Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
1Sámuel 11–15-ig terjedő fejezetei
  2016-08-27 03:55:32, szombat
 
   
  11. fejezet

1Az ammonita Náhás pedig felvonult, és tábort ütött a gileádi Jábessel szemben. Erre a jábesi emberek valamennyien ezt mondták Náhásnak:,,Köss velünk szövetséget, hogy neked szolgáljunk."2Az ammonita Náhás erre így szólt hozzájuk:,,Csak azzal a feltétellel kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom mindegyikőtöknek a jobb szemét, és így gyalázatot hozhatok egész Izraelre."3A jábesi vének akkor ezt mondták neki:,,Adj nekünk hét napot, mi pedig követeket küldünk Izrael egész területére, és ha nem akad megmentőnk, akkor kénytelenek leszünk kimenni hozzád."4Idővel a követek eljutottak Saul Gibeájába, és elmondták e szavakat a nép füle hallatára. És az egész nép felemelte a hangját és sírt.5De íme, Saul épp jött a mezőről a csorda után. És így szólt Saul:,,Mi történt a néppel, hogy sír?"Erre elbeszélték neki a jábesi emberek szavait.6És Isten szelleme működni kezdett Saulon, amint meghallotta ezeket a szavakat, és nagyon felgerjedt a haragja.7Fogott hát egy pár bikát, majd földarabolta és szétküldte őket Izrael egész területére a követek keze által, ezt mondva:,,Így fognak bánni annak a jószágával is, aki nem vonul ki közülünk, hogy Sault és Sámuelt kövesse!"A népet ekkor elfogta Jehova miatt a rettegés, úgyhogy egy emberként kivonultak.8Aztán megszámlálta őket Bézekben: Izrael fiai háromszázezren, Júda emberei pedig harmincezren voltak.9Az odaérkezett követeknek akkor ezt mondták:,,Így szóljatok a gileádi Jábes lakóihoz: »Holnap, mire forrón süt a nap, eljön a megmentés számotokra."El is mentek a követek, beszámoltak a jábesieknek, és azok megörültek.10Így szóltak tehát a jábesiek,,Holnap kimegyünk hozzátok, és egészen úgy bánjatok velünk, ahogy jónak látszik szemetekben."11Másnap Saul három csapatra osztotta a népet. A reggeli őrszolgálatkor behatoltak a tábor közepébe, és megverték az ammonitákat, míg a nap forró nem lett. Voltak némelyek, akik megmaradtak, de ők is úgy szétszóródtak, hogy kettő sem maradt közülük együtt.12A nép ekkor így szólt Sámuelhez:,,Ki az, aki azt mondja:Talán bizony Saul lesz a király fölöttünk?Adjátok ki azokat az embereket, hogy megöljük őket!13Saul azonban ezt mondta:,,Senkit sem szabad megölni ezen a napon, mert megmentést szerzett ma Jehova Izraelben."14Később Sámuel így szólt a néphez:,,Gyertek, menjünk el Gilgálba, hogy megújítsuk ott a királyságot!"15El is ment az egész nép Gilgálba, és királlyá tették Sault Jehova előtt Gilgálban. Aztán közösségi áldozatokat mutattak be ott Jehova előtt, és nagyon örvendezett ott Saul Izrael minden férfiával együtt.

12. fejezet
1Sámuel végül így szólt az egész Izraelhez:,,Íme, hallgattam szavatokra mindenben, amit mondtatok nekem, hogy királyt adjak nektek, hogy az uralkodjon fölöttetek.2Most tehát itt a király, aki előttetek jár! Én már megöregedtem és megőszültem. A fiaim, íme, veletek vannak, én pedig előttetek jártam fiatalkoromtól fogva mind a mai napig.3Itt vagyok. Tegyetek bizonyságot ellenem Jehova előtt és az ő felkentje előtt:Kinek a bikáját vagy kinek a szamarát vettem el?Kit károsítottam meg vagy kit nyomtam el? Kinek a kezéből fogadtam el pénzt, hogy hallgassak, és bekössem vele a szememet? Megtérítem nektek."4Erre ezt mondták:,,Nem károsítottál meg, nem nyomtál el bennünket, és senkinek a kezéből sem fogadtál el semmit."5Ezért ő így szólt:,,Tanú ellenetek Jehova, és tanú a felkentje e mai napon, hogy semmit sem találtatok a kezemben."Erre ezt mondták:,,Ő a tanú!"6Sámuel aztán ezt mondta a népnek:,,Jehova a tanú, aki felhasználta Mózest és Áront, és aki felhozta ősatyáitokat Egyiptom földjéről. 7 Most pedig álljatok elő. Megítéllek benneteket Jehova előtt. Elbeszélem nektek Jehova minden igazságos tettét, amelyet veletek és ősatyáitokkal cselekedett.8Amikor Jákob bement Egyiptomba, és ősatyáitok segítségért kiáltottak Jehovához, Jehova elküldte Mózest és Áront, hogy kivezessék ősatyáitokat Egyiptomból, és letelepítsék őket ezen a helyen.9Ők azonban elfelejtették Jehova Istenüket, ezért eladta őket Siserának, Hácor hadvezérének a kezébe, a filiszteusok kezébe és Moáb királyának kezébe, és ezek állandóan harcoltak ellenük.10Akkor segítségért kiáltottak Jehovához, és ezt mondták:Vétkeztünk, mert elhagytuk Jehovát, hogy a Baáloknak és az Astóret-képmásoknak szolgáljunk. Szabadíts meg most bennünket ellenségeink kezéből, hogy téged szolgálhassunk!11Jehova erre elküldte Jerubbaált, Bedánt, Jeftét és Sámuelt, és megszabadított benneteket a körös-körül élő ellenségeitek kezéből, hogy biztonságban lakhassatok.12Amikor láttátok, hogy Náhás, Ammon fiainak királya felvonult ellenetek, ezt hajtogattátok nekem: »Nem! Király uralkodjon felettünk!, holott Jehova, a ti Istenetek a Királyotok.13Most pedig itt van a király, akit választottatok, akit kértetek. Íme, Jehova királyt rendelt fölétek.14Ha félitek Jehovát, és őt szolgáljátok, ha hallgattok a szavára, és nem lázadtok fel Jehova parancsa ellen, akkor ti is, és a felettetek uralkodó király is követői lesztek Jehova Isteneteknek.15Ha azonban nem hallgattok Jehova szavára, és fellázadtok Jehova parancsa ellen, akkor ellenetek és atyáitok ellen lesz Jehova keze.16És most álljatok ide, és lássátok azt a nagy dolgot, amelyet Jehova cselekszik a szemetek előtt.17Nemde búzaaratás van ma? Jehovához fogok kiáltani, hogy támasszon mennydörgést és esőt. Ti pedig tudjátok meg és lássátok, hogy nagy a ti gonoszságotok, melyet Jehova szemei előtt cselekedtetek, amikor királyt kértetek magatoknak."18Sámuel ezután Jehovához kiáltott, és Jehova mennydörgést és esőt támasztott azon a napon, úgyhogy az egész nép nagyon félt Jehovától és Sámueltől.19Így szólt Sámuelhez az egész nép:,,Imádkozz a szolgáidért Jehovához, a te Istenedhez, hisz nem akarunk meghalni. Mert bizony csak tetéztük minden bűnünket azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak."20Sámuel erre ezt mondta a népnek:,,Ne féljetek! Ti most már elkövettétek mindezt a gonoszságot. Csak el ne térjetek Jehova követésétől. Egész szívetekkel szolgáljátok Jehovát.21Ne térjetek el, hogy a hiábavalóságokat kövessétek, amelyek nem használnak és nem szabadítanak meg, mert hiábavalóságok azok.22Jehova ugyanis nem hagyja el népét az ő nagy nevéért, mert Jehova elhatározta, hogy népévé tesz titeket.23Számomra pedig elképzelhetetlen, hogy vétkezzek Jehova ellen, felhagyva az értetek való imádkozással. Oktatnom kell benneteket a jó és helyes útra.24Csak féljétek Jehovát, és szolgáljátok őt igazságban, egész szívetekkel! Hiszen lássátok meg, mily nagy dolgokat cselekedett értetek!25Ha azonban arcátlanul a rosszat teszitek, el lesztek söpörve a királyotokkal együtt."

13. fejezet
1Saul[?]éves volt, amikor uralkodni kezdett, és két évet uralkodott Izrael felett.2Akkor Saul választott magának háromezer embert Izraelből. Kétezren Saullal voltak Mikmásban és Bétel hegyvidékén, ezren pedig Jonatánnal Benjámin Gibeájában. A nép többi részét elbocsátotta, mindenkit a maga sátrába.3Jonatán akkor megverte a filiszteusok helyőrségét, amely Gébában volt, és a filiszteusok meghallották ezt. Saul erre kürtöt fúvatott országszerte, és ezt mondta:,,Hallják meg a héberek!"4Így aztán egész Izrael meghallotta a hírt:,,Saul megverte a filiszteusok helyőrségét, és most Izrael bűzössé lett a filiszteusok között."Egybehívták tehát a népet, hogy kövesse Sault Gilgálba.5A filiszteusok is egybegyűltek, hogy harcoljanak Izrael ellen:harmincezer harci szekér, hatezer lovas és oly sok ember, mint tengerparton a homokszem. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásban, Bét-Aventől keletre.6Izrael emberei látták, hogy szorult helyzetben vannak, mert nagy nyomás nehezedett a népre. El is rejtőzött a nép a barlangokban, az üregekben, a sziklákban, a boltíves rejtekekben és a vizesvermekben.7Sőt voltak héberek, akik átkeltek a Jordánon Gád és Gileád földjére. Maga Saul azonban még Gilgálban volt, és az egész nép remegve követte.8És várakozott hét napig, a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel csak nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig már elszéledezett mellőle.9Saul végül így szólt: ,,Hozzátok ide nekem az égő áldozatot és a közösségi áldozatokat."Aztán felajánlotta az égő áldozatot.10És történt, hogy mire elvégezte az égő áldozat felajánlását, íme, megjött Sámuel. Saul erre kiment, hogy fogadja és megáldja őt.11Sámuel ekkor megszólalt: ,,Mit tettél?"Saul erre ezt mondta:,,Láttam, hogy a nép elszéledt mellőlem, és te sem jöttél meg a meghatározott napokon belül, a filiszteusok pedig már gyülekeztek Mikmásba,12ezért azt mondtam magamban:Most majd a filiszteusok lejönnek ellenem Gilgálba, én pedig még nem enyhítettem meg Jehova arcát.Vettem hát magamnak a bátorságot, és felajánlottam az égő áldozatot."13Sámuel erre ezt mondta Saulnak:,,Ostobán cselekedtél. Nem tartottad meg Jehova Istened parancsolatát, amelyet megparancsolt neked. Bizony ha megtartottad volna, Jehova időtlen időkre megszilárdította volna Izrael feletti királyságodat.14Most azonban nem lesz tartós a királyságod. Jehova talál magának szíve szerint való férfit, és Jehova őt jelöli ki vezetőnek népe fölé, mert te nem tartottad meg, amit Jehova megparancsolt neked."15Aztán Sámuel fölkerekedett és fölment Gilgálból Benjámin Gibeájába. Saul pedig számba vette a még vele levő népet, mintegy hatszáz embert.16És Saul meg a fia, Jonatán, a még velük levő néppel együtt Benjámin Gébájában tartózkodtak. A filiszteusok pedig Mikmásban ütöttek tábort.17A filiszteusok táborából akkoriban fosztogató sereg rohant ki három csapatban. Az egyik csapat az Ofrába vivő útra tért, Suál földje felé,18a másik csapat a bét-horoni útra tért, a harmadik csapat pedig arra az útra, amely a Ceboim völgyére néző határra visz, a puszta felé.19Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok ezt mondták:,,Ne készíthessenek a héberek se kardot, se lándzsát."20Egész Izrael a filiszteusokhoz járt, hogy ki-ki megélesíttesse az ekevasát, ásókapáját, fejszéjét vagy sarlóját.21Egy pimbe került az ekevasak, az ásókapák, a háromágú szerszámok meg a fejszék élesítése és az ösztöke megerősítése.22Így történt, hogy a csata napján a Saullal és Jonatánnal tartó nép között senkinek sem volt a kezében sem kard, sem lándzsa. Csak Saulnál és a fiánál, Jonatánnál akadt egy.23Egy filiszteus előőrs pedig ki-kirohant Mikmás szorosához.

14. fejezet
1Egyik nap aztán Jonatán, Saul fia, így szólt a fegyverét hordozó szolgának:,,Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van."Apjának azonban nem szólt róla.2Saul ekkor Gibea szélén, a Migronban álló gránátalmafa alatt tartózkodott. És a nép, amely vele volt, mintegy hatszáz férfiból állt.3(Az efódot pedig Ahija, Ikábód testvérének, Ahitubnak a fia hordta. Ahitub annak a Fineásnak volt a fia, aki Jehova silói papjának, Élinek a fia volt.)És a nép nem tudta, hogy Jonatán elment.4Az átjárók között pedig, amelyeket azért keresett Jonatán, hogy átmenjen a filiszteusok előőrse ellen, egy-egy fogszerűen kiálló kőszirt volt innen is, onnan is. Az egyik neve Bocéc, a másiké Szené volt.5Az egyik ilyen fogszerű szirt egy sziklaoszlop volt északon, Mikmás felé, a másik pedig délen volt, Géba felé.6Jonatán tehát így szólt a szolgájához, a fegyverhordozójához:,,Gyere, menjünk át e körülmetéletlenek előőrséhez. Jehova talán tesz értünk valamit, hiszen Jehova előtt nincs akadály: sok által, és kevés által is szerezhet megmentést."7A fegyverhordozója erre ezt mondta neki:,,Tedd meg, ami a szívedben van. Arra menj, amerre kedved tartja. Íme, én veled vagyok a szíved szerint."8Jonatán erre ezt mondta:,,Íme, átmegyünk azokhoz az emberekhez. Mutassuk meg magunkat nekik.9Ha így szólnának hozzánk: »Maradjatok veszteg, míg oda nem érünk hozzátok!, akkor ott fogunk állni a helyünkön, és nem megyünk fel hozzájuk.10Ha azonban így szólnának:Gyertek fel ellenünk!«, akkor fölmegyünk, mert Jehova bizonyosan a kezünkbe adja őket, és ez nekünk a jel."11Meg is mutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének. A filiszteusok erre így szóltak:,,Ni csak, a héberek előjönnek az üregekből, ahova elbújtak!"12Az előőrs emberei akkor megszólították Jonatánt és a fegyverhordozóját:,,Gyertek csak fel hozzánk! Majd megtudtok valamit tőlünk!"Jonatán nyomban így szólt a fegyverhordozójához:,,Gyere utánam, mert Jehova Izrael kezébe adja őket."13Fel is kapaszkodott Jonatán négykézláb, a fegyverhordozója meg utána. Azok pedig elestek Jonatán előtt, és a fegyverhordozója öldöste őket mögötte.14Ebben az első öldöklésben, amelyben Jonatán és a fegyverhordozója megverte őket, mintegy húsz ember halt meg egy hold földnek mintegy fél barázda hossznyi területén.15Remegés támadt a mezőn levő táborban és az előőrs egész népe között. Még a fosztogatók serege is remegett, a föld is megrendült, és ebből Istentől való remegés lett.16Saul őrszemei, akik Benjámin Gibeájában voltak, odatekintettek, és íme, hol erre, hol arra terjedt a zűrzavar.17Saul akkor így szólt a vele levő néphez:,,Kérlek benneteket, vegyétek számba az embereket, és nézzétek meg, ki ment el közülünk."Amikor számba vették az embereket, íme, Jonatán és a fegyverhordozója nem volt ott.18Saul erre ezt mondta Ahijának:,,Hozd ide az igaz Isten ládáját!"(Az igaz Isten ládája ugyanis Izrael fiainál volt azon a napon.)19Míg Saul a pappal beszélt, a filiszteusok táborában mindinkább eluralkodott a zűrzavar. Saul akkor így szólt a paphoz:,,Vond vissza kezedet."20Így aztán egybegyűlt Saul és a vele levő egész nép. El is mentek egészen a csata színhelyéig, és íme, nagyon nagy volt a fejetlenség;ki-ki a társa ellen fordult kardjával.21Azok a héberek, akik korábban a filiszteusokhoz csatlakoztak, és fölmentek velük a körülöttük levő táborba, szintén Izrael mellé álltak, amely Saullal és Jonatánnal volt.22Az Efraim hegyvidékén bujdosó izraeliták is mind meghallották, hogy a filiszteusok megfutamodtak, és ők is nyomukba eredtek a harcba.23Azon a napon Jehova megmentette Izraelt, és a harc átterjedt Bét-Avenen túlra.24Izrael embereire nagy nyomás nehezedett azon a napon, de Saul esküre kötelezte a népet ezekkel a szavakkal:,,Átkozott az az ember, aki kenyeret eszik az est leszállta előtt, míg bosszút nem állok ellenségeimen!"Nem is ízlelt kenyeret senki a nép közül.25Eljutott az ország egész népe az erdőségbe, és méz volt akkor a föld színén.26Amikor a nép beért az erdőségbe, íme, csak úgy csorgott a méz! De senki sem emelte szájához a kezét, mert félt a nép az eskü miatt.27Jonatán pedig nem hallotta, amikor apja megeskette a népet, így hát kinyújtotta a kezében levő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, aztán visszahúzta szájához a kezét, és felragyogott a szeme.28Ekkor megszólalt valaki a nép közül, és ezt mondta:,,Apád ünnepélyesen megeskette a népet ezekkel a szavakkal:Átkozott az az ember, aki ma kenyeret eszik!"(A nép pedig már kezdett kimerülni.)29Jonatán azonban így szólt:,,Apám kegyvesztetté tette az országot. Nézzétek csak, hogy felragyogott a szemem, mert megízleltem ezt a kis mézet.30Hát még ha evett volna ma a nép az ellenségeinél talált zsákmányból! Mert most nem érte nagy pusztítás a filiszteusokat."31Azon a napon Mikmástól Ajjalonig verték a filiszteusokat, és a nép nagyon kimerült.32Akkor a nép nekiesett a zsákmánynak:juhot, marhát, borjút vett el magának, és levágta a puszta földön. És vérrel együtt ette a húst a nép.33Jelentették is Saulnak:,,Íme, vétkezik a nép Jehova ellen, mert vérrel együtt eszi a húst."Erre ő így szólt:,,Csalárdul cselekedtetek. Először is hengerítsetek ide nekem egy nagy követ."34Azután ezt mondta Saul:,,Széledjetek el a nép közé, és mondjátok meg nekik:Mindegyikőtök hozza ide hozzám a maga bikáját, és mindenki a maga juhát. Itt vágjátok le és egyétek! Ne vétkezzetek Jehova ellen azzal, hogy vérrel együtt eszitek a húst."Így tehát azon az éjjelen az egész népből mindenki odavitte a kezébe került bikát, és ott vágta le.35Saul ezután oltárt épített Jehovának. Ez volt az első oltár, amelyet Jehovának épített.36Saul később ezt mondta:,,Menjünk le éjjel a filiszteusok után, fosszuk ki őket, míg felvirrad a reggel, és egyet se hagyjunk meg közülük."Erre ezt mondták:,,Tedd azt, ami jónak látszik szemedben."A pap ekkor így szólt:,,Járuljunk itt az igaz Isten elé."37Saul tehát megkérdezte Istentől:,,Lemenjek-e a filiszteusok után?Izrael kezébe adod-e őket?"De ő nem válaszolt neki azon a napon.38Saul ezért ezt mondta:,,Gyertek ide mindnyájan, ti, akik főemberei vagytok a népnek. Derítsétek ki, és nézzetek utána, hogyan történt ma ez a bűn.39Mert él Jehova, aki Izrael Megszabadítója, hogy még ha Jonatán fiamban volna is a bűn, bizonnyal meg kell halnia."De senki sem válaszolt neki az egész nép közül.40Akkor így szólt az egész Izraelhez:,,Ti legyetek az egyik oldalon, én pedig Jonatán fiammal a másikon."A nép erre ezt mondta Saulnak:,,Tedd meg, ami jónak látszik szemedben."41Saul ezután így szólt Jehovához:,,Ó, Izrael Istene, adj tummimot!"Akkor Jonatán és Saul lett kiválasztva, a nép pedig megmenekült.42Saul erre ezt mondta:,,Vessetek sorsot közöttem és Jonatán fiam között."És Jonatán lett kiválasztva.43Saul ekkor így szólt Jonatánhoz:,,Mondd el, mit tettél!"Jonatán erre elmondta neki. Így szólt:,,Való igaz, megízleltem egy kis mézet a kezemben levő bot végével. Itt vagyok! Haljak hát meg!"44Saul erre ezt mondta:,,Úgy cselekedjen Isten, sőt még rosszabbul, ha nem lakolsz halállal, Jonatán!"45A nép azonban ezt mondta Saulnak:,,Vajon Jonatán haljon meg, aki véghezvitte e nagy szabadítást Izraelben?Ilyesmi nem történhet!Él Jehova, hogy egyetlen hajszála sem fog a földre hullani fejéről! Mert bizony Istennel munkálkodott ezen a napon."A nép tehát megváltotta Jonatánt, és nem halt meg.46Saul akkor visszavonult, nem követte a filiszteusokat, és a filiszteusok elmentek a maguk helyére.47Saul kezébe vette az Izrael feletti királyságot, és körös-körül harcba szállt minden ellenségével:Moábbal, Ammon fiaival, Edommal, Cóba királyaival és a filiszteusokkal. Amerre csak fordult, ítélettel sújtotta őket.48Mindegyre hősiesen cselekedett. Megverte Amáleket, és megszabadította Izraelt azok kezéből, akik fosztogatták.49Saulnak Jonatán, Jisvi és Málki-Sua voltak a fiai. Ami a két leánya nevét illeti, az először születettet Mérábnak, a fiatalabbat pedig Mikálnak hívták.50Saul feleségének Ahinoám volt a neve;Ahimaácnak volt a leánya. Saul hadvezérét Ábnernek hívták. Ez Nérnek a fia, Saulnak pedig a nagybátyja volt.51Saulnak Kís volt az apja, Nér pedig - Ábner apja - Abielnek volt a fia.52Saul életének minden napján kemény harc folyt a filiszteusok ellen. Ha Saul meglátott egy-egy erős vagy vitéz férfit, azt maga mellé vette.

15. fejezet
1Sámuel akkor így szólt Saulhoz:,,Jehova engem küldött el, hogy felkenjelek népe, Izrael királyává. Most azért figyeld meg, hogy szól Jehova beszéde.2Ezt mondja a seregek Jehovája:Számon fogom kérni, amit Izraellel tett Amálek:útját állta neki, amikor az feljött Egyiptomból.3Most azért menj, verd meg Amáleket, és add pusztulásra mindenestül. Ne könyörülj rajta. Öld meg őket:férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, bikát és juhot, tevét és szamarat egyaránt."4Saul tehát egybehívta a népet, és megszámlálta őket Telaimban:kétszázezer gyalogosa és tízezer júdabeli embere volt.5És eljutott Saul egészen Amálek városáig, és lesbe állt a völgynél.6A kenitáknak közben ezt mondta Saul:,,Menjetek, távozzatok, vonuljatok le az amálekiták közül, nehogy elsöpörjelek benneteket velük együtt. Te szerető-kedvességet cselekedtél Izrael minden fiával, amikor feljöttek Egyiptomból."A keniták erre eltávoztak az amálekiták közül.7Saul ezután megverte Amáleket Havilától egészen Súrig, amely Egyiptom előtt van.8Agágot, Amálek királyát élve fogta el, a nép többi részét pedig pusztulásra adta a kard élével.9De Saul és a nép megkönyörült Agágon és a nyáj meg a csorda színe-javán és a kövér állatokon, a kosokon és mindazon, ami jó volt. Nem akarták pusztulásra adni őket. A silány és megvetendő dolgokat ellenben mind pusztulásra adták.10Jehova szava ekkor így szólt Sámuelhez:11,,Sajnálom, hogy Saulnak királyi uralmat adtam, mert elfordult, és nem követ engem. Nem teljesítette szavaimat."Ez lesújtotta Sámuelt, és egész éjjel Jehovához kiáltott.12Azután Sámuel már korán felkelt, hogy reggel találkozzon Saullal. De hírül vitték Sámuelnek:,,Saul Kármelbe ment, és íme, emlékművet emelt magának, azután megfordult, átment és lement Gilgálba."13Sámuel végül megérkezett Saulhoz, és Saul így szólt hozzá:,,Áldott vagy te Jehovától!Teljesítettem Jehova szavát."14Sámuel azonban ezt mondta:,,Akkor mit jelentsen a nyáj hangja, amely a fülembe hatol, meg a csorda hangja, amelyet hallok?"15 Saul erre így szólt:,,Az amálekitáktól hozták őket, mert a nép megkönyörült a nyáj és a csorda színe-javán, hogy feláldozzák Jehovának, a te Istenednek. De a többit pusztulásra adtuk."16Sámuel akkor ezt mondta Saulnak:,,Állj meg! Közlöm veled, mit mondott nekem Jehova a múlt éjszaka."Ő erre így szólt hozzá:,,Beszélj!"17Sámuel tehát ezt mondta:,,Nem úgy volt-e, hogy amikor a magad szemében kicsiny voltál, feje lettél Izrael törzseinek, és Jehova felkent téged Izrael királyává?18Később Jehova ilyen megbízatással küldött utadra:Menj, és add pusztulásra a bűnösöket, az amálekitákat. Addig harcolj ellenük, míg ki nem irtod őket.19Mi hát az oka, hogy nem hallgattál Jehova szavára, hanem nekiestél a zsákmánynak, és azt tetted, ami rossz Jehova szemében?"20Saul azonban ezt mondta Sámuelnek:,,De hiszen hallgattam Jehova szavára!Elmentem, hogy teljesítsem a megbízatásomat, amellyel utamra küldött Jehova. Elhoztam Agágot, Amálek királyát, de Amáleket pusztulásra adtam.21A nép pedig elvette a zsákmányból a legjobb juhokat és marhákat mint pusztulásra szántakat, hogy feláldozza Jehovának, a te Istenednek, Gilgálban."22Sámuel erre ezt mondta:,,Vajon Jehova ugyanúgy örül az égő felajánlásoknak és az áldozatoknak, mint a Jehova szava iránti engedelmességnek?Íme, jobb az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél.23Mert a lázadás éppolyan, mint a jóslás bűne, és az elbizakodott törtetés, mint amikor valaki rejtelmes erőkhöz és a terafimhoz folyamodik. Mivel te megvetetted Jehova szavát, ő is megvet téged, hogy ne légy király."24Saul erre így szólt Sámuelhez:,,Vétkeztem. Áthágtam Jehova parancsát és a te szavaidat, mert féltem a néptől, és hallgattam szavukra.25Most azért, kérlek, bocsásd meg bűnömet, és térj vissza velem, hogy leboruljak Jehova előtt."26De Sámuel ezt mondta Saulnak:,,Nem térek vissza veled, mert megvetetted Jehova szavát, Jehova pedig megvet téged, hogy ne légy tovább Izrael királya."27 Amikor Sámuel megfordult, hogy elmenjen, ő azonnal megragadta a palástja szárnyát, de az leszakadt.28Sámuel erre ezt mondta neki:,,Jehova ma elszakította tőled Izrael királyi uralmát, és olyan felebarátodnak adja, aki jobb nálad.29Izrael Kiválósága pedig nem bizonyul hazugnak. Nem fog sajnálkozni, mert nem földi ember ő, hogy sajnálkozzon."30Erre ezt mondta:,,Vétkeztem. Most azért, kérlek, add meg nekem a tiszteletet népem vénei előtt és Izrael előtt. Térj vissza velem, én pedig leborulok Jehova Istened előtt."31Sámuel tehát visszament Saul mögött, és Saul leborult Jehova előtt.32Sámuel ezután így szólt:,,Hozzátok ide nekem Agágot, Amálek királyát."Agág ekkor odament hozzá kelletlenül, és ezt mondta magában Agág:,,Akkor hát elmúlt a halál keserűsége."33Sámuel azonban így szólt:,,Ahogyan gyermektelenné tett asszonyokat a kardod, úgy legyen anyád a gyermekeitől leginkább megfosztott az asszonyok között!"Azzal Sámuel darabokra vágta Agágot Jehova előtt Gilgálban.34Sámuel ezután elment Rámába, Saul pedig fölment a házához Saul Gibeájába.35Sámuel nem is látta többé Sault a halála napjáig, mert kesergett Sámuel Saul miatt. Jehova pedig sajnálta már, hogy Sault tette Izrael királyává.(NWfordítás)


 
 
0 komment , kategória:  1 Sámuel /Ósz.  
Címkék: hiábavalóságokat, fegyverhordozója, megszilárdította, mindegyikőtöknek, elképzelhetetlen, engedelmességnek, filiszteusokkal, filiszteusokhoz, megszabadította, felajánlásoknak, fiatalkoromtól, szolgálhassunk, megszabadított, gyermektelenné, őrszolgálatkor, megszólították, odatekintettek, hiábavalóságok, megszabadítója, megbízatásomat, felebarátodnak, vizesvermekben, filiszteusokat, választottatok, készíthessenek, háromszázezren, megélesíttesse, felajánlottam, fölkerekedett, elszéledezett, cselekedtetek, gonoszságotok, megbízatással, királyságodat, szétszóródtak, meghatározott, gileádi Jábessel, jábesi emberek, feltétellel kötök, jobb szemét, követek eljutottak, csorda után, követek keze, népet ekkor, emberként kivonultak, gileádi Jábes, megmentés számotokra, reggeli őrszolgálatkor, tábor közepébe, király fölöttünk, egész Izraelhez, uralkodjon fölöttetek, Saul Gibeájába, Jehova Izraelben, Sault Jehova, Saul Izrael, Jehova Istenüket, Jehova Isteneteknek, Kétezren Saullal, Jonatánnal Benjámin Gibeájában, Sault Gilgálba, Jordánon Gád, Maga Saul, Jehova Istened, Gilgálból Benjámin Gibeájába, Benjámin Gébájában, Csak Saulnál, Jehova Izrael, Benjámin Gibeájában, Mikmástól Ajjalonig, Izrael Megszabadítója, Izrael Istene, Akkor Jonatán, Vajon Jonatán, Megverte Amáleket, Amáleket Havilától, Saul Kármelbe, Teljesítettem Jehova, Elhoztam Agágot, Vajon Jehova, Áthágtam Jehova, Amikor Sámuel, Azzal Sámuel, Agágot Jehova, Sámuel Saul,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
05.06. 14:46 Romániában nőtt a turisták száma, a külföldieké azonban csökkent az első ne...
05.06. 14:46 Varga Mihály: idén is folytatódik a lakásépítések dinamikus bővülése
05.06. 14:16 A szülők nélkül élő gyerekekért indít kampányt az SOS Gyermekfalvak
05.06. 14:15 A filmé a főszerep a József Attila Színház jövő évadában
05.06. 14:06 Hét megyében és a fővárosban megnyitott az új Takarékbank
05.06. 14:05 Autóbusszal ütközött egy gépkocsi Esztergom és Dobogókő között
05.06. 13:55 Versenyhivatali figyelmeztetést kapott az ingatlan.com
05.06. 13:45 A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága önálló kutatóközpont létrehozását kezde...
05.06. 13:45 Felmérés: a gyermekvállalási korban lévők bizakodva várják az új családtámo...
05.06. 13:36 A fost lansat programul de sprijinire pentru extinderea internaţională a st...
Tudjátok ?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
Kívánhatok kellemes ünnepeket?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
még több kérdés
Blog Címkék
Nem mi vesztettük el szerettei...  Tavaszi virágok  Rózsák ládában  Facebookon kaptam  Fiatalok - festményen  Vidám szép estét  Egyszerű hatékony arcmaszk  Megteheted, hogy elzárod lelke...  Rózsaszín rózsa  Naplemente  Bagolyfiókák  Fenyőszirup köhögésre  Szép napot - rózsákkal  Rózsák az esőben  Bagolyfiókák  Fehér rózsák  Virágzó kaktusz  Szép estét  Csendes múltidéző magányomban ...  Babázó kislányok  Isten  Facebookon kaptam Krisztinát...  Kellemes délutáni pihenést  Sirályok  Fiatalok - festményen  Rózsa csokrok  Pihiző kutya  Hattyúmama  Szép napot - rózsákkal  Jó éjszakát  Rózsaszín rózsa  Fiatalok - festményen  Kétértelműség  Egyszerű hatékony arcmaszk  Nem hal meg, csak távol van  Istentisztelet  A nehéz idők, jobban megértett...  Szép estét kedves látogatóimna...  Virágszimatoló  Facebookon kaptam  Kétértelműség  Jó éjszakát kívánok !  Kiskacsák a vízen  Szép estét , virágok és egy es...  A nehéz idők, jobban megértett...  Nő pöttyös ruhában  Szarvas a fa előtt  Rózsa az esőben  Cicacsapat  Jó éjszakát  Isten  Egyszerű hatékony arcmaszk  Sexy nő  Isten bölcsessége  Vitorlabontó Balatonfüred  Az élet kenyere  Gerberák ládikában  Kellemes teázást  A remény emberei kiutat mutatn...  Facebookon kaptam  Bölcsesség  A remény emberei kiutat mutatn...  Nő kalapban  Gránátalma  Fehér rózsák  Egyszerű hatékony arcmaszk  Rókafi  Sexy nő  Margaretták az ablakban  Jó éjszakát  Szarvas a fa előtt  Kétértelműség  Rózsaszín rózsa  Dió  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Szép napot  Rózsaszín rózsa  Szép napot kedves barátaim ! ....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten bölcsessége  Bölcsesség  Bűnbánat  Szép estét  Orgona  Isten  Facebookon kaptam  Fenyőszirup köhögésre  Csendes múltidéző magányomban ...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Bűn  Orchidea  Orgona  Joseph Haydn - A Teremtés  Sirályok  Katicák esernyővel  Virágszimatoló 
Bejegyzés Címkék
gileádi Jábessel, jábesi emberek, feltétellel kötök, jobb szemét, követek eljutottak, csorda után, követek keze, népet ekkor, emberként kivonultak, gileádi Jábes, megmentés számotokra, reggeli őrszolgálatkor, tábor közepébe, király fölöttünk, egész Izraelhez, uralkodjon fölöttetek, bikáját vagy, szamarát vettem, kezéből fogadtam, filiszteusok kezébe, felettetek uralkodó, nagy dolgot, szemetek előtt, szolgáidért Jehovához, hiábavalóságokat kövessétek, értetek való, rosszat teszitek, királyotokkal együtt, maga sátrába, filiszteusok helyőrségét, filiszteusok meghallották, filiszteusok között, boltíves rejtekekben, közösségi áldozatokat, meghatározott napokon, filiszteusok pedig, filiszteusok lejönnek, egyik csapat, bét-horoni útra, harmadik csapat, puszta felé, filiszteusokhoz járt, háromágú szerszámok, fejszék élesítése, ösztöke megerősítése, csata napján, fegyverét hordozó, filiszteusok előőrséhez, efódot pedig, filiszteusok előőrse, egyik neve, másiké Szené, sziklaoszlop volt, másik pedig, szíved szerint, kezünkbe adja, filiszteusok előőrsének, filiszteusok erre, héberek előjönnek, fegyverhordozója öldöste, első öldöklésben, fegyverhordozója megverte, hold földnek, mezőn levő, előőrs egész, fosztogatók serege, vele levő, igaz Isten, pappal beszélt, filiszteusok táborában, csata színhelyéig, társa ellen, filiszteusokhoz csatlakoztak, körülöttük levő, filiszteusok megfutamodtak, napon Jehova, harc átterjedt, népet ezekkel, ország egész, föld színén, eskü miatt, kezében levő, lépes mézbe, ellenségeinél talált, napon Mikmástól, puszta földön, nagy követ, maga bikáját, maga juhát, egész népből, kezébe került, első oltár, filiszteusok után, egyik oldalon, kezemben levő, földre hullani, filiszteusok elmentek, maguk helyére, először születettet, fiatalabbat pedig, nagybátyja volt, , ,
2019.04 2019. Május 2019.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 65 db bejegyzés
Összes: 7487 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 46
  • e Hét: 214
  • e Hónap: 3803
  • e Év: 50167
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.