Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Zsoltárok 86–90-ig terjedő fejezetei
  2016-07-20 19:57:52, szerda
 
   
  Dávid imája.

86. fejezet
Hajtsd felém füledet, ó, Jehova! Válaszolj nekem! Mert nyomorult és szegény vagyok.2Ó, őrizd meg lelkemet, mert lojális vagyok. Te vagy Istenem! Mentsd meg a te szolgádat, ki beléd veti bizalmát.3Légy kegyes hozzám, ó, Jehova, Hiszen hozzád kiáltok naphosszat.4Örvendeztesd meg a te szolgád lelkét, Mert hozzád, ó, Jehova, hozzád emelem lelkemet.5Mert te jó vagy, ó, Jehova, és kész vagy megbocsátani, És bőséges szerető-kedvesség övezi mindazokat, akik segítségül hívnak téged.6Hajtsd füledet imámra, ó, Jehova, Figyelj esdeklő szavaimra!7Nyomorúságom napján segítségül hívlak, Hiszen te válaszolsz nekem.8Nincs hozzád hasonló az istenek között, ó, Jehova, És semmi sincs, ami tetteidhez fogható.9A nemzetek, melyeket alkottál, mind eljönnek, És meghajolnak előtted, ó, Jehova, Dicsőséget adva nevednek.10Mert nagy vagy, és csodálatos dolgokat viszel véghez; Te vagy az Isten, te egyedül.11Oktass engem, ó, Jehova, utadra. Igazságodban fogok járni. Tedd egységessé szívemet, hogy féljem a te nevedet.12Magasztallak téged, ó, Jehova Istenem, teljes szívemből, És időtlen időkig dicsőítem nevedet,13Mert nagy a te szerető-kedvességed irántam, És kiszabadítottad lelkemet a seolból, annak legmélyebb zugából.14Ó, Isten, az elbizakodottak fölkeltek ellenem, A zsarnokoskodók gyülekezete lelkemre vadászik, És téged nem tartanak szem előtt.15De te, ó, Jehova, irgalmas és könyörületes Isten vagy, Aki lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben és hűségben.16Fordulj felém, és légy hozzám kegyes! Add erődet a te szolgádnak, Mentsd meg rabszolgaleányod fiát!17Add, hogy megmutatkozzon rajtam jóságod jele, Hadd lássák gyűlölőim, és szégyenüljenek meg! Mert te, ó, Jehova, megsegítettél és megvigasztaltál engem.

Kórah fiaitól. Ének, dal.
87. fejezet
A szent hegyeken van az ő alapja.2Jehova jobban szereti Sion kapuit Jákob minden hajlékánál.3Dicső dolgokat beszélnek rólad, ó, igaz Isten városa! Szela.4Ráhábot és Babilont ismerőim között említem; Íme, Filisztea és Tírusz Kússal együtt:,,Ez ott született."5Sionról pedig így beszélnek:,,Egytől egyig őbenne születtek."És a Legfelségesebb szilárdítja meg őt.6Jehova hírül adja, midőn a népeket bejegyzi: ,,Ez ott született." Szela.7Lesznek énekesek is, és körtáncot járók: ,,Minden forrásom tebenned van."

Dal, ének Kórah fiaitól. A karmesternek a mahalát szerint felelgetős énekül. Maszkil az ezrahita Hémántól.
88. fejezet
Ó, Jehova, megmentésem Istene! Nappal felkiáltok, És éjjel is a te színed előtt.2Eléd jut imádságom. Hajtsd füledet esdeklő kiáltásomra.3Mert elég csapás sújtotta lelkemet, És a seolhoz ért életem.4A verembe szállók közé számítok, Olyan lettem, mint egy erejét vesztett férfi,5Mint aki már szabad a holtak között, Mint a sírban fekvő megöltek, Akikre nem emlékezel többé, És akik el vannak szakítva segítő kezedtől.6A legmélyebb verembe juttattál, Sötét helyekre, tátongó mélységbe.7Rám vetette magát dühödt haragod, Egész hullámveréseddel szorongatsz. Szela.8Messzire űzted tőlem ismerőseimet, Nagyon utálatossá tettél előttük. El vagyok zárva, nem juthatok ki.9Szemem már elepedt nyomorúságomtól. Egész nap téged hívlak, ó, Jehova, Feléd nyújtom kezemet.10A halottakkal teszel-e csodát? Vagy fölkelnek-e a tehetetlen holtak, Magasztalnak-e téged? Szela.11Hirdetik-e szerető-kedvességedet a sírban, És hűségedet a pusztulás helyén?12Ismertté lesz-e csodád a sötétségben, Vagy igazságosságod a feledés földjén?13De én hozzád kiáltok segítségért, ó, Jehova, És reggelente elédbe jut imám.14Miért veted el, ó, Jehova, lelkemet? Miért rejted el arcodat előlem?15Nyomorult vagyok, és gyermekségem óta fenyeget a halál, Nagyon sokat hordozom rémítéseidet.16Átmennek rajtam lángoló haragod fellobbanásai, Némává tesznek a tőled jövő rettentések.17Egész nap körülvesznek, mint a víz; Közrefogtak mind egyszerre.18Messzire űztél tőlem barátot és társat, Ismerőseim — csak a sötétség.

Maszkil. Az ezrahita Etántól.
89. fejezet
Jehova szerető-kedvességének tetteiről dalolok időtlen időkig. Nemzedékről nemzedékre tudatja hűségedet a szám.2Mert ezt mondom: ,,A szerető-kedvesség felépítve marad időtlen időkig; Az egekben őrzöd hűségedet szilárdan."3,,Szövetséget kötöttem választottammal, Megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak:4»Időtlen időkre megszilárdítom magvadat, Fölépítem trónodat, hogy fennmaradjon nemzedékről nemzedékre.«"Szela.5Az egek magasztalják csodálatos tettedet, ó, Jehova, Igen, hűségedet a szentek gyülekezetében.6Mert ki hasonlítható Jehovához az egekben? Ki lehetne olyan, mint Jehova, az Isten fiai között?7Tiszteletteljes félelem illeti meg Istent a szentek meghitt körében, Nagy és félelmetes ő mindenki felett, aki körülötte van.8Ó, seregek Jehova Istene, Kicsoda oly erős, mint te, ó, Jah? Hűséged körülvesz téged.9Te uralkodsz a tenger dagályán; Amikor fölemeli hullámait, te csendesíted le őket.10Te zúztad össze Ráhábot, mint valami halálra sebzettet. Erődnek karjával szétszórtad ellenségeidet.11Tiéd az ég, és a föld is tiéd; A termékeny föld, és ami betölti azt — te raktad le alapjukat.12Észak és dél — te teremtetted őket; a Tábor és a Hermon — a te nevedben ujjongnak.13A te karod hatalommal teljes, Kezed erős, Jobbod felmagasztaltatott.14Igazságosság és ítélet a te trónusod szilárd helye, Szerető-kedvesség és hűség járulnak színed elé.15Boldog nép az, amely ismeri az örömkiáltást. Ó, Jehova, arcod világosságában járnak.16Neved miatt vigadnak egész nap, És igazságosságodban felmagasztaltatnak.17Mert te vagy erejük ékessége, És jóakaratod által magasztaltatik fel szarvunk.18Mert Jehováé a pajzsunk, És Izrael Szentjéé a mi királyunk.19Akkor látomásban szóltál lojálisaidhoz, És ezt mondtad: ,,Segítséget nyújtottam egy nagy erejűnek, Fölmagasztaltam a nép közül egy választottat.20Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, Szent olajommal felkentem őt,21Akivel szilárd lesz a kezem, Akit karom is megerősít.22Semmit nem követelhet tőle ellenség, Nem nyomja el senki, aki az igazságtalanság fia.23Szétzúztam előle ellenfeleit, Ütéseket mértem ádáz gyűlölőire.24Hűségem és szerető-kedvességem vele van, És nevem által magasztaltatik fel szarva.25Rávetettem kezét a tengerre, S jobbját a folyókra.26Ő így kiált hozzám: »Atyám vagy, Istenem és megmentésem Kősziklája!«27Én pedig elsőszülötté teszem őt, A legfelségesebbé a föld királyai között.28Időtlen időkig megőrzöm iránta szerető-kedvességemet, És hű lesz hozzá szövetségem.29Örökkévalóvá teszem magvát, És trónját olyanná, mint az ég napjai.30Ha fiai elhagyják törvényemet, És nem járnak bírói döntéseim szerint,31Ha megszentségtelenítik rendeleteimet, És nem tartják meg parancsolataimat,32Akkor vesszővel látogatom meg törvényszegésüket, És csapásokkal vétküket.33De szerető-kedvességemet nem vonom meg tőle, És hűségemet meg nem tagadom.34Nem szentségtelenítem meg szövetségemet, És ajkam beszédét meg nem változtatom.35Megesküdtem egyszer szentségemben, Nem hazudok Dávidnak.36Időtlen időkig megáll a magva, És mint a nap, színem előtt a trónja.37Szilárd lesz az, mint a hold, időtlen időkig, Mint egy hű tanú az égen." Szela.38Ám te eltaszítottad, és megveted őt, Bősz haragra gerjedtél felkented ellen.39Elvetetted a te szolgád szövetségét, Megszentségtelenítetted diadémját egészen a földig.40Leromboltad minden kőaklát, Romba döntötted erődjeit.41Kifosztották mind az úton járók, Gyalázattá lett szomszédai előtt.42Ellenfelei jobbját fölmagasztaltad, Minden ellenségét megörvendeztetted.43Sőt ismét úgy bánsz kardjával, mintha ellenség volna, Nem adtad meg, hogy helytálljon a harcban.44Véget vetettél csillogásának, Trónját a földre döntötted.45Megrövidítetted ifjúsága napjait, Szégyent borítottál rá. Szela.46Meddig rejtőzöl el, ó, Jehova? Örökre? Hát szüntelenül lángolni fog dühöd, mint a tűz?47Emlékezz meg róla, meddig tart életem. Hát merő hiábavalóságra teremtetted az emberek minden fiát?48Melyik életerős férfi az, aki él, és nem lát halált? Vajon megmentheti-e lelkét a seol kezéből? Szela.49Hová lettek szerető-kedvességed egykori tettei, ó, Jehova, Melyek felől megesküdtél Dávidnak hűségedben?50Emlékezz meg, ó, Jehova, szolgáid gyalázatáról, Miként hordozom keblemben mindama sok nép gyalázkodását,51Hogyan gyalázták ellenségeid, ó, Jehova, Hogyan gyalázták felkented nyomdokait.52Áldott legyen Jehova időtlen időkig! Ámen, ámen.

Mózesnek, az igaz Isten emberének imája.
90. fejezet
Ó, Jehova, hajlékunk voltál Nemzedékről nemzedékre.2Mielőtt a hegyek megszülettek, S mintegy vajúdva világra hoztad a földkerekséget és a termékeny földet, Időtlen időktől fogva időtlen időkig te vagy Isten.3Visszatéríted a halandót a porladt földbe, És ezt mondod: ,,Térjetek oda vissza, emberek fiai!"4Mert ezer esztendő annyi a te szemedben, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, És mint az éjjeli őrszolgálat.5Elsöpröd őket, álommá lesznek. Reggel olyanok, mint a zöldellő fű, amely megváltozik,6Reggel virágzik és változik; Estére elhervad és elszárad.7Mert elenyésztünk haragod miatt, És dühödtől megriadtunk.8Magad elé vetted vétkeinket, Rejtett dolgainkat ragyogó arcod elé.9Bizony lehanyatlott minden napunk bősz haragod miatt, Bevégeztük éveinket, mint egy sóhajt.10A mi esztendeink napjai hetven esztendő, A nagyon erőseké is nyolcvan esztendő, De ezek csak bajt és fájdalmat hoznak; Mert bizony elillannak, s mi tovaszállunk.11Kicsoda ismeri haragod erejét És dühödet a neked kijáró félelem szerint?12Mutasd meg, hogyan számláljuk napjainkat úgy, Hogy bölcs szívhez jussunk.13Térj vissza, ó, Jehova! Meddig még? Szánd meg szolgáidat!14Elégíts meg minket reggel a te szerető-kedvességeddel, Hogy örömmel kiálthassunk, és örvendhessünk minden napunkon.15Vidámíts meg a napokhoz képest, melyeken sanyargattál bennünket, Az esztendőkhöz képest, amelyekben bajt láttunk.16Legyenek láthatók tetteid szolgáid előtt, És tündöklésed a fiaikon.17Nyugodjék rajtunk Jehova Istenünk kegyelme! Kezünk munkáját szilárdítsd meg, Igen, szilárdítsd meg kezünk munkáját!
 
 
0 komment , kategória:  Zsoltárok könyve/Ószövetség  
Címkék: rabszolgaleányod, parancsolataimat, hullámveréseddel, fölmagasztaltam, tiszteletteljes, választottammal, megvigasztaltál, legfelségesebbé, kiszabadítottad, nyomorúságomtól, megrövidítetted, igazságtalanság, fölmagasztaltad, gyülekezetében, magasztaltatik, szégyenüljenek, földkerekséget, zsarnokoskodók, világosságában, legfelségesebb, megmutatkozzon, hiábavalóságra, megszilárdítom, elbizakodottak, igazságosságod, kedvességeddel, csillogásának, gyalázkodását, kedvességemet, kedvességének, visszatéríted, örvendhessünk, szentségemben, rendeleteimet, szövetségemet, ellenségeidet, istenek között, elbizakodottak fölkeltek, zsarnokoskodók gyülekezete, szent hegyeken, népeket bejegyzi, mahalát szerint, ezrahita Hémántól, erejét vesztett, holtak között, sírban fekvő, tehetetlen holtak, pusztulás helyén, feledés földjén, tőled jövő, ezrahita Etántól, szerető-kedvesség felépítve, Jehova Istenem, Tírusz Kússal, Megesküdtem Dávidnak, Jehova Istene, Izrael Szentjéé, Jehova Istenünk,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Kislány libával  sok lúd, disznót győz  Zalaegerszeg - Mária Magdolna ...  Őszi levelek  Nőkl őszi öltözékben  Facebookon kaptam  Png nő  Fehér cica  Csillagos ég  Ma van Márton nap, amelyhez so...  Piros rózsa  Szűrke cica  Kopasz nyakú  Tartja a mondás  Ludat illik enni ezen a napon  Kölyök kutyák  Margaretták  Őszi kép  Márton napja a néphagyományban  Facebookon kaptam  Szèp estét  Egészségedre  Körültekintő döntéshozatal  Szèp estét  Naplemente  Fehér rózsák  Őszi levél  Füstkép  Png nő  Álmos cica  Őszi kép  Fekete macska  Facebookon kaptam  Kellemes új hetet  Szép estét  Facebookon kaptam  Png nő  Rózsa könyvvel  Az őszödi beszéd és az ellenzé...  Havas fák  Idő,idő - Kétszázhuszonkettedi...  Márton nap, - Liba nap  Facebookon kaptam  Uborka tánc  Szép estét  Őszi kép  sok lúd, disznót győz  A ferences imádság  Facebookon kaptam  Reggel  Őszi levelek  Piros rózsa  Naplemente  Őszi kép  Facebookon kaptam  November 11  Dorosné, Éva őszi kép 11.11  Liba finomságok  Őszi levelek  Őszi kép  Szép új hetet  Lila virágok  Márton napja a néphagyományban  Facebookon kaptam  Szentmise 2019.11.10  Facebookon kaptam  Körültekintő döntéshozatal  Őszi kép  Nőkl őszi öltözékben  Sárga rózsa  Kellemes hetet  Szent Márton-dal Szent Márton...  Ma van Márton nap, amelyhez so...  Szép estét  Apa kezén  Facebookon kaptam  Réce , ruca , vadliba  Vízcseppes rózsa  Őszi virágok  Naplemente  Facebookon kaptam  Vasárnapi gondolatok a napi ev...  Szent Márton érkezése  Lila virágok  Hozom a reggelit  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Fehér cica  Zalaegerszeg - Mária Magdolna ...  Szentmise 2019.11.10  Térj nyugovóra békével  Úttörők útja  Png virág  Őszi png  Facebookon kaptam  Ma van Márton nap, amelyhez so...  Szőlők vödörben  Nők őszi öltözékben  Őszi kép  Facebookon kaptam  Png kislány 
Bejegyzés Címkék
istenek között, elbizakodottak fölkeltek, zsarnokoskodók gyülekezete, szent hegyeken, népeket bejegyzi, mahalát szerint, ezrahita Hémántól, erejét vesztett, holtak között, sírban fekvő, tehetetlen holtak, pusztulás helyén, feledés földjén, tőled jövő, ezrahita Etántól, szerető-kedvesség felépítve, egekben őrzöd, szentek gyülekezetében, szentek meghitt, tenger dagályán, termékeny föld, nagy erejűnek, föld királyai, úton járók, földre döntötted, emberek minden, seol kezéből, igaz Isten, hegyek megszülettek, termékeny földet, porladt földbe, éjjeli őrszolgálat, nagyon erőseké, neked kijáró, napokhoz képest, esztendőkhöz képest, rabszolgaleányod, parancsolataimat, hullámveréseddel, fölmagasztaltam, tiszteletteljes, választottammal, megvigasztaltál, legfelségesebbé, kiszabadítottad, nyomorúságomtól, megrövidítetted, igazságtalanság, fölmagasztaltad, gyülekezetében, magasztaltatik, szégyenüljenek, földkerekséget, zsarnokoskodók, világosságában, legfelségesebb, megmutatkozzon, hiábavalóságra, megszilárdítom, elbizakodottak, igazságosságod, kedvességeddel, csillogásának, gyalázkodását, kedvességemet, kedvességének, visszatéríted, örvendhessünk, szentségemben, rendeleteimet, szövetségemet, ellenségeidet, megsegítettél, eltaszítottad, lojálisaidhoz, kedvességedet, fellobbanásai, kifosztották, gyermekségem, nyomorúságom, rémítéseidet, körülvesznek, megbocsátani, elsőszülötté, választottat, karmesternek, lehanyatlott, magasztallak, örömkiáltást, igazságosság, tovaszállunk, igazságodban, esztendőkhöz, sanyargattál, kiálthassunk, elenyésztünk, megszülettek, örvendeztesd, gyalázatáról, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 71 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 319
  • e Hét: 1041
  • e Hónap: 5164
  • e Év: 111824
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.