Regisztráció  Belépés
46elizabett.blog.xfree.hu
jarj az igazsag utjan apro erzsike
1965.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Balassi Bálint (1554-1594)
  2011-02-02 05:23:28, szerda
 
   
 Bálint Balassi


Balassi Bálint statue at the Kodály körönd in Budapest

Bálint Balassi and the landscape of Esztergom (etching by István Orosz)


]


\
Balassi Bálint

Balassi Bálint

Született Zólyom
1554. október 20.
Elhunyt Esztergom-szentkirályi katonai tábor
1594. május 30. (39 évesen)


Emléktábla Balassi megsebesülésének helyén, az esztergomi Kis-Duna sétányon

Gyarmati és kékkői báró Balassi Bálint (eredetileg Balassa; Zólyom, 1554. október 20. - Esztergom-Szentkirály, 1594. május 30.) magyar költő. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa.[1]
Tartalomjegyzék [elrejtés]
1 Életrajza
1.1 Ifjúkora
1.2 Felnőttkora
1.3 Halála
2 Költészete
2.1 Szerelmi költészete
2.1.1 Anna-versek
2.1.2 Júlia-versek
2.1.3 Célia-versek
2.2 Katonaverse
2.3 Istenes versek
2.4 Drámája
2.5 Balassi, a verselés megújítója - a Balassi-strófa
3 Műveinek sorsa, kiadása
3.1 Kéziratban fennmaradt művei
3.2 Nyomtatásban fennmaradt művek
3.3 Modern kiadások
4 Emlékezete
4.1 Festmények, szobrok, domborművek
4.2 Szépirodalom, életrajzok
4.3 Róla elnevezett intézmények
5 Jegyzetek
5.1 Forrás, szakirodalom
5.2 Külső hivatkozások
Életrajza [szerkesztés]

Balassi Bálint 1554. október 20-án született Zólyomban. Apja gyarmati Balassi János (Balassa Menyhért báró testvére), aki ekkor a zólyomi vár főkapitánya; anyja Lekcsei Sulyok Anna. A költő szülei 1553 tavaszán kötöttek házasságot. A Balassa család a Sulyok família révén a kor nevezetes személyeivel került rokonságba: Sulyok Sára az egri hősnek, Dobó Istvánnak volt a felesége; Sulyok Krisztina pedig a majdani fejedelemnek, Bocskai Istvánnak adott életet. Bálintnak 1563-ban egy öccse is született, Ferenc.
Ifjúkora [szerkesztés]
Az ifjú Bálintnak egy esztendeig Bornemisza Péter volt a nevelője, tudományokban, vitézi dolgokban oktató mestere. Valószínűleg ő keltette fel a költői hajlandóságot is benne. 1565 őszétől, apja kereskedelmi kapcsolatai révén, három-négy esztendőre Nürnbergbe került, ahol, mint magántanuló, középszintű iskolát végezhetett. Az egyetemre járás azonban kimaradt az életéből, mert apját 1569 őszén Pozsonyban, hamis vádak miatt fogságba vetették. Balassi János 1570 tavaszán, kalandos módon megszökött a fogságból, s családjával együtt délnyugat Lengyelországba menekült. Ott 1572 nyaráig, a Krosno melletti Kameniec várában éltek, amelyet nagy összegért vettek zálogba egy lengyel főúri családtól. Az ifjú Bálint itt fordította németből, ,,szerelmes szüléinek háborúságokban való vigasztalására", a Beteg lelkeknek való füves kertecskét, egy lutheránus prédikátor könyvét, amelyet 1572-ben, Krakkóban kinyomtattak. E fordítás néhány helye azt igazolja, hogy Balassi ekkor már zwinglianus nézeteket vallott az úrvacsora kérdésében, az-az családjával együtt a helvét reformáció hívévé vált. Ugyanezen évben apja kegyelmet nyert. A 18. esztendejében járó Bálint, fergeteges juhásztáncával aratott sikert Rudolf pozsonyi koronázásán. 1573-ban anyja halálát gyászolta.
1575 nyarán a törökök elfoglalták a Balassiak Nógrád vármegyében fekvő várait, Kékkőt és Divényt, valamint a hozzájuk tartozó birtokokat. Ugyanekkor, az időközben zászlósúrrá kinevezett Balassi János, hogy udvarhűségét bizonyítsa, a Báthory István elleni lázadók közé küldte fiát, akit már Erdély határánál elfogtak a fejedelem emberei. Báthory az ifjút gyulafehérvári udvarában tartotta, majd 1576 tavaszán, lengyel királlyá való megválasztásakor, magával vitte Krakkóba. Itt Balassi egy esztendőn át részese lehetett az udvari életnek. Már éppen haza készült, amikor apja 1576. május 6-án Vágbesztercén meghalt. Visszatérve hazájába, lakóhelyül csupán az 1554-ben szerzett zálogbirtok, a Tátra aljában fekvő Liptóújvár és uradalma maradt meg számára. Talán ő volt a szerzője az Euryalus és Lucretia című széphistóriának, amely reá nézve kulcstörténet, és amely 1577-ben, a sárospataki várúr rózsalugasai alatt, a Gombos-kertben készült, mégpedig Aeneas Sylvius Piccolomini (a későbbi II. Pius pápa) antik példákat követő, erotikus novellája alapján. Ekkoriban még felhőtlen volt a kapcsolata unokabátyjával és egyben gyámjával, Balassa Andrással, akivel egy évtizeddel később, mint kevély ellenségével perlekedett a véglesújvári örökség és Liptóújvár birtoklása ügyében.
Házassági szándékkal több hajadonnak udvarolt, akikhez, az akkori szokásokat követve, bókoló verseket írt. Ezek a kor divatos dallamaira szerzett, az udvari szerelem normáit követő, sőt a petrarkizmus és a neoplatonizmus néhány elemét is felvillantó versek, amelyek között a magyar virágének-frazeológia is helyet kap. Ám 1578 táján újra találkozott Losonczy Annával, akivel gyermekkoruk óta ismerték egymást, és belészeretett. Anna ekkor Ungnád Kristóf egri várkapitány felesége, akinek kedvéért Balassi már egész verssorozatot írt. Az asszony egy ideig viszonozta a költő érzelmeit, aki talán azért, hogy szerelme közelében lehessen, s egyúttal vitézi hírnevet is szerezhessen, egri szolgálatra jelentkezett. Csakhogy Anna épp ekkor kényszerült elhagyni a várost, hogy bánná kinevezett férjét Horvátországba kövesse. Balassi immár azért folyamodott a haditanácshoz, hogy Eger helyett Lengyelországba mehessen, ám óhaját elutasították. Így aztán ötven lovas kapitányaként, 1579 nyarától 1582 őszéig, Anna távollétében élte féktelenségektől és kicsapongásoktól sem mentes vitézi életét a híres végvárban. Több sikeres portyán és vásárütésen vett részt.
Felnőttkora [szerkesztés]
1583-tól, immár a hátországban, heves támadások kísérték tevékenységét. A zólyomi és selmecbányai polgárok, hogy az általuk gyűlölt Balassit városaikból eltávolítsák, egy fiatal özvegyasszony elleni erőszakkal vádolták meg. Ekkoriban került kezébe a Poetae tres elegantissimi című, Marullus, Angerianus és Joannes Secundus szerelmi verseit tartalmazó, 1582-ben, Párizsban kiadott neolatin (újkori latin nyelvű) antológia, amely költészetének megújításában játszott döntően nagy szerepet. Ettől kezdve uralkodóvá vált verseiben fikció, vagy ahogy önmaga nevezte, a ,,versszerző találmány", és az antik mitológia keretében megjelenő petrarkista szerelmi frazeológia.
1584 karácsonyán, Sárospatakon feleségül vette megözvegyült unokahúgát, Dobó Krisztinát, s egyúttal időlegesen elfoglalta az ottani várat is. Ez a tette viszont főbenjáró véteknek számított, hiszen Sárospatak zálogbirtokként is a király tulajdona maradt. 1585 őszén megszületett fia, János. Ugyanekkor súlyos betegségtől és bűntudattól gyötörve megírta végrendeletét. 1586. augusztus 24-én, Nagyszombat városában, feleségével együtt áttért a katolikus hitre. Meglepő vallási fordulatának okai sokrétűek lehettek: döntésénél az ismeretlen lelki tényezők mellett a törökösség vádjának ellensúlyozása, valamint a Habsburgokhoz való közeledés szándéka lehettek az okok. Sokatmondó az is, hogy ettől kezdve főként a jezsuitákkal keresett és tartott fenn kapcsolatokat, vonzó lévén számára a rend katonás szervezete és tagjainak kifinomult műveltsége.
1587 nyarán, a zaklatott élettel elégedetlen felesége hűtlen lett hozzá, s házasságukat később érvénytelennek nyilvánították. Ez év őszétől 1588 elejéig, az országgyűlés várhatóan elmarasztaló ítéletétől tartva, az Eger közeli Szarvaskő várában húzta meg magát. Ügyei azonban kedvező fordulatot vettek, s ezen felbátorodván, elhatározta, hogy feleségül veszi az 1587 novemberében megözvegyült Losonczy Annát. Újult erővel látott a versírásnak, s megalkotta a míves belsőrímekkel ékesített Balassi-strófát. Közben Érsekújvárott alkalmazták, ötven lovas kapitányaként. Innen azonban a frissen nősült várkapitány jogos féltékenysége miatt csúfosan hamar távoznia kellett.
1589 elején írta az olasz Cristoforo Castelletti Amarilli című pásztordrámájának alapján a Szép magyar komédiát. Az eredeti művel szemben nála a megbomló, de helyreálló szerelmi idill a magyarok számára vonzóbb színtérre, vitézi környezetbe került. Elhíresült verse, A végek dicsérete is a katonai élet formálódó nimbuszát kívánta továbbépíteni. Balassi az erdélyi főasszonyoknak ajánlott komédia előszavában fogalmazza meg a szerelmet magasztaló nézeteit. Ugyancsak ekkor zárta le a hármas szám szimbolikáját alkalmazó és komédiája szüzséjét utánzó kötetkompozícióját, amelyben verseinek sora szerelmének lírai önéletrajzává kerekedett. Losonczy Anna a versciklus főszereplőjeként nem evilági asszony többé, hanem a fiktív Julia névvel felruházva, istenasszonnyá magasztosul. Ebben az időben keletkeztek a török dívánköltészetből merített beytjei is, amelyek szintén a mondhatatlan szépségű Julia dicsőítését szolgálják. 1589-re kiderült, hogy a megnyerhetetlen asszony nem hozzá, hanem Forgách Zsigmondhoz fog feleségül menni.
1589 őszén elhagyta az országot, s Lengyelországba ment. Krakkóban és Dębnóban, Wesselényi Ferencnél vendégeskedett. Ám az elterjedt nézettel szemben semmi nem bizonyítja, hogy a vele egyidős magyar főúr feleségével, Szárkándi Annával szerelmi viszonya lett volna. Éppen ezért a tíz versnyi önálló gyűjtemény, a Caelia-versek ihletőjét sem benne kell keresnünk. Az volt a terve, hogy a lengyelek által a törökök ellen indított hadjáratban részt vegyen. A lengyelek azonban, a hadikészület ellenére, 1590 végén békét kötöttek a szultánnal. 1591 elején a poroszországi Braunsbergben járt, ahol az ottani jezsuita kollégiumot kereste fel. Innen azonban tovább ment, egészen az ,,Óceánum-tenger" partjáig, ám erről az útjáról nincsenek pontos ismereteink. Ekkortájt írta istenes énekeinek nagyobb részét, s ezekben is neolatin irodalmi mintákat használt fel; példáuul a francia Théodore de Bèze és a skót George Buchanan zsoltárparafrázisait.
1591 őszén, Balassa András halála után tért haza Magyarországra. Ekkor már lakóhelye, Liptóújvár megtartásáért is hadakoznia kellett. Vége-hossza nem volt a pereknek, s energiáit polemikus védekező iratok fogalmazására kellett fordítania. 1592-ben bírósági keresetet adott be Losonczy Annával szemben, de perképtelennek nyilvánították. Égető pénzhiányán erdélyi lovak eladásával és tokaji borok szállításával próbált enyhíteni. 1593-ban legújabb, rejtélyes szerelmét Fulviának nevezte el. Ekkoriból való öt egystrófás remeke, amely egy papírlapon, saját keze írásában maradt fenn a körmendi Batthyány-levéltárban. A nálánál két évtizeddel fiatalabb Batthyány Ferenchez írott leveleiben már öntudatos költőnek mutatkozik.
Halála [szerkesztés]


Emléktábla Balassi megsebesülésének helyén, az esztergomi Kis-Duna sétányon
1593-94-ben az ún. ,,hosszú háborúban", a török ellen indított hadjáratban újra katonáskodott. 1593 őszén, a tizenötéves háború kezdetén, részt vett családja várainak visszafoglalásában. Esztergom 1594-es ostroma során, 1594. május 19-én egy gyalogos roham közben egy szakállas ágyú golyója mindkét combját elroncsolta.[2] Az orvosok amputációval még megmenthették volna, de ő nem fogadta el, mondván egy vitéz nem élhet lábak nélkül. A vérveszteség és a vérmérgezés miatt május 30-án hosszas szenvedés után hunyt el az Esztergom-szentkirályi katonai táborban. Halálos ágyánál egy jezsuita, Dobokay Sándor állt.[3]
Haláláról kevés egykorú feljegyzés maradt fenn; a legfontosabbak:
Balassa András leírása szerint: ,,Anno 1594 die 19. Maii minden két combját lőtték által, és az barbélyok gondviseletlenségek mia holt meg 30. eius és vitettem Újvárra."
Balassa Zsigmond tudósításában: ,,Anno 1594 die 19. Maii Esztergom vára vívásakor, midőn ostromnak mentenek az vízvárnak, lőtték meg Balassa Bálint Uramot az ostromon. Minden két combján átalment az golóbis, de csontot és ízet nem sértett. Vesztette az barbély, Mátyás hercegé, nem akarván szót fogadni az magyar barbélyoknak és holt meg hertelen die 30 eiusdem."
A Kriván havasa alatti Hibbe kegyúri templomában temették el, ahol öccsével, a nem sokkal őutána elhunyt Ferenccel együtt[4], apja és anyja mellett nyugszik. A hősi halált halt költőnek Rimay János magyar nyelvű, verses epicédiummal állított emléket. Ő az istenes és vitéz Balassit a bibliai Dávidra utaló szerepjátékkal jellemezte, a profán poétát viszont az antik mítoszra utalva, a ,,magyar Amphion" névvel ruházta fel.
Költészete [szerkesztés]

Szerelmi költészete [szerkesztés]
Jelentősége: ő szervezte először ciklusba szerelmes verseit. Balassit a magyar szerelmi költészet megteremtőjeként tisztelhetjük. Verseiben érzékelhető a reneszánsz ember öntudata, a szerelmet az emberi értékek csúcsának tekinti. Sok szerelmi költeménye fordítás, művein érezhetjük az itáliai reneszánsz s főleg Petrarca hatását. A tőle fennmaradt versek közül a legtöbb vers szerelmi témájú.
Balassi szerelmi költészetének gyökerei a lovagi költészetig, trubadúrlíráig nyúlnak vissza - a hölgy eszményítése, udvarias hangja, távolságtartó attitűdje miatt. Helyet kapnak benne a virágénekek kedvelt virágmetaforái (rózsám, violám). A női test szépségének kiemelésében, finom hangú erotikus célzásokban pedig ugyancsak a petrarkizmus hatása észlelhető.
Témái:
a szerelmes férfi és szerelme közti távolság
különböző udvarló, bókoló gesztusok
szerelmének felmagasztalása
Múzsái:
Ungnád Kristófné Losonczy Anna (Anna- és Júlia-versek)
Dobó Krisztina és/vagy Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna (Célia-versek)
Fulvia (?) és más, eddig nem azonosított hölgyek
Korszakai:
1. 1575/76-1584 (házasságáig) - különböző főrangú hölgyekhez írt költemények és Anna-versek (1578)
2. 1587-1588 - Júlia versek
3. 1590-1591 - Célia-versek
(Fulvia - egyetlen vers ,,szereplője", egy feltételezett későbbi múzsa, akiről nem lehet megállapítani, hogy ki is valójában.)
Anna-versek [szerkesztés]
Az Anna-versek még ,,szárnypróbálgatások", melyek a reneszánsz szerelmi költés minden poétára kötelező kánonja, a petrarkizmus sablonjai szerint születtek. Témájuk: a lírai én reménytelenül imádja a kegyetlen, tökéletes szépségű hölgyet. Verseinek nagy része fordítás; nem szóról szóra, hanem a választott mű átdolgozásával fejezte ki a maga személyes mondanivalóját. (Az író eredetiségének igényét még a reneszánsz sem ismerte.)
Júlia-versek [szerkesztés]
Balassi szerelmi lírája akkor emelkedett a művelt reneszánsz költészet szintjére, amikor a humanista újlatin költészettel közvetlenül találkozott: több, Párizsban kiadott kötet nagyon jelentős - Michael Marullus, Hieronimus Angerianus és Janus Secundus művei. Szerelmeit is ezáltal nevezte el: Júliának Secundus, Céliának Angerianus nyomán. A Júlia-versek formai, hangulati-tartalmi elemeikben egységesebbek, itt a költő már megtalálta saját hangját, egyéni stílusát, formáit.
Balassi Bálintban nemcsak az udvari szerelem eszményének magyarországi meghonosítóját tiszteljük, hanem a verstani újítót is. A régi magyar versre az izometria (minden ütem ugyanannyi szótagból áll, minden sor ugyanannyi ütemből és minden versszak ugyanannyi sorból) és az izorímesség (mindig ugyanaz a rím: a-a-a-a stb.) volt jellemző. Balassi bonyolultabb képleteket is alkalmazott, kialakította a róla elnevezett Balassi-versszak típust. Egyre gyakrabban alkalmazza a hármas osztatú , a költőről elnevezett Balassi-strófát.
A Júlia-versekben erőteljesebb a virágénekek, világi szerelmes versek hatása. A versek képi világa, a megszólaló őszinte hangja az átélt érzésekről tanúskodik - mélyebbek, bensőségesebbek, mint a korai versek. Témájuk szerint széles érzelmi skálán helyezkednek el a boldog találkozás ujjongó örömétől a lemondás teljes reménytelenségéig. Ezzel párhuzamosan Júlia egyre elérhetetlenebb eszménnyé, az élet értelmének egyetlen jelképévé válik.
A Júlia-költemények kifinomult stílusa, tökéletes ritmikája, újszerű strófaszerkezete, szimmetrikus reneszánsz kompozíciója, egy belső érzelmi fejlődésmenetet tükröző összefüggésrendszere ezt a versciklust költészetének csúcspontjává avatja.
Közvetlen életélmények már alig-alig találhatók itt (inventio poetica - költői találmányok). A versek nem kronologikusak, sorrendjük hanem tudatos szerkesztés eredménye.
A Júlia-ciklus költeményei:
Hogy Júliára talála, így köszöne néki (Balassa-kódex 38. vers)
Darvaknak szól (Balassa-kódex 44. vers)
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (Balassa-kódex 47. vers)
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dícséretén kezdi el (Balassa-kódex 50. vers)
Célia-versek [szerkesztés]
A ciklus a megszerkesztett kötetkompozíció legtöbb vitát okozó része. Kérdések merültek fel ugyanis a múzsa személyét illetően: míg hosszú ideig Eckhardt Sándor véleményét követően Szárkándy Annát jelölték meg a ciklus ihletőjének, új feltételezések a költőtől elvált és újra férjhez ment Dobó Krisztinát is felvetették, mint lehetséges múzsát (mivel a kötet fényében úgy tűnik, mintha hozzá alig írt volna költeményeket), de felmerült Losonczy Anna neve is. A Célia versek viszonzott szerelemről tanúskodnak, bensőséges kapcsolatot tükröznek. Itt is alkalmazta a Balassi-strófát, bár verseinek szerkezete egyszerűsödött.
A Célia-ciklus költeményei:
Kiben az kesergő Céliárul ír
Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól, hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz
Katonaverse [szerkesztés]
A közhiedelemmel ellentétben Balassinak csupán egyetlen "katona verse" van, ez az Egy katonaének. A magyar irodalomban tőle olvashatjuk először az ,,édes hazám" szókapcsolatot a Búcsút mond hazájának, barátainak és mindenkinek akit szeretett című költeményében.
Egy katonaének: in laudem confiniorum - A végek dícséretére (Balassa-kódex 61. vers) a költő legismertebb verse 1589-ben, lengyelországi bujdosása idején keletkezett. Témája: a költőt megrohanják az emlékek, a végvári élet szépségeire emlékezik. Műfaja: óda. Szerkezeti újítása a mellé- és fölérendeltség, szimmetria, harmónia megjelenése a reneszánszra utal. Arányos, hárompillérű kompozícióját Varjas Béla mutatta ki.
Istenes versek [szerkesztés]
Ady előtt Balassit tartja a szakirodalom a magyar irodalom legnagyobb vallásos költőjének. Istenes énekek Balassi pályájának minden szakaszában születtek, a legmaradandóbbakat azonban életének válságos esztendeiben alkotta.
A vallásos témához személyes mondanivaló párosul, így a vallásos líra a reneszánsz költészet részévé válik művészetében. A hit után vágyakozik, abban látja Istent, nem hisz az egyházakban, nehezebbnek látja az utat Istenhez, meg van győződve bűnösségéről, kételkedik üdvözülésében - kevésnek érzi a hitét, kételkedik a túlvilági életében.
Vallásos magatartásában is jellegzetes a hangja: könyörgés és fohászkodás, bűnbánás és Istennel való vita egyaránt megszólal költeményeiben.
Az tenger partján, Oceanum mellett: A különböző mondatformák állandó váltakozása, 3 szerkezeti egység. Ha figyelembe vesszük a belső rímeket, hatsoros strófákat kapunk. A kétütemű hatos sorok közé iktatódik egy-egy megtört, külön rímmel kiemelt, egyetlen ütemből álló félsor (4 szótag). Ezek a félben maradt (3. és 6. sor) az erőteljes sormetszetutáni szünettel minduntalan megtörik a páros rímű hatosok nyugodtabb verszenéjét, s a megrendültséget, feszültséget visznek a versbe.
Adj már csendességet című himnusza lengyelországi bujdosása idején, 1591-ben keletkezett. Témája: a földi boldogságban csalódott ember a lélek csendjét igyekszik elnyerni; a megnyugvás, a lelki béke vigaszt jelent, a hit erősítését, a bűnök alóli feloldozást. Kódexen kívüli költemény.
Kiben bűne bocsánatjáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (Balassa-kódex 33. vers)A versfők összeolvasása saját nevét adja: BALASSI BÁLINTÉ.
Psalmus 42 (zsoltárfordítás)
Hymnus secundus a vitézi versek fogalomrendszere szerint közeledik Krisztushoz, és ilyenek a zsoltárparafrázisai, amelyekben skót, lengyel, latin minták alapján egy-egy zsoltárt választott tudós imitáció tárgyául és személyes vallomás formájául. Élete vége felé írt istenes énekeiben a halál gondolata került a középpontba.
Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos. Segíts te is a kibővítésében!
Drámája [szerkesztés]
Balassi egyetlen drámája, a Szép magyar komédia. Az udvari dráma szövegét egy kéziratos másolat őrizte meg. Létezik egy pár lapból álló nyomtatványtöredéke is. Eredetije az itáliai Cristoforo Castelletti egyik pásztorjátéka olaszul. Ennek magyar fordítása és átköltése Balassi alkotása. Prózai mű verses betétekkel.
Balassi, a verselés megújítója - a Balassi-strófa [szerkesztés]
Bővebben: Balassi-strófa
A Balassi-strófa három sorból szerkesztett versszak, minden sora a belső rímek által három egységre tagolódik. Emellett az egész vers háromszor három, tehát kilenc strófából áll. De nemcsak külső, hanem a mélyebb, belső kompozícióban is hármas szerkesztési elv valósul meg.
Példa: három sor Balassi Bálint az ő szerelmének örök és maradandó voltáról című verséből:
A sorok szótagszáma 6-6-7, rímképletük: a-a-b, c-c-b, d-d-b.
Műveinek sorsa, kiadása [szerkesztés]

Kéziratban fennmaradt művei [szerkesztés]
Életében - eddigi tudomásunk szerint - műveit nem jelentették meg nyomtatásban; mind világi versgyűjteménye, mind Szép magyar komédiája kéziratos másolatban maradt ránk. Csupán vallásos tárgyú versei maradtak fenn nyomtatott formában, a szerző halála utáni kiadásokban.
Költészetének nagy részét, világi verseit a ma Balassa-kódex néven ismert kéziratos könyv őrzi. Ez valószínűleg tudós másoló munkája és 50 évvel a költő halála, 1656 után született alkotás. A másoló szavaival:
,,Ezeket pedig a maga kezével írt könyvéből írták ki szóról-szóra, vétek kevés helyen esett benne, az sem egyébtől lett pedig, hanem a Balassi írásának nehéz olvasása miatt, de afelől meglehet. Külön-külön mindenik éneket mikor, miről és kiről szerzette, megírta, a nótáját is mindenikének feljegyzette. Aki azért gyönyörködik benne, innét igazán megtanulhatja, mint kell szeretőjét szeretni, és miképpen kell neki könyörgeni, ha kedvetlen és vad hozzá. De nem mindent hevít úgy a szerelem tüze talán, mint őtet." (A szövegkritikai kiadásból)
Másolója a bevezetőben meghatározta a gyűjtemény tematikáját is:
,,Következnek Balassi Bálintnak külömb-külömbféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isteni dicséret és vitézségről való ének is vagyon." E pár szavas bevezetés utal arra, hogy a költemények füzére alapvetően három témára épül: szerelmes, istenes és katonaversekre.
A Balassa-kódex csupán 1874-ben vált ismertté a nyilvánosság számára, amikor a Radvánszky család könyvtárából előkerült.
Balassi szerelmi verseit, amelyek tehát csupán kéziratos másolatban maradtak fenn, csak egy szűk arisztokrata kör ismerte. Szép magyar komédiája viszont nyomtatásban is megjelent a 17. század első felében, Debrecenben és talán Lőcsén. Ezek a nyomtatott könyvecskék azonban mára elvesztek, illetve csupán egyikük csekély töredéke maradt fenn. Az 1958-ban előkerült Fanchali Jób-kódexnek köszönhetően azonban mégis ismerjük a teljes szöveget.
Nyomtatásban fennmaradt művek [szerkesztés]
Istenes énekeit, Rimay János hasonló tárgyú énekeivel keverve, először a rejtélyes Solvirogram Pannonius adta ki Bártfán, 1632-ben. Ám az 1650-es években Nagyváradon megjelent az Istenes énekek rendezett kiadása, amelyben már szétválasztották a két szerző énekeit. Ekkor kerültek be a gyűjteménybe, némi csonkítással, Balassi tavaszi-vitézi versei, valamint zarándok- és búcsúéneke is. Egészen 1808-ig, két-három éves gyakorisággal, újra meg újra kinyomtatták ezt a magánájtatosságra szánt kicsiny kötetet.

Modern kiadások [szerkesztés]
Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos. Segíts te is a kibővítésében!
Összes versét először Szilády Áron rendezte sajtó alá, s Budapesten jelentette meg, 1879-ben.
Az életútját feltáró dokumentumokat, valamint magyar, latin és német nyelven írt leveleit Illéssy János kezdte összegyűjteni.
Emlékezete [szerkesztés]

A szlovákiai Hibbe katolikus templomában, a Balassi család sírboltjában nyugszik. A templomban, amely egykor a család liptóújvári uradalmának kegyúri temploma volt, 1898-ban Liptó vármegye emléktáblát helyeztetett el. 2004-ben a magyar és szlovák kulturális minisztérium emlékoszlopot helyezett el itt.
Festmények, szobrok, domborművek [szerkesztés]
A Balassit ábrázoló egyetlen hiteles porté a költőt 33 éves korában, katonaként ábrázolja és festmény, metszet vagy miniatűr kép alapján, 1650 táján készült a családi galéria számára.
Mai alkotások:
Balassi Bálint-szobor, Budapest, Kodály körönd, három méteres bronzalak, Pátzay Pál munkája, 1959-ben készült.
Balassi Bálint-szobor, a költő halálának 375. évfordulóján, 1969-ben avatták fel, Tar István alkotása, 140 centiméteres kőtalapzaton áll, 60 centiméteres bronz mellszobor.
Balassi Bálint-szobor, Zalaegerszeg: egész alakos, avatása: 2001. A fából készült alkotás Hadnagy György szobrászművész munkája.
Szépirodalom, életrajzok [szerkesztés]
Ez a szakasz egyelőre erősen hiányos. Segíts te is a kibővítésében!
Első életrajzát Erdélyi János írta meg, s adta ki 1899-ben.
Róla elnevezett intézmények [szerkesztés]
Több kulturális intézmény és Budapest V. kerületében, az Országháznál egy utca viseli a nevét.
Az egykori Esztergom vármegye magyarországi területén működő Balassa Bálint Múzeum róla kapta a nevét.
A XVII. kerületben (Rákoskeresztúr) egy nyolcévfolyamos gimnáziumot neveztek el róla: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
További róla elnevezett iskolák: Balassi Bálint Gimnázium (Balassagyarmat), Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Esztergom)[5],Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék [2]
Az ő nevét viseli a Balassi Bálint-emlékkard, melyet 1997 óta egy arra érdemes költőnek adnak át február 14-én, Bálint napján.
A balassagyarmati négy- és nyolc évfolyamos gimnázium is felvette Balassi Bálint nevét

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: főszereplőjeként, megteremtőjeként, strófaszerkezete, fogalomrendszere, megsebesülésének, szétválasztották, kicsapongásoktól, féktelenségektől, megválasztásakor, zsoltárfordítás, elérhetetlenebb, nyolcévfolyamos, versgyűjteménye, bensőségesebbek, lengyelországba, szakközépiskola, sormetszetutáni, kötetkompozíció, balassagyarmati, megrendültséget, megszerkesztett, széphistóriának, hasonlatosságot, fejlődésmenetet, felmagasztalása, zálogbirtokként, megnyerhetetlen, tartalomjegyzék, istenasszonnyá, kronologikusak, horvátországba, főasszonyoknak, feltételezések, lengyelországi, fölérendeltség, nyilvánították, esztergomi Kis-Duna, magyarországi reneszánsz, magyar nyelvű, magyar irodalom, verselés megújítója, költő szülei, egri hősnek, majdani fejedelemnek, ifjú Bálintnak, esztendeig Bornemisza, költői hajlandóságot, egyetemre járás, lengyel főúri, ifjú Bálint, lutheránus prédikátor, úrvacsora kérdésében, Balassi Bálint, Bálint Balassi, István Orosz, Emléktábla Balassi, Balassi János, Balassa Menyhért, Lekcsei Sulyok Anna, Sulyok Sára, Dobó Istvánnak, Sulyok Krisztina, Bocskai Istvánnak, Bornemisza Péter, Balassiak Nógrád, Báthory István, Aeneas Sylvius Piccolomini, Balassa Andrással, Losonczy Annával, Ungnád Kristóf, Csakhogy Anna, Joannes Secundus, Dobó Krisztinát, Losonczy Annát, Közben Érsekújvárott, Cristoforo Castelletti Amarilli, Losonczy Anna, Forgách Zsigmondhoz, Wesselényi Ferencnél, Szárkándi Annával, George Buchanan, Balassa András, Batthyány Ferenchez, Dobokay Sándor, Balassa Zsigmond, Maii Esztergom, Balassa Bálint Uramot, Rimay János, Ungnád Kristófné Losonczy Anna, Dobó Krisztina, Wesselényi Ferencné Szárkándy Anna, Michael Marullus, Hieronimus Angerianus, Janus Secundus, Júliának Secundus, Céliának Angerianus, Balassi Bálintban, Hogy Júliára, Eckhardt Sándor, Szárkándy Annát, Varjas Béla, BALASSI BÁLINTÉ, Cristoforo Castelletti, Következnek Balassi Bálintnak, Fanchali Jób-kódexnek, Solvirogram Pannonius, Szilády Áron, Illéssy János, Balassi Bálint-szobor, Pátzay Pál, Hadnagy György, Erdélyi János, Budapest, Balassa Bálint Múzeum, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Balassi Bálint Gimnázium, Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Ipolynyék, Balassi Bálint-emlékkard,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
06.25. 00:02 Történelmi csúcsot döntött a GKI konjunktúraindexe
06.24. 23:32 Török választások - Erdogan bejelentette győzelmét a török államfőválasztás...
06.24. 22:52 Török választások - Szijjártó: Európa érdeke, hogy Törökországban stabilitá...
06.24. 22:12 Vb-2018 - Kolumbia magabiztos győzelme, a lengyelek nem juthatnak tovább
06.24. 21:42 Cseh kormányalakítás - Zeman szerdán kinevezi az új cseh kormányt
06.24. 20:52 Illegális bevándorlás - Merkel: európai megoldásra van szükség, ahol ez leh...
06.24. 20:32 Férfi vízilabda ob I - Élvonalban maradt az UVSE
06.24. 20:02 Atlétikai ob - A Bp. Honvéd szerezte a legtöbb aranyat a három nap alatt
06.24. 19:42 Donald Trump az illegális bevándorlók jogi eljárás nélküli visszatoloncolás...
06.24. 19:42 Túraautó-vk - Michelisz harmadik a harmadik futamon
Tudjátok ?
Miért fontos az 1 b előjegyzés?
Anyám miért csinálja ezt?
Mit jelenthet egy kilátón az, hogy MR.F?
Találd ki a hiányzó 3 szót?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Tudd meg a teljes igazat  Sólyomfi Nagy Zoltán  Leteszi Balázs Károly  Kellemes kávézást  Lakatos Zsuzsanna - A SORSH...  Rozelouis  Wass Albert: Tiszteld őseidet  Az MLSZ is elismerte: itt a ne...  Kicsi rakás.....  esti kép  Rózsákkal díszített torta  Jézus jön  BKV.....utcakereső-közlekedés....  B. B. Nala - Álmok henna-szíve  Tallóztam  Erődi Dániel: Ha az Isten. . .  Kellemes kikapcsolódást!  Tallóztam  Tanúságos történetek  Gyarapodni, de nem mohón  Rózsákkal díszített torta  Kánikula nélkül is finom az ep...  A Szeretet – Tanítómese  Hétvége  Pihentető hétvégét...  Danó Tímea A reggel mosolya  Jó reggelt!  Várnai Zseni: HESS, TE BÁNAT  esti kép  Üdvözöllek!  Márai Sándor  Szép estét  ccCcc  ***Csodálatos kép***  Nyár  Jó reggelt , szép napot  Férgek  Eileen Caddy: Nyisd meg lelked...  Tragikus adat: közel egymillió...  Png nő  Márk Miklós  Pusztai Orsi: Tiszta hittel  Nem elég?  Töltött paprika recept....  Szép napot mindenkinek!  Einczinger Ferenc: Gondolsz-e ...  (Lejegyezte: Zsigmond Orsi) P...  Tanúságos történetek  Nemzetközi Cukrászverseny  Szép estét  Hogy megszerezze számunkra min...  Teljen kellemesen a hétvégéd!  ccCcc  Kellemes délutánt kívánok!  Jó reggelt!  Gránát a karzaton  Hogy megszerezze számunkra min...  Pusztai Orsi: Test, lélek és s...  Kellemes délutáni időtöltést  Várnai Zseni: HESS, TE BÁNAT  Kedves látogatom Margot & Roc...  Tallóztam  Vidám szombati napot...  Lufik  Vidám hétvégét  Folyóparton üldögélve  Romantika a hajón  Vidám szép estét  Mire képes a mobiltelefonod?  FINA Férfi vízilabda Világliga...  Márai Sándor  Márai Sándor  Tragikus adat: közel egymillió...  Szeletnyi szerelem  Ima Magyarországért  Tragikus adat: közel egymillió...  Komáromi János  Paradicsombéli " férfiak " ....  Messiékkel is jót tett az Izl...  ccCcc  Tudd meg a teljes igazat  Dsida Jenő  Sólyomfi Nagy Zoltán  Szép estét és hétvégét - Kati  Kellemes napot és hétvégét  Helló!  Vizesedés, ödéma: otthon is ke...  Mindenkit szeretettel várok!!  A Szeretet – Tanítómese  Nyíló rózsabimbó  Jó napot  Nyár  Pusztai Orsi: Tiszta hittel  Szép női ruha...  Pusztai Orsi: Tudatodnak Fénye...  A Szeretet – Tanítómese  Visszavárlak!  Szurkoljunk együtt...  Mire képes a mobiltelefonod?  Töltött paprika recept.... 
Bejegyzés Címkék
esztergomi Kis-Duna, magyarországi reneszánsz, magyar nyelvű, magyar irodalom, verselés megújítója, költő szülei, egri hősnek, majdani fejedelemnek, ifjú Bálintnak, esztendeig Bornemisza, költői hajlandóságot, egyetemre járás, lengyel főúri, ifjú Bálint, lutheránus prédikátor, úrvacsora kérdésében, helvét reformáció, törökök elfoglalták, hozzájuk tartozó, időközben zászlósúrrá, fejedelem emberei, ifjút gyulafehérvári, udvari életnek, 1554-ben szerzett, sárospataki várúr, kapcsolata unokabátyjával, évtizeddel később, véglesújvári örökség, akkori szokásokat, udvari szerelem, neoplatonizmus néhány, ideig viszonozta, költő érzelmeit, híres végvárban, általuk gyűlölt, fiatal özvegyasszony, antik mitológia, ottani várat, tette viszont, király tulajdona, katolikus hitre, ismeretlen lelki, törökösség vádjának, jezsuitákkal keresett, rend katonás, zaklatott élettel, országgyűlés várhatóan, 1587 novemberében, míves belsőrímekkel, frissen nősült, olasz Cristoforo, eredeti művel, magyarok számára, végek dicsérete, katonai élet, erdélyi főasszonyoknak, szerelmet magasztaló, hármas szám, versciklus főszereplőjeként, fiktív Julia, időben keletkeztek, török dívánköltészetből, mondhatatlan szépségű, megnyerhetetlen asszony, elterjedt nézettel, vele egyidős, lengyelek által, törökök ellen, lengyelek azonban, hadikészület ellenére, poroszországi Braunsbergben, ottani jezsuita, útjáról nincsenek, francia Théodore, skót George, török ellen, tizenötéves háború, gyalogos roham, szakállas ágyú, orvosok amputációval, vérmérgezés miatt, magyar barbélyoknak, hősi halált, bibliai Dávidra, profán poétát, antik mítoszra, magyar szerelmi, reneszánsz ember, emberi értékek, itáliai reneszánsz, tőle fennmaradt, legtöbb vers, lovagi költészetig, hölgy eszményítése, virágénekek kedvelt, petrarkizmus hatása, szerelmes férfi, feltételezett későbbi, reneszánsz szerelmi, petrarkizmus sablonjai, maga személyes, , ,
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 5402 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11
  • e Hét: 118
  • e Hónap: 3034
  • e Év: 45718
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.