Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
4 Mózes 16-20-ig terjedő fejezetei
  2016-08-24 02:07:25, szerda
 
   
  16. fejezet
1Kórah, Jichárnak a fia, aki Lévi fiának, Kehátnak a fia, felkelt Dátánnal és Abirámmal(akik Eliáb fiai)és Ónnal(Pélet fiával), akik egyébként Rúben fiai voltak.2Felkeltek Mózes ellen, ők és még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösség fejedelmei, az összejövetelre hívottak, hírneves férfiak.3Összegyűltek hát Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik:,,Elegünk van belőletek, mert az egész közösségből mindenki szent, és Jehova közöttük van. Miért emelitek hát magatokat Jehova gyülekezete fölé?"4Amikor Mózes ezt meghallotta, azon nyomban arcra borult.5Így szólt Kórahhoz és egész közösségéhez:,,Reggel Jehova tudatja majd, ki tartozik hozzá, ki szent, ki közeledjen hozzá;és akit kiválaszt, az közeledjen hozzá.6Tegyétek a következőt:vegyetek tűztartókat magatoknak, Kórah és egész közössége,7tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rájuk füstölőszert Jehova előtt holnap, és akit Jehova kiválaszt, az a szent. Elég belőletek, Lévi fiai!"8Mózes még ezt is mondta Kórahnak:,,Hallgassatok meg, kérlek, Lévi fiai!9Vajon csekélység nektek, hogy Izrael Istene elkülönített titeket Izrael közösségéből, hogy maga elé állítson benneteket, és Jehova hajlékánál végezzetek szolgálatot, s álljatok a közösség elé, hogy szolgáljátok őket,10és hogy a közelébe hívott téged és testvéreidet, Lévi fiait veled mind? Most már a papságra is törekszetek?11Ezért te és egész közösséged, mely összegyűlik, Jehova ellen van. Mert mi Áron, hogy ellene zúgolódtok?"12Később Mózes elküldött Dátánért és Abirámért, Eliáb fiaiért, de azok ezt mondták:,,Nem megyünk fel!13Vajon csekélység, hogy felhoztál minket egy tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, és még fejedelemként is akarsz uraskodni köztünk a végsőkig?14Nem is vittél be minket semmilyen tejjel és mézzel folyó földre, hogy adtál volna nekünk örökségül szántóföldet és szőlőt! Vajon azoknak a férfiaknak a szemét akarod kiszúrni? Nem megyünk fel!"15Mózes erre nagyon megharagudott, és ezt mondta Jehovának:,,Ne fordulj gabonafelajánlásuk felé! Egyetlen szamarat sem vettem el tőlük, és egyiküknek sem ártottam."16Majd Mózes ezt mondta Kórahnak:,,Te és egész közösséged jelenjetek meg Jehova előtt holnap, te, ők és Áron.17Vegye mindegyikőtök a tűztartóját, tegyetek rá füstölőszert, és mutassa be mindenki a tűztartóját Jehova előtt, kétszázötven tűztartót, és te meg Áron is a saját tűztartóját."18Majd fogta mindegyikük a tűztartóját, tüzet tett rá, arra pedig füstölőszert helyezett, és Mózessel meg Áronnal együtt odaálltak a találkozás sátrának a bejáratához.19Amikor Kórah egybegyűjtötte az egész közösséget ellenük a találkozás sátrának bejáratához, megjelent Jehova dicsősége az egész közösségnek.20Jehova ekkor szólt Mózeshez és Áronhoz, ezt mondva:21,,Váljatok külön ettől a közösségtől, hogy kiirthassam őket egy szempillantás alatt!"22Erre ők arcra borultak, és ezt mondták:,,Ó, Isten, mindenféle test szellemének Istene, ha csak egy ember vétkezik, az egész közösségre megharagszol?"23Jehova erre így felelt Mózesnek:24,,Beszélj a közösséggel, ezt mondva:Menjetek el Kórah, Dátán és Abirám hajléka körül mindenhonnan!"25Felkelt ezután Mózes, és elment Dátánhoz meg Abirámhoz, és Izrael vénei is vele mentek.26Ekkor beszélt a közösséggel, és ezt mondta:,,Kérlek titeket, húzódjatok félre ezeknek a gonosz embereknek a sátrától, és ne érintsetek semmit sem, ami az övék, nehogy elsöpörtessetek az ő összes bűnük miatt."27Azok pedig azonnal elmentek Kórah, Dátán és Abirám hajléka mellől, minden oldalról;Dátán és Abirám pedig kijött, megálltak sátruk bejárata előtt feleségeikkel, fiaikkal és kicsinyeikkel együtt.28Mózes azután ezt mondta: ,,Erről fogjátok megtudni, hogy Jehova küldött, hogy mindezeket megtegyem, s ez nem az én szívemből származik:29Ha ezek az emberek úgy halnak meg, mint minden ember, s olyan büntetéssel, amit büntetésül kap minden ember, akkor nem Jehova küldött engem.30De ha valami újat teremt Jehova, s a föld megnyitja száját, elnyelve őket és mindenüket, és élve szállnak alá a seolba, akkor meg fogjátok tudni, hogy ezek a férfiak tiszteletlenek voltak Jehovával szemben."31És történt, hogy amint befejezte mindezeket a szavakat, kezdett meghasadni alattuk a föld.32És a föld megnyitotta száját, s elnyelte őket, háznépeiket és minden embert, aki Kórahhoz tartozott, és minden vagyonukat.33Élve szálltak alá a seolba, ők és minden hozzátartozójuk, s a föld betemette őket, úgyhogy kivesztek a gyülekezetből.34A körülöttük levő izraeliták mind elfutottak az ordítozásukra, ezt mondva:,,Félünk, hogy a föld minket is elnyel!"35Ezután tűz jött ki Jehovától, és megemésztette a füstölőszert felajánló kétszázötven férfit.36Jehova ekkor szólt Mózeshez, ezt mondva neki:37,,Mondd meg Eleázárnak, Áron pap fiának, hogy vegye ki a lángok közül a tűztartókat, és:Szórd szét ott a tüzet; mert szentek azok,38igen, ezeknek az embereknek a tűztartói is, akik saját lelkük ellen vétkeztek. Készítsenek belőlük vékony fémlapokat az oltár beborítására, mert Jehova előtt mutatták be azokat, ezért szentek lettek; szolgáljanak jelként Izrael fiainak."39Eleázár pap pedig fogta a réz tűztartókat, amelyeket azok mutattak be, akik elégtek, és vékonyra verték azokat az oltár beborítására40- emlékeztetőként Izrael fiainak, hogy idegen ember, aki nem Áron utódja, ne közeledjen, hogy füstölőszert füstölögtessen Jehova előtt, és senki se váljon olyanná, mint Kórah és a közössége -, ahogy mondta neki Jehova Mózes által.41Izrael fiainak egész közössége már másnap zúgolódni kezdett Mózes és Áron ellen, ezt mondva:,,Ti öltétek meg Jehova népét!"42És amikor a közösség egybegyűlt Mózes és Áron ellen, akkor a találkozás sátra felé fordultak;és íme, betakarta azt a felhő, és megjelent Jehova dicsősége.43Mózes és Áron a találkozás sátra elé ment.44Jehova ekkor így szólt Mózeshez:45,,Menjetek ki ebből a közösségből, hadd irtsam ki őket egy szempillantás alatt."Erre ők arcra borultak. 46 Mózes azután ezt mondta Áronnak:,,Fogd a tűztartót, tegyél bele tüzet az oltárról, tegyél rá füstölőszert, menj sietve a közösséghez, és végezz értük engesztelést, mert harag jött ki Jehova arca elől. A csapás már megkezdődött!"47Áron azon nyomban fogta, ahogy Mózes mondta, és futott a gyülekezet közé, és íme, a csapás már megkezdődött a nép között. Rátette hát a füstölőszert, és engesztelést végzett a népért.48A halottak és az élők között állt. A csapás végül megszűnt.49Tizennégyezer-hétszázan voltak, akik meghaltak a csapás miatt, a Kórah miatt meghaltakon kívül.50Amikor Áron végül visszatért Mózeshez a találkozás sátrának bejáratához, a csapás már megszűnt.

17. fejezet
1Jehova ekkor beszélt Mózessel, és ezt mondta:2,,Beszélj Izrael fiaival, és vegyél tőlük egy-egy vesszőt minden atyai háznépért valamennyi fejedelmüktől, az ő atyáik háza szerint, tizenkét vesszőt. Írd fel mindegyikük nevét a saját vesszőjére.3Áron nevét Lévi vesszejére írd fel, mert egy vessző van az ő atyáik háznépének a fejéért.4Tedd azokat a találkozás sátrában a Bizonyság elé, ahol meg szoktam jelenni nektek.5És úgy lesz, hogy amelyik férfit kiválasztom, annak a vesszeje kirügyezik, és lecsendesítem Izrael fiainak az ellenem való zúgolódását, mellyel ellenetek zúgolódnak."6Mózes tehát beszélt Izrael fiaival, és az összes fejedelmük adott neki fejedelmenként egy vesszőt, egy-egy vessző egy-egy fejedelemért, atyáik háza szerint, tizenkét vesszőt;és Áron vesszeje is az ő vesszejük között volt.7Mózes ekkor letette a vesszőket Jehova elé a Bizonyság sátrában.8Másnap, amikor Mózes bement a Bizonyság sátrába, íme, Áron vesszeje kirügyezett Lévi házáért, rügyet meg virágot hozott, és érett mandulát.9Mózes ekkor kivitte az összes vesszőt Jehova elől Izrael fiaihoz, mindnyájukhoz, ők pedig megnézték, és mindenki elvette a saját vesszejét.10Jehova azután ezt mondta Mózesnek.,,Tedd vissza Áron vesszejét a Bizonyság elé mint jelet, melyet meg kell őrizni a lázadó fiak számára, hogy megszűnjön az ellenem való zúgolódásuk, és meg ne haljanak."11Mózes azon nyomban úgy tett, ahogy Jehova parancsolta neki. Pontosan úgy tett.12Izrael fiai pedig így szóltak Mózeshez:,,Kileheljük utolsó leheletünket, elveszünk, mindannyian el fogunk veszni.13Aki Jehova hajlékához közeledik, meghal! Hát így kell kilehelnünk utolsó leheletünket?!"

18. fejezet
1Jehova ezt mondta Áronnak:,,Te, a fiaid és atyád háznépe veled együtt fog felelni a szentély ellen elkövetett vétkekért, és te meg a fiaid veled együtt fogtok felelni a papságotok ellen elkövetett vétkekért.2Hozd ide magaddal testvéreidet is Lévi törzséből, atyád nagycsaládját, hogy csatlakozzanak hozzád, és szolgáljanak neked - neked és veled együtt fiaidnak - a Bizonyság sátra előtt.3Tegyenek eleget irántad való kötelezettségeiknek, és az egész sátor iránti kötelezettségeiknek. Csak a szent hely felszerelési tárgyaihoz és az oltárhoz ne közeledjenek, hogy meg ne haljanak, sem ők, sem ti.4Csatlakozzanak hozzád, és tegyenek eleget a találkozás sátra iránti kötelezettségeiknek mindenben, ami a sátor szolgálatához tartozik, és idegen ne közeledjen hozzátok.5Ti pedig tegyetek eleget a szent hely iránti kötelezettségeiteknek és az oltár iránti kötelezettségeiteknek, hogy ne legyen többé harag Izrael fiai ellen.6Íme, én kiválasztottam a testvéreiteket, a lévitákat Izrael fiai közül, ajándékba nektek, mint Jehovának adottakat, hogy végezzék a találkozás sátra körüli szolgálatot.7Te és a fiaid veled együtt ügyeljetek a papságotokra mindenben, ami az oltárhoz tartozik, s ami a függönyön belül van;és végezzetek szolgálatot. Ajándékul adom nektek papi szolgálatotokat, az idegennek pedig, aki odajárul, meg kell halnia."8És Jehova tovább beszélt Áronhoz:,,Íme, én rád bíztam a nekem adott adományok őrzését. Izrael fiaitól minden szent dolgot neked és a fiaidnak adtam, hogy a ti részetek, ellátásotok legyen időtlen időkre.9Ez legyen a tied a szentséges dolgokból, a tűzfelajánlásból:minden felajánlásuk az összes gabonafelajánlásukkal együtt, a bűnért való összes felajánlásuk és a vétkességért való összes felajánlásuk, amiket visszatérítenek nekem. Szentséges ez neked és fiaidnak.10Szentséges helyen edd meg. Minden férfi egyen belőle. Szent legyen ez számodra.11Ez a tiéd:ajándékukból az adomány Izrael fiainak minden meglengetett felajánlásával együtt. Neked adtam azt, és a fiaidnak meg a lányaidnak veled együtt, ellátásul időtlen időkre. A háznéped közül mindenki eheti, aki tiszta.12Az olaj legjavát, az újbor és a gabona legjavát, azok zsengéjét, melyet Jehovának adnak, mind neked adtam.13Legyen a tied mindenből az első termés, ami a földjükön terem, s amit Jehovának hoznak. A háznépedből mindenki eheti, aki tiszta.14Minden örökre odaszentelt dolog Izraelben a tied legyen.15Minden, ami megnyitja anyja méhét mindenféle testből, amit Jehovának mutatnak be, akár emberek közül, akár a jószágok közül való, legyen a tied. De az emberek elsőszülöttjét mindenképpen váltsd meg, és a tisztátalan jószágok elsőszülöttjét is váltsd meg.16Megváltási árán váltsd meg egy hónapostól felfelé, a felbecsült érték szerint, öt ezüstsekelért - a szent hely sekele szerint, ami húsz gera.17Csak az elsőszülött bikát, az elsőszülött hím bárányt vagy az elsőszülött kecskét ne váltsd meg. Szentek azok. Vérüket hintsd az oltárra, és a kövérjét füstölögtesd el tűzfelajánlásként, megnyugtató illatul Jehovának.18Húsuk pedig legyen a tiéd. Legyen a tiéd, mint a meglengetett felajánlás szegye, és mint a jobb comb.19Minden szent adományt, melyet Izrael fiai adományoznak Jehovának, neked adtam, és a fiaidnak meg a lányaidnak veled együtt, ellátásul időtlen időkre. Időtlen időkig tartó sószövetség ez Jehova előtt neked és az utódaidnak veled együtt."20Jehova még ezt mondta Áronnak:,,Földjükön nem lesz örökséged, és nem lesz részed közöttük. Én vagyok a te részed és a te örökséged Izrael fiai között.21És íme, Lévi fiainak adtam minden tizedet Izraelben örökségként a szolgálatukért, melyet végeznek, a találkozás sátrának szolgálatáért.22Izrael fiai ne közeledjenek többé a találkozás sátrához, nehogy bűnt vegyenek magukra, és meghaljanak.23A léviták végezzék a találkozás sátrának a szolgálatát, és ők feleljenek azok vétkeiért. Időtlen időkre szóló rendelet ez nemzedékeiteken át, hogy Izrael fiai között ne kapjanak birtokot örökségül.24Mert Izrael fiainak tizedét, melyet adományként adnak Jehovának, azt adtam a lévitáknak örökségül. Ezért mondtam nekik:Izrael fiai között ne kapjanak örökséget tulajdonul."25Jehova ekkor szólt Mózeshez, és ezt mondta:26,,Beszélj a lévitákkal, és mondd el nekik:Meg fogjátok kapni Izrael fiaitól a tizedet, melyet nektek adtam tőlük örökségetekként, és adjátok ebből Jehovának szánt adományként a tizednek a tizedrészét.27És ez a ti adományotokként tekintendő, mint a szérűről való gabona, és mint a szőlő- vagy olajprés bőséges termése.28Így ti is adtok Jehovának szánt adományt minden tizedetekből, amit Izrael fiaitól kaptok, és azokból adjátok Áron papnak a Jehovának szánt adományt.29Minden nektek adott ajándékból adjatok mindenféle Jehovának szánt adományt, a legjavát, mint valami szent részt azokból.30Ezt is mondd meg nekik:Amikor ezekből a legjavát adjátok adományként, akkor az a lévitáknak úgy számíttatik be, mint a szérű termése, és mint a bor- vagy olajprésből származó termés.31Bármely helyen megehetitek, ti és a háznépetek, mert ez a ti béretek a találkozás sátrában végzett szolgálatotokért.32Nem vesztek magatokra bűnt ezt illetően, ha ezeknek a legjavát adományozzátok;ne szentségtelenítsétek meg Izrael fiainak a szent dolgait, hogy meg ne haljatok."

19. fejezet
1És szólt Jehova Mózesnek és Áronnak, ezt mondva:2,,Így rendelkezik a törvény, melyet Jehova parancsolt, ezt mondva:Beszélj Izrael fiaival, hogy vigyenek neked egy ép, vörös tehenet, amelyben nincs fogyatkozás, és amelyen nem volt még iga.3Adjátok azt Eleázár papnak, ő pedig vezesse a táboron kívülre, és vágják le őelőtte.4És vegyen Eleázár pap az ujjával a tehén véréből, és hintsen a találkozás sátrának eleje felé a vérből hétszer.5A szeme láttára égessék el a tehenet. Bőrét, húsát és vérét a ganéjával együtt égessék el.6És a pap vegyen cédrusfát, izsópot és karmazsinvörös fonalat, s dobja a tűzbe, amelyben a tehén ég.7Majd a pap mossa ki ruháit, mossa meg testét vízben, és utána bemehet a táborba, de tisztátalan legyen a pap estig.8Aki pedig elégette, mossa ki ruháit vízben, mossa meg testét is vízben, és legyen tisztátalan estig.9Egy tiszta ember gyűjtse össze a tehén hamvát, és a táboron kívül tegye le egy tiszta helyre;legyen az Izrael fiainak a közösségéé, és őrizzék meg a tisztító vízhez. Bűnért való felajánlás ez.10Aki a tehén hamvát összegyűjti, mossa ki ruháit, és legyen tisztátalan estig. Legyen ez időtlen időkre szóló rendelet Izrael fiainak és a jövevényeknek, akik köztük laknak jövevényként.11Aki emberi lélek holttestét érinti, az is legyen tisztátalan hét napig.12Az ilyen tisztítsa meg magát azzal a vízzel a harmadik napon, és a hetedik nap tiszta lesz. De ha nem tisztítja meg magát a harmadik napon, akkor nem lesz tiszta a hetedik napon.13Aki holttestet érint, a lelkét bármely embernek, aki meghalt, és nem tisztítja meg magát, az beszennyezi Jehova hajlékát, és azt a lelket ki kell irtani Izraelből. Mivel nem hintették meg a tisztító vízzel, tisztátalan marad. Tisztátalansága továbbra is rajta marad.14Ez a törvény arra az esetre, ha egy ember sátorban hal meg: Mindaz, aki bemegy a sátorba, s mindaz, aki bent van a sátorban, tisztátalan lesz hét napig.15Tisztátalan minden nyitott edény, amelyen nincsen rákötött fedő.16Mindaz, aki nyílt mezőn olyan valakihez ér, akit karddal vágtak le, vagy egy ember holttestéhez, csontjához, vagy aki sírhelyet érint, hét napig tisztátalan lesz.17Vegyenek a tisztátalan személyért a bűnért való elégetett felajánlás porából, és öntsenek arra friss vizet egy edénybe.18Majd egy tiszta ember vegyen izsópot, mártsa bele a vízbe, és hintse meg a sátrat, az összes edényt és azokat a lelkeket, akik ott voltak, és azt, aki csonthoz, levágott személyhez, holttesthez vagy sírhelyhez ért.19A tiszta személy hintse a tisztátalanra a harmadik napon, majd a hetedik napon, és tisztítsa meg a bűntől a hetedik napon; az pedig mossa ki ruháit, fürödjön meg vízben, és este tiszta lesz.20De az olyan embert, aki tisztátalan, és nem tisztítja meg magát, azt a lelket ki kell irtani a gyülekezetből, mert Jehova szentélyét szennyezte be. Nem hintették meg a tisztító vízzel. Tisztátalan az az ember.21Legyen ez nekik időtlen időkre szóló rendelet, hogy aki a tisztító vizet hinti, mossa ki ruháit, és az is, aki a tisztító vizet érinti. Tisztátalan lesz estig.22Amit a tisztátalan személy érint, az tisztátalan, és amely lélek hozzáér ahhoz, tisztátalan lesz estig."

20. fejezet
1Majd Izrael fiai, az egész közösség megérkezett Cin pusztájába az első hónapban, és a nép letelepedett Kádesben. Ott halt meg Mirjam, és ott temették el.2Ekkor nem volt vize a közösségnek, és kezdtek összegyűlni Mózes és Áron ellen.3És a nép veszekedett Mózessel, ezt mondva:,,Bárcsak mi is kileheltük volna utolsó leheletünket, mikor testvéreink kilehelték Jehova előtt!4Miért hoztátok Jehova gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk meg mi is, és málhás állataink is?5Minek vezettetek ki minket Egyiptomból? Azért, hogy erre a rossz helyre hozzatok minket? Nincs itt mag, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, de még ivóvíz sincs!"6Mózes és Áron ekkor elmentek a gyülekezet elől a találkozás sátrának bejáratához, arcra borultak, és Jehova dicsősége megjelent nekik.7Jehova pedig szólt Mózeshez, ezt mondva:8,,Fogd a botodat, és hívd össze a közösséget, te és a testvéred, Áron, és a szemük előtt mondjátok a sziklaszirtnek, hogy adjon vizet;és fakassz nekik vizet a sziklaszirtből, és adj inni a közösségnek és málhás állataiknak."9Mózes pedig elvette a botját Jehova elől, ahogy parancsolta neki.10Azután Mózes és Áron összehívta a gyülekezetet a sziklaszirt elé, és ezt mondta nekik:,,Halljátok meg, ti lázadók! Ebből a sziklaszirtből fakasszunk-e nektek vizet?"11Azzal Mózes fölemelte kezét, és ráütött botjával kétszer a sziklaszirtre. Sok víz fakadt, és a közösség meg a málhás állatok inni kezdtek.12Jehova később ezt mondta Mózesnek és Áronnak:,,Mivel nem mutattátok ki, hogy hisztek bennem, és nem szenteltetek meg engem Izrael fiainak a szeme előtt, ezért nem viszitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik fogok adni."13Ezek Meriba vizei, mert Izrael fiai veszekedtek Jehovával, és ő megszenteltetett közöttük.14Mózes ezután követeket küldött Kádesből Edom királyához:,,Ezt mondja testvéred, Izrael:Jól tudod, milyen viszontagságok értek bennünket.15Atyáink lementek Egyiptomba, és mi sok napon át Egyiptomban laktunk;az egyiptomiak pedig bántani kezdtek minket és atyáinkat.16Végül Jehovához kiáltottunk, és ő meghallotta hangunkat, majd angyalt küldött, és kihozott minket Egyiptomból. Most pedig itt vagyunk Kádesben, a területed szélén fekvő városban.17Kérünk, hadd menjünk keresztül a földeden. Nem megyünk keresztül szántóföldön vagy szőlősön, és kútvizet sem iszunk. A király útján vonulunk át. Nem térünk le se jobbra, se balra, míg át nem jutunk a területeden."18Edom azonban ezt mondta neki:,,Nem mehetsz át a területemen, mert még karddal megyek eléd!"19Izrael fiai erre így feleltek neki:,,Az országúton megyünk fel;s ha én és a jószágom a te vizedet isszuk, megadom az árát. Semmi mást nem szeretnék, csak hogy átmehessek gyalog."20Az továbbra is ezt mondta:,,Nem vonulhatsz át."Azzal Edom kiment eléje nagy néppel és erős kézzel.21Edom tehát nem volt hajlandó megengedni Izraelnek, hogy átvonuljon a területén. Izrael ezért kikerülte.22Izrael fiai, az egész közösség útnak indult Kádesből, és eljutottak a Hór hegyéhez.23Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek és Áronnak a Hór hegyénél, Edom földjének a határán:24,,Áron a népe mellé fog kerülni, mert nem megy be arra a földre, melyet Izrael fiainak fogok adni, mivel fellázadtatok a Meriba vizeivel kapcsolatos utasításom ellen.25Vedd Áront és Eleázárt, a fiát, és vidd fel őket a Hór hegyére.26Vedd le Áronról a ruháit, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, a fiát;Áron pedig ott a népe mellé kerül, meghal."27Mózes pedig úgy tett, amint Jehova parancsolta. Az egész közösség szeme láttára felmentek a Hór hegyére.28Mózes akkor levette Áronról a ruháit, és felöltöztette azokba Eleázárt, az ő fiát. Áron azután meghalt ott, a hegy tetején. Mózes és Eleázár pedig lejött a hegyről.29Az egész közösség látta, hogy Áron kilehelte utolsó leheletét, és Izrael egész háza harminc napon át siratta Áront.
 
 
0 komment , kategória:  4 Mózes  
Címkék: tűzfelajánlásból, megszenteltetett, szolgálatotokért, adományotokként, örökségetekként, elsöpörtessetek, emlékeztetőként, hozzátartozójuk, szolgálatotokat, visszatérítenek, nemzedékeiteken, tisztátalansága, sziklaszirtnek, adományozzátok, elsőszülöttjét, csatlakozzanak, fejedelmenként, viszontagságok, tiszteletlenek, egybegyűjtötte, összejövetelre, szolgálatukért, sziklaszirtből, karmazsinvörös, felajánlásával, füstölögtessen, kiválasztottam, testvéreiteket, nagycsaládját, lecsendesítem, fejedelemként, sziklaszirtre, gyülekezetből, jövevényeknek, szolgálatáért, felöltöztette, közösség fejedelmei, összejövetelre hívottak, egész közösségből, közeledjen hozzá, közelébe hívott, szemét akarod, tűztartóját Jehova, saját tűztartóját, találkozás sátrának, egész közösséget, egész közösségnek, szempillantás alatt, ember vétkezik, egész közösségre, gonosz embereknek, föld megnyitja, Reggel Jehova, Izrael Istene, Jehova Mózes, Beszélj Izrael, Jehova Mózesnek, Kádesből Edom, Azzal Edom,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Romantikus szép estét  Hit  Kislány a padon  Rózsa csokor vázában  Napraforgó csokor  Kellemes új hetet  Facebookon kaptam  Nyári mikulás  Hit  Naplemente  Esik az eső  Facebookon kaptam  Kellemes új hetet  Rózsa kosár  Kapcsolat Krisztussal  Napraforgó csokor  Őszi kép  Nincs Cím  Szeretteink sirjánál  Kellemes délutánt kívánok!  Kellemes teázást  Tészta szűrő  Kavicsportál - Kavicsképek - P...  Hit  2019. november 12.  Romantikus szép estét  Isten Éltessen Sokáig!  Szèp estét kedves látogat...  Facebookon kaptam  Őszi kép  Szép új hetet  Vízcseppes rózsák  Szép napot, virágokkal  Vizsga  Facebookon kaptam  Személyi edző  Őszi levelek  Őszinteség  Facebookon kaptam  Virágok kosárban  Kellemes új hetet  Mákos -Diós bejgli / Azonnal k...  Őszi virágok  Hit  Esős este  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Esti kép  Csodás új hetet  Ez nagyon jó  Őszi levelek  Fűszer dobozok  Őszi csokor  Fekete rózsa  Hit  Étel hordó  13. az ellenünk vétkezőknek me...  Hit  Akinek rendben van az élete  Szent Jozafát püspök és vértan...  Őszi csokor  Nyári mikulás  Nyári mikulás  Szép napot, virágokkal  Esti kép  Őszi csokor  Tejes kannák  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Isten Éltessen Sokáig!  Hit  Vasaló  Akarod tudni gazdaggá mi tesz?  Hit  Napraforgó csokor  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  Vizsga  Rózsa csokor vázában  Havas téli kép  Fűszer dobozok  Jó reggelt kávéval  Facebookon kaptam  Hit  Jó reggelt kávéval  Őszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ablakban  Alvó cica  Hit  20191111_Szent Márton Ünnepe S...  Mákos -Diós bejgli / Azonnal k...  Hit  Tészta szűrő  Kék szemű  Jó reggelt , szép napot  A kereszt  Kellemes új hetet  Nincs Cím  Akinek rendben van az élete 
Bejegyzés Címkék
közösség fejedelmei, összejövetelre hívottak, egész közösségből, közeledjen hozzá, közelébe hívott, szemét akarod, tűztartóját Jehova, saját tűztartóját, találkozás sátrának, egész közösséget, egész közösségnek, szempillantás alatt, ember vétkezik, egész közösségre, gonosz embereknek, föld megnyitja, férfiak tiszteletlenek, föld megnyitotta, föld betemette, föld minket, füstölőszert felajánló, lángok közül, oltár beborítására, oltár beborítására40-, közösség egybegyűlt, találkozás sátra, gyülekezet közé, élők között, csapás végül, csapás miatt, saját vesszőjére, találkozás sátrában, vesszeje kirügyezik, ellenem való, összes fejedelmük, vesszőket Jehova, összes vesszőt, saját vesszejét, lázadó fiak, szentély ellen, fiaid veled, papságotok ellen, egész sátor, szent hely, sátor szolgálatához, oltár iránti, lévitákat Izrael, papságotokra mindenben, oltárhoz tartozik, függönyön belül, idegennek pedig, nekem adott, fiaidnak adtam, szentséges dolgokból, bűnért való, vétkességért való, adomány Izrael, lányaidnak veled, háznéped közül, gabona legjavát, tied mindenből, első termés, földjükön terem, háznépedből mindenki, tied legyen, jószágok közül, emberek elsőszülöttjét, tisztátalan jószágok, hónapostól felfelé, felbecsült érték, elsőszülött bikát, elsőszülött kecskét, kövérjét füstölögtesd, meglengetett felajánlás, jobb comb, utódaidnak veled, találkozás sátrához, lévitáknak örökségül, szérűről való, szőlő- vagy, legjavát adjátok, szérű termése, bor- vagy, legjavát adományozzátok, szent dolgait, táboron kívülre, tehén véréből, vérből hétszer, ganéjával együtt, tehén hamvát, táboron kívül, tiszta helyre, tisztító vízhez, harmadik napon, hetedik napon, lelkét bármely, beszennyezi Jehova, tisztító vízzel, törvény arra, ember sátorban, ember holttestéhez, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 71 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 474
  • e Hét: 1641
  • e Hónap: 5764
  • e Év: 112424
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.