Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A vérvád történetének-26.rész
  2011-05-18 23:57:02, szerda
 
 
Huber Lipót: A vérvád történetének vázlata XXVI. rész

XXVI.

Az első fejezetben (1a---22b old.) feltárja a zsidóknak azt a mélységesen rejtegetett, babonás titkát, amelyből kifolyólag keresztényeket megölnek, hogy vérüket vehessék. Felsorolja aztán az okokat, amiért azt cselekszik s azokat az alkalmakat, a melyeknél keresztény vért használnak.

Közben pedig --- egészen a Gemára mintája szerint --- elkalandozik a tárgytól messzebb eső vallási témákra, egyes dogmatikus kérdések fejtegetésére. Érveléseit itt is meg a következő fejezetekben is csaknem túlterheli szentírási idézetekkel. Neofit ezekkel a kitéréseivel is világosan elárulja a volt rabbit, aki a talmudnak éveken át való forgatása folytán megszokta ezeket a tárggyal kevésbé összefüggő elkalandozásokat.

Szemükre lobbantja a zsidóknak szellemi elvakultságukat s gonosz megátalkodottságukat, melyből kifolyólag nem értik vagy félremagyarázzák a Szentírás szavait. Dorgálja őket Izaiás szavaival (56, 11.), hogy telhetetlen ebekként nem laktak jól a próféták vérének ontásával, hanem még Krisztusnak, az igaz Messiásnak vérét is ontották, sőt az sem volt nekik elég, mert még mai napig is törekszenek a keresztények vérét ontani.

Kimutatja továbbá, hogy Krisztusnak, az igazság napjának megérkezésével elmúltak az árnyak, azaz megszűnt az ószövetség, amely előképe volt az újnak, amely az érvényét vesztett ószövetségnek helyébe lépett. Kifejti, hogy Mózes előképe volt Krisztusnak, Egyiptom pedig a poklot jelképezte. Miként Mózes az izraelitákat egykor kiszabadította Egyiptomból, úgy mentette meg Krisztus az emberiséget a pokoltól. Ma már nem az Egyiptomból való kiszabadulásért, hanem azért kell hálát adni, hogy Krisztus a pokoltól megmentett. Szól továbbá az Ószövetségi áldozatok elvetéséről s az azok helyébe lépett újszövetségi (eucharisztikus) tiszta áldozatról.

Kimutatja, hogy a Krisztustól elfordult s őt megfeszítő zsidókat, hitetlenségükben való megátalkodottságukért, romlottságukért és gonoszságaikért utolérték azon átkok, amelyekkel őket Isten az ószövetség könyveinek tanúsága szerint megfenyegette. S ezen megvalósult büntetések között hivatkozik arra is, hogy saját hazájukból számkivetve, királyság, papság és oltár nélkül bolyonganak szétszórtan az egész világon.

Kijelenti, hogy könyve megírásánál kettős cél lebegett szeme előtt. Először, hogy egyes zsidók, ha majd meghallják, hogy a keresztények ezt olvassák és szemükre vetik álnokságukat, magukba szállva bűnbánatot tartsanak s otthagyva a tévelyt, a keresztény vallásra térjenek. Másodszor, hogy a keresztények, látva a zsinagógának (= zsidóságnak) nyomorult állapotát, tévelyeit s az Isten igazságosságának rettenetes büntetéseit, fölötte üdvös félelemtől meghalva, hálát adjanak Istennek, hogy nem zsidóknak születtek.

A keresztény vérhasználat egyik babonás esetének említésénél pedig szemükre lobbantja a zsidóknak lelki vakságukat, hogy nem akarják látni, hogy az egy Istenben való három személyt, az Atyát, Fiút és Szentlelket már az ószövetségi Szentírás nem egy helye is jelzi. Mint nemegyesült görög pravoszláv azonban tagadja Neofit, hogy a Szentlélek a Fiútól is (Filioque !) származik.

Végre leírja, milyen alkalommal s milyen módon avatta be őt atyja a keresztény vérre vonatkozó titokba, s kijelenti, hogy őt ennek elárulása miatt nagy veszedelem fenyegette.

A második fejezetben (22b---40a old.) szerző azt iparkodik kimutatni, hogy Jákob mindazon fiainak törzsei, akik Józsefet meg akarták ölni, majd pedig eladták: nem ismerték el a názáreti Jézusban a megváltó Krisztust.

Ellenben Benjámin, aki otthonmaradt atyjánál, Efraim és Manasszesz, akik csak azután születtek s így nem vehettek részt a bűntettben, utódaikban elfogadták a Messiást azon negyvenévi időközben, amely Krisztus halála és Titusz Jeruzsálembe érkezése között eltelt.

Juda pedig, mivel ó mentette meg Józsefet a haláltól, abban a kiváltságban részesült, hogy törzséből született a Messiás.

Majd áttér a földön uralkodó négy fővallásra s ezeknek felosztására. Szerinte a négy fővallás: a keresztény, az agarénus[108], a zsidó és a pogány. Ezek mindegyike több felekezetre oszlik.

Isten kegyelme a világ végéig ezeket mind meg fogja téríteni a pravoszláv vallásra, mert Neofit szerint csak ez őrizte meg sértetlenül Krisztusnak a hét első egyetemes zsinaton megállapított tanát.

Kivételt képez azonban a zsidóknak az a nemzetsége, amelyből az áruló Júdás született. Ezt ugyanis Neofit szerint lsten nem engedi az igaz hit megismerésére jutni.

A harmadik fejezetben (40b---61a old.) szerző összehasonlítja az ó- és újszövetséget; az eretnekek és a pravoszlávok vallását.

Az ószövetség sok külsősége miatt Jákob törvényének neveztetik, a Jákob szót lábsarok-jelentésben véve; az újszövetség ellenben Izrael nevet kapott, amely szónak jelentése Isten harcosa.

Azonban az Izrael név tulajdonképpen csak a pravoszlávokat illeti. A többi keresztényekre, mint eretnekekre, a Jákob szó illik e szónak csaló értelmében; mert azoknak fejei: Árius, Nestorius, Origenes slb. meghamisították az igaz vallást és téves tanaikkal megcsalták híveiket. Az eretnekek még azért is csalók, mert ők a pravoszlávok Krisztusát magukénak vallják, holott azt csak ajkaikkal tisztelik, szívük pedig távol van tőle.

A pravoszlávok Isten-fiai, mert sértetlenül megtartották, megőrizték Krisztus tanát s e jócselekedetükkel hasonlítanak Sét ivadékaira, akik Isten fiainak hívatnak.

Az eretnekek emberek-fiai, mert megrontván Krisztus tanát, e rosszcselekedetükkel Kain utódaira hasonlítanak, akik emberek fiainak hívattak.

A zsidók pedig szörnyű bűneik miatt barmoknak nevezendők, amint maga Dávid is mondja magáról, miután a házasságtörés bűnét elkövette, hogy olyanná lelt, mint az oktalan állat.

A világ végén az eretnekek visszatérnek a pravoszláviához, de mégis kevesen fognak üdvözülni, mert az Antikrisztus el fogja őket tántorítani. A pravoszlávok ellenben abban a kegyelemben részesülnek, hogy mindnyájan üdvözülnek, mert az Isten nem fogja megengedni, hogy az Antikrisztus hozzájuk férkőzzék.

Végre a negyedik és legterjedelmesebb fejezet (61a ---121a) elején kijelenti Neofit, hogy mikor majd egy akol és egy pásztor lesz a földön, akkor következik a világ vége. A világ végén az uralkodó vallás a pravoszláv lesz, amelyet még a zsidók is fölvesznek majd.

E kijelentés után áttér a rabbiknak a kereszténység ellen fölhozott ellenvetéseire, amelyek különösen Krisztus örök papi méltósága körül forognak. Ezeket megcáfolván, kimutatja, hogy Krisztus nem azért jött, hogy megszüntesse az ószövetségi törvényt, hanem, hogy azt tökéletesítse. S itt eloszlatja mindazon nehézségeket, amelyek mégis azt látszanak bizonyítani, hogy Krisztus az ótörvény ellen cselekedett. Ilyen nehézségek például, hogy a körülmetélés Isten és Mózes szerint olyan jel volna, amelynek a világ végéig életben kellene maradnia. Miért szüntette meg tehát Krisztus? Vagy ilyen lenne az is: a szombatot munkaszünettel kell megülni. Miért nem ünneplik meg tehát a keresztények? Vagy: Mózes megtiltotta az úgynevezett tisztátalan hús evését. Miért engedte meg ezt Krisztus, ha nem jött a régi törvény lerontására stb.

Ezek után szemrehányást tesz a zsidóknak, hogy nemcsak nem fogadják el a Krisztust, hanem megvetik és mélységesen gyűlölik is, holott még a pogányok is, például a samáriai asszony őt elismerte igaz Messiásnak. Figyelmezteti a zsidókat, hogy elhagyva «Izrael szentjét», aki a Krisztus, nem gondoltak arra, hogy ezért az Úr haragja utóléri őket az utolsó ítéletkor.

Meggyőződésének ad kifejezést, hogy azon nehéz kérdésekre, amelyek a Krisztus körül forognak, megfelelt Krisztus segítségével, akié a dicsőség, tisztelet és imádás az Atyával és a Szentlélekkel most és mindörökké!

Végül szerző hálát ad az örökkévaló és hatalmas Krisztus-Istennek, aki kegyesen megsegítette őt, hogy ezt a hasznos könyvecskét befejezhette. Reméli, hogy bárki olvassa majd e könyvet, imáiban meg fog róla emlékezni. S midőn ujjai már a földben fognak porladni, bízik, hogy az olvasó imái által bűneiért bocsánatot fog nyerni és örök nyugodalmat Isten minden szentjeivel egyetemben.

A 121b oldalon azt mondja még, hogy bár a könyv elején már leírta nevét szíve sugallatára itt is közli azt poétikus sorokban, s aztán záradékul egy tizenegysoros akrosztichonban a verssorok kezdőbetűivel így adja azt: Neofit monach (= hitújonc szerzetes).

Magának az akrosztichonnak tartalma prózában a következő:

Lehetetlen, hogy zsidó vagy eretnekhitű üdvözüljön. Ó, Uram, ki fog tehát üdvözülni? Csak a pravoszláv keresztény, ha bűnbánatot tart, ha szívét, lelkét nagyon megalázza s mindig megemlékezik a halálról. Kérlek, Uram, bocsásd meg bűneimet s ne emlékezzél meg tovább előbbi vakságomról és tévelygéseimről. Most még nem vagyok egészen hiba nélkül; most még nem vagyok teljesen megigazult. De otthagyván zsidó tévelygéseimet, itt Krisztus, az Isten Fia fogadott engem. Ámen.[109]

[108] Az agarénusok vagy hagarénusok, hagariták voltaképpen több észak-arábiai törzs,
akiket a rabbik Hágártól, Ábrahám patriárka egiptomi szolgálójától és Izmael anyjától származtatnak. Hágárt fiával, Izmaellel az öreg Ábrahám Sára ösztönzésére elbocsátotta, mire Palesztina déli részére menekült. A hagarénusok a zsoltárokban mini Izrael ellenségei szerepelnek.

[109] Az akrosztichon alatt még ez áll: Vége és Istennek dicsőség. Utána pedig: Dimitrie Antonovicsi Prubariu. (Ez talán az akrosztichon szerzőjének neve, aki azt Nenfit barátja számára készítette.)
 
 
0 komment , kategória:  A vérvád történetének-26.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 19
  • e Hét: 1846
  • e Hónap: 5217
  • e Év: 388253
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.