Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Zsoltárok 76-tól–80-ig terjedő fejezetei
  2016-07-12 20:34:07, kedd
 
   
  A karmesternek húros hangszereken.
Ének. Asáftól. Dal.

76. fejezet
Ismerik Istent Júdában, Nagy az ő neve Izraelben.2Sálemben van rejteke, És Sionban lakhelye.3Ott törte meg ő az íj lángoló nyilait, A pajzsot, a kardot és a harcot. Szela.4Fénybe öltöztél, fenségesebb vagy a zsákmány hegyeinél.5Kifosztattak az erős szívűek, Álomba szenderültek, Minden vitéz kezének ereje veszett.6Dorgálásodtól, ó, Jákob Istene, mély álomba merült szekérhajtó és ló egyaránt.7Félelmetes vagy te! Ugyan ki állhat meg előtted haragod erejével szemben?8Az égből hallattál pereskedést, Félelem szállt a földre, és az csak hallgatott,9Midőn Isten ítéletre kelt, Hogy megmentsen minden szelídet a földön. Szela.10Mert az ember dühe is téged fog magasztalni, S a maradék dühöt magadra övezed.11Tegyetek fogadalmat, és teljesítsétek Jehova Isteneteknek, mind, akik körülötte vagytok! Vigyenek ajándékot félelemmel!12Megalázza ő a vezetők szellemét, Félelemmel tölti el a föld királyait.

A karmesternek a Jedutunra. Asáftól. Ének.
77. fejezet
Hangommal Istenhez kiáltok, Istenhez a hangommal, és ő figyel rám fülével.2Nyomorúságom napján Jehovát kerestem. Éjjel kezemet kitártam, és nem ernyedt el; Nem akart vigasztalódni a lelkem.3Hadd emlékezzem meg Istenről, legyek bár zaklatott; Töprengeni fogok, még ha elalél is szellemem. Szela.4Megragadtad szemhéjamat; Nyugtalanná váltam, és szólni sem tudok.5Elgondolkodtam a régi napokon, A beláthatatlan múlt esztendein.6Emlékezni fogok éjjel húrokon játszott zenémre; Töprengek majd szívemben, És fürkészőn kutat szellemem.7Vajon időtlen időkre elvet minket Jehova, És nem leli többé kedvét bennünk?8Hát örökre megszűnt szerető-kedvessége? Semmivé lett szava nemzedékről nemzedékre?9Elfelejtett-e könyörülni Isten, Elzárta-e haragjában irgalmát? Szela.10És vajon azt mondogassam:,,Ez az, ami átszúr engem, A Legfelségesebb jobbjának változása."11Megemlékezem Jah cselekedeteiről, Bizony megemlékezem hajdani csodáidról.12Elmélkedni fogok minden munkádon, És tetteiddel foglalkozom.13Ó, Isten, a szent helyen van a te utad. Kicsoda oly nagy Isten, mint Isten?14Te vagy az igaz Isten, aki csodálatosan cselekszel. Megismertetted a népek között erődet.15Karoddal megváltottad népedet, Jákob és József fiait. Szela.16Láttak téged a vizek, ó, Isten, Láttak a vizek, és gyötrődni kezdtek. A mély vizek is felkavarodtak.17A felhők mennydörögve ontották a vizet; Hangot hallatott a felhős égbolt. Nyilaid is cikáztak.18Mennydörgésed olyan volt, mint a szekérkerekek robaja; Villámok ragyogták be a termékeny földet, Megremegett a föld, és rázkódott.19A tengeren át vitt az utad, Ösvényed a nagy vizeken át; Nyomdokaid ismeretlenek maradtak. 20 Úgy vezetted népedet, mint egy nyájat Mózes és Áron keze által.

Maszkil. Asáfé.
78. fejezet
Figyelj füleddel, ó, népem, törvényemre! Hajtsátok fületeket számnak beszédeire!2Példabeszédre nyitom számat, Hajdani talányokat csörgedeztetek,3Melyeket hallottunk és ismerünk, És atyáink mondtak el nekünk;4Melyeket nem rejtünk el fiaik elől, Sőt elbeszéljük azokat a jövendő nemzedéknek is: Jehova dicséreteit és erejét, Csodálatos tetteit, melyeket véghezvitt.5Emlékeztetőt állított fel Jákobban, Törvényt adott Izraelben, Dolgokat, melyeket megparancsolt ősatyáinknak, Hogy ismertessék meg fiaikkal,6S így az eljövendő nemzedék, a születendő fiak, megismerjék azokat, Hogy fölkeljenek, és elbeszéljék az ő fiaiknak,7Hogy Istenbe vessék bizalmukat, És ne felejtsék el Isten cselekedeteit, hanem tartsák meg parancsolatait.8És ne legyenek olyanok, mint ősatyáik, Makacs és lázadó nemzedék, Nemzedék, amely nem készítette föl szívét, S amelynek nem volt hű a szelleme Istenhez.9Efraim fiai, a felfegyverzett íjászok, Meghátráltak a harc napján.10Nem tartották meg Isten szövetségét, Nem akartak törvényében járni.11Kezdtek megfeledkezni cselekedeteiről, És csodálatos tetteiről, melyeket láttatott velük.12Ősatyáik előtt csodálatosan cselekedett Egyiptom földjén, Coán mezején.13Kettéválasztotta a tengert, hogy átvonulhassanak, Szavára úgy álltak a vizek, mint a gátak.14Nappal felhővel vezette őket, És egész éjjel tűz fényével.15Sziklákat hasított a pusztában, Hogy inniuk adjon bőségesen, akárcsak a mély vizekből.16Patakokat fakasztott a kőszirtből, Folyók módjára vizeket eresztett.17Ők pedig még inkább vétkeztek ellene, Lázongva a Legfelségesebb ellen a víztelen vidéken.18Próbára tették Istent szívükben Ennivalót kérve lelküknek.19Isten ellen kezdtek beszélni. Ezt mondták: ,,Vajon tud-e Isten a pusztában asztalt teríteni?"20Íme, ő ráütött a sziklára, Hogy víz fakadjon, és patakok törjenek elő.,,Vajon tud-e kenyeret is adni, Vagy készíthet-e táplálékot népének?"21Ezért Jehova meghallva ezt, felbőszült, És tűz lobbant fel Jákob ellen, Harag szállt fel Izrael ellen.22Mert nem hittek Istenben, Nem bíztak szabadításában.23Ő pedig parancsolt a felhős égboltnak odafenn, Megnyitotta az ég ajtóit.24Mannát hullatott rájuk ennivalóul, Égi gabonát adott nekik.25A hatalmasok kenyerét ették az emberek, Élelmet küldött nekik megelégedésig.26Keleti szelet támasztott az egekben, És erejével hajtotta a déli szelet.27Annyi táplálékot hullatott rájuk, mint a por, Sőt szárnyasokat is, mint a tenger homokszemei.28Hullatta őket tábora közepére, Hajlékaihoz körös-körül.29Ettek, és fölöttébb megelégedtek, Elhozta nekik, amit kívántak.30De nem fordultak el kívánságuktól; Még szájukban volt az étel,31Amikor Isten haragja felszállt ellenük. Öldökölni kezdett erőseik között, És leterítette Izrael ifjait.32Mindennek ellenére is vétkeztek még, És nem hittek csodálatos tetteiben.33Ezért mint a párának, úgy vetett véget napjaiknak, S veszedelemben enyésztek el éveik.34Valahányszor ölte őket, tudakozódtak felőle, Visszatértek, és keresték Istent.35Megemlékeztek róla, hogy Isten az ő Kősziklájuk, És Isten, a Legfelségesebb a Bosszúállójuk.36Megpróbálták rászedni őt szájukkal, S nyelvükkel hazudni próbáltak neki.37Szívük nem volt rendíthetetlen iránta, És nem voltak hűségesek szövetségéhez.38De ő irgalmas volt; elfedezte a vétket, és nem hozott pusztulást. Sokszor elfordította haragját, És nem ébresztette föl teljes dühét.39Mindig megemlékezett róla, hogy nem egyebek testnél, Hogy a szellem elszáll, és vissza nem tér.40Mily sokszor lázongtak ellene a pusztában, És bántották meg a sivatagban!41Újra meg újra próbára tették Istent, Fájdalmat okoztak Izrael Szentjének!42Nem emlékeztek meg kezéről, A napról, melyen megváltotta őket az ellenségtől,43Hogyan vitte véghez jeleit Egyiptomban, És csodáit Coán mezején,44És miként változtatta vérré Nílusuk csatornáit, Hogy nem ihattak saját patakjaikból.45Bögölyöket bocsátott rájuk, hogy azok emésszék őket, És békákat, hogy azok pusztítsák őket.46A csótányoknak adta termésüket, Fáradozásuk gyümölcsét a sáskáknak.47Jégesővel pusztította szőlőjüket, Szikomorfáikat jégveréssel.48Málhás állataikat kiszolgáltatta a jégesőnek, Jószágukat az égető láznak.49Rájuk bocsátotta lángoló haragját, Bősz dühöt, ítélethirdetést és nyomorúságot, A csapással sújtó angyalok küldöttségeit.50Utat készített haragjának. A haláltól sem óvta meg lelküket, Életüket kiszolgáltatta a járványos betegségnek.51Végül lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptomban, Nemzőerejük zsengéjére Hám sátraiban.52Aztán elindította népét, mint a juhokat, És vezette őket, mint egy nyájat a pusztában.53Biztonságban vezérelte őket, és nem rettegtek; Ellenségeiket elborította a tenger.54Elvitte őket szent területére, Erre a hegyvidékre, amelyet jobbja szerzett.55A nemzeteket idővel kiűzte előlük, És örökséget juttatott nekik mérőzsinórral, Így letelepítette Izrael törzseit otthonaikban.56Ők pedig kezdték próbára tenni Istent, a Legfelségesebbet, és fellázadtak ellene, S nem tartották meg emlékeztetőit.57Folyton visszafordultak, és csalárdul cselekedtek, mint ősatyáik; Megfordultak, mint a laza íj.58Bosszantották őt magaslataikkal, És féltékenységre ingerelték faragott képmásaikkal.59Isten meghallotta, bősz haragra gerjedt, És nagyon megvetette Izraelt.60Végül elhagyta Silónak hajlékát, A sátrat, ahol földi emberek között lakott.61Fogságra juttatta erejét, Az ellenség kezére ékességét.62Népét folyvást kiszolgáltatta a kardnak, És bőszült haragra gerjedt öröksége ellen.63Ifjait tűz emésztette meg, Szüzeit nem illették dicsérettel.64Papjai kard által estek el, És özvegyeik nem ejtettek könnyeket.65Akkor Jehova ébredezni kezdett, mintha aludt volna, Mint a bor után kijózanodó vitéz.66Megverte ellenségeit hátulról, Időtlen időkig tartó gyalázattal fizetett nekik.67József sátrát elvetette, Efraim törzsét nem választotta,68Hanem Júda törzsét választotta, Sion hegyét, melyet szeretett.69Majd építeni kezdte szentélyét, akár a magasságokat, Mint a földet, melyet időtlen időkre megalapított.70Kiválasztotta szolgáját, Dávidot, És elhozta őt a nyáj aklaitól.71A szoptatósok mögül Hozta el, hogy terelgesse népét, Jákobot, És örökségét, Izraelt.72Ő pedig pásztoruk lett szívének feddhetetlensége szerint, És hozzáértő kezekkel vezette őket.

Asáf éneke.
79. fejezet
Ó, Isten, a nemzetek behatoltak örökségedbe; Beszennyezték szent templomodat, Romhalmazzá tették Jeruzsálemet.2Szolgáid holttestét az egek madarainak adták eledelül, Lojálisaid húsát a föld vadállatainak.3Mint a vizet, úgy ontották vérüket Jeruzsálem körül mindenütt, és nincs, aki temessen.4Gyalázattá lettünk szomszédaink szemében, Gúny és nevetség tárgyává a körülöttünk levők előtt.5Meddig lángolsz még, ó, Jehova? Örökké? Meddig ég haragod, mint a tűz?6Ontsd ki dühödet a nemzetekre, melyek nem ismernek téged, És a királyságokra, melyek nem hívják segítségül nevedet.7Mert felfalták Jákobot, Pusztává tették az ő lakhelyét.8Ne emlékezz meg a rovásunkra őseink vétkeiről. Siess! Jöjjön elénkbe irgalmad, Mert nagyon elgyengültünk.9Segíts nekünk, ó, megmentésünk Istene, Neved dicsőségéért, Szabadíts meg minket, és fedezd el bűneinket nevedért!10Miért is mondanák a nemzetek: ,,Hol van az ő Istenük?" Legyen ismertté a nemzetek között szemünk láttára Szolgáid kiontott vérének megbosszulása.11Jusson színed elé a rabnak sóhajtása! Karod nagy voltában őrizd meg a halálra szántakat!12Hétszeresen fizess meg szomszédaink keblébe Gyalázkodásukért, mellyel téged gyaláztak, ó, Jehova!13Mi pedig, a te néped és legelőd nyája, Hálát adunk neked időtlen időkig, Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicséretedet.

A karmesternek ,,A liliomok" szerint. Emlékeztető. Asáftól. Ének.
80. fejezet
Ó, Izrael Pásztora, figyelj füleddel, Te, aki úgy vezeted Józsefet, mint egy nyájat. Ó, te, aki a kerubokon ülsz, tündökölj fel!2Efraim, Benjámin és Manassé előtt serkentsd fel hatalmadat, Jöjj el megmentésünkre!3Ó, Isten, állíts helyre minket! Ragyogtasd fel arcodat, hogy eljöjjön megmentésünk.4Ó, Jehova, seregek Istene, meddig füstölögsz néped imája ellen?5A könnyek kenyerét adod nekik eledelül, Könnyhullatások árjával itatod őket.6Szomszédaink viszályává teszel minket, Kedvükre gúnyolódnak ellenségeink.7Ó, seregek Istene, állíts helyre minket! Ragyogtasd fel arcodat, hogy eljöjjön megmentésünk.8Szőlőtőt hoztál ki Egyiptomból. Kiűzted a nemzeteket, hogy azt elültethesd.9Helyet készítettél neki, hogy meggyökerezzen, és betöltse a földet.10Árnyával beborította a hegyeket, Vesszőivel Isten cédrusait.11Egészen a tengerig eresztette vesszőit, És a Folyóig hajtásait.12Miért döntötted le kőfalait, Miért szaggatta, aki csak elhaladt az úton?13Pusztítja az erdei vadkan, Legelik a mező állatseregei.14Ó, seregek Istene, kérünk, térj vissza! Tekints le az égből, és lásd meg! Viseld gondját e szőlőnek,15És a tőnek, melyet jobbod ültetett. Nézz a csemetére, kit erőssé tettél magadnak.16Megégette azt a tűz, levágatott. Arcod dorgálásától elvesznek.17Legyen a kezed jobbodnak emberén, Az ember fián, akit erőssé tettél magadnak,18S nem fordulunk el tőled. Őrizd meg életünket, hadd hívjuk segítségül nevedet!19Ó, Jehova, seregek Istene, állíts helyre minket! Ragyogtasd fel arcodat, hogy eljöjjön megmentésünk.
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Címkék: feddhetetlensége, kettéválasztotta, gyalázkodásukért, legfelségesebbet, cselekedeteiről, visszafordultak, átvonulhassanak, könnyhullatások, ítélethirdetést, megmentésünkre, meggyökerezzen, kiszolgáltatta, felfegyverzett, parancsolatait, legfelségesebb, szabadításában, csörgedeztetek, elgondolkodtam, rendíthetetlen, szikomorfáikat, magaslataikkal, megismertetted, féltékenységre, vadállatainak, beláthatatlan, megparancsolt, küldöttségeit, mérőzsinórral, megfeledkezni, kiválasztotta, ellenségeiket, felkavarodtak, vigasztalódni, beszennyezték, elsőszülöttre, megelégedésig, karmesternek húros, zsákmány hegyeinél, erős szívűek, csak hallgatott, ember dühe, maradék dühöt, vezetők szellemét, föld királyait, régi napokon, beláthatatlan múlt, szent helyen, igaz Isten, népek között, mély vizek, felhős égbolt, szekérkerekek robaja, Ismerik Istent Júdában, Jákob Istene, Jehova Isteneteknek, Hangommal Istenhez, Izrael Szentjének, Izrael Pásztora, Vesszőivel Isten,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Évközi 32. vasárnap 11.10 - ...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Márton napi liba leves - füstö...  Őszi dekoráció  Facebookon kaptam  Őszi kép  Füstkép  Margaretták  Templomban  A fiatalok figyelmébe  Úgy szeretném kimondani nevét  32. évközi hét hétfő 11.11  Őszi levelek  Kellemes hetet  Facebookon kaptam  Őszi kép  Facebookon kaptam  Fehér cica  Facebookon kaptam Krisztina...  Naplemente  Facebookon kaptam  Napraforgók  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Gomba  Márton nap  Apa kezén  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Mi volt ez  Márton napi liba napok országs...  Margaretták  Facebookon kaptam  Hűvös van  Png cica  Facebookon kaptam  Hit  Facebookon kaptam  Őszi csendélet  Rózsaszín rózsa  Málna áfonyával  Kövér, mint Márton lúdja  Facebookon kaptam  Png nő  Útravaló – 2019. novembe...  Lila virágok  Facebookon kaptam  Őszi kép  November 11  Szeretem a Családomat  Fehér rózsák  Gyertek haza libuskáim!Nem mer...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Png nő  Őszi képek  Facebookon kaptam  Templomban  Szürke cica  Reményünket egyedül Istenbe ve...  Őszi kép  Facebookon kaptam  Csend van mindenfelé...  Márton napi liba napok országs...  Őszi kép  Facebookon kaptam  November 11  Nőkl őszi öltözékben  Kellemes új hetet  Facebookon kaptam  Őszi kép  Png virág  Körültekintő döntéshozatal  Facebookon kaptam  Margaretták  Pókháló ruha  Piros rózsa  Szent Imre-búcsú Budapesten  Őszi kép  Margaretták  Kopasz nyakú  Őszi kép  Mártonok  Facebookon kaptam  Hit  Png nő  Őszi kép  Napraforgók  Az őszödi beszéd és az ellenzé...  Facebookon kaptam  Őszi levél  Margaretták  Kellemes kávézást!  Kislány libával  Tartja a mondás  Nőkl őszi öltözékben  Szentmise 2019.11.10  Szép estét  Szent Márton-dal Szent Márton... 
Bejegyzés Címkék
karmesternek húros, zsákmány hegyeinél, erős szívűek, csak hallgatott, ember dühe, maradék dühöt, vezetők szellemét, föld királyait, régi napokon, beláthatatlan múlt, szent helyen, igaz Isten, népek között, mély vizek, felhős égbolt, szekérkerekek robaja, termékeny földet, nagy vizeken, nyájat Mózes, jövendő nemzedéknek, eljövendő nemzedék, születendő fiak, szelleme Istenhez, felfegyverzett íjászok, harc napján, mély vizekből, víztelen vidéken, pusztában asztalt, felhős égboltnak, déli szelet, tenger homokszemei, szellem elszáll, égető láznak, csapással sújtó, járványos betegségnek, ellenség kezére, nyáj aklaitól, nemzetek behatoltak, egek madarainak, föld vadállatainak, körülöttünk levők, rovásunkra őseink, nemzetek között, rabnak sóhajtása, halálra szántakat, karmesternek &#8222, kerubokon ülsz, tengerig eresztette, erdei vadkan, mező állatseregei, kezed jobbodnak, ember fián, feddhetetlensége, kettéválasztotta, gyalázkodásukért, legfelségesebbet, cselekedeteiről, visszafordultak, átvonulhassanak, könnyhullatások, ítélethirdetést, megmentésünkre, meggyökerezzen, kiszolgáltatta, felfegyverzett, parancsolatait, legfelségesebb, szabadításában, csörgedeztetek, elgondolkodtam, rendíthetetlen, szikomorfáikat, magaslataikkal, megismertetted, féltékenységre, vadállatainak, beláthatatlan, megparancsolt, küldöttségeit, mérőzsinórral, megfeledkezni, kiválasztotta, ellenségeiket, felkavarodtak, vigasztalódni, beszennyezték, elsőszülöttre, megelégedésig, megbosszulása, cselekedeteit, bosszúállójuk, dorgálásodtól, letelepítette, emlékeztetőit, megemlékezett, mennydörgésed, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 71 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 319
  • e Hét: 1041
  • e Hónap: 5164
  • e Év: 111824
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.