Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Kolosszé 1–4-ig terjedő fejezetei (teljes könyv)
  2016-08-31 00:36:06, szerda
 
  1. fejezet

1Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által, és Timóteusz testvérünk2a Krisztussal egységben levő szenteknek és hű testvéreknek Kolosszéban:Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól!3Hálát adunk az Istennek, Jézus Krisztus, a mi Urunk Atyjának mindig, mikor imádkozunk értetek,4mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a szeretetről, mellyel az összes szent iránt vagytok,5a reménység miatt, amely fenn van tartva számotokra az egekben. Erről a reménységről hallottatok korábban azon jó hír igazságának elmondása által,6amely eljutott hozzátok, mint ahogy gyümölcsöt is terem és gyarapodik az egész világon, amiképpen közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és pontosan megismertétek az Isten ki nem érdemelt kedvességét igazságban.7Ez az, amit Epafrásztól, szeretett rabszolgatársunktól tanultatok, aki hű szolgája a Krisztusnak helyettünk,8aki fel is tárta nekünk a ti szellemi természetű szereteteteket.9Ezért is van, hogy attól a naptól fogva, melyen hallottunk róla, nem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni, hogy teljetek be az ő akaratának pontos ismeretével minden bölcsességben és szellemi megértésben,10hogy Jehovához méltón járjatok, avégett hogy teljesen kedvére legyetek, amint továbbra is gyümölcsöt teremtek minden jó cselekedetben, és gyarapodtok az Isten pontos ismeretében,11minden erővel erőssé tétetve az ő dicsőséges hatalmának mértéke szerint, hogy teljesen kitartsatok és hosszútűrők legyetek örömmel,12hálát adva az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy részetek legyen a szentek örökségében a világosságban.13Megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket szeretett Fiának királyságába;14őáltala van a mi váltság általi szabadításunk, bűneink megbocsátása.15Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte;16mert általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, legyenek azok trónok vagy felsőbbségek vagy kormányzatok vagy hatalmak. Minden más őáltala és őérte teremtetett.17Ezenkívül ő minden más előtt van, és általa hozatott létre minden más,18és ő a feje a testnek, a gyülekezetnek. Ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött, hogy azzá legyen, aki mindenben az első;19mert az Isten jónak látta, hogy őbenne lakjon az egész teljesség,20és őáltala békéltessen meg magával minden mást - akár a földön levőket, akár az egekben levőket -, békét szerezve az ő kínoszlopon kiontott vére által.21Igen, titeket, akik egykor elidegenedettek és ellenségek voltatok, mert az eszetek azokon a cselekedeteken járt, melyek gonoszak,22most megbékéltetett annak teste által a halála révén, hogy szentül és szeplőtlenül és vádtól mentesen állítson benneteket maga elé,23feltéve persze, hogy megmaradtok a hitben, szilárdan állva az alapon, és rendíthetetlenül, el nem mozdulva annak a jó hírnek a reménységétől, melyet hallottatok, s melyet az ég alatt levő egész teremtésben prédikáltak. Ennek a jó hírnek lettem én, Pál, a szolgája.24Örvendezek most az értetek való szenvedéseimben, s a magam részéről betöltöm a Krisztus nyomorúságainak híját a testemben a testéért, ami a gyülekezet.25Szolgája lettem e gyülekezetnek az Istentől való sáfárságnak megfelelően, mely a ti érdeketekben adatott nekem, hogy teljes mértékben prédikáljam az Isten szavát,26a szent titkot, amely el volt rejtve az elmúlt világrendszerektől és az elmúlt nemzedékektől fogva. De most nyilvánvalóvá tétetett az ő szentjeinek,27akikkel az Isten meg kívánta ismertetni, hogy mi e szent titok dicsőséges gazdagsága a nemzetek között. Ez a titok Krisztus veletek egységben, az ő dicsőségének reménysége.28Ő az, akit ismertté teszünk, intve minden embert, és tanítva minden embert minden bölcsességben, hogy minden embert teljességben mutathassunk be Krisztussal egységben.29Evégett bizony keményen dolgozom, küzdve az ő munkálkodásának megfelelően, amely hatalommal működik bennem.

2. fejezet
1Mert akarom, hogy felismerjétek, mily nagy küzdelmem van értetek és a laodiceaiakért és mindazokért, akik nem látták személyesen az arcomat,2hogy szívük megvigasztalódjon, hogy harmonikusan egybe legyenek illesztve szeretetben és megértésük teljes bizonyosságának egész gazdagsága végett, az Isten szent titkának, tudniillik Krisztusnak a pontos ismerete végett.3Őbenne van gondosan elrejtve a bölcsesség és ismeret minden kincse.4Ezt azért mondom, hogy senki meg ne tévesszen titeket meggyőző érvelésekkel.5Mert ha a testben távol vagyok is, azért a szellemben veletek vagyok, örvendezve és látva a ti rendeteket és Krisztus iránti hitetek szilárdságát.6Így hát, amint elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, úgy továbbra is járjatok vele egységben,7meggyökerezve és épülve őbenne, és szilárddá válva a hitben - mint ahogy tanítottak benneteket -, túláradóan a hittől hálaadásban.8Vigyázzatok:valaki még netán zsákmányul ejt titeket a filozófia és üres megtévesztés által, ami emberek hagyománya szerint, a világ elemi dolgai szerint, és nem Krisztus szerint való;9mert őbenne lakik az isteni jelleg egész teljessége testileg.10És így teljességetek van őáltala, aki minden kormányzatnak és hatalomnak a feje.11A vele való kapcsolat által körül is metéltek benneteket kéz nélküli körülmetéléssel, a testiség testének levetkőzése által, azon körülmetélés által, amely a Krisztusé,12mert eltemettek titeket vele az ő keresztségében, és a vele való kapcsolat által fel is támadtatok együtt az Isten munkálkodásába vetett hitetek révén, aki feltámasztotta őt a halottak közül.13Továbbá, jóllehet halottak voltatok vétségeitekben és testetek körülmetéletlen állapotában, az Isten megelevenített titeket ővele együtt. Kedvesen megbocsátotta minden vétségünket,14és eltörölte az ellenünk szóló, kézzel írt okiratot, amely rendeletekből állt, és amely ellenünk volt;és Ő eltávolította azt az útból azáltal, hogy odaszegezte a kínoszlopra.15Lemeztelenítve a kormányzatokat és a hatalmakat, közszemlére állította őket mint legyőzötteket, diadalmenetben vezetve őket a kínoszlop által.16Senki tehát meg ne ítéljen titeket evés és ivás dolgában, vagy ünnep vagy az újhold megtartása vagy sabbat tekintetében;17mert mindez az eljövendőknek árnyéka, a valóság azonban a Krisztusé.18Senki meg ne fosszon titeket a díjtól, akinek alázatoskodásban és az angyalok imádatának valamilyen formájában telik gyönyörűsége, és,,belép"azokba, amiket látott, és igazi ok nélkül fel van fuvalkodva az ő testi gondolkodásában,19s közben nem ragaszkodik erősen a főhöz, ahhoz, akiből az egész test, ízületekkel és szalagokkal ellátva és harmonikusan egybeillesztve, továbbra is növekszik az Isten adta növekedéssel.20Ha meghaltatok Krisztussal együtt a világ elemi dolgainak, miért van az, hogy mintha a világban élnétek, továbbra is alárendelitek magatokat a rendeleteknek:21,,Ne fogd meg, ne is ízleld, ne is érintsd",22olyan dolgokban, amelyek mind arra valók, hogy felhasználásuk által az enyészetéi legyenek, az emberi parancsoknak és tanításoknak megfelelően?23Ugyanezek a dolgok a bölcsesség látszatát keltik ugyan egy önkényesen megszabott imádati formában és alázatoskodásban, a test sanyargatásában, de semmit nem érnek a test kielégítése elleni harcban.

3. fejezet
1Ha azonban feltámadtatok a Krisztussal, továbbra is az odafent levő dolgokat keressétek, ahol a Krisztus az Istennek jobbján ül.2Elméteket mindig az odafent levőkre, és ne a földön levőkre összpontosítsátok.3Mert ti meghaltatok, és az életetek elrejtetett a Krisztussal, egységben az Istennel.4Amikor a Krisztus, a mi életünk, nyilvánvalóvá lesz, akkor ti is nyilvánvalóvá lesztek vele együtt dicsőségben.5Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás, a káros kívánság és a mohóság dolgában, ami bálványimádás.6Ezek miatt jön az Isten haragja.7Ugyanezekben jártatok egykor ti is, mikor bennük éltetek.8Most azonban valóban vessétek le magatokról mindezeket:az indulatot, a haragot, a rosszaságot, a becsmérlő beszédet és az ocsmány beszédet szátokból.9Ne hazudjatok egymásnak. Vetkőzzétek le a régi egyéniséget a cselekedeteivel együtt,10és öltsétek magatokra az új egyéniséget, amely pontos ismeret által újjátétetik Annak képmása szerint, aki teremtette.11Itt nincsen sem görög, sem zsidó, sem körülmetéltség, sem körülmetéletlenség, idegen, szkíta, rabszolga, szabad, hanem Krisztus minden, és ő van mindenekben.12Ennek megfelelően, mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést.13Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.14Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke.15Ezenkívül a Krisztus békéje uralkodjon szívetekben, mert hiszen erre hívattatok el egy testben. És bizonyuljatok hálásnak.16Lakozzon bennetek a Krisztus szava gazdagon minden bölcsességben. Továbbra is tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, Istennek szóló dicséretekkel, kellemes szellemi énekekkel, énekelve szívetekben Jehovának.17És bármi legyen is, amit szóban vagy cselekedetben tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Istennek, az Atyának őáltala.18Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban.19Ti férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, és ne legyetek keserű haraggal irántuk.20Ti gyermekek, engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban.21Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek.22Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek mindenben test szerinti uraitoknak, nem látszatszolgálat cselekedeteivel, mint akik embereknek járnak kedvében, hanem szívbeli őszinteséggel, Jehova félelmével.23Bármit tesztek is, munkálkodjatok azon egész lélekkel, mint Jehovának, és nem mint embereknek,24hiszen tudjátok, hogy Jehovától fogjátok megkapni az örökség megfelelő jutalmát. Rabszolgaként szolgáljatok az Úrnak, Krisztusnak.25Bizonyos, hogy aki helytelenül cselekszik, visszakapja, amit helytelenül cselekedett, és nincsen részrehajlás.

4. fejezet
1Ti urak, továbbra is adjátok meg a rabszolgáitoknak, ami igazságos, és ami méltányos, tudva, hogy nektek is van Uratok az égben.2Legyetek állhatatosak az imában, ébren maradva abban hálaadással,3imádkozva egyúttal értünk is, hogy az Isten megnyissa nekünk a beszéd ajtaját, hogy szóljuk a Krisztusról szóló szent titkot, amiért rabbilincsekben is vagyok;4hogy nyilvánvalóvá tegyem azt, úgy, ahogy szólnom kell.5Ezután is járjatok bölcsességben a kívülállók irányában, megvásárolva magatoknak az alkalmas időt.6Beszédetek mindig kellemes, sóval ízesített legyen, hogy tudjátok, miként kell kinek-kinek választ adnotok.7Tikikusz, az én szeretett testvérem és hű szolgám és rabszolgatársam az Úrban, minden dolgomat tudatni fogja veletek.8Hogy ismerjétek a körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket, nos, éppen ezért küldöm őt hozzátok9Onézimusszal, az én hű és szeretett testvéremmel együtt, aki közületek való. Ők minden itteni dolgot tudatni fognak veletek.10Arisztárkusz, a fogolytársam üdvözletét küldi nektek, és ugyanígy Márk is, Barnabás unokatestvére(akire nézve parancsokat kaptatok, hogy fogadjátok szívesen, ha elmegy valamikor hozzátok),11valamint Jézus, akit Jusztusznak hívnak;ezek a körülmetéltek közül valók. Egyedül ők a munkatársaim az Isten királyságáért, és ők erősítő segítséggé lettek nekem.12Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus rabszolgája, üdvözletét küldi nektek, mindenkor küzdve értetek imáiban, hogy végül teljességben és szilárd meggyőződéssel álljatok az Isten teljes akaratában.13Tanúskodom is mellette, hogy nagy igyekezettel fáradozik értetek és a laodiceaiakért és a hierápolisziakért.14Lukács, a szeretett orvos, üdvözletét küldi nektek, és ugyanígy Démász is.15Adjátok át üdvözletemet a laodiceai testvéreknek és Nimfának és a házánál levő gyülekezetnek.16És ha e levelet felolvasták nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodiceaiak gyülekezetében is felolvassák, és hogy ti is felolvassátok a Laodiceából jött levelet.17Ezenkívül mondjátok meg Arkippusznak:,,Mindig ügyelj a szolgálatra, amelyet elfogadtál az Úrban, hogy betöltsd azt."18Íme, az üdvözletem, Pálé, saját kezűleg. Továbbra is tartsátok elmétekben rabbilincseimet. A ki nem érdemelt kedvesség legyen veletek! 
 
0 komment , kategória:  Kolosszé/Újszövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27
  • e Hét: 1061
  • e Hónap: 2502
  • e Év: 42921
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.