Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeremiás 41–45-ig terjedő fejezetei
  2016-09-24 21:57:27, szombat
 
   
  Jeremiás 41. fejezete

1Történt pedig a hetedik hónapban, hogy Ismáel, Elisáma fiának, Netániának a fia, aki királyi sarj volt, és a király főemberei közé tartozott, eljött tíz férfival Gedáliához, Ahikám fiához Micpába, és együtt ettek kenyeret ott, Micpában.2Akkor Ismáel, Netánia fia, és a vele levő tíz férfi felkelt, és karddal lesújtottak Gedáliára, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiára. Megölte tehát azt, akit Babilon királya az ország fölé rendelt.3Ismáel ugyanígy lesújtott mindazokra a zsidókra is, akik vele, vagyis Gedáliával voltak Micpában, és az ott tartózkodó káldeusokra, vagyis a harcosokra is.4A Gedália megölése utáni második napon pedig, amikor még senki sem tudott a dologról, az történt,5hogy férfiak jöttek Sikemből, Silóból és Szamáriából, nyolcvan férfi leborotvált szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel. Kezükben gabonafelajánlás és tömjén volt, hogy Jehova házába vigyék.6Akkor Ismáel, Netánia fia kiment eléjük Micpából, és csak sírt, miközben ment. Történt pedig, hogy mihelyt összetalálkozott velük, ezt mondta nekik:,,Jöjjetek Gedáliához, Ahikám fiához!"7De amint a város közepére értek, Ismáel, Netánia fia legyilkolta majd a víztárolóba dobta őket, ő és a vele levő férfiak.8Akadt azonban közöttük tíz férfi, akik sietve így szóltak Ismáelhez:,,Ne ölj meg bennünket, mert nekünk rejtett kincseink vannak a mezőn: búza, árpa, olaj és méz."Ő tehát elállt a szándékától, és nem ölte meg őket testvéreikkel együtt.9A víztároló pedig, ahova Ismáel bedobta mindazon férfiak tetemeit, akikre lesújtott, nagy víztároló volt. Még Asa király csináltatta Baása, Izrael királya miatt. Ezt töltötte meg Ismáel, Netánia fia a megöltekkel.10Ismáel akkor fogságba ejtette a nép egész maradékát, amely Micpában volt, a király leányait, és a Micpában megmaradt egész népet, akiket Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka Gedáliára, Ahikám fiára bízott. Ismáel, Netánia fia tehát foglyul ejtette őket, és elindult, hogy átmenjen Ammon fiaihoz.11Idővel aztán Johanán, Kárea fia, és a hadsereg vele levő vezérei mind meghallották, hogy mennyi minden gonoszságot művelt Ismáel, Netánia fia.12Maguk mellé vették hát az összes férfit, és elindultak, hogy harcba szálljanak Ismáellel, Netánia fiával. Rá is találtak a gibeoni nagy víznél.13Történt pedig, hogy amint az Ismáellel levő nép meglátta Johanánt, Kárea fiát, és vele a seregek összes vezérét, mindnyájan örvendezni kezdtek.14Visszafordult az egész nép, amelyet Ismáel fogságba ejtve elvitt Micpából;visszatértek, és elmentek Johanánhoz, Kárea fiához.15Ismáel, Netánia fia azonban nyolc férfival együtt elmenekült Johanán elől, hogy Ammon fiaihoz menjen.16Akkor Johanán, Kárea fia, és a hadsereg minden vele levő vezére maga mellé vette a Micpából való nép egész maradékát, amelyet visszahoztak Ismáeltől, Netánia fiától, miután az lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, vagyis az életerős férfiakat, a harcosokat, a feleségeket, a kisgyermekeket és az udvari tisztviselőket. Visszahozta őket Johanán Gibeonból.17Elmentek, majd egy ideig Kimhám szállásán tartózkodtak Betlehem mellett, hogy aztán továbbhaladva Egyiptomba menjenek18a káldeusok elől. Megijedtek ugyanis tőlük, mert Ismáel, Netánia fia lesújtott Gedáliára, Ahikám fiára, akit Babilon királya az ország fölé rendelt.

42. fejezet
1Akkor odaléptek a hadsereg vezérei mindnyájan, és Johanán, Kárea fia, és Jezánia, Hosája fia, meg az egész nép, a legkisebbtől a legnagyobbig,2és így szóltak Jeremiás prófétához:,,Kérjük, jusson eléd kegyért való könyörgésünk, és imádkozz értünk Jehova Istenedhez, ezért az egész maradékért!Hiszen mi maradtunk meg, kevesen a sokból, amint szemeid is láthatnak minket.3Mondja meg nekünk Jehova, a te Istened, melyik úton járjunk, és mit tegyünk!"4Jeremiás próféta erre így szólt hozzájuk:,,Hallottam. Íme, imádkozom Jehovához, a ti Istenetekhez szavaitok szerint. És úgy lesz, hogy minden szót tudtotokra adok, amit Jehova válaszol nektek. Egyetlen szót sem hallgatok el előletek."5Ők ezt mondták Jeremiásnak:,,Jehova legyen ellenünk igaz és hű tanú, ha nem cselekszünk pontosan mindazon szavak szerint, amelyekkel elküld téged hozzánk Jehova, a te Istened.6Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Jehova Istenünk szavára, akihez most elküldünk téged, hogy jól legyen dolgunk, mert bizony hallgatunk Jehova Istenünk szavára."7Tíz nap elteltével pedig az történt, hogy Jehova szózatot intézett Jeremiáshoz.8Ő erre hívatta Johanánt, Kárea fiát, és a hadsereg minden vezérét, akik vele voltak, meg az egész népet, a legkisebbtől a legnagyobbig,9majd így szólt hozzájuk:,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene, akihez elküldtetek engem, hogy terjesszem eléje kegyért való könyörgéseteket:10Ha itt fogtok lakni ezen a földön, én felépítelek és nem rombollak le, elültetlek és nem gyomlállak ki benneteket;mert sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet elhoztam rátok.11Ne féljetek Babilon királyától, akitől féltek!Ne féljetek tőle - ez Jehova kijelentése -, mert én veletek vagyok, hogy megmentselek és kiszabadítsalak titeket kezéből.12Irgalmasságot cselekszem veletek, és ő irgalmazni fog nektek, visszavisz benneteket saját földetekre.13De ha azt mondjátok:Nem! Nem fogunk ezen a földön lakni, csak hogy ne hallgassatok Jehova Istenetek szavára,14és így szóltok:Nem! Inkább Egyiptom földjére megyünk, ahol nem látunk majd háborút, nem hallunk kürtszót, és a kenyeret sem éhezzük;ott fogunk lakni,15akkor már most halld meg Jehova szavát, ó, Júda maradéka! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ha csakugyan Egyiptom felé fordítjátok arcotokat, hogy odamenjetek, és el is mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények,16akkor bizony a kard, amelytől féltek, ott, Egyiptom földjén ér utol benneteket, és az éhínség, amelytől rettegtek, nyomon követ titeket Egyiptomba, és ott fogtok meghalni.17És úgy lesz, hogy mindazok az emberek, akik Egyiptom felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények, a kard, az éhínség és a járványos betegség miatt fognak meghalni. Nem lesz közöttük olyan, aki életben maradna, vagy megmenekülne a veszedelemtől, amelyet elhozok rájuk.18Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Amiképpen haragom és dühöm kiáradt Jeruzsálem lakosaira, úgy árad ki a dühöm rátok is, ha Egyiptomba mentek. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesztek, és nem látjátok többé ezt a helyet.19Ezt mondta ki rád Jehova, ó, Júda maradéka! Ne menjetek Egyiptomba! Tudjátok meg jól, hogy tanúságot tettem ma ellenetek,20hogy vétkeztetek a lelketek ellen, mert ti magatok küldtetek engem Jehovához, a ti Istenetekhez, ezt mondva:Imádkozz értünk Jehova Istenünkhöz, és úgy adj tudtunkra mindent, ahogy Jehova Istenünk mondja, mi pedig megtesszük.21Én ma tudtotokra adom, de ti nem hallgattok majd Jehova Istenetek szavára, és semmire sem, amivel elküldött engem hozzátok.22Most azért tudjátok meg jól, hogy kard, éhínség és járványos betegség miatt fogtok meghalni azon a helyen, ahova örömmel mentek, hogy ott lakjatok mint jövevények."

43. fejezet
1Történt pedig, hogy amint Jeremiás végig elmondta az egész népnek Jehova Istenük minden szavát, amellyel Jehova Istenük elküldte őt hozzájuk, igen, mindezeket a szavakat,2Azária, Hosája fia, és Johanán, Kárea fia, és az elbizakodott férfiak valamennyien így szóltak Jeremiáshoz:,,Hazugságot beszélsz!Nem küldött téged Jehova Istenünk ilyen szavakkal:Ne menjetek Egyiptomba, hogy ott lakjatok mint jövevények,3hanem Báruk, Néria fia bujtogat téged ellenünk, hogy a káldeusok kezébe adassunk, hogy megöljenek vagy száműzetésbe hurcoljanak minket Babilonba."4Tehát sem Johanán, Kárea fia, sem senki a hadsereg vezérei és a nép közül nem hallgatott Jehova szavára, hogy ott maradtak volna Júda földjén.5Így aztán Johanán, Kárea fia, és a hadsereg vezérei mindnyájan magukkal vitték Júda egész maradékát, azokat, akik visszatértek mindazon nemzetek közül, ahova szétszórattak, hogy egy ideig Júda földjén lakjanak,6igen, az életerős férfiakat, a feleségeket, a kisgyermekeket, a király leányait, és minden lelket, akit Nebuzáradán, a testőrség parancsnoka otthagyott Gedáliával, Sáfán fiának, Ahikámnak a fiával, és Jeremiás prófétát is, továbbá Bárukot, Néria fiát.7Végül tehát elmentek Egyiptom földjére, mert nem hallgattak Jehova szavára, és idővel eljutottak egészen Tahpanheszig.8Akkor Jehova szava így szólt Jeremiáshoz Tahpanheszben:9,,Végy a kezedbe nagy köveket, és a zsidó férfiak szeme láttára rejtsd el őket a habarcsban a téglateraszon, amely a fáraó házának bejáratánál van Tahpanheszben!10Mondd meg nekik:Így szól a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, elküldök szolgámért, Nabukodonozorért, Babilon királyáért, és elhozatom őt. A trónját ezek fölé a kövek fölé helyezem, amelyeket elrejtettem, és ő kifeszíti felettük fenséges sátorát.11El fog jönni, és megveri Egyiptom földjét. Aki halálos csapást érdemel, arra halálos csapás, aki fogságra való, arra fogság, aki kardra való, arra kard vár.12Tüzet gyújtok Egyiptom isteneinek házaiban;ő majd felégeti azokat, és fogságba viszi őket, és magára ölti Egyiptom földjét, miként a pásztor magára ölti ruháját, és kivonul onnan békében.13Darabokra töri Bét-Semes oszlopait Egyiptom földjén, és Egyiptom isteneinek házait felégeti tűzzel."

44. fejezet
1Ez az a szózat, amelyet Jeremiás kapott mindazon zsidók számára, akik Egyiptom földjén laktak, akik Migdolban, Tahpanheszben, Nófban és Pátrosz földjén laktak:2,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ti láttátok mindazt a veszedelmet, amelyet elhoztam Jeruzsálemre és Júda összes városára. Íme, ezek ma pusztán hevernek, és nincsen lakójuk.3Mindez a gonoszságuk miatt van, amit azért cselekedtek, hogy bosszantsanak engem, hiszen elmentek, áldozati füstöt füstölögtettek, és más isteneknek szolgáltak, akiket nem ismertek sem ők, sem ti, sem ősatyáitok.4Újra meg újra elküldtem hozzátok minden szolgámat, a prófétákat, korán felkeltem és elküldtem, ezt mondva:Kérlek benneteket, ne tegyétek ezt az utálatosságot, amit gyűlölök!5Ők azonban nem figyeltek, a fülüket sem mozdították, hogy megtérjenek gonoszságukból, és ne füstölögtessenek áldozati füstöt más isteneknek.6Ezért hát kiáradt dühöm és haragom, ott lángolt Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Pusztává lettek, elhagyatott pusztasággá, amint a mai napon is van.7Most azért ezt mondja Jehova, a seregek Istene, Izrael Istene:Miért hoztok ily nagy veszedelmet a lelketekre, hogy kiirtassék férfi és nő, gyermek és csecsemő közületek, Júdából, és maradékot se hagyjatok magatoknak?8Bosszantotok engem kezetek munkáival, más isteneknek füstölögtetve áldozati füstöt Egyiptom földjén, ahova bementek, hogy ott lakjatok mint jövevények, azért, hogy kiirtassatok, és átokká, gyalázattá legyetek a föld minden nemzete között.9Hát elfelejtettétek már ősatyáitok gonoszságait, Júda királyainak gonoszságait és feleségeik gonoszságait, a magatok gonoszságait és feleségeitek gonoszságait, amelyeket Júda földjén és Jeruzsálem utcáin követtek el?10A mai napig sem érzik magukat összetörve, és nem ijedtek meg. Törvényem és rendeleteim szerint sem jártak, amelyeket elétek és ősatyáitok elé tártam.11Azért ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, ellenetek fordítom arcomat a vesztetekre, és hogy kiirtsam egész Júdát.12Megfogom Júda maradékát, azokat, akik Egyiptom földje felé fordították arcukat, hogy odamenjenek, és ott lakjanak mint jövevények. Mindnyájan elvesznek Egyiptom földjén. Kard által hullanak el, és az éhínség miatt vesznek oda a legkisebbtől a legnagyobbig. Kard és éhínség miatt fognak meghalni. Átokká, döbbenetté, átkozódássá és gyalázattá lesznek.13Számadásra vonom azokat, akik Egyiptom földjén laknak, mint ahogy Jeruzsálemet is számadásra vontam, karddal, éhínséggel és járványos betegséggel.14Nem lesznek, akik megmenekülnének vagy életben maradnának Júda maradékából, azok közül, akik Egyiptomba mennek, hogy ott lakjanak jövevényként, és visszatérjenek Júda földjére, ahová lelkük visszatérni vágyik, hogy ott lakhassanak. Mert bizony nem fognak visszatérni, kivéve néhány megmenekülőt."15Erre így válaszoltak Jeremiásnak mindazok a férfiak, akik tudták, hogy a feleségük áldozati füstöt füstölögtetett más isteneknek, és a feleségek is mindnyájan, akik nagy gyülekezetként álltak ott, meg az egész nép, amely Egyiptom földjén, Pátroszban lakott:16,,Ami azokat a szavakat illeti, amelyeket Jehova nevében intéztél hozzánk, nem hallgatunk rád.17Mi bizony mindazon szavak szerint fogunk cselekedni, amelyek elhagyták a szánkat:áldozati füstöt füstölögtetünk az egek királynőjének, italfelajánlásokat öntünk neki, ahogy tettük mi és ősatyáink, királyaink és fejedelmeink is Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Akkor jóllaktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem láttunk semmi veszedelmet.18Amióta felhagytunk azzal, hogy áldozati füstöt füstölögtessünk az »egek királynőjének, és italfelajánlásokat öntsünk neki, mindenben hiányt szenvedünk. Kard és éhínség végez velünk.19Meg aztán, amikor áldozati füstöt füstölögtettünk az egek királynőjének, és szívesen öntöttünk neki italfelajánlásokat, talán a férjünk megkérdezése nélkül készítettünk neki áldozati lepényeket, hogy képmást készítsünk róla, és italfelajánlásokat öntsünk neki?"20Jeremiás erre így szólt az egész néphez, az életerős férfiakhoz és a feleségekhez, és az egész néphez, akik az előbbi szavakkal válaszoltak neki:21,,Nemde pontosan erről az áldozati füstről emlékezett meg Jehova, amelyet Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin füstölögtettetek ti és ősatyáitok, királyaitok és fejedelmeitek, meg az ország népe? Nemde ez hatott fel szívéig?22Végül Jehova nem tűrhette ezt tovább tetteitek gonoszsága miatt, az utálatosságok miatt, amiket elkövettetek. Országotok ezért pusztává, döbbenetté és átokká lett, ahol senki sem lakik, amint a mai napon is van.23Mivelhogy áldozati füstöt füstölögtettetek és vétkeztetek Jehova ellen, és nem hallgattatok Jehova szavára, és nem jártatok a törvénye, a rendeletei és az emlékeztetői szerint, azért szakadt rátok ez a veszedelem, amint a mai napon is van."24Jeremiás ezután így szólt az egész néphez és valamennyi asszonyhoz:,,Halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén vagytok25Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Ami titeket és a feleségeiteket illeti, ó, asszonyok, ti is így beszéltek szátokkal(és be is teljesítettétek kezetekkel):Mindenképpen megtartjuk a fogadalmainkat, amelyeket tettünk:áldozati füstöt füstölögtetünk az,,egek királynőjének",és italfelajánlásokat öntünk neki.Hát teljesítitek is a fogadalmaitokat, ti asszonyok, bizony megtartjátok fogadalmaitokat.26Ezért halljátok meg Jehova szavát mind, ti júdabeliek, akik Egyiptom földjén laktok:Íme, én megesküdtem az én nagy nevemre - így szól Jehova -, hogy egész Egyiptomban egyetlen júdabeli férfi sem fogja szájára venni többé a nevemet, így kiáltva:,,Él a legfőbb Úr, Jehova!"27Íme, virrasztok felettük a vesztükre, és nem javukra. Kard és éhínség által fognak odaveszni Júda emberei mindnyájan, akik Egyiptom földjén vannak, míg csak ki nem vesznek.28Akik megmenekülnek a kard elől, azok visszatérnek Egyiptom földjéről Júda földjére, de kevesen lesznek. Meg fogja tudni Júda egész maradéka, mindazok, akik Egyiptom földjére mennek, hogy ott lakjanak mint jövevények, hogy kinek a szava teljesedik be, az enyém vagy az övék."29,,És ez nektek a jel - ez Jehova kijelentése -, hogy rátok irányítom a figyelmemet ezen a helyen, hogy megtudjátok, hogy szavaim mindenképpen beteljesednek rajtatok a vesztetekre:30Így szól Jehova:Íme, Hofra fáraót, Egyiptom királyát ellenségei kezébe és a lelkére törők kezébe adom, mint ahogy Sedékiást, Júda királyát is kezébe adtam Nabukodonozornak, Babilon királyának, aki ellensége volt, és a lelkére tört."

45. fejezet
1Ezek azok a szavak, amelyeket Jeremiás próféta intézett Bárukhoz, Néria fiához, amikor az Jeremiás szájából hallva leírta e szavakat egy könyvbe, Joákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik évében:2,,Ezt mondja Jehova, Izrael Istene rólad, ó, Báruk:3Azt mondtad:Jaj nekem, mert Jehova bánattal tetézi fájdalmamat! Belefáradtam már a sóhajtozásba, nem találom nyugalmam helyét."4,,Így szólj hozzá:Ezt mondja Jehova:Íme, amit felépítettem, lerombolom, és amit elültettem, kigyomlálom, igen, az egész földet.5Te meg nagy dolgokat akarsz magadnak. Hát ne akarj! Mert íme, veszedelmet hozok minden testre - ez Jehova kijelentése -,és neked zsákmányul adom a lelkedet minden helyen, ahová csak mész."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Címkék: gabonafelajánlás, füstölögtettetek, nabukodonozornak, összetalálkozott, füstölögtessenek, nabukodonozorért, fogadalmaitokat, füstölögtettünk, megmenekülnének, kiszabadítsalak, elfelejtettétek, könyörgéseteket, füstölögtessünk, teljesítettétek, visszatérjenek, kisgyermekeket, füstölögtetett, gyülekezetként, füstölögtetünk, feleségeiteket, tisztviselőket, gonoszságukból, füstölögtettek, fogadalmainkat, füstölögtetve, beteljesednek, téglateraszon, királynőjének, tahpanheszben, szétszórattak, testvéreikkel, visszafordult, megszaggatott, továbbhaladva, bosszantsanak, irgalmasságot, hetedik hónapban, király főemberei, vele levő, ország fölé, város közepére, víztárolóba dobta, király leányait, testőrség parancsnoka, hadsereg vele, összes férfit, gibeoni nagy, seregek összes, hadsereg minden, lesújtott Gedáliára, életerős férfiakat, udvari tisztviselőket, Jöjjetek Gedáliához, Johanán Gibeonból, Jehova Istenedhez, Jehova Istenünk, Izrael Istene, Jehova Istenetek, Inkább Egyiptom, Jehova Istenünkhöz, Jehova Istenük, Jeremiáshoz Tahpanheszben,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.11. 22:32 Illegális bevándorlás - Az európai migrációs probléma szélesebb körű megold...
11.11. 21:42 Szakértő: rövid távon nem látszik a kiút Bolíviában
11.11. 21:42 Átadták a megújult kaposvári Csiky Gergely Színházat
11.11. 21:22 Júniusban úszik legközelebb Mányoki Attila, akiről dokumentumfilm készült
11.11. 21:11 Katalán válság - Függetlenségpárti tüntetők alkotnak útzárat a határ franci...
11.11. 20:52 Jövőre Sopron rendezi az U20-as női kosárlabda Eb-t
11.11. 20:22 Német képviselők: a Fidesznek a Néppártban a helye
11.11. 20:22 Emmi: a kormány továbbra is a párbeszéd híve, nyitott a szakmai egyeztetésr...
11.11. 20:12 Szörnyetegnek nevezte az általa feldarabolt lányt a szentpétervári történés...
11.11. 19:51 Daróczi Csaba: a nagy fotópályázatokon rendre jól szerepelnek a magyar term...
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Mártonok  Őszi kép  Vasárnapi gondolatok a napi ev...  Kellemes új hetet  Isten tekintete  32. évközi hét hétfő 11.11  Havas fák  Malacka  Őszi kép  Sárga rózsa  Kislány libával  Margaretták  Margaretták  Hit  Őzike  Kislány esernyővel  Őszi dekoráció  Az őszödi beszéd és az ellenzé...  Tours-i Szent Márton püspök 11...  Png virág  Csillagos ég  Egészségedre  Kellemes teázást  Csillagos ég  Márton nap  Kövér, mint Márton lúdja  Szép új hetet  Őszi kép  Őszi kép  Szürke cica  Sárga rózsa  Citrom tánc  Uborka tánc  Őszi csendélet  Őszi levelek  Apa kezén  Márton nap, - Liba nap  Az isteni libacombok  Útravaló – 2019. novembe...  Szent Márton-dal Szent Márton...  Álmos cica  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam Krisztina...  Márton napja a néphagyományban  Kellemes délutánt kívánok!  Útravaló – 2019. novembe...  Alvó cica  Orchidea  Reggel  Hűvös van  Őszi dekoráció  Szép új hetet  Világosság! Letört a béklyó, l...  Őszi kép  Őszi levelek  Piros rózsa  Facebookon kaptam  Útravaló – 2019. novembe...  Margaretták  Őszi virágok  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Úgy szeretném kimondani nevét  Havas téli kép  Őszi csendélet  Jó éjszakát  Egészségedre  Png rózsa  Facebookon kaptam  Ludat illik enni ezen a napon  Rózsaszín rózsa  Kellemes délutánt kívánok!  Füstkép  Kislány libával  A fiatalok figyelmébe  Az egyik változat szerint Márt...  Őszi kép  Isten tekintete  Png cica  Úgy szeretném kimondani nevét  Mi volt ez  Citrom tánc  Cica a háztetőn  Png cica  Vasárnapi gondolatok a napi ev...  Facebookon kaptam  Álmos cica  Kövér, mint Márton lúdja  A fiatalok figyelmébe  Szent Imre-búcsú Budapesten  Lila virágok  Tartja a mondás  Mókus víztükörben  Márton napi liba napok országs...  Levendulák kosárban  Szent Márton érkezése  Rózsa csokor  Útravaló – 2019. novembe...  Mártonok  Facebookon kaptam  Tours-i Szent Márton püspök 11... 
Bejegyzés Címkék
hetedik hónapban, király főemberei, vele levő, ország fölé, város közepére, víztárolóba dobta, király leányait, testőrség parancsnoka, hadsereg vele, összes férfit, gibeoni nagy, seregek összes, hadsereg minden, lesújtott Gedáliára, életerős férfiakat, udvari tisztviselőket, ideig Kimhám, hadsereg vezérei, egész maradékért, egész népet, veszedelem miatt, földön lakni, seregek Jehovája, járványos betegség, dühöm rátok, lelketek ellen, egész népnek, elbizakodott férfiak, káldeusok kezébe, ideig Júda, kezedbe nagy, zsidó férfiak, fáraó házának, trónját ezek, kövek fölé, pásztor magára, gonoszságuk miatt, seregek Istene, föld minden, magatok gonoszságait, éhínség miatt, feleségük áldozati, szavakat illeti, egek királynőjének, férjünk megkérdezése, egész néphez, életerős férfiakhoz, előbbi szavakkal, áldozati füstről, ország népe, utálatosságok miatt, emlékeztetői szerint, feleségeiteket illeti, kard elől, szava teljesedik, enyém vagy, figyelmemet ezen, lelkére törők, lelkére tört, egész földet, lelkedet minden, gabonafelajánlás, füstölögtettetek, nabukodonozornak, összetalálkozott, füstölögtessenek, nabukodonozorért, fogadalmaitokat, füstölögtettünk, megmenekülnének, kiszabadítsalak, elfelejtettétek, könyörgéseteket, füstölögtessünk, teljesítettétek, visszatérjenek, kisgyermekeket, füstölögtetett, gyülekezetként, füstölögtetünk, feleségeiteket, tisztviselőket, gonoszságukból, füstölögtettek, fogadalmainkat, füstölögtetve, beteljesednek, téglateraszon, királynőjének, tahpanheszben, szétszórattak, testvéreikkel, visszafordult, megszaggatott, , ,
2019.10 2019. November 2019.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 71 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 319
  • e Hét: 1041
  • e Hónap: 5164
  • e Év: 111824
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.