Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Jeremiás 16-19-ig terjedő fejezetei
  2016-09-25 20:50:41, vasárnap
 
   
  Jeremiás 16. fejezete

1Jehova szava aztán így szólt hozzám:2,,Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek fiaid, se leányaid ezen a helyen.3Mert ezt mondja Jehova a fiakról és a leányokról, akik ezen a helyen születnek, és anyáikról, akik szülik őket, és apáikról, akik nemzik őket ebben az országban:4Halálos betegségekben fognak meghalni. Meg sem siratják, el sem temetik őket. Olyanok lesznek, mint a trágya a föld színén. Kard és éhínség végez velük, és hulláik az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak lesznek eledelévé.5Mert ezt mondja Jehova:Ne menj be abba a házba, ahol halotti tort ülnek, ne menj siratni, és ne érezz együtt velük.Mert megvontam békémet ettől a néptől - ez Jehova kijelentése -, igen, a szerető-kedvességet és az irgalmasságot.6Bizony meg fognak halni ebben az országban a nagyok is, a kicsinyek is. Nem temetik el őket, nem is verik magukat az emberek miattuk, senki nem fogja megvagdosni, sem kopaszra nyírni magát értük.7Kenyeret sem adnak nekik a gyász miatt vigasztalásul a halottért, a vigasz poharával sem itatják őket apjukért és anyjukért.8A lakomázás házába se menj be, hogy leülj velük enni-inni.9Mert ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, a szemetek láttára és még a ti napjaitokban megszüntetem ezen a helyen az ujjongás hangját és az örvendezés hangját, a vőlegény hangját és a menyasszony hangját.10Mikor pedig elmondod mindezeket a szavakat e népnek, és ők így szólnak hozzád:Miért mondta ki ránk Jehova mindezt a nagy veszedelmet?Mi a vétkünk, és mi a bűnünk, amellyel vétkeztünk Istenünk, Jehova ellen?,11akkor mondd meg nekik:Azért, mert atyáitok elhagytak engem - ez Jehova kijelentése -, és más istenek után jártak, azoknak szolgáltak, és meghajoltak előttük. Engem azonban elhagytak, és törvényemet nem tartották meg.12Ti pedig még atyáitoknál is gonoszabbul cselekedtetek, és íme, egytől egyig gonosz szívetek makacssága szerint jártok, és nem engedelmeskedtek nekem.13Kivetlek benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet sem ti, sem atyáitok nem ismertek. Ott majd más isteneknek fogtok szolgálni éjjel-nappal, mert nem leszek többé kegyes hozzátok.14Azért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, amikor nem azt mondják többé:Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről!,15hanem ezt:Él Jehova, aki felhozta Izrael fiait észak földjéről, és mindazokból az országokból, ahova szétszórta őket!, és visszahozom őket földjükre, amelyet ősatyáiknak adtam.16Íme, sok halászt hívatok - ez Jehova kijelentése -, és halászni fogják őket. Aztán sok vadászt hívatok, és felhajtják őket minden hegyről, minden dombról és a sziklahasadékokból.17Mert szemmel tartom minden útjukat. Nincsenek elrejtve előlem, és vétkük sincs rejtve szemem előtt.18Először is teljes mértékben megfizetek nekik vétkükért és bűnükért, amiért megszentségtelenítették földemet. Utálatosságaik tetemeivel és undorító dolgaikkal töltötték be örökségemet."19Ó, Jehova!Erősségem és erődöm, menedékem a nyomorúság napján! Hozzád térnek majd a nemzetek a föld végeiről, és ezt mondják:,,Ősatyáinknak bizony csak hazugság lett az osztályrészük, hiábavalóság, és olyasmi, ami semmire sem jó."20Hát készíthet-e magának isteneket a földi ember, mikor azok nem is istenek?21,,Ezért hát, íme, megismertetem velük, ezúttal megismertetem velük kezemet és hatalmasságomat, és megtudják, hogy az én nevem Jehova."

17. fejezet
1,,Júda bűne vas íróvesszővel van felírva. Gyémántheggyel van bevésve szívük táblájára, és oltáraik szarvaira,2hiszen fiaik megemlékeznek oltáraikról és szent rúdjaikról a dús lombú fák mellett, a magas dombokon,3a mezőség hegyein. Gazdagságodat, minden kincsedet prédára bocsátom - magaslataidat is a bűn miatt, amely behálózza egész területedet.4A magad elhatározásából váltál meg örökségedtől, amelyet neked adtam. Ellenségeid szolgájává teszlek azon a földön, amelyet nem ismersz. Mert mint a tűz, lángra lobbantatok haragomban. Időtlen időkig lángolni fog."5Ezt mondja Jehova:,,Átkozott az az életerős férfi, aki földi emberben bízik, és hús-vér lényt tesz karjává, és akinek szíve elfordul Jehovától.6Olyan lesz, mint a magányos fa a kietlen síkságon. Nem látja meg, amikor eljön a jó, hanem kiszáradt helyeken tanyázik a pusztában, sós és lakatlan vidéken.7Áldott az az életerős férfi, aki Jehovában bízik, és akinek Jehova lett a bizodalma.8Olyan lesz ő, mint a víz mellé ültetett fa, amely egészen a folyó mellé bocsátja gyökereit. Nem látja meg, amikor eljön a hőség, dúsan fog zöldellni lombja. Száraz esztendőben sem fogja el az aggodalom, és nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.9Csalárdabb a szív mindennél, és veszedelmes. Kicsoda ismerheti azt?10Én, Jehova kutatom a szívet, vizsgálom a veséket, hogy mindenkinek útjai szerint fizessek, tetteinek gyümölcse szerint.11Mint a fogolymadár, amely összegyűjti, amit nem ő rakott, olyan az, aki gazdagságot gyűjt, de nem igazságosan. Napjai felén itt hagyja, és a végén ostobának bizonyul."12A dicsőséges trón ott van a magasságban kezdettől fogva, szentélyünk helye az.13Ó, Jehova, Izrael reménysége! Mind megszégyenülnek, akik elhagynak téged. A tőlem elpártolók a porba íratnak, mert elhagyták az élő vizek forrását, Jehovát.14Gyógyíts meg, ó, Jehova, akkor meggyógyulok. Ments meg engem, és megmenekülök; hiszen téged dicsérlek.15Íme, vannak, akik ezt mondják nekem:,,Hol van Jehova szava?Következzen csak be!"16De én nem futamodtam meg azelől, hogy pásztor legyek, aki téged követ, és nem sóvárogtam a veszedelmes nap után. Te tudod, mi jött ki ajkamon. Színed előtt történt.17Ne légy nekem rettegésül. Te vagy menedékem a veszedelem napján.18Szégyenüljenek meg üldözőim, de én ne szégyenüljek meg! Rettenjenek meg ők, de én ne rettenjek meg! Hozd el rájuk a veszedelem napját, és zúzd össze őket kétszeres csapással!19Jehova így szólt hozzám:,,Menj, és állj meg a nép fiainak kapujában, amelyen ki- és bejárnak Júda királyai, és Jeruzsálem minden kapujában.20Mondd meg nekik:Halljátok meg Jehova szavát, Júda királyai, és egész Júda, és Jeruzsálem lakosai is mind, akik beléptek ezeken a kapukon!21Ezt mondja Jehova:Vigyázzatok lelketekre, és ne hordjatok sabbatnapon semmi terhet, amit Jeruzsálem kapuin kell bevinnetek.22Ne hordjatok ki otthonotokból terhet sabbatnapon, és semmiféle munkát ne végezzetek. Szenteljétek meg a sabbatnapot, ahogy megparancsoltam ősatyáitoknak,23de ők nem figyeltek, és fülüket sem mozdították. Megkeményítették nyakukat, hogy ne halljanak, és ne fogadják el a fegyelmezést.24És az történik majd, hogy ha mindenben engedelmeskedtek nekem - ez Jehova kijelentése -, és sabbatnapon nem hordtok be terhet e város kapuin, és megszentelitek a sabbatnapot, nem végezve azon semmiféle munkát,25akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak belépni, azok, akik Dávid trónján ülnek. Szekéren és lovon fognak járni mind maguk, mind fejedelmeik, Júda emberei és Jeruzsálem lakosai, és időtlen időkig lakott lesz ez a város.26Eljönnek majd Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földjéről, az alföldről, a hegyvidékről és a Negebből;egészen elégő felajánlást, áldozatot, gabonafelajánlást és tömjént hoznak, és hálaáldozatot hoznak Jehova házába.27Ha azonban nem engedelmeskedtek nekem, hogy megszenteljétek a sabbatnapot, és hogy ne hordjatok terhet, hanem terhet hordozva jöttök be sabbatnapon Jeruzsálem kapuin, akkor tüzet gyújtok kapuiban. Megemészti Jeruzsálem lakótornyait, és nem fog kialudni."

18. fejezet
1Jehova szava így szólt Jeremiáshoz:2,,Kelj fel, menj le a fazekas házába, és ott hallatni fogom veled szavaimat."3Lementem hát a fazekas házába, és az éppen készített valamit a korongon.4És az edény, amelyet agyagból formált a fazekas, tönkrement a kezében, így hát újra hozzáfogott, és más edényt készített belőle, ahogy jónak látta azt a fazekas elkészíteni.5Jehova szava azután így szólt hozzám:6,,Vajon nem tudom veletek ugyanazt tenni, amit ez a fazekas, ó, Izrael háza?- ez Jehova kijelentése. - Íme, olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, ó, Izrael háza!7Ha bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy kiszaggatom, lerombolom és elpusztítom,8de megtér az a nemzet gonoszságából, amely ellen szóltam, akkor én sajnálatot fogok érezni a veszedelem miatt, amelyet el akartam hozni rá.9Ha azonban bármely pillanatban kimondom egy nemzetről és egy királyságról, hogy felépítem és elültetem,10de ő azt cselekszi, ami rossz a szememben, és nem hallgat szavamra, akkor sajnálatot fogok érezni a jó miatt, amelyről azt mondtam magamban, hogy megteszem javára.11Most pedig, kérlek, mondd meg Júda embereinek és Jeruzsálem lakosainak:Ezt mondja Jehova:Íme, veszedelmet készítek, és kigondolok ellenetek egy gondolatot. Kérlek benneteket, térjen meg ki-ki gonosz útjáról! Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!"12Erre ezt mondták:,,Hiába, nem lehet! Mi a magunk gondolatai után megyünk, és gonosz szívünk makacssága szerint fogunk cselekedni mindannyian."13Jehova azért ezt mondja:,,Kérlek benneteket, tudakozódjatok a nemzetek között. Ki hallott ilyeneket?Borzalom, amit Izrael szüze szertelenül cselekszik.14Eltűnik-e a Libanon hava a mezőség sziklájáról?Avagy kiapadnak-e az idegenből jött vizek, a hűs, csörgedező vizek?15Az én népem bizony elfelejtett engem, hiszen a hiábavalóságnak füstölögtetnek áldozati füstöt, és elbuktatják az embereket útjaikon, a régi utakon, hogy ösvényeken járjanak, feltöltetlen úton,16hogy döbbenet tárgyává tegyék országukat, amelynek láttán csak füttyentenek - időtlen időkig. Aki csak arra jár, döbbenten bámul, és csóválja a fejét.17Mint a keleti szél, szétszórom őket az ellenség előtt. Hátamat, és nem arcomat mutatom nekik szerencsétlenségük napján."18Akkor ezt mondták:,,Rajta, emberek, gondoljunk ki Jeremiás ellen gondolatokat, mert nem vész el a törvény a paptól, sem a tanács a bölcstől, és a beszéd sem a prófétától. Rajta, verjük meg őt nyelvünkkel, és ne figyeljünk egyetlen szavára se!"19Ó, Jehova, figyelj rám, és halld meg ellenfeleim hangját!20Hát rosszal kell fizetni a jóért?Bizony vermet ástak lelkemnek. Emlékezzél meg róla: színed előtt álltam, hogy jót szóljak még róluk is, hogy elfordítsam róluk dühödt haragodat. 21 Juttasd hát fiaikat éhínségre, és szolgáltasd ki őket a kard hatalmának! Feleségeik gyermektől megfosztott asszonyok és özvegyek legyenek!Férfiaikkal halálos csapás végezzen, ifjaikra kard sújtson le a csatában!22Kiáltás hallatsszon házukból, amikor rablócsapatot hozol rájuk hirtelen. Mert vermet ástak, hogy elfogjanak, és csapdát rejtettek el lábamnak.23Te azonban, ó, Jehova, jól ismered minden ellenem szőtt gyilkos tervüket.Ne fedezd el vétküket, és ne töröld el ezt a bűnüket színed elől.Bukjanak csak el előtted.Lépj fel ellenük haragod idején!

19. fejezet
1Így szólt Jehova:,,Menj, és szerezz egy cserépkorsót a fazekastól, és végy magad mellé néhány embert a nép vénei és a papok vénei közül.2Menj ki a Hinnom fiának völgyébe, amely a Cserép kapu bejáratánál van, és hirdesd ki ott a szavakat, amelyeket mondok neked.3Így beszélj:Halljátok Jehova szavát, ó, Júda királyai és Jeruzsálem lakosai! Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, olyan veszedelmet hozok erre a helyre, hogy aki csak hall róla, megcsendül bele a füle.4Mert elhagytak engem, és felismerhetetlenné tették ezt a helyet, és más isteneknek füstölögtettek itt áldozati füstöt, akiket nem ismertek sem ők, sem ősatyáik, sem Júda királyai. Ártatlanok vérével töltötték be ezt a helyet.5Felépítették a Baál magaslatait, hogy megégessék fiaikat a tűzben egészen elégő felajánlásul a Baálnak, amit nem parancsoltam, nem is mondtam, és ami fel sem ötlött szívemben.6Azért íme, jönnek napok - ez Jehova kijelentése -, amikor nem a Tófetnek és a Hinnom fia völgyének hívják többé ezt a helyet, hanem az öldöklés völgyének.7És meghiúsítom Júda és Jeruzsálem szándékát ezen a helyen, és elejtem őket ellenségeik színe előtt karddal, és a lelkükre törők keze által. Hulláikat eledelül adom az egek repdeső teremtményeinek és a föld állatainak.8Döbbenet tárgyává teszem ezt a várost, olyanná, amelynek láttán füttyenteni fognak. Aki csak elmegy mellette, döbbenten bámul, és füttyenteni fog minden őt ért csapás miatt.9Megetetem velük fiaik húsát és leányaik húsát. Mindenki az embertársa húsát fogja enni a szorongatottság miatt és a nyomás miatt, amellyel körülveszik őket ellenségeik és a lelkükre törők.10Te pedig törd össze a korsót a veled tartó férfiak szeme láttára,11és így szólj hozzájuk: Ezt mondja a seregek Jehovája:Úgy fogom összetörni ezt a népet és ezt a várost, ahogy összetörik a fazekas edényét, úgyhogy nem lehet többé megjavítani. És a Tófetben fognak temetkezni, mígnem hely sem lesz már, ahol temessenek.12Így cselekszem ezzel a hellyel és lakóival - ez Jehova kijelentése -, sőt hasonlóvá teszem e várost a Tófethez.13Jeruzsálem házai és Júda királyainak házai olyanná lesznek, mint a Tófet helye: tisztátalanná. Igen, az összes olyan ház, amelynek tetején áldozati füstöt füstölögtettek az egek egész seregének, és italfelajánlásokat öntöttek más isteneknek."14Jeremiás azután visszatért a Tófetből, ahová Jehova küldte, hogy prófétáljon, és megállt Jehova házának udvarában, majd így szólt az egész néphez:15,,Ezt mondja a seregek Jehovája, Izrael Istene:Íme, elhozom e városra és valamennyi hozzá tartozó városra mindazt a veszedelmet, amelyet kimondtam rá, mert megkeményítették nyakukat, hogy ne hallgassanak szavaimra."


 
 
0 komment , kategória:  Jeremiás könyve/Ószöv.  
Címkék: megkeményítették, engedelmeskedtek, hatalmasságomat, megparancsoltam, szorongatottság, megszenteljétek, teremtményeinek, megszégyenülnek, hiábavalóságnak, elhatározásából, megszentelitek, füstölögtettek, tudakozódjatok, füstölögtetnek, szégyenüljenek, gyémántheggyel, utálatosságaik, tisztátalanná, megemlékeznek, irgalmasságot, gazdagságodat, ősatyáitoknak, osztályrészük, betegségekben, vigasztalásul, gonoszságából, hálaáldozatot, magaslataidat, cselekedtetek, otthonotokból, rablócsapatot, megismertetem, feltöltetlen, cserépkorsót, örökségedtől, íróvesszővel, helyen születnek, föld színén, egek repdeső, föld állatainak, emberek miattuk, gyász miatt, vigasz poharával, seregek Jehovája, szemetek láttára, ujjongás hangját, örvendezés hangját, vőlegény hangját, menyasszony hangját, nagy veszedelmet, országból arra, nyomorúság napján, Izrael Istene, Megemészti Jeruzsálem, Halljátok Jehova,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
01.26. 11:21 Rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők Lipcsében
01.26. 11:21 Koronavírus - Tisztifőorvos: nincs tudomásunk magyarországi betegről
01.26. 11:21 Koronavírus - Egyre gyorsabb ütemben terjed az új koronavírus Kínában
01.26. 11:11 Karneváli hangulattal és futófarsanggal űzik el a telet Kaposváron
01.26. 11:01 Goya-díj - Pedro Almodóvar alkotása tarolt a legfontosabb spanyol filmes gá...
01.26. 10:41 Szakértő: a holokauszt emléknapja figyelmeztetés, mire képes az ember
01.26. 10:01 Szakértő: Calabriában jobboldali győzelmet jósolnak, Emilia Romagnában fej-...
01.26. 09:41 Országos tesztnek számít a tartományi választás Emilia-Romagnában és Calabr...
01.26. 09:41 Koronavírus - Nem mutattak ki koronavírust a Moszkvában megvizsgált kínai t...
01.26. 09:30 Debrecen város bora - Most először hat bor és egy pezsgő viselheti a címet
Tudjátok ?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
Káros az alkohol ? Ha igen akkor mennyire ?
még több kérdés
Blog Címkék
Boldogság teli szép szombati n...  Csaba testvér elmélkedése a sz...  Házszentelés Igret Máriánál 20...  Méltóság  Sámson ereje  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam  Png rózsa madárral  A férfiak is lehetnek magányos...  Facebookon kaptam  Egy fiatal férfi találkozik eg...  Műkorcsolya E.B. Jégtánc szaba...  Facebookon kaptam  Műkorcsolya E.B. Jégtánc szaba...  Facebookon kaptam  Esküvői torták  Hajdu Sára: Az éj leple alatt  Tóth Eszter : Pillanatok  Kék rózsa csokrok  Az emberi test jelzései ha vit...  Nefelejcs  Téli ház  Téli kép  A múlt angyala Magyarul beszél...  Velence - Olaszországban  Rózsa széken  A férfiak is lehetnek magányos...  Kellemes napot  Svedagon pagoda Mianmarban  Png rózsa  Naplemente  Png nő  Téli kép  Magyar kultúra napja......  Napraforgók  Png nő  Tóth Eszter : Pillanatok  Istennek van rendelt ideje és ...  Világító toronyok  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Ezeket ne együk elalvás előtt  A zene és a tánc  Téli képek  Posertube  Harmónia......  Mindig azt bántjuk, akit szere...  Munka  Facebookon kaptam  Megszentségtelenítettek egy in...  Műkorcsolya E.B. Jégtánc szaba...  Png nő  Széchenyi lánchíd - Budapest  Png parfüm  Facebookon kaptam Krisztina...  Oláh Gábor versei  Kellemes kávézást  Amikor még nem hízlalt a kenyé...  Porvers  Facebookon kaptam  Piros-fehérrózsás torta  Méltóság  Nemrég még zajos világban élte...  Jó éjszakát  Kék rózsa csokrok  Istennek van rendelt ideje és ...  Elindult haza az első jeladós ...  Kék rózsa csokrok  Színes rózsák  Téli képek  A remény, nem törött szárnyú m...  Fájt, mert hiába bántad meg, h...  Remény  Facebookon kaptam  Naplemente  Köszönöm Csaba testvérnek  Gyönyörködjünk  Munka  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Piros-fehérrózsás torta  ... - mert a jó cipők...  Más vagyok  Házszentelés Igret Máriánál 20...  Megszentségtelenítettek egy in...  Gyümölcsök  Posertube  Vízcseppes virágok  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Öt cica  Lépj ki a komfortzónádból! De ...  Fehér rózsák  Harmonia kártya után......  Fájt, mert hiába bántad meg, h...  Harmónia......  Png nő  Téli képek  Téli kép  fehér csokor  Fehér rózsák  Posertube 
Bejegyzés Címkék
helyen születnek, föld színén, egek repdeső, föld állatainak, emberek miattuk, gyász miatt, vigasz poharával, seregek Jehovája, szemetek láttára, ujjongás hangját, örvendezés hangját, vőlegény hangját, menyasszony hangját, nagy veszedelmet, országból arra, nyomorúság napján, föld végeiről, földi ember, magas dombokon, kietlen síkságon, folyó mellé, szív mindennél, végén ostobának, magasságban kezdettől, tőlem elpártolók, porba íratnak, veszedelem napján, veszedelem napját, történik majd, fazekas házába, éppen készített, fazekas elkészíteni, fazekas kezében, veszedelem miatt, magunk gondolatai, nemzetek között, mezőség sziklájáról, idegenből jött, hiábavalóságnak füstölögtetnek, embereket útjaikon, régi utakon, keleti szél, ellenség előtt, kard hatalmának, bűnüket színed, papok vénei, tűzben egészen, öldöklés völgyének, lelkükre törők, embertársa húsát, szorongatottság miatt, nyomás miatt, veled tartó, fazekas edényét, összes olyan, egek egész, egész néphez, megkeményítették, engedelmeskedtek, hatalmasságomat, megparancsoltam, szorongatottság, megszenteljétek, teremtményeinek, megszégyenülnek, hiábavalóságnak, elhatározásából, megszentelitek, füstölögtettek, tudakozódjatok, füstölögtetnek, szégyenüljenek, gyémántheggyel, utálatosságaik, tisztátalanná, megemlékeznek, irgalmasságot, gazdagságodat, ősatyáitoknak, osztályrészük, betegségekben, vigasztalásul, gonoszságából, hálaáldozatot, magaslataidat, cselekedtetek, otthonotokból, rablócsapatot, megismertetem, feltöltetlen, cserépkorsót, örökségedtől, íróvesszővel, hallgassanak, felajánlásul, , ,
2019.12 2020. Január 2020.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 298
  • e Hét: 298
  • e Hónap: 19784
  • e Év: 19784
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.