Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
1Tesszalonika 2–5-ig terjedő fejezetei
  2016-09-09 22:21:12, péntek
 
  2. fejezet

1Kétségtelenül magatok is tudjátok, testvérek, hogy a nálatok tett látogatásunk nem volt eredménytelen,2hanem miután először szenvedtünk és arcátlan bánásmódban részesültünk Filippiben(mint tudjátok is),bátorságot gyűjtöttünk a mi Istenünk által, hogy szóljuk nektek az Isten jó hírét sok küzdelemmel.3Mert a tőlünk jövő buzdítás nem tévelygésből vagy tisztátalanságból ered, és nem is csalárdsággal történik,4hanem amiképpen az Isten próbatétel által alkalmasnak talált minket arra, hogy ránk bízza a jó hírt, úgy beszélünk, mint akik nem embereknek tesznek kedvére, hanem Istennek, aki próbának veti alá szívünket.5Mi valójában sohasem jelentünk meg hízelgő beszéddel(mint tudjátok is),sem mohóságot leplező színleléssel - Isten a tanú!6Emberektől sem kerestünk dicsőséget, nem, sem tőletek, sem másoktól, noha Krisztus apostolaiként lehetnénk költséges teher.7Ellenkezőleg, gyengéden törődővé váltunk köztetek, mint mikor a szoptató anya dédelgeti gyermekeit.8Így, mivel gyöngéd vonzalommal vagyunk irántatok, igen kedvünkre volt, hogy ne csak az Isten jó hírét adjuk nektek, hanem a saját lelkünket is, mivel megszerettünk benneteket.9Bizonyosan elmétekben tartjátok, testvérek, a fáradozásunkat és vesződségünket. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy egyikőtökre se rakjunk költséges terhet, úgy prédikáltuk nektek az Isten jó hírét.10Tanúk vagytok rá, és az Isten is az, hogy mennyire lojálisnak, igazságosnak és feddhetetlennek bizonyultunk irántatok, hívők iránt.11Ezzel összhangban jól tudjátok, hogy mint apa a gyermekeit, hogyan buzdítottuk állandóan mindegyikőtöket, vigaszt nyújtva és tanúskodva nektek,12avégett hogy továbbra is méltón járjatok az Istenhez, aki királyságába és dicsőségébe hív benneteket.13Igen, ezért van az, hogy szüntelenül hálát is adunk az Istennek, mert amikor az Isten szavát kaptátok, melyet tőlünk hallottatok, nem emberek szavaként fogadtátok el, hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként, amely munkálkodik is bennetek, hívőkben.14Ti ugyanis, testvérek, utánzói lettetek az Isten azon gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak Krisztus Jézussal egységben, mert ugyanazokat kezdtétek elszenvedni ti is a saját honfitársaitoktól, mint amiket azok is elszenvednek a zsidóktól,15kik még az Úr Jézust és a prófétákat is megölték, és üldöztek minket. Azonkívül nincsenek kedvére Istennek, hanem ellene vannak minden ember érdekeinek,16mivel akadályozni próbálnak minket abban, hogy beszéljünk a nemzetekből valóknak, hogy azok is megmentésben részesüljenek, és ennek következtében mindenkor betöltik bűneik mértékét. De végül is eljött rájuk az ő haragja.17Ami minket illet, testvérek, amikor megfosztottak bennünket tőletek épphogy egy rövid időre - személyre, nem szívre nézve -, roppantul igyekeztünk, nagy kívánkozással, hogy lássuk a ti arcotokat.18Ezért el akartunk menni hozzátok, igen, én, Pál, először is, és másodszor is, csakhogy Sátán elvágta az utunkat.19Mert mi a mi reménységünk vagy örömünk vagy ujjongásunknak koronája Jézus, a mi Urunk előtt a jelenlétekor?Hát nemde éppen ti vagytok20Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.

3. fejezet
1Ezért, amikor már nem bírtuk tovább, jónak láttuk, hogy egyedül maradjunk Athénban;2s elküldtük Timóteuszt, aki testvérünk és az Isten szolgája a Krisztusról szóló jó hír hirdetésében, hogy megszilárdítson és megvigasztaljon benneteket a hitetek érdekében,3hogy senki ne tántorodjon meg e nyomorúságoktól. Mert magatok is tudjátok, hogy pontosan erre vagyunk kijelölve.4Valójában, amikor nálatok voltunk, többször is megmondtuk nektek előre, hogy nyomorúságot kell szenvednünk, mint ahogy történt is, és amint tudjátok is.5Ezért is van az, hogy amikor már nem bírtam tovább, elküldtem valakit, hogy tájékozódjam hűségetekről, mivel a Kísértő netán megkísértett benneteket valamiképpen, és hiábavalónak bizonyult a fáradozásunk.6De Timóteusz épp most jött meg hozzánk tőletek, és elhozta nekünk a jó hírt hűségetekről és szeretetetekről, és arról, hogy mindig jó emlékezetben tartotok bennünket ezután is, és epekedve kívántok látni minket, bizony, ugyanúgy, ahogy mi is titeket.7Ezért van az, testvérek, hogy megvigasztalódtunk rátok nézve minden szükségünkben és nyomorúságunkban a hűségetek révén,8mert mi most életre kelünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban.9Mert micsoda hálaadással fizethetnénk viszonzásul az Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt,10mialatt egészen rendkívüli mértékben könyörgünk éjjel-nappal, hogy lássuk arcotokat, és kipótoljuk a hitetek hiányosságait?11Maga a mi Istenünk és Atyánk pedig, és Jézus, a mi Urunk irányítsa eredményesen utunkat hozzátok!12Az Úr ezenkívül adja meg, hogy gyarapodjatok, igen, tegyen bőségessé titeket az egymás iránti és mindenki iránti szeretetben, amilyenek vagyunk mi is irántatok,13avégett hogy szíveteket szilárddá, szentségben feddhetetlenné tegye a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor Jézus, a mi Urunk jelen lesz az ő összes szentjével.

4. fejezet
1Végezetül, testvérek, kérünk és buzdítunk titeket az Úr Jézus által, hogy amiképpen megkaptátok tőlünk az útmutatást, hogy miként kell járnotok és kedvére lennetek Istennek - mint ahogy jártok is -, úgy továbbra is ezt tegyétek, még teljesebb mértékben.2Mert ismeritek az utasításokat, melyeket az Úr Jézus által adtunk nektek.3Mert azt akarja az Isten, hogy megszenteltek legyetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól;4hogy mindegyikőtök tudja, hogyan legyen urává a maga edényének megszenteltségben és tisztességben,5nem mohó nemi vágyakozásban, mint amilyen azokban a nemzetekben is van, amelyek nem ismerik az Istent;6hogy senki ne menjen el odáig, hogy ártson, és senki ne sértse meg testvére jogait ebben a dologban, mert Jehova olyasvalaki, aki büntetést mér ki mindezekért, mint ahogy megmondtuk nektek korábban, és alaposan tanúskodtunk is nektek.7Mert az Isten nem tisztátalanságra hívott el minket, hanem megszenteltségben.8Így aztán, aki nemtörődömséget mutat, az nem embert vesz semmibe, hanem az Istent, aki belétek helyezi szent szellemét.9A testvéri szeretetet illetően azonban nincs szükségetek rá, hogy írjunk nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy szeressétek egymást;10és ti ezt is teszitek minden testvérrel egész Makedóniában. De buzdítunk titeket, testvérek, hogy továbbra is ezt tegyétek, még teljesebb mértékben,11és hogy tűzzétek ki célul, hogy csendesen éltek, a magatok dolgával törődtök, és dolgoztok kezetekkel, amiképpen elrendeltük nektek;12hogy illendően viselkedjetek a kívülállókkal, és semmiben se lássatok szükséget.13Ezenfelül, testvérek, nem akarjuk, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik halálalvásba merülnek; hogy ne búsuljatok úgy, ahogy a többiek is teszik, akiknek nincsen reménységük.14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és fel is támadt, akkor az Isten ugyanígy azokat is elhozza majd vele együtt, akik halálalvásba merültek, Jézus által.15Mert ezt mondjuk nektek Jehova szavával: mi, az élők, akik megmaradunk az Úr jelenlétéig, semmiképpen nem előzzük meg azokat, akik halálalvásba merültek;16mivel maga az Úr le fog szállni az égből parancsszóval, arkangyal hangjával és Isten trombitájával, s először feltámadnak, akik Krisztussal egységben halottak.17Azután mi, az élők, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és így mindenkor az Úrral leszünk.18Ennélfogva állandóan vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal.

5. fejezet
1Ami pedig az időket és az időszakokat illeti, testvérek, semmit nem szükséges írni nektek.2Mert magatok is igen jól tudjátok, hogy Jehova napja pontosan úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.3Amikor azt mondják:,,Béke és biztonság!",akkor hirtelen pusztulás jön rájuk egy szempillantás alatt, mint ahogy a gyötrő fájás a várandós asszonyra;és semmiképpen nem fognak megmenekülni.4De ti, testvérek, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap úgy érjen el benneteket, ahogy tolvajokat érne el,5mert ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Mi nem vagyunk sem az éjszaka, sem a sötétség fiai.6Így tehát ne aludjunk tovább, mint a többiek, hanem maradjunk ébren, és maradjunk meggondoltak.7Mert akik alszanak, éjjel szoktak aludni, és akik lerészegednek, általában éjjel részegek.8Ami pedig minket illet, akik a nappaléi vagyunk, maradjunk meggondoltak, és viseljük a hit és a szeretet mellvértjét, és sisak gyanánt a megmentés reménységét;9mert az Isten nem haragra jelölt ki minket, hanem arra, hogy megmentést nyerjünk Jézus Krisztus, a mi Urunk által.10Ő meghalt értünk, hogy, akár ébren maradunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.11Így hát állandóan vigasztaljátok egymást és építsétek egymást, mint ahogy teszitek is.12Kérünk pedig benneteket, testvérek, hogy legyetek elismeréssel azok iránt, akik keményen dolgoznak közöttetek, és elöljáróként szolgálnak titeket az Úrban, és intenek benneteket;13továbbá mutassatok irántuk egészen rendkívüli figyelmességet a munkájuk miatt, szeretetben. Legyetek békében egymással.14Másrészt buzdítunk titeket, testvérek, hogy intsétek a rendetleneket, beszéljetek vigasztalóan a lehangolt lelkekhez, támogassátok a gyöngéket, legyetek hosszútűrők mindenki iránt.15Vigyázzatok, hogy senki senkinek ne fizessen sérelemmel a sérelemért, hanem mindig a jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki más iránt.16Mindig örvendezzetek.17Szüntelenül imádkozzatok.18Adjatok hálát mindenért. Mert ez az Isten akarata Krisztus Jézussal egységben rátok nézve.19Ne oltsátok ki a szellem tüzét.20Ne vessétek meg a prófétai kijelentéseket.21Bizonyosodjatok meg mindenről;erősen ragaszkodjatok ahhoz, ami jó.22Tartózkodjatok a gonoszság minden formájától.23Maga a békének Istene szenteljen meg titeket teljesen. Szellemetek pedig, s lelketek és testetek, testvérek, épen őriztessék meg minden tekintetben, feddhetetlenül Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a jelenlétekor.24Hű az, aki elhív benneteket, és ő meg is fogja tenni.25Testvérek, továbbra is imádkozzatok értünk.26Üdvözöljétek szent csókkal az összes testvért.27Ünnepélyesen kötelezlek titeket az Úrra, hogy az összes testvérnek olvassátok fel ezt a levelet.28Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a ki nem érdemelt kedvessége legyen veletek!


 
 
0 komment , kategória:  1Tesszalonika/Újszöv.  
1Thessalonikabeliek
  2012-01-29 22:09:35, vasárnap
 
  1 Tesszalonikbeliekhez
1, fejezet1 Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, [a] [mely] [van] az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.


2 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;


3 Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:


4 Tudván, Istentől szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;


5 Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.


6 És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;


7 Úgy hogy példaképekké lettetek Maczedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.


8 Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.


9 Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,


10 És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

____________________________________________________________________________
1 levél Tesszalonikabeliekhez
2 . fejezt


1 Mert magatok tudjátok, atyámfiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiábavaló;


2 Sőt inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, a mint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek [is] hirdessük az Isten evangyéliomát sok tusakodással.


3 Mert a mi buzdításunk nem hitetésből [van,] sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból:


4 Hanem a miképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangyéliomot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, a ki megvizsgálja a mi szívünket.


5 Mert sem hízelkedő beszéddel, a mint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság;


6 Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai.


7 De szívélyesek valánk ti közöttetek, a miként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit.


8 Így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nemcsak az Isten evangyéliomát, hanem a mi magunk lelkét is, mivelhogy szeretteinkké lettetek nékünk.


9 Emlékez[het]tek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy senkit meg ne terheljünk közületek.


10 Ti [vagytok] bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és feddhetetlenül éltünk előttetek, a kik hisztek.


11 Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, [úgy] intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat.


12 És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.


13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az [is]), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.


14 Mert ti, atyámfiai, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, a melyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, miként azok is a zsidóktól,


15 A kik megölték az Úr Jézust is és a saját prófétáikat, és minket [is] üldöznek, és az Istennek nem tetszenek, és minden embernek ellenségei;


16 A kik megtiltják nékünk, hogy a pogányoknak ne prédikáljunk hogy üdvözüljenek; hogy mindenkor betöltsék bűneiket; de végre utólérte őket az [Isten] haragja.


17 Mi pedig, atyámfiai, a mint elszakasztatánk tőletek egy kevés ideig, arczra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől-szemben láthassunk titeket.


18 Azért menni [is] akartunk hozzátok, kiváltképen én Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a Sátán.


19 Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok [lesztek-]é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor?


20 Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk.

_________________________________________________________________________________


1Tesszalonikaibeliek 3 . fejezete

1 Annakokáért, mivelhogy tovább már el nem tűrhetők, jónak ítélénk, hogy magunk maradjunk Athénében,


2 És elküldöttük Timótheust, a mi atyánkfiát és Istennek szolgáját és munkatársunkat a Krisztus evangyéliomának [hirdetésében,] hogy erősítsen titeket és intsen titeket a ti hitetek felől;


3 Hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között; mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk.


4 Mert mikor közöttetek valánk is, előre megmondtuk néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve; a mint meg is történt, és tudjátok.


5 Annakokáért én is, mivelhogy tovább már nem tűrhetém, elküldék, hogy megismerjem a ti hiteteket, ha nem kísértett-é meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-é hiábavaló a mi fáradságunk?


6 Most pedig, a mikor megérkezett hozzánk Timótheus ti tőletek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek felől, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk, mindenkor kívánván látni minket, miképen mi is titeket;


7 Ezáltal megvígasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, minden mi szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hitetek által:


8 Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban.


9 Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti érettetek, mindazért az örömért, a melylyel örvendezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!


10 Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orczátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait.


11 Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi Urunk a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útunkat ti hozzátok!


12 Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, a milyenek vagyunk mi is ti irántatok;


13 Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, a mikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben.

____________________________________________________________________________


1 levél Tesszalonikabeliek 4. fejezete

Chapter 4
1 Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.


2 Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által.


3 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok;


4 Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét,


5 Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent;


6 Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.


7 Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.


8 A ki azért megveti [ezeket,] nem embert vet meg, hanem az Istent, a ki Szent Lelkét is közlé velünk.


9 Az atyafiúi szeretetről pedig nem [is] szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek;


10 Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok;


11 És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek;


12 Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.


13 Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök.


14 Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.


15 Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.


16 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;


17 Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.


18 Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

_________________________________________________________________________________


1 levél Tesszalonikabeliek 5. fejzete

1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;


2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.


3 Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.


4 De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.


5 Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!


6 Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.


7 Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg.


8 Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.


9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,


10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.


11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.


12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket;


13 És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek.


14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.


15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.


16 Mindenkor örüljetek.


17 Szüntelen imádkozzatok.


18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.


19 A Lelket meg ne oltsátok.


20 A prófétálást meg ne vessétek,


21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok!


22 Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek!


23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.


24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi [azt.]


25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.


26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással.


27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt.


28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.


 
 
1 komment , kategória:  1Tesszalonika/Újszöv.  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 81
  • e Hét: 301
  • e Hónap: 3269
  • e Év: 43688
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.