Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
EMLÉLÜNNEP 2016.03.23.
  2016-03-25 21:26:44, péntek
 
  EMLÉKÜNNEP
naplemente után
2016. március 23., szerda

Kedves Látogatók, Barátaim!

A bejegyzéshez annyit fűznék hozzá, ezen a napon, este 20 órai kezdettel jelen voltam Jézus halálának Emlékünnepén, melyet 2016. március 23-án tartottak Budapesten a Gladiátor u. 37. szám alatt.

Nagyon megható és szép volt!
Csak a lényegről.
Körbeadtuk az emlékjegyeket, (kovásztalan kenyér, mely Jézus tökéletes értünk adott testét jelképezi, egy előadás után, Majd ugyanezt tettük egy pohár vörösborral, mely Jézus Krisztus kiontott vérét jelképezte). Mindezt azért tette, hogy váltságul adja életét sokakért!


LinkLink
A kb. 1órás előadás erről szólt, valamint bibliaversekkel alátámasztott verseket olvasott fel az előadó, miért kellett ez a váltság (Ádám és Éva, mint ősszüleinktől bennünk is levő bűnöket elvegye, hogy lehetővé tegye az örök életet azok számára, akik hitet gyakorolnak benne). Hiszen arra kérte maga Jézus is a tanítványait, tegyenek tanítvánnyá minden nemzetből való embereket.Hogy megmentésben részesülhessenek. Megkönnyeztem, nagyon szép volt, de igazán nem lehet leírni. Átélni, jelent lenni volt a leg kiváltságosabb dolog és nagy öröm nekem.
Lehet, hogy az elkövetkező napokban fogok még hozzáfűzni néhány
mondatot, most röviden és képek nélkül ennyivel köszönnék el.
Köszönöm szépen a figyelmetNektek pedig felkenetésetek
van a szenttől (1János 2:20Nektek pedig felkenetésetek van a szenttől;mindnyájatoknak van ismeretetek)

Csak azok fogyaszthatnak az em-
lékjegyekből, akik megkapták a
szellem tanúságát arról, hogy Is-
ten gyermekei. Akik a fiúként
való örökbefogadás szellemét kap-
ták, azok Isten szellem által szüle-
tett gyermekei. Isten szelleme ta-
núskodik az ő szellemükkel együtt,
aminek eredményeként felismerik,
hogy Jehova felkent fiai (Róma
8:16,17Maga a szellem tanúskodik a mi szellemünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.17Ha tehát gyermekek vagyunk, akkor örökösök is: igen, örökösei Istennek, társörökösök pedig Krisztussal, feltéve, hogy vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk). Már csak egy maradék él a
földön a 144 000 felkentből, akiknek
[felkenetésük] van a szenttől, Je-
hovától. Isten szelleme indítja őket
arra, hogy így kiáltsanak:Abba,
Atyám! (Róma 8:15) Mert nem rabszolgaság szellemét kaptátok, amely ismét félelmet idéz elő, hanem fiúként való örökbefogadás szellemét kaptátok, amely által ezt kiáltjuk:,,Abba, Atyám!"). Micsoda áldás, hogy ilyen kapcsolatban lehet-
nek Istennel!w15 1/15 2:16

Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán 13-a eseményei [nappal])
Márk 14:12-16A kovásztalan kenyerek első napján pedig, amikor fel szokták áldozni a pászkaáldozatot, a tanítványai ezt mondták neki:,,Mit akarsz, hova menjünk, és hol tegyünk előkészületeket arra, hogy megedd a pászkát?"13Erre ő elküldött kettőt a tanítványai közül, és ezt mondta nekik:,,Menjetek be a városba, és szembejön majd veletek egy ember, aki vizet visz egy agyagedényben. Kövessétek őt,14és ahova bemegy, mondjátok a házigazdának:»A Tanító ezt kérdezi:Hol van az a vendégszoba számomra, ahol megehetem tanítványaimmal a pászkát?«15És mutat nektek egy tágas felső szobát, berendezve, készen; ott tegyetek előkészületeket számunkra."16A tanítványok tehát elindultak, bementek a városba, és úgy találták, ahogy megmondta nekik;és előkészületeket tettek a pászkára. Máté 26:17-19A kovásztalan kenyerek első napján a tanítványok odamentek Jézushoz, és ezt kérdezték:,,Hol akarod, hogy előkészületeket tegyünk arra, hogy megedd a pászkát?"18Ő ezt mondta:,,Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok neki, hogy a Tanító ezt mondja: »Közel van a meghatározott idő számomra; nálad fogom megünnepelni tanítványaimmal a pászkát.«"19És a tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és előkészítettek mindent a pászkára.
(Niszán 14-e eseményei
[naplemente után])
Márk 14:17-72-Miután leszállt az este, odament a tizenkettővel.18Amint az asztalnál feküdtek és ettek, Jézus így szólt:,,Bizony mondom nektek, egyikőtök, aki velem eszik, elárul engem."19Bánkódni kezdtek, és egyik a másik után kezdte kérdezni tőle:,,Csak nem én?"20Ő így szólt hozzájuk:,,Egy a tizenkettő közül, aki velem márt a közös tálba.21Igaz, az Emberfia elmegy, mint ahogy meg van írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik."22Amint folytatták az evést, vett egy kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta nekik, és ezt mondta:,,Vegyétek, ez jelenti a testemet."23És vett egy poharat, hálát adott, odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle.24És ezt mondta nekik:,,Ez jelenti a véremet, »a szövetség vérét«, amely kiontatik sokakért.25Bizony mondom nektek, hogy semmiképpen nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amelyen az újat iszom majd az Isten királyságában."26Végül, miután dicséreteket énekeltek, kimentek az Olajfák hegyére.27Jézus pedig így szólt hozzájuk:,,Mindnyájan meg fogtok botlani, mert meg van írva:»Megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok.«28Ám feltámadásom után előttetek megyek Galileába."29De Péter ezt mondta neki:,,Még ha a többiek mind megbotlanak is, én akkor sem."30Jézus erre így szólt hozzá:,,Bizony mondom neked, hogy ma, igen, még ezen az éjjelen, mielőtt a kakas kétszer szól, éppen te tagadsz meg engem háromszor."31De ő erősítgetni kezdte: ,,Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg téged." A többiek is mind ugyanígy kezdtek beszélni.32Egy Gecsemáné nevű helyre értek, és így szólt a tanítványaihoz:,,Üljetek le itt, míg én imádkozom."33Magával vitte Pétert, Jakabot meg Jánost, és megrendült, és kínzó nyugtalanság fogta el.34Így szólt hozzájuk:,,Mélységesen bánatos a lelkem, igen, mindhalálig. Maradjatok itt, és kitartóan virrasszatok!"35És egy kissé előbbre ment, a földre borult, és imádkozni kezdett, hogy ha lehetséges, múljon el tőle ez az óra.36Azután ezt mondta:,,Abba, Atyám, minden lehetséges neked;távolítsd el tőlem ezt a poharat!De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te akarsz."37Azután odament, és alva találta őket, és így szólt Péterhez:,,Simon, alszol?Hát egyetlen órát sem volt erőd kitartóan virrasztani?38Kitartóan virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A szellem persze buzgó, de a test gyenge."39És ismét elment, és imádkozott, ugyanazzal a beszéddel szólva.40Aztán ismét odament, és alva találta őket, mert elnehezült a szemük, így aztán nem tudták, mit válaszoljanak neki.41Majd odament harmadszor, és ezt mondta nekik:,,Olyan időben, mint ez, ti alszotok és pihentek?! Elég! Eljött az óra! Íme, az Emberfiát bűnösök kezébe adják!42Keljetek fel, menjünk! Íme, közel van már, aki elárul engem."43És azonnal, még mialatt beszélt, megérkezett Júdás, a tizenkettő egyike, és vele együtt egy sokaság kardokkal meg dorongokkal, a papi elöljáróktól, az írástudóktól és a vénektől.44Aki pedig elárulta őt, egy megegyezés szerinti jelt adott nekik, ezt mondva:,,Akit megcsókolok, az ő;vegyétek őrizetbe, és vezessétek el biztos kísérettel."45És egyenesen odament, hozzálépett, és így szólt: Rabbi!",és nagyon gyöngéden megcsókolta.46Erre rávetették kezüket, és őrizetbe vették.47Egyvalaki az ott állók közül azonban kihúzta a kardját, lesújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülét.48Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik:,,Kardokkal meg dorongokkal jöttetek ki, mint valami rabló ellen, hogy letartóztassatok?49Nap nap után veletek voltam a templomban, és tanítottam, mégsem vettetek őrizetbe. Mindazonáltal azért van ez, hogy beteljesedjenek az Írások."50És mindnyájan otthagyták őt, és elmenekültek.51Egy bizonyos ifjú azonban, aki finom lenvászon ruhát viselt mezítelen testén, követni kezdte őt közelről;és megpróbálták megfogni,52de ő hátrahagyta lenvászon ruháját, és mezítelenül elmenekült.53Akkor elvezették Jézust a főpaphoz, és egybegyűltek mindnyájan a papi elöljárók, a vének és az írástudók.54Péter pedig jókora távolságból követte őt, be egészen a főpap udvaráig, és ott ült a ház szolgáival együtt, és a lobogó tűznél melegedett.55Közben a papi elöljárók és az egész szanhedrin bizonyságot keresett Jézus ellen, hogy halálra juttassák, de semmit sem találtak.56Sokan ugyan hamisan tanúskodtak ellene, de a bizonyságtételeik nem egyeztek.57Ekkor előálltak némelyek, és hamisan tanúskodtak ellene, ezt mondva:58,,Hallottuk, amikor ezt mondta:»Le fogom rombolni ezt a kézzel készített templomot, és három nap alatt másikat építek, ami nem kézzel készített lesz.«"59De ebben sem egyezett a bizonyságtételük.60Végül felkelt közöttük a főpap, és így kérdezgette Jézust:,,Semmit nem felelsz? Miről tesznek ezek bizonyságot ellened?"61De ő hallgatott, és semmit nem felelt. A főpap ismét elkezdte kérdezgetni, és ezt mondta neki:,,Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?"62Jézus ekkor így szólt:,,Én vagyok; és látni fogjátok az Emberfiát, amint ott ül a hatalom jobbján, és eljön az ég felhőivel."63A főpap erre megszaggatta alsóruháit, és ezt mondta:,,Mi szükségünk van még tanúkra?64Hallottátok a káromlást. Mi a véleményetek?"Azok mindnyájan halálra méltónak ítélték őt.65És némelyek elkezdték őt köpdösni, az egész arcát befedték, öklükkel ütötték, és ezt mondták neki:,,Prófétálj!"És a törvényszéki szolgák, arcul csapva őt, elvitték.66Mialatt pedig Péter lent volt az udvarban, odament a főpap egyik szolgálólánya,67és amikor meglátta Pétert melegedni, egyenesen ránézett, és így szólt:,,Te is a Názáretivel voltál, ezzel a Jézussal."68De ő tagadta, és ezt mondta: ,,Nem ismerem őt, és nem is értem, mit beszélsz", és kiment a bejárati csarnokhoz.69Amikor a szolgálólány meglátta, ismét így szólt az ott állókhoz:,,Ez közülük való."70Ő ismét tagadta. Az ott állók pedig kis idő múltán megint mondogatni kezdték Péternek:,,Bizony közülük való vagy, hiszen galileai vagy."71De ő elkezdett átkozódni meg esküdözni:,,Nem ismerem ezt az embert, akiről beszéltek."72És a kakas azonnal megszólalt, másodszor;és Péter visszaemlékezett a beszédre, amellyel Jézus szólt hozzá:,,Mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem."És összetört, és sírva fakadt.
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
2012-ben EzaMegemlékezés április 5-ére esett, naplementeUtán
  2012-04-07 02:41:56, szombat
 
 
Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán 14-ének eseményei [nappal])

Márk 15: 1-47=
(Márk 15:1-47) Amint hajnalodott, tanácskozást tartottak a papi elöljárók a vénekkel és az írástudókkal, igen, az egész szanhedrin, és megkötözték Jézust, elvezették, és átadták Pilátusnak. 2 Így hát Pilátus feltette neki a kérdést: ,,Te vagy a zsidók királya?" Ő így válaszolt neki: ,,Magad mondod." 3 A papi elöljárók pedig sok mindennel kezdték vádolni őt. 4 Pilátus ekkor ismét kérdezgetni kezdte őt: ,,Nem felelsz semmit? Nézd, mennyi vádat hoznak fel ellened!" 5 Jézus azonban semmit sem válaszolt többé, úgyhogy Pilátus elálmélkodott. 6 Ünnepekkor szokása volt szabadon bocsátani nekik egy rabot, azt, akit kikértek. 7 Abban az időben volt egy Barabás nevezetű rab, aki bilincsekben volt a zendülőkkel együtt, akik a zendülésükkor gyilkosságot követtek el. 8 A sokaság tehát felment, és kérni kezdték, hogy tegye meg, amit meg szokott nekik tenni. 9 Pilátus így válaszolt nekik: ,,Akarjátok, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát?" 10 Mert tisztában volt vele, hogy irigységből adták át a papi elöljárók. 11 De a papi elöljárók felzaklatták a sokaságot, hogy inkább Barabást bocsássa nekik szabadon. 12 Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: ,,Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondtok?" 13 Azok újra felkiáltottak: ,,Feszítsd őt oszlopra!" 14 Pilátus azonban így szólt hozzájuk ezután: ,,De hát mi rosszat tett?" Ám azok annál inkább kiáltoztak: ,,Feszítsd őt oszlopra!" 15 Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a sokaságnak, szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig, miután megostoroztatta, átadta, hogy feszítsék oszlopra. 16 A katonák pedig elvezették az udvarba, azaz a kormányzói palotába, és összehívták az egész katonai egységet, 17 majd bíborba öltöztették őt, töviskoronát fontak, és rátették. 18 És elkezdték köszönteni: ,,Légy üdvözölve, te zsidók királya!" 19 És nádszállal verték a fejét, leköpték, és térdet hajtva hódoltak neki. 20 Végül, miután csúfot űztek belőle, lehúzták róla a bíbort, és ráadták a saját felsőruháit. Ezután kivezették, hogy oszlopra feszítsék. 21 Egy arra menő embert pedig, egy bizonyos cirénei Simont, Alexander és Rúfusz apját, aki éppen vidékről jött, szolgálatra kényszerítettek, hogy vegye fel a kínoszlopot. 22 Elvitték hát a Golgota nevű helyre, ami lefordítva 'Koponyahelyet' jelent. 23 Itt kábító hatású mirhás bort akartak adni neki, de ő nem fogadta el. 24 Majd oszlopra feszítették, és szétosztották a felsőruháit, sorsot vetve rájuk, hogy ki mit kapjon. 25 A harmadik óra volt, amikor oszlopra feszítették. 26 És az ellene szóló vádat jelző felirat oda volt írva fent: ,,A zsidók királya". 27 Ezenkívül oszlopra feszítettek vele együtt két rablót, az egyiket a jobbja, a másikat a balja felől. 28 —— 29 Az arra menők becsmérlően beszéltek hozzá, és a fejüket csóválva ezt mondták: ,,Hah! Te, aki állítólag lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, 30 mentsd meg magad, és szállj le a kínoszlopról!" 31 Hasonló módon a papi elöljárók is csúfot űztek belőle maguk között az írástudókkal együtt, és ezt mondták: ,,Másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni! 32 Szálljon le most a Krisztus, Izrael királya a kínoszlopról, hogy lássunk és higgyünk." Még azok is gyalázták, akiket vele együtt feszítettek oszlopra. 33 Amikor eljött a hatodik óra, sötétség borult arra az egész földre a kilencedik óráig. 34 És a kilencedik órában Jézus hangos szóval felkiáltott: ,,Éli, Éli, lama szabaktáni?", ami lefordítva azt jelenti: ,,Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" 35 Némelyek a közelben állók közül, amikor ezt hallották, elkezdték mondogatni: ,,Íme! Illést hívja." 36 Valaki pedig futott, átitatott egy szivacsot savanyú borral, rátette egy nádszálra, és inni adott neki, ezt mondva: ,,Hagyjátok! Lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye." 37 Jézus pedig hangosan felkiáltott, és kilehelte utolsó leheletét. 38 És a szentély függönye felülről az aljáig kettéhasadt. 39 Mikor pedig a katonatiszt, aki ott állt vele szemben, látta, hogy ilyen körülmények között lehelte ki utolsó leheletét, ezt mondta: ,,Bizony, ez az ember Isten Fia volt." 40 Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyeltek; köztük Mária Magdaléna, továbbá Mária, Kisebb Jakab és Józsé anyja, és Salómé, 41 akik mindig elkísérték és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe. 42 Mikor pedig már késő délután volt, és mivel előkészületi nap, azaz a sabbat előtti nap volt, 43 eljött az Arimateából való József, a tanács egyik tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten királyságát. Felbátorodott, és bemenve Pilátus elé, elkérte Jézus testét. 44 De Pilátus csodálkozott, hogy már meg is halt, és magához hívatva a katonatisztet, megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. 45 Így, miután a katonatiszttől megbizonyosodott róla, odaadta a holttestet Józsefnek. 46 Ő pedig finom lenvásznat vásárolt, és levette őt, begöngyölte a finom lenvászonba, majd egy sziklába vágott sírhelybe fektette, és egy követ hengerített az emléksír bejáratához. 47 Mária Magdaléna és Mária, a Józsé anyja pedig továbbra is nézték a helyet, ahová fektették.)
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Az Új Szövetség 2007-12-29
  2012-04-07 02:38:55, szombat
 
  Prédikálás 2007-12-30 09:47:54


14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
16. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
17. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!
_________________________________________________________________________________ _________________________________________________
Márk szerint Az Új Szövetség 2007-12-29 10:35:18


22. És mikor ők evének, vévén Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtöré és adá nékik, mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem.
23. És vévén a poharat, és hálákat adván, adá nékik; és ivának abból mindnyájan;
24. És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
János evangélioma 2008-02-07 3 évvel ezelőtt
  2012-04-07 02:36:03, szombat
 
 
János evangélioma 2008-02-07 14:21:34
csütörtök
"MERT ÚGY SZERETTE ISTEN E VILÁGOT,
HOGY AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA,
HOGY VALAKI HISZEN Ő BENNE, EL NE
VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN."
(JÁNOS 3:16)


AZ ISTEN LÉLEK: ÉS A KIK ŐT IMÁDJÁK,
SZÜKSÉG, HOGY LÉLEKBEN ÉS
IGAZSÁGBAN IMÁDJÁK."
(JÁNOS 4:24)


" AZ PEDIG AZ ÖRÖK ÉLET, HOGY
MEGISMERJENEK TÉGED, AZ EGYEDÜL
IGAZ ISTENT, ÉS A KIT ELKÜLDTÉL,
A JÉZUS KRISZTUST."

(JÁNOS 17:3)


----------------------------------------------------------

"ÉS ADOK NÉKTEK ÚJ SZÍVET, ÉS ÚJ
LELKET ADOK BELÉTEK, ÉS ELVESZEM A
KŐSZÍVET TESTETEKBŐL, ÉS ADOK NÉKTEK
HÚSSZÍVET.
27.
ÉS AZ ÉN LELKEMET ADOM BELÉTEK,
ÉS AZT CSELEKSZEM, HOGY AZ ÉN
PARANCSOLATIMBAN JÁRJATOK ÉS AZ ÉN
TÖRVÉNYEIMET MEGŐRIZZÉTEK ÉS
BETÖLTSÉTEK"
(EZÉKIEL 36: 26-27-IG)

 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Krisztus váltságáldozati halálára emlékeztet NiszanHo9-10
  2012-04-07 02:29:35, szombat
 
  Niszán hó 9-10-ének, mely


Jézus Krisztus váltságáldozati halálára emlékeztet bennünket;
Emlékünnepi
bibliaidézet:

Márk Evangyélioma 11. rész

1. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül,
2. És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, a mely előttetek van; és a mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide.
3. És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide.
4. Elmenének azért és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt.
5. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit míveltek, hogy eloldjátok a vemhet?
6. Ők pedig felelének nékik, úgy, a mint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket.
7. És oda vivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat; ő pedig felüle reá.
8. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala.
9. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!
10. Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak országa, a mely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
11. És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Bethániába a tizenkettővel.
12. És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék.
13. És meglátván messziről egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.
14. Akkor felelvén Jézus, monda a fügefának: Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallák az ő tanítványai.
15. És Jeruzsálembe érkezének. És Jézus bemenvén a templomba, kezdé kiűzni azokat, a kik a templomban árulnak és vásárolnak vala; a pénzváltók asztalait, és a galambárúsok székeit pedig felforgatá;
16. És nem engedi vala, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül.
17. És tanít vala, mondván nékik: Nincsen-é megírva: Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt.
18. És meghallák az írástudók és a főpapok, és tanakodnak vala, hogy mi módon veszíthetnék el őt. Mert félnek vala tőle, mivelhogy az egész sokaság álmélkodik vala az ő tanításán.
19. És mikor beestveledék, kiméne a városból.
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Niszán hó12-ének eseményei
  2012-04-07 02:26:16, szombat
 
  Niszán hó12-ének eseményei


Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán hó 12-ének eseményei)


Márk: 14:1,2,10,11;


1. Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
2. Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön.
10. Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja.
11. Azok pedig, a mint meghallák, örvendezének, és igérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mimódon árulhatná el őt jó alkalommal.
Máté: 26: 1-5, 14-16


1. És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az ő tanítványainak:
2. Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
3. Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, a kit Kajafásnak hívtak,
4. És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.
5. De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között.

14. Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén,
15. Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.
16. És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt.
Módosítás Módosítás Törlés Törlés 0 komment , kategória: ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés
Emlékünnepi bibliaolvasás: 2008-03-20 08:50:56
csütörtök

(Niszán hó 11-ének eseményei)

Márk 11:20-, 12 rész: 27, és 41-től 44-ig

11:20 - Reggel pedig, a mikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott.

12:27 - Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek.

12:41-től 44-ig -A kik az özvegyeknek házát fölemésztik és színből hosszan imádkoznak: ezek súlyosabb ítélet alá esnek.
41. És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba.
42. És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele.
43. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogynem mind a többi, a kik a perselybe vetettek vala.
44. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének; ez pedig az ő szegénységéből, a mije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Nekem Minden Évben Az Úr Vacsorája - mertErreKértKr.Jézus!
  2012-04-07 02:08:04, szombat
 
  Az Úr vacsorája 2008-03-21 22:19:27 - Ismétlésként. Számomra ezért nem léteznek tojások, nyuszik.

A JÓINDULATOT AZONBAN MINDENKINEK NAGYON KÖSZÖNÖM !


Link


LinkLink 
 
2 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Az Úr vacsorája
  2008-03-21 22:19:27, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Niszán hó12-ének eseményei
  2008-03-21 09:46:34, péntek
 
  Emlékünnepi bibliaolvasás:
(Niszán hó 12-ének eseményei)


Márk: 14:1,2,10,11;


1. Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
2. Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön.
10. Akkor Júdás, az Iskariotes, egy a tizenkettő közül, elméne a főpapokhoz, hogy őt azoknak elárulja.
11. Azok pedig, a mint meghallák, örvendezének, és igérék, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig keresi vala, mimódon árulhatná el őt jó alkalommal.
Máté: 26: 1-5, 14-16


1. És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az ő tanítványainak:
2. Tudjátok, hogy két nap mulva a husvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.
3. Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, a kit Kajafásnak hívtak,
4. És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.
5. De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között.

14. Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a főpapokhoz menvén,
15. Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.
16. És ettől fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja őt.
 
 
0 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
Emlékünnepi bibliaolvasás:
  2008-03-20 08:50:56, csütörtök
 
  (Niszán hó 11-ének eseményei)

Márk 11:20-, 12 rész: 27, és 41-től 44-ig

11:20 - Reggel pedig, a mikor mellette menének el, látják vala, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradott.

12:27 - Az Isten nem holtaknak, hanem élőknek Istene. Ti tehát igen tévelyegtek.

12:41-től 44-ig -A kik az özvegyeknek házát fölemésztik és színből hosszan imádkoznak: ezek súlyosabb ítélet alá esnek.
41. És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. Sok gazdag pedig sokat vet vala abba.
42. És egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vete bele.
43. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogynem mind a többi, a kik a perselybe vetettek vala.
44. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének; ez pedig az ő szegénységéből, a mije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.


 
 
1 komment , kategória:  ÚrVacsorájaÉvenkénti+emlékezés  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 86
  • e Hét: 86
  • e Hónap: 4432
  • e Év: 44851
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.