Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeremiás 46-52-ig terjedő befejező fejezetei
  2016-09-24 03:17:38, szombat
 
   
  46. fejezet(Jeremiás 46:1-52:34)

1Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához a nemzetekről:2Egyiptomot illetően, Nékó fáraónak, Egyiptom királyának haderejéről, aki az Eufrátesz folyó mellett, Karkemisnél volt, és akit Nabukodonozor, Babilon királya legyőzött Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében:3,,Csatarendbe a kis pajzsot meg a nagy pajzsot! Harcra fel!4Szerszámozzátok fel a lovakat, szálljatok fel, ti lovasok! Álljatok elő sisakban! Fényesítsétek a lándzsákat! Öltözzetek páncélingbe!5Miért láttam őket megrettenni?Visszafordulnak, és vitézeik is összezúzatnak. Bizony futásnak eredtek, és meg sem fordultak. Körös-körül rémület - ez Jehova kijelentése. -6Ne próbáljon elfutni a gyors, ne próbáljon menekülni a vitéz ember. Északon, az Eufrátesz folyó partján megbotlottak és elestek.7Ki ez, aki feljön, mint a Nílus, mint a zúgó vizű folyamok?8Egyiptom jön fel, mint a Nílus, és zúgnak a vizek, mint a folyamok. Ezt mondja:Felmegyek, beborítom a földet. Könnyűszerrel elpusztítom a várost és lakóit.9Jöjjetek fel, ó, lovak! Vadul robogjatok, ó, szekerek!Vonuljanak ki a vitézek, Kús és Pút, akik pajzsot ragadnak, és Lud fiai, akik megragadják, kifeszítik az íjat.10Az a nap a legfőbb Úré, a seregek Jehovájáé. A bosszú napja az, hogy bosszút álljon ellenségein. Emészteni fog a kard, és jóllakik, megittasodik vérüktől, mert áldozata van a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának észak földjén, az Eufrátesz folyónál.11Menj fel Gileádba, és szerezz balzsamot, ó, Egyiptom szűz leánya!Hiába is sokasítottad az orvosságot. Nincsen gyógyír számodra.12Hallottak a nemzetek gyalázatodról, és kiáltásod betöltötte a földet. Mert bizony vitéz a vitézbe botlott, együtt estek el, mindketten."13Jehova ezt a szózatot intézte Jeremiás prófétához arról, hogy Nabukodonozor, Babilon királya eljön és megveri Egyiptom földjét:14,,Mondjátok el Egyiptomban, hirdessétek Migdolban, hirdessétek Nófban és Tahpanheszben! Mondjátok:Állj elő, készülj te is, mert bizony kard fog emészteni körülötted mindenfelől.15Miért sodortattak el hatalmasaid? Nem tudtak megállni, mert Jehova lökte el őket.16Tömegével botlanak el, és bizony elesnek. Ezt mondogatják egymásnak:Kelj fel! Térjünk vissza népünkhöz és rokonaink földjére a pusztító kard miatt!17Ott már hírül is adták:A fáraó, Egyiptom királya csak üres lárma. Elmulasztotta az ünnepi időt.18Élek én - ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve -, hogy mint a Tábor a hegyek között és a Kármel a tengernél, úgy fog eljönni ő.19Készíts magadnak batyut a száműzetésre, ó, Egyiptomnak ott lakozó leánya! Mert bizony döbbenetté lesz Nóf. Lángba borítják, hogy ne legyen lakója.20Szépséges üsző Egyiptom, de szúnyog támad rá északról.21Zsoldosai olyanok közepette, mint a hizlalt borjúk, de ők is meghátráltak, elfutottak mindnyájan. Nem tudtak megállni, mert eljött rájuk szerencsétlenségük napja, megszemlélésük ideje.22Hangja, mint a csúszó-mászó kígyóé;mert bizony életerősen jönnek, és fejszékkel mennek neki, mint azok, akik fát gyűjtenek.23Kivágják erdejét - ez Jehova kijelentése -, mert áthatolhatatlan volt.Íme, többen vannak, mint a sáskák, és számuk sincsen.24Egyiptom leánya bizony megszégyenül, észak népének kezébe kerül.25Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, szemügyre veszem a Nóból való Ámont és a fáraót is, meg Egyiptomot, és annak isteneit és királyait, igen, a fáraót és mindazokat, akik bíznak benne.26A lelkükre törőknek kezébe adom őket, Nabukodonozornak, Babilon királyának a kezébe, és szolgáinak kezébe. Azután majd lakni fogják, mint a régi napokban- ez Jehova kijelentése.27Te pedig ne félj, ó, szolgám, Jákob, és ne rettegj, ó, Izrael! Mert íme, megmentelek téged a távolból, és leszármazottaidat fogságuk földjéről. Visszatér Jákob, nem fogják háborgatni, gondtalanul él majd, és senki sem kelt rémületet.28Ne félj, ó, szolgám, Jákob - ez Jehova kijelentése -, mert én veled vagyok. Mert pusztítani fogok minden nemzet között, ahová szétszórtalak, ám téged nem pusztítalak el. De azért megfenyítelek megfelelő mértékben, és semmiképp sem hagylak büntetés nélkül."

47. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó megverte Gázát.2Ezt mondja Jehova:,,Íme, vizek jönnek fel északról, és immár áradó patakká lettek. Elárasztják majd a földet és azt, ami betölti, a várost és lakosait. Kiáltani fognak az emberek, és jajgat a föld minden lakója.3Ménjei patáinak dobogása, harci szekereinek robaja és kerekeinek dübörgése hallatán az apák nem fordulnak oda fiaikhoz, mert elernyedt a kezük4ama nap miatt, amely közeledik, hogy kifossza mind a filiszteusokat, hogy kiirtson Tíruszból és Szidónból minden életben maradt segítőt. Mert Jehova kifosztja a filiszteusokat, akik megmaradtak Kaftor szigetéről.5Kopasszá lesz Gáza. Elnémult már Askelon. Ó, völgyüknek maradéka! Meddig vagdalod még magadat?6Ah, Jehova kardja! Meddig nem akarsz még nyugton maradni?Térj vissza hüvelyedbe! Pihenj meg, és maradj veszteg!7Hogy is maradhatna nyugton, amikor Jehova adott neki parancsot?Askelon ellen és a tengerpart ellen, oda rendelte azt."

48. fejezet
1Moábot illetően ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Jaj Nébónak, mert kifosztották! Kirjátaimot megszégyenítették, elfoglalták. Megszégyenült a fellegvár, és rettenet szállt rá.2Nem dicsérik már Moábot. Hesbonban veszedelmet gondoltak ki ellene:Gyerünk, irtsuk ki, hogy ne legyen többé nemzet!Te is maradj csak csendben, ó, Madmen!Kard jár a nyomodban.3Kiáltás hallatszik Horonaimból; fosztogatás és nagy összeomlás!4Összeomlott Moáb, kiáltást hallattak kicsinyei.5Mert sírva megy fel Luhit útján, bizony sír. Mert fájdalmas kiáltás hallatszott Horonaim lejtőjén az összeomlás miatt.6Meneküljetek! Mentsétek a lelketeket, és legyetek olyanok, mint a borókafenyő a pusztában!7Mivel saját munkáidban és kincseidben bízol, téged is elfoglalnak majd. Kámos száműzetésbe megy papjaival és fejedelmeivel együtt.8Eljön a pusztító minden városra, és egyetlen város sem menekülhet meg. Elvész a völgy, megsemmisül a síkság, ahogy megmondta Jehova.9Adjatok útjelzőt Moábnak, mert romba dőlve megy el, és városai döbbenet tárgyává lesznek. Senki sem fog lakni bennük.10Átkozott, aki hanyagul végzi Jehovától kapott feladatát, és átkozott, aki kíméli a vértől kardját!11A moábiták gondtalanul éltek ifjúságuktól fogva, és háborítatlanul pihennek, mint seprején a bor. Nem öntötték át őket egyik edényből a másikba, és száműzetésbe sem mentek. Azért maradt meg bennük az ízük, és az illatuk sem változott.12Ezért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -,és edényborogatókat küldök rájuk, és felborogatják őket. Edényeiket kiürítik, nagy korsóikat darabokra zúzzák.13Szégyent vallanak a moábiták Kámossal, ahogy az Izrael házából valók is szégyent vallottak Bétellel, a bizodalmukkal.14Hogy meritek azt mondani:Erős emberek vagyunk, életerős férfiak a harcra!15Moábot kifosztották, felvonultak városai ellen. Válogatott ifjai is levágásra mentek- ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.16Hamar eléri a moábitákat a szerencsétlenség, sebesen rohanva jő a vesztük.17Együtt éreznek majd velük mind a körülöttük levők, igen, mindazok, akik ismerik nevüket. Mondjátok:Jaj, de összetört az erő vesszeje, a szépséges pálca!18Szállj le a dicsőségből, és ülj le szomjúságban, ó, Dibon leányának lakója! Mert feljött ellened Moáb pusztítója. Bizony romba dönti megerősített helyeidet.19Állj meg, és kémleld az utat, ó, Aróer lakója! Kérdezd meg a futásnak eredt férfit és a menekülő asszonyt. Így szólj:Mi történt?20Moáb megszégyenült, hisz rettenet szállt rá. Jajgass és kiálts! Adjátok hírül az Arnonnál:Moábot kifosztották!21Ítélet jött a sík vidék földjére, Hólonra, Jahácra és Mefaátra,22Dibonra, Nébóra és Bét-Diblátaimra,23Kirjátaimra, Bét-Gámulra és Bét-Meonra,24Kerijótra, Bocrára és Moáb földjének minden városára, távoliakra és közeliekre.25Levágták Moáb szarvát, eltörték a karját - ez Jehova kijelentése. - 26Itassátok le, mert felfuvalkodott Jehovával szemben. A saját hányásában fetreng Moáb, gúny tárgya lett, igen, ő.27Nemde gúnyolni valóvá lett előtted Izrael?Talán bizony megátalkodott tolvajok között találtatott?Mert valahányszor ellene beszéltél, a fejedet csóváltad.28Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a sziklaszirten, Moáb lakói!Legyetek olyanok, mint a galamb, amely az üreg szája körül fészkel."29,,Hallottunk Moáb büszkeségéről - nagyon gőgös -, fölényességéről, büszkeségéről, gőgjéről és szívének felfuvalkodottságáról."30,,Ismerem én dühöngését - ez Jehova kijelentése -, de nem úgy lesz. Üres beszédét is, de nem fognak úgy cselekedni.31Ezért jajgatok Moáb miatt, és kiáltozom egész Moábért. Kir-Heresz emberei miatt bizony jajongás lesz.32Jázer siratásánál is jobban siratlak, ó, Sibma szőlőtője!A te viruló hajtásaid túlnyúltak a tengeren. A tengerig - Jázerig - elértek. Nyári gyümölcsödre és szőlőszüretedre rátört a pusztító.33Eltűnt az örvendezés, a vigasság a gyümölcsösből és Moáb földjéről. Eltüntettem a bort a borsajtókból. Nem lesz, aki kurjongatva taposson. A kurjongatás nem lesz kurjongatás."34,,A kiáltozó Hesbontól egészen Elealéig, Jahácig hallatták a hangjukat. Coártól Horonaimig, Eglát-Selisijáig. Mert még Nimrim vizei is pusztasággá lesznek.35Kipusztítom Moábból azt, aki felajánlást visz a magaslatra, és aki áldozati füstöt füstölögtet istenének - ez Jehova kijelentése. -36Ezért zokog a szívem Moábért, mint a fuvolák. Zokog a szívem Kir-Heresz embereiért, mint a fuvolák. Ezért fog odaveszni a bőség, amelyet szerzett.37Mert minden fejen kopaszság, és minden szakállt lenyírtak! Minden kezet bevagdaltak, és a csípőkön zsákruha!"38,,Jajveszékelnek Moábban minden tetőn és a köztereken is, mindenütt. Bizony összetörtem Moábot, mint az edényt, amelyet nem kedvelnek - ez Jehova kijelentése. - 39Ó, mennyire megrettent! Jajgassatok! Ó, hogy hátat fordított Moáb! Megszégyenült!Gúny tárgya lett Moáb, rettenetté mindenki előtt, aki csak körülötte van."40,,Mert ezt mondja Jehova:Íme, mint a sas, amely lecsap, úgy terjeszti ki valaki a szárnyait Moáb fölé.41Elfoglalják a városokat, beveszik megerősített helyeit. Azon a napon Moáb hatalmasainak a szíve olyanná lesz, mint a vajúdó feleség szíve."42,,Megsemmisül Moáb, nem lesz többé nép, mert Jehovával szemben fuvalkodott fel.43Rettegés, verem és csapda vár rád, ó, Moáb lakója! - ez Jehova kijelentése.- 44Aki a rettegés miatt menekül, az beleesik a verembe;és aki feljön a veremből, azt megfogja a csapda.Mert elhozom rá, Moábra, megszemlélésük évét - ez Jehova kijelentése. -45Hesbon árnyékában megálltak erőtlenül a menekülők. Mert tűz csap ki Hesbonból, és láng Szihon közepéből. Megemészti Moáb halántékát és a zajongás fiainak feje tetejét.46Jaj neked, ó, Moáb! Kámos népe elveszett. Hisz fiaid fogságba kerültek, és leányaid is foglyok lettek.47De a napok befejező részében egybegyűjtöm Moáb foglyait - ez Jehova kijelentése. - Eddig tart a Moábra kimondott ítélet."

49. fejezet
1Ammon fiait illetően ezt mondja Jehova:,,Talán nincsenek fiai Izraelnek, vagy nincs neki örököse?Miért vette hát birtokba Malkám Gádot, és népe miért telepedett le Izrael városaiban?"2,,Ezért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, és harci riadót hallatok Ammon fiainak Rabbája ellen. Elhagyatott romhalmazzá lesz, és alárendelt városait lángba borítja a tűz.Izrael pedig birtokba veszi majd azokat, akik őt birtokolták- így szól Jehova.3Jajgass, ó, Hesbon, mert kifosztották Ait!Kiáltsatok, ó, Rabba alárendelt városai! Öltsetek zsákruhát!Jajveszékeljetek, és bolyongjatok a kőaklok között, mert Malkám is száműzetésbe megy papjaival és fejedelmeivel együtt.4Mit kérkedsz a völgyekkel, termékeny völgyeddel, ó, hűtlen leány, aki a kincseiben bízik, és ezt mondja:Ki jön ide énhozzám?"5,,Íme, rémítő dolgot hozok rád mindazoktól, akik körülötted vannak - ez a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának a kijelentése. - Bizony szétszóródtok, ki erre, ki amarra, és nem lesz, aki összegyűjtse a menekülőket."6,,De azután majd egybegyűjtöm Ammon fiainak foglyait- ez Jehova kijelentése."7Edomot illetően ezt mondja a seregek Jehovája:,,Nincs már bölcsesség Témánban?Elveszett a tanács az értelmesektől?Megromlott a bölcsességük?8Fussatok! Hátráljatok! A mélybe menjetek lakni, ó, Dedán lakói! Mert bizony Ézsau szerencsétlenségét fogom elhozni rá, azt az időt, amikor is szemügyre veszem.9Ha szüretelők jönnének hozzád, nemde hagynának valami böngésznivalót?Ha tolvajok jönnének éjszaka, csak annyit rombolnának, amennyit akartak.10Én azonban mezítelenre vetkőztetem Ézsaut. Feltárom rejtekhelyeit, és nem lehet majd elrejtőzni. Bizony kifosztják leszármazottait, testvéreit és szomszédait, és ő sem lesz többé.11Hagyd el apátlan fiaidat. Én életben tartom őket, és özvegyeid bennem fognak bízni."12Mert ezt mondja Jehova:,,Íme, noha nem szoktak hozzá, hogy kiigyák a poharat, inni fognak. Te meg teljesen büntetlenül maradnál?Nem maradsz büntetlenül, mert bizony inni fogsz."13,,Mert magamra esküszöm - ez Jehova kijelentése -, hogy bizony döbbenetté, gyalázattá, pusztulássá és átokká lesz Bocra. Minden városa pusztává lesz időtlen időkre."14Hírt hallottam Jehovától. Küldött megy a nemzetek közé, és így szól:,,Gyűljetek egybe, vonuljatok fel ellene, és keljetek harcra!"15,,Mert íme, kicsinnyé tettelek a nemzetek között, megvetetté az emberek között.16Az szedett rá téged, hogy reszkettek tőled, a te szíved elbizakodottsága, ó, te, aki a sziklahasadékokban laksz, és hatalmad alatt tartod a magaslatot! Még ha oly magasra rakod is fészkedet, mint a sas, lehozlak onnan - ez Jehova kijelentése. -17Döbbenet tárgyává lesz Edom. Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.18Mint ahogy Szodomának és Gomorrának meg szomszédos városainak a feldúlásakor volt - így szól Jehova -,úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.19Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre, és én egy pillantás alatt elűzöm őt onnan. A választottat rendelem föléje. Mert ki olyan, mint én, és kicsoda hív ki engem?Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?20Halljátok meg tehát Jehova határozatát, melyet Edom ellen hozott, és gondolatait, melyeket Témán lakói ellen gondolt ki:Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakóhelyüket.21Bukásuk hangjától megrendült a föld. Kiáltás! A Vörös-tengernél is hallatszott a hangja.22Íme, valaki fölemelkedik és lecsap, mint a sas! Kiterjeszti szárnyait Bocra fölött. Azon a napon Edom hatalmasainak a szíve olyanná lesz, mint a vajúdó feleség szíve."23Damaszkuszt illetően:,,Megszégyenült Hamát és Arpád, mert rossz hírt hallottak. Szétmorzsolódtak. A tengeren aggodalom uralkodik, képtelen megnyugodni.24Damaszkusz elvesztette a bátorságát. Megfordult és futásnak eredt, vakrémület vett erőt rajta. Szorongás és szülési fájdalmak fogták el, mint a szülő asszonyt.25Miért nem hagyták el a dicséret városát, az ujjongás városát?26Ezért hát elesnek ifjai a közterein, és minden harcos el lesz hallgattatva ama napon - ez a seregek Jehovájának kijelentése. -27Tüzet gyújtok Damaszkusz falán, és meg fogja emészteni Ben-Hadád lakótornyait."28Kédárt és Hácor királyságait illetően, amelyeket megvert Nabukodonozor, Babilon királya, ezt mondja Jehova:,,Keljetek fel, vonuljatok Kédárhoz, és fosszátok ki kelet fiait.29Sátraikat és nyájaikat majd elragadják, sátorlapjaikat és minden holmijukat is. Tevéiket elhajtják tőlük, és ezt kiáltják nekik:Körös-körül rémület!"30,,Fussatok!Meneküljetek el messzire!A mélybe menjetek lakni, ó, Hácor lakói!- ez Jehova kijelentése. - Mert Nabukodonozor, Babilon királya határozatot hozott ellenetek, gondolatot gondolt ki ellenetek."31,,Keljetek fel, vonuljatok fel a nemzet ellen, amely gondtalanul él, és biztonságban lakozik!"- ez Jehova kijelentése.,,Nincsenek ajtói, nincsen retesze. Egymagában lakik.32Tevéik prédává lesznek, tömérdek jószáguk zsákmánnyá. Szétszórom őket a szél minden irányába, a lenyírt halántékúakat, és minden környező vidékről szerencsétlenséget hozok rájuk - ez Jehova kijelentése. -33Hácor sakálok tanyájává lesz, elhagyatott pusztasággá időtlen időkre. Nem lakik majd ott ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény."34Sedékiás, Júda királya királyságának kezdetén Jehova a következő szózatot intézte Jeremiás prófétához Elámról:35,,Ezt mondja a seregek Jehovája:Íme, összetöröm Elám íját, erősségük zsengéjét.36Elhozom Elámra a négy szelet az egek négy végső határáról. Szétszóróm őket mindezen szelek felé, és nem lesz oly nemzet, amelyhez el ne jutnának Elám szétszéledtjei."37,,Összezúzom az elamitákat ellenségeik előtt és a lelkükre törők előtt. Veszedelmet hozok rájuk, lángoló haragomat - ez Jehova kijelentése. - Utánuk küldöm a kardot, míg csak ki nem irtom őket."38,,Felállítom a trónomat Elámban, és kipusztítom onnan a királyt és a fejedelmeket"- ez Jehova kijelentése.39,,És a napok befejező részében úgy lesz, hogy egybegyűjtöm Elám foglyait"- ez Jehova kijelentése.

50. fejezet
1Ezt a szózatot jelentette ki Jehova Babilonról, a káldeusok földjéről, Jeremiás próféta által:2,,Mondjátok el a nemzetek között, hirdessétek!Állítsatok jelt! Hirdessétek! Ne hallgassatok el semmit! Mondjátok:Babilont elfoglalták!Szégyent vallott Bél, megrettent Merodák. Képmásai megszégyenültek, mocskos bálványaira rettenet szállt.3Mert felvonult ellene északról egy nemzet, amely döbbenet tárgyává teszi az ő földjét;nincs is már lakója. Ember és háziállat egyaránt elmenekült, elmentek."4,,Azokban a napokban és abban az időben - ez Jehova kijelentése -eljönnek majd Izrael fiai, ők és Júda fiai együtt.Sírni fognak menet közben, úgy jönnek, és Istenüket, Jehovát keresik.5A Sionba vezető út felől tudakozódnak, arrafelé fordítják arcukat, és így szólnak:Jöjjetek, csatlakozzunk Jehovához időtlen időkre szóló szövetségben, amely nem merül feledésbe.6Veszendő teremtmények nyája lett az én népem, pásztoraik tévelygésbe vitték őket. A hegyeken vezették el őket. Hegyekről dombokra jártak, elfeledték nyugalmuk helyét.7Akik csak rájuk találtak, emésztették őket. Ellenségeik így beszéltek:Nem vonunk magunkra vétket, hiszen vétkeztek Jehova ellen, az igazságosság hajléka, ősatyáik reménysége, Jehova ellen."8,,Meneküljetek Babilonból!Igen, menjetek ki a káldeusok földjéről! Legyetek olyanok, mint a nyáj előtt a vezérállatok.9Mert íme, fölkelek, és nagy nemzetek gyülekezetét hozom Babilonra észak földjéről, és felsorakoznak ellene. Onnan foglalják el. Nyilaik olyanok, mint a vitéz nyilai, aki megfosztja a szülőket gyermekeiktől, aki nem tér vissza sikertelenül.10Zsákmánnyá lesz Káldea. Kifosztói mind jóllaknak"- ez Jehova kijelentése.11,,Mert csak örvendeztetek, csak ujjongtatok, amikor kifosztottátok örökségemet. Bizony úgy kapáltatok, akár az üsző az üde gyepen, és úgy nyerítettetek, mint a mének.12Rettenetesen megszégyenült anyátok. Csalódott, aki megszült titeket. Íme, ő a legjelentéktelenebb a nemzetek között:víztelen puszta és kietlen síkság.13Jehova haragja miatt nem lesz lakója, és elhagyatott pusztasággá válik mindenestül. Aki csak Babilon felé jár, döbbenten bámul, és füttyenteni fog az őt ért minden csapás miatt.14Sorakozzatok fel mindenfelől Babilon ellen mindnyájan, akik az íjat feszítitek! Lőjetek rá!Ne sajnáljátok a nyilat, hisz Jehova ellen vétkezett.15Hallassatok csatakiáltást ellene mindenfelől! Kezét nyújtotta. Oszlopai ledőltek, falai leromboltattak. Mert bizony Jehova bosszúja ez. Álljatok bosszút rajta! Úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett!16Irtsátok ki Babilonból a magvetőt, és azt, aki sarlót fog aratás idején. A pusztító kard miatt ki-ki a saját népéhez tér, és mindenki a maga földjére menekül.17Elűzött juh Izrael. Oroszlánok kergették el. Először Asszíria királya falta, utóbb pedig Nabukodonozor, Babilon királya rágta le csontjait.18Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, szemügyre veszem Babilon királyát és földjét, ugyanúgy, ahogy Asszíria királyát is szemügyre vettem.19Izraelt visszahozom legelőjére, és legelni fog a Kármelen és a Básánon. Jóllakik a lelke Efraim és Gileád hegyvidékén."20,,Azokban a napokban és abban az időben - ez Jehova kijelentése - keresni fogják Izrael vétkét, de nem lesz meg, és Júda bűneit, de nem találják, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok."21,,Merátaim földje ellen! Menj föl ellene és Pekód lakói ellen Mészárlás járjon sarkukban, adassanak pusztulásra! - ez Jehova kijelentése. - Mindenben úgy cselekedj, ahogy megparancsoltam neked.22Harci zaj van a földön, és nagy összeomlás!23Ó, hogy összezúzták az egész föld pörölyét, és hogy széttöredezik!Ó, miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!24Csapdát állítottam neked, és foglyul estél, ó, Babilon! Mit sem tudtál róla. Rád találtak, és meg is ragadtak, mert Jehova ellen indultál fel.25Jehova kinyitotta már tárházát, és előhozza ítélethirdetésének fegyvereit. Bizony munkája van a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának a káldeusok földjén.26Gyertek el hozzá a legtávolabbi vidékről! Nyissátok ki csűrjeit! Hányjátok halomba, mint akik halmot raknak, és adjátok pusztulásra! Maradéka se legyen!27Egytől egyig öljétek le fiatal bikáit! Menjenek levágásra! Jaj nekik, mert eljött a napjuk, megszemlélésük ideje!28Hallani azok hangját, akik futnak, akik menekülnek Babilon földjéről, hogy hírül adják Sionban Jehova Istenünk bosszúját, a templomáért való bosszút.29Hívjátok össze Babilon ellen az íjászokat, mindenkit, aki az íjat feszíti. Üssetek tábort ellene mindenfelől! Senki meg ne meneküljön! Fizessetek meg neki cselekedetei szerint! Mindenben úgy cselekedjetek vele, ahogy ő cselekedett! Mert Jehovával, Izrael Szentjével szemben viselkedett elbizakodottan.30Ezért hát elesnek ifjai a közterein, sőt minden harcosa el lesz hallgattatva ama napon"- ez Jehova kijelentése.31,,Íme, én ellened vagyok, ó, Elbizakodottság - ez a legfőbb Úrnak, a seregek Jehovájának kijelentése -, mert eljön a te napod, az az idő, amikor szemügyre veszlek.32Bizony megbotlik és elesik az Elbizakodottság, és nem lesz, aki talpra állítsa. Tüzet gyújtok városaiban, és az megemészti egész környékét."33Ezt mondja a seregek Jehovája:,,Izrael fiait Júda fiaival együtt elnyomják; megragadták őket foglyul ejtőik mindnyájan, és nem hajlandók őket elengedni.34De erős a Megváltójuk, hiszen seregek Jehovája a neve. Eljár majd peres ügyükben, hogy megnyugtassa a földet, és megháborítsa Babilon lakóit."35,,Kard támad a káldeusokra - ez Jehova kijelentése -,és Babilon lakóira, meg fejedelmeire és bölcseire.36Kard támad a fecsegőkre, és ostobán fognak cselekedni. Kard támad vitézeire, és bizony megrettennek.37Kard támad lovaikra, harci szekereikre meg az egész keverék népre, amely közepette van, és asszonyokká válnak majd. Kard támad kincseire, és elrabolják azokat.38Pusztítás száll vizeire, és ki fognak száradni. Mert faragott képmások földje az, és rémisztő látomásaik miatt bolond módjára viselkednek.39Ezért a víztelen tájékok lakói üvöltő állatokkal laknak majd, és struccok fognak tanyázni benne. Soha többé nem lesznek lakosai, nem lesz hely számára nemzedékről nemzedékre."40,,Mint ahogy Isten feldúlta Szodomát és Gomorrát meg a szomszédos városait - ez Jehova kijelentése -, úgy ott sem lakik majd ember, és nem lakozik benne embernek fia mint jövevény.41Íme! Nép közeledik északról. Nagy nemzet és nagy királyok kelnek fel a föld legtávolabbi részeiről.42Íjat és dárdát használnak, kegyetlenek és nem irgalmaznak. Hangjuk olyan, mint a háborgó tenger, és lovon nyargalnak;felsorakoznak, hogy egy emberként harcoljanak ellened, ó, Babilon leánya!43Babilon királya hallotta hírüket, és kezei elernyedtek. Szorongás! Nagy fájdalmak törtek rá, mint a szülő asszonyra.44Íme! Úgy jön fel, mint az oroszlán a Jordán büszke sűrűjéből a szilárd lakhelyre, és én egy pillantás alatt elűzöm őket onnan. A választottat rendelem föléje. Mert ki olyan, mint én, és kicsoda hív ki engem?Ugyan ki az a pásztor, aki meg tudna állni előttem?45Halljátok meg tehát Jehova határozatát, melyet Babilon ellen hozott, és gondolatait, melyeket a káldeusok földje ellen gondolt ki. Bizony elhurcolják a nyáj kicsinyeit. Bizony elhagyatottá teszi miattuk lakhelyüket.46Babilon bevételének hangjától megrendül a föld, és kiáltás hallatszik majd a nemzetek között."

51. fejezet
1Ezt mondja Jehova:,,Íme, pusztító szelet támasztok Babilon ellen és Leb-Kamai lakói ellen,2és gabonaszórókat küldök Babilonra, akik szélnek szórják őt, és kiürítik országát. Mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.3Ne feszítse ki íját, aki feszíteni szokta. Ne keljen fel senki páncélingében. Ne könyörüljetek ifjain. Adjátok pusztulásra egész seregét!4Halálra sebzetten hulljanak el a káldeusok földjén, átszúrtan az utcáin.5Mert Izraelt és Júdát nem hagyta özvegyen Istenük, a seregek Jehovája. Mert amazok országa mindenestül vétkes Izrael Szentjének szemében.6Meneküljetek Babilonból! Mentse a lelkét mindenki! Ne haljatok meg az ő vétke miatt! Mert bizony Jehova bosszújának ideje ez. Megfizet neki érdeme szerint.7Babilon aranypohár volt Jehova kezében, az egész földet megrészegítette. A nemzetek az ő borából ittak. Ezért viselkednek bolond módjára a nemzetek.8Hirtelen esett el Babilon, és összeomlott. Jajgassatok miatta! Hozzatok balzsamot fájdalmára, hátha meggyógyul."9,,Meggyógyítottuk volna Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el! Mindenki menjen a maga földjére. Bizony az egekig hatolt ítélete, a felhős égboltig emelkedett.10Jehova igazságos tetteket hajtott végre a javunkra. Jöjjetek, beszéljük el Sionban Jehova Istenünk munkáját!"11,,Fényesítsétek a nyilakat!Töltsétek meg a kerek pajzsokat!Jehova felindította a médek királyainak szellemét, mert Babilon ellen irányul gondolata, hogy romba döntse őt. Bizony Jehova bosszúja ez, a templomáért való bosszú.12Állítsatok jelt Babilon falaival szemben! Erősítsétek meg az őrséget! Állítsatok őröket! Készítsétek fel a lesben állókat! Mert Jehova kigondolta a gondolatot, és véghez is viszi, amit kimondott Babilon lakóira."13,,Ó, asszony, aki a nagy vizeken lakozol, és dúskálsz a kincsekben!Eljött rád a vég, itt van nyerészkedésed határa.14Önnön lelkére esküdött meg a seregek Jehovája:Betöltelek téged annyi emberrel, mint egy sáskahad, és énekelve kiáltanak fölötted.15Ő alkotta a földet erejével, Ő szilárdította meg a termékeny földet bölcsességével, Ő feszítette ki az egeket értelmével.16Szavára zúgni kezdenek a vizek az egekben, és párát hoz fel a föld végső határáról. Zsilipeket is készített az esőnek, és előhozza tárházaiból a szelet.17Olyan oktalanul viselkedik minden ember, mintha nem volna ismerete. Megszégyenül minden fémműves a vésett képmás miatt, mert öntött képmása hazugság, és nincsen azokban szellem.18Hiábavalóságok, csúfolni való munka. Megszemlélésük idején elvesznek.19Jákob Osztályrésze nem hasonló ezekhez, mert ő mindenek Megformálója, igen, örökségének botja. Seregek Jehovája az ő neve."20,,Dorongom vagy nekem, harci eszközöm. Szétzúzom veled a nemzeteket, és királyságokat döntök romba veled.21Szétzúzom veled a lovat és lovasát, szétzúzom veled a harci szekeret és hajtóját.22Szétzúzok veled férfit és nőt, szétzúzok veled öregembert és gyermeket, szétzúzok veled ifjat és szüzet.23Szétzúzom veled a pásztort és nyáját, szétzúzom veled a földművest és igavonó állatait, szétzúzok veled kormányzókat és helytartókat.24De megfizetek Babilonnak és Káldea összes lakójának is mindazért a gonoszságért, amelyet Sionban követtek el a szemetek láttára"- ez Jehova kijelentése.25,,Íme, én ellened vagyok, te, romboló hegy, aki az egész földet rombolod - ez Jehova kijelentése. - Kinyújtom a kezem ellened, lehengerítelek a kőszirtekről, és kiégett heggyé teszlek."26,,Nem vesznek belőled sem sarokkövet, sem alapkövet, mert elhagyatott pusztasággá leszel időtlen időkre"- ez Jehova kijelentése.27,,Állítsatok jelt a földön! Fújjátok meg a kürtöt a nemzetek között! Szenteljétek őellene a nemzeteket!Hívjátok össze ellene Ararát királyságait,Minnit és Askenázt!Rendeljetek ellene sorozó tisztet!Vonultassátok fel a lovakat, jöjjenek, mint a borzas sáskák!28Szenteljétek ellene a nemzeteket, Média királyait, kormányzóit, összes helytartóját, és az egész földet, amely kinek-kinek az uralma alá tartozik!29Rengjen a föld és gyötrődjön, mert Jehova gondolatai felserkentek Babilon ellen, hogy döbbenet tárgyává tegye Babilon földjét, és lakatlan legyen.30Babilon vitézei felhagytak a harccal. Csak ülnek a megerősített helyeken. Vitézségük elapadt, asszonyokká lettek. Lakhelyei lángba boríttattak, reteszei összetörtek.31Futár futár elé fut, hírnök hírnök elé, hogy értesítsék Babilon királyát:mindenünnen bevették városát,32a gázlókat is elfoglalták, a papiruszcsónakokat felgyújtották, a harcosokra is rémület szállt."33Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:,,Babilon leánya olyan, mint a szérű. Ideje már keményre taposni. Egy kis idő még, és eljön számára az aratás ideje."34,,Nabukodonozor, Babilon királya felfalt engem, és összezavart. Odaállított, mint valami üres edényt.Elnyelt, mint egy nagy kígyó. Megtöltötte hasát finomságaimmal, és kiöblített engem.35Az ellenem és a testemen elkövetett erőszak Babilonra szálljon!- így szól Sion lakója.Vérem Káldea lakóira szálljon!- szól Jeruzsálem."36Ezért ezt mondja Jehova:,,Íme, eljárok peres ügyedben, és bosszút állok érted. Kiszárítom tengerét, és elapasztom kútjait.37Kőrakássá lesz Babilon, sakálok tanyájává, döbbenet tárgyává, olyasmivé, aminek láttán csak füttyentenek, és nem lesz lakója.38Mind együtt ordítanak majd, mint a fiatal sörényes oroszlánok. Morogni fognak, mint az oroszlánkölykök."39,,Amikor felhevülnek, lakomát rendezek nekik, és lerészegítem őket, hadd ujjongjanak! Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle - ez Jehova kijelentése.-40Leviszem őket a levágatásra, mint a juhok hímjeit, mint a kosokat a kecskebakokkal együtt."41,,Ó, hogy bevették Sésákot! Hogy elfoglalják az egész föld Dicséretét! Miként lett Babilon döbbenet tárgyává a nemzetek között!42Babilonra is kiáradt a tenger. Elborította őt hullámainak özöne.43Városai döbbenet tárgyává lettek, víztelen földdé, kietlen síksággá, olyan földdé, ahol nem lakik ember, és nem megy át rajtuk embernek fia.44Szemügyre veszem Bélt Babilonban, és kiragadom szájából, amit elnyelt. Nem özönlenek hozzá többé nemzetek. Babilon fala is leomlik.45Menjetek ki belőle, ó, népem! Mindenki mentse a lelkét Jehova lángoló haragjától!46Különben félénk lesz a szívetek, és megijedtek a hírtől, amely hallatszani fog a földön. Bizony megjön a hír az egyik évben, utána a hír a másik évben, és erőszak lesz a földön, uralkodó uralkodó ellen.47Ezért íme, jönnek napok, és szemügyre veszem Babilon faragott képmásait.Egész országa megszégyenül, és halálra sebzettjei mind elesnek őbenne.48Örömmel kiáltanak majd Babilon miatt az egek és a föld, és minden, ami bennük van, mert eljönnek rá északról a pusztítók - ez Jehova kijelentése. -49Babilon miatt nemcsak Izrael halálra sebzettjei hullottak el, hanem az egész föld halálra sebzettjei is Babilonban estek el.50Ti, akik megmenekültök a kardtól, menjetek! Meg ne álljatok! Emlékezzetek Jehovára a messzeségből, és gondoljon szívetek Jeruzsálemre."51,,Megszégyenültünk, mert gyalázatot hallottunk. Megalázottság borult arcunkra, mert idegenek törtek Jehova házának szent helyeire."52,,Ezért, íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -,és szemügyre veszem faragott képmásait, és egész országában nyögni fognak, akiket átszúrtak."53,,Még ha az egekig emelkedik is Babilon, még ha hozzáférhetetlenné teszi is erejének magasságát, akkor is rátörnek tőlem a pusztítók"- ez Jehova kijelentése.54,,Hallgassátok csak!Kiáltás hallatszik Babilonból, nagy összeomlás zaja a káldeusok földjéről,55mert Jehova immár kifosztja Babilont, és elnémítja benne a nagy hangot. Háborognak majd hullámaik, mint a vizek sokasága. Hangjuk felzúg.56Mert eljön a pusztító ellene, Babilon ellen, és fogságba jutnak hatalmasai. Széttöretnek íjaik, mert Jehova a visszafizetés Istene, ő bizony megfizet.57Lerészegítem fejedelmeit és bölcseit, kormányzóit, helytartóit és hatalmasait.Időtlen időkig alusszák majd álmukat, és nem kelnek fel belőle"- ez a Király kijelentése, akinek seregek Jehovája a neve.58Ezt mondja a seregek Jehovája:,,Hiába széles Babilon fala, mégis lerombolják. Hiába magasak a kapui, tűzzel égetik fel azokat. A népek a semmiért fáradoznak, és a nemzetek csupán a tűznek. Csak kifárasztják magukat."59Ez az a szózat, amellyel Jeremiás próféta parancsot adott Serájának - Néria fiának, aki Mahásiás fia volt -, amikor az Babilonba ment Sedékiással, Júda királyával, királyságának negyedik évében; Serája egyébként szállásmester volt.60És Jeremiás leírta egy könyvbe mindazt a veszedelmet, amely utoléri Babilont, igen, mindezeket a szavakat, amelyek megírattak Babilon ellen.61Ezenkívül Jeremiás meghagyta Serájának:,,Mihelyt Babilonba érsz, és látod azt, olvasd fel mindezeket a szavakat.62Azután így szólj:Ó, Jehova!Te magad szóltál ez ellen a hely ellen, hogy megsemmisítsd, hogy ne legyen lakója, se ember, de még háziállat se, hanem elhagyatott pusztasággá legyen időtlen időkre.63Ha pedig befejezted e könyv felolvasását, köss rá egy követ, dobd az Eufrátesz közepébe,64és ezt mondd:Így merül el Babilon is, és soha többé nem kel fel, olyan veszedelmet hozok rá. Bizony csak kifárasztják magukat."Eddig tartanak Jeremiás szavai.

52. fejezet
1Sedékiás huszonegy éves volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Az anyját, aki a libnai Jeremiás leánya volt, Hamutalnak hívták.2Sedékiás azt tette, ami rossz Jehova szemében, pontosan úgy, ahogy Joákim cselekedett.3Mert Jehova haragja miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdában, mígnem elvetette őket színe elől.És Sedékiás fellázadt Babilon királya ellen.4Végül királyságának kilencedik évében, a tizedik hónapban, a hónap tizedik napján az történt, hogy eljött Nabukodonozor, Babilon királya, ő és egész hadereje, Jeruzsálem ellen. Táborba szálltak ellene, és ostromfalat kezdtek építeni ellene körös-körül.5A város így ostrom alatt állt Sedékiás király tizenegyedik évéig.6A negyedik hónapban, a hónap kilencedik napjára az éhínség is súlyossá vált a városban, és nem volt kenyere az ország népének.7Végül rést ütöttek a városon. A harcosok mind futásnak eredtek, és elmentek éjjel a városból a kettős fal közötti kapu útján, amely a király kertjénél van - a káldeusok pedig ott voltak mindenütt a város körül -, és az Araba útján mentek tovább.8Akkor a káldeusoknak egy serege üldözőbe vette a királyt, és utolérték Sedékiást Jerikó kietlen síkságán;az egész serege szétszóródott mellőle.9Aztán megragadták a királyt, elvitték őt Babilon királyához a Hamát földjén levő Riblába, hogy az bírói döntéseket hozzon felőle.10A babiloni király legyilkolta Sedékiás fiait a szeme előtt, és Júda minden fejedelmét is legyilkolta Riblában.11Magát Sedékiást megvakította Babilon királya, majd rézbilincsbe verte, elvitte őt Babilonba, és őrizet alatt tartotta egy házban halála napjáig.12Az ötödik hónapban, a hónap tizedik napján, vagyis Nabukodonozor királynak, Babilon királyának a tizenkilencedik évében, bejött Jeruzsálembe Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka, aki Babilon királya előtt állt.13Felégette Jehova házát, a király házát és Jeruzsálem összes házát. Minden nagy házat felégetett tűzzel.14Jeruzsálem minden falát körös-körül lerombolta a káldeusok egész hadereje, amely a testőrség parancsnokával volt.15Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka a nép szegényei közül némelyeket, és a maradék népet, amely megmaradt a városban, és az átpártolókat, akik Babilon királyához pártoltak, és a megmaradt mestermunkásokat száműzetésbe hurcolta.16De az ország szegényei közül némelyeket otthagyott Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka vincellérnek és kényszermunkásnak.17Jehova házának rézoszlopait, a szállítókocsikat és a réztengert, amely Jehova házában volt, darabokra törték a káldeusok, és a rezüket mind elvitték Babilonba.18Elvitték a szolgálatban használt vödröket, lapátokat, koppantókat, tálakat, poharakat és az összes rézeszközt.19A testőrség parancsnoka elvitte az edényeket, tűztartókat, tálakat, vödröket, lámpatartókat, poharakat és csészéket, amelyek valódi aranyból, illetve valódi ezüstből voltak.20A két oszlopot is, az egyetlen tengert, a tenger alatt levő tizenkét rézbikát és a szállítókocsikat is, amelyeket Salamon király készített Jehova háza számára. Meg sem lehetett mérni mindezen tárgyak rezének súlyát.21Ami az oszlopokat illeti, tizennyolc könyök magas volt egy-egy oszlop, és tizenkét könyöknyi zsinór érte körül. Vastagsága négyujjnyi volt, belül pedig üres volt.22Réz oszlopfő volt rajta, és egy oszlopfő magassága öt könyök volt. Ami az oszlopfőn levő hálómintát és gránátalmákat illeti, körös-körül, az egész rézből volt. A második oszlopon is ilyenek voltak;gránátalmák is.23Kilencvenhat gránátalma volt az oldalakon, összesen pedig száz gránátalma volt körös-körül a hálómintán.24Továbbá a testőrség parancsnoka elvitte Seráját, a papi elöljárót, és Sofóniást, a másodpapot, és a három ajtónállót.25A városból elvitt egy udvari tisztviselőt, aki történetesen a harcosok felügyelője volt, és hét embert azok közül, akik bejáratosak voltak a királyhoz, és akiket a városban találtak, ezenkívül a hadsereg vezérének titkárát, aki az ország népét sorozta, és hatvan férfit az ország népéből, akiket a városban találtak.26Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka tehát fogta, és elvitte őket Babilon királyához Riblába.27Babilon királya pedig lesújtott rájuk, és megölte őket Riblában, Hamát földjén. Így ment Júda száműzetésbe a földjéről.28Ez az a nép, amelyet Nabukodonozor száműzetésbe hurcolt:a hetedik évben háromezer-huszonhárom zsidó.29Nabukodonozor tizennyolcadik évében, Jeruzsálemből nyolcszázharminckét lélek.30Nabukodonozor huszonharmadik évében, Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka száműzetésbe hurcolt a zsidók közül hétszáznegyvenöt lelket. Ez összesen négyezer-hatszáz lélek volt.31Végül Joákin, Júda királya száműzetésének harminchetedik évében, a tizenkettedik hónapban, a hónap huszonötödik napján az történt, hogy Babilon királya, Evil-Merodák a királlyá válásának évében felemelte Joákinnak, Júda királyának fejét, és kihozta őt a börtönből.32Jó dolgokról kezdett beszélni vele, és trónját feljebb helyezte, mint a többi király trónját, akik ott voltak nála Babilonban.33Le is vetette rabruháit, és mindenkor előtte evett kenyeret, élete minden napján.34Ami pedig az ellátását illeti, állandó ellátást kapott Babilon királyától, és ez naponta járt neki, a halála napjáig, élete minden napján.


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Címkék: megszégyenültünk, mestermunkásokat, szállítókocsikat, szerencsétlenség, jajveszékeljetek, elbizakodottsága, hétszáznegyvenöt, szétmorzsolódtak, nabukodonozornak, edényborogatókat, visszafordulnak, elbizakodottság, szerszámozzátok, megszégyenültek, megparancsoltam, áthatolhatatlan, megrészegítette, meggyógyítottuk, filiszteusokról, szőlőszüretedre, tizenkilencedik, leszármazottait, fölényességéről, oroszlánkölykök, lehengerítelek, finomságaimmal, megszemlélésük, hiábavalóságok, sátorlapjaikat, böngésznivalót, kecskebakokkal, parancsnokával, jajveszékelnek, filiszteusokat, bölcsességével, nyerészkedésed, következő szózatot, nagy pajzsot, vitéz ember, zúgó vizű, seregek Jehovájáé, bosszú napja, legfőbb Úrnak, seregek Jehovájának, nemzetek gyalázatodról, vitézbe botlott, szózatot intézte, pusztító kard, ünnepi időt, hegyek között, hizlalt borjúk, csúszó-mászó kígyóé, Izrael Istene, Visszatér Jákob, Mert Jehova, Hallottunk Moáb, Coártól Horonaimig, Jajveszékelnek Moábban, Megsemmisül Moáb, Megemészti Moáb, Malkám Gádot, Megszégyenült Hamát, Mert Nabukodonozor, Jehova Babilonról, Meneküljetek Babilonból, Először Asszíria, Sionban Jehova Istenünk, Mert Jehovával, Izrael Szentjével, Izrael Szentjének, Bizony Jehova, Seregek Jehovája, Vérem Káldea, Bélt Babilonban, Emlékezzetek Jehovára, Mihelyt Babilonba, Sedékiást Jerikó, Jeruzsálembe Nebuzáradán,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
3706 az új fertőzött, elhunyt ...  Virágot a virágnak  Kislány kutyusokkal  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Aranyosi Ervin: Szeretnél?  Facebookon kaptam  Tündérek  Imádom, hogy itt a tavasz  Megelőző cselekedet  Csodálatos előadás.......  Jézus szeretete  Madarak világa.....  Tulipán csokor  Tulipàn fa  Png kislány  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Miért feledkeztél meg rólam?  Szép estét - jó éjszakát kívá...  Facebookon kaptam  Felelősségteljes élet  Png rózsa csokor  Jó éjszakát!  Törékeny alkonyat .  A sikeres és a sikertelen  Natur arany  Png csokor  Facebookon kaptam Krisztinától  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes ébredést, derűs napot  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  a koronavírus járvány margójár...  Facebookon kaptam  Kereszthordozás  Mai harmónia kártyám  Györgyike virágok  Facebookon kaptam  Isten szeretete  Ha minden ember adna magából  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Igaz ügyért való szenvedés  Gondolat.....  Petőfiné szobra Koppenhágában  A jövőnek élek  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Gondolat........  Kellemes délutánt kívánok  Délutáni mosoly.......  Keresztyéni magatartás  Facebookon kaptam  Jézus hív, bár zúg, morajlik ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Szenvedés  G.Hajnóczy Rózsa tollából  Tulipàn fa  Png virág  Isten  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Kiengesztelődés  Kalkofyllit  Az ember eszköz  Hidd el, az nem számít  Kellemes napot kívánok!  A könny  Időjárás jelentés........  Az emberiség legősibb gyógymód...  Jézus szeretete  Himalája ( Nepál )  Png lufik  Jézus szeretete  Facebookon kaptam Krisztinától  Ősi és érett kultúrákban  Facebookon kaptam  Remélem a táncot választod!  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Egy -szép jó reggelt !...........  Facebookon kaptam  Önzetlen ember  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Györgyike virágok  Szép estét  Ha pofon ér bennünket  Horváth Piroska - Bábu vagy...  Madárvilág......  Facebookon kaptam  Tanulás  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tulipàn fa  Igaz ügyért való szenvedés  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Jézus szeretete 
Bejegyzés Címkék
következő szózatot, nagy pajzsot, vitéz ember, zúgó vizű, seregek Jehovájáé, bosszú napja, legfőbb Úrnak, seregek Jehovájának, nemzetek gyalázatodról, vitézbe botlott, szózatot intézte, pusztító kard, ünnepi időt, hegyek között, hizlalt borjúk, csúszó-mászó kígyóé, seregek Jehovája, régi napokban-, fáraó megverte, föld minden, tengerpart ellen, összeomlás miatt, pusztító minden, vértől kardját, moábiták Kámossal, körülöttük levők, szépséges pálca, futásnak eredt, menekülő asszonyt, saját hányásában, fejedet csóváltad, üreg szája, kiáltozó Hesbontól, szívem Moábért, szívem Kir-Heresz, csípőkön zsákruha, szárnyait Moáb, napon Moáb, szíve olyanná, vajúdó feleség, rettegés miatt, zajongás fiainak, napok befejező, kőaklok között, kincseiben bízik, mélybe menjetek, nemzetek közé, nemzetek között, emberek között, feldúlásakor volt, szilárd lakhelyre, pillantás alatt, választottat rendelem, nyáj kicsinyeit, napon Edom, tengeren aggodalom, szülő asszonyt, dicséret városát, ujjongás városát, nemzet ellen, szél minden, lenyírt halántékúakat, négy szelet, egek négy, elamitákat ellenségeik, lelkükre törők, trónomat Elámban, szózatot jelentette, káldeusok földjéről, hegyeken vezették, igazságosság hajléka, nyáj előtt, vitéz nyilai, szülőket gyermekeiktől, íjat feszítitek, saját népéhez, maga földjére, lelke Efraim, egész föld, káldeusok földjén, legtávolabbi vidékről, templomáért való, íjat feszíti, megemészti egész, egész keverék, víztelen tájékok, szomszédos városait, föld legtávolabbi, háborgó tenger, emberként harcoljanak, szülő asszonyra, káldeusok földje, veszedelem napján, lelkét mindenki, egész földet, egekig hatolt, felhős égboltig, kerek pajzsokat, médek királyainak, lesben állókat, nagy vizeken, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 355
  • e Hét: 1670
  • e Hónap: 5797
  • e Év: 32404
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.