Belépés
azenujsagom.blog.xfree.hu
Az én újságom 1956-ról - tedd meg életed érettünk - Simon Zsuzsanna
1966.02.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kalapács alá kerül az 5101/1. ingatlan
  2018-12-07 04:15:14, péntek
 
   
  ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére (egykori határőr laktanya)

Előterjesztő: Dr. Árvay István polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal - Városfejlesztési és Fenntartási Osztály - Tóth Szabolcs osztályvezető
Készítette: Dr. Dudás Eszter vagyongazda
Pénzügyi fedezetet igényel/nem igényel, igazolás: nem igényel
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ahogy az a Képviselő-testület előtt is ismeretes, az Önkormányzatnak több éve szándékában áll értékesíteni az egykori határőr laktanya területét, melynek érdekében legutóbb a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 153/2018. (VI. 28.) GVB határozatával döntött többek között a Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 hrsz. alatti ingatlan szabályozási terv szerinti telekalakításáról, valamint a Képviselő-testület - többek között - ezen ingatlanra vonatkozóan módosította vagyonrendeletét.
Fenti módosítások átvezetését követően az ingatlan az alábbiak szerint szerepel az ingatlan- nyilvántartásban: Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett iroda, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 2 ha 9999 m2, amelyet terhel a MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft. javára bejegyzett vezetékjog.
Az ingatlan a város ipartelepi városrészén, az egykori lőporgyár kiszolgáló épületei között található. Utolsó funkciója határőr laktanya volt, jelenleg helyi védelem alatt áll. A város nyugati részén lévő ingatlan közelében családi házas épületek és többlakásos társasházak találhatók, melyet jelenleg zöldövezet vesz körül. A főépület előtt helyezkedik el a Gyász tér az 1956-os emlékművel. Az ingatlanon 5 db épület (főépület, irodaépület, gazdasági épület, garázs, raktár) található. Jelenleg a főépület földszintjén múzeumi raktár található. Az épületek mindegyike teljes felújításra szorul.

A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint,az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon megszerzésére vagy átruházására irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értéke ingatlanvagyon esetén az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű, de 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján határozandó meg.
Az ingatlanra készíttetett értékbecslés szerint, forgalmi értéke bruttó 442.000.000 Ft,-
A Vagyonrendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlóját átruházásnál a vagyontárgynak a 7. § szerint meghatározott értéke határozza meg.
A Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja szerint, az üzleti vagyon körébe tartozó vagyon átruházásáról és feltételeiről nettó 5.000.001,- Ft vagyonértéktől a Képviselő-testület dönt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény(a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (1) bekezdése szerint, valamint a Vagyonrendelet 33. § (1) bekezdése alapján, az érintett ingatlan értékesítése versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet, mely alapján az előterjesztés tárgyát képező ingatlan értékesítése esetén licitálás (árverés) meghirdetése szükséges.
Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése szerint, nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Ezen rendelkezés alapján, jogi személy licitálása esetén, az árverésen való részvételhez szükséges kitöltött átláthatósági nyilatkozat bemutatása.
Mivel az ingatlant az Önkormányzat 2008-ban szociális célra szerezte meg, ezért indokolt az árverésre vonatkozó hirdetményben előírni, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell egy mosonmagyaróvári, legalább bruttó 200 millió forint értékű belvárosi csereingatlannal, mely alkalmas önkormányzati (elsősorban szociális) közfeladat ellátásához és, amely adásvétellel vegyes csereszerződés keretében az Önkormányzat tulajdonába kerül.
Arra való tekintettel, hogy az ingatlan helyi védelem alatt áll, a hirdetményben rögzítésre kerülne, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanra vonatkozó helyi védettséget 2019. május 31. napjáig megszünteti.
A licitálás konkrét időpontja testületi felhatalmazás alapján, a későbbiekben kerülne meghatározásra, figyelemmel a Vagyonrendelet 45. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint, a licitálás időpontját úgy kell meghatározni, hogy a hirdetmény közzétételének napja és a licitálás időpontja között a rendelkezésre álló határidő ne legyen kevesebb 15 napnál.
Kikiáltási árnak- a vagyonrendelet fenti rendelkezéseit figyelembe véve - fenti értékbecslésben meghatározott bruttó 442.000.000,- Ft forgalmi értéket indokolt meghatározni.
A Vagyonrendelet 44. § (3) bekezdése szerint, a licitálásról és technikai feltételeinek biztosításáról a kiíró gondoskodik, továbbá a Vagyonrendelet 47. §-a alapján bizottságot kell létrehozni, melynek tagjait és levezető elnökét a polgármester bízza meg.A licitálás lebonyolításával a MOVINNOV Kft.-t bízza meg. A Vagyonrendelet 47. § (1) és (3) bekezdése szerint, a licitálást páratlan létszámú, legalább 3 fős bizottság bonyolítja le, akik közül 1 fő jogi végzettségű, továbbá, amelynek tagjait és levezető elnökét az Önkormányzat, mint kiíró esetén a polgármester bízza meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

Mosonmagyaróvár, 2018. november 26.


Dr. Árvay István s.k.
polgármester


Határozati javaslat:

...../2018. (XII.13.) Kt. határozat

1. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Mosonmagyaróvár belterület 5101/1 helyrajzi szám alatti, 2 ha 9999 m2 térmértékű, kivett iroda, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni illetőségét.
2. Az 1. pontban foglalt értékesítésre nyilvános, egyfordulós licitálás (árverés) formájában kerül sor a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) vonatkozó előírásai alapján.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az árverés időpontját a Vagyonrendelet 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározza.
4. A Képviselő-testület megbízza a MOVINNOV Kft.-t, hogy az árverésta határozat melléklete szerinti hirdetményben foglaltak, valamint a 3. pontban foglalt polgármesteri döntés alapján kiírja és lebonyolítsa.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a licitálás lebonyolítására létrehozandó bizottság tagjai közé Szabóné Molnár Ildikó pénzügyi osztályvezetőt és dr. Dudás Eszter vagyongazdát(Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal) delegálja. A bizottság levezető elnöke Pollhammer Jenő ügyvezető (MOVINNOV Kft.).
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a licitálás (árverés) nyertes ajánlattevőjével a határozat melléklete szerinti Hirdetményben foglaltaknak megfelelő adásvétellel vegyes csereszerződést megkösse, a jogügylet során teljes jogkörben eljárjon, továbbá valamennyi jognyilatkozatot megtegyen.
Felelős: Dr. Árvay István polgármester
Pollhammer Jenő ügyvezető (MOVINNOV Kft.)
Határidő:2019. március29. a3.- 5. pont vonatkozásában
2019. május 31. a 6. pont vonatkozásában

Melléklet a .../2018. (XII.13.) Kt. határozathoz

HIRDETMÉNY


1.
1.1. Az értékesítéssel érintett ingatlan adatai:

Hrsz.: Mosonmagyaróvár 5101/1 helyrajzi szám
Terület: 2 ha 9999 m2
Művelési ág: kivett iroda, gazdasági épület, udvar
Tulajdonos: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
1/1 tulajdoni hányad

1.2. Ingatlan-nyilvántartási terhek:
vezetékjog:
− jogosultja: MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft. (cím: 9200 Timföldgyári út 1.)
1.3. Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, jellemzői:
Az ingatlan a város ipartelepi városrészén, az egykori lőporgyár kiszolgáló épületei között található. Utolsó funkciója határőr laktanya volt, jelenleg helyi védelem alatt áll. A város nyugati részén lévő ingatlan közelében családi házas épületek és többlakásos társasházak találhatók, melyet jelenleg zöldövezet vesz körül. A főépület előtt helyezkedik el a Gyász tér az 1956-os emlékművel. Az ingatlanon 5 db épület (főépület, irodaépület, gazdasági épület, garázs, raktár) található. Az épületek mindegyike teljes felújításra szorul.A főépület tetőszerkezete ez év augusztusában leégett, az épület egyéb szerkezetei nem sérültek.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon fennálló, önkormányzati rendeletben rögzített helyi védelmet 2019. május 31-ig megszünteti.
Az ingatlan közterületről megközelíthető,lekerítve.
A telek VT jelű településközponti vegyes építési övezetre esik.
Beépítési mód: szabadonálló telepszerű (tömbtelkes).
Megengedett legnagyobb beépítettség: legfeljebb 50 %.A telken elhelyezhető építmények épületmagassága legfeljebb 12,5 m.
A beépítési lehetőségekről, valamint a közművekről az ajánlat megtétele előtt a licitálónak kell tájékozódnia.
Az ingatlan a MOVINNOV Kft.-vel előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
2. Az ingatlan kikiáltási árát az Önkormányzat bruttó 442.000.000,- Ft összegben határozza meg.

3. Az árverésre vonatkozó szabályok:

3.1. Az árverés időpontja:
3.2. Az árverés helyszíne: MOVINNOV Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Szent
István király út 122.) irodájában.
Árverező: kijelölt lebonyolító bizottság,
elnöke: Pollhammer Jenő ügyvezető
tagjai: Szabóné Molnár Ildikó pénzügyi osztályvezető
dr.Dudás Eszter vagyongazda

3.3. Az árverésen az alábbi dokumentumok benyújtása, bemutatása szükséges:
- Az ajánlattevő azonosító adatai:
 természetes személy esetén: név, lakcím, levelezési cím, születési hely, idő, anyja neve,
 jogi személy esetén: név, székhely, képviselő neve, nyilvántartási szám/cégjegyzékszám/törzsszám.
- Az árverési előleg befizetéséről szóló hiteles banki igazolás (az árverési előleg az ajánlati ár 10 %-a, az árverésen kizárólag az vehet részt, akinek a nevére az árverési előleg befizetésre került).
- Jogi személy ajánlattevő esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba/közokiratba foglalt átláthatósági nyilatkozat (Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átláthatóságról szóló 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete alapján).
- Ajánlattevő kizárólagos tulajdonában álló 1 db mosonmagyaróvári, legalább bruttó 200 millió forint értékű belvárosi csereingatlanra vonatkozó nem hiteles tulajdoni lap, mely ingatlan alkalmas önkormányzati (elsősorban szociális) közfeladat ellátásához. Az ingatlan értékét 6 hónapnál nem régebben készült értékbecsléssel kell igazolni.
Nem vehet részt az árverésen, aki
- az azonosításhoz szükséges dokumentumokat nem mutatja be,
- az árverési előleg befizetéséről szóló hiteles banki igazolást nem mutatja be,
- jogi személy ajánlattevő esetén nem rendelkezik a jelen pontban hivatkozott átláthatósági nyilatkozattal vagy nem felel meg az átláthatóság követelményeinek,
- a fent említett csereingatlan azonosítására vonatkozó nem hiteles tulajdoni lapot, valamint értékbecslést nem mutatja be.

3.4. A vételi ajánlatot a helyszínen kell megtenni a licitálás szabályainak megtartásával.
Az ajánlatokat az árverési előleg megfizetésének sorrendjében lehet megtenni.
Áremelés szabályai:
Alsó licitlépcső: 100.000,- Ft
Felső licitlépcső: 1.000.000,- Ft

A licitálásra a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései, különösen a licitálásra (árverésre) vonatkozó szabályok irányadók.

3.5. Az árverésen résztvevőknek az ingatlan vonatkozásában az árverés időpontjáig bruttó 44.200.000,- Ft árverési előleget kell befizetnie Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11737076-15367400 számú számlájára. A nyertes licitáló esetén az összeg foglalóként szolgál. A nem nyertes ajánlattevők javára az árverési előleg az árverést követő 5 munkanapon belül kamat nélkül visszafizetésre kerül.

4. Szerződéskötés:
A nyertes ajánlattevővel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az árverést követő 15 napon belül köt adásvétellel vegyes csereszerződést, mellyel a nyertes ajánlattevő által, az árverés megkezdését megelőzően nem hiteles tulajdoni lappal igazoltan, kizárólagos tulajdonában álló, 1 db mosonmagyaróvári, legalább bruttó 200 millió forint értékű belvárosi csereingatlan (mely ingatlan alkalmas önkormányzati (elsősorban szociális) közfeladat ellátásához) az Önkormányzat tulajdonába kerül.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az Önkormányzattal kötött szerződés a Magyar Állam elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának beérkezését követően vagy a nyilatkozat kiadására rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon lép hatályba az elővásárlási jog jogosultjával szemben.
Amennyiben a Magyar Állam élni kíván az elővásárlási jogával, úgy az Önkormányzattal kötött szerződés nem lép hatályba, a vevőnek a megfizetett árverési előleg kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

5. Fizetési határidő:
Az ingatlan vételárát - tekintettel a 3.3. és az 5. pontban említett csereingatlan értékére és a hatályos általános forgalmi adó fizetési szabályokra - az elővásárlásra nyitva álló határidő leteltét vagy a nemleges nyilatkozat kézhezvételét követő naptól az adásvétellel vegyes csereszerződésben meghatározott határidőn belül kell megfizetni.

( mosonmagyarovar.hu)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: ajánlattevőjével, mosonmagyaróvári, jognyilatkozatot, önkormányzatának, csereingatlannal, lebonyolításával, követelményeinek, városfejlesztési, vagyonrendeletét, nyilvántartásban, kötelezettséget, mosonmagyaróvár, épületmagassága, csereszerződést, értékbecslésben, visszafizetésre, átláthatóságról, mosonmagyarovar, önkormányzatnak, önkormányzattal, értékbecsléssel, csereingatlanra, nyilatkozatának, lebonyolítására, ajánlattevőnek, vagyonrendelet, nyilvántartott, vagyonértéktől, ingatlanvagyon, csereszerződés, vagyontárgynak, versenyeztetés, szíveskedjenek, nyilatkozattal, nyilvántartási, értékesítéssel, előterjesztést megtárgyalja, napirendet nyilvános, határozat elfogadásához, egykori határőr, alábbiak szerint, ingatlan- nyilvántartásban, város ipartelepi, egykori lőporgyár, város nyugati, főépület előtt, 1956-os emlékművel, főépület földszintjén, épületek mindegyike, önkormányzati vagyon, adott vagyontárgy, erre vonatkozó, Árvay István, Városüzemeltetési Bizottság, Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Fenntartási Osztály, Tóth Szabolcs, Dudás Eszter, Bodó Mariann, Tisztelt Képviselő-testület, MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának, MOVINNOV Kft, Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Szabóné Molnár Ildikó, Pollhammer Jenő, Város Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Magyar Állam,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Verses képem  Tüneményes baby  Koronavírus és az immunrendsze...  Facebookon kaptam  Lehetetlen  Facebookon kaptam  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Padlizsánkrémrecept Hozzávaló...  A szerencse  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Spirálgalaxis  Jó reggelt mindenkinek  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Az életek védelme  Facebookon kaptam  A Janssen védőoltásról  Megfontolandó : Buddha tanítás...  Zöld drágakőkristály  Elvetettség és szenvedés  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Barna drágakő kristály  Galambom  Mi lesz az emberiséggel . . ...  Ha igazán belelátnánk a másik ...  Facebookon kaptam  Az életek védelme  Png körték  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Kislány kalapban  Hívő ember  Tavaszi kép  Krisztus követése  Kislány kalapban  Png csokor  Tsavorit kristály  Szép kép  A vashiányos vérszegénység ot...  Öröm és élet  Jó reggelt mindenkinek  Kereszt  Elmélyedni Jézus életében  Zöld turmalinkristály  A kereszt nagysága  Facebookon kaptam  Helyettesítés  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Aratás  Kereszt  Mai harmónia kártyám  Vágyakozás  Minden ember egy csoda  Naplemente  Facebookon kaptam  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Az élet értelme  Megfontolandó : Buddha tanítás...  Koronavírus és az immunrendsze...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép kép  Játszuk el, hogy most neked is...  Kellemes teázást  Zöld turmalinkristály  Kereszt  Spirálgalaxis  Elizabeth Barrett Browning ver...  Helyettesítés  Elizabeth Barrett Browning ver...  Az élethez bátorság kell.....  Jézushoz hozd a búd, mert Ő me...  Elmélyedni Jézus életében  Mindazt...  Kellemes délutánt kívánok  Mesés pillanat.....  Képes idézet !  Facebookon kaptam  Png csokor  3,5 millió beoltottnál nyitha...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Mindig lesz valaki  Sóhegyek Iránban  Szép estét kedves látogatóimna...  Lehetetlen  Facebookon kaptam  Harmónia......  Kórusban  Png kislány  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Spirálgalaxis  Kereszthalál  Pihenő  Elvetettség és szenvedés  A világ minden csodája ott rag...  Megváltó  Jézus 
Bejegyzés Címkék
előterjesztést megtárgyalja, napirendet nyilvános, határozat elfogadásához, egykori határőr, alábbiak szerint, ingatlan- nyilvántartásban, város ipartelepi, egykori lőporgyár, város nyugati, főépület előtt, 1956-os emlékművel, főépület földszintjén, épületek mindegyike, önkormányzati vagyon, adott vagyontárgy, erre vonatkozó, ingatlanra készíttetett, vagyon feletti, üzleti vagyon, nemzeti vagyonról, érintett ingatlan, összességében legelőnyösebb, előterjesztés tárgyát, árverésen való, árverésre vonatkozó, nyertes ajánlattevőnek, ingatlan helyi, hirdetményben rögzítésre, ingatlanra vonatkozó, licitálás konkrét, későbbiekben kerülne, licitálás időpontját, hirdetmény közzétételének, licitálás időpontja, rendelkezésre álló, vagyonrendelet fenti, kiíró gondoskodik, polgármester bízza, licitálás lebonyolításával, licitálást páratlan, árverés időpontját, árverésta határozat, licitálás lebonyolítására, bizottság levezető, határozat melléklete, jogügylet során, értékesítéssel érintett, főépület tetőszerkezete, épület egyéb, ingatlanon fennálló, ingatlan közterületről, telken elhelyezhető, beépítési lehetőségekről, ajánlat megtétele, licitálónak kell, alábbi dokumentumok, árverési előleg, árverésen kizárólag, vehet részt, átláthatóságról szóló, ingatlan értékét, jelen pontban, átláthatóság követelményeinek, helyszínen kell, licitálás szabályainak, ingatlan vonatkozásában, árverés időpontjáig, nyertes licitáló, összeg foglalóként, árverést követő, nyertes ajánlattevővel, nyertes ajánlattevő, árverés megkezdését, helyi önkormányzat, államot minden, nyilatkozat kiadására, elővásárlási jogával, megfizetett árverési, ingatlan vételárát, hatályos általános, elővásárlásra nyitva, nemleges nyilatkozat, adásvétellel vegyes, ajánlattevőjével, mosonmagyaróvári, jognyilatkozatot, önkormányzatának, csereingatlannal, lebonyolításával, követelményeinek, városfejlesztési, vagyonrendeletét, nyilvántartásban, kötelezettséget, mosonmagyaróvár, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2731 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 38
  • e Hét: 784
  • e Hónap: 1174
  • e Év: 19826
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.