Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Efézus 4–6-ig terjedő fejezetei
  2016-09-12 22:06:53, hétfő
 
   
  4. fejezet

1Kérlellek tehát benneteket én, aki rab vagyok az Úrban, hogy méltón járjatok ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívtak titeket,2teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elviselve egymást szeretetben,3komolyan igyekezve azon, hogy megtartsátok a szellem egységét a béke egyesítő kötelékében.4Egy test van, és egy szellem, mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el, amelyre elhívattatok;5egy Úr, egy hit, egy keresztség;6egy Istene és Atyja mindenkinek, aki mindenek fölött és mindeneken keresztül és mindenekben ott van.7Mármost mindegyikünknek ki nem érdemelt kedvesség adatott, aszerint, ahogy a Krisztus kimérte az ajándékot.8Ennélfogva ezt mondja:,,Amikor felment a magasba, foglyokat ejtett;emberajándékokat adott."9Az a kifejezés pedig, hogy,,felment",mit jelent, ha nem azt, hogy le is szállt az alsóbb régiókba, vagyis a földre?10Aki leszállt, az egyben az is, aki felment, sokkal feljebb minden égnél, hogy teljességet adjon mindennek.11És ő némelyeket apostolokul adott, némelyeket prófétákul, némelyeket evangéliumhirdetőkül, némelyeket pásztorokul és tanítókul,12a szentek helyreigazítása céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének felépítésére,13míg el nem jutunk mindnyájan az egységre a hitben és az Isten Fiának pontos ismeretében, a felnőtt férfi szintjére, a termetnek arra a mértékére, amely a Krisztus teljessége szerint való;14hogy ne legyünk többé kisgyermekek, akiket mintha hullámok hánynának-vetnének, és akik ide-oda sodródnak a tanítás minden szelében az emberek ármánykodása által, tévelygés kigondolásában való ravaszság által.15Hanem az igazságot szólva, szeretet által növekedjünk fel mindenben, összhangban azzal, aki a fej, Krisztus.16Őbelőle az egész test - harmonikusan egybeillesztetve és együttműködésre késztetve minden ízület által, mely megadja, ami szükséges, külön-külön minden egyes tag megfelelő mértékű működése szerint - hozzájárul a test növekedéséhez, hogy felépítse magát szeretetben.17Azt mondom tehát, és emellett tanúskodom az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a nemzetek is járnak elméjük haszontalanságában,18miközben a bennük levő tudatlanság miatt, szívük érzéketlensége miatt elmebelileg sötétségben vannak, és el vannak idegenedve az Isten szerinti élettől.19Minden erkölcsi érzéket elveszítve, gátlástalan viselkedésre adták magukat, hogy mindenféle tisztátalanságot cselekedjenek kapzsisággal.20Ti azonban nem azt tanultátok a Krisztusról, hogy ő ilyen,21feltéve persze, hogy hallottátok őt, és tanítottak benneteket általa, mint ahogy Jézusban van az igazság,22hogy le kell vetnetek a régi egyéniséget, amely korábbi viselkedésmódotokhoz igazodik, és amely megromlik megtévesztő kívánságai szerint;23meg kell pedig újulnotok az elméteket mozgató erőben,24és fel kell öltenetek az új egyéniséget, amely Isten akarata szerint teremtetett igazi igazságosságban és lojalitásban.25Ennélfogva most, hogy levetettétek a hazugságot, igazat mondjon mindegyikőtök a felebarátjának, mivel egymáshoz tartozó tagok vagyunk.26Haragudjatok, ámde ne vétkezzetek;ne menjen le úgy a nap, hogy ingerültek vagytok,27és az Ördögnek se adjatok helyet.28Aki lop, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon keményen, azt cselekedve kezével, ami jó munka, hogy legyen mit odaadnia a szükségben levőnek.29Ne jöjjön ki rothadt beszéd a szátokból, hanem csak olyan, ami jó az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy azt adja a hallgatóknak, ami kedvező.30Továbbá ne okozzatok bánatot az Isten szent szellemének, amellyel el lettetek pecsételve egy váltság általi szabadítás napjára.31Minden rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd távolíttassék el tőletek minden rosszasággal együtt.32Legyetek pedig egymás iránt kedvessé, gyöngéden könyörületessé, készséggel megbocsátva egymásnak, mint ahogy az Isten is készséggel megbocsátott nektek Krisztus által.

5. fejezet
1Legyetek tehát az Isten utánzóivá mint szeretett gyermekek,2és továbbra is szeretetben járjatok, mint ahogy a Krisztus is szeretett benneteket, és odaadta magát értetek felajánlásként és áldozatként az Istennek, kellemes illatul.3Paráznaság és bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még csak ne is említtessék közöttetek, mint ahogy szent emberekhez illik,4se szégyenteljes viselkedés, se bolond beszéd, se ocsmány tréfálkozás, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás.5Mert azt tudjátok és magatok is felismeritek, hogy egyetlen paráznának vagy tisztátalannak vagy kapzsinak - azaz bálványimádónak - sincs semmi öröksége a Krisztus és az Isten királyságában.6Senki ne ámítson el titeket üres szavakkal, mert az imént említett dolgok miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira.7Ne legyetek hát részestársaikká;8mert egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban. A világosság gyermekeiként járjatok továbbra is,9mert a világosság gyümölcse mindenfajta jóságból, igazságosságból és igazságból áll.10Állandóan bizonyosodjatok meg arról, hogy mi elfogadható az Úr előtt,11és ne vegyetek többé részt velük a sötétséghez tartozó gyümölcstelen cselekedetekben, hanem inkább még feddjétek is őket,12mert amik náluk titokban történnek, azt még elmondani is szégyen.13Amit pedig feddés ér, az mind nyilvánvalóvá lesz a világosság által, mert minden, ami nyilvánvalóvá lesz, világosság.14Ennélfogva ezt mondja:,,Ébredj fel, ó, alvó, és támadj fel a halottak közül, s rád fog ragyogni a Krisztus."15Így hát folyton szigorúan ügyeljetek arra, hogy ne mint balgák, hanem mint bölcsek járjatok,16megvásárolva magatoknak az alkalmas időt, mivel a napok gonoszak.17Ezért hát ne váljatok többé esztelenné, hanem továbbra is érzékeljétek, mi Jehova akarata.18Bortól se részegedjetek le, amelyben kicsapongás van, hanem állandóan teljetek be szellemmel -19zsoltárokkal, Istennek szóló dicséretekkel és szellemi énekekkel szólva egymáshoz, énekelve és közben zenélve szívetekben Jehovának,20mindig, mindenért hálát adva a mi Istenünknek és Atyánknak Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében.21Rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében.22A feleségek rendeljék alá magukat férjüknek, mint az Úrnak,23mert a férj feje a feleségének, mint ahogy a Krisztus is feje a gyülekezetnek, megmentője lévén e testnek.24Igen, ahogy a gyülekezet alárendeli magát a Krisztusnak, úgy a feleségek is rendeljék alá magukat férjüknek mindenben.25Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte,26hogy megszentelje azt, megtisztítva a víznek fürdőjével a szó által,27hogy maga elé állítsa a gyülekezetet annak pompájában úgy, hogy ne legyen azon szennyfolt vagy ránc vagy bármi efféle, hanem hogy szent és szeplő nélküli legyen.28A férjeknek ily módon úgy kell szeretniük feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti,29mert soha senki nem gyűlölte a saját testét, hanem táplálja és dédelgeti, mint ahogy a Krisztus is a gyülekezetet,30mivel az ő testének tagjai vagyunk.31,,Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és a kettő egy testté lesz."32E szent titok nagy. Krisztusra és a gyülekezetre vonatkozóan beszélek most.33Mindamellett közöttetek is, úgy szeresse egyenként mindenki a feleségét, mint önmagát;másfelől a feleség mélységes megbecsüléssel legyen a férje iránt.

6. fejezet
1Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrral egységben, mert ez igazságos:2,,Tiszteld apádat és anyádat",ami az első parancs ígérettel:3,,hogy jól legyen dolgod, és hosszú ideig megmaradj a földön."4És ti apák, ne ingereljétek föl gyermekeiteket, hanem továbbra is Jehova fegyelmezésében és az ő gondolkodásának zsinórmértéke szerint neveljétek őket.5Ti rabszolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel, szívetek őszinteségében, mint a Krisztusnak,6nem látszatszolgálattal, mint akik embereknek járnak kedvében, hanem mint Krisztus rabszolgái, egész lélekkel cselekedve az Isten akaratát.7Szolgáljatok jóra hajló rabszolgákként, mint Jehovának, és nem embereknek,8mert tudjátok, hogy ki-ki ami jót cselekszik, visszakapja azt Jehovától, legyen akár rabszolga, akár szabad.9Ti is, urak, továbbra is ugyanezeket cselekedjétek velük, elhagyva a fenyegetést, mert tudjátok, hogy aki nekik is, és nektek is Uratok, az egekben van, és nincsen nála részrehajlás.10Végezetül, továbbra is tegyetek szert erőre az Úrban és erejének hatalmasságában.11Öltsétek fel az Istentől való teljes fegyverzetet, hogy képesek legyetek szilárdan állni az Ördög mesterkedéseivel szemben;12mert nem vér és test ellen van viaskodásunk, hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen.13Ezért vegyétek föl az Istentől való teljes fegyverzetet, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és miután mindent alaposan elvégeztetek, szilárdan állhassatok.14Álljatok tehát szilárdan, úgy, hogy derekatok igazsággal van körülövezve, és viselitek az igazságosság mellvértjét,15és lábatok a béke jó hírének felszerelésével van felsaruzva.16Mindenekelőtt vegyétek föl a hit nagy pajzsát, amellyel képesek lesztek kioltani a gonosznak minden égő nyilát.17Vegyétek a megmentés sisakját, és a szellem kardját is, azaz Isten szavát,18miközben az ima és könyörgés minden formájával élve kitartóan imádkoztok minden alkalommal szellemben. És evégett maradjatok ébren minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentért,19értem is, hogy beszédkészség adassék nekem, amikor megnyitom a számat, hogy beszédbeli nyíltsággal tegyem ismertté azon jó hír szent titkát,20amelyért nagykövetként tevékenykedem láncokban;hogy bátorsággal beszéljek arról, úgy, ahogy beszélnem kell.21Hogy pedig ti is tudjatok dolgaimról, arról, hogy hogy vagyok, Tikikusz, a szeretett testvér és hű szolga az Úrban, mindent tudatni fog veletek.22Éppen abból a célból küldöm őt hozzátok, hogy tudjatok a minket érintő dolgokról, és hogy megvigasztalja szíveteket.23Béke legyen a testvéreknek, és szeretet hittel együtt Istentől, az Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól!24A ki nem érdemelt kedvesség legyen mindazokkal, akik szeretik Jézus Krisztust, a mi Urunkat romlatlanságban! 
 
0 komment , kategória:  Efézus /Újszövetség  
Címkék: állhatatossággal, mesterkedéseivel, emberajándékokat, egybeillesztetve, tisztátalanságot, ellenállhassatok, együttműködésre, cselekedetekben, bizonyosodjatok, részestársaikká, igazságosságból, fegyelmezésében, igazságosságban, mindegyikünknek, helyreigazítása, romlatlanságban, gondolkodásának, felszerelésével, hatalmasságában, bálványimádónak, felajánlásként, könyörületessé, megbecsüléssel, tisztátalanság, világuralkodói, megvigasztalja, tisztátalannak, őszinteségében, felebarátjának, rabszolgákként, kigondolásában, gyermekeiteket, alázatossággal, érzéketlensége, hosszútűréssel, gyümölcstelen, szellem egységét, béke egyesítő, kifejezés pedig, alsóbb régiókba, felnőtt férfi, termetnek arra, tanítás minden, emberek ármánykodása, igazságot szólva, egész test, test növekedéséhez, bennük levő, régi egyéniséget, elméteket mozgató, szükségben levőnek, szükség kívánja, Isten Fiának, Atyánknak Jézus Krisztus, Jézus Krisztustól, Jézus Krisztust,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.27. 15:31 Devizapiac - Történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben
01.27. 15:22 Kémkedés címén kiutasítottak Oroszországból egy japán újságírót
01.27. 15:22 Háziorvosok indítanak új szolgáltatásokat Zalaegerszegen
01.27. 15:21 A MÁV-Start Zrt. 375 új jegykiadó automatát üzemel be 2020-ban
01.27. 15:21 Ministru ungar: politica europeană privind apicultura nu oferă suficientă p...
01.27. 15:02 Magyar Sajtófotó Pályázat - Kihirdették az idei díjazottakat
01.27. 15:02 ITM-államtitkár: 2010 és 2019 között a nettó keresetek 87 százalékkal emelk...
01.27. 15:02 A román jobbközép pártok is elégedetlenek a választási törvény módosítását ...
01.27. 15:02 PM-államtitkár: felelősséget kell viselniük a vállalatoknak a környezetük i...
01.27. 15:01 Fidesz: a kormánypárti képviselők kiállnak a magyar érdekek mellett
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Cica gif képek  II. János Pál pápa: Mosolyod  Orchidea  Velence  Kislány téli öltözékben  Gyerekkoromban – öt-hat ...  Útravaló – 2020. január ...  Facebookon kaptam  Festőművész  A vidám özvegyember  Facebookon kaptam  Havas rózsa  Almák kosárban  Kislányok téli öltözékben  Facebookon kaptam  Téli kép  Rózsaszín rózsa  Kislány téli öltözékben  Téli kép  Naplemente  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Cica gif képek  Várnunk kell őt  Vízcseppes rózsa  Téli kép  Facebookon kaptam Krisztina...  Png kisfiú  Piros rózsa  Emlékezet  Szèp estét kedves látogat...  Téli kép  Ha álmaimban látlak . . .  Miről szól az elegancia?  Téli naplemente  Retro lemezjátszó  Lila virág  Facebookon kaptam  Téli kép  Virágok pohárban  Esős este  Kívánok neked mindent, ami csa...  Festőművész  Mai harmónia kártyám  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  A nagy leszámolás (1972) - tel...  Vörös rózsa  Esős este  Hóember  Hóesés  Szép délutánt Mindenkinek!!!!  Téli kép  Vörös rózsa  Nő rózsával  Kislány sapkában  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Png kisfiú  Szép téli napokat!  Téli kép  Hiányzol  Pihenő kutyusok  Facebookon kaptam  Ó jaj, az asszony döngöl  Ó jaj, az asszony döngöl  Téli kép  A gomba jótékony hatásairól  Téli kép  Ó jaj, az asszony döngöl  Téli kép  Png nő  Hűség  Facebookon kaptam  Retro csillár  Kellemes kávézást!  Körte balerina  Húsz év múlva  Levendula csokor  Téli kép  Kávézó nők  Ahová nem tettél semmit, onnan...  Szőlőmetszés - Vidám Szüret  Kellemes napot  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Kávézó nők  Png virág  Gramofon  Évközi 3. vasárnap 01.26  Téli kép  Hóember  Hóember  Rónay György: FEKETERIGÓ  Téli kép  II. János Pál pápa: Mosolyod  Vicc  Kutya széken  Téli kép  Orchidea  Kelj föl 
Bejegyzés Címkék
szellem egységét, béke egyesítő, kifejezés pedig, alsóbb régiókba, felnőtt férfi, termetnek arra, tanítás minden, emberek ármánykodása, igazságot szólva, egész test, test növekedéséhez, bennük levő, régi egyéniséget, elméteket mozgató, szükségben levőnek, szükség kívánja, váltság általi, imént említett, engedetlenség fiaira, világosság gyermekeiként, világosság gyümölcse, sötétséghez tartozó, mind nyilvánvalóvá, világosság által, halottak közül, alkalmas időt, napok gonoszak, férj feje, gyülekezet alárendeli, víznek fürdőjével, gyülekezetet annak, saját testüket, saját testét, férfi elhagyja, testté lesz, gyülekezetre vonatkozóan, feleség mélységes, férje iránt, első parancs, kormányzatok ellen, hatalmak ellen, gonosz napon, igazságosság mellvértjét, gonosznak minden, megmentés sisakját, szellem kardját, összes szentért, szeretett testvér, célból küldöm, minket érintő, állhatatossággal, mesterkedéseivel, emberajándékokat, egybeillesztetve, tisztátalanságot, ellenállhassatok, együttműködésre, cselekedetekben, bizonyosodjatok, részestársaikká, igazságosságból, fegyelmezésében, igazságosságban, mindegyikünknek, helyreigazítása, romlatlanságban, gondolkodásának, felszerelésével, hatalmasságában, bálványimádónak, felajánlásként, könyörületessé, megbecsüléssel, tisztátalanság, világuralkodói, megvigasztalja, tisztátalannak, őszinteségében, felebarátjának, rabszolgákként, kigondolásában, gyermekeiteket, alázatossággal, érzéketlensége, hosszútűréssel, gyümölcstelen, növekedéséhez, mindegyikőtök, királyságában, mindenekelőtt, dicséretekkel, cselekedjenek, szégyenteljes, rosszindulatú, gyülekezetnek, távolíttassék, zsinórmértéke, tevékenykedem, engedetlenség, nagykövetként, nyilvánvalóvá, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 233
  • e Hét: 810
  • e Hónap: 20296
  • e Év: 20296
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.