Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Márk evangéliuma 7-11-ig terjedő fejezetei
  2016-09-21 20:02:50, szerda
 
   
  7. fejezet

1Köréje gyűltek pedig a farizeusok, és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek.2Amikor látták, hogy némelyik tanítványa beszennyezett, vagyis mosdatlan kézzel eszik3 - ugyanis a farizeusok és a zsidók általában nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyökig, mivel erősen ragaszkodnak a régiek hagyományához,4és amikor megjönnek a piacról, nem esznek addig, amíg meghintve magukat meg nem mosakszanak; és sok egyéb hagyomány van, melyeket azért vettek át, hogy erősen ragaszkodjanak hozzájuk: poharak, kancsók, rézedények bemerítése -,5akkor ezek a farizeusok és írástudók megkérdezték tőle:,,Miért van az, hogy a tanítványaid nem járnak a régiek hagyománya szerint, hanem beszennyezett kézzel étkeznek?"6Ő ezt mondta nekik:,,Találóan prófétált rólatok Ézsaiás, ti képmutatók, ahogy meg van írva:Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem.7Hiába imádnak engem, mert tanokként emberek parancsait tanítják.8Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok erősen."9Ezután még ezt is mondta nekik:,,Ügyesen félreteszitek az Isten parancsolatát, hogy megtartsátok a magatok hagyományát.10Mózes például azt mondta:Tiszteld apádat és anyádat, és:Aki szidalmazza apját vagy anyját, halállal lakoljon.11De ti ezt mondjátok: »Ha egy ember azt mondja apjának vagy anyjának:Amim van, amivel hasznodra lehetnék, az korbán (vagyis Istennek odaszentelt ajándék)...,12már nem hagyjátok, hogy valamit is tegyen apjáért vagy anyjáért,13és ezzel érvénytelenné teszitek az Isten szavát a hagyományotok által, melyet továbbadtatok. És sok effélét tesztek."14Majd ismét magához szólította a sokaságot, és így szólt hozzájuk:,,Figyeljetek rám mindannyian, és értsétek meg, miről van szó.15Semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja őt beszennyezni, hanem ami kijön az emberből, az szennyezi be az embert."16 - 17Mikor pedig a sokaságot elhagyva bement egy házba, a tanítványai kérdezgetni kezdték a szemléltetésről.18Erre ezt mondta nekik:,,Ti sem fogjátok fel, mint ahogy ők sem? Nem vagytok tisztában vele, hogy semmi olyan, ami kívülről megy be az emberbe, nem tudja beszennyezni,19mivel nem a szívébe megy, hanem a beleibe, és az emésztőgödörbe megy ki?"Ilyenformán minden eledelt tisztának nyilvánított.20Továbbá ezt mondta:,,Ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert;21mert belülről, az emberek szívéből jönnek elő ártalmas okoskodások: paráznaságok, tolvajlások, gyilkosságok,22házasságtörések, mohó kívánságok, gonosztettek, csalárdság, gátlástalan viselkedés, irigy szem, káromlás, gőg, esztelenség.23Ezek a gonoszságok mind belülről erednek, és beszennyezik az embert."24Onnan fölkerekedve Tírusz és Szidón tájékára ment. Bement egy házba, és nem akarta, hogy bárki is megtudja ezt. De nem tudott észrevétlen maradni,25mert egy asszony, akinek a kislányában tisztátalan szellem volt, amint hallott róla, hogy ott van, eljött, és leborult a lábához.26Az asszony görög volt, szíroföníciai nemzetiségű. És egyre csak kérlelte, hogy űzze ki a démont a lányából.27De ő ekkor így szólt hozzá:,,Előbb hadd lakjanak jól a gyermekek, mert nem helyes a gyermekek kenyerét elvenni, és odavetni a kiskutyáknak."28Ám az így felelt neki:,,Igen, uram, de azért a kiskutyák is esznek az asztal alatt a kicsiny gyermekek lehullajtotta morzsákból."29Erre ő ezt mondta neki:,,Mivel ezt mondtad, menj, a démon kiment a lányodból."30Így hát az asszony hazament, és a kisgyermeket az ágyra fektetve találta, és a démon már kiment belőle.31Amikor pedig visszafelé tartott Tírusz tájékáról, Szidónon át a Galileai-tengerhez ment, Dekapolisz tájékán keresztül.32Itt odavittek hozzá egy nehezen beszélő süketet, és kérlelték, hogy tegye rá a kezét.33Ő elvitte őt a sokaságtól külön, és ujját a férfi fülébe tette, majd miután köpött, megérintette annak nyelvét.34És feltekintve az égre, mélyet sóhajtott, és ezt mondta neki:,,Effata",azaz,,Nyílj meg!"35Erre a férfi füle megnyílt, nyelvének köteléke megoldódott, és rendesen kezdett beszélni.36Ekkor Jézus megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek; de minél inkább megparancsolta nekik, annál inkább híresztelték.37És valóban szerfölött ámultak, és ezt mondták:,,Mindent jól cselekedett. Még a süketeket is hallóvá teszi, a némákat pedig beszélővé."

8. fejezet
1Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság volt ott, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk:2,,Szánalmat érzek a sokaság iránt, mert három napja immár, hogy mellettem vannak, és nincs mit enniük;3és ha étlen küldöm őket haza, kidőlnek az úton. Hiszen némelyek közülük messziről jöttek."4A tanítványai azonban így válaszoltak neki:,,Honnan lesz képes bárki is itt, egy félreeső helyen jóllakatni ezeket az embereket kenyérrel?"5Mégis megkérdezte tőlük:,,Hány kenyeretek van?"Ők ezt mondták:,,Hét."6Ekkor utasította a sokaságot, hogy telepedjenek le a földre, majd vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és kezdte a tanítványainak adni, hogy tegyék eléjük, ők pedig a sokaság elé tették.7Volt néhány halacskájuk is, és miután megáldotta ezeket, azt mondta nekik, hogy ezeket is tegyék eléjük.8Így hát ettek, és jóllaktak, azután összeszedték a maradék darabokat, hét teli élelmiszeres kosárral,9pedig mintegy négyezren voltak. Végül elküldte őket.10Utána azonnal csónakba szállt a tanítványaival, és Dalmanuta vidékére jutott.11Itt kijöttek a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele, égből való jelt követelve tőle, hogy próbára tegyék.12Így hát szellemétől indíttatva mélyen sóhajtott, és így szólt:,,Miért akar jelt ez a nemzedék? Bizony mondom, nem adatik jel ennek a nemzedéknek."13Azzal otthagyta őket, ismét csónakba szállt, és elment a túlsó partra.14Történt, hogy elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és egy kenyéren kívül nem volt náluk semmi a csónakban.15Ő pedig ezt a határozott utasítást adta nekik:,,Tartsátok nyitva a szemeteket, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától!"16Így hát beszélgetni kezdtek egymással arról, hogy nincs kenyerük.17Észrevéve ezt, így szólt hozzájuk:,,Miért beszélgettek arról, hogy nincs kenyeretek?Még mindig nem fogjátok fel, és nem értitek, hogy ez mit jelent?El van tompulva a szívetek, és nem értitek?18Van szemetek, és mégsem láttok;van fületek, és mégsem hallotok?És nem emlékeztek,19hogy amikor megtörtem az öt kenyeret az ötezer embernek, hány kosarat szedtetek tele darabokkal?"Ezt mondták neki:,,Tizenkettőt."20,,Amikor megtörtem a hetet a négyezernek, hány élelmiszeres kosarat szedtetek tele darabokkal?"Ezt mondták neki:,,Hetet."21Erre így szólt hozzájuk:,,Még mindig nem értitek, miről van szó?"22Azután megérkeztek Betsaidába. Itt egy vakot hoztak hozzá, és kérlelték őt, hogy érintse meg.23Ő pedig kézen fogta a vakot, kivezette a falun kívülre, azután a szemére köpve rátette a kezét, és kérdezni kezdte őt:,,Látsz valamit?"24A férfi feltekintett, és ezt mondta:,,Embereket látok, mert mintha fákat látnék, de járkálnak."25Akkor ismét rátette a kezét a férfi szemére, és az tisztán látott, rendbe jött, és mindent világosan látott.26Így aztán hazaküldte, és ezt mondta:,,De ne menj be a faluba!"27Jézus és a tanítványai pedig elindultak Cezárea Filippi falvaiba, és útközben kérdezgetni kezdte tanítványaitól:,,Kinek mondanak engem az emberek?"28Ők ezt mondták neki:,,Keresztelő Jánosnak, mások meg Illésnek, megint mások a próféták egyikének."29És feltette nekik a kérdést:,,Hát ti kinek mondotok engem?"Péter így válaszolt neki:,,Te vagy a Krisztus."30Erre ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak őróla.31Arra is tanítani kezdte őket, hogy az Emberfiának sok szenvedést kell átélnie, és el kell hogy vessék a vének, a papi elöljárók és az írástudók, és meg kell öletnie, és három nappal később fel kell támadnia.32Ezt bizony nyíltan kijelentette. Péter azonban félrevonta, és dorgálni kezdte.33Ő megfordult, a tanítványaira tekintett, és megdorgálta Pétert, majd így szólt:,,Távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten gondolatai szerint gondolkozol, hanem az emberekéi szerint."34Ekkor magához hívta a sokaságot meg a tanítványait, és ezt mondta nekik:,,Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a kínoszlopát, és állandóan kövessen engem.35Mert aki meg akarja menteni a lelkét, elveszíti azt, aki azonban elveszíti a lelkét énértem és a jó hírért, megmenti azt.36Csakugyan, mi haszna van abból az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkét pedig elveszti?37Csakugyan, mit adna az ember cserébe a lelkéért?38Mert aki szégyell engem és a szavaimat ebben a házasságtörő és bűnös nemzedékben, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor megérkezik Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal."

9. fejezet
1Azután így szólt hozzájuk:,,Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik semmiképpen sem ízlelik meg a halált, míg meg nem látják előbb, hogy az Isten királysága már eljött hatalomban."2Ennek megfelelően hat nappal később Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte, csak őket, egy magas hegyre. És elváltozott előttük,3és felsőruhái tündöklővé váltak, sokkal fehérebbé, mint amilyenre a földön bármelyik ruhatisztító kifehéríthetné őket.4Illés meg Mózes is megjelent nekik, és beszélgettek Jézussal.5Péter pedig erre ezt mondta Jézusnak:,,Rabbi, kellemes nekünk itt lennünk;verjünk fel hát három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek."6Nem tudta ugyanis, hogy mit szóljon a dologhoz, mert igen nagy félelem fogta el őket.7És egy felhő képződött, beárnyékolva őket, és hang hallatszott a felhőből:,,Ez az én szeretett Fiam;figyeljetek rá!"8De hirtelen körülnéztek, és már senkit sem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül.9Amint jöttek lefelé a hegyről, Jézus határozottan utasította őket, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, csak miután az Emberfia már feltámadt a halottak közül.10És megszívlelték a szót, de azon tanakodtak maguk között, hogy mit jelent ez a halottak közül való feltámadás.11És kérdezgetni kezdték tőle:,,Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?"12Ő ezt mondta nekik:,,Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent;de akkor miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedést kell átélnie, és semmibe kell hogy vegyék?13De mondom nektek, Illés csakugyan eljött, és azt tették vele, amit csak akartak, mint ahogy meg van írva róla."14Mikor aztán a többi tanítvány közelébe értek, nagy sokaságot vettek észre körülöttük, és írástudókat, akik vitatkoztak velük.15De mihelyt meglátta őt az egész sokaság, megrendültek, és odafutva hozzá, üdvözölték őt.16És megkérdezte őket:,,Miről vitatkoztok velük?"17Erre a sokaságból egy ember így válaszolt neki:,,Tanító, elhoztam hozzád a fiamat, mert néma szellem van benne;18és ahol csak megragadja, a földhöz vágja, neki meg habzik a szája, a fogát csikorgatja, és elveszíti erejét. És mondtam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták."19Erre ő ezt mondta nekik:,,Ó, hitetlen nemzedék, meddig kell veletek maradnom?Meddig kell elviselnem titeket? Hozzátok őt hozzám!"20Így hát odavitték hozzá. De amikor meglátta őt a szellem, rögtön rángásokat hozott a gyermekre, az pedig a földre esve fetrengett, és habzott a szája.21Jézus megkérdezte a fiú apját:,,Mióta történik ez vele?"Az ezt mondta:,,Kisgyermekkora óta;22és újra meg újra belevetette a tűzbe is, meg a vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha tudsz valamit tenni, szánj meg minket, és segíts nekünk!"23Jézus ezt mondta neki:,,Ez a kifejezés:Ha tudsz!Nos, minden lehetséges annak, aki hisz."24A kisgyermek apja azonnal felkiáltott ezekkel a szavakkal:,,Hiszek!Segíts nekem, ahol hitre van szükségem!"25Amikor Jézus észrevette, hogy sokaság fut össze hozzájuk, megdorgálta a tisztátalan szellemet, ezt mondva neki:,,Te néma és süket szellem, megparancsolom neked, hogy menj ki belőle, és ne menj bele többé!"26Erre az felkiáltott, és sok rángás közepette kiment, a fiú pedig olyan lett, mint egy halott, úgyhogy a legtöbben közülük ezt mondták:,,Meghalt!"27Jézus azonban kézen fogta, felsegítette, és az felkelt.28Majd miután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle külön:,,Mi miért nem tudtuk kiűzni?"29Ő pedig így szólt hozzájuk:,,Ez a fajta semmi másra nem megy ki, csak az imádkozásra."30Eltávoztak onnan, és Galileán keresztül vitt az útjuk, de nem akarta, hogy ezt megtudja valaki,31mert tanította a tanítványait, és ezt mondta nekik:,,Az Emberfiát az emberek kezébe adják, és megölik őt, és bár megölik, három nappal később feltámad."32Ők azonban nem értették a beszédet, és féltek őt kérdezgetni.33És Kapernaumba értek. Amikor aztán bent volt a házban, feltette nekik a kérdést:,,Miről vitáztatok az úton?"34Hallgattak, mert az úton arról vitáztak maguk között, hogy ki a nagyobb.35Akkor leült, odahívta a tizenkettőt, és ezt mondta nekik:,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája."36És fogott egy kisgyermeket, közéjük állította, átölelte, és így szólt hozzájuk:37,,Aki befogad egyet az ilyen kisgyermekek közül az én nevemben, engem fogad be;és aki engem befogad, nemcsak engem fogad be, hanem azt is, aki engem elküldött."38János ezt mondta neki:,,Tanító, láttunk valakit, aki a te nevedet használva űzött ki démonokat, és próbáltuk őt megakadályozni ebben, mert nem jött velünk."39De Jézus ezt mondta:,,Ne próbáljátok megakadályozni őt ebben, mert nincsen senki, aki hatalmas cselekedetet visz véghez az én nevemben, és mindjárt képes lenne szidalmazni engem;40mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van.41Aki ugyanis inni ad nektek egy pohár vizet azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, semmiképpen nem veszíti el jutalmát.42De aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek, annak jobb lenne, ha a nyakába kötnének egy afféle, szamár forgatta malomkövet, és belevetnék a tengerbe.43És ha a kezed valamikor is botlásba visz téged, vágd le;jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a gyehennába, az olthatatlan tűzre menned.44 - 45És ha a lábad visz botlásba, vágd le;jobb fél lábbal bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennába.46 - 47És ha a szemed visz botlásba, dobd el;jobb fél szemmel bemenned az Isten királyságába, mint hogy két szemmel vessenek a gyehennába,48ahol a férgük nem pusztul el, és a tűz nem oltatik el.49Mert mindenkit tűzzel kell megsózni.50A só jó, de ha egyszer a só elveszíti az erejét, mivel fogjátok megízesíteni?Legyen bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között."

10. fejezet
1Felkerekedett, és onnan Júdea határvidékeire ment, meg a Jordánon túlra, és ismét sokaság gyűlt össze hozzá, ő pedig szokásához híven újra tanítani kezdte őket.2Farizeusok is jöttek, és hogy próbára tegyék, kérdezgetni kezdték tőle, hogy szabad-e a férfinak elválnia a feleségétől.3Így válaszolt nekik:,,Mit parancsolt nektek Mózes?"4Ezt mondták:,,Mózes megengedte, hogy elbocsátólevelet írjunk, és elváljunk."5Jézus azonban ezt mondta nekik:,,Keményszívűségetekre való tekintettel írta nektek ezt a parancsolatot.6De a teremtés kezdetétől fogva Ő férfinak és nőnek alkotta őket.7Ennélfogva a férfi elhagyja apját és anyját,8és a kettő egy test lesz, úgyhogy ők már nem kettő, hanem egy test.9Amit azért az Isten közös igába fogott, senki ember szét ne válassza."10Amikor ismét a házban voltak, a tanítványok kérdezgetni kezdték efelől.11Ő ezt mondta nekik:,,Aki elválik a feleségétől, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene,12ha pedig egy asszony a férjétől elválva máshoz megy férjhez, házasságtörést követ el."13Ekkor az emberek kisgyermekeket kezdtek vinni hozzá, hogy érintse meg azokat, de a tanítványok korholták őket.14Látva ezt, Jézus felháborodott, és ezt mondta nekik:,,Hagyjátok hozzám jönni a kisgyermekeket;ne próbáljátok gátolni őket, mert ilyeneké az Isten királysága.15Bizony mondom nektek, hogy aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba."16És karjába vette a gyermekeket, s kezét rájuk téve megáldotta őket.17Amikor kifelé tartott, odafutott hozzá egy ember, térdre esett előtte, és ezt kérdezte tőle:,,Jó Tanító, mit kell tennem, hogy örök életet örököljek?"18Jézus ezt mondta neki:,,Miért nevezel engem jónak?Senki sem jó, csak egy, az Isten.19Ismered a parancsolatokat:Ne gyilkolj.Ne kövess el házasságtörést.Ne lopj.Ne tanúskodj hamisan.Ne csalj.Tiszteld apádat és anyádat."20Az ezt mondta neki:,,Tanító, mindezeket fiatalkoromtól fogva megtartottam."21Jézus rátekintett, és szeretetet érezve iránta így szólt hozzá:,,Egyvalami hiányzik belőled:menj, add el, amid van, add a szegényeknek, és kincsed lesz az égben, és jöjj, légy a követőm!"22Ám az elszomorodott ezen a beszéden, és bánatosan elment, mert nagy vagyona volt.23Jézus, miután körülnézett, ezt mondta a tanítványainak:,,Milyen nehéz lesz bemenniük az Isten királyságába azoknak, akiknek van pénzük!"24A tanítványok pedig meglepődtek szavain. Erre Jézus ismét ezt mondta nekik:,,Gyermekeim, milyen nehéz bemenni az Isten királyságába!25Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten királyságába."26Ők még inkább elámultak, és így szóltak hozzá:,,Ki részesülhet akkor megmentésben?"27Jézus egyenesen rájuk nézve ezt mondta:,,Embereknél ez lehetetlen, de nem így Istennél, mert Istennél minden lehetséges."28Péter megszólalt, és ezt mondta neki:,,Íme! Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged."29Jézus így szólt:,,Bizony mondom nektek, hogy senki sem hagyott el házat vagy fivéreket vagy nővéreket vagy anyát vagy apát vagy gyermekeket vagy szántóföldeket énértem és a jó hírért,30aki százannyit ne kapna most, ebben az időszakban:házakat, fivéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel, az eljövendő világrendszerben pedig örök életet.31Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első."32Akkor felfelé haladtak a Jeruzsálembe vezető úton, és Jézus előttük ment, ők meg csak ámultak;de akik követték, félni kezdtek. Ismét félrevonta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, aminek meg kell történnie vele:33,,Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a papi elöljáróknak és az írástudóknak, és ők halálra ítélik, majd átadják a nemzetekből valóknak,34és azok csúfot űznek belőle, leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nappal később feltámad."35Odalépett pedig hozzá Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá:,,Tanító, szeretnénk, ha megtennéd értünk, amit csak kérünk tőled."36Ő így szólt hozzájuk:,,Mit akartok, mit tegyek értetek?"37Azok ezt mondták neki:,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezedhez üljön le dicsőségedben."38Jézus azonban ezt mondta nekik:,,Nem tudjátok, mit kértek. Képesek vagytok-e kiinni a poharat, amelyet én kiiszom, vagy megkeresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?"39Ezt mondták neki:,,Képesek vagyunk."Erre Jézus így szólt hozzájuk:,,A poharat, amelyet kiiszom, kiisszátok, és a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek.40A jobbomhoz vagy a balomhoz való leülést azonban nem az én dolgom megadni, hanem azokat illeti az, akiknek készült."41Nos, amikor a többi tíz hallott erről, felháborodott Jakab és János miatt.42De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta nekik:,,Tudjátok, hogy akik a nemzeteken uralkodni látszanak, hatalmaskodnak rajtuk, és a nagyjaik hatalmuk alatt tartják őket.43Nem így van ez tiköztetek;hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,44és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája.45Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy lelkét váltságul adja cserébe sokakért."46És Jerikóba értek. De amint ő és a tanítványai meg egy népes sokaság kifelé ment Jerikóból, ott ült az út mellett Bartimeus(Timeus fia), a vak koldus.47Amikor hallotta, hogy a názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni, ezt mondva:,,Dávid Fia, Jézus, irgalmazz nekem!"48Erre sokan erélyesen inteni kezdték, hogy legyen csendben, de ő annál inkább kiáltozott:,,Dávid Fia, irgalmazz nekem!"49Így hát Jézus megállt, és így szólt:,,Hívjátok ide!"És odahívták a vakot, ezt mondva neki:,,Bátorság, kelj fel, hív téged!"50Az ledobva a felsőruháját, talpra ugrott, és Jézushoz ment.51Jézus erre így szólt hozzá:,,Mit akarsz, mit tegyek érted?"A vak ezt mondta neki:,,Rabbóni, hadd lássak újra!"52Jézus pedig ezt mondta neki:,,Menj, a hited gyógyulást szerzett neked."És azonnal visszanyerte látását, és követni kezdte őt az úton.

11. fejezet
1Mikor pedig közeledtek Jeruzsálemhez, az Olajfák hegyén fekvő Betfagéhoz és Betániához, elküldött kettőt a tanítványai közül,2és ezt mondta nekik:Menjetek be a faluba, amelyet magatok előtt láttok, és mihelyt beértek abba, találtok majd egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember;oldozzátok el, és hozzátok ide.3És ha bárki azt mondaná nektek:Miért teszitek ezt?, mondjátok:Az Úrnak van szüksége rá, de rögtön vissza is fogja küldeni ide."4Így hát elmentek, és megtalálták a csikót az ajtónál megkötve, kint a mellékutcában, és eloldozták.5Ám néhányan az ott állók közül ezt mondták nekik:,,Miért oldozzátok el a csikót?"6Ők pedig úgy beszéltek hozzájuk, ahogy Jézus mondta, és azok hagyták, hadd menjenek.7Elhozták a csikót Jézushoz, rátették felsőruháikat, és ő felült rá.8Sokan az útra terítették felsőruháikat, mások meg lombos ágakat vágtak a mezőkről.9Az elöl menők és a hátul jövők így kiáltoztak:,,Mentsd meg, kérünk!Áldott, aki Jehova nevében jön!10Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő királysága!Mentsd meg, kérünk, fenn a magasságokban!"11Ő pedig bement Jeruzsálembe, a templomba;és körös-körül mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel.12Másnap, amikor kijöttek Betániából, megéhezett.13Távolról meglátott egy lombos fügefát, és odament, hátha talál rajta valamit. De odaérve semmit sem talált, csak leveleket, mert nem volt itt a fügeérés időszaka.14Úgyhogy erre ezt mondta neki:,,Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé."A tanítványai pedig figyeltek.15Azután Jeruzsálembe értek. Ott bement a templomba, és kiűzte azokat, akik adtak és vettek a templomban, és feldöntötte a pénzváltók asztalait meg a galambárusok padjait;16és senkinek sem engedte meg, hogy valamilyen eszközt átvigyen a templomon,17hanem tanított, és ezt mondta:,,Nincs-e megírva:A házam imádság háza lesz minden nemzet számára.De ti rablók barlangjává tettétek."18A papi elöljárók és az írástudók hallották ezt, és keresni kezdték a módját, hogy elpusztítsák őt;féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság egyfolytában csak ámult a tanításán.19Amikor csak beesteledett, kimentek a városból.20Amikor azonban kora reggel arra mentek el, látták, hogy a fügefa már gyökerestül elszáradt.21Így aztán Péter visszaemlékezve, így szólt hozzá:,,Rabbi, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt."22Jézus pedig így felelt nekik:,,Higgyetek Istenben!23Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek:Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meglesz az.24Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, már meg is kaptátok, és meglesz nektek.25És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy égi Atyátok is megbocsássa nektek vétségeiteket."26 - 27Ismét Jeruzsálembe mentek. És amint a templomban járt, a papi elöljárók, az írástudók és a vének odamentek hozzá,28és ezt mondták neki:,,Milyen hatalommal teszed ezeket?Vagy ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ezeket tedd?"29Jézus így szólt hozzájuk:,,Kérdezek tőletek valamit. Válaszoljatok nekem, és én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.30A János általi keresztség égből volt, vagy emberektől?Válaszoljatok nekem."31Azok pedig okoskodni kezdtek maguk között, így szólva:,,Ha azt mondjuk:Égből, azt fogja mondani:Akkor hát miért nem hittetek neki?32De mondhatjuk-e:Emberektől."Féltek ugyanis a sokaságtól, mert azok mind azt tartották, hogy János valóban próféta volt.33Ezért ezt felelték Jézusnak:,,Nem tudjuk."Jézus pedig így szólt hozzájuk:,,Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket."

 
 
0 komment , kategória:  Márk/Újszövetség  
Címkék: világrendszerben, elbocsátólevelet, parancsolatokat, tanítványaidnak, házasságtörések, szemléltetésről, megkorbácsolják, megbotránkoztat, visszaemlékezve, megakadályozni, kisgyermekkora, határvidékeire, ragaszkodjanak, kifehéríthetné, hatalmaskodnak, tanítványaitól, megparancsolta, emésztőgödörbe, tanítványainak, házasságtörést, tanítványaival, megparancsolom, szántóföldeket, kisgyermekeket, fiatalkoromtól, felháborodott, parancsolatát, szíroföníciai, lehullajtotta, beszennyezett, hagyományához, felsőruháikat, érvénytelenné, félreteszitek, dicsőségedben, hagyományotok, írástudók közül, zsidók általában, kezüket könyökig, régiek hagyományához, régiek hagyománya, szíve messze, emberek hagyományához, magatok hagyományát, hagyományotok által, sokaságot elhagyva, tanítványai kérdezgetni, szívébe megy, emésztőgödörbe megy, emberből kijön, emberek szívéből, gonoszságok mind, Cezárea Filippi, Keresztelő Jánosnak, Erre Jézus, Dávid Fia, Higgyetek Istenben,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
02.17. 11:22 Három magyar birkózó három érmet nyert a kubai kötöttfogású versenyen
02.17. 11:21 A munkaerőpiaci reformprogramról tanácskoztak Veszprémben
02.17. 11:11 Férfi kosárlabda Eb-selejtező - Ivkovics: mindkét februári meccsen nyerni a...
02.17. 11:11 Több mint száz nemzetközi esemény az idei hazai sportnaptárban
02.17. 11:01 Két kilónyi amfetamint szállított autójában egy férfi Vas megyében
02.17. 11:01 Évértékelő - Dömötör Csaba: éles a választóvonal a klímavédelemről való gon...
02.17. 10:31 Koronavírus - Peking a március elejére tervezett parlamenti ülésszak elhala...
02.17. 10:21 Szíria - Tömegsírra bukkantak Kelet-Gútánál
02.17. 10:01 Újra használható a viharban megrongálódott sportcsarnok Törökszentmiklóson
02.17. 10:01 Idén is élőben követhető a gemenci fekete gólyák élete
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Tündérkert  Krókuszok  Van amit nézni kell  Pillangó  Levendulák kosárban  Vízcseppes rózsa  Kovács Sándor - A borozóban K...  Február  Ne félj!  Gerbera csokor  Útravaló – 2020. február...  Dr. Gyökössy Endre : Boldogok  Tulipánok  Facebookon kaptam  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Wass Albert: Záróvers  Facebookon kaptam  levendulák és rózsák  Szèp napot kívánok  Facebookon kaptam  A szép ékszer, öltöztet  Vidám téli napokat!  Pillangó  Február 19: Zsuzsanna napja  Vidám téli napokat!  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Png nő  Ne félj!  Az én gyönyörű, virágos Balato...  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  levendulák és rózsák  Szeresd a holnapot  Harmónia......  Kislány virággal  Rózsaszín rózsa  Útravaló – 2020. február...  Posertube  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsa  Mária-oszlop újra felállításár...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tündérkert  Hóvirág  Facebookon kaptam  Posertube  Esti kép  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Esti kép  Facebookon kaptam  Azt mondják, egyszer minden út...  Posertube  Vízcseppes rózsa  Aranyosi Ervin: Időbeosztás  Aranyosi Ervin: Időbeosztás  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Rózsaszín rózsák  Gerbera csokor  Menj, és szeress valakit!  Facebookon kaptam  Petőfi Sándor - Pacsirtaszót H...  Három meccs, ötmillió forint: ...  Harmónia......  Ne félj!  Facebookon kaptam  Havas fák  Kellemes délutánt kívánok  Png nő  Jó játék  Facebookon kaptam Krisztina...  Isten megbízik Ábrahámban  Íróként, az elhallgatott törté...  Facebookon kaptam  Egyik legnehezebb harc  Menyasszonyi csokrok  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Sárközi György versei  Szèp napot kívánok!  Kellemes volt - Kétszázhetvenh...  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Csendélet  Gondolataim . . .  Kellemes volt - Kétszázhetvenh...  Isten megbízik Ábrahámban  Rózsa csokor  Kert esőben  Az örök nap, még bágyadtan rag...  Azt mondják, egyszer minden út...  Szèp napot  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Kellemes délutánt 
Bejegyzés Címkék
írástudók közül, zsidók általában, kezüket könyökig, régiek hagyományához, régiek hagyománya, szíve messze, emberek hagyományához, magatok hagyományát, hagyományotok által, sokaságot elhagyva, tanítványai kérdezgetni, szívébe megy, emésztőgödörbe megy, emberből kijön, emberek szívéből, gonoszságok mind, kislányában tisztátalan, gyermekek kenyerét, asztal alatt, kicsiny gyermekek, démon kiment, asszony hazament, ágyra fektetve, nehezen beszélő, sokaságtól külön, férfi fülébe, férfi füle, némákat pedig, sokaság iránt, félreeső helyen, embereket kenyérrel, tanítványainak adni, maradék darabokat, túlsó partra, kenyéren kívül, határozott utasítást, farizeusok kovászától, ötezer embernek, vakot hoztak, falun kívülre, szemére köpve, férfi szemére, tisztán látott, tanítványai pedig, próféták egyikének, papi elöljárók, tanítványaira tekintett, emberekéi szerint, lelkét énértem, egész világot, lelkét pedig, ember cserébe, szavaimat ebben, szent angyalokkal, magas hegyre, földön bármelyik, felhő képződött, halottak közül, többi tanítvány, egész sokaság, földhöz vágja, fogát csikorgatja, földre esve, tisztátalan szellemet, legtöbben közülük, tanítványai megkérdezték, fajta semmi, emberek kezébe, úton arról, ilyen kisgyermekek, pohár vizet, nyakába kötnének, kezed valamikor, olthatatlan tűzre, lábad visz, szemed visz, békét egymás, férfinak elválnia, teremtés kezdetétől, férfi elhagyja, test lesz, házban voltak, tanítványok kérdezgetni, férjétől elválva, emberek kisgyermekeket, tanítványok korholták, elszomorodott ezen, tevének átmenni, gazdagnak bemenni, eljövendő világrendszerben, papi elöljáróknak, nemzetekből valóknak, balomhoz való, nemzeteken uralkodni, nagyjaik hatalmuk, legyen mindenkinek, népes sokaság, názáreti Jézus, hited gyógyulást, tanítványai közül, megkötött szamárcsikót, , ,
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 79
  • e Hét: 2511
  • e Hónap: 8396
  • e Év: 29970
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.