Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
5 Mózes 31-34-ig terjedő (befejező) fejezetei
  2016-08-24 22:34:38, szerda
 
   
  31. fejezet

1Mózes pedig ment és elmondta e szavakat az egész Izraelnek,2így szólva hozzájuk:,,Százhúsz éves vagyok ma. Nem mehetek többé ki és be, mivel Jehova ezt mondta nekem:Nem fogsz átkelni ezen a Jordánon.3Jehova, a te Istened megy át előtted. Ő fogja kipusztítani ezeket a nemzeteket előled, te pedig űzd el őket. Józsué fog átkelni előtted, amint Jehova mondta.4Jehova azt fogja tenni velük, amit Szihonnal és Óggal tett, az amoriták királyaival, és az ő földjükkel, amikor megsemmisítette őket.5Jehova a kezetekbe adta őket, ti pedig cselekedjetek velük mindama parancsolat szerint, melyet parancsoltam nektek.6Legyetek bátrak és erősek. Ne féljetek és ne rettenjetek meg tőlük, mert Jehova, a te Istened vonul veled. Nem hagy cserben, nem hagy teljesen magadra."7Majd hívta Mózes Józsuét, és ezt mondta neki az egész Izrael előtt:,,Légy bátor és erős, mert te viszed be ezt a népet arra a földre, mely felől Jehova megesküdött ősatyáiknak, hogy nekik adja, és te adod azt nekik örökségül.8Jehova az, aki előtted vonul. Ő veled marad. Nem hagy cserben, nem hagy teljesen magadra. Ne félj és ne rettegj!"9Mózes azután leírta ezt a törvényt, és odaadta a papoknak, Lévi fiainak, akik Jehova szövetségének a ládáját hordozzák, és Izrael minden vénjének.10Azután Mózes még a következő parancsot adta nekik:,,Minden hetedik év végén, az elengedés évének meghatározott idejében, a lombsátorünnepen,11amikor egész Izrael eljön, hogy lássa Jehovának, a te Istenednek arcát azon a helyen, melyet kiválaszt, olvasd fel ezt a törvényt az egész Izrael előtt, a fülük hallatára.12Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat és a nőket, a kicsinyeket és jövevényedet, aki kapuidon belül van, hogy figyeljenek és tanuljanak, ugyanis félniük kell Jehovát, a ti Isteneteket, és ügyelniük kell, hogy megtartsák e törvény minden szavát.13És fiaik is, akik még nem ismerik, figyeljenek, és tanulják meg félni Jehovát, a ti Isteneteket minden napon, míg azon a földön éltek, melyre átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek."14Jehova azután ezt mondta Mózesnek:,,Nézd, közeledik halálod napja. Hívd Józsuét, és álljatok meg a találkozás sátrában, hogy megbízzam őt."Mózes és Józsué pedig odamentek, és megálltak a találkozás sátrában.15Majd Jehova megjelent a sátornál felhőoszlopban, és a felhőoszlop megállt a sátor bejáratánál.16Jehova ekkor ezt mondta Mózesnek:,,Nézd, te most lefekszel ősatyáid mellé, ez a nép pedig felkel, és erkölcstelenkedik annak a földnek a közöttük lévő idegen isteneivel, amelyre bemennek, elhagynak engem, és megszegik szövetségemet, melyet kötöttem velük.17Felgerjed majd haragom ellenük azon a napon, és én is elhagyom őket, elrejtem arcom előlük, és olyanná lesznek, akiket fel kell emészteni. Sok csapás és nyomorúság éri őket, és azt mondják majd azon a napon:Vajon nem azért értek minket ezek a csapások, mert nincs köztünk a mi Istenünk?18Én pedig teljesen elrejtem arcomat azon a napon minden gonoszságuk miatt, amelyeket cselekedtek, amiért más istenekhez fordultak.19Most azért írjátok le magatoknak ezt az éneket, és tanítsd meg Izrael fiainak. Add szájukba, hogy bizonyságom legyen ez az ének Izrael fiai ellen.20Mert elviszem őket arra a tejjel és mézzel folyó földre, mely felől megesküdtem ősatyáiknak, és majd esznek, jóllaknak, megkövérednek, és más istenekhez fordulnak, azokat szolgálják, engem pedig megvetnek, és megszegik szövetségemet.21Amikor majd sok csapás és nyomorúság éri őket, ez az ének bizonyságként fog felelni nekik, mert nem megy feledésbe utódaik szájából, ugyanis én jól tudom, milyen hajlamot táplálnak már most is magukban, még mielőtt beviszem őket arra a földre, mely felől megesküdtem."22Mózes tehát leírta ezt az éneket azon a napon, hogy megtanítsa Izrael fiainak.23Azután megbízta Józsuét, Nún fiát, és ezt mondta:,,Légy bátor és erős, mert te fogod bevinni Izrael fiait arra a földre, mely felől megesküdtem nekik, és én veled leszek."24Amikor Mózes leírta egy könyvbe e törvénynek a szavait elejétől a végéig,25Mózes parancsot adott a lévitáknak, akik Jehova szövetségének a ládáját hordozzák, ezt mondva:26,,Vegyétek a törvénynek e könyvét, és tegyétek Jehova, a ti Istenetek szövetségének ládája mellé, és legyen ez ott bizonyságul ellened.27Mert én jól tudom, milyen lázadó és keménynyakú vagy. Ha már most lázongtok Jehova ellen, amikor ma még itt élek köztetek, mennyivel inkább a halálom után!28Gyűjtsétek elém törzseitek minden vénjét, és az elöljáróitokat, hadd mondjam el e szavakat a fülük hallatára, és hadd hívjam bizonyságul ellenük az eget és a földet.29Mert jól tudom, hogy halálom után romlottan fogtok cselekedni, és letértek az útról, amely felől parancsot adtam nektek, és csapás fog jönni rátok a napoknak végén, mert azt teszitek majd, ami rossz Jehova szemében, és bosszantjátok őt kezetek műveivel."30Mózes pedig elmondta Izrael egész gyülekezetének füle hallatára ennek az éneknek a szavait elejétől a végéig:

32. fejezet
1,,Figyeljetek egek, hadd szóljak, És hallja a föld is számnak beszédeit!2Oktatásom csepegni fog, mint az eső, Beszédem harmatként hull majd, Mint lágy eső a fűre, És zápor a növényzetre.3Én bizony Jehova nevét hirdetem. Ismerjétek el Istenünk nagyságát!4Kőszikla, cselekedete tökéletes, Hisz minden útja igazságosság. A hűség Istene, kiben nincs igazságtalanság;Igazságos és egyenes ő.5Ők cselekedtek romlottan;Nem a gyermekei, a hiányosság az övék. Csalárd és elferdült nemzedék!6Jehovával szemben tesztek így, Ó, te ostoba és esztelen nép?Vajon nem Atyád ő, ki létrehozott, Ki megalkotott és megszilárdított?7Emlékezz a régi időkre, Gondoljatok vissza a nemzedékről nemzedékre eltelt évekre;Kérdezd meg apád, ő megmondja neked;Véneidet, és elbeszélik neked.8Amikor a Legfelségesebb örökséget adott a nemzeteknek, Amikor szétválasztotta Ádám fiait egymástól, Határt szabott a népeknek, Izrael fiainak száma szerint. 9Mert Jehova része az ő népe, Jákob az ő öröklött osztályrésze.10A puszta földjén talált rá, Kietlen, üvöltő sivatagban. Körbevette, hogy gondját viselje, S óvja, mint a szeme fényét.11Mint a fészekalját felrebbentő sas, Lebeg fiókái fölött, Kitárja szárnyait, felveszi őket, Hordozza őket szárnytollain.12Jehova egymaga vezette őt, Nem volt mellette idegen isten.13A föld magaslatain járatta, Az pedig a mező termését ette. Szirtből mézzel szoptatta, Kemény kősziklából olajjal;14Csordának vaját, nyájnak tejét adta Kosok kövérjével együtt, Básáni kosokat, kecskebakokat, Búza veséjének a kövérjével;Te pedig szőlő vérét, bort ittál.15Mikor Jesurun hízni kezdett, rugdalózott. Meghíztál, megkövéredtél, elteltél. Ezért elhagyta Istenét, ki alkotta őt, És megmentésének Kőszikláját megvetette.16Idegen istenekkel féltékenységre ingerelték, Utálatosságokkal bosszantották.17Démonoknak áldoztak, nem Istennek. Oly isteneknek, kiket nem ismertek, Újaknak, kik nemrég jöttek, S kiket ősatyáitok nem ismertek.18A Kősziklát, ki nemzett téged, elfeledted, Megfeledkeztél Istenről, aki vajúdással hozott világra.19Mikor látta ezt Jehova, megvetette őket, Amiért fiai és lányai bosszantották.20Ezért ezt mondta:Hadd rejtem el arcom előlük, Hadd látom, mi lesz majd a végük. Mert romlott nemzedék ez, Olyan fiak, kikben nincsen hűség.21Féltékenységre ingereltek olyannal, ami nem isten;Bosszantottak hiábavaló bálványaikkal. Én is féltékenységre ingerlem majd őket olyannal, ami nem nép;Ostoba nemzettel bosszantom őket.22Mert tűz lobbant fel haragomban, És a seolig ég, a legmélyebben levő helyig;Megemészti a földet és termését, S lángba borítja a hegyek alapjait.23Csapásokkal halmozom el őket, Nyilaimat rájuk szórom.24Éhségtől elcsigázottak lesznek, forróláz emészti meg őket, És keserű pusztítás. A vadak fogait küldöm rájuk, Porban csúszó hüllők mérgével együtt.25Kívül kard veszti el őket, Benn a rémület, Ifjat és szüzet, Csecsemőt és ősz hajú embert.26Már-már ezt mondtam:Szétszórom őket, Eltörlöm emléküket a halandó emberek közül.27Csak ne tartanék az ellenségtől jövő bosszantástól, Hogy ellenfeleik félremagyarázzák, S ezt mondják:A mi kezünk erősebb, Nem Jehova vitte véghez mindezt.28Esztelen nemzet ez, Kik közt nincs értelem.29Ó, bárcsak bölcsek volnának! Akkor ezen elgondolkodnának. Átgondolnák, mi lesz majd a végük.30Egy hogyan üldözhetne ezret, S kettő hogyan űzhetne tízezret? Hacsak Kősziklájuk el nem adta őket, És Jehova ki nem szolgáltatta őket.31Mert az ő kősziklájuk nem olyan, mint a mi Kősziklánk, Ezt ellenségeink is megítélhetik.32Mert az ő szőlőjük Szodoma szőlőtőjéről való, És Gomorra teraszos földjéről. Szőlőszemeik mérgezett szőlőszemek, Fürtjeik keserűek.33Boruk nagy kígyók mérge, És kobrák kegyetlen mérge.34Nincs-e eltéve nálam, Pecséttel rögzítve tárházamban?35Enyém a bosszú és a megtorlás. A meghatározott időben lábuk majd tántorog, Mert közel szerencsétlenségük napja, S a rájuk váró események sietnek.36Mert Jehova meg fogja ítélni népét, És szánja majd szolgáit, Mert látni fogja, hogy a támasz elfogyott, És nincs más, csak az értéktelen és a magára hagyott.37Azt fogja mondani:Hol vannak isteneik, A kőszikla, akinél menedéket kerestek,38Akik megették áldozataik kövérjét, S megitták italfelajánlásaik borát? Keljenek csak fel, és segítsenek rajtatok! Legyenek rejtekhelyetekké.39Most lássátok, hogy én vagyok az, És nincsenek istenek mellettem. Én ölök és elevenítek. Mély sebet ejtek, és én magam gyógyítok; Nincs, aki kezemből kiragadjon.40Mert esküre emelem kezemet az ég felé, És ezt mondom:Időtlen időkig élek én...,41Ha megélesítem villogó kardomat, És kezem magához ragadja az ítéletet, Bosszút állok ellenfeleimen, És megfizetek azoknak, akik mélységesen gyűlölnek.42Vérrel részegítem nyilaimat(Míg kardom húst eszik), Legyilkoltak és foglyok vérével, Az ellenség vezéreinek fejével.43Örvendjetek, ti nemzetek, a népével, Mert megbosszulja szolgáinak vérét, Bosszút áll ellenfelein, És engesztelést szerez népének földjéért."44Mózes pedig ment, és elmondta ennek az éneknek minden szavát a nép füle hallatára;ő és Hósea, Nún fia.45Miután Mózes elmondta mindezeket a szavakat egész Izraelnek,46így szólt még hozzájuk:,,Szívleljétek meg mindezeket a szavakat, melyeket figyelmeztetésül mondok ma nektek, hogy parancsoljátok meg fiaitoknak:ügyeljenek, hogy megcselekedjék e törvénynek minden szavát.47Mert nem hiábavaló szó ez nektek, hanem az életeteket jelenti, és e szó által meghosszabbíthatjátok napjaitokat a földön, amelyre átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek."48Jehova még ugyanezen a napon beszélt Mózessel, ezt mondva neki:49,,Menj fel az Abarimnak erre a hegyére, a Nébó-hegyre, mely Moáb földjén van, Jerikóval szemben, és nézd meg Kánaán földjét, melyet Izrael fiainak adok birtokul.50Majd halj meg a hegyen, amelyre felmész, és kerülj a néped mellé, mint ahogyan Áron, a testvéred meghalt a Hór hegyén, és népe mellé került;51mert elmulasztottátok kötelességeteket velem szemben Izrael fiai között a kádesi Meriba vizeinél Cin pusztájában, és nem szenteltetek meg engem Izrael fiai között.52Távolról látod majd azt a földet, de nem mész be oda, arra a földre, melyet Izrael fiainak adok."

33. fejezet
1Ez pedig az áldás, mellyel Mózes, az igaz Isten embere megáldotta Izrael fiait a halála előtt.2Ezt mondta:,,Jehova a Sínairól jött, És a Szeirről ragyogott fel rájuk. Párán hegyvidékéről tündökölt, Szentek sokasága volt vele, Jobbján hozzájuk tartozó harcosok.3Dédelgette népét. Szentjei mind kezedben vannak. Ők lábadhoz telepedtek, Kezdték befogadni szavaidat.4(Parancsként törvényt adott nekünk Mózes, Jákob gyülekezetének tulajdonául.)5Királlyá lett Jesurunban, Amikor összegyűltek a nép fejei, Izrael törzsei mind.6Éljen Rúben, ne haljon meg, Férfiai ne kevesbedjenek!"7És ez volt Júda áldása, mellyel folytatta:,,Halld meg, ó, Jehova, Júda szavát; Vidd őt a népéhez! Karja megküzdött azért, ami az övé; Légy segítője ellenségeivel szemben."8Léviről ezt mondta:,,Tummimod és urimod a hozzád lojális férfié, Akit Massánál próbára tettél. Perlekedtél vele Meriba vizeinél,9A férfival, ki ezt mondta apjának és anyjának:Nem láttam őket.Testvéreit el nem ismerte, Fiait sem ismerte. Mert amit mondtál, megfogadták, És szövetségedet megtartották.10Oktassák Jákobot bírói döntéseidre, Izraelt pedig a törvényedre. Ajánljanak fel füstölőszert, mely felszáll orrod előtt, És teljes felajánlást az oltárodon.11Áldd meg az ő életerejét, ó, Jehova, És leld kedved kezének munkáiban. A rá támadók csípőjén ejts súlyos sebet, S azokén is, kik mélységesen gyűlölik őt, hogy fel ne keljenek."12Benjáminról ezt mondta:,,Ő, kit Jehova szeret, lakjon nála biztonságban, Egész nap oltalmazza, S lakjon a vállai közt."13Józsefről ezt mondta:,,Szüntelen kísérje Jehova áldása a földjét Az ég legjavával, harmatával És alant elterülő mély vizekkel,14A nap érlelte termés javával, A holdhónapok terméseinek javával,15Kelet hegyeinek javaival, Az időtlen időkön át álló dombok javaival,16A föld javával és teljességével, És annak elismerésével, Aki a tövisbokorban lakott. Szálljon mindez József fejére, A fivérei közül kiválasztottnak feje tetejére.17Pompás, mint az elsőszülött bika, Szarvai a vadbivalynak szarvai. A népeket azzal ökleli Mind a föld széléig, Ők Efraim tízezrei, És Manassé ezrei."18Zebulonról ezt mondta:,,Örvendj, ó, Zebulon, mikor kimész, És te is, Issakár, a sátraidban.19Népeket hívnak a hegyhez, Az igazságosság áldozataival áldoznak ott. Mert a tengerek bőséges gazdagságát szívják, A homok rejtett készleteit."20Gádról ezt mondta:,,Áldott, aki kiterjeszti Gád határait. Gád oroszlánként lakozik, És szétszaggat kart és fejtetőt.21Kiszemeli magának az első részt, Mert a törvényadó része van ott. Összegyűlnek a nép fői. Érvényre juttatja Jehova igazságosságát És bírói döntéseit Izraelen."22Dánról ezt mondta:,,Dán oroszlánkölyök. Básánból ugrik elő."23Naftaliról ezt mondta:,,Naftali elégedett a helyesléssel, És telve van Jehova áldásával. Végy birtokot nyugatra és délre!"24Áserről ezt mondta:,,Áser fiakkal áldott. Legyen kedves fivérei előtt, S mártsa lábát olajba.25Kapuzáraid vas és réz, Élted minden napján komótosan jársz.26Nincs olyan, mint Jesurun igaz Istene, Ki az égen lovagol segítségedre És felhőkön fenségében.27Rejtekhely az ősidők Istene, Lent vannak időtlen időkig való karjai. Elűzi előled az ellenséget, És azt mondja:Semmisítsd meg őket!28És Izrael biztonságban fog lakni, Egymagában Jákob forrása A gabona és újbor földjén. Igen, egei harmatot hullatnak.29Boldog vagy, ó, Izrael! Ki olyan, mint te, Oly nép, melynek Jehova a megmentője, Segítő pajzsod, S Aki a te dicsőséges kardod? Hajlonganak majd előtted ellenségeid, Te pedig magaslataikat taposod."

34. fejezet
1Mózes azután felment Moáb kietlen síkságáról a Nébó-hegyre, a Piszga tetejére, mely Jerikóval szemben van. Jehova pedig megmutatta neki az egész földet Gileádtól fogva Dánig,2egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, Júdának egész földjét egészen a nyugati tengerig,3a Negebet és a Jordán-környéket, Jerikó völgyét, a pálmafák városát egészen Coárig.4És Jehova így szólt hozzá:,,Ez az a föld, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, ezt mondva:A te magodnak adom.Megmutattam neked, hogy a saját szemeddel lásd, ugyanis nem fogsz átmenni oda."5Azután Mózes, Jehova szolgája meghalt ott Moáb földjén Jehova szava szerint.6Ő pedig eltemette a völgyben Moáb földjén, Bét-Peórral szemben, és senki sem tudja mind a mai napig, hol van a sírja.7Mózes százhúsz éves volt, amikor meghalt. Szeme nem homályosodott meg, és életereje sem szállt el.8Izrael fiai pedig harminc napon át siratták Mózest Moáb kietlen síkságán. Végül leteltek Mózes siratásának gyásznapjai.9Józsué, Nún fia pedig telve volt a bölcsesség szellemével, mert Mózes rátette a kezét. És Izrael fiai hallgatni kezdtek rá, és azt tették, amit Jehova parancsolt Mózesnek.10De nem támadt többé olyan próféta Izraelben, mint Mózes, akit Jehova színről színre ismert,11mindazokat a jeleket és csodákat tekintve, amelyekkel Jehova elküldte, hogy tegye meg azokat Egyiptom földjén a fáraóval, valamennyi szolgájával és egész földjével,12valamint az erős kezet és mindazokat a hatalmas és félelmetes tetteket tekintve, amelyeket Mózes vitt véghez egész Izrael szeme láttára.
 
 
0 komment , kategória:  5 Mózes  
Címkék: utálatosságokkal, elgondolkodnának, rejtekhelyetekké, kötelességeteket, elmulasztottátok, figyelmeztetésül, lombsátorünnepen, félremagyarázzák, igazságtalanság, megsemmisítette, megszilárdított, kiválasztottnak, szétválasztotta, gyülekezetének, legfelségesebb, elöljáróitokat, megcselekedjék, oroszlánkölyök, igazságosságát, felhőoszlopban, féltékenységre, parancsoljátok, megfeledkeztél, bosszantottak, kecskebakokat, bizonyságként, hegyvidékéről, szövetségemet, bosszantjátok, homályosodott, szövetségének, magaslataikat, megkövérednek, ellenfeleimen, bosszantották, tövisbokorban, egész Izraelnek, nemzeteket előled, amoriták királyaival, kezetekbe adta, egész Izrael, népet arra, ládáját hordozzák, következő parancsot, elengedés évének, fülük hallatára, földön éltek, találkozás sátrában, sátornál felhőoszlopban, felhőoszlop megállt, sátor bejáratánál, közöttük lévő, Mózes Józsuét, Hívd Józsuét, Megfeledkeztél Istenről, Hacsak Kősziklájuk, Akit Massánál, Egymagában Jákob, Mózest Moáb,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Hajnal volt. Tavaszi hajnal. S...  A gyömbér vérnyomásra gyakorol...  Jó kívánságom !  Hála  Hála  Harmónia......  Harmónia......  Zsoltárok  Facebookon kaptam  Bolondozás hónapja április  Kellemes teázást  Diólevél és a magasvérnyomás  Ametiszt kristály  125 éve szereztük meg az első ...  Hálátlanság  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Png virág  Pilinszky János költő  Kellemes kávézást  Harmónia......  Tavaszi csokor  Zsoltárok  Facebookon kaptam  Isten miért rendel el próbákat...  Harmónia......  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Költészet napja ápr.11  József Attila - Altató  Kosztolányi Dezső  Erzsébet és Fülöp.......  Nem tudnak mindent, de mindent...  Tavaszi kép  Hála  Facebookon kaptam  Hála  Hála  A legjobb barát.....  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Hála  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mert mint leszáll az eső És a ...  Változás és megújulás  Tavaszi csokor  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Nő tulipán csokorral  Hallgatás  Aranyosi Ervin: Úgy szeretnék....  Facebookon kaptam  József Attila - Mama  Facebookon kaptam  Zsoltárok  Zsoltárok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A gyömbér vérnyomásra gyakorol...  Zöld fluorit  Kellemes délutánt kívánok  4 gyógytea, amely áldásos lehe...  Szép estét kedves látogatóimna...  Tavaszi kép  Nem menthetünk meg...  Szagosmüge és a vese  Facebookon kaptam  Nem menthetünk meg...  Facebookon kaptam  Petőfi Sándor (1823-1849) így ...  Nem tudnak mindent, de mindent...  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Dolomit kristály  Aranyosi Ervin: Baráti szó  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Tavaszi kép  Tudok - e még boldagan kacagni...  Facebookon kaptam  A négy egyezség  Facebookon kaptam  Lélektől Lélekig  Facebookon kaptam  Pásztortáska gyógyhatásai  Karibi táj  Ünnepeljük a magyar költészete...  Baryt és dolomitkristály.  Zsoltárok  Kosztolányi Dezső  A Józan Ész halálára  Png virág  Baryt és dolomitkristály  Facebookon kaptam  Tavaszi kép 
Bejegyzés Címkék
egész Izraelnek, nemzeteket előled, amoriták királyaival, kezetekbe adta, egész Izrael, népet arra, ládáját hordozzák, következő parancsot, elengedés évének, fülük hallatára, földön éltek, találkozás sátrában, sátornál felhőoszlopban, felhőoszlop megállt, sátor bejáratánál, közöttük lévő, napon minden, ének Izrael, ének bizonyságként, éneket azon, szavait elejétől, halálom után, napoknak végén, hűség Istene, régi időkre, nemzedékről nemzedékre, szeme fényét, fészekalját felrebbentő, mező termését, legmélyebben levő, hegyek alapjait, vadak fogait, halandó emberek, ellenségtől jövő, meghatározott időben, rájuk váró, támasz elfogyott, magára hagyott, ellenség vezéreinek, éneknek minden, szavakat egész, életeteket jelenti, napon beszélt, néped mellé, testvéred meghalt, kádesi Meriba, igaz Isten, halála előtt, hozzád lojális, vállai közt, holdhónapok terméseinek, időtlen időkön, tövisbokorban lakott, fivérei közül, elsőszülött bika, vadbivalynak szarvai, népeket azzal, föld széléig, igazságosság áldozataival, tengerek bőséges, homok rejtett, első részt, törvényadó része, égen lovagol, ősidők Istene, egész földet, nyugati tengerig, pálmafák városát, saját szemeddel, völgyben Moáb, bölcsesség szellemével, erős kezet, utálatosságokkal, elgondolkodnának, rejtekhelyetekké, kötelességeteket, elmulasztottátok, figyelmeztetésül, lombsátorünnepen, félremagyarázzák, igazságtalanság, megsemmisítette, megszilárdított, kiválasztottnak, szétválasztotta, gyülekezetének, legfelségesebb, elöljáróitokat, megcselekedjék, oroszlánkölyök, igazságosságát, felhőoszlopban, féltékenységre, parancsoljátok, megfeledkeztél, bosszantottak, kecskebakokat, bizonyságként, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 124
  • e Hét: 473
  • e Hónap: 2721
  • e Év: 29328
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.