Belépés
hunjano.blog.xfree.hu
A szkítha népek hosszúéletűek s mi ennek a fajnak vagyunk utolsó hajtása . A szkítha összesség ma: a magyar." /Csuray Károly / "A szólás szabadság... Hunjano
1965.01.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
A Magyar Királyi Csendőrség
  2012-06-11 10:02:39, hétfő
 
 
M. Kir. Csendőrség rövid áttekintése
Az MKCsBK története

Közösségünk, mint a Magyar Királyi Csendőrség egyedüli letéteményese,
a leghatározottabban elhatárolja magát minden ,,csendőrség"-nek nevezett,
rendvédelmi feladatokra létrehozott helyi illetve politikai célból született
kezdeményezéstől.
Népünknek nem csendőr elnevezésű csoportokra van szüksége,
hanem a törvényes, központilag irányított rendvédelmi szervnek
a csendőrség hatékonyságát biztosító tapasztalatai felhasználásával
végbevitt átszervezésére.
Olvassa el teljes nyilatkozatunkat.

A Magyar Királyi Csendőrség nem vett részt a holokauszt kivitelezésében,
amelynek története csupán a deportálások lezajlása után vált ismertté
(lásd A m. kir. csendőrség és a zsidóság c. cikket).

A leghatározottabban elhatároljuk magunkat mindenféle
antiszemitizmustól,
fasizmustól, fajgyűlölettől és szélsőségességtől,
és határozottan elítélünk minden szervezetet,
amely a csendőrséget ezekkel az ideológiákkal igyekszik összekapcsolni,
akár a csendőrség iránti ellenszenvből (szélső bal),
akár saját ideológiáik előre vitele érdekében (szélső jobb).


A Magyar Királyi Csendőrség feladata Magyarország vidéki területein
a közbiztonság fenntartása,
a törvények betartásának és a közrendnek a biztosítása volt,
megalapításától,
1881-től, a II. világháború végén bekövetkezett feloszlatásáig, 1945-ig.


A Magyar Királyi Csendőrség mindössze 11,000 tagból állott,
amely a II. világháború alatt duplájára növekedett,
hogy a visszafoglalt területeken is el tudja látni a feladatait és
hogy támogatást tudjon nyújtani a frontokon nagy veszteségeket szenvedett
Honvédségnek is.
Munkájukat békeidőben is és a háborúban is jelszavukhoz méltóan,


,,Híven, becsülettel, vitézül" végezték.

Eleinte a csendőröket a honvédek közül toborozták, szigorú válogatással.
Csak azok a honvédek léphettek át a Csendőrségbe,
akiknek kiváló szolgálati hátterük volt.

A Csendőrség keretén belül további kiképzésben részesültek
és csupán a kötelező próbaidő leteltével,
valamint egy sikeresen letett irásbeli vizsga után váltak véglegesen csendőrré.
A tiszteket a Ludovika Akadémián,
majd végzésük után a Csendőrtiszti Tanfolyamon képezték ki,
amelynek sikeres elvégzése után hadnagyként avatták fel őket.

Kb. 40%-uknak jogi doktori diplomája is volt.

A Csendőrség kis őrsökre oszolva látta el a vidékeken a feladatát.
Egy-egy őrs 5-15 csendőrből állott egy tiszthelyettes őrsparancsnok vezetése alatt.
A csendőrök végeztek minden bűnügyi felderítést és kivizsgálást,
mégpedig igen hatékonyan: nyomozásuk az estek több mint 90 %-ában sikerrel járt.
A tisztek kiképeztek,
adminisztrációs feladatokat végeztek,
az őrsök munkáját felügyelték és felelősek voltak
minden szempontból a csendőrjeikért.

A csendőrök legfeltűnőbb megkülönböztető jele a kakastollas kalap volt.
A nagy kakastoll a fekete csendőrkalap baloldalára volt erősítve.
Egyenruhájuk egyébként hasonlított a honvédek egyenruhájához.
A kakastoll annyira jellemzője volt a csendőröknek,
hogy sokszor "kakastollasoknak" hívták őket.

A magyar kommunista rendszer
a II. világháború végeztével hatalomátvételi célból, politikai okok miatt feloszlatta
a Csendőrséget.
A Csendőrség egész testületét háborús bűnösnek nyilvánította,
és ebből következően minden egyes jelen vagy múltbeli csendőrt üldözött.

Az otthonmaradt csendőrök zömét bebörtönözték,
sokakat az AVO-sok megkínoztak és kivégeztek.

A csendőrségre vonatkozó írott anyagot megsemmisítették vagy elzárták,
hogy rágalmazási hadjárattal a csendőrséget erkölcsileg is megsemmisíthessék.

Az 1989-es rendszerváltozást követően a csendőrséget kollektívan eltörlő rendeletet alkotmányellenesnek ítélték ugyan és elismerték a csendőrség jelentős szerepét
a magyar rend fenntartásban,
de a kommunista fél évszázados és még ma is tartó propaganda eredményeképpen
a csendőr névnek még most is negatív kicsengése van.

Az előretörő Vörös Hadsereg és az új kommunista magyar kormány üldözése elől
sok csendőr Nyugatra kényszerült.
Átmenetileg a Szövetséges Hatalmak táboraiban nyertek elhelyezést,
amíg egy befogadó országba emigrálhattak.

Ebben az időszakban alapította meg Jegenyés Pál,
csendőr főtörzsőrmester és egykori örsparancsnok hetedmagával

a Magyar Csendőr Bajtársi Asztaltársaságot
az ausztriai Grazban, 1947. június 21-én. Hivatalos kiadványuk,
a Bajtársi Levél, 1948-ban került először kiadásra.
Egy évvel később nevüket
Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösségre változtatták (MKCsBK).

Fő céljuk eleinte az otthon maradt,
üldözött és nyugdíjuktól megfosztott csendőrök és családjaik támogatása,
illetve a külföldre-szakadtak új otthonra találásában nyújtott segítségadás volt.
Ezen túl céljuk a mai napig a világ minden tájára szétszórt csendőrök,
csendőrleszármazottak és csendőrbarátok közötti kapcsolat fenntartása
és a csendőrség jó hírnevének visszaállítása.

Ez utóbbi érdekében támogatják a csendőrség történelmi múltjának kutatását,
a történelmi igazságok feltárását és közzétételét,
a töredékesen fennmaradt dokumentumok,
szakirodalom és szépirodalom felkutatását és az utókor számára való átmentését.

A csendőrök lassú kihalásával az MKCsBK tagságának zömét ma már
csendőr leszármazottak,
tiszteletbeli csendőrök és oly egyének képezik,
akik az MKCsBK céljait magukénak tekintik.

A Bajtársi Levél szerepét idővel a negyedévenkénti Körlevelek és a Honlap vették át.
CSENDŐRESKÜ

Én, ...... ....., ünnepélyesen esküszöm a Mindenható Istenre,
hogy Főméltóságú vitéz nemes nagybányai Horthy Miklós,
mint Magyarország törvényesen megválasztott kormányzója,
a magyar alkotmány s hazánk szentesített törvényei iránt hűséggel
és hódolattal viseltetem.

Esküszöm,
hogy kötelességeimet, mint m. kir. csendőr (csendőrtiszt) a közrend,
a közcsend és a közbiztonság szolgálatában az idevonatkozó utasítások szerint,
mint katona pedig a haditörvények és szabályok szerint
mindenkor és mindenben teljesítem,
haza- és nemzetellenes vagy olyan irányzat szolgálatába,
amely a hadsereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláásni igyekszik,
nem lépek, semmiféle titkos társulatnak nem vagyok és nem leszek tagja,
minden körülmények között csakis a szolgálat,
a kormányzó és az állam javát mozdítom elő,
a törvények, előljáróim,
és feljebbvalóim parancsainak és meghagyásainak készséggel engedelmeskedem
és a szolgálati titkot híven megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen!
Amen.MAGYAR CSENDŐR INDULÓ

Édes Hazám, magyar róna, magyar erdő, magyar vég,
Téged járlak éjjel-nappal, télen-nyáron, nagyon rég.

Népem biztonságát őrzöm megrendíthetetlenül,
Érted élek, érted halok magyar népem egyedül,

Érted élek, érted halok, híven, becsülettel, vitézül.
Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk,
Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk.
Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk.
Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk,
Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.


Első versszak: FEJÉR Károly - Második versszak: v. KISS Gábor
CSENDŐR TÍZPARANCSOLAT

1. Megemlékezzél arról, amivel Istenednek tartozol!

2. Én vagyok a Te hazád: Nagymagyarország!

3. Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó!

4. Légy erkölcsös, józanéletű, engedelmes!

5. Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat; szeresd bajtársadat mint tenmagadat!

6. Tanulj és tudj; a tudás második fegyvered!

7. Védd a másét, a magadét ne pazarold!

8. Mögötted a törvény, előtted is az legyen!

9. Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson!

10. A család szentély; ha magadnak nincs, őrsödben megtalálod!


v. NEMEREY Márton tábornok
Csendőrségi Lapok XXX.évfolyam. Budapest, 1940 július 15. 14.számFIMHIRADÓK :1914 -1949 :


Link

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A SZÉKeLYKAPu
  2012-06-11 09:45:16, hétfő
 
 
Priszkosz rhétor így ír a hunok építkezéséről:

"Attila háza minden más háznál fényesebb.
Ez a ház gerendákból és simára gyalult deszkákból volt összeillesztve
és fakerítéssel körülvéve, nem biztonságul, hanem csak díszül...

Attila udvarára nagy kapu vezetett,
melynek szárnyvonalai befelé nyíltak s nem kifelé, mint a görögöké".
A magyar kerítések és kapuk célja a tulajdon védelme,
az idegen szemektől való elhatárolódás,
de emellett alkalmat is szolgáltat a díszítésre.

A belső udvarteret őseinknél a kis- és nagykapu választotta - választja el az utcától.
Ha az utcaajtót és a nagy kaput közös szemöldökgerenda fogja össze és
az a szénásszekerekhez mért magasságúvá emelkedik és közös tetővel látják el;
ezt nevezzük nagykapunak,

más szóval székelykapunak, pontosabban fedeles nagykapunak.

A kiskapu általában ugyanolyan magasságúra emelik,
így annak mérete nem változik, teteje viszont jó alkalmat nyújt a díszítésre.
Székelyföldön oszlopokat, más néven zábékat, kapubálványokat ásnak a földbe,
ezek adják a kapu keretét.
E keret foglalja magába a kiskapu és a szekérbejárat testét.

A felső, keresztben álló fedél galambdúcként szolgál; ez a galambbúg.

A székelykapukat régebben csak faragták,
de a XVIII. század óta a díszeket gyakran festik is; a felkúszó indák színe sötétvörös,
az indán ülő hármas levelek kékek, néha zöldek fehér pettyekkel tarkítottak;
a rozmaringok mindig zöldek.

A színezéshez csak
piros, fehér, zöld és kék színeket használnak,
a kapukon a sárga vagy a lila szín sohasem fordul elő.

A mongol kolostorok tetőperemének síkján a domború cserépsor végén felül sötétebb,
a homorú cserépsor végén fehér pikkelysort láthatunk.
Nálunk a galambház alatti gerendán,
vagy a nagy- és kiskapu boltívén találhatunk ehhez hasonló díszítéseket.
A kapuoszlop alsó része faragatlan,
majd fölfelé rózsa vagy levélfüzér faragással díszített.
E fölfelé futó díszek ritmikusan, szívalakot formázva ismétlődnek,
s a köztük maradó teret gyakran kacsokkal töltik ki.

A kacsok végén gomb, tulipán, rózsa vagy csillag látható.
A zábék felső végződésénél általában egy külön virágzat van,
amelynek alapja egy pálmalevél.

A gerenda közti teret vonala keretbe foglalt dísz tölti ki.
A keret közepét egymás fölé helyezett virág,
csillag, rózsa vagy pontokból álló dísz
(néha korona, kereszt, gyertya, kehely vagy madár) foglalja el.

A kiskapu és a nagykapu testét nem díszítik.
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Senki nem ismeri az utat, amely előtted áll.
  2012-04-23 23:01:26, hétfő
 
 

Senki
nem ismeri az utat, amely előtted áll.

Még soha senki nem járt ezen az úton,
és nem is fog más járni rajta, mert ez a te utad.

Olyan egyedülálló,
mint amilyen egyedülálló te vagy.

Igen, egyedülálló vagy,
és különleges, egyedülálló módon kell hozzájárulnod az élethez:
ez a te igazi rendeltetésed.

Menj hát az utadon,
menj azon az egyedülálló módon,
amely csak a tiéd,
de ne próbálj
mielőbb célba érni.

Mert nincsen cél.

Maga az út a cél,
a cél csak az út vége
és egy új út kezdete.

Élvezd hát utadat,
a te egyedülálló, csodálatos életutad.

Engedd, hogy az élet mindennap megajándékozzon,
és ha készen állsz,
engedd, hogy ,,belső mestered" vezessen.

Életed egyedülálló melódiáját ekképpen
fogod egyre tisztábban hallani magadban.

És énekelj!

Mert minden a te örömödre teremtetett.
Az egész teremtés


éretted van! !!!:-))))


 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Nemes célokért érdemes és kell dolgozni, és gyermekeinket
  2012-04-17 08:54:53, kedd
 
 Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,


Csak elfajult kor hős elődöket,
A lelkes eljár ősei sírlakához,

S gyújt régi fénynél új szövétneket.".. nemes célokért érdemes és kell dolgozni,

és gyermekeinket erre nevelni.

Nem elmenni, nem kilépni ebből a Kárpát-koszorúból,

hanem megélni a Szózat szavait:"Áldjon vagy verjen sors keze,

Itt élned, halnod kell."


Mert hiába énekeled,

drága testvérem,

könnyes szemmel a Szózatot,

ha eladod őseid földjét,

csomagolsz és elmész

egy nagyobb darab kenyérért.Ezért kell segítenünk egymást itt és most az

ÉLETIGENLÉSRE,

a MARADÁSRA."Magyar leányaink és asszonyaink.Tündér Ilona édesanyánk jogán minden leány tündér,

tér és idő felett diadalmaskodni tudó lény, tartja hagyományunk.

Asszonnyá válva feleség és anyaként ők őrzik a múltat,

szülik és növelik a jövendőt, mindig Istenre tekintve.

Ennél szentebb hivatás e földön nem lehet.

Egy adatközlő öreg néni a következőt vallotta Erdélyi Zsuzsannának,

amikor nyolc gyermekes leányához ment sietve ..." a rózsa kivirágozhatna az utamon, mer én annyit imádkozok, ha arra megyek..."Társadalmunk minden szintjén megtaláljuk Nagyasszonyaink keze-nyomát,

s gyengédséggel, de ha kell katonai erővel is támogatták élettársukat.

Kanizsai Dorottya, Zrinyi Ilona,

az aradi vértanúk emléke köré csoportosult asszonyok

eszmét ébren tartó tevékenysége mögött milliónyi,

neve-felejtette hős asszonyi lélek egyengeti életünket ma is.

Hímzéseiken ők őrizték meg a valahai kárpát-medencei tenger állatvilágának

és a bronzkori magyar házaknak a képét.

Imával töltött óráikban ők látják, hogyan tárul a mennyország ajtaja,

s szólalnak meg húzatlanul is a harangok.Ők tudják, hogy minden magyar mellé három angyalt rendel a teremtő:

az egyik őriz,

másik tanít,

a harmadik a lelkünket várja.Ők ismerik a virágok nyelvét és készítenek írt, orvosságot a rászorulóknak.

Ők nevelik dallal kicsinyeiket embernyi emberré,

s tanítják őket a világmindenség titkaira,

melyeket emlékeztetőül háztartási eszközeikre faragják szerető férjeik.

Világuk dal, ima, szeretet.

Ebből a táptalajból nő társadalmunk,

hogy Isten rendelte hivatását betölthesse,

s ezt kell megosztanunk a világgal.

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
C S E N G E T T ......... a ............. C S E N D !
  2012-03-30 08:43:34, péntek
 
 
CSENGETT A CSEND!

A MEDITÁCIÓ A JELENBEN LÉTEZÉS TUDOMÁNYA!

AZ ISTEN A JELEN LAKÓJA!

A JELEN AZ EGYETLEN VALÓSÁG!

ÉRKEZZ MEG A JELENBE ÉS TALÁLKOZOL A LAKÓJÁVAL!

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek ....
  2012-03-30 08:40:28, péntek
 
 

"Szólok minden igaz MAGyarhoz,

aki itt van testével tiszta lelkével igaz tenni akarásában.

A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek
hát ma itt vagyunk és erről beszélünk

és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet,
hogy szívünk lelkünk és fohászunk felszálljon
a hetedik égbe ,ott ahol a dicső múltú Ősök
a mindhalálig Hősök ,

akikZÁSZLÓT , ESKÜT ,HAZÁT
soha NEM cseréltek,
de mind halálig az Ősi Honért éltek.

MERJÉL HAZÁDBAN MAGyar LENNI!!,napkelettől napnyugtáig és ha azt látod ,
hogy gyalázzák CSALÁDOD, HAZÁDAT
Dobbants oda ,hogy NEMTŰRÖM!!!!!

Nincs annyi pénz ,
nincs annyi kincs
ami felérne azzal
amit

Őseink
nékünk igaz szóval meghagytak

HŰSÉG , BÁTORSÁG, BECSÜLET

ez a MAGyar LELKE

és vezérlő SZELLEME..."Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Magyar leányaink és asszonyaink
  2012-03-30 08:36:37, péntek
 
 


Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,


Csak elfajult kor hős elődöket,A lelkes eljár ősei sírlakához,

S gyújt régi fénynél új szövétneket.".. nemes célokért érdemes és kell dolgozni,

és gyermekeinket erre nevelni.

Nem elmenni, nem kilépni ebből a Kárpát-koszorúból,

hanem megélni a Szózat szavait:"Áldjon vagy verjen sors keze,

Itt élned, halnod kell."


Mert hiába énekeled,

drága testvérem,

könnyes szemmel a Szózatot,

ha eladod őseid földjét,

csomagolsz és elmész

egy nagyobb darab kenyérért.Ezért kell segítenünk egymást itt és most az

ÉLETIGENLÉSRE,

a MARADÁSRA."Magyar leányaink és asszonyaink.Tündér Ilona édesanyánk jogán minden leány tündér,

tér és idő felett diadalmaskodni tudó lény, tartja hagyományunk.

Asszonnyá válva feleség és anyaként ők őrzik a múltat,

szülik és növelik a jövendőt, mindig Istenre tekintve.

Ennél szentebb hivatás e földön nem lehet.

Egy adatközlő öreg néni a következőt vallotta Erdélyi Zsuzsannának,

amikor nyolc gyermekes leányához ment sietve ..." a rózsa kivirágozhatna az utamon, mer én annyit imádkozok, ha arra megyek..."Társadalmunk minden szintjén megtaláljuk Nagyasszonyaink keze-nyomát,

s gyengédséggel, de ha kell katonai erővel is támogatták élettársukat.

Kanizsai Dorottya, Zrinyi Ilona,

az aradi vértanúk emléke köré csoportosult asszonyok

eszmét ébren tartó tevékenysége mögött milliónyi,

neve-felejtette hős asszonyi lélek egyengeti életünket ma is.

Hímzéseiken ők őrizték meg a valahai kárpát-medencei tenger állatvilágának

és a bronzkori magyar házaknak a képét.

Imával töltött óráikban ők látják, hogyan tárul a mennyország ajtaja,

s szólalnak meg húzatlanul is a harangok.Ők tudják, hogy minden magyar mellé három angyalt rendel a teremtő:

az egyik őriz,

másik tanít,

a harmadik a lelkünket várja.Ők ismerik a virágok nyelvét és készítenek írt, orvosságot a rászorulóknak.

Ők nevelik dallal kicsinyeiket embernyi emberré,

s tanítják őket a világmindenség titkaira,

melyeket emlékeztetőül háztartási eszközeikre faragják szerető férjeik.

Világuk dal, ima, szeretet.

Ebből a táptalajból nő társadalmunk,

hogy Isten rendelte hivatását betölthesse,

s ezt kell megosztanunk a világgal.

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A földnek szíve van ....
  2012-03-18 21:03:57, vasárnap
 
 
"Nem mindenre a természet, az anyaföld tanít-e minket?
A földnek szíve van.
Aki ráborul s fülét odaszorítja közös tápláló anyánk barna testéhez,
rejtélyes dobogást hall alant, mintha egy óriási kalapács tompa ütései volnának,
száz mérföldnyire mélyen belsejében; a szíve dobogása az.

A föld gondolkozik is. Gondolatai a virágok. (...)
És ha gondolkozik, ha szíve van, éreznie is kell tudnia, bánatának, örömének kell lennie.
Nagy szárazság idején keble fölrepedezik
s mint a szenvedő anya emlőin a gyermek, növényzete elsínylik, elsatnyul,
míg ellenben harmatos hajnalon egész valója vidám mosoly."

(Mikszáth Kálmán)
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Tanúlságos Történetek
  2012-03-18 20:46:57, vasárnap
 
 
Mendegélt az úton egy ember, a lova meg a kutyája.
Egyszer egy hatalmas vihar kerekedett, és mellettük belecsapott egy fába a
villám.
Mindhárman meghaltak. De az ember nem vette észre, hogy már elhagyta az élők
világát, és tovább bandukolt a két állattal. Néha időbe telik, míg a
halottak megszokják új helyzetüket. . .
Nagyon hosszú volt az út, emelkedőn kellett menniük, a nap is erősen tűzött,
csorgott róluk a verejték, és rettentő szomjasok voltak. Az egyik kanyarban
végre észrevettek egy hatalmas márványkaput, amely egy arannyal kikövezett
térre nyílt.
A tér közepén egy kút állott, amelyből kristálytiszta víz csordogált.
A kapuban egy férfi őrködött. A vándor odament hozzá, és megszólította:
- Jó napot.
- Jó napot - felelte az őr.
- Miféle hely ez, hogy ilyen gyönyörű?
- Ez itt a mennyország.
- Milyen jó, hogy a mennyországba jutottunk! Nagyon szomjasak vagyunk.
- Lépjen be nyugodtan, itt annyit ihat, amennyit csak akar.
Az őr a kútra mutatott
- A lovam és a kiskutyám is szomjasak.
- Nagyon sajnálom - mondta az őr. -Állatok nem léphetnek be ide.
Az ember nagyon elkeseredett, mert rettenetesen kínozta a szomjúság, de nem
akart egyedül inni. Megköszönte hát az őrnek, és továbbment.
Megint sokat gyalogoltak fölfelé, és már teljesen ki voltak merülve, amikor
megérkeztek egy másik helyre, amelynek egy ócska kapu volt a bejárata.
Mögötte poros földút volt, kétoldalt fákkal. Az egyik fa árnyékában hevert
egy férfi, az arcát eltakarta a kalapja, valószínűleg aludt.
- Jó napot - köszöntötte a vándor.
A férfi félretolta a kalapját, és biccentett.
- Nagyon szomjasak vagyunk, én, a lovam és a kiskutyám.
- Van ott egy forrás a kövek között - mondta a férfi, és megmutatta nekik a
helyet.
- Igyanak csak kedvükre.
Az ember, a lova meg a kutyája odamentek a forráshoz, és sokáig ittak.
Aztán az ember visszament a férfihoz, hogy köszönetet mondjon neki.
- Jöjjenek csak nyugodtan, bármikor - felelte a férfi.
- Egyébként hogy hívják ezt a helyet?
- Mennyország.

- Mennyország? Az nem lehet! A márványkapu őre azt mondta, hogy az ott a
mennyország!
- Az nem a mennyország. Az a pokol.
A vándor megdöbbent.
- Meg kellene tiltaniuk, hogy ők is ugyanezt a nevet használják! Ez a téves
információ óriási zűrzavart okozhat!
- Bizonyos szempontból viszont nagy szolgálatot tesznek nekünk. Ugyanis ott
maradnak azok, akik képesek elhagyni a legjobb barátaikat. . .
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek
  2012-03-15 08:01:21, csütörtök
 
 

"Szólok minden igaz MAGyarhoz,

aki itt van testével tiszta lelkével igaz tenni akarásában.

A füves pusztán végig suhan az Ős Turáni lélek
hát ma itt vagyunk és erről beszélünk

és ezért gyújtunk együtt tiszta lélekkel szertüzet,
hogy szívünk lelkünk és fohászunk felszálljon
a hetedik égbe ,ott ahol a dicső múltú Ősök
a mindhalálig Hősök ,

akikZÁSZLÓT , ESKÜT ,HAZÁT
soha NEM cseréltek,
de mind halálig az Ősi Honért éltek.

MERJÉL HAZÁDBAN MAGyar LENNI!!,napkelettől napnyugtáig és ha azt látod ,
hogy gyalázzák CSALÁDOD, HAZÁDAT
Dobbants oda ,hogy NEMTŰRÖM!!!!!

Nincs annyi pénz ,
nincs annyi kincs
ami felérne azzal
amit

Őseink
nékünk igaz szóval meghagytak

HŰSÉG , BÁTORSÁG, BECSÜLET

ez a MAGyar LELKE

és vezérlő SZELLEME..."Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2960 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 585
  • e Hét: 4822
  • e Hónap: 11543
  • e Év: 377033
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.