Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
4 Mózes 11-15-ig terjedő fejezetei
  2016-08-24 00:15:39, szerda
 
   
  11. fejezet
1A nép pedig olyanná vált, mint azok, akik rossz sorukra panaszkodnak Jehovának. Amikor Jehova ezt meghallotta, haragra gerjedt, és felgyulladt ellenük Jehova tüze, és megemésztett közülük némelyeket a tábor szélén.2Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, ő pedig könyörgött Jehovához, és a tűz kialudt.3Taberának nevezték el ezt a helyet, mert felgyulladt ellenük Jehova tüze.4A köztük lévő elegy nép pedig kifejezésre juttatta önző vágyakozását, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták:,,Ki ad nekünk húst enni?5Emlékszünk a halra, amit egykor Egyiptomban ingyen ehettünk, az uborkára, a görögdinnyére, a póréhagymára, a vöröshagymára és a fokhagymára!6Most azonban eltikkadt a mi lelkünk. Szemeink mást sem látnak, csak mannát."7A manna pedig olyan volt, mint a koriandermag, és úgy nézett ki, mint a bdelliumgyanta.8A nép szétszéledt, összeszedte azt, megőrölte kézimalomban vagy megtörte mozsárban, és megfőzte fazékban vagy kerek kenyeret készített belőle. Olyan volt az íze, mint az olajos édes kalácsé.9Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, a manna is leszállt rá.10És Mózes meghallotta, hogy a nép siránkozik, ki-ki a maga családjában, mindegyik férfi a sátra bejáratánál. Jehova pedig nagy haragra gerjedt, és Mózes szemében is rossznak tűnt ez.11Mózes ekkor ezt mondta Jehovának:,,Miért hoztál bajt szolgádra, és miért nem találtam kegyet szemedben, hogy ennek az egész népnek a terhét rám tetted?12Vajon tőlem fogant ez az egész nép? Vajon én hoztam őket világra, hogy azt mondod nekem:Vigyed őket kebleden, mint ahogy a dajka viszi a csecsemőt, arra a földre, mely felől megesküdtél ősatyáiknak?13Honnan vegyek húst, hogy az egész népnek adjak? Hisz folyton siránkoznak nekem, ezt mondva:Adj nekünk húst, hadd együnk!14Nem tudom egymagam hordozni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem.15Ha így cselekszel velem, ölj meg, kérlek, ölj meg, ha kegyet találtam szemedben, hogy ne kelljen látnom szerencsétlenségemet!"16Jehova erre így felelt Mózesnek: ,,Gyűjts egybe nekem hetven férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói, majd vidd őket a találkozás sátrához, és álljanak ott veled.17És én ott alászállok, s beszélek veled;elveszek valamennyit abból a szellemből, mely rajtad van, rájuk helyezem, és ők majd segítenek neked hordozni a nép terhét, hogy ne te hordozd egymagad.18A népnek pedig mondd meg: »Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst fogtok enni, ugyanis Jehova füle hallatára siránkoztatok, ezt mondva:Ki ad nekünk húst enni?Hisz jó volt nekünk Egyiptomban.Jehova húst ad nektek, és ti enni fogtok.19Nem csak egy nap eszitek, nem is kettő, nem is öt, nem is tíz, nem is húsz napig,20hanem egy hónapon át, míg ki nem jön az orrotokon, és meg nem undorodtok tőle, mert elvetettétek Jehovát, aki köztetek van, és siránkoztatok előtte, így szólva:Minek jöttünk ki Egyiptomból?!"21Mózes ekkor ezt mondta:,,Hatszázezer gyalogosból áll e nép, amely között vagyok, és te azt mondod:Húst fogok adni nekik, és egy egész hónapon át azt eszik!22Vajon nyájak és csordák vágatnak le, hogy elég legyen nekik?Vagy a tenger összes halát kifogják, hogy elég legyen nekik?"23Jehova erre ezt mondta Mózesnek:,,Vajon bizony túl rövid Jehova keze? Most majd meglátod, hogy beteljesedik-e rajtad szavam, vagy sem."24Mózes azután kiment, és elbeszélte a népnek Jehova szavait. Összegyűjtött hetven férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket.25Jehova pedig leszállt felhőben, beszélt vele, és elvett a szellemből, mely rajta volt, és ráhelyezte a hetven vénre. Mihelyt a szellem megnyugodott rajtuk, prófétákként tevékenykedtek;de nem tettek így újra.26Közülük két férfi azonban a táborban maradt. Az egyik neve Eldád volt, a másik neve pedig Medád. A szellem megnyugodott rajtuk, mivel ők is az összeírottak között voltak, de nem mentek ki a sátorhoz. Ők is prófétákként kezdtek tevékenykedni a táborban.27Egy ifjú szaladt, és hírül adta Mózesnek:,,Eldád és Medád prófétaként tevékenykedik a táborban!"28Ekkor Józsué, Nún fia, aki Mózes szolgája volt ifjúsága óta, így szólt:,,Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!"29Mózes azonban ezt mondta neki:,,Féltékeny vagy értem? Én azt kívánom, bárcsak Jehova egész népe próféta lenne azáltal, hogy Jehova rájuk adja a szellemét!"30Mózes később visszavonult a táborba, ő és Izrael vénei.31És szél támadt Jehovától, fürjeket sodort a tenger felől, és lehullatta őket a táborra egynapi járásnyira innen és egynapi járásnyira onnan a tábor körül, mintegy kétkönyöknyi magasságban a föld színén.32A nép pedig fölkelt, és egész nap meg egész éjjel, és másnap egész nap gyűjtötte a fürjeket. Még aki a legkevesebbet gyűjtötte, az is tízhómernyit szedett össze, és kiterítették azokat maguknak a tábor körül.33A hús még fogaik közt volt, még meg sem tudták rágni, amikor Jehova haragra lobbant a nép ellen, és Jehova nagy csapással kezdte sújtani a népet.34És elnevezték azt a helyet Kibrót-Hattaávának, mert ott temették el azokat az embereket, akik kifejezésre juttatták önző sóvárgásukat.35És Kibrót-Hattaávából a nép elindult Hacerótba, majd Hacerótban maradt.

12. fejezet
1Ekkor Mirjam és Áron Mózes ellen kezdett beszélni a kusita asszony miatt, akit feleségül vett;mert kusita feleséget vett magának.2Folyton ezt mondták:,,Vajon csak Mózes által szólt Jehova? Nem beszélt-e általunk is?"Jehova pedig figyelt.3Mózes messze a legszelídebb ember volt minden ember közül, aki a föld színén élt.4Jehova azon nyomban szólt Mózesnek, Áronnak és Mirjamnak:,,Menjetek ki ti hárman a találkozás sátrához."Ki is mentek mindhárman.5Jehova azután leszállt a felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, szólította Áront meg Mirjamot, mire ők mindketten kimentek.6Ezt mondta:,,Kérlek titeket, hallgassátok meg szavaimat. Ha valaki köztetek Jehova prófétája, látomásban ismertetem meg magam vele, álomban szólok hozzá.7De nem így teszek az én szolgámmal, Mózessel! Egész házamat rábíztam.8Szemtől szemben beszélek vele, így mutatkozva meg neki, nem talányok által;és ő Jehovának a megjelenését látja. Miért nem féltetek hát az én szolgám, Mózes ellen beszélni?"9Jehova haragra gerjedt ellenük, és elment.10A felhő eltávozott a sátor fölül, és lám, Mirjam leprás lett, olyan fehér, mint a hó. Áron Mirjam felé fordult, és lám, Mirjam leprás volt.11Áron azon nyomban ezt mondta Mózesnek: ,,Bocsáss meg, uram! Kérlek, ne tulajdonítsd nekünk ezt a bűnt, amit ostobán elkövettünk!12Kérlek, ne maradjon Mirjam olyan, mint a halott, akinek a húsa félig megemésztődik, mire kijön anyja méhéből!"13Mózes pedig Jehovához kiáltott, így szólva hozzá:,,Ó, Isten, kérlek! Gyógyítsd meg őt, kérlek!"14Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek:,,Ha az apja köpött volna az arcába, vajon nem lenne akkor is hét napig megalázott?Különítsék el hét napra a táboron kívül, és utána fogadják vissza."15Mirjamot tehát hét napra elkülönítették a táboron kívül, és a nép nem indult útnak, míg Mirjamot vissza nem fogadták.16A nép azután útnak indult Hacerótból, és Párán pusztájában táborozott le.

13. fejezet
1Jehova pedig szólt Mózeshez, és ezt mondta:2,,Küldj ki férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak adok. Atyáik mindegyik törzséből küldjetek ki egy férfit, akik mind fejedelmek közöttük."3Mózes pedig elküldte őket Párán pusztájából Jehova utasítása szerint. Ezek a férfiak mind Izrael fiainak a fejei voltak.4Ez volt a nevük:Rúben törzséből Sammua, Zakkurnak a fia.5Simeon törzséből Sáfát, Hórinak a fia.6Júda törzséből Káleb, Jefunnénak a fia.7Issakár törzséből Igál, Józsefnek a fia.8Efraim törzséből Hósea, Núnnak a fia.9Benjámin törzséből Palti, Rafunak a fia.10Zebulon törzséből Gaddiel, Szódinak a fia.11Józsefnek a törzséből, Manassé törzsétől Gaddi, Szúszinak a fia.12Dán törzséből Ammiél, Gemallinak a fia.13Áser törzséből Szetur, Mikáelnek a fia.14Naftali törzséből Nahbi, Vofszinak a fia.15Gád törzséből Géuel, Mákinak a fia.16Ez volt a nevük azoknak a férfiaknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki a földet. És Mózes elnevezte Hóseát, Nún fiát Józsuénak.17Amikor Mózes elküldte őket, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, ezt mondta nekik:,,Menjetek fel itt a Negebbe, majd menjetek fel a hegyekbe. 18 Nézzétek meg, milyen a föld és a nép, mely ott lakik, erős-e vagy gyenge, kevesen vannak-e vagy sokan;19s hogy milyen a föld, ahol laknak, jó-e vagy rossz, hogy a városok, amelyekben laknak, táborok-e vagy erődítmények;20és hogy milyen a föld, kövér-e vagy sovány, vannak-e ott fák vagy nincsenek. Legyetek bátrak, és hozzatok annak a földnek a gyümölcséből." Azok a napok éppen az első érett szőlő napjai voltak.21Felmentek hát, és kikémlelték a földet Cin pusztájától a Hamát szélénél fekvő Rehobig.22Amikor felmentek a Negebbe, eljutottak Hebronba. Akkoriban Ahimán, Sésai és Talmai éltek ott, akik Anáktól születtek. Hebront pedig hét évvel előbb építették, mint az egyiptomi Coánt.23Amikor Eskol völgyébe érkeztek, lemetszettek ott egy vesszőt egyetlen fürt szőlővel, és ketten vitték azt egy rúdon;a gránátalmából és a fügéből is vittek.24Ezt a helyet Eskol völgyének nevezték el a fürt miatt, amit Izrael fiai ott vágtak le.25Végül negyven nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből.26Visszamentek hát, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez Párán pusztájába, Kádesbe. Hírt vittek nekik és az egész közösségnek, s megmutatták annak a földnek a gyümölcsét.27És beszámoltak neki, ezt mondva: ,,Bementünk arra a földre, amelyre elküldtél minket, és az valóban tejjel és mézzel folyó föld, s ez annak a gyümölcse.28Csakhogy az a nép, mely azon a földön lakik, erős, és a megerősített városok igen nagyok; ezenkívül Anák szülötteit is láttuk ott.29A Negeb földjén az amálekiták laknak, a hegyekben a hettiták, a jebusziták és az amoriták laknak, a tenger és a Jordán mentén pedig a kánaániták laknak."30Káleb ekkor megpróbálta csitítani a népet Mózes előtt, és így szólt:,,Menjünk fel rögtön, és biztosan birtokba vesszük, mert le tudjuk győzni."31De a férfiak, akik felmentek vele, ezt mondták:,,Nem tudunk felmenni az ellen a nép ellen, mert erősebbek, mint mi."32És továbbra is rossz híreket mondtak Izrael fiainak a földről, melyet kikémleltek, így szólva:,,Az a föld, melyen áthaladtunk, hogy kikémleljük, olyan föld, mely megemészti a lakóit; és a népek is, melyeket ott láttunk, mind jól megtermett emberekből állnak.33És láttuk ott a nefileket is, Anák fiait, akik a nefilektől vannak;úgyhogy olyanok voltunk a magunk szemében, mint a szöcskék, és az ő szemükben is ilyenek voltunk."

14. fejezet
1Ekkor kifakadt az egész közösség, és a nép kieresztette hangját, és egész éjszaka siránkozott.2Izrael fiai mind zúgolódni kezdtek Mózes és Áron ellen, és az egész közösség ellenük beszélt:,,Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén, vagy bárcsak meghaltunk volna ebben a pusztában!3Miért hoz Jehova minket erre a földre, hogy kard által essünk el?!Feleségeink és kicsinyeink prédává lesznek. Hát nem jobb, ha visszatérünk Egyiptomba?"4Sőt még ezt is mondogatták egymásnak:,,Jelöljünk ki egy főt, és térjünk vissza Egyiptomba!"5Mózes és Áron ekkor arcra borultak Izrael fiai közösségének egész gyülekezete előtt.6Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunné fia pedig, kik azok között voltak, akik kikémlelték a földet, megszaggatták ruhájukat,7és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének:,,A föld, amelyen átmentünk, hogy kikémleljük, nagyon-nagyon jó föld.8Ha Jehova gyönyörűségét leli bennünk, akkor be fog minket vinni erre a földre, és nekünk adja ezt a tejjel és mézzel folyó földet.9Csak Jehova ellen ne lázadjatok; és ne féljetek annak a földnek a népétől, mert kenyér az nekünk. Elfordult tőlük az oltalmuk, Jehova pedig velünk van. Ne féljetek tőlük!"10Ám az egész közösség arról beszélt, hogy megkövezi őket. Jehova dicsősége pedig megjelent a találkozás sátrán Izrael minden fiának.11Jehova végül ezt mondta Mózesnek: ,,Meddig nem tisztel még engem ez a nép, és meddig nem hisznek még bennem mindazon jel ellenére sem, melyet bemutattam közöttük?12Hadd sújtsak le rájuk járvánnyal, és űzzem el őket, és hadd tegyelek téged náluk nagyobb és hatalmasabb nemzetté!"13Mózes azonban ezt mondta Jehovának:,,Az egyiptomiak, akik közül hatalmaddal kihoztad ezt a népet, biztosan hallanak majd erről,14és biztos elmondják ezt e föld lakóinak. Hallották, hogy te, Jehova vagy e nép között, aki szemtől szemben megjelentél nekik. Hogy te vagy Jehova, s a felhőd felettük áll, és felhőoszlopban mész előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban.15Ha egy emberként elvesztenéd ezt a népet, akkor a nemzetek, akik hallották híredet, biztosan ezt mondanák:16Mivel Jehova nem tudta bevinni ezt a népet arra a földre, amely felől megesküdött nekik, levágta őket a pusztában.17Most azért, kérlek, magasztaltassék fel a hatalmad, ó, Jehova, ahogyan megmondtad:18Jehova lassú a haragra, és bővelkedik szerető-kedvességben, megbocsát vétket és törvényszegést, de semmiképp sem fog felmenteni a büntetés alól, hanem megbünteti az apák vétkéért a fiakat, a harmadik nemzedéket és a negyedik nemzedéket.19Bocsásd meg, kérlek, e nép vétkét szerető-kedvességed nagy volta szerint, ahogyan megbocsátottál e népnek Egyiptomtól fogva mindeddig."20Jehova ekkor ezt mondta:,,Megbocsátok a te szavad szerint.21Mindamellett élek én, hogy be fogja tölteni Jehova dicsősége az egész földet.22De mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és jeleimet, amelyeket Egyiptomban és a pusztában mutattam, és mégis folyton próbára tettek engem immár tízszer, és nem hallgattak szavamra,23sosem fogják meglátni azt a földet, amely felől megesküdtem atyáiknak;igen, mindazok, akik nem tisztelnek, nem fogják meglátni.24Az én szolgámat, Kálebet viszont, mivel másfajta szellem van benne, és mindig teljesen követett engem, beviszem arra a földre, amelyen járt, és utódai birtokba veszik azt.25Mivel az amálekiták és a kánaániták laknak a völgyben, holnap forduljatok meg, és induljatok el, vonuljatok a pusztába a Vörös-tenger útján."26Jehova tovább beszélt Mózeshez és Áronhoz, ezt mondva:27,,Meddig zúgolódik még ellenem ez a gonosz közösség? Hallottam Izrael fiainak zúgolódását, mellyel ellenem zúgolódnak.28Mondd meg nekik:Élek én - ez Jehova kijelentése -, hogy pontosan úgy fogok veletek tenni, mint ahogy ti beszéltetek a fülem hallatára!29Ebben a pusztában hullanak el tetemeitek, igen, mindazok, akiket számba vettek közületek húszévestől felfelé, ti, kik zúgolódtatok ellenem.30Ti bizony nem mentek be arra a földre, mely felől esküre emeltem kezemet, hogy veletek fogok lakni; kivéve Kálebet, Jefunné fiát és Józsuét, Nún fiát.31Kicsinyeiteket viszont, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, őket beviszem, és ők megismerik azt a földet, amit ti elutasítottatok.32A ti tetemeitek azonban ebben a pusztában fognak elhullani.33Fiaitok pedig pásztorok lesznek a pusztában negyven évig, és felelniük kell a ti paráználkodásaitokért mindaddig, míg megemésztődik holttestetek a pusztában.34A napok számának megfelelően, amelyeken kikémleltétek azt a földet — ez negyven nap volt:egy-egy napért egy-egy év —, negyven éven át fogtok felelni vétkeitekért, hogy megtudjátok, mit jelent az, ha elidegenedem tőletek.35Én, Jehova szóltam; bizony ezt fogom tenni ezzel az egész gonosz közösséggel, azokkal, akik összegyűltek ellenem: Ebben a pusztában lesz végük, itt fognak meghalni.36És azok a férfiak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki a földet, s akik mikor visszatértek, zúgolódóvá tették az egész közösséget ellene, rossz hírt hozva arról a földről,37igen, azok a férfiak, akik rossz hírt hoztak a földről, csapás által halnak meg Jehova előtt.38De Józsué, Nún fia és Káleb, Jefunné fia életben marad azok közül a férfiak közül, akik elmentek kikémlelni azt a földet."39Amikor Mózes elmondta ezeket a szavakat Izrael fiainak mind, akkor a nép módfelett keseregni kezdett.40Ráadásul felkeltek kora reggel, megpróbáltak felmenni a hegy tetejére, és ezt mondták:,,Itt vagyunk, és felmegyünk arra a helyre, amelyről Jehova beszélt. Bizony vétkeztünk."41Mózes azonban ezt mondta:,,Miért hágjátok át Jehova utasítását?Ez nem lesz sikeres.42Ne menjetek fel, mert Jehova nincs köztetek;nehogy vereséget szenvedjetek ellenségeitek előtt.43Mert az amálekiták és a kánaániták ott vannak előttetek;és kard által fogtok elhullani, mert nem lesz veletek már Jehova, mivel elfordultatok, és nem követitek Jehovát."44Ők ennek ellenére felmerészkedtek a hegy tetejére, ám Jehova szövetségének a ládája és Mózes nem mozdult a táborból.45Akkor az amálekiták és a kánaániták, akik azon a hegyen laktak, lejöttek, vágták őket, és szétkergették őket egészen Hormáig.

15. fejezet
1Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:2,,Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik: »Amikor majd bementek lakóhelyetek földjére, amelyet nektek adok,3és tűzfelajánlást mutattok be Jehovának, égő felajánlást vagy áldozatot különleges fogadalomként, önként vagy évszakokhoz kapcsolódó ünnepeitek alatt, hogy megnyugtató illatot készítsetek Jehovának a nyájból vagy a csordából,4akkor aki bemutatja felajánlását, mutasson be Jehovának gabonafelajánlást is egytized éfa finomlisztből, egynegyed hin olajjal elegyítve.5És ajánlj fel bort italfelajánlásként, egynegyed hint, az égő felajánlással vagy az áldozattal együtt, minden egyes hím bárány mellé.6A kos mellé pedig ajánlj fel kéttized rész finomlisztből való gabonafelajánlást, egyharmad hin olajjal elegyítve.7És mutass be egyharmad hin bort italfelajánlásnak, megnyugtató illatul Jehovának.8De ha a csordából ajánlasz fel egy hímet égő felajánlásul vagy áldozatul különleges fogadalomként vagy közösségi áldozatok bemutatásakor Jehovának,9akkor a csordából való hímmel együtt gabonafelajánlást is be kell mutatni fél hin olajjal elegyített, háromtized rész finomlisztből.10És mutass be bort italfelajánlásként, félhinnyit;megnyugtató illatú tűzfelajánlás ez Jehovának.11Így tegyetek minden bikánál, minden kosnál vagy minden egyes hím báránynál vagy kecskénél.12Bármennyi legyen is azok száma, amiket bemutattok, így tegyetek mindegyikkel, a számuknak megfelelően.13Minden bennszülött így mutassa be ezeket, amikor megnyugtató illatú tűzfelajánlást mutat be Jehovának.14Ha jövevény lakik köztetek jövevényként, vagy valaki nemzedékeiteken át köztetek van, és megnyugtató illatú tűzfelajánlást mutat be Jehovának, akkor úgy tegye ő is, ahogy nektek kell tennetek.15Egy rendelet lesz számotokra, akik a gyülekezetből vagytok, és a jövevény számára, aki jövevényként lakik köztetek. Időtlen időkre szóló rendelet lesz ez nemzedékeiteknek. A jövevény ugyanolyan legyen Jehova előtt, mint ti.16Egy törvény és egy bírói döntés legyen számotokra és a jövevények számára, akik jövevényként laknak veletek."17És Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva:18,,Beszélj Izrael fiaival, és mondd el nekik:Amikor bementek arra a földre, amelyre beviszlek titeket,19és esztek annak a földnek a kenyeréből, akkor adjatok adományt Jehovának.20Adjatok adományt durvalisztetek első őrléséből karika formájú kenyérként. Mint a szérű adományát, úgy adjátok azt.21Durvalisztetek első őrléséből adjatok adományt Jehovának nemzedékeiteken át.22Ha tévedésből nem tesztek eleget mindezeknek a parancsolatoknak, melyeket Jehova mondott Mózesnek,23mindazoknak, amiket Jehova parancsolt nektek Mózes által attól a naptól fogva, hogy Jehova megparancsolta, és azután is a ti nemzedékeiteknek,24akkor ha ez tévedésből történt, távol a közösség szemeitől, akkor az egész közösség mutasson be egy fiatal bikát égő felajánlásként megnyugtató illatul Jehovának, és az ahhoz való gabonafelajánlást és italfelajánlást, a szokásos eljárás szerint, valamint egy kecskegidát bűnért való felajánlásul.25Végezzen a pap engesztelést Izrael fiainak egész közösségéért, és akkor bocsánatot fognak nyerni; mert tévedésből történt, ők pedig elhozták felajánlásukat tűzfelajánlásul Jehovának és bűnért való felajánlásukat Jehova elé a tévedésükért.26És bocsánatot nyer Izrael fiainak egész közössége, és a jövevények, akik köztük laknak jövevényként, mert tévedésből tette ezt az egész nép.27Ha bármely lélek tévedésből vétkezik, mutasson be egy első életévében levő nőstény kecskét bűnért való felajánlásul.28És a pap végezzen engesztelést azért a lélekért, aki tévedésből, nem szándékosan vétkezett Jehova előtt, és ha engesztelést végez érte, bocsánatot fog nyerni.29A bennszülöttnek Izrael fiai között és a jövevénynek, aki jövevényként lakik köztük, egy törvénye legyen nálatok arra vonatkozóan, ha valaki nem szándékosan tesz valamit.30De az a lélek, amelyik szándékosan tesz valamit - akár bennszülött, akár jövevény -, becsmérlően beszélve Jehováról, azt a lelket ki kell irtani a népe közül.31Mivel Jehova szavát vetette meg, és az ő parancsolatát szegte meg, azt a lelket mindenképpen ki kell irtani. Vétke rajta."32Izrael fiai még a pusztai tartózkodásuk idején egyszer találtak egy embert, aki épp fát szedegetett sabbatnapon.33Akik rátaláltak, amint a fát szedegette, felvitték Mózes, Áron és az egész közösség elé.34Őrizetbe vették, mert nem volt pontos kijelentés arról, hogy mit kell vele tenni.35Jehova idővel ezt mondta Mózesnek:,,A férfinak halállal kell lakolnia; kövezze őt meg az egész közösség a táboron kívül."36Kivitte hát az egész közösség a táboron kívülre, és megkövezték, úgyhogy meghalt, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek.37Jehova még ezt mondta Mózesnek:38,,Beszélj Izrael fiaival, és mondd meg nekik, hogy készítsenek ruháik szárnyára rojtozott szegélyt nemzedékeiken át, és a ruhaszárny rojtozott szegélye fölé tegyenek kék zsinórt.39Legyen nektek ilyen rojtozott szegélyetek, lássátok azt, és emlékezzetek meg Jehova minden parancsolatáról, és cselekedjétek azokat, ne kövessétek szíveteket és szemeteket, amelyeket követve erkölcstelenkedtek.40A célja az, hogy megemlékezzetek minden parancsolatomról, és teljesítsétek azokat, és szentek legyetek a ti Isteneteknek.41Én vagyok Jehova, a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetek legyek.Én vagyok Jehova, a ti Istenetek."
 
 
0 komment , kategória:  4 Mózes  
Címkék: nemzedékeiteknek, parancsolatomról, parancsolatoknak, nemzedékeiteken, magasztaltassék, parancsolatáról, italfelajánlást, megemlékezzetek, felmerészkedtek, tűzfelajánlásul, elutasítottatok, durvalisztetek, tűzfelajánlást, felajánlásukat, felhőoszlopban, törvényszegést, elkülönítették, megbocsátottál, bdelliumgyanta, felajánlásként, bennszülöttnek, kicsinyeiteket, kikémleléséből, megparancsolta, tevékenykedtek, fogadalomként, kikémleltétek, szétkergették, megszaggatták, gyönyörűségét, siránkoztatok, görögdinnyére, finomlisztből, összegyűjtött, felajánlással, tartózkodásuk, tábor szélén, olajos édes, harmat leszállt, maga családjában, sátra bejáratánál, egész népnek, dajka viszi, egész népet, találkozás sátrához, egész hónapon, tenger összes, népnek Jehova, sátor köré, hetven vénre, szellem megnyugodott, táborban maradt, Amikor Jehova, Áron Mózes, Áron Mirjam, Akkoriban Ahimán, Hallottam Izrael, Beszélj Izrael,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
03.29. 22:42 Koronavírus - A kulcsfontosságú dolgozók szükségszállásáról rendelkezik a n...
03.29. 22:23 Emberi csontokat találtak egy szentendrei ingatlan udvarán
03.29. 21:42 Koronavírus - Felfüggesztette elnökválasztási kampányát a fő lengyel ellenz...
03.29. 21:32 Koronavírus - Moszkvában kötelező házi karantént rendeltek el
03.29. 21:23 Koronavírus - Franciaországban 250 beteget szállítottak át túlterhelt kórhá...
03.29. 21:22 A WADA elnöke figyelmeztette a vétkeseket
03.29. 21:13 Koronavírus - Fauci: fertőzöttek millióira és akár 200 ezer halottra lehet ...
03.29. 21:12 Tour de France - Május közepéig döntenek a verseny sorsáról
03.29. 20:13 BM katasztrófavédelem: Magyarország kész csatlakozni az Európai Bizottság p...
03.29. 20:12 Koronavírus - Orbán: egyetlen magyar sincs egyedül!
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Vírus megkoronázása  Facebookon kaptam  Giovanni Bocaccio  Eper tejszínhabbal  Facebookon kaptam  Szüntelen imádkozni  Tavasz  Kellemes kávézást......  Png cica  Boldog napot mindenkinek !.......  Facebookon kaptam  Énekelj, míg szenvedsz  Mai harmónia kártyám  Maradj otthon videó gyűjtemény  Png cica  szentmise szombat este Déváró...  Facebookon kaptam  Üzenet a Vatikánból  II. János Pál - A fehér ruhás ...  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Imádság  Titkok, melyeket nem vihetek m...  Giovanni Bocaccio  Társ nélkül Mikor az ember ma...  Facebookon kaptam  Nő rózsákkal  Rózsák kosárban  Png cica  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Együtt itthon  Facebookon kaptam  Szüntelen imádkozni  Halász és a Révész maszkban. B...  Facebookon kaptam  - , megtaníthatjuk arra  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Maradj otthon videó gyűjtemény  A boldogság a szív mosolya.......  Bíboros atya üzenete!- Lázár f...  Szép napot kívánok mindenkinek...  Szép francia kép  Png nő  Gondolat  Imádkozzunk Hazánkért  Megjelent a kijárási korlátozá...  Szép napos tavasz, kedves kike...  Kellemes hétvégét  Pethes Mária : Benedictio  Miden apróságért hálás vagyok  Gondolatok  Tavaszi kép  Föld órája 2020 március 28 20....  Az igazakra világosság fénylik...  Róka virágok közt  Szép napos tavasz, kedves kike...  szentmise szombat este Déváró...  Harmónia......  Adjatok, adjatok!  Cica lámpával  Szép napot kedves barátaim ! ....  Szombat délben szentségimádást...  Betty Boop  Giovanni Bocaccio  Bíboros atya üzenete!- Lázár f...  Piros rózsa  Kopogtatsz az ajtón  Szép napos tavasz, kedves kike...  343-ra nőtt a beazonosított ko...  Közbenjáró imádság járvány ide...  Szép napot kívánok mindenkinek...  Kellemes délutánt  Maradj otthon videó gyűjtemény  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Giovanni Bocaccio  Szép francia kép  Adjatok, adjatok!  Félek  Közbenjáró imádság járvány ide...  Énekelj, míg szenvedsz  Facebookon kaptam  Dr. Shiva Ayyadurai: Az igazsá...  Tudtad? Ő maga is csodálatos  II. János Pál pápa imája  Útravaló – 2020. március...  Facebookon kaptam  Betty Boop  Beszéltem Istennel  Szép napot  Maradj otthon videó gyűjtemény  Almaillat  Szegfűk  Cica lámpával  Örüljünk a jó időnek, a nyíló ...  Facebookon kaptam  Szép francia kép  Png virág  Boldogan ébredek minden reggel  Aranyosi Ervin: Esély a holnap...  Egy kis mosoly is  Nyári emlék 
Bejegyzés Címkék
tábor szélén, olajos édes, harmat leszállt, maga családjában, sátra bejáratánál, egész népnek, dajka viszi, egész népet, találkozás sátrához, egész hónapon, tenger összes, népnek Jehova, sátor köré, hetven vénre, szellem megnyugodott, táborban maradt, egyik neve, másik neve, összeírottak között, tenger felől, táborra egynapi, tábor körül, föld színén, legkevesebbet gyűjtötte, kusita asszony, legszelídebb ember, sátor bejáratánál, megjelenését látja, sátor fölül, húsa félig, apja köpött, táboron kívül, férfiak mind, fejei voltak, nevük azoknak, napok éppen, első érett, egyiptomi Coánt, vesszőt egyetlen, helyet Eskol, fürt miatt, föld kikémleléséből, egész közösségnek, valóban tejjel, földön lakik, megerősített városok, amálekiták laknak, amoriták laknak, kánaániták laknak, népet Mózes, nefilektől vannak, magunk szemében, egész közösség, találkozás sátrán, felhőd felettük, emberként elvesztenéd, népet arra, büntetés alól, apák vétkéért, harmadik nemzedéket, negyedik nemzedéket, egész földet, pusztában mutattam, gonosz közösség, fülem hallatára, pusztában hullanak, pusztában fognak, pusztában negyven, földet &#8212, egész gonosz, pusztában lesz, egész közösséget, férfiak közül, szavakat Izrael, hegy tetejére, hegyen laktak, nyájból vagy, áldozattal együtt, csordából ajánlasz, csordából való, számuknak megfelelően, gyülekezetből vagytok, jövevény számára, jövevény ugyanolyan, bírói döntés, jövevények számára, szérű adományát, naptól fogva, közösség szemeitől, fiatal bikát, ahhoz való, szokásos eljárás, kecskegidát bűnért, első életévében, törvénye legyen, népe közül, lelket mindenképpen, pusztai tartózkodásuk, férfinak halállal, táboron kívülre, ruhaszárny rojtozott, , ,
2020.03 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 69
  • e Hét: 549
  • e Hónap: 11571
  • e Év: 45239
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.