Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Cselekedetek 16-20-ig terjedő fejezetei
  2016-09-14 21:18:59, szerda
 
   
  16. fejezet

1Így megérkezett Derbébe, és Lisztrába is. És íme, volt ott egy bizonyos tanítvány, név szerint Timóteusz, egy hívő zsidó asszonynak, de görög apának a fia,2aki jó hírben állt a lisztrai és az ikóniumi testvérek körében.3Pál kifejezte kívánságát, hogy ez tartson vele, és fogta őt, és körülmetélte a zsidók miatt, akik azokon a helyeken voltak, mivel egytől egyig tudták, hogy az apja görög volt.4És amint átutaztak a városokon, átadták az ottaniaknak megtartás végett a rendeleteket, amelyeket a Jeruzsálemben levő apostolok és vének hoztak.5Így a gyülekezetek bizony továbbra is szilárdultak a hitben, és napról napra gyarapodtak számban.6Ezenkívül Frígián és Galácia vidékén mentek át, mivel a szent szellem megtiltotta nekik, hogy Ázsia tartományban szólják a szót.7Továbbá, amikor leértek Míziába, megkísérelték, hogy Bitíniába menjenek, de Jézus szelleme nem engedte nekik.8Elmentek hát Mízia mellett, és lementek Troászba.9Éjjel pedig látomás jelent meg Pálnak:egy makedón férfi állt ott, és kérlelve őt ezt mondta:,,Jöjj át Makedóniába, és segíts nekünk!"10Mihelyt pedig látta a látomást, igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert úgy következtettünk, hogy az Isten odahívott minket, hogy hirdessük nekik a jó hírt.11Tengerre szálltunk hát Troászban, és egyenes úton Szamotrákéra jutottunk, az azt követő napon pedig Neápoliszba,12onnan pedig Filippibe, egy kolóniába, amely Makedónia azon területének legfőbb városa. Ebben a városban maradtunk, itt töltöttünk néhány napot.13Sabbatnapon pedig kimentünk a kapun kívülre, egy folyó mellé, ahol - úgy gondoltuk -van egy olyan hely, ahol imádkozni szoktak, majd leültünk, és beszélni kezdtünk az egybegyűlt asszonyoknak.14És egy Lídia nevű asszony, aki bíborárus volt Tiatira városából, és aki az Isten imádója volt, figyelt, és Jehova szélesre tárta a szívét, hogy odafigyeljen a Pál által mondottakra.15Mikor pedig ő és a háznépe megkeresztelkedett, ezt mondta kérlelőn:,,Ha úgy ítélitek meg, hogy hű vagyok Jehovához, jöjjetek el a házamba, és maradjatok ott." És valósággal kényszerített bennünket, hogy odamenjünk.16Történt pedig, hogy amikor arra a helyre mentünk, ahol imádkozni szoktak, szembejött velünk egy szolgálólány, akiben szellem, jövendőmondó démon volt. Ő mindig nagy nyereséghez juttatta urait azzal, hogy a jövendölés mesterségét űzte.17Ez a lány kitartóan követte Pált és minket, és ezekkel a szavakkal kiáltozott:,,Ezek az emberek a legfelségesebb Isten rabszolgái, akik a megmentés útját hirdetik nektek!"18Ezt sok napon át folytatta. Pál végül belefáradt, megfordult, és így szólt a szellemhez:,,Jézus Krisztus nevében megparancsolom neked, hogy menj ki belőle!"Ki is ment még abban az órában.19Mikor pedig az urai látták, hogy nyereségük reménysége odalett, megragadták Pált és Silást, és a piactérre vonszolták őket az elöljárókhoz,20és a polgári főtisztviselők elé vezetve őket, így szóltak:,,Ezek az emberek nagy zavart keltenek városunkban, mert zsidók,21és olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad átvennünk, sem gyakorolnunk, mivel rómaiak vagyunk."22És a sokaság együttesen felkelt ellenük, a polgári főtisztviselők pedig, miután letépték róluk felsőruháikat, parancsot adtak, hogy vesszőzzék meg őket.23Miután sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy tartsa őket biztos őrizet alatt.24Az, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába szorította.25Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozott, és énekkel dicsérte az Istent;igen, a rabok hallgatták őket.26Hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrázkódtak a tömlöc alapjai. Ezenfelül nyomban megnyílt az összes ajtó, és mindenkinek megoldódtak a bilincsei.27Amikor a börtönőr felébredt álmából, és látta, hogy a börtönajtók nyitva vannak, kihúzta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy elszöktek a rabok.28Pál azonban hangos szóval felkiáltott, ezt mondva:,,Ne tégy kárt magadban, hisz mind itt vagyunk!"29Az tehát világosságot kért, beugrott, és remegés fogta el, úgy borult le Pál és Silás elé.30Majd kivitte őket, és ezt mondta:,,Uraim, mit kell tennem, hogy megmentést nyerjek?"31Ők így szóltak:,,Higgy az Úr Jézusban, és megmentést nyersz, te és a háznéped."32Aztán szólták Jehova szavát neki és mindazoknak, akik a házában voltak.33Ő pedig maga mellé vette őket az éjszakának abban az órájában, és kimosta sebeiket, majd ő és az övéi késedelem nélkül megkeresztelkedtek mindahányan.34És elvitte őket a házába, asztalt terített nekik, és nagyon örvendezett egész háznépével, most, hogy hitt az Istenben.35Amikor nappal lett, a polgári főtisztviselők elküldték a hatósági szolgákat, hogy megmondják:,,Bocsásd szabadon azokat az embereket!"36Így aztán a börtönőr hírül adta Pálnak a szavaikat:,,A polgári főtisztviselők embereket küldtek, hogy ti ketten szabadon bocsáttassatok.Most azért jöjjetek ki, és menjetek el békével!"37Pál azonban ezt mondta nekik:,,Ítélet nélkül nyilvánosan megvertek minket, akik római emberek vagyunk, és börtönbe vetettek;most meg titokban dobnak ki bennünket?Azt már nem!Hanem jöjjenek ők maguk, és vigyenek ki minket!"38A hatósági szolgák tehát jelentették ezeket a beszédeket a polgári főtisztviselőknek.Azokon félelem vett erőt, amikor meghallották, hogy rómaiak.39Odamentek hát, és kérlelték őket, és miután kivitték őket, azt kérték tőlük, hogy távozzanak a városból.40Ők pedig kijöttek a börtönből, és Lídia otthonába mentek. Látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak.

17. fejezet
1Akkor átutaztak Amfipoliszon és Apollónián, és Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak.2Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három sabbaton át érvelt nekik az Írásokból;3megmagyarázta és hivatkozásokkal bizonyította, hogy a Krisztusnak szükséges volt szenvednie és feltámadnia a halottak közül, és ezt mondta:,,Ez a Krisztus: az a Jézus, akit én hirdetek nektek."4Ennek eredményeként néhányan közülük hívőkké lettek, és csatlakoztak Pálhoz meg Siláshoz, ugyanúgy az Istent imádó görögöknek is nagy tömege, továbbá a legelőkelőbb asszonyok közül sem kevesen.5A zsidók azonban, mivel féltékenyek lettek, maguk mellé vettek néhány gonosz férfit a piactéri léhűtők közül, csődületet támasztottak, és kezdték felforgatni a várost. Megrohanták Jáson házát, és azon igyekeztek, hogy kihozassák őket a gyülevész népség elé.6Amikor őket nem találták, Jásont és bizonyos testvéreket vonszoltak a városi elöljárók elé, ezt kiáltva:,,Ezek, akik felforgatták a lakott földet, itt is jelen vannak,7Jáson meg vendégszeretettel fogadta őket!És ezek mind a császár rendeleteivel ellentétben cselekszenek, azt mondva, hogy más a király:Jézus."8Fel is izgatták a sokaságot és a városi elöljárókat, akik hallották ezeket;9és csak miután elegendő biztosítékot kaptak Jásontól és a többiektől, akkor engedték el őket.10A testvérek azonnal, még éjjel elküldték Pált is, és Silást is Bereába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába.11Ezek pedig nemesebb gondolkodásúak voltak, mint a tesszalonikaiak, ugyanis a legnagyobb készséggel fogadták a szót, naponta gondosan vizsgálva az Írásokat, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok.12Így sokan közülük hívőkké lettek, ugyanúgy a tekintélyes görög asszonyok közül és a férfiak közül sem kevesen.13De amikor a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Bereában is hirdeti az Isten szavát, oda is elmentek, hogy bujtogassák és felizgassák a tömeget.14A testvérek akkor azonnal elküldték Pált, hogy menjen el egészen a tengerig; de Silás és Timóteusz ott maradt.15Akik azonban Pált kísérték, elvitték őt egészen Athénig, majd miután parancsot kaptak Silás és Timóteusz számára, hogy a lehető leggyorsabban menjenek el hozzá, eltávoztak.16Miközben pedig Pál várta őket Athénban, háborgott a szelleme benne annak láttán, hogy a város tele van bálványokkal.17Érvelni kezdett hát a zsinagógában a zsidóknak és a többi, Istent imádó embernek, és a piactéren mindennap azoknak, akik éppen ott voltak.18Némelyek azonban mind az epikureus, mind a sztoikus filozófusok közül vitába szálltak vele, és egyesek ezt mondták:,,Mit szeretne ez a fecsegő mondani?"Mások:,,Idegen istenségek hírnökének látszik."Ez azért volt, mert a Jézusról és a feltámadásról szóló jó hírt hirdette.19Megragadták hát, és az Areopáguszra vitték, ezt mondva:,,Megtudhatjuk, mi ez az új tanítás, amelyet szólsz?20Mert olyasmikkel állsz elő, amik idegenek a fülünknek.Meg kívánjuk tehát tudni, mik akarnak ezek lenni."21Az athéniak mind, meg az ott tartózkodó idegenek ugyanis semmi mással nem töltötték szabad idejüket, mint azzal, hogy valami újat mondjanak, vagy valami újra figyeljenek.22Pál pedig megállt az Areopágusz közepén, és így szólt:,,Athéni férfiak, látom, hogy a jelek szerint mindenben odaadóbban félitek az istenségeket, mint mások.23Például amint mentem, és gondosan megszemléltem imádatotok tárgyait, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva:Egy ismeretlen Istennek.Aminek azért ti nem ismerve adóztok Isten iránti odaadással, azt hirdetem én nektek.24Az Isten, aki alkotta a világot, és mindent, ami abban van, mivel ő égnek és földnek Ura, kézzel készített templomokban nem lakik,25sem emberi kezek nem szolgálják ki őt, mintha szüksége volna bármire is, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.26És egy emberből alkotta az emberek minden nemzetét, hogy lakjanak a föld egész színén, és kiszabta a meghatározott időket és az emberek lakásának megállapított határait,27hogy keressék az Istent, sőt, tapogatózva keressék őt, és meg is találják, bár a valóságban nincs messze egyikünktől sem.28Mert általa van életünk, általa mozgunk és létezünk, mint ahogy a köztetek levő költők közül is mondták némelyek:Mert az ő leszármazottai vagyunk.29Mivel tehát az Isten leszármazottai vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy az isteni Lény aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz hasonló, olyasmihez, amit az emberi művészet és elgondolás formált meg.30Igaz, az Isten szemet hunyt az ilyen tudatlanság ideje felett, de most azt mondja az embereknek, hogy mindenhol mindnyájan tanúsítsanak megbánást.31Kitűzött ugyanis egy napot, amelyen megítélni szándékozik a lakott földet igazságosságban egy férfi által, akit kinevezett, és minden embernek biztosítékot adott azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül."32Nos, amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek csúfolódni kezdtek, míg mások ezt mondták:,,Majd még meghallgatunk erről máskor is."33Így Pál eltávozott közülük,34de néhány férfi csatlakozott hozzá, és hívővé lett;közöttük volt az Areopágusz-törvényszék egyik bírája, Dioníziusz is, és egy Damarisz nevű asszony, és rajtuk kívül mások is.

18. fejezet
1Ezek után eltávozott Athénból, és Korintuszba ment.2És talált egy Akvila nevű, pontuszi születésű zsidót, aki nem sokkal azelőtt jött Itáliából a feleségével, Priszcillával, mivel Klaudiusz elrendelte, hogy az összes zsidó távozzon Rómából. Hozzájuk ment hát,3és mivel ugyanaz volt a mestersége, az otthonukban maradt, és dolgoztak;mesterségükre nézve ugyanis sátorkészítők voltak.4Mindamellett minden sabbaton előadást tartott a zsinagógában, és meggyőzően beszélt zsidókhoz és görögökhöz.5Mikor pedig Silás is, és Timóteusz is lejött Makedóniából, Pál a szónak szentelte magát, tanúskodva a zsidóknak, hogy bizonyítsa:Jézus a Krisztus.6De miután állandóan ellenszegültek és becsmérlően beszéltek, megrázta ruháit, és ezt mondta nekik:,,Véretek a ti fejeteken legyen. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a nemzetekből valókhoz fogok menni."7El is távozott onnan, és egy Tíciusz Jusztusz nevű ember házába ment, aki az Isten imádója volt, és akinek a háza közvetlenül a zsinagóga mellett állt.8Kriszpusz, a zsinagógai elöljáró pedig hívővé lett az Úrban, és ugyanígy az egész háznépe is. És sokan azok közül a korintusziak közül, akik hallották az üzenetet, hinni kezdtek, és megkeresztelkedtek.9Ezenfelül éjjel az Úr látomás által így szólt Pálhoz:,,Ne félj, hanem továbbra is beszélj, és ne hallgass,10mert én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni, hogy ártson neked;mert sok emberem van ebben a városban."11Ott maradt hát egy évig és hat hónapig, tanítva közöttük az Isten szavát.12Mikor pedig Gallió volt Akhája prokonzulja, a zsidók egy akarattal felkeltek Pál ellen, és a bírói szék elé vitték,13és ezt mondták:,,Ez az ember a törvénnyel ellentétesen más meggyőződésre viszi az embereket az Isten imádatában."14Mikor azonban Pál meg akarta nyitni a száját, Gallió ezt mondta a zsidóknak:,,Ha csakugyan valami helytelenségről vagy gonosz gaztettről volna szó, ó, zsidók, lenne rá okom, hogy türelmesen elviseljelek titeket.15De ha beszéddel, nevekkel és a köztetek uralkodó törvénnyel kapcsolatos vitás kérdésekről van szó, intézzétek el magatok. Ezeknek én nem óhajtok bírája lenni."16Azzal elűzte őket a bírói széktől.17Erre mindannyian megragadták Szosztenészt, a zsinagógai elöljárót, és verni kezdték a bírói szék előtt.Ám Gallió mit sem törődött ezekkel a dolgokkal.18Pál azonban, miután jó néhány napig maradt még, elbúcsúzott a testvérektől, és elhajózott Szíria felé - és vele együtt Priszcilla és Akvila is -, miután Kenkreában rövidre nyíratta a haját, ugyanis fogadalma volt.19Megérkeztek Efézusba, és otthagyta őket;ő maga pedig bement a zsinagógába, és érvelt a zsidóknak.20Bár egyre csak kérték, hogy maradjon huzamosabb ideig, nem egyezett bele,21hanem elbúcsúzott, és ezt mondta nekik:,,Ismét visszatérek hozzátok, ha Jehova úgy akarja."Majd tengerre szállt Efézusban,22és leért Cezáreába. Majd felment, üdvözölte a gyülekezetet, azután lement Antiókiába.23Miután ott töltött egy bizonyos időt, elindult, és sorra bejárta a helységeket Galácia és Frígia vidékén, erősítve az összes tanítványt.24Efézusba érkezett pedig egy Apollós nevű, alexandriai születésű, ékesen szóló zsidó férfi, aki igen jártas volt az Írásokban.25Már kapott szóbeli oktatást Jehova útjáról, és mivel izzott a szellemtől, kezdte pontosan szólni és tanítani a Jézusra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségét ismerte.26És bátran kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor Priszcilla és Akvila hallották őt, maguk mellé vették, és még pontosabban kifejtették neki az Isten útját.27Továbbá, mivel Akhájába kívánt átmenni, a testvérek írtak a tanítványoknak, buzdítva őket, hogy fogadják őt kedvesen. Így, amikor odaért, nagy segítségére volt azoknak, akik hívőkké lettek, az Isten ki nem érdemelt kedvessége által;28mert erőteljesen és alapossággal bizonyította nyilvánosan, hogy a zsidóknak nincs igazuk, kimutatva az Írások által, hogy Jézus a Krisztus.

19. fejezet
1Az események előrehaladtával, amíg Apollós Korintuszban volt, Pál átment a szárazföld belsejében fekvő vidékeken, és leérve Efézusba, talált néhány tanítványt,2és így szólt hozzájuk:,,Kaptatok-e szent szellemet, amikor hívőkké lettetek?"Azok ezt mondták neki:,,Hiszen még soha nem hallottuk, hogy volna szent szellem."3Ő pedig így szólt:,,Akkor mibe keresztelkedtetek meg?"Ezt mondták:,,János keresztségébe."4Pál így szólt:,,János a megbánást jelképező keresztséggel keresztelt, és azt mondta a népnek, hogy higgyenek abban, aki őutána jön, vagyis Jézusban."5Ezt hallva, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében.6És amikor Pál rájuk tette a kezét, eljött rájuk a szent szellem, és kezdtek nyelveken szólni és prófétálni.7Összesen mintegy tizenkét férfi volt.8Bement a zsinagógába, és bátorsággal beszélt három hónapon át, előadásokat tartva és meggyőzően érvelve az Isten királyságával kapcsolatban.9Mikor azonban egyesek továbbra is megkeményítették magukat, és nem hittek, és gyalázkodva beszéltek az Útról a tömeg előtt, eltávozott tőlük, különválasztotta tőlük a tanítványokat, és naponta előadásokat tartott Tirannusz iskolájának előadótermében.10Ez két éven át folyt, úgyhogy mindazok, akik Ázsia tartományban laktak, hallották az Úr szavát, zsidók és görögök egyaránt.11Az Isten pedig továbbra is rendkívül hatalmas cselekedeteket vitt véghez Pál keze által,12úgyhogy még a testén levő kendőket és kötényeket is elvitték a betegségben szenvedőkhöz, és a betegségek elhagyták azokat, és a gonosz szellemek kimentek belőlük.13A démonűzést gyakorló vándor zsidók némelyike pedig szintén vállalkozott arra, hogy kimondja az Úr Jézus nevét azok felett, akikben gonosz szellemek voltak, így szólva:,,Ünnepélyesen kényszerítelek titeket a Jézusra, akit Pál prédikál."14Volt pedig egy bizonyos Szkévának, egy zsidó papi elöljárónak hét fia, akik ezt tették.15A gonosz szellem azonban ezt válaszolta nekik:,,Jézust ismerem, Pál is ismert előttem, de ti kik vagytok?"16Azzal rájuk ugrott az az ember, akiben a gonosz szellem volt, sorra föléjük kerekedett, és diadalmaskodott rajtuk, úgyhogy meztelenül és megsebesülve menekültek ki abból a házból.17Ez mindenkinek a tudomására jutott, mind a zsidóknak, mind a görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem fogta el mindnyájukat, az Úr Jézus neve pedig továbbra is magasztaltatott.18Akik hívőkké lettek, azok közül sokan eljöttek, és nyíltan megvallották és elmondták gyakorlataikat.19Igen, a mágiát űzők közül elég sokan összehordták könyveiket, és mindenki előtt elégették őket. Összeszámolva azok árát, értéküket ötvenezer ezüstnek találták.20Így Jehova szava továbbra is hatalmasan növekedett és tért hódított.21Miután pedig ezek végbementek, Pál elhatározta szellemében, hogy átmenve Makedónián és Akháján, Jeruzsálembe utazik, és ezt mondta:,,Miután oda eljutottam, Rómát is látnom kell."22Elküldött hát Makedóniába kettőt azok közül, akik szolgáltak neki, Timóteuszt és Erásztuszt, ő maga pedig egy ideig ott maradt Ázsia tartományban.23Ebben az időben nem kis zavarodás támadt az Út miatt.24Egy Demetriusz nevű ezüstműves ugyanis ezüst Artemisz-szentélyek készítésével nem kis nyereséghez juttatta a kézműveseket;25összegyűjtötte őket meg az ilyen dolgokkal foglalkozókat, és így szólt:,,Férfiak, jól tudjátok, hogy ebből a foglalkozásból van a mi jómódunk.26Azt is látjátok és halljátok, hogyan győzött meg ez a Pál egy igen nagy sokaságot, és hogyan bírta őket más nézetre, nemcsak Efézusban, hanem szinte egész Ázsia tartományban, azt mondva, hogy amiket kézzel készítenek, azok nem istenek.27Ezenfelül nemcsak az a veszély fenyeget, hogy ez a mi iparunk rossz hírbe kerül, hanem az is, hogy a nagy Artemisz istennő templomát semmire sem fogják becsülni, és nemsokára semmivé fog alacsonyodni még az ő nagyszerűsége is, amelyet egész Ázsia tartomány és a lakott föld imád."28Ezt hallva, és megtelve haraggal, kiáltozni kezdtek:,,Nagy az efézusiak Artemisze!"29Így hát a városban eluralkodott a fejetlenség, és egy akarattal a színházba rohantak, s közben erőszakkal magukkal vitték a makedón Gájuszt és Arisztárkuszt, Pál útitársait.30Pál be akart menni a néphez, de a tanítványok nem engedték.31Még az ünnepekkel és játékokkal foglalkozó bizottság tagjai közül is elküldtek hozzá némelyek, akik barátságosak voltak vele, és esdve kérni kezdték, hogy ne merészkedjen a színházba.32Mármost ki ezt, ki azt kiáltozta;mert a gyűlésben fejetlenség volt, és a legtöbbjük nem tudta, milyen okból gyűltek össze.33Így hát együttesen előállították Alexandert a sokaságból, a zsidók ugyanis előretuszkolták;Alexander pedig intett a kezével, és elő akarta adni védekezését a népnek.34Ám amikor felismerték, hogy zsidó, mindnyájukból egyetlen kiáltás tört ki, és mintegy két órán át kiabálták:,,Nagy az efézusiak Artemisze!"35Amikor a városi jegyző végül lecsendesítette a sokaságot, így szólt:,,Efézusi férfiak, ugyan ki az az emberek között, aki ne tudná, hogy az efézusiak városa őrzi a templomban a nagy Artemiszt és az égből lehullott képmást?36Mivel tehát ezek vitathatatlan dolgok, illő, hogy megőrizzétek nyugalmatokat, és semmit se tegyetek elhamarkodottan.37Mert idehoztátok ezeket a férfiakat, akik se nem templomrablók, se nem káromlói az istennőnknek.38Ha tehát Demetriusznak és a vele levő kézműveseknek valami ügyük van valakivel, tartanak törvényszéki napokat, és vannak prokonzulok; hozzanak fel vádakat egymás ellen.39Ha azonban ezenkívül akartok valamit, afelől rendes gyűlésen kell dönteni.40Mert bizony az a veszély fenyeget minket, hogy zendüléssel fognak vádolni a mai dolog miatt, mivel egyetlenegy ok sem létezik, amellyel megindokolhatnánk ezt a rendbontó csődületet."41Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést.

20. fejezet
1Miután lecsillapodott a felfordulás, Pál hívatta a tanítványokat, és bátorítva őket, meg búcsút véve tőlük elindult, hogy Makedóniába utazzon.2Miután átment azokon a vidékeken, és sok szóval bátorította az ottaniakat, elment Görögországba.3És amikor már három hónapot töltött ott, úgy döntött, hogy Makedónián keresztül tér vissza, mivel a zsidók cselt szőttek ellene, amikor arra készült, hogy elhajózik Szíriába.4Kísérője volt Szopáter, a bereai Pirrusz fia, a tesszalonikaiak közül Arisztárkusz és Szekundusz, a derbéi Gájusz, Timóteusz, és Ázsia tartományból Tikikusz és Trofimusz.5Ezek továbbmentek, és Troászban vártak ránk;6mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után tengerre szálltunk Filippiben, és öt napon belül eljutottunk hozzájuk Troászba, és ott hét napot töltöttünk.7A hét első napján, miután egybegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál előadást kezdett tartani nekik, mivel másnap el akart utazni;és éjfélig meghosszabbította a beszédét.8Jó néhány lámpa volt pedig a felső helyiségben, ahol egybegyűltünk.9Egy Eutikusz nevű ifjú, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mialatt Pál tovább beszélt, és mivel elnyomta az álom, leesett a második emeletről, és holtan emelték fel.10Pál azonban lement, ráborult, átölelte, és így szólt:,,Ne lármázzatok, hiszen benne van a lelke."11Azután fölment, megtörte a kenyeret, és eledelt vett magához, és miután még jó ideig - virradatig - beszélgetett, végül is útnak indult.12A fiút tehát élve vitték el, és mérhetetlenül megvigasztalódtak.13Mi pedig előrementünk a hajóhoz, és elhajóztunk Asszoszba, és ott szándékoztunk felvenni Pált, mert ő maga, miután ilyen utasítást adott, gyalog szándékozott jönni.14Így aztán mikor utolért minket Asszoszban, felvettük, és Mitilénébe mentünk;15a rá következő napon elhajóztunk onnan, és Kiosz átellenébe érkeztünk, másnap pedig kikötöttünk Számoszon, és az azt követő napon Milétuszba érkeztünk.16Pál ugyanis úgy döntött, hogy elhajózik Efézus mellett, hogy semmi időt ne töltsön Ázsia tartományban, mivel sietett, hogy ha csak teheti, pünkösd ünnepének napjára odaérjen Jeruzsálembe.17Milétuszból azonban elküldött Efézusba a gyülekezet véneiért, és hívatta őket.18Mikor megérkeztek hozzá, ezt mondta nekik:,,Jól tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományba léptem, hogyan voltam veletek egész idő alatt,19rabszolgaként szolgálva az Úrnak a legnagyobb alázatossággal és könnyekkel meg próbákkal, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek engem;20eközben nem tartottam vissza magam attól, hogy elmondjak nektek mindent abból, ami hasznos, és attól sem, hogy nyilvánosan és házról házra tanítsalak benneteket,21hanem alaposan tanúskodtam zsidóknak is, görögöknek is az Isten iránti megbánásról és a Jézusban, a mi Urunkban való hitről.22Most pedig, íme, a szellemtől elkötelezve Jeruzsálembe utazom, noha nem tudom, mi történik ott velem,23kivéve, hogy a szent szellem városról városra újra meg újra tanúskodik nekem, amikor azt mondja, hogy bilincsek és nyomorúságok várnak rám.24De nem tulajdonítok semmi fontosságot a lelkemnek, mintha drága volna nekem, csak hogy befejezhessem pályafutásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, vagyis hogy alaposan tanúskodjak az Isten ki nem érdemelt kedvességének jó híre mellett.25És most, íme, tudom, hogy többé senki sem fogja látni az arcomat közületek, akik között jártam, a királyságot prédikálva.26Ezért e mai napon felhívlak benneteket annak tanúsítására, hogy mindenkinek a vérétől tiszta vagyok,27mert nem tartottam vissza magam attól, hogy elmondjam nektek az Isten egész szándékát.28Ügyeljetek magatokra és az egész nyájra, amelyben a szent szellem felvigyázóknak nevezett ki benneteket, hogy terelgessétek az Isten gyülekezetét, amelyet saját Fiának a vérén vásárolt meg.29Tudom, hogy eltávozásom után elnyomó farkasok jönnek közétek, és nem fognak gyöngéden bánni a nyájjal,30és közületek is támadnak majd férfiak, akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni, hogy maguk után vonják a tanítványokat.31Ezért maradjatok ébren, és tartsátok elmétekben, hogy három éven át, se éjjel, se nappal nem szűntem meg könnyek között inteni egyenként mindenkit.32Most pedig rábízlak benneteket az Istenre és az ő ki nem érdemelt kedvességének szavára, amely képes felépíteni titeket, és megadni nektek az örökséget az összes megszentelt között.33Senkinek az ezüstjét vagy aranyát vagy öltözetét nem kívántam mohón.34Magatok is tudjátok, hogy ezek a kezek elégítették ki a magam és a velem levők szükségleteit.35Mindenben bemutattam nektek, hogy ily módon fáradozva, segítsétek a gyengéket, és tartsátok elmétekben az Úr Jézus szavait, aki maga mondta:Nagyobb boldogság adni, mint kapni."36És miután elmondta ezeket, mindnyájukkal együtt letérdelt, és imádkozott.37Azok pedig mindannyian igen nagy sírásra fakadtak, Pál nyakába borultak, és gyengéden csókolgatták,38mert az a szó fájt nekik különösen, amellyel azt mondta, hogy nem látják többé az arcát. Ezután elkísérték a hajóhoz. 
 
0 komment , kategória:  Cselekedetek /Új szövetség  
Címkék: megkeményítették, különválasztotta, tesszalonikaiak, megparancsolták, igazságosságban, következtettünk, helytelenségről, előretuszkolták, hivatkozásokkal, előrehaladtával, elhamarkodottan, magasztaltatott, lecsendesítette, diadalmaskodott, lecsillapodott, kényszerítelek, gondolkodásúak, cselekedeteket, főtisztviselők, felvigyázóknak, alázatossággal, tanítványoknak, pályafutásomat, feltámadásáról, legfelségesebb, feltámasztotta, megparancsolom, előadótermében, ellenszegültek, gyakorlataikat, leszármazottai, bocsáttassatok, összegyűjtötte, tesszalonikába, foglalkozásból, felsőruháikat, bizonyos tanítvány, hívő zsidó, ikóniumi testvérek, zsidók miatt, helyeken voltak, apja görög, ottaniaknak megtartás, gyülekezetek bizony, szent szellem, makedón férfi, városban maradtunk, kapun kívülre, folyó mellé, olyan hely, egybegyűlt asszonyoknak, helyre mentünk, Jézus Krisztus, Megrohanták Jáson, Tíciusz Jusztusz, Amikor Priszcilla, Apollós Korintuszban,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Ébredj frissen  Első Magyar film - A régi nyár...  Üzenet Sas Józsefnek  Png virág  Vigyázzunk rájuk !! .......  Kisangyalok a havazásban gif  Sequoia Nemzeti Park Kaliforni...  Jól tudjuk: Anya csak egy van  Wilhelmshöhe Kassel,Németorszá...  Új eget és új földet várunk me...  Őrangyal gif  Mindig, amikor azt hittem  Hárfás angyal  Facebookon kaptam  Hóbagoly......  Milyen kevés zajt csapnak az i...  Új eget és új földet várunk me...  Etessük a madarakat!  Facebookon kaptam  Egyszer eljön az a pillanat, a...  Az ördög levele  Téli este  Madarak és a hó :-) gif  Etessük a madarakat!  Facebookon kaptam  Boldog Özséb áldozópap 01.20  Facebookon kaptam  Egyenruha  Minden olyan gyereknek  Lejátszani, csak azt a kottát ...  Lejátszani, csak azt a kottát ...  Puszta Sándor: Örökké karácson...  Facebookon kaptam  Swift-folyó, New Hampshire  Angyal gif  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Wellingto-hegy Hobart, Ausztrá...  Ébredj frissen  Az igaz barát.......  Sorscsapások  Benes - újtratöltve  Szentmise - Szent Margitt ünne...  Az elhízás formái és megoldásu...  Mindig, amikor azt hittem  Mit árul el a családrajz?  Facebookon kaptam  Az igaz barát.......  Harmónia......  Isten velünk  Isten legyen velünk - jó éjt !  2. évközi hét csütörtök 01.21  Piros rózsák  Facebookon kaptam  Szent Sebestyén, vértanú 01.20  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Aranyosi Ervin: Tőled szebb a ...  Érdekes történet Csaba testvér...  Facebookon kaptam  Bölcs gondolat......  Rafael arkangyal  Angyal gif  Útravaló – 2021. január ...  Hygge – A dánok titka (e...  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Romos kis ház . . .  Elégedettség  Szentmise - Szent Margitt ünne...  Aleluya de G.F.Händel  Facebookon kaptam Krisztinától  Szél elfújt mindent már  Szobor  Csak egy maszk!  Sequoia Nemzeti Park Kaliforni...  Nem tudok koncentrálni laposba...  10+1 tipp kézügyesség fejlesz...  Mindenki magában hordja . . .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolat........  Sequoia Nemzeti Park Kaliforni...  Tragédia a távoktatáson - Oszt...  Kellemes teázást  Az é n "mottóm"  Ébredj frissen  Az elhízás formái és megoldásu...  Hogyha szárnyam lenne . . .  Facebookon kaptam Krisztinától  Mosolyogj.........  Facebookon kaptam  Szent Fábián, pápa és vértanú ...  Facebookon kaptam  Téli kép  Téli kép  EGY NŐNEK KELL, HOGY LEGYEN...  Facebookon kaptam  Hygge – A dánok titka (e...  1 410 fővel emelkedett a beazo...  Szép napot kedves látogatóimna... 
Bejegyzés Címkék
bizonyos tanítvány, hívő zsidó, ikóniumi testvérek, zsidók miatt, helyeken voltak, apja görög, ottaniaknak megtartás, gyülekezetek bizony, szent szellem, makedón férfi, városban maradtunk, kapun kívülre, folyó mellé, olyan hely, egybegyűlt asszonyoknak, helyre mentünk, jövendölés mesterségét, lány kitartóan, szavakkal kiáltozott, legfelségesebb Isten, megmentés útját, urai látták, piactérre vonszolták, polgári főtisztviselők, emberek nagy, sokaság együttesen, belső börtönbe, lábukat kalodába, rabok hallgatták, tömlöc alapjai, összes ajtó, börtönőr felébredt, börtönajtók nyitva, házában voltak, éjszakának abban, övéi késedelem, hatósági szolgákat, börtönőr hírül, polgári főtisztviselőknek, halottak közül, legelőkelőbb asszonyok, piactéri léhűtők, gyülevész népség, városi elöljárók, lakott földet, császár rendeleteivel, városi elöljárókat, zsidók zsinagógájába, legnagyobb készséggel, tekintélyes görög, férfiak közül, tesszalonikai zsidók, lehető leggyorsabban, szelleme benne, város tele, piactéren mindennap, sztoikus filozófusok, fecsegő mondani, feltámadásról szóló, jelek szerint, olyan oltárt, ismeretlen Istennek, emberből alkotta, emberek minden, föld egész, meghatározott időket, emberek lakásának, valóságban nincs, köztetek levő, isteni Lény, emberi művészet, ilyen tudatlanság, férfi által, halottak feltámadásáról, összes zsidó, otthonukban maradt, szónak szentelte, nemzetekből valókhoz, háza közvetlenül, zsinagóga mellett, zsinagógai elöljáró, egész háznépe, korintusziak közül, akarattal felkeltek, bírói szék, törvénnyel ellentétesen, köztetek uralkodó, bírói széktől, zsinagógai elöljárót, bizonyos időt, helységeket Galácia, összes tanítványt, testvérek írtak, zsidóknak nincs, szárazföld belsejében, megbánást jelképező, tömeg előtt, testén levő, betegségben szenvedőkhöz, betegségek elhagyták, gonosz szellemek, , ,
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 48
  • e Hét: 2362
  • e Hónap: 9488
  • e Év: 9488
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.