettük. Most már mi a véleményed az apád ligájáról, mely német zsoldosoknak nevezi a nacionalizmus úttörőit?

- Nem érdemes azzal a ligával foglalkozni.

- Én is azt mondom. Mégis tisztázzuk a dolgot! Mi a viszony a magyar és a német gondolat között? Németországban már testet öltött, megvalósult az az eszme, ami évtizedes hit és lelkesedés volt bennünk. Ott már történelmi bizonyság lett a nacionalizmus elvi igazsága. Sőt a belőle fakadt nemzeti erő már világtörténetet csinál. Bizonyára megérted ennek jelentőségét a népek eszmei haladásában. Németország alkotta meg a kánont és a rendszert az új korszak számára. Hát jogosan idézhetik mindenütt a német példát a nacionalista mozgalmakban. Az emberben valósul meg az élet minden értéke és igazsága. Az új korszak is akkor lesz élő valóság, ha méltó ember képviseli a világon. Milyen legyen az, hogy a kor emberideálja lehessen? Nemzeti érzületű, szociális gondolkozású. A munkában szorgalmas, a harcban bátor. Építő és gyarapító erő a nemzeti rendben. Az életet nem hedonista mulatságnak, hanem nemes kötelességnek tartja. A lelke nem meddősíti az erőket maga körűli, hanem élteti, gyarapítja. Ez az ember már megjelent a világ színpadán. Hol? Évekig dolgozott a német nemzeti munka műhelyében, most pedig dicsőségesen harcol a különböző frontokon. A nemzeti szocialista birodalom megteremtette a korszak emberideálját is. Itt nyerte meg a végső győzelmet a régi és az új világ erkölcsi mérkőzésében.

- Ez nagy dolog, -- ismerte el fiatal barátom, -- de kevesen tudják értékelni.

- Ez még csak az egyik oldala a kérdésnek. Európa jövendő sorsa, új kultúrális rendje érlelődik tőlünk északon. Nagyon figyelni kell arra a szellemi forradalomra, ha magyar életet akarunk ezen a tájon. Mi történik ott a történelmi mélységekben? Az európai élet új rendjét rakják le a nemzeti szervezetben, a kultúrális berendezésben. Az európai élet annak idején északon kezdődött. A germánok építették az első városokat és várakat. Az állandó lakhelyhez, a földhöz és házakhoz kötött emberi élet értelmében ők telepedtek le először. A magyar történelemből tudjuk, hogy ez nagy befolyással volt sorsunkra. Véget vetett a kalandozások korának, a magyarok nomád életének. Most is ilyen sorsdöntő életrendezést végez a német. Az emberi gondolat a rádió és repülőgép korszakában új lehetőségekre és új feladatokra ébredt. Nagy részben elavult a világ szellemi és anyagi felszerelése. A régi kabátból kinőttünk. Az új korszak új rend szerint való letelepülést követel az élet birodalmában, a nemzeti öntudat világában. Egykor a geológiai szempontok: a folyók, hegyek és termékeny mezők jelölték ki a lakhelyeket, a települési területeket. Most a gondolatnak van szüksége ugyanilyen életbázisokra az erkölcsi tájon, a lelki glóbuson. A népi kultúra termékeny völgyeit és produktív szellemi forrásait kell megtalálni.

- Ezt szeretném világosan látni.

- Nézd csak, barátom! A javakat a munka állítja elő. A föld adományaiból az emberi erő hozzáadásával lesznek az értékek. A nyersanyagokból ipari munka termel életfenntartási eszközöket, vagy művészi alkotásokat. Ez az élet egész menetrendje a történelmi vágányon. Mindenütt a munka eredményeivel találkozunk. Hiszen maga a világ is évezredek munkája. Mit mond ez a tény a gondolkozó embernek? A munka az alapja az egész társadalmi létnek. A nemzet és az állam munkából él. A német ebből a tényből levonta nemzeti vonatkozásban a végső következményeket. Munkaállamot szervezett, munkaalkotmányt adott a közéletnek. Ugyanakkor a tőkét is erre az alapra bazirozta. Munkavaluta van Németországban. A németek soha nem látott erővel dolgoznak. Mozgósították a világ legnagyobb kapitálisát: a német munkaerőt és tehetséget...

- Így értem. A munka a német nép életelve lett.

- Valóban megértetted. Most nézd meg. a természetet a maga területén. Mi a szembeszökő mindenütt? Az örök törvényen nyugvó rend, a folyton megújuló élet. Rend nélkül nincs élet, mert a rend jelenti a harmóniát és az egyensúlyt az erők rendszerében. Ez az életfeltétele az ember világának is. Rend nélkül nem lehet sem állami, sem társadalmi élet. A rend a világ lelke, mondja a keleti bölcs ige. A történelem folyamán bármilyen államot is szerveztek, az lényegében rendcsinálás volt. A rend tehát az élet alapkövetelmény minden téren. A német ebből a történelmi tényből is levonta a végső következtetéseket. Szociális rendet teremtett a saját hazájában. Nem az állami hatalomra építette azt, hanem a népközösség államfenntartó erejére. A szociális igazság kiegyenlítette a társadalmi ellentéteket. A közérdek mindenkinek az érdeke. A nemzet boldogulása jólét és öröm minden házban. A közerkölcs az egész nép jellemessége és becsülete. Az állami rendben az élet erkölcsi rendje érvényesül. A közéleti szellem felöleli mindazt, amit ősi parancsok követelnek és nemzeti érdekek ajánlanak. Az erkölcsi világrendig mélyítette a német az állami rendet. Ott nem hatalmi rendszert szerveztek, hanem a nép szellemi és erkölcsi erejével rendezték a nemzeti életet. Eddig legtöbbször az ember rossz tulajdonságaival kalkuláltak a világ urai, az emberi szenvedélyekre építették terveiket. Most a jobb és nemesebb ember számára alkottak a németek birodalmat. Ez a német rend az európai civilizációban. A gonosz spekulánsok nem bíznak benne? Az eredmények bizonyítanak! A történelem kezdete óta ilyek erős állam és ilyen nagy nép még nem volt a világon. Hősök lettek a névtelen milliók a szociális igazság rendjében. Az egész európai életet megváltoztatja a jobb és nemesebb ember.

- Ezt is értem. A német a lelkiismeretet állította rendőrnek minden ember kapujába. Az állami rend kenyér és boldogulás a népnek. Hát azt a maga ügyének érzi minden ember.

- Így van. Ez a magyarázata az általános bizalomnak és kötelességteljesítésnek. A német élet ilyen elvi alapokon áll. A legmélyebb lelkiség és a legnagyobb realitás egyesül minden megnyilatkozásában. A németek a produkciót állították a tevékenység élére. Minőségben a legjobbat, mennyiségben a legtöbbet termelni! Mindenkinek részt kell vennie a nemzeti munkában. Erősítő és gyarapító szellem árad a birodalomban. A német fogja megteremteni azt a kultúrát, mely pótolja az emberi élet hiányait. A szegénység mindenütt az emberiség szellemi deficitje, produkcióbánya volt. Az illető népből nem hozták ki sem az erkölcsi, sem az anyagi értékeket. Sok hit és sok munkaerő veszett kárba. A német itt mutat példát és teremt lehetőséget. Nem szabad szegény népnek lenni a világon! Az emberben rejlenek az igazi életértékek, csak meg kell azokat találni. Felszínre kell hozni. Ezt a tanítást hirdeti a munkából erősödő és gazdagodó birodalom. Mást is mond. A háború gazdasági és technikai meglepetéseket hozott. Ezek tanulsága szerint a német évtizedekkel halad a világ előtt. Megelőzte a többi népeket a fejlődésben. Műszaki és kémiai csodákat mutat be a különböző vásárokon. Mit tett a német? A tudományos felfedezéseket, a technikai vívmányokat érvényesítette az ipari termelésben. A világ nagyot fog bámulni. A német géniusz a politikai és gazdasági élet átalakításán kívül megcsinálta az ipari forradalmat is.

- Félelmetes erő.

- Inkább bámulatos, barátom! A német fajban olyan dinamika van, mely páratlan az egész világon. A német géniusz alakította ki a modern kultúra szellemi láthatárát, hát természetes dolog irányító szerepe a jövő kialakításában. Az élet örök rendjében kitapogatta az erőközpontokat és a legszilárdabb bázisokon helyezkedett el a lélek világában. A helyes életelvek, a korszerű reformgondolatok történelmi bázisokat jelentenek a nemzeti életharcban. Támaszpontokat az erők megszervezésére, a jövő meghódítására. Sok keserű tapasztalatunk bizonyítja. A liberális korszak téves életelvei sorvasztották el a magyarságot. A német élet a legerősebb történelmi pozíciókban helyezkedett el a saját géniuszának szellemi égboltja alatt. A jelen sikerével együtt megragadta a jövő biztosítékait is. Mi a lényege a német életfogalomnak? A munka, a rend és a szociális kultúra. A német paraszt szántja és kultiválja a földet. A humusz kivirágzott a lelkében is. A német munkás nem robotol, hanem hivatást teljesít. A kalapáccsal lelkét is acélozza. A német értelmiség az élet fenséges értelmét hordozza. A tudással örömöt szüretel. Ez a német lélek letelepedése a nemzeti eszmények birodalmában a világalakító germán öntudat határai között. A régi Európa hedonista életelveivel, világpolgári elképzeléseivel az emberi gondolat nomádja volt. Nem ok nélkül tagadta meg a nemzetet és a hazát, mert azok földhöz kötött, határokhoz szabott életet jelentenek. Az arany hordozta a lelkét, mert az arany az anyagi kultúra nomádja. Otthon van mindenütt, ahol munkából és verejtékből vámot szedhet. A nomád vágyak még mindig itt kalandoznak a gondolkozásban. Az egyéniség és a szabadság régi fogalmaival folytatott viták nomád hajlamokból fakadnak. Hiába! Az európai népelvnek le kell telepedniök a munka, a rend és a szociális kultúra honi határai között: ez az északi gondolat. Jobb európai jövő érlelődött most a nagy szellemi földrengések után a germán északon. Az új világ egét ez a delejsarkot jelző északi fény...

XIV.

Az élet elintézte a mi vitánkat, a mi ellenségeskedésünket. Gazdag ,,barátom"-mal többé nem találkoztam. A liberális polgár itt hagyott bennünket. Családjával együtt Dél-Amerikába hajózott. Elmenekült az új korszak szelleme elől a pénzével és elavult elveivel. -- Nem is tartotta itt semmi. Lélekben már idegen és elveszett ember volt. A fiú megkapta anyai örökségét és abból kis gyári üzemet létesített. A saját szabadalmazott találmányát vette munkába. Hivatást teljesített, tudással és lelkesedéssel dolgozott. A munkásairól úgy gondoskodott, mintha családtagjai lettek volna. Az egyik napon könyvek között találtam. Éppen Hitler Adolf műve volt a kezében.

- Mit csinálsz, barátom?

- Az új korszak szellemét szeretném röviden összefoglalni. A munkások kívánságára berámázzuk az alapelveket a műhelyben.

- Akkor én összefoglalom az új korszak szellemét neked, mert sokat gondolkoztam rajta.
Eszmei tartalmáról már többször beszéltünk.
Mit tartok az új korszak sorsdöntő jelentőségének?
Eddig a civilizáció a pénz szolgálatában állt, most felszabadul.
A civilizált népek nem lesznek a pénz rabszolgái.
Ez az igazi szabadság, barátom!
Mindenki előtt megnyílik a boldogulás és emelkedés útja.
Minden a szellemet fogja szolgálni...
 
 
0 komment , kategória:  Anka János: Északi fény V.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 251
  • e Hét: 251
  • e Hónap: 11794
  • e Év: 377284
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.