Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2Timóteusz 1–3-ig terjedő fejezetei
  2016-08-31 20:15:46, szerda
 
  1 fejezet

1Pál, Krisztus Jézus apostola Isten akarata által, a Krisztus Jézussal egységben levő élet ígérete szerint,2Timóteusznak, a szeretett gyermeknek:Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság, béke legyen Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!3Hálás vagyok az Istennek, akinek szent szolgálatot végzek - mint ősatyáim - tiszta lelkiismerettel, hogy soha nem szűnök meg megemlékezni rólad könyörgéseimben, és éjjel-nappal4vágyakozni, hogy lássalak téged, amint megemlékezem könnyeidről, hogy beteljek örömmel.5Mert visszagondolok a hitre, amely megvan benned minden képmutatás nélkül, és amely először nagyanyádban, Loiszban és édesanyádban, Eunikéban lakott, de amely - bizonyos vagyok benne - tebenned is megvan.6Ezért emlékeztetlek, hogy éleszd föl, mint valami tüzet, az Isten ajándékát, amely kezem reád tétele által van benned.7Mert az Isten nem gyávaság szellemét adta nekünk, hanem erőét, szeretetét és józan gondolkodásét.8Ne szégyelld hát a mi Urunkról való tanúságot, és engem se, aki rab vagyok őérte, hanem vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből a jó hírért Isten ereje szerint.9Ő megmentett minket, és elhívott bennünket szent elhívással, nem a mi cselekedeteink miatt, hanem saját szándéka és ki nem érdemelt kedvessége miatt. Ez hosszú-hosszú idők előtt megadatott nekünk Krisztus Jézusban,10most pedig világosan láthatóvá vált a mi Megmentőnknek, Krisztus Jézusnak a nyilvánvalóvá válása által, aki eltörölte a halált, világosságot bocsátott pedig az életre és a romlatlanságra a jó hír által,11amelyért prédikálónak, apostolnak és tanítónak neveztek ki engem.12Ezért szenvedem is ezeket, de nem szégyenkezem. Mert ismerem azt, akinek hiszek, és bizonyos vagyok abban, hogy amit letétbe helyeztem nála, azt képes megőrizni addig a napig.13Továbbra is tartsd meg az egészséges szavak mintáját, melyeket tőlem hallottál, a Krisztus Jézusba vetett hittel és az iránta érzett szeretettel.14E kiváló letétet őrizd meg a bennünk lakó szent szellem által.15Azt tudod, hogy az Ázsia tartományban levők mind elfordultak tőlem. Ezek közül való Figélusz és Hermogenész.16Adjon az Úr irgalmasságot Onéziforusz háznépének, mert ő gyakran szerzett nekem felüdülést, és nem szégyellte láncaimat.17Ellenkezőleg, amikor történetesen Rómában volt, szorgalmasan keresett engem, és meg is talált.18Adja meg neki az Úr, hogy irgalmasságot találjon Jehovánál azon a napon. Mindazokat a szolgálatokat pedig, amelyeket Efézusban tett, ismered te nagyon jól.

2. fejezet
1Te azért, gyermekem, továbbra is erősödjél a Krisztus Jézussal kapcsolatos ki nem érdemelt kedvességben,2amiket pedig tőlem hallottál sok tanú által alátámasztva, bízd rá hű emberekre, akik a maguk részéről képesítettek lesznek mások tanítására.3Krisztus Jézus jó katonájaként vedd ki részedet a rossz elszenvedéséből.4Senki, aki katonáskodik, nem elegyedik bele az élet üzleti ügyeibe;hogy elnyerje annak helyeslését, aki őt katonának fogadta.5Ezenfelül, még a játékokon is, ha valaki küzd, nem koronázzák meg, csak ha a szabályok szerint küzdött.6A keményen dolgozó földművesnek elsőként kell részesednie a gyümölcsökből.7Állandóan gondolj arra, amit mondok;az Úr megadja majd neked a tisztánlátást mindenben.8Emlékezz rá, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül, és Dávid magvából való volt a jó hír szerint, melyet prédikálok,9s amelyért elszenvedem a rosszat egészen a rabbilincsekig, mint valami gonosztevő. Ámde az Isten szava nincsen megkötözve.10Ezért továbbra is kitartással tűrök mindent a választottakért, hogy ők is elnyerjék a megmentést, amely egységben van Krisztus Jézussal, örök dicsőséggel együtt.11Megbízható ez a beszéd: bizonyos, hogy ha vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk;12ha továbbra is kitartunk, vele együtt uralkodni is fogunk mint királyok;ha megtagadjuk, ő is meg fog tagadni minket;13ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert nem tagadhatja meg önmagát.14Folyton emlékeztesd őket ezekre, meghagyva nekik tanúként az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcokat, aminek semmi, de semmi haszna, mivel romlásba juttatja azokat, akik figyelnek.15Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy helyeselten mutasd be magadat az Istennek, mint olyan munkás, akinek nincs miért szégyenkeznie, aki helyesen használja az igazság szavát.16Kerüld azonban az üres beszédeket, melyek sértik azt, ami szent;mert egyre messzebbre mennek majd az istentelenségben,17és szavuk úgy fog terjedni, akár az üszök. Ezek közül való Himéneusz és Filétusz.18Ezek az emberek eltértek az igazságtól, azt mondva, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyek hitét.19Mindamellett az Isten szilárd alapja megáll, és a pecsétje ez:,,Jehova ismeri azokat, akik hozzá tartoznak",és:,,Fordítson hátat az igazságtalanságnak mindenki, aki Jehova nevét említi."20Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából meg cserépből valók is, és némelyek tisztes célra, mások pedig tisztességet nélkülöző célra valók.21Ha tehát valaki tisztán tartja magát az utóbbiaktól, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jó cselekedetre felkészített.22Menekülj hát a fiatalkorral járó kívánságoktól, törekedj pedig az igazságosságra, a hitre, a szeretetre, a békére azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.23Továbbá, a kérdések felőli bolond és tudatlan vitákat utasítsd el, tudva, hogy harcokat idéznek elő.24Az Úr rabszolgája pedig ne harcoljon, hanem legyen mindenkihez gyöngéd, tanításra képesített, olyan, aki visszafogja magát rossz körülmények között,25és szelídséggel oktatja a kedvezőtlen beállítottságúakat;mert ki tudja, az Isten talán megbánást ad nekik, amely az igazság pontos ismeretéhez vezet,26és talán észre térnek az Ördög csapdájából, tekintve, hogy élve elfogta őket az akaratának a cselekvésére.

3. fejezet
1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek.2Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, illojálisak,3természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők,4árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők,5akiknél megvan az Isten iránti odaadásnak egy külső formája, de erejére nézve hamisnak bizonyulnak;és ezektől fordulj el.6Mert ezek közül támadnak azok, akik ravaszul beférkőznek a háznépekbe, és foglyaikká tesznek bűnökkel megterhelt, különféle kívánságoktól vezetett, gyönge asszonyokat,7akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére.8Ahogyan pedig Jannész és Jambrész ellenálltak Mózesnek, úgy ezek is egyre csak ellenállnak az igazságnak, elméjükben teljesen megromlott emberek, a hit dolgában alkalmatlanok.9Mindamellett nem fognak további előrehaladást tenni, mert őrültségük nagyon is nyilvánvaló lesz mindenki előtt, éppúgy, ahogy annak a kettőnek az őrültsége is nyilvánvalóvá lett.10Te azonban szorosan követted a tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, kitartásomat,11üldöztetéseimet, szenvedéseimet, az olyan dolgokat, amilyenek Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában történtek velem, az olyan üldöztetéseket, amilyeneket elviseltem;és mégis mindegyikből megszabadított az Úr.12Valójában mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézusban, üldözni is fogják.13A gonosz emberek és a szélhámosok pedig egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban - félrevezetnek másokat, és maguk is félrevezettetnek.14Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél, tudva, hogy kiktől tanultad őket,15és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat, amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által.16A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,17hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.


 
 
0 komment , kategória:  2Timóteusz/Újszövetség  
2 Timotheus 4
  2008-07-16 10:28:07, szerda
 
 


Link

Timótheushoz írt II. levél 4. rész

1. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.
2. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;
4. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.
5. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.
6. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
7. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
8. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.
9. Igyekezzél hozzám jőni hamar.
10. Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába.
11. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.
12. Tikhikust pedig Efézusba küldöttem.
13. A felsőruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat.
14. Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint.
15. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.
16. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik.
17. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.
18. És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; a kinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.
19. Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét.
20. Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen.
21. Igyekezzél tél előtt eljőni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.
22. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  2Timóteusz/Újszövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 28
  • e Hét: 248
  • e Hónap: 3216
  • e Év: 43635
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.