Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
2Királyok 1–5:27-ig terjedő fejezetei
  2016-08-05 21:21:11, péntek
 
   
  1. fejezet

1És Aháb halála után Moáb fellázadt Izrael ellen.2Aházia pedig Szamáriában leesett a tetőszobája rácsozatán át, és beteg lett. Ezért követeket küldött ki, és ezt mondta nekik:,,Menjetek, kérdezzétek meg Baál-Zebubot, Ekron istenét, hogy felépülök-e ebből a betegségből."3Jehova angyala pedig így szólt a tisbei Illéshez:,,Kelj fel, és menj fel Szamária királyának követei elé, és így szólj hozzájuk:Talán bizony nincs Isten Izraelben, hogy ti Baál-Zebubot, Ekron istenét mentek megkérdezni?4Ezért tehát ezt mondja Jehova:Az ágyról, amelyre fölmentél, nem fogsz lejönni, mert bizony meghalsz."Azzal Illés elment.5Amikor a követek visszatértek a királyhoz, rögtön így szólt hozzájuk:,,Miért jöttetek vissza?"6Azok ezt mondták neki:,,Egy ember feljött elénk, majd így szólt hozzánk:Menjetek, térjetek vissza a királyhoz, aki küldött titeket, és mondjátok meg neki:Ezt mondja Jehova:,,Talán bizony nincs Isten Izraelben, hogy te Baál-Zebubhoz, Ekron istenéhez küldesz, hogy megkérdezd?Ezért az ágyról, amelyre fölmentél, nem fogsz lejönni, mert bizony meghalsz."7Akkor így szólt hozzájuk:,,Hogyan nézett ki az az ember, aki feljött elétek, és ilyen szavakkal szólt hozzátok?"8Azok ezt mondták neki:,,Szőrruhás ember volt, derekán bőrövvel felövezve."Ő mindjárt így szólt:,,A tisbei Illés volt az."9És elküldött hozzá egy ötven fölé rendelt elöljárót ötven emberével. Amikor ez felment hozzá, íme, ő a hegy tetején ült. Akkor így szólt hozzá:,,Igaz Isten embere! Ezt mondja a király:Gyere le!"10De Illés így válaszolt az ötven fölé rendelt elöljárónak:,,Nos, ha én Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az egekből, és emésszen meg téged és ötven emberedet."Erre tűz jött le az egekből, és megemésztette őt és ötven emberét.11Akkor ismét elküldött hozzá, egy másik, ötven fölé rendelt elöljárót ötven emberével. Ez megszólalt, és így beszélt hozzá:,,Igaz Isten embere! Ezt mondja a király:Azonnal gyere le!"12De Illés így válaszolt nekik:,,Ha én az igaz Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az egekből, és emésszen meg téged és ötven emberedet."Erre Isten tüze jött le az egekből, és megemésztette őt és ötven emberét.13És ismét elküldött, egy harmadik, ötven fölé rendelt elöljárót és ötven emberét. A harmadik, ötven fölé rendelt elöljáró pedig felment, odalépett, és térdre ereszkedett Illés előtt, majd a kegyéért esedezett ilyen szavakkal:,,Igaz Isten embere, kérlek, legyen drága szemedben a lelkem és ennek az ötven szolgádnak a lelke!14Íme, tűz szállt le az egekből, és megemésztette a két előző, ötven fölé rendelt elöljárót, és ötven-ötven emberüket. Most azonban legyen drága szemedben a lelkem!"15Jehova angyala ekkor így szólt Illéshez:,,Menj le vele, ne félj tőle!"Fölkelt tehát, és lement vele a királyhoz.16Akkor így szólt hozzá:,,Ezt mondja Jehova:Mivel követeket küldtél ki, hogy megkérdezzék Baál-Zebubot, Ekron istenét—talán bizony azért van ez, mert Izraelben nincsen Isten, akinek ki lehetne kérni a szavát? Ezért az ágyról, amelyre fölmentél, nem fogsz lejönni, mert bizony meghalsz."17Végül meghalt, Jehova szava szerint, amelyet Illés közölt. És Jórám kezdett uralkodni helyette Júda királyának, Jórámnak, Josafát fiának a második évében, mert neki nem született fia.18 Ami Aházia egyéb cselekedeteit illeti, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?

2. fejezet
1És történt, hogy amikor Jehova fel akarta vinni Illést egy szélviharban az egekbe, Illés és Elizeus elindultak Gilgálból.2Illés így szólt Elizeushoz:,,Maradj itt, kérlek, mert Jehova Bételbe küldött engem."De Elizeus ezt mondta:,,Él Jehova, és él a te lelked, hogy nem hagylak el!"Lementek hát Bételbe.3Akkor a próféták fiai, akik Bételben voltak, kimentek Elizeushoz, és így szóltak hozzá:,,Tudod-e, hogy ma Jehova elviszi uradat, és nem áll majd feletted?"Erre ezt mondta:,,Magam is jól tudom. Hallgassatok."4Illés ekkor így szólt hozzá:,,Elizeus, maradj itt, kérlek, mert Jehova Jerikóba küldött engem."De ő ezt mondta:,,Él Jehova, és él a te lelked, hogy nem hagylak el!"Így aztán elmentek Jerikóba.5Akkor a próféták fiai, akik Jerikóban voltak, odamentek Elizeushoz, és így szóltak hozzá:,,Tudod-e, hogy ma Jehova elviszi uradat, és nem áll majd feletted?"Erre ezt mondta:,,Magam is jól tudom. Hallgassatok."6Illés pedig így szólt hozzá:,,Maradj itt, kérlek, mert Jehova a Jordánhoz küldött engem."De ő ezt mondta:,,Él Jehova, és él a te lelked, hogy nem hagylak el!"Így hát mindketten továbbmentek.7A próféták fiai közül is lement ötven ember, és megálltak látótávolságon belül; ők pedig mindketten a Jordánnál álltak.8Illés ekkor fogta a prófétai ruháját, összegöngyölte, és ráütött a vízre, az pedig fokozatosan kétfelé vált, erre és amarra, úgyhogy mindketten a szárazon keltek át.9És történt, hogy miután átkeltek, Illés így szólt Elizeushoz:,,Kérj valamit, mit tegyek érted, mielőtt elvitetem tőled."Elizeus erre ezt mondta:,,Azt kérem, hogy kétszeres rész legyen rajtam szellemedből."10Ő így szólt:,,Nehezet kértél. Ha látsz majd engem, amint elvitetem tőled, akkor meglesz az neked, de ha nem látsz, akkor nem lesz meg."11És történt, hogy amint mentek, és beszélgettek menet közben, íme, egy tüzes harci szekér és tüzes lovak! Ezek elválasztották kettejüket egymástól, Illés pedig felment a szélviharban az egekbe.12Elizeus mindezt látta, és így kiáltott:,,Atyám, atyám, Izrael harci szekere és lovasai!"Ezután nem látta őt többé. Megragadta hát a maga ruháját, és két darabra szakította.13Azután felemelte Illés prófétai ruháját, amely leesett róla, majd visszament, és megállt a Jordán partján.14Akkor fogta Illés prófétai ruháját, amely leesett róla, ráütött a vízre, és ezt mondta:,,Hol van Jehova, Illés Istene, igen, Ő?"Amikor ráütött a vízre, az fokozatosan kétfelé vált, erre és amarra, úgyhogy Elizeus átkelt.15Amikor a próféták fiai, akik Jerikóban voltak, látták őt távolabbról, így kezdtek beszélni:,,Illés szelleme megnyugodott Elizeuson."Eléje mentek hát, és földig meghajoltak előtte.16Így szóltak hozzá: ,,Íme, van a szolgáidnál ötven ember, bátor férfiak. Hadd menjenek el, kérünk, és keressék meg uradat. Lehet, hogy Jehova szelleme felemelte őt, majd levetette valamelyik hegyre vagy valamelyik völgybe."De ő így szólt: ,,Ne küldjétek el őket."17Ám addig-addig unszolták, mígnem kellemetlenül érezte magát, úgyhogy ezt mondta:,,Hát küldjétek!"Elküldtek tehát ötven embert, és ezek három napig keresték őt, de nem találták meg.18Amikor visszatértek hozzá, Jerikóban tartózkodott. Akkor így szólt hozzájuk:,,Nemde megmondtam nektek:Ne menjetek."19Idővel a város emberei így szóltak Elizeushoz:,,Íme, a város fekvése jó, ahogy látja is uram; a víz ellenben rossz, és a föld elvetélést okoz."20Ő ezt mondta:,,Hozzatok nekem egy új csészét, és tegyetek bele sót."Odavitték hát neki.21Azzal kiment a víz forrásához, sót vetett bele, és így szólt:,,Ezt mondja Jehova:Egészségessé teszem ezt a vizet.Nem származik többé belőle halál, sem semmi, ami elvetélést okoz."22A víz pedig mind a mai napig egészséges, Elizeus szava szerint, amelyet szólt.23Onnan aztán felment Bételbe. Amint ment felfelé az úton, kisfiúk jöttek ki a városból, és elkezdték csúfolni. Ezt mondogatták neki:,,Menj fel, kopasz! Menj fel, kopasz!"24Végül aztán hátrafordult, megpillantotta őket, és átkot szórt rájuk Jehova nevében. Akkor kijött az erdőből két nőstény medve, és darabokra tépett közülük negyvenkét gyermeket.25Ő továbbment innen a Kármel-hegyre, onnan pedig visszatért Szamáriába.

3. fejezet
1Jórám, Aháb fia pedig Josafátnak, Júda királyának a tizennyolcadik évében lett Izrael királya Szamáriában, és tizenkét éven át uralkodott.2Azt tette, ami rossz Jehova szemében, de nem úgy, ahogy az apja vagy az anyja, ugyanis eltávolította Baál szent oszlopát, amelyet apja készített.3Csakhogy ragaszkodott Jeroboámnak, Nébát fiának a bűneihez, amelyekkel az bűnbe vitte Izraelt. Nem hagyta el azokat.4Mésa, Moáb királya pedig juhtenyésztő volt, és százezer bárányt meg százezer nyíratlan hím juhot fizetett adóként Izrael királyának.5És történt, hogy amikor Aháb meghalt, Moáb királya fellázadt Izrael királya ellen.6Jórám király ezért kiment azon a napon Szamáriából, és megszemlélte egész Izraelt.7Továbbment, és elküldött Josafáthoz, Júda királyához ezekkel a szavakkal:,,Moáb királya fellázadt ellenem. Eljössz-e velem hadakozni Moáb ellen?",,Elmegyek— mondta.—Én éppúgy, mint te. Az én népem éppúgy, mint a te néped. Lovaim éppúgy, mint lovaid."8Aztán ezt mondta:,,Melyik úton menjünk fel?",,Edom pusztájának útján"—felelte.9Izrael királya, Júda királya és Edom királya tehát elment, és hét napig haladtak kerülő útjukon, és nem volt víz sem a tábor, sem a nyomukban járó háziállatok számára.10Izrael királya végül így szólt,,Micsoda szerencsétlenség, hogy Jehova elhívta ezt a három királyt, csak hogy Moáb kezébe adja őket!"11Josafát azonban így szólt:,,Nincs itt valaki, aki Jehova prófétája? Akkor kérdezzük meg általa Jehovát."Erre megszólalt Izrael királyának egyik szolgája, és ezt mondta:,,Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki vizet öntött Illés kezére."12Josafát most így szólt:,,Jehova szava nála van."Le is ment hozzá Izrael királya meg Josafát és Edom királya.13Elizeus akkor így szólt Izrael királyához:,,Mi közöm hozzád? Menj el apád prófétáihoz és anyád prófétáihoz."Izrael királya azonban ezt mondta neki:,,Nem, mert azért hívta el Jehova ezt a három királyt, hogy Moáb kezébe adja őket."14Elizeus erre így szólt:,,Él a seregek Jehovája, aki előtt állok, hogy ha nem lennék tekintettel Josafátnak, Júda királyának a személyére, akkor nem néznék rád, és nem is vennélek észre.15Most pedig hozzatok nekem egy húrpengető zenészt."És történt, hogy amikor a húrpengető zenélt, Jehova keze megnyugodott őrajta.16Így szólt tehát:,,Ezt mondja Jehova: »Ássanak árkot árok mellé ebben a völgyben!17Mert ezt mondja Jehova:Nem láttok szelet, nem láttok záport, és mégis megtelik ez a völgy vízzel. Inni fogtok belőle ti is, meg a jószágaitok is, és a háziállataitok is.18De ez csekélység lesz Jehova szemében;még Moábot is a kezetekbe adja.19Verjetek meg minden megerősített várost és minden kiváló várost, döntsetek ki minden jó fát, tömjetek be minden vízforrást, és tegyetek tönkre minden jó földbirtokot kövekkel."20Reggel aztán, a gabonafelajánlás bemutatásának idején az történt, hogy íme, víz jött Edom irányából, és megtelt a vidék vízzel.21A moábiták pedig mind meghallották, hogy harcba vonultak ellenük a királyok. Így tehát embereket hívtak egybe mindazok közül, akik már övet köthettek, meg a náluk idősebbek közül, és megálltak a határon.22Amikor kora reggel felkeltek, a nap ráragyogott a vízre, úgyhogy a moábiták a túloldalról vörösnek látták a vizet, mintha vér lett volna.23Elkezdték mondogatni:,,Ez vér!A királyokkal biztosan kard végzett, és leöldösték egymást. Rajta, zsákmányra, ó, Moáb!"24Alighogy beértek Izrael táborába, az izraeliták felkeltek, és vágni kezdték a moábitákat, úgyhogy azok megfutamodtak előlük. Így aztán behatoltak Moábba, és amint mentek, vágták a moábitákat.25A városokat romba döntötték, és minden jó földbirtokot teledobáltak kővel, ki-ki odavetette a magáét. Minden vízforrást betömtek, és minden jó fát kidöntöttek, míg csupán Kir-Haréset kövei maradtak meg. Azt a parittyások körülvették, és rombolni kezdték.26Amikor Moáb királya látta, hogy túl hevessé vált számára a csata, rögtön maga mellé vett hétszáz kardforgató férfit, hogy áttörjenek Edom királyához, de nem bírtak.27Végül fogta az elsőszülött fiát, akinek majd uralkodni kellett volna helyette, és felajánlotta őt égő áldozatul a falon.És nagy harag támadt Izrael ellen, úgyhogy az izraeliták elvonultak őtőle, és visszatértek országukba.

4. fejezet
1Egy asszony a próféták fiainak feleségei közül pedig így kiáltott Elizeushoz:,,Szolgád, az én férjem meghalt. Te is jól tudod, hogy szolgád mindig is félte Jehovát. Aztán eljött a hitelező, hogy rabszolgául vegye magának mindkét gyermekemet."2Elizeus akkor így szólt hozzá:,,Mit tegyek érted? Mondd csak, mid van a házban?"Az asszony így felelt:,,Semmije sincs a te szolgálóleányodnak a házban, csak egy csőrös korsó olajjal."3Erre ő ezt mondta:,,Menj, kérj magadnak odakint edényeket minden szomszédodtól, üres edényeket, de ne keveset!4Aztán menj, zárd be az ajtót magad és a fiaid mögött, és tölts mindezekbe az edényekbe. A teli edényeket rakd félre."5Az asszony akkor elment tőle. Amikor bezárta az ajtót maga és a fiai mögött, azok odahordták neki az edényeket, ő meg töltögetett.6És történt, hogy amikor megteltek az edények, odaszólt az egyik fiának:,,Hozz ide nekem még egy edényt!"De az így felelt neki:,,Nincs több edény."Akkor az olaj elapadt.7Elment hát az asszony, és elmondta az igaz Isten emberének, mire az így szólt:,,Menj, add el az olajat, és fizesd meg az adósságodat. Te és a fiaid pedig éljetek abból, ami marad."8És történt egy napon, hogy Elizeusnak Sunem felé vitt az útja, ahol is volt egy előkelő asszony, és ez marasztalta őt, hogy egyen kenyeret. Így aztán valahányszor arra járt, betért oda kenyeret enni.9Egyszer aztán így szólt az asszony a férjéhez:,,Íme, jól tudom, hogy Isten szent embere az, aki felénk szokott járni.10Kérlek, készítsünk neki egy kis tetőszobát a falhoz, és tegyünk neki oda ágyat, asztalt, széket és lámpatartót. Amikor csak bejön hozzánk, félrevonulhat oda."11Történt pedig egy napon, hogy ő szokása szerint betért oda, majd félrevonult a tetőszobába, és ott lefeküdt.12Akkor így szólt Géházihoz, a szolgájához:,,Hívd ide ezt a sunemi asszonyt!"Az már hívta is, hogy elébe álljon az asszony.13Azután így szólt a szolgájához:,,Kérlek, mondd meg neki:Íme, fáradoztál értünk mindezen fáradsággal. Mit lehetne tenni érted? Van-e valami, amiről beszélni kellene a királlyal vagy a hadsereg vezérével az érdekedben?"Az asszony így felelt:,,Népem között lakom én."14,,Hát akkor mit lehetne tenni érte?"—kérdezte. Géházi így válaszolt:,,Annyi bizonyos, hogy fia nincsen neki, és a férje már öreg."15Erre rögtön ezt mondta: ,,Hívd ide!" Odahívta hát, és az asszony megállt a bejáratnál.16Akkor így szólt:,,Jövőre, ugyanebben az időben fiút fogsz magadhoz ölelni."De ő ezt mondta:,,Ne, uram, ó, igaz Isten embere! Ne szólj hazugságot szolgálóleányod felől!"17Az asszony azonban teherbe esett, és fiút szült a meghatározott időben, a következő évben, úgy, ahogy megmondta neki Elizeus.18A gyermek pedig növekedett, és egy nap az történt, hogy szokása szerint kiment az apjához az aratók közé.19Ezt mondogatta az apjának:,,A fejem! Jaj, a fejem!"Az végül így szólt a szolgához:,,Vidd el az anyjához."20Elvitte hát, és odavitte az anyjához. A fiú ott ült annak térdén délig, míg végül meghalt.21 Az asszony ezután fölment, lefektette őt az igaz Isten emberének ágyára, rázárta az ajtót, és kiment.22Akkor hívta a férjét, és ezt mondta:,,Küldd el hozzám, kérlek, az egyik szolgát, és az egyik szamárkancát, hadd siessek el az igaz Isten emberéhez, aztán visszajövök."23De az így szólt:,,Miért ma mész hozzá?Nincs újhold, sem sabbat."Ő azonban ezt mondta:,,Jó ez így."24Megnyergelte tehát a szamárkancát, és így szólt a szolgájához:,,Hajtsd, és gyerünk! Ne fogd vissza a nyargalást miattam, hacsak nem mondom neked."25Elment hát, és eljutott az igaz Isten emberéhez a Kármel-hegyre. És történt, hogy amikor az igaz Isten embere meglátta őt távolról, rögtön így szólt Géházihoz, a szolgájához:,,Nézd, a sunemi asszony van ott.26Most tehát fuss elébe, kérlek, és így szólj hozzá:Jól vagy-e? Jól van-e a férjed? Jól van-e a gyermek?"Az asszony erre ezt mondta:,,Jól."27Amikor aztán odaért az igaz Isten emberéhez a hegyre, nyomban megragadta őt lábainál. Géházi akkor odament, hogy félretolja, de az igaz Isten embere ezt mondta:,,Hagyd békén, mert megkeseredett benne a lelke; Jehova ezt elrejtette előlem, és nem adta tudtomra."28Az asszony most így szólt:,,Hát kértem én fiút uram által? Nem mondtam-e:Ne ébressz bennem hamis reményeket!"29Ő erre mindjárt ezt mondta Géházinak:,,Övezd fel derekadat, fogd a kezedbe botomat, és menj. Ha találkozol valakivel, ne üdvözöld;ha téged üdvözöl valaki, ne válaszolj neki. Tedd a botomat a fiú arcára."30A fiú anyja akkor ezt mondta:,,Él Jehova, és él a te lelked, hogy nem hagylak itt téged!"Ő azért felkelt, és elment az asszonnyal.31Géházi elment előttük, és a botot a fiú arcára tette, de az nem adott hangot, és nem is figyelt. Ő tehát visszament Elizeus elé, és megmondta neki: ,,Nem ébredt fel a fiú."32Elizeus végül megérkezett a házba, és íme, a fiú holtan feküdt az ágyán.33Akkor bement, bezárta kettejük mögött az ajtót, és imádkozni kezdett Jehovához.34Végül felment az ágyra, és ráfeküdt a gyermekre. Száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére tette, és ráborult. A gyermek teste erre lassanként felmelegedett.35Ő akkor ismét járkálni kezdett a házban, egyszer erre, másszor arra, majd felment az ágyra, és ráborult. A fiú pedig tüsszentett hétszer, aztán felnyitotta szemét a fiú.36Ő erre szólította Géházit, és ezt mondta:,,Hívd ide ezt a sunemi asszonyt."Oda is hívta, és az bement hozzá. Ő így szólt:,,Vedd fel a fiadat."37Az asszony tehát bement, a lábához esett, földig meghajolt előtte, majd felvette a fiát, és kiment.38Elizeus pedig visszatért Gilgálba, és éhínség volt akkor azon a földön. Amikor a próféták fiai ott ültek előtte, idővel így szólt a szolgájához:,,Tedd fel a nagy főzőfazekat, és főzzél főzeléket a próféták fiainak."39Egyikük tehát kiment a mezőre mályvát szedni. Vadindát talált, és tele szedte róla a ruháját vadtökkel, aztán ment, és belevagdalta a fazékba. Nem tudták ugyanis, hogy mi az.40Később kitálalták az embereknek, hogy egyenek. És történt, hogy amint belekóstoltak a főzelékbe, felkiáltottak, ezt mondva:,,Halál van a fazékban, ó, igaz Isten embere!"És nem bírtak enni.41Ő erre ezt mondta:,,Akkor hozzatok lisztet!"Miután beleszórta a fazékba, így szólt:,,Tálald ki az embereknek, hogy egyenek."És nem volt semmi ártalmas a fazékban.42Jött pedig egy ember Baál-Sálisából, és kenyeret hozott az igaz Isten emberének az első beérett termésből, húsz árpakenyeret, meg új gabonát a kenyereszsákjában. Ő így szólt:,,Add oda az embereknek, hadd egyenek!"43A szolgája azonban ezt mondta: ,,Hogyan tegyem ezt száz ember elé?"Erre így szólt:,,Add oda az embereknek, hadd egyenek, mert ezt mondja Jehova:Esznek, és még marad is."44Akkor eléjük tette, azok pedig ettek, és még maradt is, Jehova szava szerint.

5. fejezet
1Naámán pedig, Szíria királyának hadvezére, nagy ember lett ura előtt, és tisztelet övezte, mert általa mentette meg Jehova Szíriát. Bátor és vitéz volt ez az ember, de leprás volt.2A szírek pedig kivonultak rablócsapatokban, és fogságba vittek egy kisleányt Izrael földjéről. Ez Naámán feleségének a szolgálatába került.3Idővel így szólt az úrnőjéhez:,,Bárcsak a Szamáriában levő próféta előtt lenne az én uram! Az kigyógyítaná a leprájából."4Ezek után valaki ment, és hírt vitt az urának:,,Így és így beszélt az Izrael földjéről való leány."5Szíria királya akkor ezt mondta:,,Menj el oda! Gyere csak, hadd küldjek levelet Izrael királyának."Ő pedig elment, és vitt a kezében tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat és tíz váltás ruhát.6Meg is érkezett Izrael királyához a levéllel, amelyben ez állt: ,,És most, amikor megérkezik hozzád ez a levél, íme, Naámánt, a szolgámat is küldöm, hogy kigyógyítsd a leprájából."7És történt, hogy miután Izrael királya elolvasta a levelet, mindjárt megszaggatta a ruháit, és így szólt:,,Hát Isten vagyok én, hogy halálra adjak és életben tartsak?Mert ez az ember azért küld hozzám, hogy kigyógyítsak egy férfit a leprájából;de figyeljétek csak meg, és lássátok, hogy viszálykodni akar velem."8És történt, hogy amikor Elizeus, az igaz Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháit, nyomban üzenetet küldött a királyhoz ezekkel a szavakkal:,,Miért szaggattad meg ruháidat? Hadd jöjjön el hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben."9Naámán tehát odament lovaival és harci szekereivel, és megállt Elizeus házának bejáratánál.10Elizeus azonban követet küldött hozzá ezekkel a szavakkal:,,Menj, fürödj meg hétszer a Jordánban, hogy rendbe jöjjön a tested, és tisztulj meg."11Naámán erre haragra gerjedt, már távozott is, és így szólt:,,Íme, én azt mondtam magamban:Kijön majd ide hozzám, megáll, és segítségül hívja Istenének, Jehovának a nevét, aztán ide-oda mozgatja a kezét a hely fölött, és így gyógyítja meg a leprást.12Hát nem jobbak az Abana és a Parpar, Damaszkusz folyói Izrael minden vizénél? Nem fürödhetek meg bennük, és nem tisztulhatok meg?"Azzal megfordult, és dühösen elment.13A szolgái ekkor odaléptek, beszéltek vele, és így szóltak:,,Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna neked a próféta, nemde megtennéd? Hát mennyivel inkább, amikor csak azt mondta neked:Fürödj meg, és tisztulj meg."14Erre lement, és megmártózott a Jordánban hétszer az igaz Isten emberének szava szerint. Ezután rendbe jött a teste, olyan lett, mint egy kisfiú teste, és megtisztult. 15 Akkor visszatért az igaz Isten emberéhez egész táborával. Odament, megállt előtte, és így szólt:,,Íme, most már tudom, hogy sehol máshol nincs a földön Isten, csak Izraelben. Most pedig, kérlek, fogadd el áldásként az ajándékot a te szolgádtól."16De ő ezt mondta:,,Él Jehova, aki előtt állok, hogy nem fogadom el."Erre unszolni kezdte, hogy fogadja csak el, de ő semmiképpen nem akarta.17Naámán végül így szólt:,,Ha nem, hát kérlek, adassék a te szolgádnak valamennyi föld, amennyi egy öszvérpár terhe, mert a te szolgád nem mutat be többé égő felajánlást vagy áldozatot más isteneknek, csak Jehovának.18Ebben a dologban pedig bocsásson meg Jehova a te szolgádnak: amikor az én uram bemegy Rimmon házába, hogy ott meghajtsa magát, és a kezemre támaszkodik, és meg kell hajolnom Rimmon házában, amikor meghajtom magam Rimmon házában, bocsásson meg, kérem, Jehova a szolgádnak ebben a tekintetben."19Ő így felelt neki:,,Menj el békében."El is ment tőle jókora távolságra.20Akkor Géházi, Elizeusnak, az igaz Isten emberének szolgája így szólt:,,Íme, az én uram megkímélte Naámánt, ezt a szíriait azzal, hogy nem fogadta el kezéből, amit hozott. Él Jehova, hogy utánafutok, és hozok tőle valamit."21Géházi tehát Naámán után eredt. Amikor Naámán meglátta, hogy valaki fut utána, rögtön leszállt a szekeréről, hogy elébe menjen, és megkérdezte:,,Minden rendben?"22Ő így felelt:,,Minden rendben. Az uram küldött, és ezt üzeni:Íme, épp most jött hozzám két ifjú Efraim hegyvidékéről, a próféták fiaitól. Kérlek, adj nekik egy talentum ezüstöt és két váltás ruhát."23Naámán erre így felelt:,,Vedd csak el, végy két talentumot!" És unszolta őt. Végül aztán bekötött két talentum ezüstöt két zsákba, meg két váltás ruhát, és odaadta két szolgájának, hogy vigyék előtte.24Mihelyt az Ófelhez ért, elvette a kezükből, és elhelyezte a házban. Az embereket elküldte, így hát elmentek.25Ő meg bement, majd odaállt az ura mellé. Elizeus akkor így szólt hozzá:,,Honnan jöttél, Géházi?",,Nem ment a te szolgád sehová"-felelte.26Erre így szólt hozzá:,,Nem ment-e veled a szívem, amikor a férfi megfordult, hogy leszálljon a szekeréről, és eléd menjen? Vajon ideje van most ezüstöt elfogadni, vagy ruhákat, olajfaligeteket, szőlőket, juhokat, marhákat, szolgákat vagy szolgálóleányokat szerezni?27Ezért hát Naámán leprája rád és utódaidra ragad, időtlen időkre!"Az pedig nyomban kiment előle, és íme, leprás volt, fehér, mint a hó.
 
 
0 komment , kategória:  2 Királyok könyve / Ószövetség  
Címkék: gabonafelajánlás, szerencsétlenség, rablócsapatokban, szolgálóleányod, olajfaligeteket, összegöngyölte, háziállataitok, elválasztották, megpillantotta, tizennyolcadik, látótávolságon, hegyvidékéről, felmelegedett, cselekedeteit, megemésztette, meghatározott, szomszédodtól, eltávolította, bemutatásának, kellemetlenül, belekóstoltak, félrevonulhat, megkeseredett, megfutamodtak, felkiáltottak, megszaggatta, valahányszor, kigyógyítaná, visszatértek, megnyugodott, hallgassatok, tisztulhatok, felajánlotta, egészségessé, szamárkancát, megnyergelte, tetőszobája rácsozatán, tisbei Illéshez, követek visszatértek, ember feljött, tisbei Illés, ötven fölé, hegy tetején, igaz Isten, kegyéért esedezett, ötven szolgádnak, második évében, izraeli királyok, próféták fiai, prófétai ruháját, pedig fokozatosan, szárazon keltek, Isten Izraelben, Azzal Illés, Igaz Isten, Erre Isten, Jehova Bételbe, Jehova Jerikóba, Illés Istene, Elizeusnak Sunem, Jehova Szíriát, Amikor Naámán,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Miért feledkeztél meg rólam?  Az élet rövid, élj!  Meghitt - áldott Vasárnapot kí...  Facebookon kaptam  Megismerni egy gyönyörű nőt  Csodálatos előadás.......  Png nő  Tavaszi csokor  Szeretettel üdvözöllek  Natur arany  Png rózsa csokor  A sikeres és a sikertelen  Akvamarin kristály  Barit-fluorit-kálcit  Facebookon kaptam  Miért feledkeztél meg rólam?  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Szárnyalhatunk.  Facebookon kaptam  Png virág  Szárnyalhatunk.  Séta a kutyusokkal :) .......  Facebookon kaptam  Délutáni mosoly.......  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Remélem a táncot választod!  Mennyi olyan tett és gondolat ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Ősi és érett kultúrákban  Megállapodni azt jelenti, hogy...  Harmónia......  Helyettesítés  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Imádom, hogy itt a tavasz  Png virág  Esély.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép hétvégét ! .......  Kellemes hétvégét kívánok!  Időjárás jelentés........  Folyvást rohanunk, soha meg ne...  Konikalcit  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Virágot a virágnak  Voltál-e már úgy  Facebookon kaptam  Szép tavaszi napot!  Facebookon kaptam  Tanulás  Facebookon kaptam  Meghitt - áldott Vasárnapot kí...  Gondolat.....  Akvamarin kristály  Szeretettel üdvözöllek  Kijárási tilalomkor  Tavaszi csokor  Isten szeretete  Képes üzenet !  Hidd el, az nem számít  Időjárás jelentés........  Remélem a táncot választod!  Madárvilág......  Az ember erősebb, mint a sors  Keresztyéni magatartás  Igaz ügyért való szenvedés  Mai napi mosoly.....  Petőfiné szobra Koppenhágában  Szívapály  Keresztyéni magatartás  Kalkofyllit  Kislány virágkosárral  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Van egy óriási dolog az életbe...  Facebookon kaptam  Méltóságnak hívják  Tengeri orgona......  Képes üzenet !  Megelőző cselekedet  Engedd, hogy a hited nagyobb l...  Ősi és érett kultúrákban  Ha minden ember adna magából  Az élet rövid, élj!  Megelőző cselekedet  Ítélet a sikeres ember felett  Szívapály  Kislány cicával  Árak  Png nő  Tegyünk egyszer egy próbát. Zá...  Kereszthordozás  Ősi és érett kultúrákban  Facebookon kaptam  Amint mozdulsz, a világ is moz...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
tetőszobája rácsozatán, tisbei Illéshez, követek visszatértek, ember feljött, tisbei Illés, ötven fölé, hegy tetején, igaz Isten, kegyéért esedezett, ötven szolgádnak, második évében, izraeli királyok, próféták fiai, prófétai ruháját, pedig fokozatosan, szárazon keltek, tüzes harci, maga ruháját, fokozatosan kétfelé, szolgáidnál ötven, város emberei, város fekvése, föld elvetélést, tizennyolcadik évében, apja vagy, bűnbe vitte, napon Szamáriából, nyomukban járó, három királyt, seregek Jehovája, húrpengető zenészt, húrpengető zenélt, völgy vízzel, kezetekbe adja, gabonafelajánlás bemutatásának, vidék vízzel, náluk idősebbek, túloldalról vörösnek, királyokkal biztosan, izraeliták felkeltek, parittyások körülvették, elsőszülött fiát, izraeliták elvonultak, próféták fiainak, csőrös korsó, ajtót magad, fiaid mögött, teli edényeket, ajtót maga, fiai mögött, egyik fiának, olaj elapadt, fiaid pedig, előkelő asszony, sunemi asszonyt, királlyal vagy, hadsereg vezérével, asszony megállt, időben fiút, meghatározott időben, következő évben, aratók közé, asszony ezután, egyik szolgát, egyik szamárkancát, nyargalást miattam, sunemi asszony, asszony erre, kezedbe botomat, tenyerére tette, gyermek teste, bement hozzá, lábához esett, nagy főzőfazekat, mezőre mályvát, ruháját vadtökkel, ember Baál-Sálisából, első beérett, kisleányt Izrael, szolgálatába került, ember azért, királyhoz ezekkel, hely fölött, kisfiú teste, földön Isten, öszvérpár terhe, dologban pedig, kezemre támaszkodik, szolgádnak ebben, szíriait azzal, uram küldött, próféták fiaitól, talentum ezüstöt, embereket elküldte, férfi megfordult, pedig nyomban, gabonafelajánlás, szerencsétlenség, rablócsapatokban, szolgálóleányod, olajfaligeteket, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1172
  • e Hét: 2487
  • e Hónap: 6614
  • e Év: 33221
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.