Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2Péter 1-ső és 3. fejezete
  2016-09-08 22:19:55, csütörtök
 
  Péter 2. könyve 1. fejezete

1Simon Péter, Jézus Krisztus rabszolgája és apostola, azoknak, akik olyan hitre tettek szert, amely a miénkkel egyenlő kiváltságként van meg nekik, a mi Istenünknek, és Jézus Krisztusnak, a Megmentőnek igazságossága által:2Ki nem érdemelt kedvességben és békében legyen részetek mind bőségesebben az Istennek, és Jézusnak, a mi Urunknak pontos ismerete által,3mivelhogy isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az élettel és az Isten iránti odaadással kapcsolatos, annak pontos ismerete útján, aki dicsőség és erény által elhívott bennünket.4Ezek útján megajándékozott minket az értékes és igen nagy ígéretekkel, hogy isteni természet részeseivé váljatok általuk, miután kimenekültetek a romlottságból, amely a gerjedelem által van a világban.5Igen, éppen ezért minden komoly igyekezet ráfordításával válaszolva, adjatok hitetekhez erényt, erényetekhez ismeretet, 6ismeretetekhez önuralmat, önuralmatokhoz kitartást, kitartásotokhoz Isten iránti odaadást,7Isten iránti odaadásotokhoz testvéri vonzalmat, testvéri vonzalmatokhoz szeretetet.8Mert ha ezek megvannak bennetek, és túláradnak, elejét veszik annak, hogy tétlenek vagy gyümölcstelenek legyetek Jézus Krisztus, a mi Urunk pontos ismeretében.9Mert ha valakiben nincsenek meg ezek, az vak, becsukja a szemét a világosság előtt, és elfelejtkezett régi bűneitől való megtisztulásáról.10Ezért, testvérek, még inkább tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy biztossá tegyétek magatoknak elhívásotokat és kiválasztásotokat;mert ha továbbra is ezeket teszitek, soha, semmiképpen nem fogtok elbukni.11Így valójában gazdagon megadatik nektek, hogy bemehessetek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és Megmentőnknek örök királyságába.12Ezért meglesz bennem a hajlandóság, hogy mindig emlékeztesselek titeket ezekre a dolgokra, noha ismeritek őket, és megszilárdultatok a bennetek meglevő igazságban.13Mindamellett helyesnek tartom ameddig ebben a hajlékban vagyok -, hogy emlékeztetés útján ébresztgesselek titeket,14mivel tudom azt, hogy hajlékom letétele hamarosan bekövetkezik, ahogy Jézus Krisztus, a mi Urunk is jelezte nekem.15Így mindenkor meg is fogok tenni minden tőlem telhetőt, hogy eltávozásom után magatok is említést tudjatok tenni ezekről.16Nem, nem fortélyosan kigondolt, valótlan történeteket követve ismertettük meg veletek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak hatalmát és jelenlétét, hanem azáltal, hogy szemtanúi lettünk nagyszerűségének.17Mert tiszteletet és dicsőséget kapott Istentől, az Atyától, midőn ilyen szavak hangzottak hozzá a fenséges dicsőség által:,,Ez az én szeretett fiam, akit én helyeslek."18Igen, ezeket a szavakat hallottuk az égből hangzani, mikor vele voltunk a szent hegyen.19Következésképpen még biztosabb nálunk a prófétai szó;és jól teszitek, ha figyelmet fordítotok rá, mint egy sötét helyen - a szívetekben - fénylő lámpára, míg nappal nem virrad, és fel nem kel egy hajnalcsillag.20Mert először is tudjátok azt, hogy az Írásnak egyetlen próféciája sem származik valamilyen egyéni értelmezésből.21Prófécia ugyanis soha nem hozatott ember akaratából, hanem Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket.

Péter 2. könyvének 3. fejezete

3Szeretteim, ez immár a második levél, amelyet írok nektek, s amelyben, miként az első levelemben is, emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkodóképességeteket,2hogy emlékezzetek a szent próféták által korábban mondott beszédekre, és az Úrnak és Megmentőnek apostolaitok által közölt parancsolatára.3Mert először is tudjátok azt, hogy az utolsó napokban gúnyolódók jönnek majd a gúnyolódásukkal, akik a saját kívánságaik szerint járnak, 4 és ezt mondják:,,Hol van ez a megígért jelenléte? Hiszen attól a naptól fogva, hogy ősatyáink halálalvásba merültek, minden pontosan úgy megy, mint a teremtés kezdetétől fogva."5Mert kívánságuk szerint elkerüli figyelmüket az a tény, hogy egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely szilárd tömegként emelkedett ki a vízből és a vizek között, az Isten szavára;6és ezek által az akkori világ pusztulást szenvedett, amikor elárasztották vízzel.7A mostani egek és föld pedig ugyanazon szó által tűznek vannak félretéve, s fenntartatnak az ítéletnek és az istentelen emberek elpusztításának napjára.8Ez az egy tény azonban ne kerülje el a figyelmeteket, szeretteim, hogy Jehovánál egy nap annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy nap.9Jehova nem lassú az ígéretét illetően, amint némelyek a lassúságról vélekednek, hanem türelmes hozzátok, mert nem kívánja, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt kívánja, hogy mindenki megbánásra jusson.10Ámde Jehova napja úgy fog eljönni, mint egy tolvaj, és azon a napon az egek sistergő zajjal elmúlnak, az elemek pedig izzó forróságban lévén felbomlanak, és a föld meg a benne levő munkák feltárulnak.11Mivel mindezek így fel fognak bomlani, ügyeljetek arra, milyen embereknek is kell lennetek a szent viselkedés és az Isten iránti odaadás tetteiben,12mialatt várjátok és élénken elmétekben tartjátok Jehova napjának jelenlétét! Ez által a nap által az egek tűzben égve felbomlanak, és az elemek izzó forróságban lévén megolvadnak.13De új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, és ezekben igazságosság fog lakni.14Ezért, szeretteim, mivel ezeket várjátok, tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy végül szennyfolt nélkülinek, szeplőtlennek és békében találjon titeket.15Tekintsétek továbbá megmentésnek a mi Urunk türelmét, mint ahogy szeretett testvérünk, Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint,16és szólt ezekről, ahogy teszi is minden levelében. Ezekben mindamellett van néhány nehezen érthető dolog, amelyet a tanulatlanok és állhatatlanok kiforgatnak, miként az Írások többi részét is, a saját pusztulásukra.17Így tehát, szeretteim, előre tudva ezt, legyetek résen, nehogy elragadjon benneteket velük együtt a törvénnyel dacolók tévelygése, és kiessetek rendíthetetlenségetekből.18Ne, hanem továbbra is növekedjetek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és Megmentőnknek ki nem érdemelt kedvességében és ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind az örökkévalóság napjáig! 
 
0 komment , kategória:  2Péter/Újszövetség  
Péter Apostol II. levele2 rész
  2008-08-20 19:39:00, szerda
 
 


Link

Péter Apostol II. levele 2. rész

1. Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.
2. És sokan fogják követni azoknak romlottságát; a kik miatt az igazság útja káromoltatni fog.
3. És a telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek; kiknek kárhoztatásuk régtől fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad.
4. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;
5. És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát;
6. És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak;
7. És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;
8. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét):
9. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.
10. Főképen pedig azokat, a kik a testet követvén, tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, magoknak kedveskedők, a kik a méltóságokat káromolni nem rettegnek:
11. Holott az angyalok, a kik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet.
12. De ezek, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni,
13. Megkapván gonoszságuk díját, mint a kik gyönyörűségnek tartják a naponkénti dobzódást; undokságok és fertelmek, a kik kéjelegnek az ő csalárdságukban, mikor együtt lakmároznak veletek;
14. A kiknek szemei paráznasággal telvék, bűnnel telhetetlenek; elhitetik az állhatatlan lelkeket, szívök gyakorlott a telhetetlenségben, átok gyermekei;
15. A kik elhagyván az egyenes útat, eltévelyedtek, követvén Bálámnak, Bosor fiának útját, a ki a gonoszság díját kedvelte.
16. De megfeddetett az ő törvénytelenségéért: egy igavonó néma állat emberi szóval szólván, megakadályozta a próféta esztelenségét.
17. Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
18. Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
19. Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
20. Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.
21. Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól.
22. De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.


 
 
0 komment , kategória:  2Péter/Újszövetség  
Péter Apostol II. levele1.rész
  2008-08-19 08:03:58, kedd
 
 


Link

Péter Apostol II. levele 1. rész

1. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:
2. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.
3. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;
4. A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.
5. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,
6. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,
7. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.
8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
9. Mert a kiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról.
10. Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
11. Mert ekképen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.
12. Annakokáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban.
13. Méltónak vélem pedig, a míg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket;
14. Mint a ki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, a miképen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem.
15. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről.
16. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának.
17. Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm:
18. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.
19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
20. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.


 
 
0 komment , kategória:  2Péter/Újszövetség  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 278
  • e Hét: 1513
  • e Hónap: 2954
  • e Év: 43373
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.