Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
A vérvád történetének-27.rész
  2011-06-21 20:51:44, kedd
 
 
Huber Lipót: A vérvád történetének vázlata XXVII. rész

XXVII.

Neofit könyvének általános ismertetése után áttérünk a bennünket legközelebbről érdeklő első fejezetnek vallomásaira és leleplezéseire.[110]

Míg a többi fejezetek csak számozva vannak, de külön címük nincs, addig ennek a különös fontosságú elsőnek ez a külön címe van: Elrejtett és most fölfedezett titkok. --- A zsidókról amiatt a vér miatt, amelyet ők a keresztényektől vesznek és amit csinálnak vele, szentírási bizonyítékokkal.[111]

Neofit azzal a kijelentéssel kezdi, hogy a zsidó vérgyilkosságok titka már ismeretes a keresztények előtt, mert azt már sokan megírták. Megvallja azonban, hogy nem volt még alkalma írásban látni, miért ölik meg a zsidók a keresztényeket és mire használják azok vérét. Ezt a két titkot akarja megvilágítani, mert jól ismeri, mert valamikor rabbi lévén, ebbe ő be volt avatva s meg is őrizte e titkot megkereszteltetése napjáig. De hadd szóljon maga Neofit.

Sokan sok szóval írtak már a zsidók ellen a Szentírásból vett sok és igaz bizonyítékokkal mind Jézus Krisztusnak, az igaz Messiásnak megérkezéséről, aki Máriának, a tisztaságos Szűznek fia, mind a zsidók némely tévedéseiről. Írtak erről mind a mi egyházunk tanítói, mind zsidó tanítók is, akik fölvették a szent keresztséget.

Egy titkot azonban, amely az embereket és Istent gyűlölő zsidók között valóban megvan, sehol sem találtam megírva. Ezt ha valaki iratában valamelyes módon érintette is, csak röviden és burkoltan (írta), hogy a zsidók keresztényeket gyilkolnak és vérüket veszik. Ezt sokan megírták.

De sohasem volt még alkalmam írásba foglaltan látni, hogy miért is (teszik ezt) és mit csinálnak ezzel a vérrel. Ezt azért nem írták le, mert talán várják a zsidóknak majdani megtérését a Krisztus vallására, és hogy a keresztények meg ne undorodjanak tőlük s be ne fogadják vallásukba.

Én azonban, mivel Isten kegyelméből fölvettem a szent keresztséget, és a szent szerzetesi rendet, a gőgös és tisztátalan zsidók ostorozására, és a keresztények hasznára, mint olyan, aki előtt --- mert előbb magam is rabbi, azaz tanítómester voltam közöttük --- minden (zsidó) titok ismeretes volt és azokat magam is titokban tartottam, míg föl nem vettem a szent keresztséget, a keresztség után azonban ezek utálatosak és leköpni valók lettek előttem: ezennel néhányat jó bizonyítékokkal és érvekkel leírok.[112]

Ezután kijelenti Neofit, hogy e féltékenyen őrzött titokba nem minden zsidó, hanem a zsidóságnak csak egy szűkebb köre van beavatva; mert a chakhámok (tudósok, bölcsek), a rabbik és csak egyes családok ismerik azt.

Mindenek előtt tudva legyen --- írja Neofit ---, hogy ezt a titkot nem minden zsidó ismeri, hanem csak rabbijaik és chakhámjaik, írástudóik és farizeusaik, akik azoktól (a zsidóktól) chassidim-nek neveztetnek. Ezek ismerik ezt a titkot és a legféltékenyebben őrzik.[113]

Minthogy Neofit nem mondja általában: rabbijaik, chakhámjaik stb., hanem mintegy megszorítva kijelentését, hozzáteszi:
akik chaszídoknak neveztetnek, e jelentős hozzáadással közelebbről határozza meg azt a réteget, amelyben ezek keresendők. Eszerint a chaszidizmusnak hódolók bizonyos köreiben vannak azok, akiknél a vérszokás ismerete és gyakorlata, mint a régibb babonás és fanatikus családoktól átvett örökség lappangva még mindig fennáll.

Kérdésünk tisztázása szempontjából tehát feltétlenül szükséges megismerkednünk a chaszideusok, helyesebben az újchaszideusok szektájának a többi zsidókétól eltérő főbb elveivel, babonáival, szokásaival.[114]

Elnevezésük a héber chaszíd, (, többes száma: chaszidim, ) szótól jön, amelynek jelentése: jámbor = pius, tehát: pietista.[115]

Az újchaszideusok rajongó zsidó szektája a frankistákéval csaknem egyidejűleg ütötte föl fejét a XVIII. század első felében Lengyelországban. Hívei azért nevezték magukat chaszidoknak, mert jámborság utáni vágyukat nem a zsidók merev külső szertartásainak megtartása, hanem az áhitat benső heve, misztikus szemlélődés, erényes élet által iparkodtak kielégíteni.

Tanrendszerük a szabbattaizmus befolyása alatt a kabbala tanulmányozásából származott, amely tanulmányozóiban mindig ellenkezést szított a rabbinizmussal, s elfogult túlzások mellett olyan végletekre vitte az illetőket, amilyenek az újchaszidizmus későbbi követőinél tapasztalhatók.

A szekta alapítója az oláhországi Tlust-ban (amit a zsidók Okupp-nak neveznek) 1698-ban született Izrael nevű lókupec, aki 1740 körül a lengyelországi (podolini) Medziboczba költözvén, onnan terjesztette tanait. Isten szent nevének segítségül hívásával állítólag csodákat művelt; kuruzslással is foglalkozott, amiért sokan (még beteg nemesek is) hozzáfordultak. Gyűlölte a szomorúságot, nem kedvelte a Talmudon való kizárólagos kérődzést, amelynél többre becsülte a kabbalának főkönyvét, a Zóhárt. Mindig jókedvű volt. Az imádság idején visszavonult kamrájába, ahol énekléstől, lármázástól, ugrálástól s a legfurcsább testmozdulatoktól elkábítva elragadtatásba esett.

Sokan prófétát és csodatevő szentet láttak benne s híveiül szegődtek. Izrael ezektől a föltétlen engedelmességen kívül szintén víg kedélyt követelt az Isten tiszteletére (Zsolt. 99, 1.), azért azt tanította, hogy az imádságra tánc, ugrálás, tapsolás kísérte énekkel, sőt szeszes italokkal és gyakori fürdéssel készüljenek.

A tekintélyesebb orthodox rabbik, noha közöttük is a legtöbb rokonszenvezett a kabbalával, csakhogy azt mint titkos, szent tudományt monopolizálták, Izraelt követőivel együtt kiátkozták, ezek azonban egyre szaporodtak s már egy évtized után 10 000-re rúgott a számuk, s mikor a szekta alapítója 1760-ban meghalt, 40 000 követőt hagyott maga után, a múlt század közepén pedig félmillióra ugrott a chaszidizmus követőinek a száma. Podoliából főképpen Lengyelországban, Oroszországban, Galíciában, Bukovinában, Moldvában, Magyarországon, Oláhországban, Bulgáriában és Törökországban terjedtek el.

A szektaalapítónak személyéről később egész mondakör keletkezett. Híveinek állítása szerint közvetetlen összeköttetésben állt az angyalokkal, közvetítője volt az isteni akaratnak, mindennemű csodák végrehajtására képes volt. Nemcsak isteni bölcsességgel rendelkezett, melynél fogva mindent legjobban tudott elintézni, hanem bűn nélkülinek is tartották. Minden, amit tett, mondott és gondolt, szent volt; s ha cselekvésében valami eltért a jogról és erkölcsről vallott közönséges felfogástól, azt nála mindig jónak tartották, mint olyannál, aki ilyen esetekben egyszerűen élt azon jogával és hatalmával, melynél fogva megváltoztathatta a törvényt. Szóval Isten földi helytartójaként szerepelt hívei előtt. Mint ilyent, szent gyanánt tisztelték s egyenesen a caddik, azaz igaz (szent) címmel illették.

Említett tulajdonságai miatt Báal Sém Tób-nak (Israel bal Semtov) (szó szerint: a jó, vagyis isteni név férfia), vagy rövidebben Báal Sém-nek, azaz: istenes hírnevű férfiúnak is nevezték. E név kezdőbetűinek: B. S .T. összevonásából pedig röviden Best-nek, hívei pedig bestiánoknak is szokták nevezni.[116]

Best-nek tanai főként e két munkában vannak leírva: a Széfer Hammiddóth-ban (= Erkölcstan) és a Cavváat Ribs-ben (= Rabbi Izrael Báal Sém végrendelete), amelyeket Bestnek egyik unokája, R. (Dob) BÁr Sámuel adott ki 1815-ben Berditschewben. Ugyanez adta ki öregatyjának életrajzát is Sibché Habbest (= Best dicsérete) cím alatt Zolkiewben. E művek természetesen utóbb több ízben is ki lettek nyomatva.

[110] Mivel Neofit eredeti könyve a vérvád kérdésével foglalkozó írók legtöbbjére nézve hozzáférhetetlen, azért rendesen Laurent francia fordítása, vagy az ennek alapján készült jó-rossz fordítások alapján adják Neofit vallomásait. Mi azonban idézeteinket közvetlenül az 1803-iki Jaşi-ban megjelent román eredeti alapján fogjuk közölni magyar fordításban.

[111] Tainá ascunsá şi acum descoperitá. --- Asupra jidovilor pentru sángele carele iau ei dela creştini, şi ce fac cu dánsul. Cu dovediri din sfánta scripturá.

[112] Neofit Infrimtarea jidovilor 1a-b.

[113] Neofit id. m. 1b.

[114] J. M. Jost Allgemenie Geschichte des Israelitischen Volkes... bis in die neueste Zeit, Leipzig, 1850. II. B. 472. s.k. old. --- S. Schechter, Der Chassidismus. Eine Studie über jüdische Mystik, Berlin 1904. --- Alb. Katz Der Chassidismus, Berlin 1904. --- Wetzer und Welte Kirchenlexikon, Freiburg i. Br. 1884. III. B. 102-103. old. --- B. Mayer Die Juden unserer Zeit. Eine gedrängte Darstellung ihrer religiösen und politischen Verhältnisse in den drei Alten Erdteilen, Regensburg, 1842. 7-11. oldal.

[115] Chaszidoknak nevezték eredetileg a babiloni fogságból való visszatérés után mindazokat a buzgó zsidókat, akik nagyobb életszentségre törekedve, a mózesi törvényen kívül a főpaptól s utóbb a synedriumtól eredő más vallási és polgári szabványokat és rendeleteket is követtek, vagyis az úgynevezett vének hagyományát vagy régiek rendeletét is elfogadták ellentétben a szadduceusokkal, akik a mózesi törvényen kívül minden mást elvetettek. Azonosak velük a Makkabeusok könyveiben (I. 2., 42; 7, 13; II. 14, 16) említett asszideusok , akik alatt azoknak a hitért buzgó, szigorú zsidóknak szövetkezése értendő, akik a zsidóságot megsemmisítéssel fenyegető szeleucida fejedelmek hellenizáló zsarnokságával szemben rendületlen hűséggel ragaszkodtak a mózesi törvényhez, s előkészítették azt a hatalmas és eredményes reakciót, amelyet a makkabeusok szabadságharca név alatt ismerünk. --- A lényeget tekintve a chaszideusok köre azonos a későbbi farizeusok felekezetével és pártjával, akik a zsidó nép fennmaradását nem csupán benső jámborságban, hanem a külsőségek pontos megtartásában keresték. Mivel pedig a törvény érdekében hozott emberi hagyományt aprólékos tisztasági, étkezési és ünnepi rendeleteivel a hétköznapi életben alig lehetet megtartani, azért mindinkább elkülönözték magukat az oly emberektől, akiket tisztátalanoknak tartottak s innét keletkezett a héber parús s illetőleg az arámi perisá , görögösen elnevezés, amelynek jelentése: elkülönzött, separatus, tehát: separatista. Nevetséges szélsőségeiket a nép is észrevette s különböző gúnynevekkel illette őket, amint az a Talmudból kitűnik; Jézus pedig nem egy szemrehányást tett nekik az emberi hagyományoknak Isten parancsai rovására való túlbecsülése, továbbá képmutatásuk és álszenteskedésük miatt. A legtöbb írástudó (zsidó jogtudós) a farizeusok szektájából került ki. --- Ugyancsak a chaszidokból kerültek ki a zsidó állam fennállásának vége felé az úgynevezett zelóták (Zélotai, héberül vakbuzgók), a legradikálisabb és legfanatikusabb zsidó hazafiak, akik a zsaroló és zsarnok Gessius Florus helytartó alatt a rómaiak elleni lázadásra tüzelték a zsidókat; a páratlan fanatizmussal vívott három évi harcnak vége azonban Jeruzsálem pusztulása, a zsidó állam teljes megsemmisítése s a zsidók szétszóratása lett. --- A farizeusok talmudistákra vagy rabbanitákra és kabbalistákra oszlottak. A rabbinizmusból a kabbalizmusnak kölcsönhatása folytán keletkeztek a zóharisták és az újchaszideusok.

[116] Valóban különös jelenség e korban, hogy miként a zsidóknál a bestiánok és frankisták rajon­gó szektája, úgy a keresztényeknél is, különösen Angliában, egyik rajongó szekta a másik után ütötte föl fejét. Ilyenek voltak Angliában főképpen a Fox Györgytől ( 1691) alapított quáker-ek (= remegők vagy reszketők), akik összejöveteleiken, midőn a Szentlélek megindította őket, egész testükben reszkettek és akkor szónokolni és imádkozni kezdtek; továbbá az 1760 körül ke­letkezett jumper-ek (= ugrálók), akik konvulzív felugrálással és táncolással adtak külsőleg kife­jezést a bensejükben működő Szentlélek okozta megindulásnak; s végre a barker-ek (= ugatok), akiknél a szónoklás az ugatás egy neméig fokozódott. Nem tagadható a külső jelekben némi hasonlóság ezek között és a bestiánok között.
 
 
0 komment , kategória:  A vérvád történetének-27.rész  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 612
  • e Hét: 3560
  • e Hónap: 10281
  • e Év: 375771
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.